of 20 /20
SNEG I LED U BEČU: Obaveze za vlasnike nekretnina

čIšćenje snega

Embed Size (px)

Text of čIšćenje snega

 • www.abfall.wien.at

  SNEG I LED U BEU:Obaveze za vlasnike nekretnina

 • PREDGOVOR

  Zima za Grad Be predstavlja veliki izazov zato to je i u zimskim okolnostima potrebno da se usklade potrebe bezbednosti/sigurnost u saobraaju/ prometu i zatite ivotne sredine/okolia. Belijke i Belije redovno daju

  najbolje ocene Magistratskom odeljenju 48 za njihovu zimsku slubu.

  Zima takoe i za vlasnike nekretnina i sopstvenike kua donosi posebne

  obaveze zato to je jasno da su oni nadleni za nadgledanje trotoara a

  takoe i za ienje i sakupljanje posutih sredstava za posipanje ulica. Grad Be strogo kontrolie ove obaveze jer u interesu je svih, da se trotoari, peake i biciklistike staze u zimskim uslovima optimalno nadgledaju

  a da se naravno zatim i brzo ponovo oslobode od rizle.

  Pri tome se naa ivotna sredina/na okoli mora optimalno zatiti na

  primer time to se pri posipanju soli pridravamo zatitne zone od 10 m

  oko drvea i zelenih povrina. Da bi i nakon zime u Beu ponovo u prolee sve se opet zelenilo i raslo.

  Lepu i bezbednu/sigurnu zimu eli Vam

  Gradska ministarka za ivotnu sredinu/okoli

  3

 • OVAKO ISPRAVNO ISTITE SNEG.

  Najvanije na prvi pogled: Za ienje snega i posipanje sredstava za posipanje ulica na

  trotoarima i stazama za peake zadueni su vlasnici nekretnina koje se granie sa ovim povrinama. Odgovornost za kolovoz/kolnik snose nadlene slube za odravanje puteva.

  ienje i posipanje mora da se vri u vremenu od 6 do 22 sata. Prvo oistiti sneg a zatim posipati sredstva za posipanje ulica! Prilikom posipanja vai naelo:

  Toliko koliko je potrebno, to manje mogue. So je u okruenju od 10 metara od drvea i zelenih povrina

  zabranjena. Dve treine trotoara moraju biti oiene, jedna treina slui kao

  mesto za odlaganje snega. Obaveza potpunog ienja postoji: kod trotoara sa irinom manjom od 1,5 metara na podruja raskrsnica kod stajalita vozila javnog prevoza na podruju peakih prelaza (zebri). Ako ne stoji na raspolaganju trotoar, u smislu zimskih potreba mora

  se nadgledati traka irine jednog metra du prednjeg dela zgrade (takoe i u peakim zonama).

  Prebacivanje snega sa trotoara na biciklistike staze odnosno kolovoz/kolnik je zabranjeno.

  Kod opasnosti od lavina snega sa krova, krov oistiti odnosno zatraiti da se krov oisti (npr. od strane krovopokrivaa).

  Ako posipana sredstva za posipanje vie nisu potrebna za bezbednost/sigurnost u saobraaju/prometu, mora da se ponovo sakupe i uklone. Stroge kontrole od strane Grada Bea!

  4

 • 1 X 1 IENJA SNEGA

  Na ta mora da se obrati panja?

  Izmeu 6 i 22 sata trotoari zajedno sa pripadajuim podrujima pri ulazu i stepenitu mora da su oiena odnosno kod poledice posuta odgovarajuim sredstvima za posipanje ulica osim ako postoji osloboenje od ove obaveze, izdato od organa vlasti. U tom sluaju, potrebna je odgovarajua oznaka na licu mesta. Dve treine trotoara i staza za peake moraju biti oiene. Sneg mora da se odlae na preostalom spoljanom/vanjskom delu ivice staze za peake i ne sme se ni u kom sluaju gurati i bacati na biciklistike staze ili na ulicu. Ako nakon ienja ostane na povrini klizavi sloj snega ili leda, ta povrina mora se posuti odgovarajuim sredstvom za posipanje ulica.

  Ako je trotoar ui od 1,5 m mora se celokupna irina trotoara oistiti od snega i posuti sredstvom za posipanje ulica. Takoe i na podruju stajalita vozila javnog prevoza, kod raskrsnica i na peakim prelazima celokupna staza za peake mora da bude posuta sredstvom za posipanje ulica, kao to je to predvieno za zimsko doba.

