of 24 /24
OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE KOMUNALAC D.O.O. KOPRIVNICA Koprivnica, kolovoz, 2012. Naručitelj: GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE KOMUNALAC D.O.O KOPRIVNICA

OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO

KOMUNALNO PODUZEĆE KOMUNALAC D.O.O. KOPRIVNICA

Koprivnica, kolovoz, 2012.

Naručitelj: GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE KOMUNALAC D.O.O KOPRIVNICA

Page 2: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

2

PREDMET: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GKP KOMUNALAC D.O.O. KOPRIVNICA

Izrada: Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine Defensor, Varaždin

Voditelj izrade: Emilio Habulin, mag. politolog.

Suradnici: Tomislav Jarmić, dipl.ing.elektrotehnike

Milan Radunković, prof. kemije

Datum izrade: kolovoz, 2012.

M.P.

Page 3: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

3

SADRŽAJ

1. PRIRODNE KATASTROFE I NESREĆE ................................................................................................. 5

1.1. Priprema za postupanje po informacijama upozorenja ........................................................ 5

1.2. Provođenje zadaća iz plana određene razine, utvrđivanje odgovornih osoba i ostvarivanja komunikacije sa stožerom zaštite i spašavanja odgovarajuće razine ............................................... 7

1.3. Kratke upute odgovornim osobama o angažiranju vlastitih kapaciteta kao i načinu ostvarivanja suradnje sa stožerom zaštite i spašavanja i drugim sudionicima u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja ............................................................................................................... 8

2. TEHNIČKO TEHNOLOŠKE KATASTROFE I NESREĆE .......................................................................... 9

2.1. Priprema za postupanje po informacijama upozorenja ............................................................. 9

2.2. Provođenje zadaća iz plana određene razine, utvrđivanje odgovornih osoba i ostvarivanja komunikacije sa stožerom zaštite i spašavanja odgovarajuće razine ............................................. 10

2.3. Kratke upute odgovornim osobama o angažiranju vlastitih kapaciteta kao i načinu ostvarivanja suradnje sa stožerom zaštite i spašavanja i drugim sudionicima u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja ............................................................................................................. 13

3. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA PRIMJENU OPERATIVNOG PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ........ 16

4. PRILOZI .............................................................................................................................................. 18

Prilog 1. Spisak članova stožera zaštite i spašavanja Grada Koprivnice ......................................... 18

Prilog 2. Odgovorne osobe PUZS Koprivnica ................................................................................... 19

Prilog 3. Popis javnih službi s kontakt brojevima telefona ............................................................. 20

Prilog 4. Izračun najgoreg mogućeg scenarija i prikaz zone ugroženosti u slučaju nesreće s klorom ........................................................................................................................................................... 21

Page 4: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

4

UVOD

Republika Hrvatska uvidjevši neučinkovitost naslijeđenog sustava zaštite i spašavanja u 2004. godini donosi Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10). Ovim zakonom uređuje se sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara u slučaju elementarnih nepogoda te tehničko – tehnoloških nesreća i katastrofa, definiraju se prava i obveze kako fizičkih osoba tako i gospodarskih subjekata, a ponajviše jedinica lokalne i regionalne samouprave. Ovim aktom ustrojena je Državna uprava zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu DUZS), krovno državno tijelo zaduženo za usklađivanje aktivnosti i resursa u katastrofama i većim nesrećama. DUZS je vodeća snaga za odgovor u kriznim situacijama u RH. Na njoj je da priprema, planira i rukovodi operativnim snagama te koordinira djelovanje svih sudionika zaštite i spašavanja. Ona provodi zaštitu ljudi, dobara i okoliša u ugrozama, stradanjima i drugim izazovima suvremenog društva. Prema potrebi pruža pomoć drugim ili prima pomoć od drugih zemalja (suradnja u okviru Inicijative za pripravnost i sprečavanje katastrofa u Jugoistočnoj Europi). Unutar ove državne organizacije djeluju: civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje.

Pored navedenog državnog aparata Hrvatska ima još organizacijskih cjelina koje se mogu i moraju uključiti u slučaju nastanka katastrofa. Prvenstveno se misli na uređene organizirane cjeline poput oružanih snaga, gorske službe za spašavanje, obalne straže, crvenog križa, zdravstvenih ustanova, građevinskih firmi, itd.

Sukladno članku 22. Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08) kojim se propisuje sadržaj dokumenata iz tog područja. Procjena ugroženosti stanovnika, materijalnih i kulturnih dobara predstavlja osnovu za izradu Operativnih planova zaštite i spašavanja, njome se definiraju pojedini štetni utjecaji na stanovništvo i dobra određenog područja za koje se potom u Operativnom planu propisuju operativne mjere zaštite i spašavanja. Operativni planovi se donose radi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja, preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Temeljem Procjene ugroženosti gradskom komunalnom poduzeću Komunalac d.o.o. Koprivnica prijete sljedeće moguće ugroze od:

1) Prirodnih katastrofa i nesreća: potresi, olujno i orkansko nevrijeme, tuča i dr.

