Čišćenje Creva - Šulc

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  1/183

  5-dnevni program

  ienja creva

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  2/183

  Naslov originala:Dr. Schulzes 5-Day Bowel Detox

  Prevod:Milijana Kljaji

  Lektura i tehniko ureenje:Mihajlo Nikoli

  Dizajn korica:

  Vladimir Jajin

  Izdava i distributer:Centar za originalnu medicinu

  [email protected]

  www.originalnamedicina.org.rs

  tampa:Donat Graf, Beograd

  Tira:500

  CIP - ,

  616.34-008.3615.89

  , , 1947-5-dnevni program ienja creva / Riard ulc ; [prevod

  Milijana Kljaji]. - Novi Sad : Komision "Mungos", 2015(Valjevo : Topalovi). - 184 str. ; 19 cm

  Prevod dela: Dr. Schulze's 5-Day Bowel Detox. - Tira 500.

  ISBN 978-86-80250-00-7

  a) - b) COBISS.SR-ID 294457863

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  3/183

  Dr Riard ulc

  5-DNEVNI

  PROGRAMIENJA

  CREVA

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  4/183

  4

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  5/183

  Sadraj

  - Predgovor ........................................... 7

  1. Anatomija i fiziologija creva ........... 332. Rak i druge bolesti debelog creva ... 433. Klinika dr ulca: Prve godine ........ 534. Zatvor: okantna istina ................... 615. Leenje bolesti debelog creva na

  prirodan nain ............................... 716. Petodnevni program ienja

  creva .............................................. 927. Dodatni proizvodi i programi ........ 106

  8. est najboljih naina da vam crevaprorade .......................................... 1159. Sve o dijareji .................................. 12310. Da li vam je slepo crevo

  potrebno? .................................... 137

  11. esto postavljana pitanja ............. 146

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  6/183

  6

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  7/183

  PredgovorDr Riarda ulca

  Svaka obolela osoba koja se za svoje iz-leenje uzda u lekare moderne medicine,lekove i bolnice, eli samo da izgleda

  zdravo, a ne da bude istinski zdrava.

  Moderna medicina

  Prikrivanje bolesti i iluzija izleenja

  Takozvana ,,medicinska leenja su zap-

  ravo iluzije koje mogu pruiti lanu slikuzdravlja, i predstavljaju procese prikri-vanja, odlaganja i minkanja bolesti. Nipacijent ni njegov lekar ne rade na lee-nju stvarnog uzroka njegove bolesti.Umesto toga, plan leenja koji usvajaju ilekar i pacijent obino se sastoji od gu-tanja veoma mone hemijske pilule kojaumanjuje simptome, menja hemijski sas-

  7

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  8/183

  tav metabolizma, i moe ak da privre-

  meno otkloni bolest. Iako deluje da jeosoba izleena, nije otkriven pravi uzrokbolesti. Od pacijenta se ne trai da ispravigreke u svom nainu ivota koje su izaz-vale bolest. Poto se uzrok bolesti nije le-

  io niti uklonio, bolest nastavlja da seiri, obino neprimetno, iza ove medicin-ski stvorene iluzije izleenja. Ali, pre ilikasnije, ona ponovo izbija na povrinu,kao neka vrsta osvete zbog nezdravog

  ivota.

  Savreni primer ovoga je nain na kojidoktori trenutno lee rak. Nastojei dasaseu, spale ili zatruju rak, i izvade ga iz

  tela, oni ne otkrivaju zato ga je osobauopte dobila. Zbog toga, uasavajuamedicinska statistika navodi da postojeanse da se rak, nakon ovakvog leenja,vrati za manje od pet godina. Jedan od

  hiljadu drugih primera ove medicinskeiluzije jeste injenica da niko ko uzimainsulin za dijabetes, time ne lei pankre-as. Upravo, suprotno. Kako postaju za-

  8

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  9/183

  visni od tog leka, njihov pankreas jo vi-

  e oboljeva, truli i na kraju umire. Isto va-i i za svaki farmaceutski lek. Lekovi me-njaju hemijski sastav organa, elija i nor-malnu funkciju vaeg tela kako bi izgle-dalo da funkcionie normalno, a u stvari

  je veoma bolesno. esto se lekovi koristekako bi vam omoguili da nastavite dapovreujete sebe i oboljevate. Ovo jeoigledno iz reklame: Jedi ta eli i ui-vaj u maminoj kuhinji, a popij nekoliko

  pilula kako ne bi imao problema sa va-renjem. Dok ova prevara traje, izgleda-ete zdravije, dok se vaa bolest pogor-ava sve dok vas ne ubije.

  Zato to ljudi rade sebi? Zato je ovakavmedicinski sistem u procvatu? Odgovorje jednostavan. Veina ljudi koja je prolakroz moju kliniku, izgledali su kao uk-rueni, oamueni zavisnici od droge ka-

  da je u pitanju njihov nain ivota. U he-mijskom, fizikom, emotivnom i duhov-nom smislu bili su zavisni od svega, odeera, brze hrane, kafe i alkohola, do

  9

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  10/183

  sedenja i gledanja televizora koji je jo

  vie osnaivao neuravnoteen, nesiguran,svakodnevni, nefunkcionalni, besni, pla-ljivi i bolestan nain ivota. Proseanzapadni ovek ide strahovito brzim pu-tem unitenja svog tela, uma i duha, i ko-

  risti za sopstveno ubijanje svaku priliku.Proseni zapadnjak je savrena marionetaza ogromnu industriju loe hrane. Pro-seni zapadnjak je savreni zavisnik oddroge i vie milijardi vrednog medicin-

  skog biznisa. Proseni zapadnjak je dro-giran, opijen, hipnotisan, paralizovan inavuen na nezdrav nain ivota, tanije,na savremene bolesti, droge i smrt.

  Proseni pacijenti koji su dolazili u mojukliniku nisu eleli da se promene; opiralisu se, mrzeli su to da rade, i bojali se itek nakon to bi ih izneverili brojni po-kuaji medicinskog leenja, i tek nakon

  to su poeli dobijati takve bolove da ihdroge vie nisu mogle ublaiti, i tek na-kon to im je reeno da je smrt neizbena,i tek nakon to je strah od bolesti, bolova

  10

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  11/183

  i smrti postao tako snaan da je nadmaio

  strah od promene, onda su nerado ulazilina vrata moje klinike. Uostalom, ko bidobrovoljno pristao na muku i trplje-nje, za koje veina ljudi misli da suneophodni, kako bi se prirodno izleili i

  postali trajno zdravi.Elita mojih pacijenata, profesionalnih bo-lesnika, koji su naporno radili, iveli br-zim ivotom, zabavljali se, i svojim na-

  inom ivota nanosili sebi udarce tokomdvadeset, trideset ili etrdeset godina, bilisu sasvim sigurni da e ih moji predloziu vidu ceenih sokova, salata od sveegpovra i integralnih itarica, umesto iz-

  burgera, pomfrita i milk ejkova, defini-tivno ubiti. Ali ubrzo su poeli da oseajusnagu zdravlja, energiju i vitalnost koji sunadmaivali kratkotrajan upliv eera,kofeina, alkohola, kokaina i brze hrane.

  Ubrzo su poeli da oseaju protok iste,i hranljivim materijama obogaene krvi,koja je proticala do njihovog mozga, kojije nadmaio protok tetnih hemikalija.

  11

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  12/183

  ak i oni najrazvratniji meu mojim pa-

  cijentima postali su zavisni od zdravlja,kao to su bili zavisni od bolesti, i itavnovi svet je poeo da se otvara za njih.

  Prirodno leenjePravo leenje koje stvara mono itrajno zdravlje

  Veina mojih pacijenata je bila okirana

  injenicom da horor koji su oekivali odmojih programa i mene, zapravo nijepostojao. Proizvod koji sam najvie pro-davao u svojoj klinici bio jezdrav razum.

  Veina mojih pacijenata je bila okirana

  spoznajom koliko je bilo lako promenitii iveti novim zdravim ivotom. ak i onikojima je bilo tee da se odreknu dobrogivota ubrzo su postali zavisni od dob-rog oseanja i energije, da su odmah pre-

  poznali da je njihov stari nain ivota bioprepun otrova.

  Nakon nekoliko poseta, moji pacijenti supoeli da uviaju da prava muka nije u

  12

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  13/183

  mojoj klinici, ve van moje klinike. Kada

  je vae telo bolesno, to je samo zbog ono-ga to radite sebi. Bolesni ste jer vas ubijanain na koji ivite. Ba je tako jednos-tavno. Medicinsko prikrivanje bolesti istvaranje iluzije zahtevaju uzimanje he-

  mijskih droga koji imaju neeljene efek-te. esto, ni to nije dovoljno, tako da seljudi podvrgavaju hirurkom sakaenju ispaljivanju, kao i svim drugim vrstamabolne, uasavajue i preskupe medicin-

  ske torture.

  Ali u mojoj klinici, nije bilo seenja i spa-ljivanja, i nije bilo uasnih i groznih ne-eljenih efekata. Bilo je samo zdravlja i

  izleenja.U mojoj klinici, mojim pacijenata je uk-lonjen bol i njihova bolest je otklonjena,ali ne uz pomo droga. Umesto toga, ko-ristio sam dve bitne osnove leenja bo-lesti i izgradnje zdravlja uz pomo pri-rodnog leenja.

  13

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  14/183

  Prestanite da radite ono to vas ini

  bolesnim.Ponite sa onim to isti, neguje i jaavae telo.

  Dovoljno sam pametan da znam da ovo

  boansko, izvanredno i sloeno telo ko-jim smo blagosloveni, prevazilazi mojerazumevanje. Neu ak ni da pokuam danekoga slaem da poznajem 10% od ono-ga to se dogaa u naem organizmu. I

  sigurno ne oekujem od vas da verujeteda znam onoliko koliko je potrebno dauem u vas, hirurki i hemijski, i otklo-nim bolest. Sa druge strane

  Nae telo ima mnogo organa, brojne sis-teme, hiljade hemikalija i milijarde elijakoji su osmiljeni da nas izlee od svega,i oni e to uraditi odmah, ako im samodamo priliku. I nain na koji treba da

  damo naem telu ansu da nas izlei, jesteda vodimo zdrav nain ivota, i stvorimouslove za leenje, i nae telo e uzetistvar u svoje ruke i uraditi sve ostalo toje potrebno.

  14

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  15/183

  Kako to znam? Jer u poslednjih 30 go-

  dina, svojim pacijentima, studentima idrugim doktorima sam davao instrukcijekako da idu ovim putem izleenja. Kakoda ive ivotom tako da se telo samo iz-lei, a da bolest doslovno bude izbaena

  iz tela.Ono to znam je kako iveti nainomivota tako da nae telo bude izleenood svih bolesti koje su poznate ove-

  anstvu.Rezultati: Preko sto hiljada pacijenata seizleilo i otklonilo svoju bolest bez me-dicinskih doktora, droga, i bolnica, koris-tei samo prirodno leenje, biljnu medi-

  cinu, i zdrav razum.On (pacijent) trai da dobije neto bezikakvog truda, ne znajui da plaanajveu cenu za lou stvar, a dobro mu je

  ve ponueno besplatno. Umesto daprihvatimo lou medicinu, bolje je daprihvatimo zdrav nain ivota. Umestoda kupujemo, molimo za lek ili ga krade-mo, bolje je da prestanemo da stvaramo

  15

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  16/183

  bolest. Bolest je ovekovo sopstveno de-

  lo, a od kupovine leka, gluplje je samoostati u neznanju i verovati u lekove. -Dr Don Tilden

  PosvetaMoji uitelji, strunjaci i pacijenti uprirodnom leenju

  Ova knjiga je posveena prvenstveno

  uiteljima mojih velikih uitelja: HenrijuLindlaru, Donu Tildenu, Donu HarvijuKelogu, Benediktu Lastu, Edvardu uku,Detru Klosu, Sebastijanu Knajpu, Ren-dolfu Stounu i mnogim drugima, od kojih

  su mnogi sledili staru kolu prirodnog le-enja.

  Mojim velikim uiteljima, naroito PavuAiroli, dr Bernardu Jensenu i dr DonuReju Kristoferu, koji su me nauili izvan-rednoj lekovitoj snazi temeljnog ienjadebelog creva koje je izleilo hiljade pa-cijenata u njihovim klinikama.

