of 13 /13
www.duzs.hr Prezentira: Stjepan Huzjak, Prezentira: Stjepan Huzjak, mag.pol. mag.pol. Zapovjednik CZ RH Zapovjednik CZ RH

CIVILNA ZAŠTITA

  • Upload
    cassie

  • View
    111

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CIVILNA ZAŠTITA. Prezentira: Stjepan Huzjak, mag.pol. Zapovjednik CZ RH. Protuavionska zaštita. Osnovana Škola CZ u Zagrebu. Civilna zaštita unutar MUP-a. Lokalno organizirana CZ. Civilna zaštita unutar DUZS-a. Narodna zaštita. 1938. 1941. -1945. 1948. -1963. 1973. -1994. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: CIVILNA ZAŠTITA

Državna uprava za zaštitu i spašavanje www.duzs.hr 15.09.2010. 15.09.2010.

Prezentira: Stjepan Huzjak, mag.pol. Prezentira: Stjepan Huzjak, mag.pol. Zapovjednik CZ RHZapovjednik CZ RH

Page 2: CIVILNA ZAŠTITA

Državna uprava za zaštitu i spašavanje www.duzs.hr 15.09.2010. 15.09.2010.

Osnovana Škola CZ u Zagrebu

Civilna Zaštita u Hrvatskoj

1938. 1941. -1945.

Narodna zaštita

1948. -1963.

Protuavionska zaštita

1973. -1994.

Lokalno organizirana CZ

1995. - 2005.

Civilna zaštita unutar MUP-a

2005.

Civilna zaštita unutar DUZS-a

Page 3: CIVILNA ZAŠTITA

Državna uprava za zaštitu i spašavanje www.duzs.hr 15.09.2010. 15.09.2010.

Organizirane snaga CZ nositelji su pripreme i provođenje mjera : evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja stanovništva, stoke i materijalnih dobara u katastrofi i velikoj nesreći.

Organizirane snage CZ u sustavu operativnih snaga ZiS sudjeluje u provođenju svih drugih mjera ZiS, posebno: spašavanja iz vode, spašavanje iz ruševina, spašavanje u slučajevima RKB izvanrednog događaja i dr.

Danas je CZ u RH pričuvna komponenta operativnih snaga ZiS, ali ujedno nositelj specifičnih sposobnosti koje druge operativne snage ne posjeduju. Stoga je nezaobilazna snaga u sustavu reagiranja RH u katastrofama i velikim nesrećama. Ona je operativno značajna kada se zahtijevaju pojačani fizički doprinosi tijekom provođenja mjera ZiS te posebno u događajima koji zahtijevaju visoka specijalistička znanja i specifične spasilačke tehnike te će se u tom smjeru i dalje razvijati.

Pojam:

Zadaće:

Page 4: CIVILNA ZAŠTITA

Državna uprava za zaštitu i spašavanje www.duzs.hr 15.09.2010. 15.09.2010.

NOSITELJI SUSTAVA ZiS U RHNOSITELJI SUSTAVA ZiS U RH

Međunarodna

razina

Nacionalna

razina

Razina

županije

Razina

Grada/općine

Pravne osobe Udruge građana

Fizičke osobe

Operativni Operativni

lanaclanac

Vlada RH

SUDIONICI SUSTAVA ZiS

RavnateljDUZS

Župan

Gradonačelnik/ Načelnik

Direktor/Upravitelj/

predsjednik

FIZIČKE I PRAVNE OSOBE,

IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE,

SREDIŠNJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE,

POLICIJA I OS RH

OPERATIVNE SNAGE ZIS.

Stožeri zaštite i spašavanja, Službe i postroje DUZS,Službe, zapovjedništava i postrojbe civilne zaštite.Vatrogasna zapovjedništava i postrojbe,Službe i postrojbe pravnih osoba i

tijela državne uprave koje se ZiS bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

Page 5: CIVILNA ZAŠTITA

Državna uprava za zaštitu i spašavanje www.duzs.hr 15.09.2010. 15.09.2010.