2) Tehničko tehnoloških katastrofa i nesreća.

Prema navedenim mogućim ugrozama razrađuje se Operativni plan zaštite i spašavanja.

Page 5: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

5

1. PRIRODNE KATASTROFE I NESREĆE

1.1. Priprema za postupanje po informacijama upozorenja

INFORMACIJE UPOZORENJA

Informacije upozorenja dostavljaju se Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Koprivnica (Prilog 2.) - Županijskom centru 112 od strane sljedećih službi:

• Državni Hidrometeorološki zavod

- dostavlja podatke o prognozama mogućeg nastanka obilnih oborina (kiše, snijega, leda), pojavi olujnih vjetrova, pijavica, tuča, ekstremnih vrućina ili niskih temperatura, te drugih meteoroloških pojava,

• Hrvatske vode, Vodno gospodarska ispostava Varaždin

- dužna je redovito dostavljati kretanja vodnog vala rijeke Drave i njenih pritoka te davati prognoze porasta ili opadanja vodostaja,

• Seizmološka služba

- mogućim prijetnjama od potresa dostavlja informacije putem Županijskog centra 112 (u daljnjem tekstu ŽC),

• Javna vatrogasna postrojba grada Koprivnice (Prilog 3.), odnosno njeno operativno dežurstvo

- dužno je sukladno Planu zaštite od požara javljati svim DVD-a o nastanku požara i potrebama za intervencijama, o istoj opasnosti obavještava i ŽC 112 i po potrebi gradonačelnike i načelnike općina,

• Operateri koji prevoze, uskladištavaju ili u svom proizvodnom procesu koriste opasne tvari

- u slučaju bilo kakve nesreće dužni su odmah o tome obavijestiti ŽC 112 koji poduzima potrebne mjere,

• Policijska Uprava Koprivnica (Prilog 3.) sa svojim postajama

- dužna je u slučaju terorističkih napada ili većih nereda poduzimati odgovarajuće mjere i o istom obavijestiti ŽC 112 i odgovorne osobe.

Page 6: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

6

POSTUPANJE PO INFORMACIJAMA

Informacija o mogućoj ugrozi koja prijeti području odgovornosti koja svojom djelatnošću pokriva gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica (u daljnjem tekstu GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica) prosljeđuje se na sljedeći način:

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

GRADA KOPRIVNICE (PRILOG 1.)

TIM ZA PROVEDBU MJERA

OPERATIVNOG PLANA GKP

KOMUNALAC D.O.O. KOPRIVNICA

MOBILNE EKIPE ZA SANIRANJE

KVAROVA I OSTALA KOMUNALNA

DJELATNOST

Page 7: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

7

1.2. Provođenje zadaća iz plana određene razine, utvrđivanje odgovornih osoba i ostvarivanja komunikacije sa stožerom zaštite i spašavanja odgovarajuće razine

PROVOĐENJE ZADAĆA IZ PLANA ODREĐENE RAZINE U SLUČAJU PREKIDA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA I OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI PREMA KORISNICIMA

Tim za provedbu mjera operativnog plana GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica upućuje interventne ekipe na otklanjanje kvarova poradi saniranja nastalih kvarova koji su uzrokovali prekid vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, te osnovnog funkcioniranja komunalne djelatnosti.

Ekipe se upućuju prioritetno prema zahtjevu Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Koprivnica (Prilog 1.) koji će eventualne potrebe za intervencijom u gradovima i općinama s područja odgovornosti GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica uskladiti s njihovim stožerima za zaštitu i spašavanje.

TIM ZA PROVEDBU MJERA OPERATIVNOG PLANA KOMUNALAC D.O.O. KOPRIVNICA

Voditelj tima: Josip Pobi dipl.ing., upravljanje situacijom, donošenje odluka, komunikacija prema institucijama, medijima i javnosti 048/251 801, 098/729 600

Zamjenica voditelja tima: Maja Hleb, dipl.oec., članica tima, upravljanje situacijom, neposredna organizacija i donošenje odluka 048/251 808, 099/ 225 1808

Zdravko Petras, dipl.ing., neposredna organizacija i provođenja, mjera upravljanje ljudstvom i mehanizacijom stručna i savjetodavna uloga unutar tima, provođenje mjera sanacije stanja u interventnim situacijama 048/251 895, 098/982 3412

Petrica Koštić, dipl.ing., neposredna organizacija i provođenja mjera, upravljanje ljudstvom i mehanizacijom stručna i savjetodavna uloga unutar tima, provođenje mjera sanacije stanja u interventnim situacijama 048/251 812, 098/410 327

Damir Ruk, dipl.ing. član tima, neposredna organizacija i provođenje mjera, upravljanje ljudstvom i mehanizacijom, stručna i savjetodavna uloga unutar tima... 048/251 810, 098/434 821

Tomica Blažek, dipl.ing. član tima, neposredna organizacija i provođenje mjera, upravljanje ljudstvom i mehanizacijom, stručna i savjetodavna uloga unutar tima... 048/251 886, 098/980 6640

Page 8: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

8

1.3. Kratke upute odgovornim osobama o angažiranju vlastitih kapaciteta kao i načinu ostvarivanja suradnje sa stožerom zaštite i spašavanja i drugim sudionicima u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja

VODITELJ TIMA ZA PROVEDBU MJERA OPERATIVNOG PLANA:

• Na temelju zahtjeva načelnika Stožera za zaštitu i spašavanje ili samostalno donosi odluku o sazivanju tima za provedbu mjera operativnog plana.

