of 12 /12
PRORAČUN OPĆINE RADOBOJ ZA 2018. GODINU „PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE” Radoboj, 2018.

ZA 2018. GODINU - radoboj.hr · Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje 208.250,00 Gospodarstvo 5.318.892,00 Komunalna djelatnost, uređenje prostora te zaštita okoliša 9.725.000,00

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ZA 2018. GODINU - radoboj.hr · Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje 208.250,00 Gospodarstvo 5.318.892,00 Komunalna djelatnost, uređenje prostora te zaštita okoliša 9.725.000,00

PRORAČUN OPĆINE RADOBOJ

ZA 2018. GODINU

„PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE”

Radoboj, 2018.

Page 2: ZA 2018. GODINU - radoboj.hr · Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje 208.250,00 Gospodarstvo 5.318.892,00 Komunalna djelatnost, uređenje prostora te zaštita okoliša 9.725.000,00

PRORAČUN U MALOM ZA 2018. GODINU

Drage mještanke i mještani,

s ciljem približavanja Proračuna Općine Radoboj za 2018. godinu i projekcija proračuna za 2019. i 2020. godinu, kao temeljnog godišnjeg dokumenta Općine Radoboj,Vama – mještanima Općine Radoboj koji imate neposredni interes u ostvarenju proračunom planiranih programa objavljujemo „Proračun u malom” kako bi najednostavan način mogli dobiti pregled planiranih prihoda i programa koji će se financirati tijekom godine.

U nastavku ćemo prezentirati Proračun za 2018. godinu, te projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu s naglaskom na značajnije projekte, a upoznati ćemo Vas i sosnovnim pojmovima vezanim uz proračun i proračunsko planiranje.

Proračunom za 2018. godinu postavljen je cilj da se osiguraju sredstva za zadržavanje postignutog nam standarda u financiranju različitih programa i potreba kao štosu; subvencioniranje smještaja djece u predškolskim ustanovama, sufinanciranje školskih aktivnosti i darova za školsku djecu, nabavka knjiga za osnovnoškolskeuzraste, sufinanciranje prijevoza učenika, sufinanciranje smještaja učenika u učeničkim domovima, sufinanciranje programa Gradskog društva crvenog križa Krapina,sufinanciranje javnih programa u kulturi, sportu, pomoći socijalno ugroženim mještanima, održavanje komunalne infrastrukture i komunalnog standarda i dr.

U 2018. godini osim navedenih programa planirano je i financiranje određenih infrastrukturnih i drugih kapitalnih projekata

koji su značajni za ukupni razvoj Općine Radoboj. Od značajnijih investicijskih ulaganja treba spomenuti modernizaciju

nerazvrstanih cesta, uređenje kulturnog centra Sida Košutić, rekonstrukciju lovačkog doma (dogradnja i

prenamjena u planinarski), uređenje Hiže vinove loze, uređenje Hiže Zagorski štruklji,

modernizaciju sustava javne rasvjete i ostalih projekata za koje je spremna

projektna dokumentacija.S obzirom na realnu mogućnost prijave

projekata za financiranje iz sredstava nacionalnih i EU fondova

uskladiti će se realizacija planiranih kapitalnih ulaganja.

„Proračunski vodič za građane 2018.”

Page 3: ZA 2018. GODINU - radoboj.hr · Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje 208.250,00 Gospodarstvo 5.318.892,00 Komunalna djelatnost, uređenje prostora te zaštita okoliša 9.725.000,00

ŠTO JE PRORAČUN?

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

• dokument kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci

• sadrži prihode i primitke te rashode i izdatke Općine Radoboj i proračunskih korisnika

• donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu – proračunska godina počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca kalendarske godine

• predlaže ga općinski načelnik

• donosi ga Općinsko vijeće do kraja tekuće proračunske godine za sljedeću

• mora biti uravnotežen-ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke

• postupak i metodologija izrade, predlaganje i donošenje proračuna utvrđen je Zakonom o proračunu

„Proračunski vodič za građane 2018.”