  16

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  17/183

  I na kraju, hiljadama i hiljadama mojih

  pacijenata, koji su ulazili, puzali i biliunoeni u moju kliniku tokom tri dece-nije, i koji su mi poklonili svoje povere-nje. Onih nekoliko koji nisu ozdravili, imnogi koji su ozdravili i napredovali, bili

  su oni koji su me nauili ta je to to nedeluje, i to je jo vanije, ta je to todeluje. I najvanije, ta je potrebno da seuniti ubica u telu i izlee bolesti opasnepo ivot, i da se stvore mona i trajna

  energija, ivost i zdravlje.

  Vi ste me nauili koliku mo isceljenjaima ienje debelog creva.

  ienje debelog creva

  Obuka i iskustvo

  Kao to moete videti iz moje posvete,imam najbolju obuku. Ako elite da seizleite od bolesti na prirodan nain, jasam vam na raspolaganju. Ali to je jovanije, imam iskustvo.

  17

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  18/183

  Dok su se moji prijatelji zabavljali uz

  zvukove rok end rola tokom 1960-ih, jasam potroio drugu polovinu svojih tinej-derskih godina pokuavajui da ne um-rem. Poto sam nasledio sranu deforma-ciju od svojih roditelja, vrhunski medi-

  cinski lekari su rekli da u umreti do 20.godine. Sa zadovoljstvom mogu da ka-em da su svi ovi lekari umrli, a da samja jo uvek iv.

  Tokom svog linog putovanja kroz le-enje, eksperimentisao sam sa ienjemcreva dosta pre nego to je iko objavlji-vao o tome. Znao sam da ako ne elim damoje telo umre, ve da se izlei, i da mi

  napravi novo srce, morau da se oistimsve do nivoa elija.

  Kada sam se oistio i otiao u kolu dastudiram prirodno leenje i biljnu medi-cinu, i radei u klinikama svojih uitelja,upoznao sam mo ienja creva na ve-em nivou. U klinici dr Bernarda Jensenabio sam oevidac fekalnih otpada nevero-vatnih veliina i oblika koji izlaze iz pa-

  18

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  19/183

  cijenata. Kao to me je dr Jensen svako-

  dnevno podseao, posuda za jelo sanezdravom hranom je bila uzrok svogzla, glavni uzrok skoro svake bolesti.Uei pod nadzorom dr Dona RejaKristofera, nije prolazio ni sat, a da nije

  govorio da, ako elim da mi se pacijentoporavi, moram da otkrijem uzrok bo-lesti. Drugim reima, znao je da je tro-vanje iz sopstvneog bolesnog crevnogtrakta glavni uzrok veine bolesti.

  Godinama kasnije, u svojoj klinici samotkrio da ak ni programi mojih uiteljanisu bili dovoljno efikasni, jer je, na vr-huncu rada njihovih klinika, medicinska

  statistika pokazala da ukupno 10% do30% Amerikanaca pati od bolesti debelogcreva, a za brzu hranu tada skoro nikonije uo. Ali na vrhuncu mog klinikograda, brza hrana se prodavala na skoro

  svakom uglu velikih gradova, a medicin-ske knjige su tvrdile (1980-ih) da oko50% Amerikanaca pati od bolesti debelogcreva, i da e do 1990-ih 100% Amerika-

  19

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  20/183

  naca imati bolest debelog creva kako bu-

  du starili. Uestalost crevno-rektalnih bo-lesti i crevnog-rektalnog raka vrtoglavoraste, ubijajui stotine hiljada Amerika-naca. Tako da moram da upotrebimpraksu prirodnog leenja svojih uitelja i

  biljne formule kako bi tu uestalost sma-njio kod mojih pacijenata.

  Kao to ete videti u ovoj knjizi, ono tosu moji uitelji smatrali najgorim slu-

  ajevima crevnih bolesti i zatvora, sadasu uobiajena pojava u mojoj klinici. Mo-ji veliki uitelji ne bi mogli da zamisle dasam se susreo sa jo gorim sluajevimazatvora i crevnih bolesti tokom prvih

  godina svoje klinike prakse.

  ienje creva

  Neto to vie ne moe da se zanemari

  Danas ivimo u politiki dosta korek-tnijem vremenu kada veinu knjiga o pri-rodnom i biljnom leenju piu univerzi-tetski profesori i navodno savesni medi-

  20

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  21/183

  cinski doktori. ak i preostalih nekoliko

  pravih autora o biljkama se patetino bo-re da budu priznati, legitimni i licen-cirani, kako bi mogli da postanu nekavrsta pravih doktora. Odbacili su svojeprirodne korene medicine, prodali avan

  sa tukom u zamenu za stetoskop i belimantil, ignorisali svoj ukus, miris i zdravrazum u zamenu za otampane podatkeiz HLPC (tena hromatografija visokihperformansi), negirali da su ih poduavali

  veliki herbalisti iz prolosti, i ak bi plju-nuli na sopstveni grob samo da bi bilipriznati od strane moderne medicine.Prema tome, odbacili su osnove zdravogivota, naroito ienje debelog creva, isamo govore o hemikalijama i standar-dizaciji biljnih proizvoda, i prisustvuju nasvojim jadnim sastancima i politikimokupljanjima. U meuvremenu, ienje

  debelog creva guraju pod tepih kako bimogli da govore o istijim i naunijimstvarima.

  21

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  22/183

  Hiljadama Amerikinaca je dijagnosti-

  fikovan crevno-rektalni rak i crevno-rektalna bolest, vie nego ikad pre!

  Veina herbalista i navodnih herbalnihautoriteta danas ne vode klinike, niti ima-ju pacijente. Da imaju, znali bi da bi i-enje creva trebalo da bude na vrhu listezdravstvenih programa, i ne bi ga elimi-nisali kao neto staromodno, prljavo i ne-ugodno za priu.

  Naravno, i ja sam eleo da budem sav-remen, priznati herbalista kada sam prviput otvorio kliniku. I ja sam eleo daleim bolesti oveanstva, naroito oneopasne za ivot, i one za koje medicinski

  doktori kau da su neizleive, ili u naj-boljem sluaju koje se mogu leiti, ali ni-kada izleiti, i ja sam eleo da leim nji-hove bolesti svojom tajnom formulomsastavljenom od retkih i egzotinih bi-ljaka iz dubine prauma i sa vrha Hima-laja! Ali, takoe sam znao da moram daispravim osnovne stvari u ivotu koje sumoji pacijenti upropastili, kao to je pro-

  22

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  23/183

  gram ishrane, cirkulacija i vebe, i na-

  ravno zatvor.Ali, moji pacijenti su mi unitili snove.Uvek kaem kako moji pacijenti imajuhrabrosti da se oporave pre nego to bise to desilo. Liavali su me snova da uubiti opake bolesti uz pomo egzoti-nih biljaka.

  Zahvaljujem se Bogu na onome to sumoji uitelji znali, emu su me uili, i to

  sam i sam kasnije otkrio, a to je da os-nove dobrog naina ivljenja lee svebolesti, same po sebi. Nisu mi bile pot-rebne luksuzne stvari. Video sam kako suiezli svi snovi mojih kolega koji su se

  pridruili prestinim herbalnim udrue-njima.

  U stvari, 80% mojih pacijenata izleilose ve nakon petodnevnog prog

  rama ienja creva

  .Ispostavilo se da je moje najvee kli-niko otkrie to to su se moji paci-

  jenti, koji su bolovali od svake poznate

  23

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  24/183

  bolesti, u potpunosti oporavili, i jo

  vanije, godinama ostajali zdravi, sle-dei osnove dobrog i zdravog ivota, itemeljnog ienja creva.

  Ne moete da verujete? Nisam ni ja. Alimoji izleeni pacijenti su sedeli u mojojkancelariji sa svojim medicinskim testo-vima, analizama krvi, slikama sa ultra-zvuka, zraenja, izvetajima sa biopsije,i sa loim prognozama da su bolesni i da

  umiru a sada su doli sa novim me-dicinskim testovima, izvetajima, i slika-ma, ostavljajui doktore bez teksta, kojinisu znali da objasne ta se dogodilo. Aliinjenica je da je bolest nestala, iezla, i

  oni su izleeni. Mnogim mojim pacijen-tima, vodei doktori i onkolozi su reklida e umreti za nekoliko dana, a oni sujo uvek ivi, 20 godina kasnije. I njihovebolesti, rak, tumor, ta god, jednostavno

  su nestali. Dokaz je sedeo u mojoj kance-lariji, ispred mene. To se nije moglo po-rei. udo izleenja se zaista dogaa sva-kog dana u mojoj kancelariji.

  24

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  25/183

  Ja radim malo drugaijeMoram priznati da moji programi nisuba uobiajeni. Strog sam u sprovoenjusvojih programa. Rano sam shvatio da

  nemam ta da izgubim. Moji pacijenti suve probali sa medicinskim leenjem ko-je nije uspelo. Mnogi su poslati kui daumru, tako da nisam mario ako ne uspem,jer e svakako umreti. Za mnoge od ovih

  pacijenata prirodno leenje i biljna medi-cina takoe nisu bili uspeni. Mnogi sumi rekli da biljke i prirodne stvari jed-nostavno ne deluju. Isprva sam bio ljutzbog njihovih primedbi, da bih shvatio da

  su bili u pravu!Jer, kada sam sagledao trenutno stanje uprirodnom leenju i biljnoj terapiji, uvi-deo sam da je ono jako slabo.

  Medicinski doktori znaju kako da se es-toko bore sa vaom boleu. Ako odetekod medicinskog doktora sa malignimrakom, on e isei, rasporiti, spaliti i iz-

  25

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  26/183

  vaditi rak iz vaeg tela. Isei e vam pola

  lica, ili izvaditi dobar komad vaeg moz-ga, ako je potrebno. Ako umrete, pa nita,svakako bi vas bolest ubila. Zapalie vaszraenjem, otetie vaa plua ili jajnike,i ubrizgati visoko koncentrisane, izuzetno

  otrovne hemikalije koje ubijaju elije,direktno u va krvotok, dok lekari pri-rodne medicine pale svee, izgovarajurei mantre, i rade energetsko leenje.

  Kakav cirkus! Doktori znaju da akoelite da izleite smrtonosnu bolest, mo-rate da idete pod builicu i testeru,podvrgnete se zraenju i pojaate hemo-terapiju, dok e lekari prirodne medicine

  pokuati sa aromaterapijom (leenje le-pim mirisima).

  Tako sam u svojoj klinici uradio sve tosam mogao kako bi razdrmao ovakvopogreno prirodno leenje i biljnu medi-cinu. Pokuao sam da ubijem svoje pa-cijente toplim i hladnim tuiranjem,uguim ih vodom i sokovima, i razviosam intenzivne programe koji e ih ubi-

  26

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  27/183

  ti ili izleiti. Ali nisam mogao da ubijem

  nijednog; jednostavno svi su se oporavili.Isto je vailo za ienje creva i biljneformule koje se danas koriste: bile suslabe. Mnoge tehnike su bile drevne,stare nekoliko stotina godina, korieneu vremenima kada su ljudi bili aktivniji ijeli mnogo vie nepreraene hrane. Kadasam poeo da koristim takvu formuluienja creva u svojoj klinici, moji pa-

  cijenti nisu mogli ni da ispuste gasove, akamoli da se olakaju. Napravio samsnanije i monije biljne formule za i-enje creva, koje su nadmaivale sve dotada dostupno, a moji pacijenti su poeli

  da iste svoja creva i da se oporavljaju.Za neke pacijente morao sam da idem ikorak dalje u pogledu biljaka za ienjecreva, i da pretraim stare veterinarskeknjige kako bi pronaao biljke koje su

  bile jo jae, koje su se koristile za i-enje creva ivotinja, koja su deset putatea od ljudskih, kao to su konjska. Tek

  27

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  28/183

  kada sam razvio formulu ovakve jaine,

  moji pacijenti su poeli da se oporavljaju.Kako su poele da se ire vesti o momagresivnom i monom ienju creva,moje kolege, pa ak i neki najbliiprijatelji su poeli da mi govore kakosam otiao predaleko, i da u povreditiljude. Poto veina njih nije imala klinikui nikada nije radila sa pacijentima, pret-postavljam da ne znaju kakav zatvor ima-

  ju Amerikanci, koji se iz petnih ila trudeda se ubiju ivei dobrim ivotom.

  Da li ste primetili da se na zabavama usvemu preteruje? Mi stavljamo nogu nagas i gazimo. Nikada nisam uo da neko

  pije pivo i kae: Zna ta, svako od nasima pakovanje od est piva. Zato pako-vanje sadri samo est komada? Da litreba da zovemo proizvoaa i pitamo dali sedmo pivo predstavlja prekomernu do-

  zu?Ili, da li ste videli da je neko prestaoda jede nakon jedne kese ipsa, jedneokoladice, i jedne kese kolaia ili dvakolaa, jer su ve pojeli preporuenu ko-

  28

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  29/183

  liinu za odrasle? Naravno da niste, jer

  emo mi izvaditi sedmo pivo i drugu kesuipsa bez ikakvog oklevanja.

