of 44 /44
7/23/2019 čišćenje metala http://slidepdf.com/reader/full/ciscenje-metala 1/44 ČIŠĆENJE, ZAŠTITA I ODRŽAVANJE UMJETNIČKI OBLIKOVANIH PREDMETA I STARINA OD SREBRA I NJEGOVIH SLITINA Hrvatska numizmatika :: OSTALO Stranica 1 / 1. • Share Actions   ČIŠĆENJE, ZAŠTITA I ODRŽAVANJE UMJETNIČKI OBLIKOVANIH PREDMETA I STARINA OD SREBRA I NJEGOVIH SLITINA  zlaja o !"o l#$ %&, '(%% )*'& a+ ČIŠĆENJE, ZAŠTITA I ODRŽAVANJE UMJETNIČKI OBLIKOVANIH PREDMETA I STARINA OD SREBRA I NJEGOVIH SLITINA A!"o Goa B!-#ja, ./"a!a"o, M!z.j za !+j."o/" # o0", Za1.0 OSNOVNE OSOBINE SREBRA S.0o j. 0lj.2"a3o 0#j.la 4o3#a 4oja /. "al# $# 56( 789 P#$a-a 1!$# $l.+.#"#: 4o3#a, aj0olj# j. 3o-#; "o$l#. # .l.4"#<#"."a ". aj0olj. .=l.4"#a /3j."lo9 Po 4o3o/"# # o0a-#3o/"# ".4 +alo zao/"aj. za zla"o+ > +o?. 1a /. #z3alja"# ! "a4. l#/"o3. -.0lj#. /a+o (,((' ++, a o- % 1a+a +o?. /. #[email protected]# '((( + aj"aj. ?#<.9 Nj.1o3a j. /$.<#=#;a ".?#a %(, 1<+9 La4o /. o"a$a ! -!2#;oj 4#/.l##, 4o<."#aa /!+$oa 4#/.l#a 1a a/"a$a ".4 $# $o3#2.oj ".+$.a"!#9 U /3oj#+ j. /$oj.3#+a j.-o # -3o3al."a, a $oza"# /! # /"ao3#"# /$oj.3# "o3al."o1 /.0a9 U $#o-# j. #j."4o ! ;#/"o+ /"aj!, ;[email protected] 1a alaz#+o 4ao !-!9 U ;#/"o+ /"aj! #j."4o /. !$o".0lja3a za #za-! !+j."#;4# o0l#4o3a#: $.-+."a, j. j. /!3#2. +.4o9 S"o1a 1a /. +oa /"a$a"# / -!1#+ 4o3#a+a > aj3#2. / 0a4o+9 Daa/ /! aj;[email protected] /l#"#. /a 5', 5(( #l# C(( -#j.lo3a /.0a a %((( -#j.lo3a /l#"#., -o4 j. o/"a"a4 0a4a9 U /l#"#a+a /.0a 4oj. /l!?. za lo"aj. /$ajaj. 4o3#a [email protected]! /l#"#. / #?#+ "al#2".+ -olaz. 4ao -o-a<#, o/#+ 0a4a, jo2 # <#4 # 4a-+#j, j.F. 4o/#"a9 KOROZIJA SREBRA

čišćenje metala

 • Author
  hrce

 • View
  242

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of čišćenje metala

 • 7/23/2019 ienje metala

  1/44

  IENJE, ZATITA I ODRAVANJEUMJETNIKI OBLIKOVANIH

  PREDMETA I STARINA OD SREBRA INJEGOVIH SLITINAHrvatska numizmatika:: OSTALO

  Stranica 1/ 1. Share Actions

  IENJE, ZATITA I ODRAVANJE UMJETNIKI OBLIKOVANIHPREDMETA I STARINA OD SREBRA I NJEGOVIH SLITINA

  zlajao !"o l#$ %&, '(%% )*'& a+

  IENJE, ZATITA I ODRAVANJE UMJETNIKI OBLIKOVANIH PREDMETA I STARINA ODSREBRA I NJEGOVIH SLITINA

  A!"o Goa B!-#ja, ./"a!a"o, M!z.j za !+j."o/" # o0", Za1.0

  OSNOVNE OSOBINE SREBRA

  S.0o j. 0lj.2"a3o 0#j.la 4o3#a 4oja /. "al# $# 56( 789 P#$a-a 1!$# $l.+.#"#: 4o3#a,

  aj0olj# j. 3o-#; "o$l#. # .l.4"# +o?. 1a /. #z3alja"# ! "a4. l#/"o3. -.0lj#.

  /a+o (,((' ++, a o- % 1a+a +o?. /. #[email protected]# '((( + aj"aj. ?#

 • 7/23/2019 ienje metala

  2/44

  [email protected]# !zo4 4ooz#j. /.0#: $.-+."a j. !-#o /!+$o#: /$oj.3a ! a"+o/=.#9 P#

  /o0oj ".+$.a"!# # .la"#3oj 3laz# 3#2oj o- &( /.0o .a1#a # / 4#/#4o+ > a/"aj. /loj

  a4o j. "o [email protected], a a4o /!

  $o/#j.-# /lo?.#j# $.-+."# j#: $#j. a/"a3ljaja ".0a /4# 2"o /. "#;. +!z.j/4#: $.-+."a, /3. =az. a-a ".0a o03.zo $o$a"#"#

  [email protected]+ $#/+.o+ # =o"o -o4!+."a

 • 7/23/2019 ienje metala

  3/44

  Najj.-o/"a3#ja /.-/"3a za 4.+#j/4o ;#[email protected] /.0a /! za$a3o 4o+0#a#oo1.. /a$!. 4oj# -j.l!j! .o3#/o o al4alo+, 4#/.lo+ #l#

  .!"alo+. +.-#j!9

  Pa3. o"o$#. za 4.+#j/4o ;#[email protected] /! 4.+#4al#j. o"o$lj.. ! 3o-# #l# j.F. ! .4o+

  -!1o+ o"a$al! 4oj. a/"3aaj! 4ooz#o. /loj.3. a /.0!9 Daa/ /. za "o $3./"3.o

  !$o".0lja3aj! o"o$#. a o/o3# a"#j.3a "#o/!l=a"a #l# "#o!..9 N.-o/"a"a4 o3#: o"o$#a

  j. ! "o+. 2"o / $.-+."a !4lajaj! # o#1#al# /loj $a"#., $a a4o "."+aa $.-+."#

  #z1!0. -#o /3o1 #z3oo1 /jaja ". #: +oa+o !1la;a"#9 I-.alo 0# 0#lo $.-+.".$o3.+.o !1la;a"# $o/.0o+ 4$o+ za 1la;aj. /.0a, aj0olj. "#j.4o+ 0a -3a, "#

  +j./.