• Upoznaje članove tima za provedbu mjera operativnog plana sa nastalom situacijom i daje im prioritetne zadaće.

• Kontaktira sa zapovjednikom Stožera zaštite i spašavanja Grada Koprivnice a po potrebi i Zapovjednikom Zapovjedništva civilne zaštite Grada Koprivnica.

• Po potrebi od načelnika Stožera zaštite i spašavanja traži pomoć ostalih sudionika u zaštiti i spašavanju.

• Prva zadaća tima za provedbu mjera operativnog plana je donošenje „grube“ procjene o stanju vodoopskrbe i prioritetnih zadaća u otklanjanju i normalizaciji stanja vodoopskrbe.

ZAMJENIK VODITELJA TIMA ZA PROVEDBU MJERA OPERATIVNOG PLANA:

• U slučaju odsutnosti voditelja tima za provedbu mjera operativnog plana istog mijenja. • Po zapovijedi voditelja tima za provedbu mjera operativnog plana donosi odluku o

angažiranju svih raspoloživih djelatnika i materijalnih sredstava u angažiranju otklanjanja kvarova i normalizaciji vodoopskrbe korisnicima.

• Prati i izvješćuje voditelja tima za provedbu mjera operativnog plana o stanju na terenu, predlaže poduzimanje određenih mjera.

• Surađuje po potrebi sa ostalim sudionicima u zaštiti i spašavanju (HEP Operator distribucijskog sustava Koprivnica, Dom zdravlja Koprivnica, DVD Koprivnica i dr.)

SAMOSTALNI REFERENT ZA ZNR-U

• Pomaže zamjeniku voditelja tima za provedbu mjera operativnog plana u izvršavanju zadaća. • Prikuplja podatke potrebne za izradu izviješća. • Po potrebi obilazi ugrožena područja poradi uvida u situaciju na terenu.

POVJERENIK ZAPOSLENIKA:

• Neposredno na terenu rukovodi i koordinira ekipama za otklanjanje kvarova. • stanju na terenu redovito izvješćuje voditelja tima za provedbu mjera operativnog plana.

Page 9: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

9

2. TEHNIČKO TEHNOLOŠKE KATASTROFE I NESREĆE

2.1. Priprema za postupanje po informacijama upozorenja

Operateri koji prevoze, sladište ili u svom proizvodnom procesu koriste opasne tvari u slučaju bilo kakve nesreće dužni su odmah o tome obavijestiti Županijski centar 112 koji poduzima potrebne mjere.

Županijski centar 112 prema svojoj procjeni obavijest dostavlja gradonačelniku ili načelnicima općina odnosno načelnicima stožera zaštite i spašavanja koji će prema potrebi obavijestiti tim za provedbu mjera operativnog plana GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica.

POSTUPANJE PO INFORMACIJAMA UPOZORENJA U slučaju nastanka izvanrednog događaja potrebno je izvijestiti osobe i institucije zadužene za provedbu intervencije, prema shemi:

Osoba koja primjeti nastajanje izvanrednog događaja dužan je o tome izvijestiti ŽC 112. Obavijest o tome treba sadržavati gore navedene informacije.

Svaki zaposlenik GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica dužan je o nesreći izvijestiti svojeg neposredno nadređenog rukovoditelja, koji će o događaju izvijestiti voditelja tima za provedbu mjera operativnog plana, a ovaj će, po potrebi sazvati i druge članove tima za provedbu mjera operativnog plana.

GKP KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA

Radnik - očevidac

Radnik na centrali

Rukovoditelj RJ

Voditelj tima za provedbu mjera

operativnog plana

Županijski centar 112

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH

Grad, općina, javnost

Agencija za zaštitu okoliša

Naziv tvrtke u kojoj se dogodila nesreća

Ime osobe koja je dojavila podatke o nesreći

Uzroci i uvjeti nastanka nesreće

Opasne tvari uključene u nesreću

Procjena posljedica nesreće

Članovi tima za provedbu mjera

operativnog plana

Page 10: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

10

2.2. Provođenje zadaća iz plana određene razine, utvrđivanje odgovornih osoba i ostvarivanja komunikacije sa stožerom zaštite i spašavanja odgovarajuće razine

RUKOVOĐENJE POČETNIM INTERVENTNIM MJERAMA:

• Hitna procjena ugroženosti osoblja i građana i planiranje početnih akcija: ove akcije provodi i njima rukovodi voditelj tima za provedbu mjera operativnog plana GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica.

