of 16 /16
STRUČNJACI ZA INDUSTRIJSKO ČIŠĆENJE Pogledajte našu paletu sredstava za industrijsko čišćenje Castrol Techniclean Izvor slike: Ecoclean GmbH

STRUČNJACI ZA INDUSTRIJSKO ČIŠĆENJE

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of STRUČNJACI ZA INDUSTRIJSKO ČIŠĆENJE

50251-Castrol-Industrial_cleaners-Brochure_A4-V12_RS.inddIzvor slike: Ecoclean GmbH
2
ODABERITE IZ NAŠE ŠIROKE PALETE SREDSTVO ZA IŠENJE KOJE ODGOVARA VAŠOJ KONKRETNOJ PRIMENI U kompaniji Castrol fokusirani smo na kom-
patibilnost proizvoda tokom svih postupaka
obrade metala i nudimo struno znanje
putem naše globalne mree strunjaka za
prodaju, inenjerstvo i istraivanje. Razvili smo
sveobuhvatnu paletu sredstava za industrijsko
išenje i osmislili usluge podrške proizvodima
koji mogu da vam pomognu da postignete:
• pouzdaniju istou gotovih delova;
sredinu (HSE);
škarta i otpada;
• manje troškove išenja.1
Kako bismo vas uverili da je Castrol u stanju da
obezbedi pravi proizvod za sve vaše industrijske
operacije, moemo vam ponuditi sledei izbor:
Sredstva za išenje za vodene postupke
Sredstva za išenje na bazi ugljovodoninih rastvaraa
Sredstva za išenje i odravanje
CASTROL TECHNICLEAN
Industrijsko išenje je postalo od kljunog znaaja za itav niz industrijskih
proizvodnih postupaka. Danas su zahtevi za išenje znaajno poveani
kako bi se garantovao precizan kvalitet, funkcionalnost i radni vek delova
i komponenata i dobile optimalne površine za postupke dalje obrade, kao što
su termika obrada ili premazivanje.
ODABIR SREDSTVA ZA IŠENJE: ŠTA TREBA RAZMOTRITI • Oprema za išenje (npr. jednostepeni
ili višestepeni ureaj za pranje)
• Vrsta primene (npr. sprej, potapanje,
ultrazvuk, obimno ispiranje)
gvoa, aluminijum, mesing)
1Pogledati studije sluaja klijenata
Izvor slike: Ecoclean GmbH
3STRUNJACI ZA INDUSTRIJSKO IŠENJE
Izvor slike: Ecoclean GmbH
5STRUNJACI ZA INDUSTRIJSKO IŠENJE
Sredstva za išenje na bazi vode omoguavaju veliku fleksibilnost izbora i poboljšani uinak išenja.
KORIST
ostataka, kao što su estice i neorganske soli,
kao i zaprljanja na bazi mineralnih ulja
• Njihova velika prilagodljivost omoguava
fleksibilnost pri osmišljavanju postupka,
raznovrsnih neistoa
opremom za išenje pod visokim pritiskom
• Mogu da utiu na smanjenje troškova
za hemikalije, usled:
radne temperature i skraivanja
KVALITET DELOVA
6
1. SREDSTVA ZA IŠENJE U TOKU RADA Ova sredstva za išenje za laka do srednja
zaprljanja se koriste za postupke išenja tokom
rada u širokom opsegu temperatura. Koriste se
za delove od elika, livenog gvoa i metala koji
ne sadre gvoe, u okviru postupaka obrade
metala. Sastoje se od organskih baznih agenasa,
kiselina i surfaktanata i obezbeuju pravilno
površinsko kvašenje, emulgovanje uljanih
Primena
i visokim pritiskom, obimnog ispiranja i potapanja
u ultrazvuno kupatilo, što pomae u sledeem:
• efikasno uklanjaju rastvorljiva ulja, niskoviskozna
ulja za postupke seenja ili oblikovanja metala,
niskoviskozna ulja za podmazivanje, kao i opiljke
i prljavštinu uopšte;
i kratkotrajnog uvanja u suvim uslovima;
• grade tanak sloj organskih inhibitora korozije
na delovima ili komponentama koji se iste,
bez vidljivih ostataka soli.
