of 12 /12
Suom Tekjänokeudet © 2011. Acer Incorporated. Kakk okeudet pdätetään. Acer-projektor C120 -sarjan käyttöopas Ensmmänen panos: 9/2011 Nähn tetohn saattaa tulla muutoksa ekä muutosten tekjä ole velvotettu lmottamaan nstä. Tällaset muutokset tulevat käyttöohjeen uusn panoksn ta lsädokumenttehn ja -julkasuhn. Emme myönnä ohjeden ssällölle mnkäänlasta takuuta emmekä takaa nden soveltuvuutta mhnkään ertyseen käyttötarkotukseen. Merktse tetokoneen mallnumero, sarjanumero, ostopävämäärä ja ostopakka alla olevn kenttn. Sarja- ja mallnumero löytyvät tetokoneessa olevasta tarrasta. Jos otat mehn yhteyttä latettas koskevssa asossa, ota valmks eslle koneen sarja- ja mallnumero sekä ostotoste. Mtään osaa tästä julkasusta e saa kopoda, tallentaa ta lähettää sähkösest, mekaansest, kopomalla, tallentamalla ta mllään muulla kenolla lman Acer Incorporatedn etukäteen antamaa krjallsta lupaa. Acer-projektor C120-sarja Mallnumero: Sarjanumero: Ostopävämäärä: Ostopakka: Acer ja Acer-logo ovat Acer Incorporatedn reksterötyjä tavaramerkkejä. Muden yrtysten tuotteden nmä ja tavaramerkkejä käytetään tässä van ykslömstarkotuksssa ja ne ovat haltjodensa omasuutta. • Älä käytä tätä tuotetta veden lähellä. • Älä aseta tätä tuotetta epävakaalle kärrylle, telneelle ta pöydälle. Jos tuote putoaa, se vo vahngottua vakavast. • Raot ja aukot ovat tuuletusta varten latteen luotettavan käytön varmstamseks ja ylkuumenemselta suojaamseks. Nätä aukkoja e saa tukka ta pettää. Aukkoja e saa koskaan tukka asettamalla tuote vuoteelle, sohvalle, nukkamatolle ta vastaavlle pnnolle. • Tätä tuotetta e saa koskaan asettaa lähelle lämpöpattera ta muta lämmönlähtetä ekä nden päälle ta kntesn rakentesn, jolle nssä ole kunnollsta tuuletusta. • Älä työnnä verata esnetä kuoren raosta projektorn ssään, sllä ne vovat koskettaa kohta, jossa on vaarallsen korketa jännttetä ta osa, john vo syntyä okosulkuja, jotka vovat aheuttaa tulpalon ta sähköskun. Älä kaada mtään nestetä tuotteelle ta sen ssään. • Välttääkses vahngon syntymsen ssäslle oslle ja estääkses akun vuodon älä aseta tuotetta värähtelevälle pnnalle. • Älä käytä latetta urhelu-, harjottelu- ta muussa tärähtelevässä tlassa, sllä se vo aheuttaa odottamattoman okosulkuvrran ta vahngottaa roottorlatteta. Turvallisuuttasi ja mukavuuttasi koskevia tietoja Lue nämä ohjeet huolellsest. Sälytä tämä asakrja tulevaa käyttöä varten. Noudata kakka tuotteeseen merkttyjä varotuksa ja ohjeta. Laitteen pois päältä kytkeminen ennen sen puhdistamista Älä käytä nestemäsä ta aerosolpuhdstusaneta. Käytä puhdstamseen kosteaa lnaa. Varo pistoketta irrottaessasi laitetta verkkovirrasta Huomo seuraavat ohjeet, kun yhdstät ta rrotat vrtajohdon ulkosesta vrtayksköstä: • Asenna vrtalähdeykskkö ennen kun ltät vrtajohdon pstorasaan. • Irrota vrtajohto ennen kun rrotat vrtalähdeykskön projektorsta. • Jos järjestelmässä on useta vrtalähtetä, katkase vrta järjestelmästä rrottamalla kakk vrtajohdot vrtalähtestä. Huomioi helppo pääsy Varmsta, että vrtalähteeseen, johon ltät vrtajohdon, on helppo pääsy, ja että se sjatsee mahdollsmman lähellä latteen käyttäjää. Kun latteesta ptää katkasta vrta, varmsta, että rrotat vrtajohdon sähköpstorasasta. .................................................................................................... Varoitus:

C120 User Finnish

Embed Size (px)

DESCRIPTION

manual

Text of C120 User Finnish

Page 1: C120 User Finnish

�S

uom�

Tek�jäno�keudet © 2011. Acer Incorporated.Ka�kk� o�keudet p�dätetään.