• Komunikacija s Županijskim centrom 112. • Komunikacija s Stožerom za zaštitu i spašavanje Grada Koprivnice. • Rukovođenje voditeljima djelatnika koji sudjeluju u početnoj intervenciji. • Koordiniranje rada pojedinih grupa. • Određivanje zadaća drugim prisutnim osobama koje sudjeluju u intervenciji. • Organiziranje osiguranja ugroženog područja (ukoliko je to moguće).

RUKOVOĐENJE PROVEDBOM MJERA U TIJEKU INTERVENCIJE

UTVRĐIVANJE ODGOVORNIH OSOBA I NJIHOVE DUŽNOSTI Osobe zadužene za organizaciju i provođenje mjera sigurnosti prema opisu poslova:

• Voditelj tima za provedbu mjera operativnog plana – Josip Pobi, dipl.ing. • Zamjenica voditelja – Maja Hleb, dipl.oec. • Zdravko Petras, dipl.ing. – član • Petrica Koštić, dipl.ing. - član • Damir Ruk, dipl.ing. - član • Tomica Blažek, dipl.ing. - član

ZAPOVJEDNA STRUKTURA PRI PROVOĐENJU INTERVENCIJE

INTERVENTNE JEDINICE

1.1. ZAPOVJEDNIK JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

(RUKOVODI INTERVENCIJOM) GKP KOMUNALAC D.O.O.KOPRIVNICA

2.1. TIM ZA PROVEDBU MJERA OPERATIVNOG PLANA

2.1.1. VODITELJ TIMA ZA PROVEDBU MJERA OPERATIVNOG PLANA

2.1.2. ZAMJENIK VODITELJA TIMA ZA PROVEDBU MJERA OPERATIVNOG PLANA

2.1.3. ČLANOVI TIMA ZA PROVEDBU MJERA OPERATIVNOG PLANA

2.2. RUKOVODITELJI RADNIH JEDINICA

2.3. DJELATNICI GKP KOMUNALAC D.O.O.

Page 11: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

11

TIM ZA PROVEDBU MJERA OPERATIVNOG PLANA

Tim za provedbu mjera operativnog plana osnovan je zbog prednosti jedinstvenog rukovođenje nad provođenjem akcija zaštite radnika i imovine pravne osobe GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica i rukovođenje tijekom akcidenata. Šira zadaća tima za provedbu mjera operativnog plana je poduzimanje mjera za sprječavanje nesreća i smanjivanje njihovih posljedica, radi zaštite ljudi i imovine i sprječavanja nastajanja štete u okolišu, sukladno ovom Operativnom planu zaštite i spašavanja:

• Razmatra i predlaže poboljšanja mjera sigurnosti poduzeća GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica. • Provjerava zadovoljava li oprema potrebe za provedbu Operativnog plana zaštite i spašavanja. • Predlaže vrstu i količinu opreme za potrebe zaštite ljudi i imovine. • Predlaže sredstva za potrebu provedbe Operativnog plana zaštite i spašavanja. • Analizira provedbu preventivnih mjera pri radu s opasnim tvarima. • Analizira stupanj osposobljenosti zaposlenih za provedbu Operativnog plana zaštite i

spašavanja i predlaže dodatno osposobljavanje. • Organizira teorijsko osposobljavanje svih odgovornih osoba i neposrednih izvršitelja za

provedbu Operativnog plana zaštite i spašavanja. • Izrađuje scenarij vježbe Operativnog plana zaštite i spašavanja na temelju kojeg se provodi

vježba, najmanje jednom godišnje. • U slučaju izvanrednog događaja organizira provedbu početnih mjera za svladavanje

izvanrednog događaja. • Surađuje sa Stožerom za zaštitu i spašavanje Grada Koprivnice.

VANJSKE INSTITUCIJE I UPRAVNA TIJELA KOJA SUDJELUJU U INTERVENCIJI:

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA KOPRIVNICE (PRILOG 1.)

Ovlasti i dužnosti Stožera zaštite i spašavanja grada Koprivnice su: • Donošenje odluke o primjeni Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Koprivnice, kada

interventne postrojbe ne mogu prema postojećim operativnim planovima zaštite i spašavanja riješiti nastali akcident.

• Procjena rizika i opasnosti i procjena štete od nastalog akcidenta. • Usklađivanje mjera u provođenju Operativnog plana zaštite i spašavanja. • Izvješćivanje javnosti o mogućoj opasnosti. • Donošenje odluke o završetku intervencije. • Davanje prijedloga za osiguranje financijskih sredstava u gradskom proračunu za redovito

provođenje plana zaštite i spašavanja. • Poduzimanje drugih mjera utvrđenih Operativnim planom zaštite i spašavanja.

Page 12: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

12

Ostali subjekti koji sudjeluju u provođenju Operativnog plana zaštite i spašavanja:

KOMUNIKACIJSKE JEDINICE Poslove operativnog dežurstva, prijema i prijenosa informacija, pozivanje osoba, obavješćivanje i uzbunjivanje obavlja Županijski centar 112 i operativno dežurstvo tijela državne uprave nadležno za unutarnje poslove.