 • 7/23/2019 ienje metala

  4/44

  /l!?. $la/"#;. #l# .+ajl#a. $o/!-.9 Po

 • 7/23/2019 ienje metala

  5/44

  o0oj#+o 4a4o 0# $o-/[email protected] a /.0o, #l# $# j.o+ /$a3ljaj! -o-a+o /.0# #l#

  4o/#".# $a:9 R.4o/"!#a. -#j.lo3. +o?.+o # $o/.0#"#, 0#lo l#/"#@#+a, 0#lo 1al3a/4#+

  $!".+9 Gla3a j. $.-o/" a-a / $la/"#;#+ +a/a+a "a 2"o /. o- a/ ! "o+ /l!;aj! .

  za:"#j.3a $oza3aj. /.0a/4o1 zaa"a, ". 2"o j. /a+ $o/"!$a4 #zaz#"o .3.z#0#la,

  .4o/"!#a# /. -#j.lo3# a $.-+." /$oj. l#j.$lj.j.+ $a #: za"o $o $o".0# 3lo la4o!4lo#+o9 A4o .4o/"!#a. -#j.lo3. #za-#+o .4o+ /.0a/4o+ ".:#4o+ #l#

  1al3ao$la/"#;4#+ $!".+, "a-a /a+! +o"a?! aj;[email protected] #z3o-#+o $o/"!$4o+ "3-o1

  lo"aja9 O3aj $o/"!$a4 za:"#j.3a 3#/o4 /"!$aj 3j.2"#. # /#1!o/"#, ". !3#j.4 o/#

  o-.F.# #z#4 $o $.-+."9 S"o1a j. # ! o3o+ /l!;aj! 0olj. $.-+." l#j.$#"# #l# /$oj#"#

  3#j aj;[email protected] .4#+ lo"o+ "j9 /l#"#o+

  olo3a # 4o/#"a, -aa/ aj;[email protected] o+j.a 6((9 Ta43. $.-+.". $o a/"a3ljaj! +oa+o

  ".+.lj#"o o;#/"#"# o- +.4o1 lo"a, j. 0# ! /l!;aj! -a #: $o4!2a+o "3-o lo"a"# a/"ala ".24ao2"[email protected] > +.4# /. lo" $# $o3#2.oj ".+$.a"!# $o"$!o /"o$# /a /.0o+, $# ;.+! /.

  $oj.-## -#j.lo3# $.-+."a a/"o$.9 S"o1a ;a4 # ! /l!;aj! -a $.-+." o-l!;#+o l#j.$#"#,

  +.4# lo" o$." o03.zo !4laja+o 2a0.o+ #l# /4al$.lo+9 B.z o0z#a -a l# /+o /. o-l!;#l#

  za lo"aj. #l# a- / lj.$#lo+, +oa+o 0#"# $o/3. /3j./# -a a2# $o/"!$

 • 7/23/2019 ienje metala

  6/44

  OBRADA SREBRNIH PREDMETA UKRAENIH DRAGIM I POLUDRAGIM KAMENJEM,

  BISERIMA, EMAJLOM, NIJELOM, BJELOKOU, DRVOM, JANTAROM, SEDEOM I

  KORALJIMA

  O3a 1!$a $.-+."a "a4oF. #z#/4!j. $o/.0! $a?j!9 #[email protected] +o?.+o ! [email protected]##

  /l!;aj.3a #z3./"# /a+o +.:a#;4#9 U4a2.# /. -#j.lo3# [email protected] $# a/"a3ljaj! #z-3oj., ao/"al# /. o0a-. a !o0#;aj. a;#9 U .4#+ /l!;aj.3#+a, a $#+j. a4o a-#+o a

  /.0oj $o/!-# 4oja #+a -3.! #l# 0j.lo4o/! -24!, /$o+.!". -#j.lo3. za2"#"#+o

  $la/".l#o+ #l# 3o/4o+ za +o-.l#aj. # za"#+ o;#/"#+o a ?.lj.# a;#9 Na j.-a4 a;#

  +o?.+o za2"#"#"# # -!1. 3/". !4a/a $o$!" -a1o1 4a+.ja, 0#/.a, 4oalja, /.-.=a #l#

  ja"aa9 Za za2"#"# /loj +o?.+o !$o".0lja3a"# # /#l#4o #l# la".4/, o !z o$.z a4o #: /.

  $#+j.j!j. a $ooz. +a".#jal.9 A4o $a4 #/+o ! [email protected]/"# a-#"# a /$o+.!"#

  a;#, "a-a $#+j.j!j.+o #l# +.:a#;4o ;#[email protected] #l# 4o+0#a

  /#l#4o/4# o"#/a4 $.-+."a !;##+o 3o-lj#3#+, ". 1a $o "alo?.j! -o3oljo -.0.lo1 /loja

  4o3#. o-3oj#+o o- 4al!$a, #za3a+o # $o $o".0# .4o/"!#a+o9 Lo+lj#3., 4ooz#jo+

  /"aj.. $.-+.". oja;a+o /"a4l.o+ "4a#o+ # .4#+ lj.$#lo+ aal-#"9 Lo+o3. a

  o3#j#+ $.-+."#+a +o?.+o "3-o lo"a"#, o # "! 0# 0#lo 0olj. #z3o-#"# l#j.$lj.j.9 Ja;.

  o1.0o"#. +o?.+o za$!#"# 4#"o+ o- -3o4o+$o."o1 lj.$#la # /.0o1 $a:a, a +o1l#

  0#/+o #: za$!#"# # 1al3a/4#+ $!".+ $o/"!$a4 /. $#+j.j!j. ! #-!/"#j# jo2 o- 4aja

  %59 /"[email protected] SREBRNIH PREDMETA

 • 7/23/2019 ienje metala

  7/44

  Klj!;# =a4"o# 4oj# !"j.;! a /"aj. /.0#: $.-+."a /! ".+$.a"!a, 3la?o/" #

  za1aF.o/" za4a, 4oj#+a /., 2"o /. "#;. /.0#: $.-+."a 4o+0##a#: / +a".#jal#+a

  o/j."lj#3#+ a /3j."lo, $#-o-aj. # ja;#a a/3j.".9 I-.ala ".+$.a"!a za ;!3aj.