Acer-projektor� C120 -sarjan käyttöopasEns�mmä�nen pa�nos: 9/2011

Nä�h�n t�eto�h�n saattaa tulla muutoks�a e�kä muutosten tek�jä ole velvo�tettu �lmo�ttamaan n��stä. Tälla�set muutokset tulevat käyttöohjeen uus��n pa�noks��n ta� l�sädokumentte�h�n ja -julka�su�h�n. Emme myönnä ohje�den s�sällölle m�nkäänla�sta takuuta emmekä takaa n��den soveltuvuutta m�h�nkään er�ty�seen käyttötarko�tukseen.

Merk�tse t�etokoneen mall�numero, sarjanumero, ostopä�vämäärä ja ostopa�kka alla olev��n kentt��n. Sarja- ja mall�numero löytyvät t�etokoneessa olevasta tarrasta. Jos otat me�h�n yhteyttä la�tettas� koskev�ssa as�o�ssa, ota valm��ks� es�lle koneen sarja- ja mall�numero sekä ostotos�te.

M�tään osaa tästä julka�susta e� saa kop�o�da, tallentaa ta� lähettää sähkö�sest�, mekaan�sest�, kop�o�malla, tallentamalla ta� m�llään muulla ke�nolla �lman Acer Incorporated�n etukäteen antamaa k�rjall�sta lupaa.

Acer-projektor� C120-sarja

Mall�numero:

Sarjanumero:

Ostopä�vämäärä:

Ostopa�kka:

Acer ja Acer-logo ovat Acer Incorporated�n rek�sterö�tyjä tavaramerkkejä. Mu�den yr�tysten tuotte�den n�m�ä ja tavaramerkkejä käytetään tässä va�n yks�lö�m�starko�tuks�ssa ja ne ovat halt�jo�densa oma�suutta.

• Älä käytä tätä tuotetta veden lähellä.• Älä aseta tätä tuotetta epävakaalle kärrylle, tel�neelle ta� pöydälle. Jos tuote putoaa, se vo� vah�ngo�ttua vakavast�.• Raot ja aukot ovat tuuletusta varten la�tteen luotettavan käytön varm�stam�seks� ja yl�kuumenem�selta suojaam�seks�. Nä�tä

aukkoja e� saa tukk�a ta� pe�ttää. Aukkoja e� saa koskaan tukk�a asettamalla tuote vuoteelle, sohvalle, nukkamatolle ta� vastaav�lle p�nno�lle.

• Tätä tuotetta e� saa koskaan asettaa lähelle lämpöpatter�a ta� mu�ta lämmönlähte�tä e�kä n��den päälle ta� k��nte�s��n rakente�s��n, jolle� n��ssä ole kunnoll�sta tuuletusta.

• Älä työnnä v�era�ta es�ne�tä kuoren rao�sta projektor�n s�sään, s�llä ne vo�vat koskettaa koht�a, jo�ssa on vaarall�sen korke�ta jänn�tte�tä ta� os�a, jo�h�n vo� syntyä o�kosulkuja, jotka vo�vat a�heuttaa tul�palon ta� sähkö�skun. Älä kaada m�tään neste�tä tuotteelle ta� sen s�sään.

• Välttääkses� vah�ngon syntym�sen s�sä�s�lle os�lle ja estääkses� akun vuodon älä aseta tuotetta värähtelevälle p�nnalle. • Älä käytä la�tetta urhe�lu-, harjo�ttelu- ta� muussa tärähtelevässä t�lassa, s�llä se vo� a�heuttaa odottamattoman o�kosulkuv�rran

ta� vah�ngo�ttaa roottor�la�tte�ta.

Turvallisuuttasi ja mukavuuttasi koskevia tietojaLue nämä ohjeet huolell�sest�. Sä�lytä tämä as�ak�rja tulevaa käyttöä varten. Noudata ka�kk�a tuotteeseen merk�ttyjä varo�tuks�a ja ohje�ta. Laitteen pois päältä kytkeminen ennen sen puhdistamista Älä käytä nestemä�s�ä ta� aerosol�puhd�stusa�ne�ta. Käytä puhd�stam�seen kosteaa l��naa.

Varo pistoketta irrottaessasi laitetta verkkovirrasta Huom�o� seuraavat ohjeet, kun yhd�stät ta� �rrotat v�rtajohdon ulko�sesta v�rtayks�köstä:

• Asenna v�rtalähdeyks�kkö ennen ku�n l��tät v�rtajohdon p�storas�aan.• Irrota v�rtajohto ennen ku�n �rrotat v�rtalähdeyks�kön projektor�sta.• Jos järjestelmässä on use�ta v�rtalähte�tä, katka�se v�rta järjestelmästä �rrottamalla ka�kk� v�rtajohdot v�rtalähte�stä.

Huomioi helppo pääsyVarm�sta, että v�rtalähteeseen, johon l��tät v�rtajohdon, on helppo pääsy, ja että se s�ja�tsee mahdoll�s�mman lähellä la�tteen käyttäjää. Kun la�tteesta p�tää katka�sta v�rta, varm�sta, että �rrotat v�rtajohdon sähköp�storas�asta.