Telefonski brojevi komunikacijskih jedinica:

• 112 županjski centar

• 192 operativno dežurstvo MUP-a

• 194 hitna služba

• 193 vatrogasci

INTERVENTNE POSTROJBE Interventne postrojbe su Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu te ostale vatrogasne postrojbe u skladu s planovima zaštite od požara, postrojbe civilne zaštite, hitna medicinska pomoć i specijalizirane postrojbe ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba.

Specijalizirane postrojbe ovlaštenih pravnih osoba za potrebe Operativnog plana zaštite i spašavanja su pravne osobe koje temeljem propisa iz područja zaštite okoliša imaju ovlasti za obavljanje djelatnosti postupanja s otpadom, a mogu se uključiti i pravne i fizičke osobe koje se bave komunalnom djelatnošću.

Page 13: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

13

2.3. Kratke upute odgovornim osobama o angažiranju vlastitih kapaciteta kao i načinu ostvarivanja suradnje sa stožerom zaštite i spašavanja i drugim sudionicima u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja

Za provođenje Operativnog plana zaštite i spašavanja pravne osobe GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica zadužen je tim za provedbu mjera operativnog plana GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica. Za provođenje općih mjera sigurnosti i organizaciju i provođenje mjera navedenih u Operativnom planu zaštite i spašavanja odgovorne osobe imaju sljedeće ovlasti i odgovornosti:

VODITELJ TIMA ZA PROVEDBU MJERA OPERATIVNOG PLANA:

• Po dužnosti je voditelj tima za provedbu mjera operativnog plana (po potrebi imenuje svog ovlaštenika).

• Vrši komunikaciju sa Stožerom zaštite i spašavanja Grada Koprivnice. • Prilikom izvanrednog događaja izvješćuje nadležna tijela i javnost o stanju u na lokaciji nesreće. • Potiče, razmatra i odobrava moguća poboljšanja mjera sigurnosti, te vlastitim primjerom

zalaganja za dobrobit ljudi i okoliša motivira radnike. • Osigurava potrebna materijalna sredstva. • Osigurava dosljedno provođenje zakonskih propisa i provođenje mjera u skladu s njima. • Dužan je poznavati svoje zakonske obveze i ovlasti.

ZAMJENIK VODITELJA TIMA ZA PROVEDBU MJERA OPERATIVNOG PLANA:

• Zamjenik je voditelja tima za provedbu mjera operativnog plana i u slučaju izvanrednog događaja, ako je voditelj nedostupan, preuzima njegove dužnosti.

• Rukovodi sastancima tima za provedbu mjera operativnog plana. • Rukovodi provođenjem početnih interventnih mjera do dolaska interventnih jedinica.

ČLAN TIMA ZA PROVEDBU MJERA OPERATIVNOG PLANA

• Organizira sastanke tima za provedbu mjera operativnog plana. • Organizira osposobljavanja i provjeru znanja zaposlenika iz zaštite na radu, zaštite od požara,

rukovanja kemikalijama (toksikološko osposobljavanje), te o rezultatima izvješćuje voditelja. • Konstantno unaprjeđuje svoja znanja, prati i provjerava stanje u pravnoj osobi i predlaže mjere

za poboljšavanje sigurnosti. • Izvješćuje poslodavca o radu i potrebama (odobravanju materijalnih sredstava,

osposobljavanju) tima za provedbu mjera operativnog plana. • Vodi brigu o protupožarnoj opremi. • Nadzire provedbu mjera zaštite od požara, zaštite na radu i sigurnom radu s kemikalijama. • Provodi minimalne i predlaže dodatne mjere zaštite radnika. • Nadzire ispravnost i funkcionalnost osobne i druge zaštitne opreme. • Dužan je poznavati svoje zakonske obveze i ovlasti.

Page 14: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

14

RUKOVODITELJI RADNIH JEDINICA

• Pomažu u radu tima za provedbu mjera operativnog plana. • Provode mjere sigurnosti. • Po potrebi sudjeluju na sastancima tima za provedbu mjera operativnog plana. • Konstantno unaprjeđuju svoja znanja, prate i provjeravaju provedbu sigurnosnih mjera unutar

svoje nadležnosti, te odgovornim osobama predlažu dodatne mjere za poboljšanje stanja sigurnosti.

• Nadziru primjenu i provedbu mjera sigurnosti u svojim radnim jedinicama. • Procjenjuju imaju li radnici potrebna osnovna znanja iz područja zaštite od požara, zaštite na

radu, pružanja prve medicinske pomoći, postupanja s kemikalijama. • Dužni su poznavati zakonske i druge zahtjeve. • U slučaju izvanrednog događaja organiziraju evakuaciju i spašavanje.

NAČIN ZBRINJAVANJA PROSUTIH OPASNIH TVARI I SANACIJA OKOLIŠA

Prioritet kod nastanka nesreća u kojima sudjeluju opasne tvari je zaustavljanje širenja opasnih tvari i što brže otklanjanje njihovog štetnog djelovanja na ljude, životinje i okoliš, postupak zbrinjavanja i sanacije specifičan je i ovisi o vrsti prosute opasne tvari.