Sredstva za išenje na bazi vode kompanije Castrol dele se u tri podgrupe:
SREDSTVA ZA IŠENJE ZA VODENE POSTUPKE
7STRUNJACI ZA INDUSTRIJSKO IŠENJE
3. ALKALNA SREDSTVA ZA IŠENJE ZA VELIKA ZAPRLJANJA Ova sredstva za išenje za velika zaprljanja se, u zavisnosti od namene,
sastoje od kombinacije baznih agenasa, kao što su hidroksidi alkalnih metala,
fosfati i silikati. Ona takoe mogu da sadre površinski aktivne supstance
i inhibitore koji spreavaju bilo kakav uticaj na površinu komponente.
Primena
Alkalna sredstva za išenje imaju široku upotrebu u industriji obrade metala
za sledee:
• Uklanjaju ekstremno polarne i nepolarne neistoe, kao što su robusna
ulja i masti, kao i stara ili krekovana ulja
• Obezbeuju veliku istou površine metalnih delova pre galvanizacije,
premazivanja ili emajliranja
2. SREDSTVA ZA FINALNO PRANJE Veina sredstava za finalno pranje ima sintetike formulacije sline sredstvima
za išenje u toku rada, ali sadri znatno veu koncentraciju inhibitora korozije.
Ostale vrste su rastvorljiva ili polusintetika emulziona sredstva za išenje.
Ona su prvenstveno na bazi mineralnog ulja, emulgatora i inhibitora korozije
koji stvaraju zaštitni sloj.
Sredstva za finalno pranje su specifino napravljena tako da kombinuju
prednosti išenja i poveane zaštite od korozije. To pomae u sledeem:
• kada je potrebno, pruaju bolju zaštitu od korozije, npr. u produenom
periodu uvanja pre sklapanja ili tokom transportovanja unutar objekta
i izmeu objekata;
(sintetiki proizvodi stvaraju jedva vidljive providne tanke slojeve);
• po isparavanju vode stvaraju visokoefikasni, ultratanki uljani sloj
na metalnim površinama (emulziona sredstva za išenje).
8 SREDSTVA ZA IŠENJE NA BAZI UGLJOVODONINIH RASTVARAA
SREDSTVA ZA IŠENJE NA BAZI UGLJOVODONINIH RASTVARAA
9STRUNJACI ZA INDUSTRIJSKO IŠENJE
Primena
Sredstva za išenje na bazi ugljovodoninih rastvaraa se obino koriste da metalni delovi
i komponente ne dou u kontakt sa vodom. Kod industrijskog išenja, hlorovani rastvarai
se mogu u velikoj meri zameniti ugljovodoninim rastvaraima. Mogu se koristiti za razliite
namene – ili runo ili u automatizovanoj opremi (jedno- ili višestepenoj).
Sledei postupci pomau da se poboljša efikasnost išenja:
• Pomeranje delova (podizanje, okretanje, zakretanje)
• Primena ultrazvuka
• Obimno ispiranje
• Veoma efikasno i ekonomino išenje
• Mali površinski napon, što omoguava tenostima da prodru do teško dostupnih
površina
• Mali troškovi energije, jer se rastvarai koriste na sobnoj temperaturi
• Mogu da smanje troškove odravanja
• Poboljšan miris rastvaraa sa malim sadrajem aromatinih jedinjenja
• Neki od naših proizvoda su osmišljeni tako da ispune pojedine propise vezane za emisije
• Nastaje minimalna koliina otpada, pa rastvarai mogu da se recikliraju destilacijom
KVALITET DELOVA
Sredstva za išenje na bazi rastvaraa iz širokog spektra kompanije Castrol posebno su formulisana sa odabranim ugljovodonicima, što obezbeuje veoma kvalitetno rastvaranje mineralnih ulja, masti, maziva i drugih zaprljanja koja se tipino nalaze u proizvodnji.
