of 29 /29
7/26/2019 CG Edukasyon Sa Pagpapakatao 5 (December 2013) http://slidepdf.com/reader/full/cg-edukasyon-sa-pagpapakatao-5-december-2013 1/29

CG Edukasyon Sa Pagpapakatao 5 (December 2013)

Embed Size (px)

Text of CG Edukasyon Sa Pagpapakatao 5 (December 2013)

 • 7/26/2019 CG Edukasyon Sa Pagpapakatao 5 (December 2013)

  1/29

 • 7/26/2019 CG Edukasyon Sa Pagpapakatao 5 (December 2013)

  2/29

  K !o %# A'(C ED)CA*(+ C)RR(C)L)M

  A- A*A.A- K+'EP*/AL - ED)KA'.+ 'A PA-PAPAKA*A+

  Ang !ungu0in o 1ou!come1 ng pag2aaral sa ba!ayang edukasyon ay ang panla0a!ang pag2unlad !aglay ang mga kasanayan sa ika2dalawampu3! isang siglo4 *aglay i!o ng

  isang mag2aaral kung mayroon siyang mga kakaya0ang pangkaalaman, pandamdamin a! pangkaasalan na magbibigay sa kanya ng kakaya0an

  upang5

  %4 mamu0ay a! mag!raba0o

  #4 malinang ang kanyang mga po!ensiyal&4 magpasiya nang mapanuri a! ba!ay sa impormasyon

  64 makakilos nang epek!ibo sa lipunan a! pamayanan sa kon!eks!o ng sandaigdigan upang mapabu!i ang uri ng kanyang pamumu0ay a! ng kanyang

  lipunan 7Li!eracy Coordina!ing Council, 'e!yembre %889:4

  (bina!ay ang ka0ulugan a! ang limang pala!andaan ni!o sa Apa! na a!ayan 7Pillar: ng Edukasyon a! sa konsep!o ng )E'C+ !ungkol sa mga pang0abambu0ay na

  kakaya0an 7li;e skills: na binuo ng (n!erna!ional Commission on Educa!ion para sa ika2#% siglo4 Ang sumusunod ang limang pala!andaan ni!o5 7a: may kakaya0ang

  makipag!alas!asan, 7b: nag2iisip nang mapanuri a! may kakaya0ang lumu!as ng suliranin, 7c: ginagami! ang mga likas na yaman nang

  mapanagu!an para sa susunod na salinla0i a! 7d: produk!ibo, napauunlad ang sarili a! ang pakikipagkapwa, a! 7e: may malawak na pananaw sa daigdig4

  'a Edukasyon sa Pagpapaka!ao 7EsP:, ang pala!andaan o ba!ayang kakaya0an ng;unc!ional li!eracyaynagpapasya a! kumikilos nang mapanagu!an !ungo sa

  kabu!i0ang panla0a!4 (big sabi0in, nilalayon ng EsP na linangin a! paunlarin ang pagka!aong e!ikal ng mag2aaral4 Ang EsP ay naglalayong gabayan ang mag2 aaral nama0anap < ma!agpuan ang kabulu0an ng kanyang bu0ay, ang papel niya sa lipunang Pilipino upang makiba0agi siya sa pag!a!ayo ng pamayanang pinaiiral ang

  ka!o!o0anan, kalayaan, ka!arungan a! pagmama0al4 )pang maipamalas i!o, kailangang !aglay niya ang limang panguna0ing kakaya0an 7macro skills:=5 pag2unawa,

  pagninilay, pagsangguni, pagpapasiya a! pagkilos4

  %4Pag2unawa4Ma0alagang maipamalas niya ang kakaya0ang ma0inu0a ang mga konsep!o a! prinsipyong nagbibigay2paliwanag sa sariling karanasan,

  mga si!wasyong namasid, sinuri a! pinagnilayan gami! ang ob0ek!ibong paman!ayan ng moral na pamumu0ay4