MJERE I POSTUPCI U SLUČAJU ISTJECANJA KLORA (PRILOG 4. PRIKAZ ZONE UGROŽENOSTI)

• Nakon primitka obavijesti o istjecanju klora s lokacije klorinatorske stanice, Županijski centar 112 o događaju hitno izvješćuju: interventne postrojbe i Stožer zaštite i spašavanja Grada Koprivnice.

• Nakon dolaska interventnih postrojbi na mjesto izvanrednog događaja, voditelj javne vatrogasne postrojbe tijela zapovijeda akcijom intervencije.

• Lokaciji izvanrednog događaja smiju se približiti samo djelatnici GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica s odgovarajućom zaštitnom opremom (zaštitna maska s cjedilom za klor, zaštitne rukavice, zaštitni ogrtač, čizme i po potrebi dišni aparat s kisikom).

- Hitna pomoć Grada Koprivnice će, ovisno o situaciji i broju unesrećenih osoba, organizirati mjesto prihvata koje mora biti udaljeno minimalno 700 m od mjesta izvanrednog događaja. Istovremeno se u pripravnost stavlja Dom zdravlja u Koprivnici radi pružanja medicinske pomoći unesrećenim osobama i eventualnog slanja u specijalizirane medicinske ustanove.

- Pripadnici policijskih postrojbi će udaljiti sve nezaštićene osobe na udaljenosti od 700 metara od mjesta nesreće i regulirati/prekinuti promet oko mjesta izvanrednog događaja.

• Na mjesto nesreće šalje se interventni tim koji se sastoji od dvije osobe koji pokušavaju utvrditi uzrok istjecanja klora. Interventni tim mogu činiti sljedeće osobe: odgovorna osoba GKP Komunalac d.o.o., serviser uređaja s klorom, pripadnici DVD-a . Pripadnici interventnog tima moraju, osim osnovnih zaštitnih sredstava, imati i dišni aparat s kisikom. Prilikom utvrđivanja uzroka nesreće potrebno je provjeriti i funkcionalnost uređaja za neutralizaciju klora i uređaja za obaranje klora-vodena zavjesa. U slučaju da je neutralizator klora izvan funkcije i ako pare klora prodiru u okoliš, interventni tim treba uključiti uređaj za vodenu zavjesu (ukoliko se on nije automatski uključio) na klornoj stanici.

Page 15: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

15

• Tijekom utvrđivanja uzroka istjecanja klora, funkcionalnosti neutralizatora i rada uređaja za obaranje klora, ostali pripadnici interventnih jedinica pomažu u spašavanju ozlijeđenih i evakuaciji ugroženih osoba. U slučaju većeg ispuštanja klora i nemogućnosti umanjivanja posljedica nesreće, potrebno je izvijestiti pučanstvo, putem lokalne radio-postaje, koje se nalazi u zoni ugroženosti radi poduzimanja mjera zaštite (sklanjanje u hermetizirane prostorije ili evakuacija).

• U slučaju da je utvrđena neispravnost neutralizatora i neučinkovitost uređaja za obaranje klora vodenom zavjesom, zaštićeni pripadnici vatrogasnih postrojbi će iz vlastitih cisterni raspršenom vodom obarati klorni oblak. Vodena zavjesa se primjenjuje sve do prestanka razvijanja klora ili dok interventni tim ne ukloni kvar.

• Zapovjednik vatrogasnih postrojbi je u stalnoj vezi s Županijskim centrom 112 i Stožerom zaštite i spašavanja grada Koprivnice, a koje izvješćuje o događajima na terenu:

- probijanju oblaka klora kroz vodenu zavjesu ispred skladišta, - prestanku rada neutralizatora ili uređaja za stvaranje vodene zavjese, - nastanku požara/eksplozije, - broju ozlijeđenih ili otrovanih osoba na terenu, - prestanku izvanrednog događaja.

• Voditelj vatrogasne postrojbe može zatražiti aktiviranje dodatnih postrojbi za saniranje i ublažavanje posljedica izvanrednog događaja.

• Nakon što pripadnici interventnih jedinica uspiju zaustaviti daljnje istjecanje klora ili nakon što zbrinu oštećene boce, prestaje daljnja opasnost. U prostorije u kojima je došlo do istjecanja klora, ne smije se ulaziti bez zaštitnih sredstava dok se prirodnom ili umjetnom ventilacijom ne smanje koncentracije klora u zraku.

Page 16: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

16

3. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA PRIMJENU OPERATIVNOG PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Sve osobe koje sudjeluju u provedbi plana, a posebice osobe uključene u intervenciju kod izvanrednog događaja moraju biti osposobljene, izvježbane i opremljene za primjenu plana. Tim za provedbu mjera operativnog plana zadužen je za organizaciju i provedbu osposobljavanja i uvježbavanja osoblja za primjenu Operativnog plana.