....................................................................................................

Varoitus:

Page 2: C120 User Finnish

Suo

m�

��

Laitteen huoltoÄlä yr�tä huoltaa tätä tuotetta �tse, koska kans�en avaam�nen ta� po�stam�nen vo� alt�staa s�nut kohd�lle, jo�ssa on vaarall�sen korke�ta jänn�tte�tä ta� mu�ta vaaroja. Turvaudu ka�kessa huollossa pätevään huoltohenk�löstöön.

Turvaudu huollossa pätevään huoltohenk�löstöön, kun:• v�rtajohto ta� p�stoke on vah�ngo�ttunut, po�kk� ta� kulunut• tuotteeseen on joutunut nestettä• tuote on alt�stunut sateelle ta� vedelle• tuote on pudonnut ta� kotelo on vah�ngo�ttunut• tuotteen to�m�nnassa es��ntyy selväst� erottuv�a muutoks�a, jotka oso�ttavat tarpeen huoltoon• tuote e� to�m� normaal�st�, va�kka noudatetaan käyttöohje�ta

....................................................................................................

Huomautus: Säädä va�n n��tä säätöjä, jo�ta käs�tellään käyttöohje�ssa, koska mu�den säätöjen säätäm�nen väär�n vo� a�heuttaa vah�nkoja ja ne vaat�vat use�n koulutetulta tekn�kolta paljon työtä la�tteen palauttam�seks� normaal��n t�laan.

....................................................................................................

Varoitus! Älä käytä turvall�suussy�stä yhteensop�mattom�a os�a, kun l�säät ta� va�hdat os�a. Kysy jälleenmyyjältä t�etoja hank�ntamahdoll�suuks�sta. La�ttees� ja sen l�säosat vo�vat s�sältää p�en�ä os�a. P�dä ne p�enten lasten ulottum�lla.

Lisäturvallisuustietoja

• Älä katso projektor�n l�nss�n läp� valon ollessa päällä. K�rkas valo saattaa vah�ngo�ttaa s�lm�äs�.• Käynn�stä ens�n projektor� ja vasta s�tten s�gnaal�lähteet.• Älä s�jo�ta tuotetta seuraavanla�s��n t�lo�h�n:

• T�laan, joka on ahdas ta� huonost� tuuletettu. Vaad�taan väh�ntään 50 cm tyhjää t�laa se�n�stä ja �lman esteetön v�rtaus projektor�n ympär�.

• Pa�kko�h�n, jo�ssa lämpöt�lat vo�vat kohota er�ttä�n korke�ks�, kuten auton s�sät�lat, kun ka�kk� �kkunat on suljettu.• Pa�kkoja, jo�ssa l��all�nen kosteus, pöly ta� tupakansavu vo� l�ata opt�s�a os�a ja lyhentää n��den käyttö�kää sekä tummentaa kuvaa.• S�ja�nt� lähellä palohälytystä.• T�loja, jo�ssa ympär�stön lämpöt�la on yl� 40 ºC/104 ºF.• S�ja�nt��n, joka on yl� 3048 metr�n korkeudella.

• Irrota projektor�n v�rtajohto p�storas�asta väl�ttömäst�, jos hava�tset la�tteessa jonk�n olevan v�alla. Älä käytä projektor�a, jos s��tä tulee savua, po�kkeavaa ääntä ta� hajua. Se vo� a�heuttaa tul�palon ta� sähkö�skun. Tässä tapauksessa �rrota v�rtajohto het� p�storas�asta ja ota yhteys jälleenmyyjään.

• Älä käytä la�tetta, jos se r�kkoutuu ta� pudotat sen. Ota tässä tapauksessa yhteys jälleenmyyjään, joka tutk�� la�tteen.• Älä suuntaa projektor�n l�nss�ä aur�nkoon. Se vo� a�heuttaa tul�palon.• Älä käännä pääv�rtakytk�ntä jatkuvast� po�s päältä ta� �rrota v�rtajohtoa käytön a�kana. • Puhd�sta �lmansuodat�n säännöll�sest�, jos sella�nen on. Lämpöt�la s�sät�lo�ssa vo� kohota ja a�heuttaa vah�nkoa, jos suodat�n/

tuuletusaukot ovat l�an ta� pölyn tukk�m�a.• Älä estä he�jastusl�nss�n he�jastusta m�llään es�neellä projektor�n ollessa käynn�ssä, s�llä se vo� a�heuttaa estävän es�neen

kuumenem�sen ja vääntym�sen ta� jopa a�heuttaa tul�palon.• Älä yr�tä purkaa projektor�a �tse. La�tteen s�sällä on vaarall�sen vo�makka�ta jänn�tte�tä, jotka vo�vat vah�ngo�ttaa s�nua. Turvaudu

ka�kessa huollossa pätevään huoltohenk�löstöön.• Älä aseta projektor�a pystyyn. Se vo� johtaa projektor�n kaatum�seen, m�kä vo� a�heuttaa vammoja ta� vah�nkoa.