  Ali, kada leimo sebe i radimo ono to jenajbolje za nae zdravlje, mi odmah ski-damo nogu sa gasa i stajemo na konicu.

  Zato? uo sam razna smena i glupavapitanja poput: Da li mi previe organskehrane moe nakoditi? i Da li se mogu

  predozirati ovom lekovitom biljkom, ali

  me nikada niko nije pozvao i pitao me dali se moe predozirati sa previe viskija iipsa.

  Sutina

  Uz petodnevno ienje creva, koje jeuplailo moje kolege, 80% mojih pacije-nata je doivelo da veina njihovih sim-

  ptoma nestane, i da se bolest povue -

  samo sa ienjem creva, kao to sampreporuio. Ono to je prestrailo drugeherbaliste i lekare prirodne medicine, nije

  29

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  30/183

  uplailo moje pacijente. Samo ih je iz-

  leilo.Danas, veina ljudi misli da ih izuzetnobrz ivot onemoguava da uzmu dva mi-nuta iz svog brzog ivota, nekoliko putana dan, kako bi izbacili otpad iz najveegorgana u svom telu.

  Danas, prosena osoba konzumira ivo-tinjsku hranu koja ne sadri nikakva vlak-na, i preraenu hranu koja stvara otrove i

  talog u njihovim crevima, i onemoguavaih da vre normalnu nudu, ak i kadaimaju vremena.

  Ja imam odgovor, i on se nalazi u ovojknjizi, sa vie pravih medicinskih inje-nica i linih klinikih iskustava, nego tose danas mogu pronai u drugoj literaturi.

  U ovoj knjizi, videete da je pravi uzrokveine bolesti u Zapadnom svetu zadr-

  avanje toksinih, otrovnih materija ucrevima, i u njihovom retkom pranjenju.U ovoj knjizi, pokazau vam kako eienje creva uneti najveu promenu u

  30

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  31/183

  vaem zdravlju, pomoi vam da izleite

  svaku bolest i stvoriti mono zdravlje ivitalnost. I to je najvanije, pokazauvam kako to da uradite!

  Dr Riard ulc

  31

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  32/183

  32

  Debelo crevo

  Osnovno razumevanje kako funkcioniedebelo crevo moe vam spasiti ivot.

  Sistem za varenje, upijanje i eliminaciju

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  33/183

  1. poglavlje

  Anatomija i fiziologijacreva

  Od usta do anusa (mara) postoji crevokoje je dugaka kao dva spojena auto-mobila parkirana jedna naspram drugog.

  Ako znate ta se deava u zadnjih metar

  i po tog creva, to vam moe spasiti ivot!

  Na hiljade pacijenata je dolo u mojukliniku sa bolovima u stomaku, i namoje pitanje gde ih boli, skoro svaki

  pacijent bi mi ukazao na creva, nekih30 cm ispod stomaka. Svoje telo no-simo oko 100 godina, ali skoro da uop-te ne znamo gde nam se nalaze organi.U ovom poglavlju, pokazau vam gde

  33

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  34/183

  se nalazi sistem za varenje, i creva, i

  upoznaemo se sa ovim vanim infor-macijama.

  Debelo crevo predstavljaju poslednji deosistema za varenje, i ima vie funkcija.Ako imate osnovno znanje o funkcijamavaeg debelog creva, moete sauvatizdravlje i spreiti bolest.

  10 metara dugo putovanje

  Ovde u vam opisati kompletan sistem zavarenje. Glavni razlog je taj to ne znamkada u sledei put da se bavim ovomtemom, i mnogima od vas bi moda bilo

  korisno da razumete anatomiju i fizio-logiju sistema za varenje. Ako u ovomodeljku pie vie od onoga to moete darazumete, prestanite sa itanjem. Nee bi-ti testa, a moete se izleiti i bez pozna-

  vanja narednih informacija.

  34

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  35/183

  Sistem za varenje ieliminaciju

  Sistem za varenje i eliminaciju se sas-toji od jedne cevi koja se protee odusta do anusa (mara), i dugaka jeoko 10 metara. Postoji samo jedan ulazi jedan izlaz. Ova cev se obino nazivaprobavni kanal ili trakt, koji obuhvatausta, jednjak, eludac, dvanaestopa-

  lano crevo, tanko crevo, debelo crevo,rektum i anus.

  Jednjak

  Kada vaete, u ustima se iz pljuvanihlezda lui pljuvaka koja se mea sa hra-nom. Pljuvaka podmazuje hranu kako biona dola do jednjaka. Jednjak je duga-ak oko 30 cm, i prenosi hranu do eluca.

  Na mestu gde se jednjak spaja sa elu-com, nalazi se mii sfinkter (zatvarajednjaka), koji se oputa kako bi omogu-io da hrana ue u eludac, a zatim se

  35

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  36/183

  gri kako bi spreio da se vrati sadraj iz

  eluca.

  eludac

  eludac je miina kesa sa sluznom ob-

  logom. Ova obloga lui eludani sok,kao to su hlorovodonina kiselina i pep-sin, koji pomau u daljem varenju hrane.Ovi sokovi zapoinju varenje proteina.Samo pogled na hranu, i miris hrane iza-

  zivaju luenje eludanih sokova. Loenavike, poput vakanja vake, neprekid-no stimuliu i varaju eludac da pomislida je hrana na putu, i mogu mu donetiprobleme. Takoe, meso, a naroito go-vedina i svinjetina, skoro je nemogue zavarenje i zahteva neprekidno luenje ki-seline, to moe dovesti do ira na elucui dvanaestopalanom crevu, unitavanje

  tkiva i stvaranja rupa u elucu i sluzokoicreva.

  Na kraju eluca nalazi se pilorini ventilkoji zadrava sadraj u elucu sve dok ga

  36

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  37/183

  dovoljno ne preradi kako bi mogao da

  nastavi dalje. Pranjenje eluca izazivajuhormoni, nervi i drugi faktori.

  Tanko crevo

  Nakon to hrana izae iz eluca kroz pi-lorini ventil, dospeva u dvanaestopala-no crevo, koje se tehniki smatra prvimdelom tankog creva. Dvanaestopalanocrevo je dugako oko 30 cm. Kada de-

  limino preraena hrana, koja se ponekadnaziva himus, ue u dvanaestopalanocrevo, to izaziva rad hormona. Ovi hor-moni varenja se oslobaaju iz zidovadvanaestopalanog creva i stimuliu radjetre i une kese kako bi ispustila ukoji ulazi u dvanaestopalano crevo pu-tem holedohusa (unog kanala). Ovihormoni, takoe, stimuliu rad pankreasa

  koji isputa sok u dvanaestopalano cre-vo kroz isti uni kanal, a koji se estonaziva kanal pankreasa. Ovi sokovi izjetre i pankreasa nastavljaju proces iz e-luca, razlaui ugljene hidrate i proteine.

  37

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  38/183

  Ali, ovi sokovi poinju i da razlau masti.

  Zidovi dvanaestopalanog creva takoeisputaju digestivne sokove. Drugi deotankog creva, koji je dugaak oko trimetra, naziva se jejunum. Trei i pos-lednji deo tankog creva se naziva ileum.

  Dugaak je oko etiri metra i zavrava sekod ileocekalnog ventila na poetku de-belog creva.

  Zid kompletnog tankog creva je naboran

  poput harmonike. Ovi nabori sadre jomanje nabore na svojoj povrini, malecrevne resice zvane vili, dugake 1 cm.Postoje ak i mikrovili, koji su jo manji.Oigledno je da ovi nabori poveavaju

  povrinu tankog creva. Poto se ovde vrinajvei deo varenja, to je vea povrinakoja moe da apsorbuje hranu, to je bolje.Svaka crevna resica (vili) sadri mreukapilara koja unosi hranljive materije iz

  preraene hrane u krvotok. Portalna venaprenosi ovu preraenu hranu do jetre, iako se hrana prihvati, alje se dalje u

  38

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  39/183

  kompletan krvni sistem kako bi nahranila

  svaku eliju u naem telu.

  Debelo crevo

  Na kraju tankog creva nalazi se ilocekalni

  ventil koji omoguava da hrana ue udebelo crevo. Debelo crevo je dugakooko 1,5 m, i obima oko 17 cm. Nemacrevnih resica (vilija), ali moe da upijevodu, vitamine i minerale iz preraene

  hrane. Ovaj proces isuuje preraenu hra-nu i pretvara je u otpad (fekalnu materiju)radi oslobaanja ili ienja.

  Prvi deo debelog creva se naziva slepo

  crevo. Slepo crevo je dugako 7 ili 8 cm,i nalazi se odmah ispod ilocekalnog ven-tila. Predstavlja imunoloku masu, poputkrajnika, treeg krajnika (adenoida), iPejerovih ploa (vrsta limfnih vorova) u

  tankom crevu. Ovde se najbolje moe ot-kriti patogen ili mikroorganizam koji bimogao biti tetan za organizam dok sva-rena hrana ulazi u poslednju fazu varenja,

  39

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  40/183

  u cilju eliminacije. Takoe, ovo je najve-

  e antigraviciono putovanje uzbrdo zahranu.

  Slepo crevo takoe lui tenosti kojepodmazuju hranu i stimulie rad creva,miinu kontrakciju debelog creva kojomono gura hranu, a zatim i fekalne materije- napolje. Delovi debelog creva su nave-deni po redu: slepo crevo, uzlazni deo,desna krivina, popreni deo, donja krivi-

  na kod slezine, silazni deo, sigmoidnideo, rektum (zadnji deo) i anus.

  Paraziti se obino nalaze u slepom crevui u crvuljku. To je njihovo omiljeno mes-to za razmnoavanje. Zatvor se obino

  deava u silaznom i sigmoidnom delucreva. Rektum (zadnje crevo) je dugaaknekih 12 cm. Anus je sfinkterski mii nakraju rektuma koji se otvara kako bioslobodio nesvarene i nepreraene ostat-ke, koji se jo nazivaju fekalije, fekalnematerije, stolica i izmet. Ne znam ko jeprvi poeo da ispituje fekalije - verovatnoneki ovek poput mene - ali u svakom

  40

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  41/183

  sluaju, ispitivanje stolice je samo po

  sebi dijagnostika vetina. Boja, oblik,tvrdoa, miris, prisustvo krvi, sluzi i pa-razita, govore nam o zdravstvenom stanjupacijenta, i doktori ih vekovima koristeda bi dijagnostikovali bolest. Danas, le-

  kari i dalje koriste uzorak stolice kako biotkrili rak debelog creva i mnoge drugebolesti.

  41

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  42/183

  42

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  43/183

  2. poglavlje

  Rak i druge bolestidebelog creva

  ta prouzrokuje da skoro 100% Ame-rikanaca zavri sa obolelim debelimcrevom?

  - U Americi se jede preko milionivoti-nja na sat.

  - Svakog dana, 49% svih Amerikanacauzima jedan ili vie farmaceutskih leko-va.

  - Godine 1972, Amerikanci su troili 3milijarde dolara godinje na brzu (nez-dravu) hranu. Danas, troe vie od 110milijardi.

  Pogledajte ta ljudistavljaju u svoje telo!

  43

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  44/183

  44

  Tokom svog ivota proseanAmerikanac pojede:

  - 6.000 kg teleeg mesa

  - 6 celih svinja

  - 3.000 kokoaka, uraka i drugih pti-ca

  - 3.000 riba, morskih stvorenja i is-taa (rakova)

  - 30.000 litara kravljeg mleka- 30.000 aspirina i lekova protiv bolo-va

  - 20.000 raznih drugih lekova

  - 8.000 litara alkohola

  Godinje:

  - 500 krofni

  - 400 okoladica- 300 gaziranih pia

  - 80 kg belog eera

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  45/183

  Samo zamislite da svo trulo meso, loa

  hrana i lekovi ulaze u vaa usta, i prolazekroz itav sistem za varenje u va krvo-tok, mozak, srce, i zatim izlaze kroz jetru,debelo crevo i bubrege. Ova hrana bezvlakana uskrauje prosenom Amerikan-

  cu 70.000 stolica tokom ivota.

  Najnovija medicinskastatistika

  Ono to se prikazuje u najnovojim vesti-ma nije precizna slika onoga to se de-ava u svetu. To naroito vai kada se ra-di o uzroku umiranja ljudi.