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Radoboj

Dokument koji se donosi uz Proračun Općine Radoboj a uređuje;

• strukturu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna

• izvršavanje Proračuna

• zaduživanje i davanje jamstva

• upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Općine

• prava i obveze korisnika proračunskih sredstava

• pojedine ovlasti načelnika u izvršavanju Proračuna

Projekcija Proračuna Općine Radoboj

• procjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Općine Radoboj za višegodišnje razdoblje

Page 4: ZA 2018. GODINU - radoboj.hr · Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje 208.250,00 Gospodarstvo 5.318.892,00 Komunalna djelatnost, uređenje prostora te zaštita okoliša 9.725.000,00

SADRŽAJ PRORAČUN

Proračun se sastoji od:

• općeg dijela

• posebnog dijela

• plana razvojnih programa

• obrazloženja proračuna

Opći dio proračuna -čini račun prihoda i rashoda i račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodajenefinancijske imovine kojima se financiraju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi , financijski rashodi, subvencije, pomoći građanima i kućanstvima, ostali rashodi irashodi za nabavu nefinancijske imovine odnosno javne potrebe utvrđene na temelju zakonskih i drugih propisa.

Račun financiranja sadrži primitke od financijske imovine i zaduživanja te izdatke za otplatu kredita.

Posebni dio proračuna – sastoji se od rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama i raspoređenim kroz programe. U posebnom dijelu programarashodi i izdaci iskazani su prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Organizacijska klasifikacija – načelnik/općinsko vijeće/upravni odjel

Programska kvalifikacija – program/aktivnost/projekt

Ekonomska klasifikacija – prikaz rashoda i izdataka prema ekonomskoj namjeni kojoj služe, određena je računskim planom

Funkcijska klasifikacija – sadrži rashode prema njihovoj namjeni

Izvori financiranja – opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine inaknade s naslova osiguranja, namjenski primici.

Plana razvojnih programa - sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Radoboj povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna u skladu s Projektomukupnog razvoja do 2020. godine.

„Proračunski vodič za građane 2018.”

Page 5: ZA 2018. GODINU - radoboj.hr · Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje 208.250,00 Gospodarstvo 5.318.892,00 Komunalna djelatnost, uređenje prostora te zaštita okoliša 9.725.000,00

PLANIRANI PRIHODI U 2018.

Ukupno planirani prihodi u 2018. godini iznose 22.139.295,46 kuna,

od čega planirani prihodi poslovanja iznose 18.635.392,00 kuna dok

se prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju u iznosu od

3.503.903,46,00 kuna.

Prihodi proračuna po vrstama:

• Porez i prirez na dohodak

• Porez na imovinu

• Porezi na robu i usluge

• Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU

• Pomoći iz proračuna

• Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

• Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

• Prihodi od financijske imovine

• Prihodi od nefinancijske imovine

• Administrativne pristojbe

• Prihodi od posebnih propisa

• Komunalni doprinosi i naknade

• Prihodi od prodaje proizvod i roba, pruženih usluga i donacija

• Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

PRIHODI PLAN 2018.

Porez i prirez na dohodak 4.200.000,00

Porez na imovinu 200.000,00

Porez na robu i usluge 20.000,00

Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU 280.057,00

Pomoći iz proračuna 4.467.130,00

Pomoći od ostalih subjekata unutar države 385.000,00

Pomoći državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 8.102.500,00

Prihodi od financijske imovine 5.000,00

Prihodi od nefinancijske imovine 40.000,00

Administrativne pristojbe 40.000,00

Prihodi od posebnih propisa 280.000,00

Komunalni doprinosi i naknade 500.000,00

Prihodi od prodaje proizvod i roba, pruženih usluga i donacija 115.705,00

Prihodi od prodaje zemljišta 3.483.903,46

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 20.000,00

„Proračunski vodič za građane 2018.”

Page 6: ZA 2018. GODINU - radoboj.hr · Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje 208.250,00 Gospodarstvo 5.318.892,00 Komunalna djelatnost, uređenje prostora te zaštita okoliša 9.725.000,00

STRUKTURA PRIHODA U 2018. GODINI.

„Proračunski vodič za građane 2018.”

4.200.000,00

200.000,00

20.000,00

280.057,00

4.467.130,00

385.000,00

8.102.500,00

5.000,00

40.000,00

40.000,00

280.000,00

500.000,00

115.705,00

3.483.903,46

20.000,00

Porez i prirez na dohodak

Porez na imovinu

Porez na robu i usluge

Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU

Pomoći iz proračuna

Pomoći od ostalih subjekata unutar države

Pomoći državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine

Administrativne pristojbe

Prihodi od posebnih propisa

Komunalni doprinosi i naknade

Prihodi od prodaje proizvod i roba, pruženih usluga i donacija

Prihodi od prodaje zemljišta

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

Iznosi u kn

Page 7: ZA 2018. GODINU - radoboj.hr · Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje 208.250,00 Gospodarstvo 5.318.892,00 Komunalna djelatnost, uređenje prostora te zaštita okoliša 9.725.000,00

PLANIRANI RASHODI U 2018.