  Kako ne bi dolo do toga da neko bude ugroen, uinite da se snene i ledene naslage na krovovima to bre uklone. Na podrujima, na kojima preti opasnost, molimo Vas da spreite mogunost pristupa ili da ih oznaite.

  Taktilni ureaji za usmeravanje kretanja osoba i akustiki signali kod semafora su za osoba koje imaju oteenje vida od vrlo velikog znaaja za njihovu bezbednu/sigurnu mobilnost. Stoga se ienje snega mora sprovoditi tako da odailjai signala, zajedno sa njihovim taktilnim ploama, kao i taktilni ureaji za usmeravanje kretanja ne budu radi naslaga snega neupotrebivi za pogoene osobe. Naslage snega naelno treba spreiti na podruju linije kretanja.

  Uzmite obzira prema ljudima koji imaju oteenje vida!

  6

 • Trotoari i staze za peake mora da budu oieni u obimu od dve treine

  Sneg se mora odlagati na spoljanoj/vanjskoj ivici staze za peake i ne sme se gurati i bacati na ulicu.

  Kod raskrsnica i peakih prelaza mora da se oisti

  i pospe sredstvom za posipanje ulica

  celokupna staza za peake.

  7

 • SO

  Posledice za ivotnu sredinu/okoli: Sredstva za otapanje leda spreavaju stvaranje poledice. Najpoznatije sredstvo za otapanje leda se najee oznaava jednostavno kao so. Uobiajena so za posipanje ulica sastoji se od preko 95 % kamene soli odnosno kuhinjske soli. So za posipanje ulica prodire zajedno sa odmrznutom vodom u tlo gde teti drveu i bunju jer im oduzima vodu. Kaokodsvihsredstavazaposipanjeulicavaiiovdesledeenaelo: Koristitisamotolikokolikojenunopotrebno.

  Sredstvakojasadrenatrijumilihalogenidkaotosu natrijum-hlorid (NaCl), kalcijum-hlorid (CaCl2), magnezijum-hlorid (MgCl2) i natrijum-acetat (CH2COONa). Sredstvakojasadreazot/duikkaotosuamonijum-sulfat

  (NH4)2SO4) i urea (NH2-CO-NH2). Drugasredstvakaonpr.kalijum-karbonat(K2CO3).

  Podela sredstava za otapanje leda:

  Zabranjeno: U svrhe zatite ivotne sredine/okolia je u Beu osim toga i zabranjena

  upotreba soli odnosno drugih sredstava za otapanje leda koja sadre natrijum ili halogenid u okruenju od 10 metara oko nezapeaenih povrina znai oko travnjaka i stabala drvea. Izuzeci su regulisani Uredbom o zimskoj slubi 2003. Informacije u vezi sa navedenim moete da dobijete kod Odeljenja za ivotnu sredinu/okoli Bekog magistrata (Magistratsko odeljenje 22), pod brojem telefona 4000-88 22.

  Sredstva za otapanje leda predstavljaju veliko optereenje za ivotnu sredinu/okoli zato to sadre azot/duik. Ona oneiuju podzemne vode i dovode do eutrofikacije tla. Zbog toga su sredstva za otapanje leda koja sadre azot/duik u Beu naelno zabranjena!

  8

 • 3 Dozvoljeno:

  Sredstva za otapanje leda koja sadre natrijum ili halogenid van zone nezapeaenih povrina u okruenju od 10 m kao i sva druga sredstva za otapanje leda, kao na primer kalijum-karbonat.

  Posipanje ovim sredstvima pre snenih padavina? Preventivna upotreba sredstava za otapanje leda pri najavljenim padavinama podlee strogim odredbama: Zabranjena su sa izuzetkom ovlaenih soli sredstva koja sadre natrijum ili halogenid. Ovlaene soli su meavina vrstih sredstava za otapanje leda i rastvora vode (solne otopine) i sredstava koja sadre halogenid, u odnosu od optrilike 70:30.

  Kodekstremnogstvaranjapoledicezabranaposipanjasoliuokruenju

  od 10 metara od nezapeaenih povrina moe da se stavi van snage za odreene gradske optine/kotare ili za podruje celokupnog Bea. Molimo Vas da pratite najave na Austrijskoj radio-televiziji (ORF), privatnim televizijskim stanicama ili privatnim radio-stanicama.

  PANJA!

