of 25 /25
PACOJET POMERA GRANICE SWISS MADE

PACOJET POMERA GRANICEpacojet.rs/PAKOJET_Srbija.pdff - knjIgA REcEpAtA g - adapter sa četkicama za čišćenje h - gumeni zaptivač za čišćenje i - gumeni prsten za čišćenje

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PACOJET POMERA GRANICEpacojet.rs/PAKOJET_Srbija.pdff - knjIgA REcEpAtA g - adapter sa četkicama za...

 • PACOJETPOMERAGRANICE

  SWISS MADE

 • REMEk DElo tEhnologIjE,

  jEDAn I jEDInI,

  nEophoDAn I nEzAMEnljIv

  pRofESIonAlnI AlAt

  u SAvREMEnoj kuhInjI.

  SWISS MADE

 • 30.000SVETSKIHKUVARA

  SWISS MADE

  SVAKODNEVNO KORISTI

 • uređaj PACOJET™ kojI SA

  zADovoljStvoM koRIStI vIšE oD 30.000

  kuvara širom sveta, konačno je

  dostupan na našem tržištu.

  SvojIM REvolucIonARnIM pRIStupoM

  obradi hrane, omogućava neslućene

  kombinacije koje su ograničene

  jEDIno MAštoM kuvARA.

  IzvoRno zAMIšljEn kAo koMpAktAn

  pRofESIonAlnI kuhInjSkI ApARAt zA

  bRzu pRIpREMu SoRbEA I SlADolEDA,

  ubRzo jE pRošIRIo Svoju pRIMEnu.

  SWISS MADE

 • BOJA

  SWISS MADE

 • SVEŽINA

  SWISS MADE

 • SWISS MADE

  TEKSTURA

 • SWISS MADE

  UKUS

 • PACOJET™ omogućava obradu zamrznute hrane bEz gubljEnjA vREMEnA nA njEno oDMRzAvAnjE

  PACOJET™ obrađenoj hrani na prirodan način vraća iznenađujuću svežinu, boju i ukus

  PACOJET™ omogućava eliminisanje gubitaka, RASIpAnjA I bAcAnjA nAMIRnIcA.

  ZAŠTO REVO-

  LUCIJA?SWISS MADE

  BEZ KONZERVANSA, BEZ EMULGATORA ... PRIROdNO I ZdRAVO!

 • VECI PROMET

  PACOJET™ jE IDEAlAn AlAt zA lAko kREIRAnjE novIh,

  jEDInStvEnIh jElA I bogAtIju, RAznovRSnIju ponuDu.

  REzultAt Su oRIgInAlnoSt, pREpoznAtljIvoSt,

  I boljA IntERAkcIjA SA goStIMA.

  MANJI TROŠKOVI

  svojom ekonomičnošću i speciFičnim načinom pripreme

  I SERvIRAnjA, PACOJET™ DonoSI IzuzEtnE uštEDE u vREMEnu,

  tRuDu I MAtERIjAlu.

  REZULTAT

  svakodnevnom upotrebom u prosečnom restoranu,

  PACOJET™ uređaj se isplati za manje od 6 meseci.

  ISPLATI-VOST!

  SWISS MADE

 • „MODERNIST CuISINE“ uvrstio je PACOJET™ na listu 10 aparata koje mora da ima svaka moderna kuhinja.

  SWISS MADE

  MUSTHAVE!

 • UPO-TREBA

  u RESTORANu

  zamislite da pomoću samo jednog uređaja,

  preko noći, povećate svoju ponudu za stotine

  novih i jedinstvenih čorbi, sorbea, museva,

  pAštEtA, SlADolEDA, SpREMnIh DA Ih zA SAMo

  nekoliko minuta poslužite vašem gostu, kojeg

  čeka gastronomsko iznenađenje, koje ni

  najzahtevnije neće ostaviti ravnodušnim.

  SWISS MADE

 • SWISS MADE

 • SWISS MADE

  SORBEI SLADOLED

 • SWISS MADE

  SUPEI ČORBE

 • SWISS MADE

  PATEMOuSSE & PESTO

 • SWISS MADE

  BILJNII ZAČINSKI KONCENTRATI

 • SWISS MADE

 • KAKORAdI?

  PRIMER: SORBE Od ANANASA

  SWISS MADE

  PRIPREMA... POZOR... SAd...

  ananas iseći na komade ...

  isečeni ananas staviti u pacojet posudu i preliti sirupom (bez dodavanja aditiva i

  konzervansa)

  posudu staviti u zamrzivač (na -22°c, najmanje 24 sata)

  pritiskom na displej odrediti količinu porcija i uključiti uređaj

  posudu staviti u zaštitni plastični držač i priključiti

  na pacojet

  ... skida ekstremno tanak sloj (2 mikrona) zamrznute površine namirnice, dok

  istovremeno, upumpava vazduh pod snažnim pritiskom …

  nakon svega 20 sekundi, na taj, u svetu jedinstven način, dobija se izuzetna smesa,

  prefinjene teksture, koja na potpuno prirodan način čuva i izražava boju, svežinu i ukus

  namirnice.

  nAkon zAvRšEnog pRocESA, preostali deo sadržaja u

  posudi, vratiti u zamrzivač do sledeće upotrebe.

  izvaditi posudu iz zamrzivača..„pakotiziranje počinje ... specijalno

  konstruisano sečivo, izuzetnom brzinom od 2000 obrtaja u minuti, svakim okretom …

 • NABAVKA POSLUŽI-VANJE

  nAMIRnIcE kojE koRIStIMo u PACOJET™-u

  nAbAvljAMo kADA Su cEnE nAjpovoljnIjE,

  pRIpREMAMo Ih, StAvljAMo u PACOJET™ poSuDE

  i zamrzavamo do konačne upotrebe.

  na taj način, pravimo zalihu koju možemo

  SERvIRAtI tokoM cElE goDInE po

  nAjpovoljnIjoj pRoDAjnoj cEnI.

  u PACOJET™ poSuDu StAjE 10 poRcIjA.

  u slučaju kada je naručena samo jedna

  porcija, „pakotizira“ se zadata količina,

  dok se posuda sa delimično iskorišćenim

  sadržajem vraća u zamrzivač do sledeće

  narudžbe. na ovaj način, eliminišu se

  gubIcI I pRIpREMA SAMo onolIko kolIko jE

  tREnutno potREbno.