  $.-+."a j. #z+.F! %( # % 78, !z .la"#3! 3la?o/" za4a o- aj3#2. &( 9 U

  #zlo?0.#+ $o/"o#+a o3o+. /. 4o- a/ #j."4o !-o3olja3a, -o4 j. ! -.$o#+a z0o1+aj.1 $o/"oa "o /#1!o [email protected] S o0z#o+ a a/3j."! za+o -a 4o3#. /$a-aj! !

  "3a# 4oj. /3j."lo/" . o2"[email protected]!j.9 No, za2"#"# /loj.3# lj.$#la, ". o1a/4# +a".#jal#

  4o+0##a# / 4o3#a+a 0j.lo4o/", -3o, 0#/.#, $.j., 4o?a, "4a#., $o4az!j! za"!

  o/j."lj#3o/" a /3j."lo, o/o0#"o a o4! .3#-lj#3# -#o /$.4"a > !l"alj!0#;a/". # #=a +aj. j. #za?. 4o- o0#;. ?a!lj., -o4 $l#/4. $oaj$#j.

  /!+$o-#o4/#-o+, 4ao aja1./#3#j#+ $o -j.lo3aj! > 3a?a j. $o0l.+ 4o- ;!3aja

  4o3#/4#: $.-+."a, $a # o#: o- /.0a9 Za 4ooz#j! /.0a jo2 j. za;aj#j#

  /!+$oo3o-#4, $l# 4oj# a/"aj. az1a-jo+ 0j.la;.3#a, a a /.0! /"3aa [email protected] j. 2"."o -j.lo3aj. a o/o0lj. # $o/j."#o

 • 7/23/2019 ienje metala

  8/44

  % l -./"#l#a. 3o-.

  P!=. o"o$#a za 4o.4 %(( 1 "#o!..

  3o-a C( +l #l# % l

  % +l 4loo3o-#;. 4#/.l#.

  > $.-+." !o#"# ! o"o$#!, [email protected] $.-+.". $ol#j.3a"# o"o$#o+

  > !4laja /!l=#-., 4lo#- # o4/#-

  > a 4aj! ".+.lj#"o #/$a"# # o/!2#"#, ". 2"o $#j. la4#a"#

  > a-#"# ! !4a3# o"a$a # -.0lj. /loj.3. 4lo#-a, ". /!l=#-

  > a 4aj! ".+.lj#"o #/$a"# # o/!2#"#9

  %9& KUPKA NA BAZI NATRIJTIOSULATA

  '(( 1 a"#j"#o/!l=a"a 4#/.l# =#4/# % =o"o4.+#4a

  3o-a % l

  > $.-+." !o#"# ! o"o$#! #l# 1a $.l#j.3a"#> o"a$a /!l=#- # o4/#-, -j.l!j. 0zo za"o j. $o".0o $az#"#

 • 7/23/2019 ienje metala

  9/44

  > ".+.lj#"o #/$a"#9

  %9 SMJESA KREDE I AMONIJAKA

  a+o#ja4 ' # aj=##ja 4.-a

  > a+#j.j.o "aj#+ 4ooz#o#+ /loj.3#+a

  > ao/#+o 4$# ' o"o$#a +a3lj. 4#/.l#. #l# o $.-+." /"a3#+o ! $la/"#;! $o/!-! ! 4oj! /+o [email protected] !/!l# .l.4"ol#" # o$#lj4.

  > +o?. /. 4o#/"#"# # lo4alo, "a+$o. !+a;.+o ! .l.4"ol#" # o$#lj4. ". ;#/"#+o $.-+."

  > a 4aj! $.-+." $3o -o0o #/$..+o '( o"o$#o+ /o-. 0#4a0o., ". 3o-o+9

  %9) ALKALNO > DITIONITSKA REDUK8IJA

  &( 1 a"#j :#-o4/#-a

  % l 3o-.

  ( 1 a"#j-#"#o#"a Na'S'O&

  > o"o$#+o a"#j :#-o4/#- ! 3o-#, ". a4o j.1o3a $o"$!o1 o"a$aja !o#+o $.-+.".

  # -o-a+o -#"#o#" ". o-+a: $o"o+ za"3aa+o $o/!-! 4oja +oa 0#"# $!a -o !0a

  > $o/!-a +oa 0#"# :.+."#;4# za"3o.a, j. 0# !la?.j. za4a $."3o#lo -#"#o#" ! /!l=a"

  > $o $.-+."# o0aF.# o3o+ +."o-o+ #+aj! $ooz! $o32#!

  > /l!?#"# /. za2"#"#+ !4a3#

 • 7/23/2019 ienje metala

  10/44

  > za 3.o+a 4oo-#a. $.-+.".

  > $.-+." /$aja+o a +#!/ $ol, a a $l!/ $ol $lo;. o- .:[email protected] ;.l#4a

  > . !$o".0lja3a"# za $o/.0.. # [email protected] $.-+.".

  > $.-+."# . /+#j! 0#"# ! o"o$## 4a- /"!ja #j. !4lj!;.a> $o3.+.o 3aF.j. # ;."4aj. $.-+."a !0za3a $o a 4aj! ".+.lj#"o #/$a"#9

  %95 PRAH ZA IENJE SREBRA

  & 1 NaNO, ', 1 Na8l, ', 1 Kal SO& ', 1 NH&8l

  Sa/"oj4. /+3#"# ! =## $a:, ". 4$#

 • 7/23/2019 ienje metala

  11/44

  $o"$!o ;#/". # [email protected] $.-+.".9 Mo?.+o a-#"# # lo4alo* 2#$4! o- o/"=aja /$oj#+o

  a $l!/ # o+o"a+o 3a"o+ 4oj! a"o$#+o .l.4"ol#"o+, $.3la;#+o $o $.-+."! /$oj.o+

  a +#!/ $ol9 Za 0a4a # /l#"#.9

  '9 OTOPINA ZA SREBRENJE URONJAVANJEM

  % 1 /.0o #"a"

  %( 1 a+o#j 4lo#-

  ( 1 a"#j "#o/!l=a"

  %((( +l -./"#l#a. 3o-.