Huomioi kuunnellessaNoudata seuraav�a ohje�ta suojellakses� kuuloas�.

• L�sää äänenvo�makkuutta väh�tellen, kunnes kuulet selväst� ja mukavast�. • Älä l�sää enää äänenvo�makkuutta, kun korvas� ovat sopeutuneet.• Älä kuuntele mus��kk�a kovalla äänenvo�makkuudella p�tk�ä a�koja.• Älä l�sää äänenvo�makkuutta pe�ttääkses� ympär�stön melu�suuden.• Vähennä äänenvo�makkuutta, jollet kuule lähellä olev�en �hm�sten puhetta.

HävitysohjeetÄlä he�tä tätä elektron�sta tuotetta rosk��n häv�ttäessäs� sen. Saastum�sen m�n�mo�m�seks� ja globaal�n ympär�stön parha�mm�n suojelem�seks� k�errätä la�te. Saat l�sät�etoja sähkö- ja elektron��kkala�tejätesäännöks�stä (WEEE) oso�tteesta http://www.acer-group.com/publ�c/Susta�nab�l�ty/susta�nab�l�ty01.htm

Page 3: C120 User Finnish

���S

uom�

Säädökset ja turvallisuushuomautukset

FCC-vaatimustenmukaisuusvakuutusTämä la�te on testattu, ja sen on hava�ttu olevan FCC:n B-luokan d�g�taal�la�tte�lle määr�ttäm�en rajo�tusten osan 15 vaat�musten muka�nen. Nä�den rajo�tusten tarko�tus on varm�staa, että la�te on kohtuull�sest� hä�r�ösuojattu asu�nhuone�sto�ssa käyttäm�stä varten. Tämä la�te tuottaa ja käyttää rad�oaaltoja ja saattaa säte�llä n��tä ympär�stöönsä. Jos la�tetta e� asenneta ta� käytetä ohje�den mukaan, se vo� a�heuttaa hä�r�ö�tä rad�ol��kenteelle.E� vo�da ku�tenkaan täys�n taata, ette� hä�r�ö�tä es��nny t�etyssä asennuksessa. Jos tämä la�te a�heuttaa ha�tall�sta hä�r�ötä rad�o- ta� TV-vastaanotolle, m�nkä vo� todeta kytkemällä la�tteen päälle ja po�s päältä, käyttäjää kehotetaan yr�ttämään korjata hä�r�ö yhdellä ta� useammalla to�menp�teellä:

• Suuntaa vastaanottoantenn� uudelleen.• S��rrä la�te kauemmas rad�o- ta� TV-vastaanott�mesta.• Kytke la�te p�storas�aan, joka kuuluu er� jakop��r��n ku�n p�storas�a, johon vastaanot�n on kytketty. • Kysy neuvoa la�tteen myyjältä ta� kokeneelta rad�o- ta� TV-asentajalta.

Huomautus: Suojatut kaapelitKa�kk� l��tännät mu�h�n t�etokonela�tte�s��n tulee tehdä suojatu�lla kaapele�lla, jotta FCC-säännökset täyttyvät.

Huomautus: OheislaitteetVa�n varmennetust� luokan B vaat�musten muka�s�a ohe�sla�tte�ta (tulo/lähtöla�tteet, päätteet, tulost�met, jne.) vo� l��ttää tähän la�tteeseen.Varmentamattom�en ohe�sla�tte�den käyttö johtaa todennäkö�sest� hä�r�ö�h�n rad�o- ja TV-vastaanotossa. VaroitusMuutokset ta� mukautukset, jo�ta valm�staja e� ole n�menoma�sest� hyväksynyt, vo�vat m�tätö�dä Federal Commun�cat�ons Comm�ss�on�n käyttäjälle myöntämän o�keuden käyttää tätä la�tetta.

KäyttöolosuhteetTämä la�te on FCC-sääntöjen osan 15 muka�nen. Käyttö on kahden seuraavan ehdon ala�nen: (1) tämä la�te e� a�heuta ha�tall�sta hä�r�ötä ja (2) tämän la�tteen on hyväksyttävä ka�kk� vastaanotettu hä�r�ö, mukaan luettuna hä�r�ö, joka saattaa a�heuttaa epäto�vottavaa to�m�ntaa.

Huomautus: Käyttö KanadassaTämä luokan B d�g�taal�nen la�te on Kanadan ICES-003-norm�n muka�nen.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiensCet appare�l numér�que de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Yhdenmukaisuusilmoitus EU-maissaAcer �lmo�ttaa täten, että tämä projektor�sarja on 1999/5/EC-d�rekt��v�n olenna�sten vaat�musten ja mu�den as�aankuuluv�en l�säysten muka�nen.Venäjän säätelysertifikaation mukainen

Huomautus radiolaitteen käyttäjälle....................................................................................................

