of 12 /12
Čeština Copyright © 2011. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Projektor Acer C120 Series – uživatelská příručka Původní vydání: 9/2011 Vyhrazujeme si právo změn informací v této publikaci bez povinnosti tyto změny nebo revize oznámit. Tyto změny budou zahrnuty v novém vydání této příručky nebo doplňkových dokumentů a publikací. Naše společnost neposkytuje prohlášení nebo záruky, výslovné či předpokládané, ohledně obsahu této příručky, a výslovně vylučuje předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Poznamenejte si číslo modelu, datum a místo zakoupení do následujících políček. Sériové číslo a číslo modelu najdete na štítku připevněném k projektoru. Veškerá korespondence vztahující se k vašemu produktu by měla uvádět sériové číslo a číslo modelu. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávačích informací ani přenesena, v libovolně podobě a libovolnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním a podobně, bez předchozího písemného svolení Acer Incorporated. Projektor Acer C120 Series Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky společnosti Acer Incorporated. Názvy ostatních společností nebo ochranné známky jsou v tomto dokumentu použity pouze pro identifikační účely a jsou majetkem příslušných společností. • Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody. • Neumísťujte zařízení na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. V případě pádu může dojít k vážnému poškození. • Větrací štěrbiny a otvory zajišťují spolehlivý provoz zařízení a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Při umístění zařízení na postel, pohovku, polštář nebo jiný měkký povrch nesmí být větrací otvory nikdy zablokované. • Toto zařízení nesmí být v žádném případě umístěno poblíž radiátoru nebo jiného tepelného zdroje a ani nesmí být použito jako vestavěná aplikace, aniž by byla zajištěno dostatečné větrání. • Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti zařízení. Může se jednat o součásti pod vysokým napětím nebo o uzemňovací vývody. Při kontaktu hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zabraňte potřísnění nebo vniknutí tekutiny do zařízení. • Aby se zabránilo poškození vnitřních součástí a úniku elektrolytu z baterie, neumísťujte zařízení na vibrující povrch. • Toto zařízení zásadně nepoužívejte při sportování, cvičení nebo v jiném prostředí s vibracemi, které pravděpodobně způsobí neočekávaný zkrat nebo poškození rotujících vnitřních součástí. Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Uschovejte tento dokument pro budoucí použití. Dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na tomto výrobku. Vypnutí zařízení před čištěním Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čističe. K čištění použijte vlhký hadřík. Upozornění pro zástrčku jako odpojovací prvek Při připojování a odpojování přívodu externího zdroje napájení dodržujte následující pokyny: • Zdroj napájení nainstalujte před připojením napájecího kabelu do elektrické zásuvky. • Před odpojením zdroje napájení od projektoru odpojte napájecí kabel. • Pokud má systém více zdrojů napájení, odpojte systém od proudu odpojením všech napájecích kabelů ode všech zdrojů napájení. Upozornění na dostupnost Elektrická zásuvka, do které připojujete napájecí kabel, musí být snadno dostupná a musí se nacházet co nejblíže obsluhy zařízení. Je-li třeba odpojit zařízení od napájení, určitě odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. .................................................................................................... Varování:

C120 User Czech

Embed Size (px)

DESCRIPTION

manual

Text of C120 User Czech

Page 1: C120 User Czech

�Č

eština

Copyright © 2011. Acer Incorporated.Všechna práva vyhrazena.

Projektor Acer C120 Series – uživatelská příručkaPůvodní vydání: 9/2011

Vyhrazujeme si právo změn informací v této publikaci bez povinnosti tyto změny nebo revize oznámit. Tyto změny budou zahrnuty v novém vydání této příručky nebo doplňkových dokumentů a publikací. Naše společnost neposkytuje prohlášení nebo záruky, výslovné či předpokládané, ohledně obsahu této příručky, a výslovně vylučuje předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Poznamenejte si číslo modelu, datum a místo zakoupení do následujících políček. Sériové číslo a číslo modelu najdete na štítku připevněném k projektoru. Veškerá korespondence vztahující se k vašemu produktu by měla uvádět sériové číslo a číslo modelu.

Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávačích informací ani přenesena, v libovolně podobě a libovolnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním a podobně, bez předchozího písemného svolení Acer Incorporated.