  O"o$#+o 4lo#- ! ( +l 3o-. ". "oj o"o$## -o-a+o o"o$#! #"a"a ! #/"o "ol#4o 3o-.9 O3!

  o"o$#! $o+#j.2a+o / o"o$#o+ "#o/!l=a"a ! 5(( +l 3o-.9 Uoja3a"# $o"$!o ;#/". #

  [email protected] $.-+.".9 S+j./# +o?.+o -o-a"# # %( 1 4.-. ". j! !"lja3a"# a $.-+."9

  Za 0a4a # /l#"#.99 OBNAVLJANJE ISTROENE ILI OTEENE POZLATE

  9%9 POZLATA UTRLJAVANJEM

  1 zla"o 4lo#-a o"o$#"# ! 2"o +aj. 3o-. #l# ' 1 ;#/"o1 zla"a o"o$#"# ! %( 1 /+j./. o-

  -#j.la /ol. # j.-o1 -#j.la -!2#;. 4#/.l#., a o3! o"o$#! !1!/"#"# za1#ja3aj.+, ". j!

  az#j.-#"# / +alo 3o-.9

  > -o0#3.o+ o"o$#o+ a"o$#"# la.! 4$#

  > -o0#3.#+ $a:o+ [email protected]!j.+o, # "o "a4o -a 1a !"lja3a+o a $.-+." [email protected]!

  $l!".o1 ;.$a #l# 4o+a-a 4o?. 4oj. a"o$#+o /lao+ 3o-o+ #l# -!2#;o+ 4#/.l#o+

  > :3a"a /a+o a ".+.lj#"o [email protected] # o;#[email protected] $.-+.".

  > a 4aj! -o0o #/$a"# # #/$ol#a"# =#o+ +j.-.o+ ;."4o+ #l# 4.-o+ 4a2o+

  > a4o ?.l#+o $ozla"! 6 V, '( 789Za /.0o, 0a4a # /l#"#.

 • 7/23/2019 ienje metala

  12/44

  H3a"a /a+o a ".+.lj#"o o;#[email protected] # [email protected] $.-+.".

  Po/"!$a4 4ao 4o- /.0.ja

  &9 IZRADA GALVANOPLASTINIH KOPIJA

  Za #za-! $o/"oj. ' a;#a* .l.4"o4.+#j/4#+ $!".+, "j9 !$o".0o+ 4a"4o /$oj.o1Da#.llo3a ;la4a # $ooz. $.1a-., "j9 -#ja=a1+. o-

 • 7/23/2019 ienje metala

  13/44

  o"o$#. /!+$o. 4#/.l#.9 P.-+." j. $o".0o -?a"# ! 4#/.l## o4o +#!"a, ". 1a

  o-+a: -o0o #/$a"# # za"#+ o-+a/"#"#, ajj.-o/"a3#j. .4#+ o"a$alo+ 0.z., a

 • 7/23/2019 ienje metala

  14/44

  j.1o3. /l#"#. ". 3#z!alo +! /l#;. 4o3#.9

  Q + > + + 1

 • 7/23/2019 ienje metala

  15/44

  69 HATS NE IN OLD METALS, 8aa-#a 8o/.3a"#o I/"#"!"., %55&9/a?.".

  ".+.lj. #=o+a

 • 7/23/2019 ienje metala

  16/44

  ARHEOLOKI MATERIJAL* Da+# Doa;#@, 3o-#".lj a-#o#

 • 7/23/2019 ienje metala

  17/44

  stanju ovo sredstvo je potpuno neutralno dok nakon nekoliko dana reaguje blago kiselo a osim

  masnoe i praine ono uklanja i tanje korozione slojeve. Umesto spomenutog rastvora krednoj

  kai moemo dodati i amonijak ili neki neutralan ili blago alkalan deterdzent.

  )rava sredstva za emijsko ienje najee su kiseli ili alkalni i neutralni vodeni rastvori& dok sedrugi rastvori koriste re$e. +ajvanije svojstvo spomenuti je da rastvaraju korozioni sloj a ne

  nagrizaju ili minimalno nagrizaju sam metal koji istimo.

  +jiov osnovni nedostatak je da po pravilu uklanjaju i izvorni sloj patine i tako obra$eni predmeti

  gube svoj izvorni sjaj pa i po ienju moramo ponovo uglaati. dealno bi bilo da predmete

  povremeno uglaamo posebnom krpom za glaanje metala &najbolje tokom bar /&0 meseca. 1a

  to vreme na udubljenim i glaanju nedostupnim mestima stvorie se tanak sloj patine. )o

  formiranju spomenutog moemo predmete po elji zatiti lakom ili voskom pa i eventualno

  zamotati u specijalnu tkaninu ili papir za umotavanje metala i ostaviti i u kutije od bezkiselinskog

  kartona. 2ko su nam i papir i tkanina i bezkiselinski karton nedostupni najjednostavnije jepredmete ostaviti ili jo bolje zavariti u polietilenske kese. +a kraju treba posebno istaknuti da

  predmete po emijskom ienju obavezno temeljito isperemo &kako ostaci korieni emikalija

  ne bi doprinosili ponovnom aktiviranju korozioni procesa.

  bojene metalne predmete kemijskim putem istimo pomou rastvora ili primenom gotovi

  sredstava za skidanje stare boje. %redstva za skidanje stare boje na bazi metilen lorida ili dimetil

  formamida mogu se koristiti i za ienje predmeta od kalaja& cinka i olova. #od veliki predmeta

  ili u sluaju da elimo oistiti samo odre$eni deo predmeta rastvore moemo pomeati sa

  metilceluloznim lepkom za tepete. ,obijeni gel nanesemo na predmet pa ga nakon nekog

  vremena dobro isperemo i postupak po potrebi ponovimo. #od rada sa rastvorima koji se ne

  meaju sa vodom rastvor treba da napravimo gui& a to moemo uraditi pomou parafina ili

  nekog inertnog materijala.

  ELET$OHEMI#SO I!"EN#E

  #od ove vrste ienja koristimo neki alkalni ili kiseli rastvor kao i cink ili aluminijum& veinom u

  vidu lima& strugotina ili praa kao izvora elektrona. U kombinaciji sa gore spomenutim gelom

  moemo koristiti i aluminijsku foliju. Moemo raditi i sa tamponima vate koje natopimo rastvorom

  pa i napraimo metalnim praom-. amponom trljamo predmet do eljenog rezultata& pa na krajudobro isperemo.