Vaš izbor rastvaraa zavisie od mirisa, brzine isparavanja i rastvorljivosti i obino e predstavljati
kompromis izmeu performansi i zdravlja, bezbednosti i zahteva vezanih za ivotnu sredinu.
10 SREDSTVA ZA IŠENJE I ODRAVANJE
išenje i odravanje je obino vezano za opštu istou radnog okruenja. Sredstva za išenje i odravanje Castrol obuhvataju dve grupe proizvoda:
1. INDUSTRIJSKA SREDSTVA ZA IŠENJE PODOVA I KLUPA Ova tena alkalna sredstva
za odmašivanje i išenje sadre
visokoefikasne surfaktante.
za išenje sa etkom ili runo.
KORIST
su ulja, masti, emulzije i generalno prljavština
iz radionice
konsolidaciju proizvoda
TROŠKOVI
PERFORMANSE
11STRUNJACI ZA INDUSTRIJSKO IŠENJE
2. SREDSTVA ZA IŠENJE MAŠINSKIH ALATA I SISTEMA Naša sredstva za išenje vodenih sistema
su teni alkalni rastvori na bazi snanih
surfaktanata koji slabo pene, emulgatora
i antimikrobnih agenasa. Takoe nudimo
fluide na bazi mineralnih ulja za uljane
sisteme koji poboljšavaju seenje, nudei
visokoefikasne aditive za dispergovanje
lini sistemi i sistemi za prenos toplote.
KORIST
i na taj nain poveava produktivnost
• Smanjuje prekide, kao i troškove odravanja
i uklanjanja, jer mogu direktno da se dodaju
u operativni sistem dok on nastavlja da radi
pre planirane zamene maziva
vode su veoma efikasna protiv kontaminacije
bakterijama i gljivicama
12
FLUID ZA INDUSTRIJSKO IŠENJE
Izvor slike: Silberhorn GmbH
ZAŠTITA LIVENOG GVOA OD KOROZIJE ü ü
PRIMENA POD VISOKIM PRITISKOM ü ü
PRIMENA NA NISKOJ TEMPERATURI ü ü
STABILNOST U TVRDOJ VODI ü ü MOE DA SE RECIKLIRA U RASHLADNA SREDSTVA XBB ü ü
FO R
M U
LA C
IJ A
MONOETANOLAMINA (MEA) ü
CASTROL TECHNICLEAN XBC U AKCIJI Kako bismo ilustrovali efikasnost sredstva Castrol Techniclean XBC, pogledajte sledei izveštaj jednog
od naših klijenata:
Ovaj OEM auto dobavlja je godišnje odlagao na otpad 400.000 l upotrebljenog sredstva za išenje.
Kada je prešao na Castrol Techniclean XBC, zapremina otpada je mogla biti smanjena na 150.000 l,
gde je 250.000 l rastvora reciklirano u rashladni sistem Castrol XBB.
Primena sredstva Techniclean XBC, pored toga što je smanjila zapreminu otpada i neprijatne mirise
u sistemima za išenje i hlaenje, takoe je smanjila operativne troškove za 25.000 € godišnje (na bazi
troškova uklanjanja otpada od 100 € na 1000 l).