  Rak dojke: Dobrotvorni skupovi se odr-avaju irom Amerike kako bi se priku-pio novac za istraivanje raka dojke. Ok-tobar je proglaen mesecom nacionalnesvesti o raku dojke. Re mamogram

  izgovaraju sve ene.

  Rak prostate: Svaki mukarac strahujeod narednog ispitivanja prostate, dok sva-ki magazin sadri lanak o raku prostate.

  45

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  46/183

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  47/183

  60.000 Amerikanaca, a jo 150.000 novih

  sluajeva ima tu dijagnozu. ujem sva-kakve izgovore: To je prljavo, ponia-vajue, i ne elim da sluam o izmetu.Ili najpoznatiji izgovor: Prezauzet samda svaki as idem u wc. Kao nojevi koji

  stavljaju glavu u pesak, ljudi ne ele dapriaju o bolestima debelog creva.

  Iako je u veini modernih drava dijag-nostikovan rak debelog creva, visok nivo

  zatvora koji imaju Amerikanci i nesprem-nost da o tome govorimo, pomogli sunam da pobedimo u ovoj meunarodnojtrci. Nagraeni smo najveom uestalo-u raka debelog creva i bolesti debelog

  creva od svih zemalja na svetu. A premamedicinskoj statistici

  Skoro svaki Amerikanac e dobiti ne-ku vrstu bolesti debelog creva, polipe,tumor ili rak, tokom svog ivota. Zato

  je vreme da ponemo da govorimo otome ta ih prouzrokuje, kako se lee,i najvanije, kako da ih spreimo.

  47

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  48/183

  Hajde da proverimo ta najpoznatiji dok-

  tori medicine kau.Merkov prirunik su napisali najistaknu-tiji doktori medicine i farmaceutski pro-izvoai na svetu. To je tekst za stan-dardnu dijagnozu i leenje bolesti u me-dicinskoj industriji. Ova knjiga kae daje propadanje debelog creva u usponu.

  Svaki Amerikanac na kraju dobija di-vertikulozu, ili ima mnogo divertiku-

  luma.Uestalost divertikuloze (crevni depovipuni otrova, prouzrokovani zatvorom)znaajno se poveala u proteklih 50 go-dina. Godine 1950, samo 10% odraslihiznad 45 godina je imalo ovu bolest; go-dine 1955, 15%; 1972, 30%; a 1987,45%. U najnovijem izdanju pie da jeuestalost rapidno poveana za starosno

  doba iznad 40 godina, i da e svaka osobadobiti divertikulozu ako poivi dovoljnodugo. Divertikulumi su hernije (zadeblja-nja, depovi) na miinom zidu debelogcreva koje se stvaraju velikim pritiskom

  48

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  49/183

  u debelom crevu usled zatvora. Dok ne

  ostare, svi Amerikanci dobiju dosta ovihdivertikuluma. Ispunjeni su fekalnim mu-ljem, postaju inficirani, a trule ispunjavasluznicu. Krvni sudovi pucaju, i zatimnastaje infekcija.

  Oko 50% Amerikanaca ima polipe udebelom crevu!

  Polip je tumor koji izrasta ispod povrinecreva, i izbija na povrinu debelog creva.

  49

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  50/183

  Veina polipa se vremenom pretvara u

  maligne tumore.Mnogi lekari alternativne i prirodnemedicine ignoriu najnovije statistikeo bolestima i stavljaju ienje debe-log creva pod tepih.

  I dok vodei doktori medicine govore daje bolest creva uestalija nego ikada pre,zato se ne mogu pronai programi i-enja creva u novim knjigama prirodnog

  leenja koje su objavljene?Izgleda da su mnogi lekari prirodne me-dicine i moderni medicinski autori to sta-vili pod tepih, i da smatraju da je to prlja-vo i da ne predstavlja visoku tehnologiju.Izgleda da zaboravljaju da mi imamocreva. Radije bi priali o najnovijem en-zimu FAD za skidanje telesne teine ili otome kako melatonin deluje prilikom

  prelaska iz vremenskih zona. Najpopular-nije dijete kao to su: Zona (jedi hambur-ger, ali izbaci integralni hleb), i Atkins(visoko proteinska ivotinjska ishrana),predstavljaju reime ishrane bez vlakana

  50

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  51/183

  koji ine da pacijenti dobiju potpuni zat-

  vor i visok nivo holesterola. Nita manjeneozbiljna nisu ni dijete: kantarion, kavakava, maiji nokat, srebrna voda, kao inajnovije gubljenje teine aminokiseli-nama ili SAM. Ali ta je sa temeljom

  zdravlja - istim crevima? Da li je postalopolitiki nekorektno da se pria ocrevima?

  Dok ovi takozvani autori o zdravlju

  ignoriu ienje debelog creva, milioniZapadnjaka bukvalno trule iznutra.

  51

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  52/183

  52

  Hirurg odseca deo debelog creva koji je zahva-en kancerom.

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  53/183

  3. poglavlje

  Klinika dr ulca:Prve godine

  Naoruan biljnim formulama svojihuitelja, oslobodio sam se zvanine me-dicine i pokrenuo svoju prvu medicin-sku praksu u Holivudu, Kaliforniji.

  Ali, nita me nije moglo pripremiti zamoje pacijente.

  Nikada neu zaboraviti prvu godinu svo-je prakse. Do tada sam se ve izleio sebe

  i deset godina putovao po zemlji pratei,prouavajui i stairajui kod najboljihlekara prirodne medicine i herbalista

  prolog veka. Iao sam u njihove kole,diplomirao na veini tih kola, zavrio

  dva doktorata (17 razliitih diplomaukupno) i poeo da predajem na veiniovih istih kola. Kako bih zaradio novacza hranu i kolarinu, radio sam na veini

  53

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  54/183

  njihovih klinika i takoe posmatrao pa-

  cijente u studijama za masau, knjiara-ma i prodavnicama zdrave hrane. Do1975, mislio sam da znam sve. Proaosam dosta obuka, a imao malo iskustva.

  U prvih nekoliko godina zvanine prakse,Bog mi je poslao ljupku, ali veoma dep-resivnu, pacijentkinju od oko 50 godina.Delimino je bila u depresiji jer je ose-ala uznemirenost zbog poetka svoje

  menopauze, ali najvie zbog svoje erke.uo sam od drugog pacijenta da je njenaerka bolovala od hroninog zatvora, pasam je zamolio da mi kae neto o tome.Ispriala mi je sledeu priu.

  Njena erka je jo od detinjstva imalaproblem sa zatvorom. Ali kada je ula upubertet, njena creva su sasvim prestalada rade. Za dve godine, jedva da je uopteila u toalet. U 15. godini, zbog dosta ve-likih zatvora i skoro neprekidnih bolovau donjem delu stomaka, dobila je diverti-kulozu (vrsta infekcije, sa depovimatoksina na zidovima creva, koje prate

  54

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  55/183

  iritacija i upala creva) sa krvarenjem de-

  belog creva i rektuma (zadnjeg dela de-belog creva). Poto doktori zvanine me-dicine nita ne znaju o biljkama i njihovojsposobnou da lee, pa ak ni o alojaveri, odluili su se iza zuzetno neprijatnu

  i bolnu proceduru prodora do njenih cre-va kroz stranjicu kako bi izvrili kaute-rizaciju (spaljivanje) unutranjosti njenogdebelog creva, u oajnom pokuaju dazaustave krvarenje. Na kraju, posle est

  meseci muenja, predloili su da se uradiuklanjanje creva, ili ileostomija, i rekli suda e je to spasiti patnje u budunosti.

  Lekari su ubedili porodicu da je to jed-

  nostavna operacija i da mnogi ljudi iveprijatnim i normalnim ivotom nakon ile-ostomije. Kada se erka probudila nakonoperacije, u bolnikom krevetu, bez cre-va, sa velikim crvenim rezom od jedne do

  druge strane stomaka, i rupom, veliinenovia, na njenoj utrobi sa zalepljenomplastinom kesom, u koju se izbacuje sto-lica, bila je prestraena, kao to moete

  55

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  56/183

  da zamislite. Lekari su rekli da e se na-

  vii na to, ali nije. Nakon viemesenedepresije, bez volje da ide u kolu, njenamama je odluila da joj priredi zabavu zaesnaesti roendan, kako bi joj podigladuh. Majka je pozvala sve njene prija-

  telje, ukljuujui njenog novog prijateljakog je upoznala u trnom centru. ak jojje kupila i novu haljinu. Vee zabave jedolo, i sve je teklo odlino. Pred krajzabave, njena erka je plesala sa svojim

  novim prijateljem. Bili su zagrljeni, iz-gledalo je odlino. Iznenada, on je vris-nuo i gurnuo je od sebe, sa izrazom ua-savanja. Bio je prekriven vruim, vla-nim, smrdljivim fekalijama, kao i ona.Njena kesa se odlepila i pala, a njen sadr-aj se prosuo po njoj, njenoj novoj haljinii njenom novom prijatelju.

  Suvino je rei da je zabava bila gotova i

  da je erka otrala u svoju sobu uz pla ijecaje. Majka ju je oistila i pokuala dautei, ali na kraju je odluila da je pustida odspava, smatrajui da e sutra biti

  56

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  57/183

  novi dan. Kada je majka ula ujutro u so-

  bu svoje erke, njena erka je bila obe-ena u toaletu. Bila je mrtva.

  Toliko o toj jednostavnoj operaciji do-tinih lekara. Oni su samo imali u viduda je to jednostavno za izvoenje, ali nei jednostavno da se sa tim ivi. Neki ljudikau da sam previe grub kada AMA(Ameriko udruenje lekara) nazivamAmerikim udruenjem ubica. Kada

  biste proveli samo nekoliko sedmica umojoj klinici, i nakon toga videli svu de-cu muenu i ubijenu modernom medici-nom, ovu organizaciju biste nazivali jogorim imenima.

  Sledeeg dana sam primio poziv od jojedne pomahnitale mame, s tim to ovogputa nije bilo prekasno. Bio je utorak imajka mi je rekla da njen jednaestogo-dinji deak eka na operaciju kolostomi-je (uklanjanje debelog creva) u petak.Godinama je imao zatvor, a ve nekolikomeseci uopte nije iao u toalet. Prekli-njala me je za pomo, ali imao sam samo

  57

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  58/183

  dva dana da izvedem udo. Napravio sam

  veoma snanu biljnu meavinu za ie-nje creva, jer nijedna od onih kojima sume moji uitelji nauili nije delovala napacijente sa veoma tekim zatvorom.Dao sam je ovom deaku, i ve sledeeg

  dana otiao je u toalet. Majka mi je reklada je izmet bio dugaak 60 cm, i irok 5do 7 cm. Bio je tako veliki da je poslenekoliko putanja vode, njen mu otiaou garau i doneo lopatu kako bi izvadio

  jedan deo i pustio vodu. Ovo dete je sadaodrastao ovek, oenjen je i ima dvojedece.

  ta mislite, koliko bi mu ivot bio pro-

  menjen, ako ne i uniten, da je podvrgnutovoj uasnoj, nakaznoj operaciji? Naovom deaku sam koristio prvu sirovuverziju formule Creva 1. Dok je nisampreradio, neki pacijenti su je nazivali

  TNT - Biljna eksplozivna i dubinskabomba. Snano se protivim nasilju i eks-perimentisanju nad ivotinjama, ali sammorao da doteram svoju formulu. Tada

  58

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  59/183

  sam otkrio da su roaci esto jeftina za-

  mena za labaratorijske ivotinje. Jednuod prvih verzija ove formule, dao samsvom bratu, - koji oduvek boluje od zat-vora ali vie ne. Ne samo da je osetiokako deluje mlazni pogon, ve tvrdi da

  nikada vie nije imao zatvor, i da posled-njih 25 godina ima savrenu stolicu.

  Do tog trenutka, veina biljnih formulaza creva su bile drevni biljni lekovi. Jed-

  na popularna formula, koja se koristilatokom 1970-ih, i koja se i danas prodajeu prodavnicama zdrave hrane jesteUnutranje ienje Arnolda Ehreta(Arnold Ehrets innerclean). Ovaj ovek

  je roen tokom Graanskog rata u Ame-rici i ko zna ija sve creva nije istio.Bufalo Bila? Vajat Erpa? Ova formula jeosmiljena pre vie od 100 godina kadasu ljudi jahali konje i sva hrana je bila

  zdrava i organska.Jo jedna od najpopularnijih formula iz1970-ih, osmiljena od strane jednogmog velikog uitelja, Dr Dona R. Kris-

  59

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  60/183

  tophera. Naturalaks 2 (koja se esto na-

  ziva Fenel-B) je sjajna blaga biljnaformula koju je on osmislio tokom svojeklinike prakse, a umro je 1983. Tako daje ova blaga laksativna formula stara. Ko-liko stara? 30? 40? 50 godina? Moji pa-

  cijenti iz 1990-ih nemaju pozitivne rezul-tate ni od ove formule.