  #4Pagninilay4 'a gi!na ng mabilis na daloy ng impormasyon a! ingay ng kapaligiran, kailangang mag2ukol ng pana0on ang mag2aaral sa mainga! a!

  malalim na pag2iisip sa mga si!wasyong naobserba0an a! mga konsep!ong na!u!u0an !ungkol sa moral na pamumu0ay4

  &4Pagsangguni4Kailangang 0umingi siya ng payo o gabay sa mga !aong may 0igi! na kaalaman o kasanayan sa moral na pamumu0ay a! marunong

  magsala 7weig0: ng mga impormasyong mula sa iba3! ibang uri ng media ba!ay sa ob0ek!ibong paman!ayan ng moral na pamumu0ay4

  64Pagpapasiya4Kailangang ma!u!o siyang bumuo ng sariling posisyon, paniniwala, paninindigan o kilos na isasagawa ba!ay sa ob0ek!ibong paman!ayan

  ng moral na pamumu0ay4

  K !o %# Edukasyon sa Pagpapaka!ao -abay Pangkurikulum Disyembre #$%& Pa0ina # o; 9>

 • 7/26/2019 CG Edukasyon Sa Pagpapakatao 5 (December 2013)

  3/29

  K !o %# A'(C ED)CA*(+ C)RR(C)L)M"4Pagkilos4Ma0alagang mailapa! niya ang konsep!o o prinsipyong na0inu0a mula sa mga konkre!ong si!wasyon ng bu0ay a! maipaki!a ang ka0andaang

  isabu0ay ang mga mabu!ing ugali 7vir!ues: na na!u!u0an ba!ay sa ob0ek!ibong paman!ayan ng moral na pamumu0ay4

  Ang mga panguna0ing kakaya0ang i!o ay nililinang sa apa! na !ema sa bawa! !aon sa paraang 1expanding spiral1 mula Kindergar!en 0anggang -rade %#4 Ang sumusunod

  ang apa! na !ema5 7a: Pananagu!ang Pansarilia! Pagiging Kasapi ng Pamilya , 7b: Pakikipagkapwa a! Ka!a!agan ng Pamilya, 7c: Paggawa *ungo sa Pambansang Pag2

  unlad a! Pakikiba0agi sa Pandaigdigang Pagkakaisa, a! 7d: Pagkamaka2Diyos a! Preperensya sa Kabu!i0an4 Pi!ong panguna0ing pagpapa0alaga 7core values: ang

  nililinang sa mga !emang i!o5 Kalusugan a! Pakikiisa sa Kalikasan, Ka!o!o0anan a! Paggalang, Pagmama0al a! Kabu!i0an, (spiri!walidad, Kapayapaan a! Ka!arungan,

  Likas2kayang Pag2unlad, Pagkamaka2Pilipino a! Pakikiba0agi sa Pambansang Pagkakaisa 7?alues Educa!ion ;or !0e @ilipino5 %889 Revised ?ersion o; !0e DEC' ?alues

  Educa!ion Program, p04 %$2%%:4

  Ang Pilosopiya a! mga a!ayang *eorya ng Pag!u!uro2Pagka!u!o

  Ang a!ayang Konsep!wal ng Edukasyon sa Pagpapaka!ao ay ba!ay sa pilosopiyang Personalismo !ungkol sa pagka!ao ng !ao a! sa E!ika ng Kabu!i0ang Asal 7?ir!ue

  E!0ics:4 Ayon sa pilosopiya ng Personalismo, nakauga! lagi sa pagpapaka!ao ang a!ing mga ugnayan4 ililik0a na!in ang a!ing pagpapaka!ao sa a!ing pakikipagkapwa4