Projektor Acer C120 Series

Číslo modelu:

Sériové číslo:

Datum zakoupení:

Místo zakoupení:

Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky společnosti Acer Incorporated. Názvy ostatních společností nebo ochranné známky jsou v tomto dokumentu použity pouze pro identifikační účely a jsou majetkem příslušných společností.

• Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody.• Neumísťujte zařízení na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. V případě pádu může dojít k vážnému poškození.• Větrací štěrbiny a otvory zajišťují spolehlivý provoz zařízení a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani

jinak omezeny. Při umístění zařízení na postel, pohovku, polštář nebo jiný měkký povrch nesmí být větrací otvory nikdy zablokované.

• Toto zařízení nesmí být v žádném případě umístěno poblíž radiátoru nebo jiného tepelného zdroje a ani nesmí být použito jako vestavěná aplikace, aniž by byla zajištěno dostatečné větrání.

• Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti zařízení. Může se jednat o součásti pod vysokým napětím nebo o uzemňovací vývody. Při kontaktu hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zabraňte potřísnění nebo vniknutí tekutiny do zařízení.

• Aby se zabránilo poškození vnitřních součástí a úniku elektrolytu z baterie, neumísťujte zařízení na vibrující povrch. • Toto zařízení zásadně nepoužívejte při sportování, cvičení nebo v jiném prostředí s vibracemi, které pravděpodobně způsobí

neočekávaný zkrat nebo poškození rotujících vnitřních součástí.

Informace pro vaši bezpečnost a pohodlíPečlivě si přečtěte tyto pokyny. Uschovejte tento dokument pro budoucí použití. Dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na tomto výrobku.

Vypnutí zařízení před čištěním Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čističe. K čištění použijte vlhký hadřík.

Upozornění pro zástrčku jako odpojovací prvek Při připojování a odpojování přívodu externího zdroje napájení dodržujte následující pokyny:

• Zdroj napájení nainstalujte před připojením napájecího kabelu do elektrické zásuvky.• Před odpojením zdroje napájení od projektoru odpojte napájecí kabel.• Pokud má systém více zdrojů napájení, odpojte systém od proudu odpojením všech napájecích kabelů ode všech zdrojů napájení.

Upozornění na dostupnostElektrická zásuvka, do které připojujete napájecí kabel, musí být snadno dostupná a musí se nacházet co nejblíže obsluhy zařízení. Je-li třeba odpojit zařízení od napájení, určitě odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

.................................................................................................... Varování:

Page 2: C120 User Czech

Češ

tina

��

Servis zařízeníNepokoušejte se provádět sami opravy tohoto zařízení. Při otevření nebo odejmutí krytů hrozí nebezpečí kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo jiná nebezpečí. Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis.

V následujících případech požádejte kvalifikovaného servisního technika o odbornou opravu:• napájecí kabel je poškozený nebo polámaný• do zařízení vnikla tekutina• zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě• došlo k pádu zařízení nebo k poškození skříně• výkon zařízení se znatelně změnil a je třeba provést opravu• při dodržení pokynů pro používání zařízení nefunguje normálně

....................................................................................................

Poznámka: Používejte pouze ovládací prvky uvedené v návodu k používání. Nesprávné používání ostatních ovládacích prvků může způsobit poškození takového rozsahu, že k obnovení normálního fungování produktu často bývá zapotřebí rozsáhlé opravy kvalifikovaným technikem.

....................................................................................................

Varování! Z bezpečnostních důvodů při přidávání nebo výměně komponent nepoužívejte nekompatibilní součásti. Poraďte se s prodejcem o možnostech nákupu. Tento produkt a jeho doplňky mohou obsahovat drobné díly. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Další bezpečnostní informace• Nehleďte do objektivu projektoru, když světlo svítí. Jas může poškodit zrak.• Nejdříve zapněte projektor a potom zdroje signálu.• Neumísťujte zařízení v následujících prostředích:

• Špatně větraný nebo omezený prostor. Je nezbytné, aby byl mezi projektorem a stěnami volný prostor alespoň 50 cm a aby bylo zajištěno proudění vzduchu okolo projektoru.

• Místa, na kterých se může prudce zvýšit teplota, například v automobilu se zavřenými okénky.• Místa s nadměrnou vlhkostí, prachem nebo cigaretovým dýmem mohou znečišťovat optické součásti, zkracovat životnost a

ztmavovat obraz.• Místa v blízkosti požárních alarmů.• Místa, kde teplota okolí může stoupnout nad 40 ºC/104 ºF.• Místa v nadmořské výšce nad 10000 stop.