Huomautus: Alla olevat säätelytiedot koskevat vain malleja, joissa on langaton LAN ja/tai Bluetooth.

YleistäTämä tuote on rad�otaajuus- ja turvall�suusstandard�en muka�nen ka�k�ssa ma�ssa ta� ka�k�lla alue�lla, jo�ssa se on hyväksytty langattomaan käyttöön.R��ppuen tuotteen määr�tyks�stä, tuote vo� s�sältää ta� olla s�sältämättä langattom�a rad�ola�tte�ta (kuten langattoman LAN- ja/ta� Bluetooth-moduul�n).

Kanada – Alhaisen virrankäytön lisenssistä vapaa radio (RSS-210)a. Yle�s�ä t�etoja

Käyttö on kahden seuraavan ehdon ala�nen: 1. Tämä la�te e� a�heuta ha�tall�sta hä�r�ötä ja

2. Tämän la�tteen on hyväksyttävä ka�kk� vastaanotettu hä�r�ö, mukaan luettuna hä�r�ö, joka saattaa a�heuttaa epäto�vottavaa to�m�ntaa.

b. Käyttö 2,4 GHz:n ka�stalla Jotta estetään l�senso�dun palvelun rad�ohä�r�ntä, tämä la�te on tarko�tettu käytettäväks� s�sät�lo�ssa, ja ulkoasennukset vaat�vat l�senso�nn�n.

Luettelo soveltavista maistaTätä la�tetta on käytettävä tarko�n sen maan säädösten ja rajo�tusten muka�sest�, jossa la�tetta käytetään. Saat l�sät�etoja ottamalla yhteyttä pa�kall�seen to�m�stoon maassa, jossa käytät la�tetta. Katso uus�n maaluettelo oso�tteesta http://ec.europa.eu/enterpr�se/rtte/�mplem.htm.

Page 4: C120 User Finnish

Suo

m�

�v

Asiat tärkeysjärjestyksessä

Käyttöhuomautus Tee näin:

• Sammuta la�te ennen sen puhd�stam�sta.• Puhd�sta la�tteen ulkokuor� m�edolla puhd�stusa�neella kostutetulla, pehmeällä l��nalla.• Irrota v�rtap�stoke p�storas�asta, jos la�tetta e� käytetä p�tkään a�kaan.

Älä tee tätä:• Älä käytä la�tteen puhd�stam�seen hankaav�a puhd�stusa�ne�ta, vahoja ta� l�uott�m�a.• Älä käytä seuraavanla�s�ssa olosuhte�ssa:

• Äär�mmä�sen kuumassa, kylmässä ta� kosteassa ympär�stössä.• Pöly�sessä ta� l�ka�sessa ympär�stössä.• Vo�makka�ta magneett�kentt�ä muodostav�en la�tte�den lähe�syydessä.• Älä aseta suoraan aur�ngonvaloon.

VarotoimetNoudata tässä käyttöoppaassa suos�teltuja varo�tuks�a, varoto�m�a ja huoltoto�menp�te�tä la�tteen el�n�än p�dentäm�seks�.

....................................................................................................

Varoitus! • Älä katso projektor�n l�nss�n läp� valon ollessa päällä. K�rkas valo saattaa vah�ngo�ttaa s�lm�äs�.• Välttääkses� tul�palon ta� sähkö�skun vaaraa, älä alt�sta tätä tuotetta sateelle ta� kosteudelle.• Älä avaa ta� pura tuotetta, s�llä se vo� a�heuttaa sähkö�skun.• Käynn�stä ens�n projektor� ja vasta s�tten s�gnaal�lähteet.

Page 5: C120 User Finnish

1S

uom�

USB 3.0

Projektor� Verkkola�te va�htov�rtap�stokkeella (val�nna�nen) USB-Y-kaapel�

# Kuvaus # Kuvaus1 Tasav�rtatulol��täntä 4 Tarkennusrengas2 USB 3.0 M�cro B -tyypp� 5 Jalusta3 L�nss�

431 2

5

USB 3.0

JohdantoTuotteen yleiskatsaus

Pakkauksen yleiskatsausAlla ovat kuvattu�na projektor�n mukana tulevat osat. Varm�sta, että to�m�tus on täydell�nen. Ota het� yhteyttä jälleenmyyjään, jos jok�n osa puuttuu.

P/N:MU.JE000.001

C120 Series

USB 3.0

Puss� Käyttöopas P�kaopas

Page 6: C120 User Finnish

Suo

m�

2

Vaihtovirtasovittimen pistokkeen käyttöAluksi

# Kuvaus1 Verkkola�te va�htov�rtap�stokkeella

2 USB-Y-kaapel�

.........................................

Huomautus: Varm�staakses�, että projektor� to�m�� kunnolla Notebook-t�etokonees� kanssa, varm�sta, että näyttöt�lan ajo�tus on yhteensop�va projektor�n kanssa.Huomautus: Varm�sta, että l��tät USB-kaa-pel�n p�stokkeen kunnolla kannettavaan.