  Od tog dana, odluio sam da u se po-truditi da nijedno dete, i nijedna osoba sa

  kojom doem u kontakt, nee patiti odzatvora, niti e biti unakaena operacijomcreva. To je bio jedan od razloga zbogkog sam razvio formulu Creva 1.

  60

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  61/183

  4. poglavlje

  Zatvor: okantna istina

  Koliko fekalnih materija jedna osobamoe da nosi?

  Tokom 1960-ih, nije bilo restorana brzehrane bez vlakana na svakom oku, aivot i rad nisu bili tako statini kao da-

  nas. Tada se vozilo automobilom po ne-ravnom putu, sa puno truckanja, a danasveina nas sedi na mirnoj stolici po itavdan. Moji pacijenti iz perioda 1990-ih sudobijali takav zatvor da je to neto to

  prevazilazi sve sa im se dr Kristofersusreo u svojoj klinici i neto to ArnoldEhret nije mogao ni da zamisli. ProseniAmerikanac skladiti od tri do pet ki-lograma fekalnih materija u svojim cre-vima, to nije zdravo. U pogledu akumu-lacije fekalnih materija, rekord je oboriojedan ovek iz Havaja koji je morao dapopije dozu od 30 ajnih kaiica moje

  61

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  62/183

  formule Creva 1pre nego to mu je sto-

  lica krenula. Te noi, dok je sedeo na WColji, on je izbacio 26 kg fekalnih mate-rija. Sreo sam njegovu enu i rekla mi jeu ali da je oduvek znala da je njen sup-rug pun izmeta, i bila je stvarno u pravu.

  Imao sam i jednu damu, koja je nakonkorienja petodnevnog programa i-enja creva, tokom godine izgubila 90 kg- sa 186 kg spala je na 81 kg.

  Koliko stanje moe da

  bude loe?

  Rekorderi u pogledu zatvora. Pre tride-set godina, dok sam sluao dr Kristoferakako govori o ekstremnom zatvoru, po-mislio sam da govori neistinu. eleo samda mu verujem, ali kada mi je rekao daima pacijente koji nemaju stolicu i po

  mesec dana, pa, pomislio sam da priabajke iz prirodnog leenja. Ali prve go-dine moje Holivudske klinike, kod meneje dola top model, veoma lepa devojka,vitka, visoka 172 cm i teka 53 kg, a sto-

  62

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  63/183

  licu je imala jednom meseno u proteklih

  godinu i po dana. Bio sam okiran! Gdeje to odlazilo? Bio sam spreman da zo-vem nekog maioniara. Ovo je bila pra-va magija.

  Te godine imao sam pacijente koji suimali samo jednu stolicu meseno i to-kom nekoliko godina u klinici, to je biorekord, sve dok kod mene nije dola e-na, 38-ogodinji advokat. Ona je imala

  samo est stolica u godini! Jedno vremeje ona drala rekord, ali se potom poja-vila mlada ena iz Santa Rosa, Kaliforni-je. Imala je samo tri stolice tokom svojeposlednje trudnoe. To je samo jedna

  stolica u tri meseca, i jo dve tokom tegodine. Sada je rekord bio 5 stolica u go-dini. To je neko vreme bio rekord, ali sampre tri godine dobio pismo od jedne dameiz June Kalifornije koja mi se zahvalji-

  vala na mojoj formuli Creva 1. U pismuje navela da je pre korienja moje biljneformule imala samo jednu stolicu na

  63

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  64/183

  svakih est meseci. To su samo dve sto-

  lice u godini, trenutni rekord!Naravno, ovo su ekstremni sluajevi, aliveina mojih pacijenata pati od neke vrs-te zatvora. Imao sam preko hiljadu pa-cijenata koji su bili sreni kada bi imalistolicu jednom sedmino. Ljudi koji ima-ju zatvor ive nelagodno, u strahu i stidu.Obino ne priaju o tome, i ne znaju ko-me da se obrate. Sve ih je izneverilo:

  prazna obeanja njihovih lekara, njihovatoksina mineralna ulja, slabi biljni lak-sativi koji im nisu ak pomogli ni da is-puste gasove, ni lekari prirodne medicinesa njihovim mekinjama. Davali su novac,

  i itav autobus su mogli da napune fla-icama lekova i biljaka koje su uzimali,ali nisu mogli da imaju stolicu.

  ta je uopte normalna

  stolica?

  Normalna uestalost. Proputovao samitav svet u potrazi za odgovorom ta je

  64

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  65/183

  normalna stolica i kakvo bi trebalo da

  bude pranjenje creva. Koliko ljudi bi tomoglo da kae? Putovao sam od najuda-ljenih dungli Centralne Amerike do In-dije i Kine, kako bi saznao ta je normal-no, jer sam znao da to normalno neu na-

  i u Nju Jorku ili Kaliforniji, pa ak ni udrugim dravama Amerike. eleo samda vidim primitivne ljude koji ive useoskim, neindustrijalizovanim sredina-ma, koji ive jednostavnim seoskim i-

  votom bez velikog stresa, koji rade ume-rene vebe i imaju jednostavnu prirodnuishranu lokalno proizvedene hrane. Ovioputeni primitivni ljudi su imali jednustolicu 20 ili 30 minuta nakon svakogglavnog obroka koji su jeli. Samo unui zavre sa tim za minut. Bez magazina,stiskanja, naprezanja, groktanja ili medi-tacije. U proseku su imali od 2 do 4 sto-

  lice dnevno, ili od 14 do 28 stolica sed-mino, u poreenju sa prosenim pra-njenjem Amerikanaca, od jedne stolice nasvakih 3 do 5 dana, ili 2 do 3 stolice sed-mino. Izraunao sam da proseni Ame-

  65

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  66/183

  rikanac ima 70.000 stolica manje, nego

  to bi trebalo, tokom svog ivota!Normalan sastav. Sastav stolice bi tre-balo da bude mekan i neuoblien, kaoputer od kikirikija ili teniji sladoled. Po-nekad bi stolica mogla biti vra, u za-visnosti od toga ta ste jeli i koliko stedobro vakali hranu, ali, u svakom slu-aju, trebalo bi da bude neuobliena isvetlije boje. Seam se da, kada sam bio

  dete, moj otac je odlazio u toalet jednomsedmino. Uzeo bi itavu rolnu toaletnogpapira i proveo bi sate u toaletu. Kada biizaao, toalet bi smrdeo kao da je nekoumro. Onda bih ja preuzeo tron u sna-

  nom naprezanju jednom u sedmici. Nakraju bih izbacio male crne loptice kojesu teke kao granit. Potom bi otac uaoda me obrie, ali su moje fekalije biletoliko suve i vrste, da nita nije ostajalo

  na toaletnom papiru. Seam se kako je ta-ta rekao: To je dobra stolica, bez brisa-nja, kao da je umotana u celofan, i ja bih

  66

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  67/183

  bio miran sledeu sedmicu, mislei da

  sam uradio dobar posao.Znakovi zatvora. Ako vam je potrebnabiblioteka u kupatilu, ili gomila magazi-na, onda imate zatvor. Ako pijete kafu, pazatim prestanete, mogue je da ete priv-remeno zaustaviti pokrete creva, ali neuzbuujte se, dobro je da se to pre ski-nete sa kafe, a creva e proraditi.

  67

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  68/183

  Izmet dug 1,5 m

  Izbaen uz pomo petodnevnog prog-rama ienja creva dr ulca

  Ova tako velika koliina izmeta je dugo

  godina bila u pacijentu. Hrana bez vla-kana u vidu ivotinjskih namirnica i ra-finisanog brana ulazi u vaa creva. Zbogzatvora i retke stolice, ne moe da se iz-baci do kraja. Ostaci se lepe za zidove

  creva. Zato na ovoj slici izmet ima oblikunutranjosti pacijentovih creva, ukljuu-jui i nabore debelog creva i depove saotrovima.

  Ovaj proces moe trajati decenijama, bakao to stara elina vodena cev skupljakoroziju godinama i njen unutranji pre-nik poinje da se skuplja. Zatvor je pro-gresivna bolest pri kojoj na kraju imate

  potpunu blokadu creva, koja esto iza-ziva rak i smrt. Viao sam ovakvu vrstufekalne strukture, koju su izbacili mnogipacijenti sa hroninim zatvorom u mojoj

  68

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  69/183

  klinici, i to pre njihovog prvog programa

  ienja creva. esto je trebalo etiri ilipet puta da se uradi ovaj program, kao usluaju ovog oveka. Sada je ovaj ovekdobro i zdravo, a njegov donji abdomen,koji je godinama bio naduven, sada je ra-

  van.Procenio sam da je ovo bila fekalnastruktura koja se nakupljala 10 ili 15 go-dina.

  Paraziti

  Pod mikroskopom svako moe da vidiparazite u ivotinjskim namirnicama. Na

  dva i po kubna centimetara teletine, klaseA, nalazi se 1.000 larvi parazita. Riba jenajgora. Neki njeni paraziti su veliki po-

  put crva u zemlji. Mnogi paraziti ive uvou i povru, ali ako osoba ima dve ili

  tri stolice na dan, ovi paraziti se neeizlei i vi ete biti dobro. Takoe, ako stekao ja, i jedete dosta belog luka, nijedanparazit se nee skuiti u vaem crevu.

  69

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  70/183

  Ali ako nemate redovnu stolicu i odlazite

  u toalet samo nekoliko puta sedmino,ove larve parazita se izleu, kae se zavaa creva i poinju da se hrane vaimostacima u crevu, pa ak i vaim tkivom.U mojoj klinici, svaki pacijent radi pe-

  todnevni program ienja creva, topredstavlja pravo ienje parazita. Na-kon toga, donosili bi flae, tegle i kofeprepune crva, od kojih su neki bili ve-liine zmija. Jedan moj pacijent je otiao

  u bolnicu, nakon to je uradio ienjecreva zbog bola u crevu. Kasnije su meiz te bolnice obavestili da su mu izvadilipantljiaru dugu 10 metara (slovima: de-set metara)!

  Mogao bih da ispriam na hiljade pria oklinikom ratu sa parazitima u crevima,od gomile u obliku pageta, preko kobrii zvearki, do neega to podsea na kra-

  be i korpione. Moda u jednog dana sa-mo da priam o parazitima, ali sada emoda idemo dalje. I zapamtite: Kada um-rete, crvi izlaze iz tela, a ne ulaze.

  70

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  71/183

  5. poglavlje

  Leenje bolestidebelog creva na

  prirodan nainienje creva moe biti lek za svakubolest sistema za varenje.

  Kao i svaki egocentrini student, eleosam da razvijem sloenu i detaljnu biljnuformulu. Ova formula bi bila veomakomplikovana za pravljenje i pravila bise samo od retkih i egzotinih biljaka

  koje se mogu nai samo u praumi ili naHimalajima. Naravno, ova formula bi bi-la veoma uspena u leenju odreenihbolesti. Nameravao sam da osmislimbiljni lek za rak

  Hvala Bogu to su me moji uitelji dobronauili da pre nego to razvijem biljnuformulu za leenje odreene bolesti, uve-dem svoje pacijente u dobar zdravstveni

  71

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  72/183

  program. Glavno ide prvo. Prvo sam mo-

  rao da ih navedem da slede osnovezdravog ivota tokom jednog ili dvameseca, a to danas nazivam Osnovnimprogramom ili Osnovama zdravlja: do-bar, ist i sveobuhvatan program ishrane,

  detaljno ienje debelog creva, jaanjeimuniteta, vebe i pozitivan emocionalanrad. Znao sam da ovim osnovama nijebilo zamene.

  Na taj nain sam unitio svoj iluzorni sano biljnoj formuli za specifine bolesti, jerje 80% mojih pacijenata, bez obzira odega su oboleli, bez obzira na to kolikodugo su bolovali, dobilo na ovaj nain

  mnogo vie od olakanja! Oporavili suse! Samo od ienja creva!

  Uz druge delove mog osnovnog program,preko 95% pacijenata se oporavilo bezposebnog leenja. Toliko o mojim puto-vanjima na Tibet.