• Pokud s projektorem není něco v pořádku, ihned jej odpojte. Nepoužívejte projektor, ze kterého vychází kouř, zvláštní zvuk nebo zápach. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V takovém případě okamžitě projektor odpojte a kontaktujte prodejce.

• Používejte toto zařízení tak, aby se zabránilo jeho poškození nebo pádu. V takovém případě požádejte prodejce o kontrolu.• Nezaměřujte objektiv do slunce. Může dojít k požáru.• Nevypínejte příliš často hlavní vypínač ani neodpojujte projektor od elektrické zásuvky během provozu. • Pravidelně čistěte vzduchový filtr (je-li k dispozici). Když jsou filtr nebo větrací otvory ucpané prachem nebo nečistotami, může se

zvýšit vnitřní teplota a způsobit poškození.• Když je projektor v provozu, neblokujte objektiv projektoru žádným předmětem, protože by mohlo dojít k zahřátí objektu, jeho

deformaci či dokonce ke vzniku požáru.• Nepokoušejte se tento projektor rozebírat. Uvnitř jsou vysoká napětí, která vás mohou zranit. S veškerými opravami se obracejte na

kvalifikovaného servisního technika.• Neumísťujte projektor do svislé polohy na jeho zadní část. Mohlo by dojít k převrácení projektoru, zranění nebo poškození.

Upozornění pro poslechV zájmu ochrany sluchu dodržujte následující pokyny.

• Hlasitost zvyšujte postupně na úroveň, na které slyšíte čistě a pohodlně. • Po přizpůsobení vašeho sluchu již hlasitost nezvyšujte.• Neposlouchejte dlouhodobě hlasitou hudbu.• Nepřehlušujte hlučné okolí zvýšením hlasitosti.• Pokud neslyšíte osoby, které hovoří blízko vás, snižte hlasitost.

Pokyny pro likvidaciToto elektronické zařízení nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Použité zařízení recyklujte, aby se minimalizovalo znečištění a zajistila maximální ochrana životního prostředí. Další informace o Směrnici pro likvidaci použitého elektrického a elektronického vybavení (WEEE) najdete na http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm

Page 3: C120 User Czech

���Č

eština

Poznámky o předpisech a bezpečnosti

Poznámka ke směrnicím FCCTento produkt byl testován a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při normální instalaci. Produkt vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalován a používán podle pokynů, může způsobovat rušení radiokomunikací.Není poskytována záruka, že v konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení ruší příjem rádia nebo televize, což lze prokázat zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit následujícími opatřeními:

• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.• Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač. • Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Poznámka: stíněné kabelyVšechna připojení do jiných počítačových zařízení musí být provedena stíněnými kabely, aby byla dodržena shoda s předpisy FCC.

Poznámka: periferní zařízeníK tomuto zařízení lze připojit pouze periferní zařízení (vstupní a výstupní zařízení, terminály, tiskárny, atd.), která jsou certifikována a která vyhovují omezením pro zařízení třídy B.Při používání necertifikovaných periferních zařízení bude s velkou pravděpodobností docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

UpozorněníZměny nebo úpravy bez výslovného souhlasu výrobce mohou způsobit ztrátu uživatelské ochrany, zaručené Federálním úřadem pro komunikace (FCC), při provozu tohoto zařízení.

Provozní podmínkyToto zařízení vyhovuje části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí působit škodlivé rušení, (2) toto zařízení musí snést jakékoli vnější rušení včetně rušení, které může způsobit nesprávnou funkci.

Poznámka: uživatelé v KanaděToto zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiensCet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Prohlášení o shodě pro státy EUSpolečnost Acer tímto prohlašuje, že projektory této řady splňují základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 1999/5/EC.Splňuje požadavky Ruské regulační certifikace

Poznámka o zákonném schválení rádiových zařízení....................................................................................................

Poznámka: Následující informace o zákonném schválení se týkají pouze modelů s bezdrátovým připojením k síti a/nebo s technologií Bluetooth.

ObecnéTento výrobek splňuje standardy rádiových frekvencí a bezpečnosti každé země nebo regionu, ve kterých byl schválen pro bezdrátové používání.V závislosti na konfiguraci může nebo nemusí tento výrobek obsahovat bezdrátové rádiové zařízení (například moduly bezdrátové LAN a/nebo Bluetooth).