L��tä USB-l��t�n Notebook-t�etokoneeseen ja projektor��n. Jos haluat näytöstä k�rkkaamman, käytä verkkola�tetta ta� l��tä kaks� USB-l��t�ntä Notebook-t�etokoneeseen

...................................................................................................Huomautus: On suos�teltavaa käyttää verkkola�tetta k�rkka�mman he�jastuksen varm�stam�seks�.Huomautus: Jos verkkola�tetta e� ole, l��täntään suos�tellaan käytettäväks� USB 3.0:aa, jos sella�nen on, ta� kahta USB-l��t�ntä samalla puolella Notebook-t�etokonetta parhaan suor�tuskyvyn varm�stam�seks�. Varm�sta, että Notebook-t�etokone pystyy tuottamaan r��ttäväst� v�rtaa USB-portt�en kautta.Huomautus: Jos käytettäv�ssä on va�n yks� USB-portt�, käytä Master USB -l��t�ntä (Acer-Notebook-t�etokoneella).Huomautus: On suos�teltavaa l��ttää kaks� USB-portt�a ta� käyttää verkkola�tetta, jos käytössä on muu ku�n Acer-Notebook-t�etokone. Jos käytettäv�ssä on va�n yks� USB-portt� on käytettävä Master USB -l��t�ntä ja verkkola�tetta (muulla ku�n Acer-Notebook-t�etokoneella). Huomautus: Notebook tukee va�n yhtä l�nkk�ä C120-sarjaan.

Projektorin liittäminen

PUSHPUSHPUSHPUSH PUSHPUSH

1 2 3

PUSHPUSHPUSHPUSHPUSHPUSH

4 5

# Kuvaus1 L��tä p�stoke. (kuvat 1–3)

2 Va�hda p�stoke. (kuvat 4–6)

USB 3.0

USB 3.0

1

2

Orja Isäntä

Page 7: C120 User Finnish

3S

uom�

Järjestelmän minimivaatimukset:• Core 2 Duo 2,0Ghz• 2 Gt DDR SDRAM

................................................................................................

Huomautus: V�deoto�sto e� ole suos�teltava käytettäessä m�n�kannettavaa ta� CULV-m�n�kannettavaa (suor�t�ntehorajo�tus).Huomautus: Dual-core-m�n�kannettava ta� tehokkaamp� on suos�teltava, jos haluat katsoa tasa�sta v�deoto�stoa.Huomautus: USB-ka�stanleveys on USB 3.0 - ta� 2.0-määr�tyksen muka�nen.

Tuettu käyttöjärjestelmä:• W�ndows XP Home ta� Profess�onal 32-b�tt�nen Serv�ce Pack 3 ta� uudemp�• W�ndows V�sta 32- ja 64-b�tt�nen Serv�ce Pack 2 ta� uudemp�• W�ndows 7 32- ja 64-b�tt�nen.

................................................................................................

Huomautus: Mac- ja Andro�d-käyttöjärjestelmät e�vät ole tuettuja.

Näytä USB:n kauttaUSB-proj�so�nt� on helppokäyttö�nen to�m�nto, jolla vo� proj�so�da kannettavan/pöytät�etokoneen näytön yhdellä USB-kaapel�lla tarv�tsematta ohja�m�a. C120 tarjoaa sekä USB3.0 että USB2.0-proj�so�nn�n.Kun l��tät projektor�n ens�mmä�stä kertaa, kannettava/pöytät�etokone tunn�staa C120:n automaatt�sest�. Asenna sovellus noudattaen näytön ohje�ta – Acer D�splayPal. Suor�ta dlusb_launcherC120.exe, m�nkä jälkeen kannettavan/pöytät�etokoneen näyttö proj�so�daan C120:n kautta. Vo�t alkaa käyttää USB-projektor�a.Acer D�splayPal tulee näkyv��n �lma�s�nalueen kuvakkeena, näet v�est�n "C120 detected" (C120 tunn�stettu), kun C120 on käyttövalm�s.

Projektorin sammuttaminenKun lopetat projektor�n käytön, �rrota USB-Y-kaapel� Notebook-t�etokoneesta.

............................................................................................................................Huomautus: Jos C120 menee valm�ust�laan, l��tä USB-kaapel� uudelleen.

Automaattisen käynnistyksen asentaminen

Noudata ens�mmä�sellä kerralla Va�he_1–3:n ohje�ta asettaakses� t�etokoneen ennen C120:n l��ttä-m�stä t�etokoneen USB-portt��n.

Vaihe_1: Ota v�rustorjuntaohjelm�sto po�s käytöstä ja l��tä C120 uudelleen tetokoneeseen, kunnes C120 tulee näkyv��n.

Vaihe_2: Varm�sta, että k�rjaudut s�sään t�etokoneeseen ”Järjestelmänvalvoja”-t�l�llä.