  Dobro ste uli. Velika veina mojih pa-cijenata se oporavila od bolesti bez nekognaroitog leenja. Sve to su uradili je

  72

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  73/183

  zdravo-razumska promena naina ivota,

  ukljuujui i ienje creva, i izleili suse. Moji pacijenti, koji su imali srtpljenjada se oporave pre nego to sam i oe-kivao, unitili su mi snove da u pronaibiljni lek za bolesti oveanstva i pret-

  vorili me u razumnog biljnog provincij-skog doktora, kakav sam danas.

  ienje debelog creva

  moe biti lek za svaku

  bolest sistema za varenje

  ienje creva moe biti veoma delotvor-no za svaku bolest, a naroito za bolest

  sistema za varenje. Mnogi moji pacijentisu imali stomane i crevne bolesti kao tosu ir, viak eludane kiseline, gastrinirefluks, eludana kila, i loe varenje,plus hronini zatvor, spastina creva, i

  Kronovu bolest - pa ak i hemoroide. aksu esto reavani problemi sa jetrom iunom kesom, jer iste biljke koje iste

  73

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  74/183

  creva, takoe stimuliu i iste jetru i u-

  nu kesu.Mnogo ljudi me je pitalo o polipima iraku creva, koji esto idu zajedno. Iakonemam vremena da priam o tome kakosu mnogi pacijenti izleili ozbiljne bolesticreva, kao to je rak, ovde u izneti sve-doanstvo prodavca iz Amerike botani-ke farmacije u San Dijegu, Kalifornija,pre nekoliko godina. Bio je u svojim ez-

  desetim godinama i zbog porodine isto-rije crevnih bolesti i raka creva, njegovsin ga je zamolio da ode kod doktora i dauradi rektoskopiju - pregled creva. Ovopostaje rutina kod starih ljudi, da ispituju

  da li su dobili rak creva ili neku drugu bo-lest creva.

  Nali su mu veliki rak za koji su rekli daizgleda kao velika peurka koja raste usigmoidnom delu crevu. Metastazirao jei prodro u mii, moda ak i dalje. Ta-koe, imao je oko 35 polipa. Doktori sueleli da ga odmah prime u bolnicu radivaenja creva. Hteli su da mu izvade

  74

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  75/183

  najmanje 30 cm creva, moda i vie. Bio

  je veoma uplaen.Njegov sin mu je predloio da uradi mojprogram ienja creva. Otac je zamoliodoktora da odloi operaciju za nekolikomeseci, da bi u meuvremenu oistiocreva biljkama. Doktor je rekao da je lud,i da biljke mogu biti opasne, pa ak i danisu opasne, one su beskorisne i da od-laganje od nekoliko dana, a kamoli me-

  seci, moe biti smrtonosno. Rak e se

  samo pogorati, proiriti, metastazirati iubiti ga.

  Otac mu je rekao da se vie plaio dokto-ra i njihovih operacija. Zato je odluio da

  pree na petodnevni program ienjacreva. Nakon osam sedmica ienja cre-va koristei 8 boica formule Creva 2, 3boice formule Creva 1, plus dupludozuSuper hrana, i mnogo tinktureImuno 1, otiao je na pregled kod doktora. Doktor je bio ljut, i rekao mu jedaga operacija moda vie nee spasiti,jerje odlagao da primi od govarajue pro -

  75

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  76/183

  fesionalno leenje igrajui se sa nekim

  hokus-pokus biljkama. Ali kada je dok-tor pogledao u kolonoskop, bukvalno jeuzviknuo: O Boe, ne mogu da veru-jem!

  Ne samo da je svih 35 polipa nestalo, bezijednog traga, ve je rak izgledao kaoosueni skelet raka (upravo tako rak iz-gleda nakon to vae telo, a naroito vaabela krvna zrnca, izjedu tumor). Rekao

  mi je da je doktor, potom, pipnuo skeletraka sa alatkom i da je on samo spao sazidova creva. Rak je samo spao!

  Stotine mojih pacijenata su se reilipolipa u crevima. Mnogi moji pacijenti

  su se reili raka creva. Mnogim drugimpacijentima, sa navodno nesrodnim prob-lemima, kao to su klinika depresija,demencija, artritis, neuroloke bolesti -lista je beskonana - bilo je mnogo boljenakon temeljnog ienja creva.

  Kako bi vam bilo bolje, morate reitiuzrok bolesti, a najee su to creva.

  76

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  77/183

  Jedna pacijentkinja je dola kod mene sa

  hroninim migrenama. Bile su tako jake,da nije mogla da vidi tokom nekih na-pada. Njena erka mi je rekla da bi po-nekad na ulici pala na kolena, uzviknulada vie ne moe da izdri, ili bi se ak

  onesvestila. Ila je kod svog doktora, kojijoj je dao lekove za bolove, pa bi migrenenestajale, ali bi se na kraju vraale. Za-molila je doktora za neto jae, i on joj jeprepisao narkotike. Bol bi u potpunosti

  nestao, ali bi se vraao.

  Zatim je ila kod orijentalnog doktora,koji joj je radio akupunkturu, i bockao jesa stotinu igala. Rekla je da se oseala

  kao jastui za igle. Bol je nestao, ali sevratio.

  Isfrustrirana, otila je kod njenog prija-telja kiropraktiara koji je uoio da sunjeni vratni prljenovi iaeni. Nakonnekoliko podeavanja, bol je nestao, alise vratio. Oajna, otila je da radi Rolfer,sistem duboke masae tkiva, i on joj jerestruktuisao vratne miie i tkivo, zapra-

  77

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  78/183

  vo, itavo telo. Bol je nestao, ali se na

  kraju vratio.Na kraju, zavrila je kod herbaliste. Pre-pisao joj je klasinu staru biljnu formuluza bolove, koja jeste veoma efikasna for-mula koju sam esto koristio u klinici. Toje bilo udo. Njen je bol potpuno nestao.

  ... ali se vratio.

  Nakon tri godine nesnosnog bola, i nakonto je promenila 16 doktora i potroila

  hiljade dolara na sve to, od stimulatoraelektrodama i biofidbek terapije, do dro-ga, biljaka, vitamina, enzima, koloidnogsrebra, i Noni biljnih pia, ona je na krajudopuzala do moje klinike i ispriala misvoju priu.

  Kada me je prvi put posetila, nakon dvaminuta sam je pitao jedno od mojih omi-ljenih pitanja. Koliko esto imate stolicu?

  Ispostavilo se da je ila u toalet jednomili dva puta sedmino. Predloio sam jojda prvo uradimo temeljno ienje crevatokom nekoliko sedmica. Bila je besna.

  78

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  79/183

  Vrisnula je na mene i zahtevala da joj

  dam svoju formulu za migrenu. Jecala je,molila, preklinjala da joj olakam bolove.Dao sam joj svoj petodnevni programienja creva i poslao je kui.

  Nakon nekoliko dana, pozvala me je irekla da su njene migrene nestale, odmahnakon velianstvenog olakanja u toaletu,ali se plaila da e se vratiti, kao to su sevraale nakon svih drugih lekara i prak-

  tiara. Tokom sledeih nekoliko meseci,proveo sam je kroz sve svoje programe ioistio njena creva jo nekoliko puta, imigrene se nikada nisu vratile. To je bilopre 13 godina. Problem sa svim doktori-

  ma koje je videla pre mene, jeste taj tosu se oni svi fokusirali na bol u njenojglavi, oko jedan metar iznad stvarnogproblema.

  Druga dama, koja je dola da me vidi,nije radila, i imala je neprekidne bolovetokom dve i po godine. Imale je bolove uslabinskom prljenu, krstima i ijatikomnervu, svakog dana, po ceo dan. Nije

  79

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  80/183

  mogla da radi, ak ni kune poslove, niti

  da ode do prodavnice. Bila je 100% bo-galj. Lekari zvanine medicine su elelida joj urade kimenu fuziju, moda i dajoj preseku ijatike nerve kako bi jeoslobodili bolova. To je orsokak. Pose-

  ivala je svog kiropraktiara i upranja-vala jogu, ali je to davalo slabe rezultate.Osteopatski i ortopedski tretmani takoenisu pomogli, tako da u oaju vie nijeznala ta da radi. ak mi je rekla da je

  razmiljala da se ubije.

  Pogodite ta nije bilo u redu?! Imala jezatvor! Prepisao sam joj petodnevniprogram ienja creva i za manje od

  sedam dana sav bol je nestao, i nikad senije vratio. Bila je okirana, u neverici, ibila je zaista ljuta na sve doktore to suprevideli neto tako jednostavno: zatvor.Sve vreme blokirana, zapuena i oteena

  creva su vrila pritisak na nerve u donjemdelu lea.

  Iako osoba misli da njen problem nijepovezan sa crevima, moe biti u zabludi.

  80

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  81/183

  Oteena, zapuena, iritirana creva vre

  pritisak i inficiraju sve oko sebe. Kimeninervi prolaze odmah pored debelog crevai proteu se do nogu. Stotinu mojih paci-jenata sa hroninim bolom u leima, ii-jasom, i bolom u nogama, doiveli su da

  svi ti bolovi nestanu nakon temeljnog i-enja debelog creva.

  Bez obzira koliko je problematino mes-to udaljeno od creva, bez obzira na to

  koliko je smeno raditi program ienjacreva umesto operacije mozga, prvo ois-tite creva i onda vidite ta e se desiti.

  Kako naizgled nesrodni

  zdravstveni problemi

  mogu biti prouzrokovani

  zatvorom?

  Seam se kada je moj stariji brat dobiosvoj prvi auto. Bio je to Ford karavan iz1950. Naravno, nije mogao da se upali.ta je bilo sa njim? Seli bi u njega i sa-njali o danu kada emo se voziti na auto-

  81

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  82/183

  putu. Poto sam bio vet u mehanici, naj-

  vie sam radio na tome da ga upalim ipokrenem.

  Mogao sam da otvorim haubu, da sed-nem na blatobran, da mi noge vise dokradim na motoru, menjam sveice, ta-god. Veliki auto, velika hauba, mali mo-tor, dosta prostora. Danas, kada otvorimhaubu svog Forda, odmah je zatvorim.Svaki centimetar pod haubom je pretrpan

  delovima motora, pumpama, icama, cre-vima, cevima i filterima. Previe je slo-eno, i ak iako bi znao da radim sa tim,ne bih imao prostora.

  ta elim da kaem? Ranije sam mislio

  da je naa anatomija poput Forda iz 1950,koju je imao moj brat. Na jednom mestuplua, na drugom bubrezi, u sredini cre-va, sa dosta prostora. Meutim, jednogdana u koli, pregledao sam svoj prvi lei doiveo pouno iskustvo. Ljudska ana-tomija nije poput Forda iz 1950; ona jenalik na moj moderni Ford. Svaki kvad-ratni centimetar je zauzet i sve se uza-

  82

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  83/183

  jamno dodiruje. Nae telo mora da ima

  nekog neverovatnog inenjera. Sve imasvoje mesto i nema slobodnog prostora!Ako se jedan organ naduje i uvea, ondadrugi organ (obino onaj pored natee-nog) bude stenjen, stegnut i zgnjeen.

  Organi ne rade dobro kada su stenjeni ikrv, limfa, nervi, i cirkulacija uopte, bi-vaju ometeni. Svakom organu treba dob-ra cirkulacija kako bi unosio hranljivematerije i izbacivao otpad, da bi bio

  zdrav. Stenjeni i zgnjeeni organi obo-ljevaju.

  itavo debelo crevo je toliko veliko da sedodiruje, nalazi pored, ili je u blizini

  svakog glavnog organa u ljudskom telu,osim mozga. Ono takoe dodiruje veinukrvnih sudova i nerava u vaem telu. Zat-vor ini da debelo crevo natekne, uvea,

  pa ak i da dobije herniju (kilu). Pod-

  setimo se da vodee medicinske knjigekau da svi mi skladitimo previe fe-kalnih materija, i da se to sve dogaa unama. Kada neki deo debelog creva na-

  83

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  84/183

  tekne usled zatvora, on pritiska i gnjei

  organ u neposrednoj blizini. To mogu bitiplua, srce, jetra, una kesa, pankreas,bubrezi, nadbubrene lezde, materica,prostata - skoro svaki glavni organ u telu.To je razlog zbog ega nateeno debelo

  crevo moe prouzrokovati skoro besko-naan broj, na izgled nepovezanih bolestii problema, a jo nisam ni razmotrio go-milanje otrova u crevu koji doslovno in-ficira i truje susedne organe.