Kanada - slaboproudá licence s výjimkou komunikačních zařízení (RSS-210)a. Obecné informace

Provoz zařízení je omezen následujícími podmínkami: 1. Toto zařízení nesmí působit nežádoucí rušení signálu a 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by působilo nežádoucí činnost zařízení.

b. Provoz v pásmu 2,4 GHz Aby se zabránilo rádiovému rušení licencovaných služeb, toto zařízení je určeno pro provoz ve vnitřních prostorách a venkovní instalace podléhá licenci.

Seznam platných zemíToto zařízení musí být používáno přesně podle předpisů a omezení každé země. Pro podrobnější informace kontaktujte místní úřady země, ve které má být zařízení používáno. Aktuální seznam je na http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.

Page 4: C120 User Czech

Češ

tina

iv

Úvodem

Poznámky k používání Co dělat:

• Před čištěním zařízení vypněte.• Skříň zařízení čistěte měkkým hadříkem navlhčeným v slabém roztoku saponátu.• Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

Co nedělat:• Zařízení nečistěte abrazivními čistícími prostředky, vosky nebo rozpouštědly.• Nepoužívejte zařízení v následujících podmínkách:

• V extrémně teplém, studeném nebo vlhkém prostředí.• Na místech s vysokou koncentrací prachu a nečistot.• V blízkosti zařízení, která vytvářejí silné magnetické pole.• Na přímém slunečním světle.

ZásadyRespektujte veškerá varování, zásady a pokyny pro údržbu uvedené v této uživatelské příručce pro zajištění co nejdelší životnosti tohoto produktu.

....................................................................................................

Varování! • Nehleďte do objektivu projektoru, když světlo svítí. Jas může poškodit zrak.• K omezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.• Toto zařízení neotevírejte ani nerozebírejte - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.• Nejdříve zapněte projektor a potom zdroje signálu.

Page 5: C120 User Czech

eština

USB 3.0

Projektor Napájecí adaptér se zástrčkou

střídavého napájení (volitelně)

Kabel USB Y

# Popis # Popis1 Napájecí konektor 4 Zaostřovací kroužek2 USB 3.0 Micro typ B 5 Stojan s nožkami3 Objektiv

431 2

5

USB 3.0

ÚvodPřehled produktu

Obsah krabiceTento projektor je dodáván s následujícím příslušenstvím. Zkontrolujte, zda je Váš přístroj kompletní. Jestliže nějaká část chybí, okamžitě kontaktujte vašeho prodejce.

P/N:MU.JE000.001

C120 Series

USB 3.0

Pouzdro Uživatelská příručka Stručná příručka

Page 6: C120 User Czech

Češ

tina

2

Pokyny pro používání zástrčky adaptéru střídavého napájeníZačínáme

# Popis

1 Napájecí adaptér se zásuvkou střídavého napájení

2 Kabel USB Y

.........................................

Poznámka: Aby byla zajištěna dobrá spolupráce projektoru a notebooku, musí být časování režimu zobrazení kompatibilní s projektorem. Poznámka: Zkontrolujte, zda je kabel USB řádně připojen k notebooku.

Připojte konektor USB k notebooku a připojte konektor USB k projektoru. Chcete-li jasnější zobrazení, použijte napájecí adaptér nebo připojte dva konektory USB k notebooku.

...................................................................................................Poznámka: Pro dosažení optimálního jasu doporučujeme použít napájecí adaptér.Poznámka: Pokud napájecí adaptér není k dispozici, doporučujeme připojit USB 3.0 (je-li k dispozici) nebo připojit dva konektory USB na stejné straně notebooku pro dosažení optimálního výsledku. Zkontrolujte, zda notebook může dodávat dostatečný proud prostřednictvím portů USB.Poznámka: Pokud je k dispozici pouze jeden port USB, použijte hlavní konektor USB (pro notebook Acer).Poznámka: V případě notebooku jiného, než Acer, doporučujeme připojit 2 port USB nebo použít adaptér střídavého napájení. Pokud je k dispozici pouze jeden port USB, použijte hlavní konektor USB a musíte připojit adaptér střídavého napájení (pro notebook jiný, než Acer).Poznámka: Je podporováno připojení pouze jednoho C120 notebooku.