  9

 • Sva druga sredstva smeju se korisiti samo kod veliine zrna izmeu 2 i 8 mm. Ova sredstva moraju osim toga imati otre ivice, ne smeju stvarati prainu i biti suva a ne smeju takoe ni imati sastojke koji imaju vezna i mazivna svojstva. Preporuuje se rizla od bazalta, rizla od dolomita ili kiseonikom obogaene gline.

  RIZLA

  Posledice za ivotnu sredinu/okoli

  Ono to se najee oznaava kao rizla postoji u vidu raznih sredstava za posipanje ulica koja smanjuju klizavost i koja treba da obezbede sigurno kretanje na trotoarima i ulicama. Za kvalitet vazduha/zraka a time i za zdravlje ljudi meutim, optereenje prainom usled rizle predstavlja vrlo veliki problem.

  I kod sredstava za posipanje ulica koja smanjuju klizavost vai naelo:Koristitisamotolikosredstvakolikojenunopotrebno.

  ljunakrazliiteveliinezrna(rizla)

  Vetaka/umjetnasredstvanaroitokaotojeglinaobogaena kiseonikom, koja je u stanju da povea stabilnost u pogledu klizanja Ostacisagorevanjakaotosuljakeilipepeo.

  Podela sredstava za posipanje ulica koja smanjuju klizavost:

  Zabranjeno: Upotreba ljake, pepela, kvarcnog ljunka, kvarcnog peska i rizle

  dobijene reciklaom betona je u Beu zabranjena.

  Dozvoljeno:

  3

  10

 • Podela sredstava za posipanje ulica koja smanjuju klizavost:

  Posipanje pre snenih padavina? Preventivna upotreba sredstava za posipanje ulica koja smanjuju klizavost je bez izuzetaka zabranjena!

  11

  Sredstva za otapanje leda i sredstva za posipanje ulica koja smanjuju klizavost poveavaju bezbednost/sigurnost ljudi meutim, mogu izazvati povrede na apama pasa i pekue bolove. Zbog toga se preporuuje da pre svake etnje namaete ape Vaeg psa a da ih zatim, nakon etnje, operete.

  Saveti za vlasnike pasa:

 • KUDA SA OVIM NAKON SNEGA?

  Ponovo oistite i sakupite posuta sredstva za posipanje ulica.

  Sredstva za posipanje ulica ne smeju se odgurati metlom sa jednog dela trotoara na drugi deo, na susedne povrine ili na kolovoz/ kolnik (u odvodni kanal)!

  Na ta mora da se obrati panja?

  Sneg koji je doao u dodir sa soli ne sme se odlagati na otvorenim zemljanim povrinama kao to su na primer travnjaci. Sredstva za posipanje ulica takoe se ne smeju metlom gurati sa jednog kraja trotoara na drugi, na kolovoz/kolnik, na zelene povrine ili u odvodni kanal.

  12

 • Obaveza ienja i sakupljanja posutih sredstava za posipanje stroge kontrole!

  Ako sredstva za posipanje ulica nisu vie potrebna u svrhe bezbednosti/sigurnosti saobraaja/prometa (npr. u periodima lepog vremena), rizla i druga sredstva za posipanje moraju se opet oistiti i sakupiti. Ne sme se ekati sa ienjem i sakupljanjem do prolea! Pri tome se treba postupati na sledei nain: trotoari i staze za peake se moraju oistiti od rizle i drugih sredstava za posipanje ulica od strane vlasnika dotine nekretnine. Ako je za to izdat nalog nekoj slubi za ienje u zimskom periodu, navedena mora izvriti to ienje.

  Grad Be strogo kontrolie pridravanje ove obaveze! Ako se sredstva za posipanje ulica odmah oiste i sakupe nastaje manje fine praine! Ko kao odgovorni vlasnik nekretnine ne ispuni obavezu ienja i sakupljanja mora da rauna sa trokovima nadoknade koji su nastali usled vrenja ovih poslova od strane drugih, kao i kaznom.

  Kuda sa starom rizlom? Rizla do koliine od jednog kubnog metra moe se odlagati na jednom od

  19 smetlita Magistratskog odeljenja 48 (koja su otvorena od ponedeljka do subote od 7 do 18 sati, reciklano dvorite na adresi Be Donaustadt, Percostrae 4, otvoreno je i nedeljom od 7 do 18 sati). Informacije o smetlitima moete da dobijete pod www.abfall.wien.at ili

  preko Telefona za otpad, pod brojem 546 48.

  Ako sneni plug ponovo izgura sneg na neki ve oien trotoar, ovaj sneg mora da se ponovo ukloni od strane vlasnika date nekretnine. (Odluka Vrhovnog upravnog suda)

  PANJA!