Ukupno planirani rashodi u 2018. godini iznose 21.889.295,46 kuna,

od čega planirani rashodi poslovanja iznose 7.085.003,46 kuna dok

se rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju u iznosu od

14.104.292,00 kuna.

Rashodi proračuna po vrstama:

• Općinsko vijeće i mjesna samouprava

• Jedinstveni upravni odjel

• Vlastiti pogon

• Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje

• Gospodarstvo

• Komunalna djelatnost, uređenje prostora te zaštita okoliša

• Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

• Kultura i religija

• Rekreacija i sport

• Obrazovanje

• Socijalna zaštita

RASHODI PLAN 2018.

Općinsko vijeće i mjesna samouprava 658.000,00

Jedinstveni upravni odjel 988.000,00

Vlastiti pogon 774.500,00

Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje 208.250,00

Gospodarstvo 5.318.892,00

Komunalna djelatnost, uređenje prostora te zaštita okoliša 9.725.000,00

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 815.000,00

Kultura i religija 1.344.153,46

Rekreacija i sport 260.000,00

Obrazovanje 815.000,00

Socijalna zaštita 274.500,00

„Proračunski vodič za građane 2018.”

Page 8: ZA 2018. GODINU - radoboj.hr · Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje 208.250,00 Gospodarstvo 5.318.892,00 Komunalna djelatnost, uređenje prostora te zaštita okoliša 9.725.000,00

STRUKTURA RASHODA U 2018. GODINI.

„Proračunski vodič za građane 2018.”

Općinsko vijeće i mjesna samouprava

Jedinstveni upravni odjel

Vlastiti pogon

Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje

Gospodarstvo

Komunalna djelatnost, uređenje prostora te zaštita okoliša

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Kultura i religija

Rekreacija i sport

Obrazovanje

Socijalna zaštita

658.000,00

988.000,00

774.500,00

208.250,00

5.318.892,009.725.000,00

815.000,00

1.344.153,46

260.000,00

815.000,00

274.500,00

Iznos u kn

Page 9: ZA 2018. GODINU - radoboj.hr · Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje 208.250,00 Gospodarstvo 5.318.892,00 Komunalna djelatnost, uređenje prostora te zaštita okoliša 9.725.000,00

PROGRAMI….

Općinsko vijeće i mjesna samouprava:

• redovan rad Općinskog vijeća, nabava sitnog inventara, usluge promidžbe i informiranja koje uključuju objavu odluka u Službenom glasniku Krapinsko-zagorskežupanije, objavu oglasa na radiju i tisku, objavu natječaja, uređivanje pripremu i tisak Radobojsko - Jesejanskog lista, naknade Općinskim vijećnicima, Predsjednikuvijeća i Općinskom načelniku, sredstva za rad političkih stranaka, troškove obilježavanja Dana Općine Radoboj, troškove uredskog materijala i reprezentacijemjesnih odbora…..

Jedinstveni upravni odjela:

• zajednički troškovi Jedinstvenog upravnog odjela koji uključuju plaće i ostale rashode za zaposlene djelatnike, službena putovanja i naknade za prijevoz na posao,stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal, stručnu literaturu, usluge telefona i poštanske usluge, nabavku sitnog inventara i auto guma, članarinu UdruziOpćina, pristojbe i naknade, održavanje općinske zgrade…

Vlastiti pogon:

• troškovi obavljanja komunalnih djelatnosti koje su Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti Općine Radoboj povjerene Vlastitom pogonu, a to su: održavanjejavnih površina, održavanje čistoće, održavanje groblja i mrtvačnice, održavanje javnih spomenika i spomen obilježja. Uključeni su troškovi plaće i ostalih rashodaza komunalnog djelatnika i čistačicu, te plaće djelatnika na javnim radovima kao i potrebni materijal i energija za obavljanje komunalnih poslova.

„Proračunski vodič za građane 2018.”

