of 22 /22
CIVILNA ZAŠTITA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI Split, 19. - 21. ožujka 2014. godine Izlaže: Slavko Đapić, prof.

CIVILNA ZAŠTITA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI 2014/PP prezentacije... · CIVILNA ZAŠTITA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI Split, 19. - 21. ožujka 2014. godine Izlaže: Slavko Đapi ć, prof. Pojam

 • Upload
  others

 • View
  5

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of CIVILNA ZAŠTITA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI 2014/PP prezentacije... · CIVILNA ZAŠTITA U LOKALNOJ...

 • CIVILNA ZAŠTITA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

  Split, 19. - 21. ožujka 2014. godineIzlaže: Slavko Đapić, prof.

 • Pojam i zadaće civilne zaštite

  Civilna zaCivilna zašštitatita ,, kao sustav je :kao sustav je :

  ••oblik organiziranja za ostvarivanje oblik organiziranja za ostvarivanje zazašštite i spatite i spaššavanja ljudi i avanja ljudi i materijalnih dobara od ratnih razaranja, elementarnih nepogoda, materijalnih dobara od ratnih razaranja, elementarnih nepogoda, velikih nesrevelikih nesrećća i katastrofaa i katastrofa

  ••Civilna zaCivilna zašštita obavlja humanitarne aktivnosti da bi se zatita obavlja humanitarne aktivnosti da bi se zašštitilo titilo

  civilno stanovnicivilno stanovnišštvo od opasnosti, ili nesretvo od opasnosti, ili nesrećća i da mu se pomogne a i da mu se pomogne

  da savlada njihova neposredna da savlada njihova neposredna djelovanja,tedjelovanja,te da se osiguraju uvjeti da se osiguraju uvjeti

  potrebni za njegov opstanakpotrebni za njegov opstanak..

 • DOPRINOSI CZSustav CZ dao je značajan doprinos tijekom Domovinskog rata u zaštiti i spašavanju imovine i života u pripremi i provođenju preventivnih mjera zaštite:

  • za sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanju stanovništva, sudjelovanju u organiziranju skrbi prognanika i izbjeglica,

  • u provođenju i nadziranju zamračivanja,

  •zaštiti i spašavanju od požara, raščišćavanju ruševina i prometnica,

  •opskrbi stanovništva pitkom vodom,

  •zbrinjavanju domaćih životinja te humana i animalna asanacija,

  • razminiranju te uklanjanju i dezaktiviranju neeksplodiranih ubojnih sredstava i drugo.

 • Normativno uređenje civilne zaštite

  Zakon o zaštiti i spašavanjuPravilnici koji reguliraju:•Ustrojstvo, popunu i opremanje postrojbi civilne zaštite;•Odore i oznake pripadnika operativnih snaga zaštite i spašavanja;•Mobilizaciju i djelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanjaNAJAVLJENO JE DONOŠENJA ZAKONA O CZ !!!??

 • Pretpostavka za djelovanje civilne zaštite u JLS

  • Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša

  • Prostorno planiranje i gradnja (zadaće za urbaniste)• Plan zaštite i spašavanja – Plan civilne zaštite• Stožeri za zaštitu i spašavanje (svi) i Zapovjedništva

  civilne zaštite ( Županija i gradovi)• Operativne snage civilne zaštite (postrojbe CZ,

  povjerenici CZ i voditelji skloništa ) • Financiranje sustava za zaštitu i spašavanje

  (civilne zaštite)

 • PROCJENA UGROŽENOSTI

  Obveza je svih jedinica lokalne samouprave (JLS).Procjenom ugroženosti se razrađuju moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća te od ratnih razaranja i terorizma, potrebne snage isredstva za zaštitu i spašavanje te njihova spremnost za djelovanje u zaštiti i spašavanju.Procjena je polazni dokument za izradu planova, operativnih planova i planova CZ, a izrađuju se i donose za područje općina i gradova.

 • STOŽERI ZIS I ZAPOVJENIŠTVA CZ U JLS

  • Stožeri ZIS su stručno-operativno i koordinativno tijelo – pruža stručnu pomoć i priprema akcije ZIS kojima rukovodi općinski načelnik i gradonačelnik; Imenuju se u svim JLS;

  Obveza imenovanja je 60 dana nakon provedenih lokalnih izbora

  • Zapovjedništva civilne zaštite su tijela koja zapovijedaju snagama i sredstvima CZ u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području grada; Imenuju se u gradovima;

 • OPERATIVNE SNAGE CZ U JLS

  Operativne snage CIVILNE ZAŠTE : � STOŽERI ZiS (imenovani i ažurirani)� ZAPOVJEDNIŠTVA CZ (imenovana i ažurirana)� POSTOJBE CZ (opće namjene i specijalističke postrojbe civilne

  zaštite u gradovima)� POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE� VODITELJI SKLONIŠTA� SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZiS BAVE

  KROZ SVOJU REDOVITU DJELATNOST

  Operativne snage civilne zaštite su pričuvne snage koje seSa određenim materijalnim i ljudskim resursima.BrojčanI pokazateljI i operativnost ?

 • PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA JLS

  • Planovi JLS sastoje se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja.Planovi JLS sadrže i razradu operativnih mjera zaštite i spašavanja na temelju vanjskog plana županije.

  • Pravnim osobama, redovnim službama i djelatnostima koje su nositelji posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju - dostavljaju se izvodi iz Planova određene razine.

  • Plan civilne zaštite JLS je sastavni dio Plana zaštite i spašavanja

 • POPUNA, OPREMANJE CZ U JLS

  • Postrojbe CZ, povjerenici CZ i voditelji skloništa osnivaju se odlukom JLS, na temelju vlastite Procjene ugroženosti.

  • Osobno i materijalno ustrojstvo uređeno je Pravilnikom o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi CZ.

  • Popuna postrojbi civilne zaštite opće namjene gradova i općina provodi se raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih građana s mjestom prebivališta u gradovima i općinama u koje se raspoređuju.

  • Popunu i raspoređivanje pripadnika postrojbi CZprovode nadležni PUZS u suradnji s nadležnom upravom za obranu, na temelju zahtjeva JLS.

  • Iskaznice pripadnicima CZ izdaje nadležni PUZS.

 • OSPOSOBLJAVANJE I VJEŽBE CZ U JLS

  • Osposobljavanje pripadnika CZ JLS provodi DUZS - Učilište vatrogastva i zaštite i spašavanja u suradnji sa nadležnim PUZS-om i JLS.

  • Osposobljavanje se provodi sukladno utvrđenim Programima osposobljavanja.

  • Vježbe tijekom godine i manifestacije povodom Dana CZ su obvezujuće za sve JLS

 • FINANCIRANJE CIVILNE ZAŠTITE

  � Svake godine u Proračunu JLS radi se analiza stanja sustava ZIS te iskazuju planirana i utrošena financijska sredstva;

  Stavka ZiS u Proračunu sa stavkama:� CIVILNA ZAŠTITA (obuka, opremanje, uvježbavanje, ažuriranje

  planskih dokumenata, osiguranje uvjeta za sklanjanje,evakuaciju i zbrinjavanje);

  � VATROGASTVO

  � SKLONIŠTA

  � UDRUGE GRAĐANA

  � SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZiS REDOVITA DJELATNOST

  � Utvrđuju se smjernice za narednu godinu

 • MJERE ZAŠTITE U PROSTORNOM PLANIRANJU

  • U prostornom planiranju sukladno odredbama Zakona o prostornom planiranju i gradnji utvrđuje se mogućnost provedbe mjera zaštite i spašavanja utvrđenih procjenom ugroženosti;

  • Izrađivači PPU, DPU, LOKACIJSKE DOZVOLE –dužni su ugraditi mjere zaštite i spašavanja (npr. zaštita od bujica i poplava, zaštita od potresa, požara, opasnih tvari, zaraznih bolesti, vremenskih nepogoda i slično)

  • DUZS/PUZS, daje suglasnost samo na dokumente prostornog uređenja koji su sukladni parametrima u Procjeni ugroženosti tj. Izvatku pod nazivom: „Zadaće urbanistima”

 • Tko je dužan provoditi mjere zaštite i spašavanja?

  U slučaju nastanka elementarnih nepogoda poduzimajuse mjere zaštite i spašavanja koje se temelje na načelimasamozaštite, međusobne suradnje i solidarnostigrađana, a ostvaruje se pravodobnim i usklađenim djelovanjemsvih sudionika zaštitite, i to:

  ■ građana,■ pravnih osoba,■ tijela državne uprave,■ jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 • POZIVNI BROJEVI ZA ŽURNE SLUŽBE

  • Za sve žurne pozive

  • Policija

  • Vatrogasci

  • Hitna medicinska pomoć

  • Središnjica za traganje i spašavanje na moru

  112

  192

  193

  194

  195

 • Procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća na JLS

  Poplave Potresi

  SPLIT

 • 17

  POTRES U MAKARSKOM PRIMORJU 1962. G.

  6,3 po Richteru

  9 stupanj prema Mercalijevoj ljestvici

 • Procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća na JLS

  OPASNE TVARIPOŽARI

 • VREMENSKE NEPOGODE

  Snijeg i poledica Snažni vjetrovi

 • INTEGRIRANI SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

  Stožeri za zaštitu i spašavanje

 • 21

 • HVALA NA PAŽNJI

  PITANJA ?

  22