  'a?ir!ue E!0icsnaman, sinasabing ang isang mabu!ing !ao ay nagsasabu0ay ng mga vir!ue o mabu!ing gawi 70abi!s: a! umiiwas sa mga

  bisyo o masamang gawi4 'amaka!wid, ang nagpapabu!i sa !ao ay ang pag!a!aglay a! ang pagsasabu0ay ng mga mabu!ing gawi4

  'a murang edad na > 0anggang %# !aon, maaaring 0indi pa lubos na maunawaan ng isang ba!a ang kanyang pagka!ao bilang !ao ayon sa paliwanag ng pilosopiyang

  Personalismo4 guni! maaari siyang sanayin sa mga vir!ue a! pagpapa0alaga upang lumaki siyang isang mabu!ing !ao4 'a mga edad na i!o,

  mauunawaan niya na dapa! siyang magpakabu!i 0indi lamang sapagka! i!o ang inaasa0an sa kanya ng lipunan kundi da0il !aosiya 2 may dignidad a! likas ang

  pagiging mabu!i4 May dignidad ang !ao da0il siya ay bukod2!angi a! may ugnayan sa kanyang kapwa, sa Diyos, a! kalikasan4

  Ang (n!erak!ibong *eorya ng Pagka!u!o 7'ocial Learning *0eory: ni Alber! andura, Pagka!u!ong Pangkaranasan 7Experien!ial Learning: ni David Kolb, Kons!ruk!ibismo

  7Cons!ruc!ivism: a! *eorya ng Pamimili ng Kurso 7*0eory o; Career Developmen!: ni -inberg, e!4 al4 a! 'uper ang iba pang !eorya na nagpapaliwanag kung paano

  na!u!u!o ang mag2aaral sa EsP4

  Ayon sa paliwanag ng (n!erak!ibong *eorya ng Pagka!u!o 7'ocial Learning *0eory: ni Alber! andura, maaaring maku0a sa pagmamasid sa ibang !ao ang mga pagka!u!o

  !ulad ng pagkakaroon ng mabu!ing ugali a! bagong impormasyon4 Ayon pa rin sa !eoryang i!o, ma0alaga ang mga iniisip ng !ao sa kanyang pagka!u!o nguni! 0indinanganga0ulugang magbubunga i!o ng pagbabago sa kilos4

  Ang mga karanasan d in ang pinagkukunan ng mga pagka!u!o ayon kay David Kolb a! sa *eorya ng Pagka!u!o ng Kons!ruk!ibismo4 Ayon sa*eorya ng Pagka!u!ong

  Pangkaranasan ni Kolb, ang mga nasa edad 7adul!s: ay na!u!u!o sa pamamagi!an ng kanilangpagninilaysa kanilang mga karanasan, pagbuo ng mga konklusyon o

  insig0! mula sa mga i!o, a!paglalapa!ng mga i!o sa angkop na mga si!wasyon ng bu0ay4 'inusupor!a0an ang pananaw ni Kolb ng *eorya ng Kons!ruk!ibismo4 'inasabi

  ng !eoryang i!o nanagkakaroon ng pagka!u!o ang !ao a! gumagawa ng kabulu0an 7meaning: ba!ay sa kanyang mga karanasan4

  K !o %# Edukasyon sa Pagpapaka!ao -abay Pangkurikulum Disyembre #$%& Pa0ina & o; 9>

 • 7/26/2019 CG Edukasyon Sa Pagpapakatao 5 (December 2013)

  4/29

  K !o %# A'(C ED)CA*(+ C)RR(C)L)Maipamamalas i!o sa pag!u!uro sa pamamagi!an ng pagbibigay ng !uon sa mag2aaral4 agkakaroon siya ng mga bagong pagka!u!o gami! ang mga !anong ng

  guro a! ng kanyang malik0aing paraan4

  ailalapa! ang mga pagka!u!ong i!o sa paggawa ng mga pasiya !ulad ng kukuning kurso o propesyon4 Ayon sa*eorya ng Career Developmen!nina -inberg, e!4 al4 a!