  ELET$OLITIO I!"EN#E

  1a razliku od pretodne metode ovde elektrinu energiju dovodimo spolja- radimo ili pomou

  baterija& akumulatora ili se koristimo niskonaponskim transformatorima(najbolji su oni koji se

  koriste u galvanotenici". )o pravilu se predmet vee na minus pol izvora struje& pa uranja u

  rastvor elektrolita& u koji je ve uronjena ploa od ner$ajueg elika spojena na plus pol. #ao

  elektrolit koristimo najee neki alkalni ili kiseli rastvor.

 • 7/23/2019 ienje metala

  18/44

  %LT$A&'%NO I!"EN#E

  va metoda se uprkos dugotrajne primene u industriji i zanatstvu nerado koristi za ienje

  umetniki oblikovani metalni predmeta. )redmete uronimo u neki od rastvora za emijsko

  ienje& pa i izloimo delovanju ultrazvuka(bolje vie puta na kratko".Umesto vlastiti rastvora

  moemo koristiti i komercijalne proizvode. %uva varijanta ovog procesa& tkz. ultrazvuno dleto

  ve due vreme se uspeno koristi za rad na areolokim predmetima.

  O($A)A MEHANII O!TE"ENIH *$E)META

  Meaniki oteene metalne predmete-znai pre svega predmete koji su polomljeni

  najjednostavnije spojimo lepljenjem. )ri tom moemo se koristiti i ojaanjima od staklenog platna

  i klinovima. vrdo i meko lemljenje koliko je to god mogue izbegavamo a primenjujemo ga samo

  ako je to zaista neopodno dok su na areolokim predmetima ti postupci apsolutno iskljueni.

  Ukoliko se odluimo za tvrdo lemljenje onda sa predmeta obavezno uklanjamo i najmanje ostatkemekog lema- ova napomena posebno vai za srebrne i zlatne predmete. 1avarivanje dolazi u

  obzir samo kod veliki predmeta i to iskljuivo ako dobro vladamo samim postupkom. +a manjim

  predmetima eventualno bi se moglo primeniti zavarivanje laserom& ali u ovom trenutku takva

  oprema je uglavnom nedostupna. #od predmeta sa ulubljenjima ili slinim deformacijama

  ravnanju odnosno ispravljanju isti tako$e prilazimo uz najvei mogui oprez. )ri tom koristimo

  razliita dleta i ekie kao i nakovnje od metala& drveta ili plastike. )lie ogrebotine popunjavamo

  pomou neke plastine mase kojoj dodamo odgovarajui metalni pra a mogli bismo i popuniti i

  galvanskim putem. #od jako deformisani areoloki predmeta moemo napraviti

  galvanoplastine kopije isti pa ispravljanje i ravnanje izvesti na kopiji- postupak je sloen ali ietiki korektniji od zagrejavanja i meanike obrade originalnog predmeta(promena izvorne

  strukture ".

  O($A)A *$E)META O) O#IH #E METAL OM(INO'AN SA )$%+IMO$+ANSIM ILI NEO$+ANSIM MATE$I#ALIMA

  +a ovu grupu predmeta primenjujemo iskljuivo meaniko ienje i pranje destilovanom

  vodom. ,rago i poludrago kamenje istimo tamponima navlaenim destilovanom vodom& a

  moemo koristiti i ekstrat biljke sapunike(%aponaria fficinalis" kao i razliite rastvore& nikako

  rastvore emikalija. U nekim sluajevima moemo naii i na drago kamenje koje je poloeno u

  obojenim folijama &kod takvi predmeta kamenje istimo iskljuivo meaniki ili minimalno

  natopljenim tamponima vate& uz maksimalnu panju jer tenost ne sme doi u dodir sa folijom*

  %lonovau istimo tamponima vate natopljenim destilovanom vodom kojoj dodamo par kapi

  amonijaka& a umesto vode moemo uzeti i meavinu vode i alkoola. ,rvo istimo vodom ili

  gotovim sredstvima za ienje(najee se radi o emulzijama".%taklo i emajl istimo ili istom

  vodom ili vodom kojoj dodamo malo amonijaka& eventualno dodajemo i malo nekog rastvora& npr.

  acetona ili alkoola (3 delova destilovane vode 45 deo propanola 4 par kapi amonijaka". +a isti

  nain istimo i plastine mase& pa pristupamo& uz napomenu da se na njima nipoto ne koriste

  nikakvi rastvoti(znai voda sa par kapi amonijaka ili deterdenta& ili rastvor korena sapunike".

 • 7/23/2019 ienje metala

  19/44

  +elirane srebrne ili zlatne predmete nipoto ne istimo emijskim sredstvima ve iskljuivo

  meaniki (kod ove tenike predmeti su prevueni smesom metalni sulfida". )oseban oprez

  potreban je pri radu na areolokom materijalu ovog tipa-kod nji se koristimo iskljuivo krajnje

  paljivom primenom meanikog ienja.

  O($A)A *$E)META SA O!TE"ENOM *$E'LAOM ,*$EMA&OM- O) )$%+O+METALA

  U obnovu delomino ili potpuno uniteni prevlaka uputamo se samo nakon to dobro

  razmislimo o potrebi istog zavata. )revlake obnavljamo ili galvanskim putem (ako su i same

  galvanski izvedene" ili pomou listia ili praa naneenog na lepljivi lak. dealno bi bilo da mesta

  sa ouvanom izvornom prevlakom zatitimo nekim lakom (u svru izolacije*" pa obnovimo

  prevlaku samo na mestima gde je potpuno istroena. #ao alternativu galvanskim prevlakama

  moemo koristiti i postupke dobivanja metalni prevlaka utrljavanjem& uronjavanjem& kontaktnim

  taloenjem i reduktivnim putem ! ovako dobijene prevlake izrazito su tanke pa se po potrebi

  lake uklanjaju. ,anas se na evropskom tritu mogu nai i specijalne boje koje vrlo dobro

  imitiraju metalne prevlake (Mirracrome boja& trenutno oko 06 britanski funti 7 588 ml". %ve ove

  prevlake(premaze" na kraju obavezno zatitimo nekim lakom ili re$e voskom.