  13

 • IZDAVANJE NALOGA ZA IENJE DRUGIM OSOBAMA ILI FIRMAMA

  Prenoenje obaveze nadgledanja u zimskom periodu u okviru ugovora (ienje snega, obaveza posipanja ulica, obaveza ienja i sakupljanja posutih sredstava) Ako se nadgledanje u zimskom periodu vri lino/osobno od strane

  vlasnika nekretnine onda odgovornost za pridravanje odgovarajuim zakonskim odredbama snosi vlasnik nekretnine.

  Ako meutim, vlasnik nekretnine obavezu nadgledanja u zimskom periodu (ienje snega, posipanja sredstava za posipanje ulica, ienje i sakupljanje posutih sredstava) prenese u okviru ugovora U POTPUNOSTI na neku drugu osobu ili neku firmu, tada se i odgovornost u smislu upravnog krivinog/kaznenog postupka prenosi na drugu ugovornu stranu. Ovo prenoenje odgovornosti vai i za nalog izdat podizvoaima.

  Takvo potpuno prenoenje odgovornosti postoji onda kada se ugovara posipanje sredstava za posipanje ulica ili ienje i

  sakupljanje posutih sredstava vremenski neogranieno ili za jasno odreeni vremenski period (npr. za celokupnu zimsku sezonu), ili

  se paualno ugovara vrenje zimske slube ienja u smislu Uredbe o zimskoj slubi 2003.

  14

 • IZDAVANJE NALOGA ZA IENJEDRUGIM OSOBAMA ILI FIRMAMA

  U ugovoru bi trebalo da se jasno prikae odgovarajui vremenski period (na ogranieno vreme, neogranieno) kao i obim uinka (npr. celokupno nadgledanje u zimskom periodu, pridravanje zakonskih odredaba zimske slube).

  Ako se sluba nadgledanja u zimskom periodu ne prenese u potpunosti nekom preduzeu nego SAMO DELIMINO (npr. kao nalog za jednokratno ienje saobraajnih/prometnih povrina na kraju sezone), tada krivino/kazneno-pravnu odgovornost snosi vlasnik nekretnine.

  Na zahtev nadlenog organa za upravne krivine/kaznene postupke (Magistratsko odeljenje 58), ugovor o izdavanju naloga mora se podneti na uvid.

  Ako se imenuje odgovorno ovlaeno lice (lan 9. stav 2. Zakona o upravnom krivinom/kaznenom postupku), to se u roku od dve sedmice/dva tjedna mora saoptiti Magistratskom odeljenju 58.

  15

 • SA SIGURNOU DOBRO ZA IVOTNU SREDINU/OKOLI

  16

  teditekodupotrebe

  soli i rizle! So i rizla predstavljaju optereenje za ivotnu sredinu/okoli. Vai naelo: Onoliko koliko je potrebno, to manje mogue!

  Obratite panju na zatitnu zonu u okruenju od 10 metara oko nezapeaenih zemljanih povrina (npr. travnjaka, drvea itd.)! U okruenju od 10 metara oko otvorene zemljane povrine ne sme se nikako posipati so.

  Oistite i ponovo sakupite posuta sredstva za posipanje ulica! Ako posuta sredstva za posipanje ulica vie nisu potrebna za bezbednost/ sigurnost saobraaja/prometa, ona se moraju ponovo oistiti i sakupiti.

 • Dalje informacije: Pod brojem Telefona za sneg Magistratskog odeljenja 48, 546 48. Pod brojem Hot-line za ivotnu sredinu/okoli Magistratskog

  odeljenja 22, 4000-8022. Ovu informativnu brouru moete dobiti besplatno na nemakom,

  turskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku pod brojem telefona za foldere, 4000-73420.

  Download broure i dalje informacije moete dobit pod: www.umweltschutz.wien.at odnosno www.abfall.wien.at

  U sluaju da postoji razlog, Grad Be provera da li je dolo do upotrebe zabranjenih sredstava za otapanje leda (Magistratsko odeljenje 42) ili sredstava za posipanje ulica koja smanjuju klizavost (Magistratsko odeljenje 48). Ako se sumnja potvrdi, podnosi se prijava kod Magistratskog odeljenja 58. U te svrhe potrebni su sledei podaci: Ko je vrio posipanje ulice, gde i kada se vrilo posipanje? Anonimne prijave se esto samo vrlo teko mogu dalje pratiti.