PRIJAVLJENO GODIŠNJE SMANJENJE:
• Smanjenje uklanjanja otpada od sredstva za išenje za 250.000 l dovelo je do uštede od 25.000 €
• Smanjenje potrošnje vode za hlaenje za 250.000 l
PRONAITE SAVRŠENU VARIJANTU SREDSTVA CASTROL TECHNICLEAN XBC ZA VAŠU KONKRETNU PRIMENU Castrol Techniclean XBC je formulisan bez bora i biocida koji otpuštaju formaldehid kako bi bio usklaen
sa najnovijom HSE regulativom. Techniclean XBC je dostupan u dve varijante kako bi ispunio lokalne
zahteve – Techniclean 80 XBC koji sadri MEA (monoetanolamin) i Techniclean 90 XBC koji ne sadri MEA.
ODRIVOST UŠTEDA VODE RECIKLIRANJE
KAKO EFIKASNO IŠENJE MOE DA OBEZBEDI SMANJENJE OTPADA I POVEANJE PRODUKTIVNOSTI? Savremeni fluidi za išenje obino dobro iste metalne delove koji su mašinski obraeni rastvorljivim
fluidima za seenje najnovije generacije, ali moe predstavljati izazov da se izdvoje pojedine rashladne
komponente iz kupatila za pranje, kao što su esteri rastvorljivi u vodi. Usled toga, sredstvo za išenje brzo
postaje zaprljano u tolikoj meri da mora da se zameni kako bi mu se odrale performanse. Kako se vek
trajanja kupatila smanjuje, troškovi za fluid rastu i zbog dopunjavanja i zbog uklanjanja. Šta je rešenje?
UVOENJE SREDSTVA CASTROL TECHNICLEAN XBC Manje vode. Manje otpada. Vea produktivnost. Castrol Techniclean XBC je novi fluid za išenje visokih performansi, koji nudi poveanje produktivnosti
u proizvodnom lancu precizne obrade metala, uz istovremeno smanjenje potrošnje vode i stvaranja otpada.
Pošto je pogodan za primenu sa širokim spektrom savremene opreme za pranje putem spreja, obimnog
ispiranja i pod visokim pritiskom, Techniclean XBC rešava taj problem dobrom kompatibilnošu
sa sredstvima za seenje Castrol Alusol i Hysol XBB.
Umesto da se baci u otpad na kraju upotrebnog veka za išenje, Techniclean XBC moe jednostavno
da se reciklira u sistem fluida za seenje, ne gubei pritom svoje performanse.
Potrošnja vode se srazmerno smanjuje, kao i troškovi uklanjanja korišenog fluida, što znai da
Techniclean XBC pomae ideji „krune ekonomije“ gde su otpad i zagaenje „umanjeni“ da bi se smanjili
negativni ekološki uticaji.
TENOST ZA IŠENJE CASTROL TECHNICLEAN XBC POMAE DA SE SMANJI KOLIINA OTPADA, DOPRINOSEI „KRUNOJ EKONOMIJI“. „Techniclean XBC nije samo sredstvo za išenje koje nudi izvanredne performanse u proizvodnom
lancu industrijske obrade metala. Ono je kompatibilno sa našim rashladnim sredstvima Castrol Alusol
i Hysol XBB, pa omoguava kompanijama da smanje svoje operativne troškove i optimizuju ekološki
profil vezan za otisak CO2.“
Mihael Pecold, globalni menader proizvodnje u kompaniji Castrol
FLUID ZA INDUSTRIJSKO IŠENJE
SISTEM
PRENOŠENJE
15STRUNJACI ZA INDUSTRIJSKO IŠENJE
Izvor slike: EcoClean Gmbh
16
DA BISTE SAZNALI KAKO MOETE DA ISKORISTITE VRHUNSKA INDUSTRIJSKA SREDSTVA ZA IŠENJE KOMPANIJE CASTROL I NA TAJ NAIN POTPOMOGNETE SVOJE PROIZVODNE PROCESE, PORAZGOVARAJTE SA PREDSTAVNIKOM KOMPANIJE CASTROL ILI POSETITE VEB SAJT THELUBRICANTORACLE.CASTROL.COM
Castrol (UK) Limited, PO BOX 352, Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 9AW
www.castrol.com/industrial