  I&$A)A NE)OSTA#%"IH )ELO'A

  ,elove koji nedostaju najlake izvodimo u nekoj plastinoj masi (uzmemo silikonski otisak

  odgovarajueg dela pa ga izlijemo u plastici" .vaj postupak je jednostavan i to je najvanije

  ovakve su nadoknade potpuno reverzibilne. )lastiku obojimo bilo povrinski bilo u masi amoemo joj dodati i pra odgovarajueg metala ili je prevui odgovarajuim metalom pomou

  galvanizacije. U izradu rekonstrukcija u izvornoj tenici i materijalu uputamo se samo ako zaista

  dobro vladamo obradom dotinog materijala ! u tom sluaju rekonstruirane dijelove obavezno

  posebno oznaimo& najbolje godinom izrade ili kosim crtama (na zadnjoj strani". Moemo koristiti i

  galvanoplastiku (otisak predmeta ili gvozdenog uzorka galvanskim putem prevlaimo do nekoliko

  milimetara debelim slojem metala& sam otisak najee je od nevidljivog materijala tako da ga

  prvo moramo uiniti vidljivim-bilo utrljavanjem grafitnog ili metalnog praa& bilo emijskim putem"&

  kao i lijevanje u metalu. %astav novoodliveni delova mora u tom sluaju biti to blii sastavu

  originala(u principu& ali u nekim sluajevima moemo koristiti i kalaj ili neki drugi lako topiv metal".

  &A!TITA I O)$A'AN#E

  snovna metoda zatite metalni umetnina i starina zasad je najee lakiranje ili neto re$e

  votenje (na tenikim spomenicima i oruju mogu se koristiti i uljni premazi" kao i kombinacije

  ova dva postupaka. )rimena korozioni inibitora nije rairena osim ako se izuzme primena

  benzotriazola (korozioni inibitor za bakar i njegove legure& zatim srebro& aluminijum& cink i kalaj".

  )rimena isti na alost se ne moe preporuiti& pre svega sa obzirom na mogui uticaj kako na

  zdravlje osoba koje sa njima rade tako i na posetitelje. )reporuiti se moe i upotreba posebni

  tkanina i papira za umotavanje odnosno spremanje metalni predmeta (isti su impregnirani

  sredstvima koja na sebe veu gasove koji utiu na koroziju metala". +ajjednostaviji oblik zatite je

 • 7/23/2019 ienje metala

  20/44

  zatvaranje ili jo bolje zavarivanje u vreice od polietilena. dealna temperatura za dranje

  predmeta bila bi 58-56 9 (sa izuzetkom kalaja min .5: 9". 'elativna vlaga u prostoru u kojem

  uvamo ili izlaemo predmete trebala bi biti ne via od ;o

 • 7/23/2019 ienje metala

  21/44

  1.1 IENJE AMONIJANOM VODOM

  =ruoj vodi dodamo par kapi amonijaka(/62 #%FHM '2%='M #2H2> ?H',2

  . 0A gr natrijum lorida rastvoriti u 588 ml destilovane vode

  . 6 gr bezvodnog kalaj lorida rastvoriti u 58 ml vode

  . rasvoru kalaj lorida polako dodati 3 ml lorovodine kiseline

  =. na kraju rastvoru dodati jo B ml vode i dobro izmeati

  #omadi filter papira natopimo slanom vodom& pa ga privatimo pincetom koju spojimo na minus

  pol 3 voltne baterije. )redmet koji ispitujemo spojimo na plus pol pa ga nakratko dodirnemo

  natopljenim papirom koji drimo pincetom-cca 58 sekundi. +a papir nakon toga kapnemo kap

 • 7/23/2019 ienje metala

  22/44

  rastvora kalaj lorida. 2ko se pojavi crna boja radi se o zlatu. dma dobro isprati* )robu raditi

  na zadnjoj strani predmeta& ili na nekom neuoljivom mestu*

  2. IENJE PREDMETA OD SRERA

  OSNOVNI PODACI:

  ?emijski simbol 2g-od latinskog argentum

  emperatura [email protected] 3B8 C9

  emperatura [email protected] /5B/ C9

  %pecifina teina ! 58&6 g7cm0

  vrdoa po Erinellu ! /B

  Eoja ! bletavo bela

  =anije osobine- izvrstan provodnik elektrine struje& po kovnosti tek malo zaostaje za zlatom&

  osetljivo na prisutnost sumporni spojeva u atmosferi& kao i zlato u istom stanju premeko za

  preradu& zato se legira sa bakrom& kod legura za lemljenje kao dodaci dolaze cink& kadmijum i

  kalaj.

  =anije legure- srebro finoe :88& 388 i 3/6 (pod finoom podrazumevamo koliinu srebra u 5888

  delova legure& ostatak po pravilu bakar"& legure za lemljenje.

  OPTA NAPOMENA:2reoloke predmete u principu ra$e istimo meaniki& a emijskim

  metodama pribegavamo samo nakon to dobro promislimo o potrebi i moguim posledicama

  istog. #od noviji predmeta prvo koristimo najblaa sredstva& a tek ako ista zakau radimoemijskim putem ili elektrolitki. Dlavni problem kod areoloki nalaza loridna korozija& kod

  noviji sulfidna.

  2.1 IENJE RASTVOROM NA AZI TIOURE

  588 gr tioure

  56 ml lorovodine kiseline

  5 litar destilovane vode

  Uronjavati predmete. ,obro isprati* )ovremeno va$enje i etkanje etkicom za zube ubrzavaproces* %umlj se da tiourea izaziva kancerogenost& zato raditi u rukavicama& izbegavati dodir sa

  rastvorom& ne udisati pra niti plin koji se razvija za vreme ienja* %pomenuti plin je

  (sumporovodik" ujedno i zapaljiv pa zato ne raditi kod otvorenog plamena ili izvora varnica* ,obro

  isprati* +e koristiti na areolokom materijalu*

  2.2 IENJE ELEKTROLIZOM

  68 gr natrijum idroksida

  5 litar destilovane vode

 • 7/23/2019 ienje metala

  23/44

  2noda (4" od ner$ajieg elika& predmet spajamo na minus pol (katoda7-7"& cca B-5/ =& maI /

  27dm/.

  )redmet mora biti potpuno potopljen u rastvor. )roces ubrzava povremeno va$enje i etkanje.