Osposobljavanje se može provoditi u okviru godišnjeg plana osposobljavanja, zajedno s drugim vrstama osposobljavanja, a o provedenome je nužno voditi evidenciju.

Prijedlog programa osposobljavanja:

1. UVOD

• Namjena i ciljevi osposobljavanja

• Osnovni pojmovi zaštite i spašavanja

• Zakonske obveze

2. Izvori opasnosti prema Planu

• Izvori opasnosti na području lokacije sjedišta pravne osobe

• Vrste opasnosti – korištene opasne tvari

3. Mogući uzroci i posljedice izvanrednog događaja

4. Preventivne mjere

5. Ustroj i provedba mjera pri izvanrednom događaju

• Veza s drugim planovima intervencija

• Rukovođenje mjerama

- Izvješćivanje

- Provođenje mjera

- Sanacija okoliša i zbrinjavanja prosutih opasnih tvari

- Potrebna sredstva

6. Zaštita radnika

• Osobna zaštitna sredstva

• Prva pomoć unesrećenima (obratiti pozornost na moguće opasnosti po zdravlje izazvane opasnim tvarima koje se koriste u GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica)

7. Pitanja i diskusija

Page 17: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

17

PROGRAM ODRŽAVANJA VJEŽBI

Ovim operativnim planom zaštite i spašavanja određujemo obvezno održavanje vježbi jednom godišnje. Tim za provedbu mjera operativnog plana izrađuje svaki put Scenarija vježbe Operativnog plana zaštite i spašavanja GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica i temeljem tog scenarija izvodi se vježba. Svake godine izrađuje se poseban scenarij kako bi se što bolje provjerila pripravnost i odziv zaposlenika i pronašli i eventualno uklonili nedostaci u postupanju. Vježba se može provoditi zajedno s drugim vježbama, npr. vježbom zaštite od požara ili vježbom evakuacije i spašavanja, a u nju se mogu uključiti i druge vanjske institucije koje bi i u realnoj situaciji sudjelovale u intervenciji. Prijedlog scenarija vježbe Operativnog plana zaštite i spašavanja: 1) Uvod

• Datum, vrijeme i mjesto održavanje vježbe • Ciljevi vježbe (npr. provjera izvješćivanja, alarma, usklađenosti provođenja mjera)

2) Sudionici i njihove zadaće: • Odrediti koji će sve radnici sudjelovati u provođenju vježbe • Odrediti zadaće za svakoga sudionika (grupu)

3) Potrebna oprema za provedbu vježbe 4) Sigurnosne mjere

• Navesti mjere sigurnosti pri provođenju vježbe i sve sudionike upoznati s njima • Upozoriti sve radnike (i one koji ne sudjeluju u vježbi) na provođenje vježbe

5) Odrediti vrstu vježbe • Na terenu uz provjeru izvješćivanja na razini GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica • Na terenu uz punu provjeru izvješćivanja (potrebno prethodno najaviti vježbu Stožeru

zaštite i spašavanja Grada Koprivnice i ŽC 112) • Vježba uz uključivanje županijskih interventnih postrojbi

6) Scenarij vježbe • Odrediti mjesto održavanja vježbe • Odrediti uzrok koji je doveo do izvanrednog događaja • Odrediti razvoj izvanrednog događaja na principu simulacije događaja

7) Uočeni nedostaci • Sažeti iz provedene analize vježbe

8) Zaključak • Poseban osvrt na moguća poboljšanja u organizaciji i provedbi mjera u slučaju

izvanrednog događaja

Svaki put vježbu je potrebno ocijeniti temeljem provedene analize uspješnosti i razmotriti moguća poboljšanja. O provedenoj vježbi vodi se zapisnik i evidencija prisutnih radnika koji su dužni svojim potpisom potvrditi sudjelovanje. Zapisnik o provedenoj vježbi priliježe planu i čini njegov sastavni dio.

Page 18: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

18

4. PRILOZI

Prilog 1. Spisak članova stožera zaštite i spašavanja Grada Koprivnice

Ime i prezime Funkcija Adresa telefon doma telefon posao Mobitel VESNA ŽELJEŽNJAK

Načelnik Koprivnica, Hrvatske državnosti 20

048/621-687 048/279-555 099/310-5824

ZORAN GOŠEK Zamjenik načelnika

Koprivnica, Trg Kralja Tomislava 2

048/626-099 - 098/207-261

IVAN SKEC Član Koprivnica, Tome Čikovića 51

048/641-651 048/672-425 091/112-1041

DRAGUTIN BRLJAK

Član Koprivnica, Čakovačka 41

048/644-229 048/656-434 099/7320-253

JOSIP POBI Član Koprivnica, Ljudevita Gaja 4

048/671-794 048/251-801 098/729-600

DRAŽENKA VADLA

Član Koprivnica, Đure Basaričeka 32

048/624-344 048/625-310 098/215-744

Page 19: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

19

Prilog 2. Odgovorne osobe PUZS Koprivnica

• PUZS KOPRIVNICA

Područni ured za zaštitu i spašavanje Koprivnica Ulica hrvatske državnosti 7 48000 Koprivnica