  To objanjava zato su mnogi moji pa-cijenti izleili svoje srane probleme,probleme sa krvnim pritiskom, disanjem,eerom u krvi, hormonalnim disbalan-

  som, plodnou, jetrom, holesterolom,imunitetom, urinom, nadbubrenim lez-dama, i nedostatkom energije, varenjem,donjim delom lea, cirkulacijom u noga-ma, i nervne probleme, ienjem debe-

  log creva, pre nego to sam poeo satretmanom njihovog odreenog proble-ma. To objanjava zato su moji pacijentiizleili beskonanu listu razliitih bolesti

  84

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  85/183

  koristei petodnevni program ienja

  creva. Moji pacijenti su izleili bolestimozga ienjem debelog creva dokazu-jui time da ne moete da imate slatkesnove na teak stomak.

  Mnogi pacijenti sa Alchajmerovom bo-leu i mnogim razliitim tipovima de-mencije izleili su se nakon temeljnogienja debelog creva. I ne mislim samona ljude koji su bili samo malo zaboravni.

  Imao sam pacijente koji su zavijali kaovukovi na pun mesec. Bili su skroz ludi,ali uz pomo svojih prijatelja, roaka imojih biljnih programa, mogli su da seizlee i da ive normalnim ivotom.

  Leenje klinike depresije

  Jedan pacijent je doao kod mene sa kli-nikom depresijom, jedan od teih slua-

  jeva koji sam imao. Bio je genijalanovek, a sada vie nije mogao da govorini da se sam obue.

  85

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  86/183

  Njegova porodica ga je dovela u moju

  kliniku, gde je seo na dvosed u ekaonici,i svoju glavu je prekrio rukama. Jadanovek je bio tako ukruen da ga ni lepvozilo nije moglo uneti u moju ordina-ciju. Zato samo ga poslao kui. Zamolio

  sam njegovu porodicu da ponu sa os-novnim programima, ali su oni samoradili petodnevni program ienja creva.

  U sledeih nekoliko meseci, ovaj ovek

  je poeo da izbacuje straan otpad. Po-rodica je rekla da je to zasmrdelo itavukuu i da su se ak i komije alile. Alina iznenaenje svih, ovaj ovek je poeoda se vraa u ivot, i u toku nekoliko me-

  seci vratio se u normalu, a nakon jo jed-nog meseca, vratio se na posao. Samozbog ienja svog debelog creva!

  Svako bi eleo brzo ienje. Organi-zujte zabavu i zatim pokuajte da ois-tite haos za nekoliko minuta. Neeteuspeti!

  Svaki program ienja organizma jeala, ako prvo uradite temeljno ie-

  86

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  87/183

  nje debelog creva tokom nekoliko sed-

  mica!

  Nikada ne potcenjujtemo ienja creva

  Dok sam vodio svoju kliniku, novi paci-jenti su esto bili uznemireni kada bih imrekao da moramo poeti sa temeljnimienjem debelog creva. eleli su mojutajnu energetsku pilulu, pilulu za podmla-ivanje, ili neto to e uiniti da njihovanesanica, neplodnost, grevi, glavobolje,dijabetes, artritis, magino nestanu.

  Prirodno leenje se ne sastoji od toga da

  brzim popravkama ili pilulama maski-ramo simptome. Ne sastoji se od seenja,trovanja i spaljivanja bolesti. To radedoktori zvanine medicine. Kada krenetetim putem, esto od niotkuda, vaa bolest

  se vraa uz osvetu, i dovodi vas u mnogogore stanje nego pre.

  Prirodno leenje se sastoji od pronalae-nja uzroka bolesti, otklanjanja tog uzro-

  87

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  88/183

  ka, i izgradnje zdravog naina ivota, ta-

  ko da telo moe samo da se izlei. Tadamoete da uivate u dugom, zdravomivotu prepuni energije.

  Prirodno leenje se nesastoji od toga da dr ulclei ljude, ve od toga daljudi lee sami sebe

  Zato sam morao da ubedim moje paci-jente kako bi razumeli da su stomak pre-pun starog otrovnog otpada i spora elimi-nacija, verovatno uzrok njihovog proble-ma. Ako nisu direktan uzrok, onda su si-

  gurno indirektan.teta to niste mogli da vidite izraz nanjihovom licu nakon to su zavrili pe-todnevni program ienja creva, kada suim bolovi nestali. 80% njih je osetilo og-romno olakanje u pogledu svog zdrav-stvenog problema bez da su ga direktnoleili.

  88

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  89/183

  Moji pacijenti su mislilida sam svetenik ulc, ane dr ulc

  Veina mojih pacijenata je ula u moju

  kliniku sa oseanjem krivice u pogledusvog naina ivota. eleli su da ispove-daju svoje grehe u pogledu loe hrane irazvratnog ivota. Mislili su da u samomahnuti rukama iznad njih i da u im rei

  da nekoliko puta izgovore magine reii da e sve biti u redu. Ali, nije sve takojednostavno. Veina je ve probala da sa-ma uradi neki program ienja organiz-ma, sa loim ili nikakvim rezultatima.Mnogo njih danas prodaje neki programbrzog ienja. Tu postoji nekoliko prob-lema.

  Prvo, nemojte da se zavaravate. Treba

  nam 20 ili 30 godina da loe ivimo kakobi razvili bolest. Tako da se neete izleitiza 24 asa.

  89

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  90/183

  Drugo, naterao sam moje pacijente da

  steknu pravo na program ienja orga-nizma. Razlog je jednostavan. Kada po-nete bilo koji program ienja organiz-ma, izbacuju se otrovi koji su bili sme-teni u vaoj masnoi i miiima, i u raz-

  liitim organima. Tokom efikasnog ie-nja, kada se ovaj otpad izbaci, on sesmeta u debelom crevu kako bi bio brzoizbaen iz organizma. Ako imate zatvor,ili neredovnu stolicu, ovi otrovi se tu

  smetaju, mogu da se ponovo upiju i ui-ne da stvarno obolite. Zbog toga mnogiljudi, koji su poeli sa programom i-enja, a da se pre toga nisu osigurali danjihovo debelo crevo radi, oseaju sla-bost, drhtavicu, muninu, glavobolju,drugim reima, oseaju se uasno. Mnogipacijenti su zamalo umrli jer su radili in-tenzivan program ienja, sa toplim sa-

  unama, litrima sokova, biljaka, itd, a nisuimali stolicu sedmicama, pa ih takvo i-enje organizma umalo nije ubilo.

  90

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  91/183

  Zbog toga, pre nego to pomislite da

  radite bilo koji program ienja orga-nizma, vae debelo crevo mora biti istoi aktivno!

  Jedno po jedno

  Ovo vredi ponavljati. Prvi korak u sva-kom zdravstvenom programu, naroitopre ienja krvi i limfe, ili pre programaienja celog organizma, jeste ienje

  creva. Morate se osigurati da creva radeesto i efikasno i da su sve vae stare,toksine fekalije izbaene iz creva. Tektada moete uivati u efikasnom prog-ramu ienja organizma, oseati se sjaj-no dok ga radite, i dobiti najveu moguukorist od njega.

  Tako da je prvi korak moj petodnevniprogram ienja creva, koji emo ob-

  jasniti u sledeem poglavlju.

  91

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  92/183

  6. poglavlje

  Petodnevni programienja creva

  Zapamtite, ienje creva predstavljanajvaniji prvi korak ka boljem zdrav-lju.

  Danas, vie od 100.000 ljudi irom svetakoriste ovaj jednostavan i efikasan prog-ram kako bi uklonili zatvor, oistili svojacreva, izvrili ienje svog tela i izleilii spreili bolest debelog creva.

  Bez obzira na to koliko je va zdravstveniproblem udaljen od debelog creva, prvooistite creva i vidite ta e se desiti. Akoste poput mojih pacijenata, biete odu-evljeni rezultatima.

  92

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  93/183

  Moan, efikasan ikompletan programienja creva

  Prvi korak ka monom zdravlju i najbolji

  nain da se sprei bolest jeste da se re-dovno isti debelo crevo. Vano je i tre-nirati creva da se redovno prazne, 30-60minuta nakon svakog glavnog obroka,dva do tri puta dnevno. Moj petodnevni

  program ienja creva pomoi e vamda postignete ove ciljeve.

  Kako poeti:

  Pre nego to ponete sa ovim progra-mom, prvo morate da odredite kolikoesto imate stolicu. Tako ete odluiti ka-ko ete poeti.

  Ponite ovako - ako trenutno nematesvakog dana stolicu ponite sa kori-enjem formule Creva 1. Najbolje je neuriti i ne koristiti odmah formulu Creva

  93

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  94/183

  2. Prvo treba da uinite da vaa creva

  bolje rade. Razlog za to je jednostavan.Ve imate zatvor i creva su vam troma.Vaa creva nisu dovoljno aktivna da bistekoristili formulu Creva 2 koja bi vammogla izazvati jo vei zatvor. Ne brinite,

  u boici Creva 1 ima dovoljno biljnogmaterijala za kompletiranje petodnevnogprograma ienja creva.

  Ponite uzimanjem jedne ajne kaiice

  formule Creva 1 uz ili nakon veere.Najbolje je ovu formulu uzeti sa hranom.Ako sledeeg jutra ne budete imali dobrustolicu, ili nikakvu, te veeri uzmite jed-nu i po ajnu kaiicu formule Creva 1

  uz ili odmah nakon veere. Nastavite dapoveavate dozu formule Creva 1 za po-la ajne kaiice svake veeri sve dokjednog jutra ne budete imali kompletnustolicu. Kompletna stolica moe sadrati

  veu koliinu od one koju uobiajeno vi-ate u olji, ili moete doiveti dva ili tritalasa izbacivanja fekalija. Zato ne uriteda idete iz toaleta. Vaa stolica moe biti

  94

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  95/183

  rastresita, moda ak i tena ispoetka.

  Moda ete imati i gasove ili greve. Sveje to normalno.

  Kada budete imali jednu ili dve stolicednevno tokom itave sedmice, bez pres-kakanja, moete poeti da koristite for-mulu Creva 2. Morate nastaviti da koris-tite formulu Creva 1 u trenutnoj dozi, iliak da poveate dozu za pola ili jednuajnu kaiicu kada ponete da uzimate

  Creva 2.Ponite ovako - ako trenutno imate

  jednu ili dve stolice dnevno spremni steda koristite formulu Creva 2, zajedno saformulom Creva 1.

  Treba uzimati jednu ajnu kaiicuformule Creva 2, pet puta dnevno, tokomsledeih pet dana. Tokom ovog progra-ma, u proseku ete koristiti formulu

  Creva 2 na svaka dva ili tri sata.Sledite smernice za dozu na proizvodu.Zapamtite, kada koristite formulu Creva2, morate popiti minimum 2,5 - 5 dl te-

  95

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  96/183

  nosti, uz svaku dozu. Moete piti istu

  vodu, biljni aj ili svei sok od voa ilipovra.

  Vano!

  Dok koristite formulu Creva 2, nastaviteda koristite jednu ili vie kapsula formuleCreva 1 uz veeru ili odmah nakon ve-ere. Veini ljudi ispod 70 kilograma,obino treba jedna ajna kaiica, dok

  onima iznad 70 kilograma obino trebajedna i po do dve ajne kaiice. FormulaCreva 1 deluje na mnoge naine na vaacreva, ali najvanije, uklanja svu nago-milanu formulu Creva 2 iz vaih crevasledeeg jutra.

  Napomena: Ako ujutru, nakon korie-nja formule Creva 2 ne budete imalistolicu, poveajte koliinu tenosti i po-

  veajte dozu formule Creva 1 te veeri,za pola ajne kaiice.

  96

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  97/183

  Vani pomoni saveti

  Savet br. 1: Obrazujte se. Ako neznate ta je normalna uestalost stolice,ili normalan sastav stolice, moete po-

  misliti da neto nije u redu. Moete imatinemir u stomaku koji ranije niste imali.Ono na ta ste navikli nije normalno nitizdravo.

  Savet br. 2: Ne urite. Ako vam je

  trebalo dugo godina da dobijete zatvor,trebae vam nekoliko sedmica ili mesecdana da koristite formulu Creva 1, kakobi regulisali rad vaih creva, pre nego toponete da radite kompletan petodnevniprogram ienja creva korienjem for-mule Creva 2.

  Ne postoji maksimalna doza formuleCreva 1. Do sada je rekord 24 ajnih ka-

  iica u jednom danu, tako da sam sigu-ran da jo uvek niste doli do te doze.Mnogim ljudima je potrebno tri, etiri iliak est ajnih kaiica dnevno kako bi

  97

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  98/183

  njihova creva poela normalno da rade.