Připojení projektoru

PUSHPUSHPUSHPUSH PUSHPUSH

1 2 3

PUSHPUSHPUSHPUSHPUSHPUSH

4 5

# Popis1 Připojte zástrčku. (obrázek #1~3)

2 Změňte zástrčku. (obrázek #4~6)

USB 3.0

USB 3.0

1

2

Podřízený Hlavní

Page 7: C120 User Czech

eština

Minimální požadavky na systém:• Core 2 Duo 2,0GHz• 2GB DDR SDRAM

................................................................................................

Poznámka: Nedoporučujeme přehrávat video při používání netbooku nebo notebooku CULV (omezení výkonu procesoru).Poznámka: Pro hladké přehrávání videa doporučujeme dvoujádrový nebo výkonnější notebook.Poznámka: Šířka pásma USB závisí na specifikaci USB 3.0 nebo 2.0.

Podporované operační systémy:• Windows XP Home nebo Professional 32 bitů s aktualizací Service Pack 3 nebo novější• Windows Vista 32 bitů a 64 bitů s aktualizací Service Pack 2 nebo novější• Windows 7 32 bitů a 64 bitů.

................................................................................................

Poznámka: Operační systémy Mac OS a Android OS nejsou podporovány.

Zobrazení přes USBPromítání USB je snadno použitelná funkce pro promítání obrazovky notebooku/počítače jedním kabelem USB bez nutnosti ovladačů. C120 umožňuje promítání USB 3.0 i promítání USB 2.0.Při prvním připojení projektoru notebook nebo počítač automaticky rozpozná C120 a postupujte podle zobrazených pokynů pro instalaci aplikace – Acer DisplayPal. Spusťte soubor dlusb_launcherC120.exe a potom bude obrazovka vašeho notebooku/počítače promítána prostřednictvím C120. Začněte využívat vaše promítání USB.Acer DisplayPal se zobrazí jako ikona na hlavním panelu, jakmile se zobrazí zpráva „C120 rozpoznáno“, C120 je připraveno k použití.

Vypnutí projektoruPo dokončení používání projektoru odpojte Y-kabel USB od notebooku.

................................................................................................

Poznámka: Pokud C120 přejde do pohotovostního režimu, znovu připojte kabel USB.

Instalace Automatické přehrávání

Při prvním použití nakonfigurujte počítač podle kroků 1 ~ 3 před připojením C120 k portu USB počítače.

Krok 1: Deaktivujte antivirový software a znovu připojte C120 k počítači, dokud se nezobrazí C120.

Krok 2: Přihlaste se k počítači prostřednictvím účtu „Správce“.

[

Nabídka „Start“ systému Windows

[ [

Page 8: C120 User Czech

Češ

tina

4

Krok 4: Připojte C120 k portu USB počítače

USB 3.0

Krok 5: Na C120 se zobrazí uvítací logo ACER

Krok 6: Spusťte program „dlusb_launcherC120.exe“

Když se v počítači zobrazí okno „Automatic-ké přehrávání“, vyberte možnost „Vždy spus-tit tento software a hry“ a spusťte program „dlusb_launcherC120.exe“.

............................................................................................

Poznámka: Pokud se okno „Automatické přehrávání“ nezobrazí, klepnutím pravým tlačítkem myši otevřete „Disk CD s ovladači C120“ a spusťte program „dlusb_launcherC120.exe“

[ [

Krok 3: Resetujte funkci „Automatické přehrávání“ počítače Obnovte výchozí nastavení funkce „Automatické přehrávání“ a povolte „Použít funkci Automatické přehrávání pro všechna média a zařízení“.

[ [ [ [

[

Page 9: C120 User Czech

eština

Krok 8: Na C120 se zobrazí obraz z počítače.

Počítač rozpozná C120 a zobrazí ovládací ikonu; na C120 se správně zobrazí obraz z počítače.

.....................................................................................................

Poznámka: Zkontrolujte, zda je funkce „Automatické přehrávání“ nastavena na „Nainstalovat nebo spustit program z média“.