ŽUPANIJSKI CENTAR 112 KOPRIVNICA

Tel: 112 +385 48 622 662 +385 48 672 420 Fax:+385 48 672 433 Email.: [email protected]

PROČELNIK PUZS KOPRIVNICA

Ivan Kramarić Tel: +385 48 672 426 Fax:+385 48 672 433 Mail.: [email protected]

VODITELJ ODJELA ZA PREVENTIVNE I PLANSKE POSLOVE

Ivan Hadžija Tel: +385 48 672 429 Fax:+385 48 672 433 Mail.:[email protected]

VODITELJ ŽUPANIJSKOG CENTRA 112 KOPRIVNICA

Roman Sabol Tel: +385 48 672 423 Fax:+385 48 672 433 Mail.:[email protected]

Page 20: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

20

Prilog 3. Popis javnih službi s kontakt brojevima telefona

JAVNA USTANOVA ADRESA BROJ TELEFONA ODGOVORNA OSOBA

Policijska postaja Koprivnica Trg Eugena Kumičića 18, 48 000 Koprivnica

048 656 434 048 656 499

Dragutin Brljak

JVP Grada Koprivnice Oružanska 1, 48 000 Koprivnica 048/674 609

Antonio Popijač

Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica

Željka Selingera bb, 48 000 Koprivnica 048/251 000 048/251 001

ravnatelj Petar Stapar 099/230 2836, 091/376

8749

Page 21: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

21

Prilog 4. Izračun najgoreg mogućeg scenarija i prikaz zone ugroženosti u slučaju nesreće s klorom

SCENARIO: Nesreća uslijed koje je došlo do ispuštanja 100 kg klora

PODACI O MEDIJU

Naziv medija: klor

Molekularna masa: 70.91 g/mol

AEGL – 1 (60 min): 0.5 ppm IDLH 10 ppm

AEGL-2(60 min): 2 ppm

AEGL-3(60 min): 20 ppm

Točka ključanja na okolišnoj temperaturi: -34.1 °C

Tlak para na okolišnoj temperaturi: >1 atm

Koncentracija zasićenja pri okolišnoj temperaturi:

1,000,000 ppm or 100.0%

ATMOSFERSKI PODACI

Vjetar: 1.5 m/s sa sjeveroistoka (na visini od 3 metra)

Tip podloge: otvorena površina Naoblaka: djelomično

Temperatura zraka: 25°C Klasa stabilnosti: F

- Relativna vlažnost: 50%

PODACI O IZVORU OPASNOSTI

Ispuštanje iz otvora na boci

Nezapaljiva tekućina izlazi iz boce

Promjer: 0.2 m Dužina: 2,29 m

Volumen: 67 l Sadržaj: klor

Temperatura medija :

25° C Masa tvari: 80,6 kg

Promjer otvora: 15 cm Ispunjenost autocisterne:

80%

Page 22: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

22

Položaj otvora: Otvor se nalazi na dnu autocisterne

Trajanje ispuštanja: 1 minuta

Dinamika sagorijevanja:

1,34 kg/sek Količina medija koja je ispuštena:

80,6 kg

Napomena: • Tvar izlazi kao mješavina plina i aerosola

ZONA UGROŽENOSTI

Model ugroženosti:

Teški plin

Crvena: 681 metera --- (20 ppm = AEGL-3(60 min))

Narančasta: 1,8 kilometara--- (2 ppm = AEGL-2(60 min))

Žuta: 3.3 kilometara --- (0.5 ppm = AEGL-1(60 min))

UGROŽENOST U TOČKI

Page 23: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

23

AEGL-1 = maksimalna koncentracija medija u zraku koja prilikom izloženosti izaziva nelagodu i iritaciju. AEGL-2 = maksimalna koncentracija medija u zraku koja prilikom izloženosti izaziva nepovratne, ili pak dugotrajne štetne učinke na zdravlje. AEGL-3 = maksimalna koncentracija medija u zraku koja prilikom izloženosti izaziva smrt. IDLH – “Immediately Dangerous to Life or Health” – koncentracija tvari u zraku koja predstavlja neposrednu opasnost za život i zdravlje.

Prikaz zone ugroženosti u slučaju ispuštanja klora

Page 24: OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - GRADSKO … · civilna zaštita, vatrogasci i služba 112, te učilište za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje. Pored navedenog državnog

24

Operativni Plan zaštite i spašavanja za GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica izradila je ovlaštena tvrtka - Ustanova za obrazovanje odraslih DEFENSOR (Rješenje Državne uprave za zaštitu i spašavanje Klasa:UP/I 053-02/09-01/12, Urbroj: 543-01-06-02-10-3 od 11. siječnja 2010.g.) iz Varaždina u kolovozu 2012. godine. Nadležna tijela GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica donijet će Odluku o usvajanju Operativnog Plana zaštite i spašavanja GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica. Nakon što se navedena Odluka donese biti će priložena uz Operativni plan zaštite i spašavanja.