Page 10: ZA 2018. GODINU - radoboj.hr · Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje 208.250,00 Gospodarstvo 5.318.892,00 Komunalna djelatnost, uređenje prostora te zaštita okoliša 9.725.000,00

Vatrogastvo i civilna zaštita:

• programom predviđena sredstva za donaciju trima dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području općina Radoboj, pomoći kućanstvima za štete nastale upožaru, donaciju Gorskoj službi spašavanja, osiguranje sredstava za aktivnosti Civilne zaštite, te izradu Plana zaštite od požara…

Razvoj gospodarstva:

• programom predviđena sredstva za sufinanciranje kamata za poduzetničke kredite. Također uključeni su troškovi sudjelovanja Općine Radoboj na sajmovima,izrada promidžbenih materijala, subvencije za osjemenjivanje krava, agrookolišnih mjera, plaće poljoprivrednog redara, izrade projektne dokumentacije, tesredstava za realizaciju kapitalnih projekta prijavljenih na europske fondove i ostale financijske institucije (rekonstrukcija planinarskog doma, hiža zagorskih štrukli,hiža vinove loze), kupnju zemljišta kod župne crkve za izgradnju raskrižja…

Komunalna djelatnost, uređenje prostora i zaštita okoliša:

• programom su predviđena sredstva za nabavu kamenog materijal, betonski cijevi i ostalog potrebnog materijala. Također predviđena su sredstva za uslugeprijevoza kamenog materijala, rada rovokopača, sanacije udarnih rupa, zimsko čišćenje snijega, otkos u ljetnim mjesecima, asfaltiranje javnih putova i nogostupa.Ovim programom uključena su i sredstva za izradu dokumentacije i sanaciju preostalih klizišta, sredstava za sudjelovanje u projektu ulaganje u građenjenerazvrstanih cesta putem mjere 7.2.2. U ovaj program ulaze i sredstva za sanaciju divljih odlagališta otpada, sredstva za nabavku kontejnera kao i sredstva zaprovođenje deratizacije i higijeničarske službe….

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice:

• Ovim programom predviđena su sredstva za analizu vode za male lokalne vodove, sredstva za održavanje sekundarne vodovodne mreže, sredstva za sufinanciranjeizrade projektne dokumentacije na vodoopskrbnom sustavu Radoboj, troškovi održavanja javne rasvjete, troškovi električne energije za javnu rasvjetu…..

„Proračunski vodič za građane 2018.”

Page 11: ZA 2018. GODINU - radoboj.hr · Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje 208.250,00 Gospodarstvo 5.318.892,00 Komunalna djelatnost, uređenje prostora te zaštita okoliša 9.725.000,00

Kultura i religija:

• programom su predviđena sredstva za nabavku knjiga za knjižnicu, sredstva namijenjena za rad udruga u području kulture, sredstva namijenjena ŽupiPresvetog Trojstva, sredstva za pripremu prijave i realizaciju projekta Kulturnog centra Sida Košutić Radoboj, te sredstva za proračunskog korisnikaMuzej Radboa…

Rekreacija i sport:

• ovim programom namijenjena su sredstva za: rad udruga u području sporta i rekreacije, sredstva za organizaciju Radobojskog maratona i biciklijade„Rimska cesta”, sredstva za izradu projektne dokumentacije za projekt Sportsko-rekreacijskog centra, sredstva održavanja nogometnog igrališta…

Obrazovanje:

• ovim programom predviđena su sredstva za sufinanciranje djece u dječjim vrtićima, sredstva za financiranje predškole, sredstva za aktivnostiOsnovne škole Side Košutić (škola plivanja, nagrađivanje učenika), sredstva namijenjena za kupnju udžbenika za osnovnu školu, te sredstva zasufinanciranje prijevoza i smještaja učenika u učeničkim domovima….

Socijalna zaštita:

• ovim programom planirana su sredstva za novorođeno dijete, sredstva za jednokratnu novčanu pomoć, sredstava za podmirenje troškova stanovanja, sredstvaza besplatnu školsku kuhinju , sredstva za projekt „Pomoć u kući starijim osobama”, sredstva za financiranje djelatnosti Crvenog križa Krapina, te sredstva za radudruga koja djeluju u području socijalnih usluga….

„Proračunski vodič za građane 2018.”

Page 12: ZA 2018. GODINU - radoboj.hr · Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje 208.250,00 Gospodarstvo 5.318.892,00 Komunalna djelatnost, uređenje prostora te zaštita okoliša 9.725.000,00

„Proračunski vodič za građane 2018.”

Radoboj, 2018.

KONTAKT PODACI:

www.radoboj.hr/radoboj Ustroj općine Jedinstveni upravni odjel