[

W�ndows "Käynn�stä"

[ [

Page 8: C120 User Finnish

Suo

m�

4

Vaihe_4: L��tä C120 t�etokoneen USB-portt��n

USB 3.0

Vaihe_5: C120 näyttää ACER�n Tervetuloa-logon

Vaihe_6: Käynn�stä "dlusb_launcherC120.exe"-ohjelma

Kun t�etokone näyttää "Automaatt�nen to�sto"-�kkunan, val�tse "Tee tämä a�na ohjelmalle ja pele�lle" ja käynn�stä "dlusb_launcherC120.exe"-ohjelma.

............................................................................................

Huomautus: Jos "Automaatt�nen to�sto"-�kkuna e� tule näkyv��n, avaa "C120 CD Dr�ver d�sk" nap-sauttamalla h��ren o�kealla pa�n�kkeella ja käynn�stä "dlusb_launcherC120.exe"-ohjelma

[ [

Vaihe_3: Nollaa t�etokone "Automaatt�nen to�sto"-to�m�nnolla Nollaa "Automaatt�nen to�sto" oletusasetukseen ja ota käyttöön "Käytä automaatt�sta to�s-toa ka�k�lle t�etoväl�ne�lle ja la�tte�lle".

[ [ [ [

[

Page 9: C120 User Finnish

5S

uom�

Vaihe_8: C120 näyttää t�etokonekuvan.

T�etokone tunn�staa C120:n ja näyttää ohjauskuvak-keen; C120 näyttää t�etokoneen näyttökuvan o�ke�n.

.....................................................................................................

Huomautus: Varm�sta, että "Automaatt�nen to�sto" on asetettu t�laan "Asenna ta� suor�ta t�etoväl�neestä".

[ [ [ [

Huomautus: Kannettavalta ta� PC-t�etokoneelta kestää hetken tunn�staa USB ens�mmä�sellä käyttökerralla. Kun näet yllä es�tetyn �kkunan, kannettava on tunn�stanut C120:n.Huomautus: Vo�t käyttää C120:tä, kun kannettava/PC-t�etokone on lopettanut käyttöjärjestelmän käynn�styk-sen/uudelleenkäynn�styksen.Huomautus: Varm�sta, että s�nulla on järjestelmänvalvojatason käyttöo�keudet kannettavaan/PC-t�etokonee-seen.Huomautus: Vo�t saada v�rustorjuntasovellukselta ponnahdus�kkunav�est�n, jossa kysytään haluatko suor�ttaa C120-sovelluksen. Huomautus: On suos�teltavaa olla käyttämättä mu�ta USB-la�tte�ta (ulko�nen opt�nen levyasema, ulko�nen k��ntolevyasema, matkapuhel�men/kannettav�en la�tte�den lataam�nen) käyttäessäs� USB-projektor�a.Huomautus: USB-proj�so�nt� e� ole tuettu D�rectX PC -pele�llä.

Vaihe_7: Anna "C120_dlusb Appl�cat�on"-ohjelman käydä

Kun W�ndows-ponnahdus�kkuna "Käyttäjät�l�-en valvonta" tulee näkyv��n, val�tse "KYLLÄ".

Page 10: C120 User Finnish

Suo

m�

6

Display Mode (Näyttötila)

Acer DisplayPalJos haluat säätää asetusta, napauta Acer D�splayPal�n �lma�s�nalueen kuvaketta.

Vo�t val�ta näyttäm�stä varten M�rror (Pe�l�t�lan) ta� 800x600-t�lan. 800x600 on oletusasetus.

Power Mode (Virtatila)Vo�t val�ta Auto Power (Automaatt�nen v�rtat�la) ta� ECO (ECO-t�lan). Auto Power (Automaatt�nen v�rtat�la) on oletust�la.

Val�tse sop�va alla olevasta taulukosta.

V�rtat�la Käytettävä USB-portt�

Kokona�sv�rta (v��te)

K�rkkausaste ★ K�rkkaus

(yks�kkö: lm)Huomautus

Automaatt�nen Verkkola�te E� sovellu 20 W ★★★★★★★ Suos�teltu

USB 3.0 x 1 (Master) 1 portt�, USB 3.0 x 1 9 W ★★★★★★E� verkkola�tetta, kannettava USB 3.0 -port�lla

USB 2.0 x 2 2 portt�a, USB 2.0 x 2 7 W ★★★★★E� verkkola�tetta, va�n kannettava USB 2.0 -port�lla

USB 2.0 x 1 (Master) 1 portt�, USB 2.0 x 1 4–7 W ★★★★USB-v�rran muka�nen (Va�n Acer-Notebook-t�etokoneella)

Eco Verkkola�te E� sovellu 12 W ★★★★★★ Suos�teltu äänettömällä

USB 3.0 x 1 (Master) 1 portt�, USB 3.0 x 1 4,5 W ★★ USB-tehon mukaan

USB 2.0 x 2 2 portt�a, USB 2.0 x 2 4 W ★★ USB-tehon mukaan

USB 2.0 x 1 (Master) 1 portt�, USB 2.0 x 1 4 W ★★USB-v�rran muka�nen (Va�n Acer-Notebook-t�etokoneella)

Page 11: C120 User Finnish

7S

uom�

About (Tietoja)About (T�etoja): Acer D�splayPal�n vers�ot�edot.