  SWISS MADE

 • KVALITET• uvEk IStI, SupERIoRnI kRAjnjI

  rezultat: boja, svežina, tekstura, ukuS

  • bEz konzERvAnSA, bEz EMulgAtoRA … prirodno i zdravo

  • bEz kRIStAlIzAcIjE. pRIpREMljEnI sadržaj može se “re-pakotizirati” nEkolIko putA, bEz gubljEnjA nA kvAlItEtu

  MARKETING• bogAtIjA I RAznovRSnIjA ponuDA• lAko kREIRAnjE novIh,

  jEDInStvEnIh jElA• oRIgInAlnoSt I pREpoznAtljIvoSt

  NABAVKA• kupovInA nAMIRnIcA po

  nAjpovoljnIjoj cEnI (zAtIM pRIpREMA I zAMRzAvAnjE Do tREnutkA upotREbE)

  • serviranje jela koja sadrže vAnSEzonSkE nAMIRnIcE

  PRIPREMA• jEDnoStAvnA I bRzA pRIpREMA• pRIpREMA unApRED (potoM

  zAMRzAvAnjE Do pRvE upotREbE)

  OBRAdA• obRADA zAMRznutE hRAnE bEz

  gubljEnjA vREMEnA nA njEno oDMRzAvAnjE

  • bRzA obRADA (SvEgA 20 SEkunDI zA jEDnu poRcIju)

  POSLUŽIVANJE• “pakotiziranje” samo količine koja

  je naručena• ponovno zAMRzAvAnjE poSuDE SA

  delimično iskorišćenim sadžajem (nEMA RASIpAnjA I gubItAkA)

  UREĐAJ• švAjcARSkA pouzDAnoSt I

  pREcIznoSt• StAjE u SvAku kuhInju (50 cM x 20

  cm x 36 cm)

  OdRŽAVANJE• brzo i lako čišćenje (proces traje

  svega 60 sekundi)• zbog vRhunSkE IzRADE,

  nEMA poSEbnIh zAhtEvA zA održavanjem

  PODRŠKA• ovlašćeni servis• REzERvnI DElovI• servisni uređaj! (u slučaju kvara)• pREzEntAcIjA I obukA

  KNJIGA RECEPATA• oSnovnI AkoRDI kulInARSkIh

  koMpozIcIjA vAšEg pAcojEt-A

  PROFITABILNOST• pacojet je moćan alat za

  uvećanje prometa i smanjenje tRoškovA

  • mogućnost brzog povrata investicije (do 6 meseci)

  PREd-NOSTI

  SWISS MADE

 • PACO JET

 • SWISS MADE

  PACOJETSISTEM

  TEHNIČKE KARAKTERISTIKEDimenzije širina 20 cm kapacitet posude 1 litar

  dubina 36 cm Maksimalno punjenje posude 0.8 litara

  visina 50 cm prečnik posude 13 cm

  Mrežni napon 220-240 volt / 50 hz visina posude 13,5 cm

  220-240 volt / 60 hz

  110-120 volt / 60 hz Idealna temperatura „pakotiziranja“ -22°c

  Snaga 1000 W broj obrtaja noža 2000 o/min

  neto težina 14 kg pritisak vazduha pri „pakotiziranju“ 1,2 bar

  oSnovnI PACOJET™ sistem uključuje sve dodatke potrebne za rad

  A - poSuDA SA poklopcEM (2 koM.)b - zaštitni plastični držač posudec - gumeni držač nožad - nož za pakotiziranjeE - SpAtulAf - knjIgA REcEpAtAg - adapter sa četkicama za čišćenjeh - gumeni zaptivač za čišćenjei - gumeni prsten za čišćenje

  A f

  b g

  c h

  DI

  E

  POMERAGRANICE

 • precizni švajcarci ništa ne prepuštaju slučaju.

  PACOJET™ zbog Svog IzuzEtnog kvAlItEtA gotovo DA

  nema potrebe za održavanjem.

  ipak, u slučaju kvara, postoji ovlašćeni servis

  SA SERvISERoM kojI jE pRošAo poSEbnu obuku u

  švajcarskoj. obezbeđeni su rezervni delovi, čak i

  „servisni uređaj“ koji dobijate na korišćenje dok se vaš

  nE oSpoSobI, što pREDStAvljA StAnDARDnu poDRšku

  koja se pruža korisnicima širom sveta.

  jedan zalogaj vredi više od hiljadu reči.

  pozovite i organizovaćemo za vas

  pREzEntAcIju I obuku vAšIh kuvARA zA RAD

  nA PACOJET™-u.

  ZVANIČNI ZASTUPNIK ZA SRBIJU

  jAnkA doo21000 novi Sad

  janka čmelika 15tel +381 65 80 72 948

  [email protected]

  POdRŠKAI SERVIS

  PREZENTACIJA I OBUKA

  SWISS MADE

 • SWISS MADE

  WWW.pAcojEt.coM

  jAnkA doo21000 novi Sadjanka čmelika 15tel +381 65 80 72 [email protected]