  Umesto natrijum idroksida moemo koristiti i natrijum ili kalijum karbonat i natrijum tetraborat. +a

  kraju dobro isprati* +e koristiti na areolokom materijalu*

  2.3 IENJE KREDNOM KAOM

  +ajfiniju taloenu kredu i vodu pomeamo u gustu kau. Moemo dodati i malo amonijaka ili

  nekog deterdenta. +anositi etkicom za zube ili tamponom vate. )ri ienju ne koristiti pritisak*

  ,obro isprati*

  2.4 KUPKA NA AZI AMONIJAK ! TIOSULFATA

  568 gr amonijak-tiosulfat

  58 gr nejonskog deterdenta

  5 lit. destilovane vode

  )redmete potopiti u rastvor. =ee predmete prelivati. Uklanja i deblje slojeve lorida i sulfid*

  ,obro isprati* +e koristiti na areolokom materijalu*

  2.5 KUPKA NA AZI NATRIJUM" TIOSULFATA

  088 gr natrijum-tiosulfat

  5 lit. destilovane vode

  'astvara sulfid i oksid* ,eluje brzo& zato paziti* ,obro isprati* +e koristiti na areolokommaterijalu*

  2.# ELEKTROHEMIJSKA REDUKCIJA

  6-/6< rastvora mravlje kiseline (ili siretne ili limunske"

  aluminijumski ili cinkani opiljci

  #oristi se za deblje korozione slojeve. )redmet stavimo u plastinu ili staklenu posudu u kojoj se

  ve nalaze opiljci ili gruba strugotina i rastvor. Moe se koristiti i lokalno- tampone vate koje

  natopimo rastvorom i pospemo strugotinom i istimo predmet. +a kraju dobro isprati& najbolje uzpretodnu neutralizaciju /o < rastvora sode bikarbone* U principu ne koristiti na areolokom

  materijalu*

  2.$ ALKALNO DITIONITSKA REDUKCIJA

  ;8 gr natrijum-idroksida

  68 gr natrijum-ditionita(+a/s/;"

  5 litar destilovane vode

  'astvorimo idroksid u vodi i odma po njegovom potpunom topljenju& tenost ulijemo u do vra

  napunjenu posudu koja se moe ermetiki zatvoriti (ulaenje vazdua pretvorilo bi ditionit u

 • 7/23/2019 ienje metala

  24/44

  sulfat*" i u kojoj se ve nalaze predmeti. ,odamo ditionit i zatvaramo posudu. )roces traje sedam

  dana i za to vreme posudu svaki dan protresemo. )o va$enju predmete isperemo i oetkamo od

  srebrnog praa. vim postupkom obra$eni predmeti imaju poroznu povrinu. bavezno raditi u

  rukavicama* ,itionit uvati na suvom jer na vlagi postaje samozapaljiv* %amo za areoloke

  predmete& ali s obzirom da potpuno uklanja patinu korie se ne moe preporuiti**

  2.% PRAH ZA IENJE SRERA

  ; gr natrijum-nitrata

  /&6 gr natrijum-lorida

  /&6 gr kalijalum-sulfata

  /&6 gr amonijak-lorida

  %astojke smrviti u fini pra. #rpicom& etkicom za zube ili tamponom vate koji natopimo

  alkoolom trljati predmet. emeljno isprati i odma dobro osuiti*

  2.& ONOVA POSRERENJA

  2.&.1 SRERENJE UTRLJAVANJEM

  58 gr srebrnog lorida

  /8 gr natrijumovog lorida

  /8 gr kalijumovog bitartrata

  %astojke izmeati u gustu pastu. )omou komadia pluta ili koe utrljavati na dobro oien i

  odmaen predmet. #od izrazito reljefni predmeta koristimo kratko oianu etkicu ( kist". )oformiranju sloja istrljati finom ianom etkom (debljina ice 8&58-8&56 mm" koju natopimo

  sapunicom. ,obro isprati* Jto bre osuiti i lakirati * +e koristiti na areolokom materijalu*

  2.&.2 RASTVOR ZA POSRERENJE URONJAVANJEM

  56 gr srebrnog nitrata

  58 gr amonijakovog lorida

  08 gr natrijumovog tiosulfata

  5 litar destilovane vode

  'astvorimo nitrat u 68 ml vode i poto se rastvori dodamo ovom rastvoru rastvor amonijakovog

  lorida u istoj koliini vode. iosulfat rastvorimo u 388 ml vode i pomeamo sa pretodnom

  rastvorom. Uronjavati dobro odmaene i od oksida oiene predmete. 'astvoru moemo

  dodati i 568 gr krede (taloene" i tako dobijemo smesu za srebrenje utrljavanjem. 1a bakar i

  legure* )o formiranju sloja dobro isprati& i to pre osuiti i lakirati* +e koristiti na areolokom

  materijalu*

  2.&.3 KUPKA ZA ELEKTROLITSKO POSRERENJE ' I

  /0 gr srebrnog difosfata588 gr kalijumovog difosfata

 • 7/23/2019 ienje metala

  25/44

  /; gr amonijakovog karbonata

  5 lit. destilovane vode

  'astvor srebro difosfat (pirofosfat" u 8&/ lit vode& te odvojeno rastvori kalij difosfat u 8&B litara

  vode. )omijeaj rastvore i dodaj rastvor karbonata u 8&/ litra vode. )redmet veemo na minus poljednosmernog transformatora& na plus plou od ner$ajueg elika. +apon B=&temperatura

  rastvora 5: 9. ,rati u rastvoru do formiranja sloja. sprati i istrljati finom ianom etkom&

  ponovo isprati &dobro osuiti i po potrebi lakirati. +e koristiti na areolokom materijalu*

  2.&.4 KUPKA ZA ELEKTROLITSKO POSRERENJE ' II

  58 gr srebrnog lorida

  /8 gr kalijumovog ferocijanida

  /8 gr kalijumovog karbonata

  ;8 gr natrijumovog sulfita

  5 litar destilovane vode

  'astvori ferocijanid u vrijuoj vodi. po rastvaranju istog dodaj karbonat& dodaj srebro lorid i na

  kraju sulfit& kuvaj 08-5/8 min. )o la$enju filtriraj. 2noda ner$ajui elik ili isto srebro. )o

  srebrenju istrljati finom ianom etkom natopljenom sapunicom. ,obro isprati* +ipoto ne meati

  sa kiselinama- moe doi do razvijanja vrlo otrovnog plina (cijanovodik"* 'aditi u rukavicama*