Kuvan koon ja etäisyyden optimointi

Ruudun koko

27" <B>

Korkeus:34 cm

<C>

<A>1,0 m Haluttu etäisyys

Haluttu etä�syys

(m) <A>

Ruudun koko Ylä <C>Halka�s�ja (tuumaa)

<B>

L x K(cm)

Kuvan alareunasta yläreunaan

(cm) 0,37 10 22 x 12 120,5 14 30 x 17 171,0 27 61 x 34 341,5 41 91 x 51 512,0 55 121 x 68 682,5 68 152 x 85 853,0 82 182 x 102 1023,5 96 212 x 119 119

3,65 100 221 x 124 124

Val�tse tarvettas� vastaava etä�syys. Asennuksen jälkeen vo�t alkaa käyttää USB-proj�so�nt�a.

VianetsintäLiitteet

Jo�tak�n ratka�suja ongelm��n, jo�ta saatat kohdata:# Ongelma Ratka�su1 Kuvaa e� tule näkyv��n • Varm�sta, että USB-kaapel�t on l��tetty o�ke�n ja t�ukast�.

• Varm�sta, että Notebook-t�etokone on käynn�stetty.• Varm�sta, että Master USB -l��t�n on l��tetty.• On suos�teltavaa käyttää verkkola�tetta, jos käytössä on muu ku�n acer-

kannettava. 2 Kuva e� ole tarkka • Säädä tarkennusrenkaalla.

• Säädä etä�syys ruudusta katsom�starpe�s��n sop�vaks�.3 Kuva on l��an p�en� ta� �so • S��rrä projektor�a lähemmäs ta� kauemmas valkokankaasta.4 Kuva välkkyy • Säädä v�rtat�laa, koska USB-teho e� r��tä. Säädä näytön ohje�den muka�sest�.

• Kaupo�sta saatava USB-verkkola�te on v��tteell�nen.

Page 12: C120 User Finnish

Suo

m�

8

VGA (analog�nen) - PC-s�gnaal�

T�la Resoluut�o Pystytaajuus (Hz)

Vaakataajuus[KHz]

SVGA 800 x 600 60 37,9

XGA 1024 x 768 60 48,4

SXGA 1280 x 1024 60 64,0

QuadVGA 1280 x 960 60 60,0

SXGA+ 1400 x 1050 60 65,3

UXGA 1600 x 1200 60 75,0

YhteensopivuustilatA. PC 4:3 -ajoitus B. PC Laaja -ajoitus

VGA (analog�nen) - PC-s�gnaal�

T�la Resoluut�o Pystytaajuus (Hz)

Vaakataajuus[KHz]

WXGA 1280 x 768 60 47,8

WXGA 1280 x 720 60 44,8

WXGA 1280 x 800 60 49,6

WXGA 1024 x 768 60 59,9

WSXGA+ 640 x 480 60 65,3

WSXGA+ 800 x 600 60 67,5

WSXGA+ 1024 x 768 60 47,7

Tekniset tiedot

Proj�so�nt�järjestelmä DLP® Pa�no 176 gResoluut�o Nat��v� FWVGA (854 x 480)

M�tat 110 x 85 x 25 mm(4,3" x 3,3" x 0,98")Vär�en määrä 16,7 m�ljoonaa vär�ä

Pystyv�rk�stystaajuus 25–86 Hz Tulol��ttymä DC IN x 1USB 3.0 M�cro B -tyypp� x 1

Vaakasuora pyyhkä�synopeus 30–100 KHz

V�rtalähde

40W:n verkkola�te (19V/2,54A, 100–240V AC)USB-v�rta (tyypp� A) kannettavastaProjekt�ol�nss� F = 1,87, f = 11,00 mm

Manuaal�nen tarkennusProj�so�nt�ruudun koko 10" (25 cm) - 100" (365 cm) Verkkola�tteen

V�rrankulutusValm�ust�la < 0,5 W Normaal�t�la < 23 WKuvasuhde 16:9 (Nat��v�), 4:3

He�ttosuhde 55"@2 m (1,65:1)

Vak�ol�sävarusteet

Verkkola�te va�htov�rtap�stokkeella x 1USB-Y-kaapel� x 1Puss� x 1 Käyttöopas (CD-ROM) x 1 P�kaopas x1

Käyttölämpöt�la 5°C - 35°C / 41°F - 95°F

Käyttökosteus 35–80 % RH

Notebook-yhteensop�vuus W�ndows XP/V�sta/W�n7