  Sledei pravni propisi, vaei datuma 1. novembra/studenog 2011. godine, predstavljaju osnovu za ovu brouru:

  Uredba o zimskoj slubi 2003 lan 93. Uredbe o saobraajnim/prometnim propisima 196 Uredba Magistrata Grada Bea koja se odnosi na ienje trotoara,

  staza za peake, ulaza i stepenita/stubita za gradska podruja Be, Be-Inzersdorf, Be-Neu-Eling i Be-Senbrunn.

  17

 • 15 skladinih mesta za slube ienja snega u zimskom periodu, 41 silos za sredstva za otapanje leda i 3 hale za skladitenje. Postrojenja za solne otopine imaju kapacitet skladitenja od oko 640.000 l solne otopine. Razna skladita soli imaju kapacitet od oko 50.000 tona.

  BROJKE, PODACI, INJENICE GRADA BEA U VEZI SA SLUBOM IENJA SNEGA U ZIMSKOM PERIODU

  Isprobani planovi rada, veliki angaman tima slube ienja snega u zimskom periodu i investicije u nove tehnologije: To je recept za uspeh Grada Bea koji omoguava da beke ulice mogu da budu bezbedne/ sigurne i u zimskim okolnostima. Cilj, naime maksimalna bezbednost/sigurnost za peake, bicikliste i vozae automobila, pri istovremenoj maksimalnoj zatiti ivotne sredine/okolia ovom se strategijom uspeva postii.

  Ve vie godina Magistratsko odeljenje 48 primenjuje u borbi protiv snega i leda optimalnu tehnologiju ovlaene soli. To znaajno smanjuje koliine upotrebljene soli i rizle. titi tlo, biljke i podzemne vode smanjuje optereenost u pogledu fine praine. Zime 2003/04. godine je Magistratsko odeljenje moralo da za posipanje potroi jo preko 22.000 tona rizle, u protekloj zimi samo 2.465 tona.

  U vreme najvee potrebe Magistratsko odeljenje 48 moe da mobilie do 1.400 zaposlenika koji rade na uklanjanju snega i leda.

  Nadgelda se 2.800 km uline mree, 23 miliona m2 kolovoznih/kolnikih povrina, 26.000 peakih prelaza i 255 km glavne zimske biciklistike mree.

  382 vozila za ienje snega (velika vozila, mala teretna vozila, traktori i mali utovarivai) stoji na raspolaganju.

  Kako bi bili nezavisni od uskih grla prilikom isporuke soli za posipanje ulica, na podruju Bea postoji:

  18

 • BROJKE, PODACI, INJENICE GRADABEA U VEZI SA SLUBOM IENJASNEGA U ZIMSKOM PERIODU

  Impressum: Medijski vlasnik i izdava: Grad Be Magistratsko odeljenje 48. Za sadraj odgovorni: Vii savetnik senata, dipl.in. Josef Thon, rukovodilac odeljenja u Magistratskom odeljenju 48 i via savetnica

  senata, in.dr. Karin Bchl-Krammersttter, rukovoditeljka odeljenja u Magistratskom odeljenju 22. Grafika

  i oprema: Unique. tampano na ekolokom papiru iz mape uzoraka firme koKaufWien.

 • telefOn Za SneG:546 48

  beKi HOt-line Za iVOtnU

  SReDinU/OKOli:

  4000-8022

  www.abfall.wien.at

  SNEG I LED U BEU:. Sneg i led u becu: Obaveze za vlasnike nekretnina.PREDGOVOROVAKO ISPRAVNO ISTITE SNEG.Najvanije na prvi pogled:

  1 X 1 IENJA SNEGA. Na ta mora da se obrati panja?

  SO. Posledice za ivotnu sredinu/okoli: Zabranjeno:. Dozvoljeno: Posipanje ovim sredstvima pre snenih pa

  RIZLA. Posledice za ivotnu sredinu/okoli Zabranjeno:.Dozvoljeno: Posipanje pre snenih padavina?

  KUDA SA OVIM NAKON SNEGA?. Na ta mora da se obrati panja? Obaveza ienja i sakupljanja posutih sKuda sa starom rizlom?

  IZDAVANJE NALOGA ZA IENJE. DRUGIM OSPrenoenje obaveze nadgledanja u zimskom

  SA SIGURNOU DOBRO ZA. IVOTNU SREDINU/OKOLISDalje informacije: BROJKE, PODACI, INJENICE GRADA BEA U VEZI SA SKUZBOM CISCENJA SNEGA U ZIMSKOM PERIODU