INTERVENTNE SPECIJALISTIČKE

POSTROJBE CZ RH

ŽUPANIJSKE SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CZ

OPĆINSKE POSTROJBE CZ OPĆE NAMJENE

POVJERENICI CZPOVJERENICI CZ

VODITELJI SKLONIŠTAVODITELJI SKLONIŠTA

STOŽERI

ZiS GRADOVA

ZAPOVJEDNIŠTVO CZ GRADA

POVJERENICI CZPOVJERENICI CZ

GRADSKE SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CZ

GRADSKE POSTROJBE CZ OPĆE NAMJENE

VODITELJI SKLONIŠTAVODITELJI SKLONIŠTA

STOŽERI ZiS OPĆINA

ZAPOVJEDNIŠTVO CZ OPĆINE

STOŽER

ZiS RH

ZAPOVJEDNIŠTVO CZ RH

STOŽERI

ZiS ŽUPANIJA

ZAPOVJEDNIŠTVO CZ ŽUPANIJE

- GOTOVE SNAGE- OSTALE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE

Page 6: CIVILNA ZAŠTITA

Državna uprava za zaštitu i spašavanje www.duzs.hr 15.09.2010. 15.09.2010.

Vlada RH

POTRESPOTRES

DUZSDUZS

ministarstva

Operativne snage:Operativne snage:- vatrogasne postrojbe- vatrogasne postrojbe- postrojbe CZpostrojbe CZ- HGSSHGSS- HCKHCK- klubovi s potražnim psimaklubovi s potražnim psima- roniteljironitelji- itd..itd.. Državna razina:

-DIP (100)DIP (100)- SP CZ – KBR, USAR, spaš. na vodi, logistika (700)SP CZ – KBR, USAR, spaš. na vodi, logistika (700)- HGSS (400)HGSS (400)- HCKHCK

SNAGE ŽUPANIJA- VATROGASTVO - ZAPOVJEDNIŠTVA- VATROGASTVO - ZAPOVJEDNIŠTVA- SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CZ – (3.477)SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CZ – (3.477)- HCKHCK

SNAGE GRADOVA I OPĆINA- VATROGASTVO (55.000 )- VATROGASTVO (55.000 )- POSTROJBE CZ OPĆE NAMJENE– (18.376)POSTROJBE CZ OPĆE NAMJENE– (18.376)- UDRUGE GRAĐANAUDRUGE GRAĐANA

JAVNA PODUZEĆA

DRŽAVNE ROBNE ZALIHERAVNATELJSTVO

POLICIJE

OS RHZDRAVSTVO

Page 7: CIVILNA ZAŠTITA

Državna uprava za zaštitu i spašavanje www.duzs.hr 15.09.2010. 15.09.2010.

PLANIRANJE CIVILNE ZAŠTITEPLANIRANJE CIVILNE ZAŠTITE

STRATEGIJSKO PLANIRANJE- Strategija nacionalne sigurnosti-Strategija obrane-Zakon o ZiS

RAZVOJNO PLANIRANJE-Dugoročni plan razvoja- Srednjoročni plan razvoja- Godišnji plan razvoja

OPERATIVNO PLANIRANJE-Planovi zaštite i spašavanja- Operativni planovi CZ

RA

ZIN

A S

PR

EM

NO

STI S

PO

SO

BN

OS

TI

MISIJE I ZADAĆESUSTAVA ZiS I CZ

PERSONALNA IMATERIJALNAKOMPONENTA

DJELOVANJEOPERATIVNIH

SNAGA

-PROCJENA UGRO- ŽENOSTI-VELIČINA, STRUKTURA I SASTAV CZ-SMJERNICE RAZVOJA-SMJERNICE PLANIRANJA-PERSONALNI SKLOP-MATERIJALNI SKLOP

-ZAKONI-PODZAKONSKI-PROVEDBENI PROPISI

Page 8: CIVILNA ZAŠTITA

Državna uprava za zaštitu i spašavanje www.duzs.hr 15.09.2010. 15.09.2010.