  Moemo raditi i lokalno- predmet spojimo na minus pol ispravljaa& na plus spajamo komad

  ner$ajueg elika koji je omotan vatom koju natopimo rastvorom. amponom prelazimo po mestu

  koje elimo posrebriti a koje je pretodno dobro oieno i odmaeno. )o formiranju sloja dobro

  isperemo i zatitimo lakom ili voskom* +e koristiti na areolokom materijalu*

  2.1(. ONOVA POZLATE

  2.1(.1 POZLATA UTRLJAVANJEM

  0 gr zlato lorida rastvori u to manje vode (ili rastvori / gr istog zlata u 58 gr meavine od 0

  dela lorovodine i jednog dela azotne kiseline& dobijeni rastvor ugustiti zagrejavanjem u vodenoj

  kupki i istu razrediti sa to manje vode". ,obijenim rastvorom natopimo lanenu krpicu koju zatim

  po potpunom suenju spalimo. )epeo koji dobijemo slui nam kao pra za pozlaivanje- pomou

  pluta ili komadia koe koji natopimo slanom vodom utrljavamo isti na predmet. +a kraju predmetistrljamo finom elinom etkicom natopljenom sapunicom. ,obro isperemo* 1a bakar i njegove

  legure i srebro* 2ko elimo pozlatu vie crvenkaste boje gore spomenutom rastvoru dodamo

  najvie 5 gr bakar lorida& a ako elimo vie zelenkastu boju onda najvie 5 gr srebro lorida

  (postepeno uz probe"* +e koristiti na areolokom materijalu*

  2.1(.2 ELEKTROLITSKA POZLATA'I

  5 gr zlato lorida

  A6 gr natrijum fosfata

  /&6 gr natrijum sulfita5 litar destilovane vode

 • 7/23/2019 ienje metala

  26/44

  'astvori zlato lorid u 8&5 lit. vode. vaj rastvor pomeaj sa rastvorom fosfata u 8&6 lit vode-na

  kraju dodati sulfit rastvoren u 8&; lit. vode. 2noda ner$ajui elik. ;-: =&/8 9. 1a srebro& bakar i

  njegove legure* )o formiranju pozlate ietkati finom elinom etkicom koju natopimo

  sapunicom. ,obro isprati& osuiti i lakirati* +e koristiti na areolokom materijalu*

  2.1(.3 ELEKTROLITSKA POZLATA 'II

  /&B6 gr zlato lorida

  56 gr kalijumovog ferocijanida

  56 gr natrijumovog karbonata

  5 litar destilovane vode

  'astvori ferocijanid u vrijuoj vodi& po rastvaranju dodaj karbonat& na kraju zlato lorid. #uvati 08-

  568 min. )o la$enju filtrirati. 2noda ner$ajui elik. )ostupak kao /.3.;*

  2.11 IDENTIFIKACIJA SRERA

  2.11.1 IDENTIFIKACIJA POMOU RASTVORA KALIJUM IKROMATA

  0 gr kalijum bikromata

  0 ml sumporne kiseline

  5/ ml destilovane vode

  )robu raditi ili na zadnjoj strani predmeta ili na bazi. 'astvor kapnemo na dobro oieno i

  odmaeno mesto. #ap se u sluaju da se radi o srebru odma oboji tamno crveno. dma

  dobro isprati* #alijum bikromat je kancerogen spoj-izbegavati dodir sa rastvorom ili praom*

  3. IENJE PREDMETA OD AKRA I NJE)OVIH LE)URA

  OSNOVI PODACI:

  ?emijski simbol 9u-od latinskog cuprum

  emperatura topljenja- 58:0 9

  %pecifina teina- :&3/ g7cm0

  vrdoa po Erinellu- ;6

  Eoja- crvenkasta

  =anije osobine ! odlian provodnik elektriciteta i topline& po kovnosti odma iza zlata i srebra&

  kod dueg izlaganja spoljnim uslovima prevlai se prvo tamnim a na kraju zelenim korozionim

  slojem takozvanom patinom& ovaj sloj je stabilan i titi ga od daljeg razvoja korozije.

  =anije legure- bronza (sa kalajem-npr 38 9u758 %n"& mesing (sa cinkom-npr A8 9u708 1n" &novo

  srebro (sa cinkom i niklom& npr.B8 9u7/8+i7/81n" aluminijska bronza (36 9u76 2l".

  OPTE NAPOMENE:+a areolokim predmetima& velikim skulpturama radimo u principu

  meanikim putem. Kistimo do tkz. originalne povrine (kuprit7tenorit"& nipoto do samog metala.

  ?emijske metode koristimo samo za uklanjanje lorida i stabilizaciju predmeta& kao i za rad na

 • 7/23/2019 ienje metala

  27/44

  novijem materijalu. +amerno emijski obojene predmete& te predmete sa patinom nastalom zbog

  kontinuiranog koritenja ili delovanja atmosfere istimo iskljuivo meaniki& emijska sredstva

  izbegavamo. )redmete od poliranog mesinga (tkz. goldlack& javlja se na optikim instrumentima&

  satovima itd." tako$e nikako ne istimo emijskim metodama.

  3.1 IENJE AMONIJAKOVIM CITRATOM

  68 gr limunske kiseline

  5 litar destilovane vode

  #iselinu rastvorimo u vodi i rastvoru dodajemo amonijak (/6

 • 7/23/2019 ienje metala

  28/44

  3.5 IENJE AMONIJEVIM KARONATOM I SUMPORNOM KISELINOM

  'astvor [email protected] amonijakov karbonat /68 gr& voda 5 lit.

  'astvor [email protected] sumporna kiselina /

 • 7/23/2019 ienje metala

  29/44

  3.& IENJE KALIJUM"NATRIJUM TARTARATOM

  568 gr kalijum-natrijum tartarata

  68 gr natrijum idroksida

  368 ml destilovane vode

  588 ccm vodonik peroksida

  'astvoriti sastojke& peroksid dodati na kraju. emperatura rastvora :o 9* 'asvara bazne bakar

  karbonate. )ovremeno va$enje i etkanje ubrzava proces* ,obro isprati* #oristiti samo svee

  pripremljen rastvor* Moemo koristiti i rastvor od /68 gr kalijum-natrijum tartarata na litar vode

  (bez dodataka"& posebno za pozlaene predmete* +e koristiti na areolokom materijalu*

  3.1( ELEKTROLITIKO IENJE

  +atrijumova baza /-62HU.

  =2> F#% %2%2=H>F+ >F U +2>EH>> +2M>F' )%2=H>F+ +2 %2> U %='?U

  ))U+ EF%)H2+D #'JSF+>2. EH #2#= +F=H2JSF+ #'JSF+>F =D

  F#%2 U #MF'9>2H+F %='?F 12E'2+>F+ >F #2R+>= .