  'uper, dumadaan sa iba3! ibang yug!o ang pagpapasya ng ba!a ukol sa kurso o propesyon ba!ay sa kanyang pag!ingin sa sarili 7sel;2concep!:, saloobin

  7a!!i!ude: a! mga pagpapa0alaga4 *ina!anggap o !ina!anggi0an niya ang isang kurso o !raba0o ba!ay sa obserbasyon niya 70alimbawa, mga kilos ng kanyang magulang

  ayon sa propesyon ni!o: a! sa !inu!uring niyang ma0alaga 70alimbawa, malaking sweldo o paglilingkod sa lipunan:4

  Mga Disiplina ng Edukasyon sa Pagpapaka!ao

  Ang nilalaman a! is!rak!ura ng Edukasyon sa Pagpapaka!ao ay nakaankla sa dalawang disiplina5 E!0ics a! Career -uidance4 Ang E!ika ay ang siyensya ng moralidad ng

  kilos ng !ao4 'aman!alang Career -uidance naman ang paggabay sa mag2aaral na magpasiya ng kursong akademiko, sining a! ispor!s o !eknikal2 bokasyonal na !ugma

  sa kanyang mga !alen!o, kakaya0an a! ap!i!ude a! mga !raba0ong kailangan ng indus!riya4

  Mga Dulog sa Pag!u!uro

  Ang mga panguna0ing dulog na gagami!in sa pag!u!uro ng mga konsep!o ay ang pagpapasyang e!ikal 7e!0ical decision making:sa pamamagi!an ng pagsusuri ng

  suliranin o isyu:, ang Panlipunan2Pandamdaming Pagka!u!o 7'ocial2Emo!ional Learning:, a! pagpaplano ng kursong akademiko o !eknikal2bokasyonal4

  Ang paggawa ng pagpapasyang e!ikal o moral ay ang pagbuo ng pasiya na may preperensya sa kabu!i0an a! magpapa!ingkad o maglilinang ng pagka!ao ng !ao4

  Proseso i!o na kinapapalooban ng 7a: pag2alam sa mga de!alye ng si!wasyon a! 7b: mainga! na pagsasaalang2alang ng mga moral na pagpapa0alaga na ma0alaga sa

  isang si!wasyon4 Ma0alaga rin di!o ang pagiging sensi!ibo sa mga aspe!ong moral ng mga si!wasyon sa pang2araw2araw na bu0ay a! ang kamalayan sa mga !ao o

  pangka! na maaapek!u0an ng pasiya4

  Ang Panlipunan2Pandamdaming Pagka!u!o 7'ocial2Emo!ional Learning: ay ang pagkakaroon ng mga kakaya0ang kailangan sa pagkilala a! pamama0ala ng sarili,

  paglinang ng pagmamalasaki! sa kapwa, paggawa ng mapanagu!ang pasiya, pakikipag2ugnayan, a! pag0arap nang epek!ibo sa mga mapang0among si!wasyon4Paraan i!o ng paglinang ng mga kakaya0an ng mag2aaral upang mag!agumpay sa mga gawain sa bu0ay4 a0a0a!i sa limang uri ang mga

  kakaya0ang i!o5 Kamalayang Pansarili, Pamama0ala ng 'arili, Kamalayang Panlipunan, Pamama0ala ng Pakikipag2ugnayan a! Mapanagu!ang Pagpapasiya4

  K !o %# Edukasyon sa Pagpapaka!ao -abay Pangkurikulum Disyembre #$%& Pa0ina 6 o; 9>

 • 7/26/2019 CG Edukasyon Sa Pagpapakatao 5 (December 2013)

  5/29

  K !o %# A'(C ED)CA*(+ C)RR(C)L)M

  Pilosopiya ng Personalismo

  @igure %4 Ang a!ayang Konsep!wal ng Edukasyon sa Pagpapaka!ao

  K !o %# Edukasyon sa Pagpapaka!ao -abay Pangkurikulum Disyembre #$%& Pa0ina " o; 9>