REAGIRANJE –OPERATIVNODJELOVANJE

RAZVOJ,OPREMANJE I

OSPOSOBLJAVANJEOPERATIVNIH

SNAGA

PLANIRANJEZAŠTITE I

SPAŠAVANJA

PROCJENARIZIKA IUGROZA

PREVENTIVNEMJERE I NADZOR

Page 9: CIVILNA ZAŠTITA

Državna uprava za zaštitu i spašavanje www.duzs.hr 15.09.2010. 15.09.2010.

IZRADA PROCJENA I PLANOVA ZiS

STANJE

PROSTORA

ANALITIKA PLANIRANJE

PREVENTIVA OPERATIVA

PROCJENA, PROGNONOZIRANJE I

RAZVOJ SCENARIJA RIZIKA

PLANIRANJE I USTROJAVANJE

SUSTAVA ODGOVORA NA KATASTROFE I PRIPREMA SNAGA

Page 10: CIVILNA ZAŠTITA

Državna uprava za zaštitu i spašavanje www.duzs.hr 15.09.2010. 15.09.2010.

ZONSKI USTROJ SPOSOBNOSTI ISPCZ RH

POSTROJBE I OPREMA ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA

POSTROJBE I OPREMA ZA RKBN ZAŠTITU

POSTROJBE I OPREMA ZA SPAŠAVANJE IZ VODE

POSTROJBE I OPREMA ZA ZBRINJAVANJE STANOVNIŠTVA U SLUČAJU VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA

SURADNJA S RAVNATELJSTVOM ZA ROBNE ZALIHE

SKLADIŠTENJE OPREME ZA SLUČAJ KATASTROFA U ZONSKIM SKLADIŠTIMA DUZS-a

30 000 STANOVNIKA

RKBN

VODA

RUŠEVINE

Page 11: CIVILNA ZAŠTITA

Državna uprava za zaštitu i spašavanje www.duzs.hr 15.09.2010. 15.09.2010.

CIVILNA ZAŠTITA NIJE TROŠAK NEGO POSTAJE INVESTICIJA KOJOM SE OSTVARUJU KRITIČNI NACIONALNI INTERESI I CILJEVI NACIONALNE SIGURNOSTI

Oluja, tuča20%

Potresi12%

Poledica8%

Požari7%

Poplave7%

Kombinacija6%

Suša38%

Drugi uzroci2%

Oluja, tuča20%

Potresi12%

Poledica8%

Požari7%

Poplave7%

Kombinacija6%

Suša38%

Drugi uzroci2% Prosječne Prosječne

godišnje štete godišnje štete 300 mil EUR 300 mil EUR

EKONOMSKI GUBICI (%) EKONOMSKI GUBICI (%) UZROKOVANI PRIRODNIM UZROKOVANI PRIRODNIM

KATASTROFAMA U KATASTROFAMA U HRVATSKOJHRVATSKOJ 1980 - 2001980 - 20055..

Page 12: CIVILNA ZAŠTITA

Državna uprava za zaštitu i spašavanje www.duzs.hr 15.09.2010. 15.09.2010.

Zaključno:Zaključno:

Početkom rada DUZS započeo je i stvaran proces demokratske tranzicije CZ u RH te su do danas učinjene sve strategijske, normativne i većina planskih prilagodbi.

Intenzivno se provodi popuna, opremanje i osposobljavanje Civilne zaštite te je stanje operativne spremnosti znatno bolje na svim razinama ustroja.

Kvalitetna suradnja s udrugama građana, sufinanciranje njihova razvoja i ugradnja njihovih kapaciteta i sposobnosti u sustav civilne zaštite bitno je doprinijela jačanju sustava zaštite i spašavanja.

Bitno su pojačani kapaciteti potrebni za zbrinjavanje stanovništva u katastrofama i velikim nesrećama.

Page 13: CIVILNA ZAŠTITA

Državna uprava za zaštitu i spašavanje www.duzs.hr 15.09.2010. 15.09.2010.