  Ali, zapamtite da se doza poveava samoza pola ajne kaiice na dan. Na taj na-in, neete iznenada otkriti zakon mlaz-nog pogona.

  Savet br. 3: Poseban savet za ljudesa vruim metabolizmom. Ako steskloni da imate vrua creva, dijareju(proliv), kolitis, zapaljenje creva, Krono-vu bolest, itd, bie vam bolje da koristite

  hladne istae, kao to je formula Cre-va 2. Moda vam nikada nee trebati, ilineete tolerisati formulu Creva 1. Zadr-ite se na formulu Creva 2 i povremenoje koristite tokom jedne sedmice ili jed-

  nog meseca, s vremena na vreme.

  Zakljuak

  Kao dete, imao sam samo jednu stolicu

  sedmino. To je bilo normalno za svako-ga u mojoj porodici. Ali za moju poro-dicu su normalni bili - i jaki napadi

  98

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  99/183

  zatvora, hemoroida, kamena u bubregu,

  srani napadi, i rak.Trebalo mi je 12 godina da koristimformulu Creva 1, i stalno ienje crevakako bi doveo u red svoja creva. U pos-lednjih 20 godina radio sam petodnevniprogram ienja creva u svakom godi-njem dobu, tri ili etiri puta godinje. Tre-nutno imam dve ili tri stolice dnevno, 20do 30 minuta nakon svakog obroka, i sav-

  renog sastava.Hou da kaem da zbog toga to samnasledio creva koja slabo funkcioniu, neznai da sam morao da ivim sa patnjomi boleu koje bi mi takva creva izazvala.

  Sa ovim programom, oistio sam i istre-nirao svoja creva da rade perfektno. Zamene i moje pacijente, dobro zdravlje jeneto to smo morali da dostignemo.

  Ako nikada pre niste istili svoja creva,a sada ste uradili moj petodnevni prog-ram ienja creva, to je dobar poetakka zdravijem ivotu. Ponoviu, ovajprogram je jednostavan!

  99

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  100/183

  Formula CREVA 1- podstie redovnu, zdravu i komplet-nu stolicu

  - stimulie i jaa rad miia creva- najbolji ista creva na planeti

  Sastav: Kruina, sena ( mahuna i list ),imirika, umbir, beli luk, ljuta aleva

  paprika, ljuti, nana, komora.

  100

  Formula Creva 1 (na slici je formula koja seproizvodi na naem tritu).

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  101/183

  Formula Creva 1podstie prirodan rad

  crevnih miia i jaa miie debelog cre-va. Uklanja zatvor. Spreava truljenje,dezinfikuje, umiruje i lei, poboljava va-renje, otklanja gasove i greve, poveavaprotok ui koji za uzvrat isti unu ke-

  su, une puteve i jetru, zaustavlja razvojbakterije Candida albicans, i reguliezdravu crevnu floru. Unitava parazite,poveava cirkulaciju, i antibakterijska je,antivirusna i antigljivina.

  Biljke u ovoj formuli, kao to su sena ikruina, sadre prirodnu fitohemikaliju(biljnu hemikaliju) zvanu emodin kojapoveava peristaltike talase, propulziv-

  na grenja crevnog miia. Ostale biljkepodstiu i osveavaju jetru i proizvodnjuui, deluju antibakterijski, antivirusno iantigljivino.

  Ako su vam creva iritirana, zapaljena,vrua ili previe esto rade, preskoiteformulu Creva 1 i odmah krenite sa for-mulom Creva 2.

  101

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  102/183

  Formula CREVA 2- moni crevni vakum koji izvlai starefekalne materije, toksine, bakterije, os-

  tatke lekova, ivu i olovo.- snano sredstvo protiv zapaljenja i zasmirenje

  Sastav: Lan, glina, drveni ugalj, belislez , komora , bokvica.

  102

  Formula Creva 2 (na slici je formula koja seproizvodi na naem tritu).

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  103/183

  Formula Creva 2je snaan proiiva i

  crevni vakum. Izvlai stare, stvrdnute fe-kalne materije sa zidova creva i iz svakogformiranog depa sa otrovima.

  Formula Creva 2 sadri dva najmonijai najefikasnija sredstva apsorpcije i neut-ralizacije: glinu i aktivni ugalj. Glina ap-sorbuje i do 40 puta tee od sebe fekalnematerije i otpad. Ona unitava i izbacujecrevne parazite. Aktivni ugalj od vrbe je

  najvee sredstvo upijanja svakog pozna-tog otrova. Upija i ini bezopasnim preko3.000 poznatih hemijskih ostataka, pesti-cida, insekticida, i svaku poznatu tetnuhemikaliju. Zato je aktivni sastojak u

  skoro svakom filteru za vodu koji se da-nas pravi. Seme lana ini da formula bu-de lepljiva i blagotvorna. To to je lep-ljiva znai da sva voda i biljke mogu daostanu u crevima, natopljavajui unutra-

  nje zidove creva, omekavajui i razbi-jajui stare, osuene i otvrdle fekalne os-tatke koji se tu mogu nalaziti godinama.To to je blagotvorna znai da ublaava

  103

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  104/183

  bol i patnju od vrue, iritirane i zapaljene

  sluzave crevne membrane. Ona doslovnoobnavlja tkivo! Za reavanje problemaira na stomaku, do kolitisa, Kronove bo-lesti, IBS-a (nervoznih creva), spastikihcreva, i svih vidova zapaljenja creva,

  lepljive i blagotvorne biljke su najboljiodgovor.

  Vae telo zna kako da se

  iz ei od svake bolesti. Sa

  mo mu treba vaa pomo.

  104

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  105/183

  105

  Nikada ne potcenjujte vanost ienja

  creva. Dr Riard ulc

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  106/183

  7. poglavlje

  odatni proizvodi i

  programi

  za poboljanje varenja i eliminacije

  Za goruicu i vraanje kiseline, mu-ninu i trovanje hranom, u svojoj klinicisam razvio formule i programe kako bi

  itav sistem za varenje savreno radio.

  24-satno ienje creva

  - brzo i lako uklanja opasne mikroor-ganizme i izbacuje ih iz vaeg tela, sto-maka i krvotoka- mono jednodnevno ienje koje ne-utralie i eliminie otrove u vaim cre-

  vimaProgram ukljuuje: 3 ajne kai-ice formule Creva 1, i 5 ajnih kai-ica formule Creva 2.

  106

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  107/183

  Svako ko je uradio petodnevno ienje

  creva osetio je njenu mo nakon samojednog dana. Moda ste jeli hranu kojuobino ne jedete ili previe slatkia ili stejeli u ne tako istom restoranu sa sumnji-vom hranom i elite da sve to izbacite

  napolje odmah! elite da to izbacite na-polje pre nego to ue u ostatak tela.

  Moje 24-satno ienje creva je za sva-koga kome je potrebno brzo i lako i-

  enje kako bi spreio da ono to je unjegovim crevima ue u krvotok. Postojena hiljade razloga da oistite i izvriteienje vaih creva. Ako ne moete dauradite petodnevno ienje creva ili ima-

  te samo dan ili dva, onda je 24-satnoienje creva za vas. Mnogi ljudi, uk-ljuujui i mene, rade samo ovo jedno-dnevno ienje, kako bi uklonili ostatkeprejedanja i pogrenog izbora hrane.

  Bilo da vam je zubar uklonio otrovnuplombu, bilo da ste bili u otrovnoj sre-dini, jeli udnu hranu u jo udnijem res-toranu, bilo da vam deca imaju stomani

  107

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  108/183

  virus, ili ste pojeli lou salatu od morske

  hrane ili krompira. Bilo da ste putovali udaleke zemlje ili ste jeli u lokalnom res-toranu, sve je to razlog da uvek imate priruci 24-satan program ienja creva. Jauvek stavljam jedno pakovanje ovog pa-

  keta programa u svoju torbu kad se pa-kujem za putovanje.

  Ovo jednodnevno ienje e odmahneutralizovati i oistiti sve to vam se

  nalazi u crevima i garantujem da e vesledeeg jutra biti izbaeno napolje!

  Program se primenjuje prema ve nave-denom uputstvu - formula Creva 1 seuzima uvee posle veernjeg obroka,

  jedna do tri ajne kaiice, a formulaCreva 2 - pet puta dnevno po jedna ajnakaiica, nakon koje se pije 2,5 do 5 dlvode, soka ili aja.

  108

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  109/183

  ienje creva kod dece

  Svake godine, stotine roditelja dovodesvoje bebe i decu u moju kliniku. Nekasu imala ozbiljan zatvor. Neke bebe suimale takav zatvor da su im se fekalnematerije skladitile u stomaku. Jedna

  osmomesena beba, koja je trebalo da bu-de podvrnuta kolostomiji (prebacivanjudebelog creva na trbuni zid), povraalaje fekalije. Srean sam to nije podvrg nu-ta toj operaciji.

  U klinici sam se suoavao sa stotinamadece i tinejdera koji su imali ozbiljanzatvor. Ova formula ih je sauvala odmunih, nakaradnih operacija creva. Sva

  ova deca su osetila poboljanje dan ilidvanakon to su poeli da piju ovu for -mulu.

  Formula za ienje creva kod dece je

  formula Creva 3 za decu, koja sadri senu

  list, kruinu, anis, karanfili, suve smokve i

  eterino ulje narande. Jako je ukusna i

  pogodna za decu. Obe sadre prirodnufitohemikaliju (biljna hemikalija) zvanuemodin,

  109

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  110/183

  koja poboljava normalno grenje miia

  (peristaltiku) stomano-crevnog trakta,naroito creva. Kao to je reeno, ovaformula podstie mekanu i laganu stolicui pomae u jaanju creva za buduu eli-minaciju. Deci sugeriem da uz ovu

  formulu koriste jo neto. Smokve i suveljive su zabeleene kao efikasan prirodnilek za zatvor jo od samog poetka pisa-ne istorije medicine. Zato preporuujemda se uz ovu formulu doda koncentrat

  smokve ili sitno iseckana ili samlevenasmokva, poto deluje ne samo kao blagprirodni laksativ (koji podstie pranjenjecreva), ve ini da formula bude slatka iukusna za decu.

  Takoe predlaem da se uz formuluCreva 1 koriste anis i karanfili jerpredstavljaju snana sredstva protiv na-dimanja i greva, i koriste se za ublaa-

  vanje gasova, greva, kolika, loeg vare-nja, munine, i bolova u stomaku. Moese po elji dodati i ulje mandarine koje je

  110

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  111/183

  antibakterijsko, i koristi se da popravi

  ukus formule.Napomenimo da se doze za decu smanju-ju proporcionalno njihovoj teini.

  Ne moete imati slatke snove

  sa tekim stomakom.

  Tonik za Varenje

  -zaustavlja loe varenje, gasove i nemi-re u stomaku- eliminie nelagodu koje ponekad iza-

  zivaju putovanje i kretanje- osveava dah- dobra za decu sa osetljivom sistemomza varenje

  Sastav: sve umbir. komora, nanalist, et. ulje nane, drveni ugalj, sladi,

  matinjak.

  U ovoj formuli kombinovao sam najefi -kasnije i najmonije biljke protiv

  111

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  112/183

  nadimanja, umbir, mora, nanu i ulje na-

  ne. Ove tri biljke ine moan tonik kojioslobaa od gasova, greva, kolika, na-dimanja, goruice, loeg varenja, muni-ne, i bolova u sistemu za varenje, naroi-to u stomaku. Ovo je najbolja formula za

  svakoga ko ima probleme sa varenjem.umbir, seme moraa i nana sadre esen-cijalna ulja koja, prema medicinskimtekstovima i Merkovom medicinskom

  112

  Formula varenje (na slici je formulakojase proizvodi na naem tritu).

 • 7/24/2019 ienje Creva - ulc

  113/183

  pririniku, predstavljaju sredstva protiv

  nadimanja, to znai da stimuliu sistemza varenje i oputaju stomak, i na taj na-in pomau varenje i oslobaanje gasovau sistemu za varenje. umbir je moanantiemetik (ublaava munine i spreava

  povraanje, dok je nana efikasan stoma-ni seditiv i sredstvo protiv greva).

  Ovo je odlina formula kada vas u srednoi probudi vraanje kiseline, loe va-

  renje ili goruica. Sipajte nekoliko kapiove formule u malo vode i za pet minutaloe varenje e proi, i ponovo ete uto-nuti u san.

  Kada ste napolju i jedete hranu koja vam

  pada teko na stomak, ova formula je Bo-gom dana. Moete dodati nekoliko kapiu oljicu vrue vode i naprav