 • 7/26/2019 CG Edukasyon Sa Pagpapakatao 5 (December 2013)

  6/29

  K !o %# A'(C ED)CA*(+ C)RR(C)L)MDeskripsyon ng Asigna!ura

  Ang Edukasyon sa Pagpapaka!ao 7EsP: ay isa sa mga asigna!ura ng Pinaunlad na Programa ng a!ayang Edukasyon na K !o %# na gagabay a! 0u0ubog

  sa mga kaba!aan4 *ungu0in ni!o ang pag0ubog ng kaba!aang nagpapasya a! kumikilos nang mapanagu!an !ungo sa kabu!i0ang panla0a!4 anganga0ulugan i!o na

  lilinangin a! pauunlarin ang pagka!aong e!ikal ng bawa! mag2aaral4 )pang maipamalas i!o, kailangang mag!aglay siya ng limang panguna0ing kakaya0an

  7macro skills:5 pag2unawa, pagninilay, pagsangguni, pagpapasya a! pagkilos4

  ililinang sa apa! na !ema sa bawa! an!as mula Kindergar!en 0anggang ai!ang %$ ang mga panguna0ing kakaya0ang i!o5 7a: Pananagu!ang Pansarili

  a! Mabu!ing Kasapi ng Pamilya, 7b: Pakikipagkapwa2!ao, 7c: Paggawa *ungo sa Pambansang Pag2unlad a! Pakikiba0agi sa Pandaigdigang Pagkakaisa, a! 7d:

  Pananalig a! Pagmama0al sa Diyos a! Paninindigan sa Kabu!i0an4

  M-A PAMA*A.A 'A PR+-RAMA 7LEAR(- AREA'*ADARD':

  aipamamalas ng mag2aaral ang pag2unawa sa mga konsep!o sa pananagu!ang pansarili, pamilya, kapwa, bansa

 • 7/26/2019 CG Edukasyon Sa Pagpapakatao 5 (December 2013)

  7/29

  A- A*A.A- K+'EP*/AL - ED)KA'.+ 'A PA-PAPAKA*A+

  -rade Level '!andards 7Paman!ayan sa awa! ai!ang

 • 7/26/2019 CG Edukasyon Sa Pagpapakatao 5 (December 2013)

  8/29

  A(*A

  -

  >

  9

  K !o %# A'(C ED)CA*(+

  C)RR(C)L)M

  P

  AMA*A.A

  aipamamalas ng mag2aaral ang pag2unawa sa mga gawain na !umu!ulong sa pag2anga! ng sariling dignidad,

  pagmama0al sakapwa na may mapanagu!ang pagkilos a! pagpapasiya !ungo sa maayos, mapayapa a! maunlad na

  pamumu0ay para sa kabu!i0ang panla0a!4

  aipamamalas ng mag2aaral ang pag2unawa sa mga angkop na inaasa0ang kakaya0an a! kilos sa pana0on ng

  pagdadalaga

  Paman!ayan Para

  sa

  ai!ang

  "

  A*A.A

  -

  PA-PAPAALA-

  A< M-A

  KA)-A. A PA-PAPAALA-A

 • 7/26/2019 CG Edukasyon Sa Pagpapakatao 5 (December 2013)

  10/29

  K

  !

  o

  %

  #

  A

  '

  (

  C

  E

  D

  )

  CA*(+ C)RR(C)L)M

  A(*A- "

  aipamamalas ng mag2aaral ang pag2unawa sa masusing pagsusuri sa pagpapa0ayag, pagganap ng !ungkulin na may

  pananagu!an a!

  pagsasabu0ay ng mga i!o !ungo sa masaya, mapayapa a! maunlad na pamumu0ay para sa sarili< mag2anak, kapwa

  A*A.A

  -

  PA-PAPAALA-

  A