[ [ [ [

Poznámka: Při prvním použití chvíli trvá, než notebooku/počítač rozpozná rozhraní USB. Jakmile se zobrazí výše uvedené okno, znamená to, že zařízení C120 bylo rozpoznáno notebookem.Poznámka: Jakmile notebook/počítač dokončí restartování operačního systému, můžete začít používat počí-tač.Poznámka: Zkontrolujte, zda máte v notebooku/počítači oprávnění správce.Poznámka: Antivirová aplikace může zobrazit místní okno s dotazem, zda chcete spustit C120. Poznámka: Při používání projektoru USB nedoporučujeme používat další zařízení USB (externí optický disk, externí pevný disk, nabíjení mobilních telefonů/zařízení).Poznámka: Promítání USB není podporováno pro počítačové hry DirectX.

Krok 7: Povolte spouštění programu „Aplikace C120_dlusb“

V místním okně „Řízení uživatelských účtů“ systému Windows vyberte „ANO“.

Page 10: C120 User Czech

Češ

tina

6

Režim zobrazení

Acer DisplayPalChcete-li upravit nastavení, klepněte na ikonu na hlavním panelu Acer DisplayPal.

Můžete zvolit režim zobrazení Zrcadlo nebo 800x600. Výchozí nastavení je 800x600.

Režim napájeníMůžete vybrat režim Automatické napájení a režim ECO. Režim Automatické napájení je výchozí.

Vyberte vhodný režim z následující tabulky.

Režim napájení Použitý port USBCelkové napájení

(referenční)

Rozsah jasu podle ★ Jas (jednotka: lm)

Poznámka

Automaticky Adaptér Není k dispozici 20W ★★★★★★★ Doporučeno

USB 3.0 x 1 (hlavní) 1 port, USB 3.0 x 1 9W ★★★★★★Žádný adaptér, notebook s portem USB 3.0

USB 2.0 x 2 2 porty, USB 2.0 x 2 7W ★★★★★Žádný adaptér, pouze notebook s portem USB 2.0

USB 2.0 x 1 (hlavní) 1 port, USB 2.0 x 1 4W ~ 7W ★★★★V závislosti na napájení USB (pouze pro notebook Acer)

Eko Adaptér Není k dispozici 12W ★★★★★★ Doporučeno s tichem

USB 3.0 x 1 (hlavní) 1 port, USB 3.0 x 1 4,5W ★★ V závislosti na napájení USB

USB 2.0 x 2 2 porty, USB 2.0 x 2 4 ★★ V závislosti na napájení USB

USB 2.0 x 1 (hlavní) 1 port, USB 2.0 x 1 4W ★★V závislosti na napájení USB (pouze pro notebook Acer)

Page 11: C120 User Czech

eština

InformaceInformace: informace o verzi Acer DisplayPal.

Optimalizace rozměru a vzdálenosti obrazu

Rozměr obrazu

27" <B>

Výška:34cm<C>

<A>1,0 mPožadovaná vzdálenost

Požadovaná vzdálenost

(m) <A>

Rozměr obrazu Výška <C>Úhlopříčka

(palce)<B>

Š x V (cm)

Od dolního k hornímu

okraji obrazu (cm)

0,37 10 22 x 12 120,5 14 30 x 17 171,0 27 61 x 34 341,5 41 91 x 51 512,0 55 121 x 68 682,5 68 152 x 85 853,0 82 182 x 102 1023,5 96 212 x 119 119

3,65 100 221 x 124 124

Vyberte odpovídající vzdálenost podle vaší potřeby. Po instalaci můžete začít využívat promítání USB.

Odstraňování problémůDodatky

Řešení možných problémů:

# Problém Řešení1 Na ploše se nezobrazuje

žádný obraz• Zkontrolujte, zda jsou kabely USB správně a bezpečně připojeny.• Zkontrolujte, zda je notebook zapnutý.• Zkontrolujte, zda je zapojen hlavní konektor USB.• V případě notebooku jiného než Acer doporučujeme použít napájecí adaptér.

2 Obraz je nezaostřený • Upravte zaostřovací kroužek.• Upravte vzdálenost od plochy podle vašich požadavků na zobrazení.

3 Obraz je příliš malý nebo příliš velký

• Přesuňte projektor blíže k nebo dále od promítací plochy.

4 Obraz bliká • Upravte režim napájení, protože napájení USB není dostatečné. Upravte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

• Běžně dostupný napájecí adaptér USB je pouze orientační.

Page 12: C120 User Czech

Češ

tina

8

VGA analogový signál – počítačový signál

Režim Rozlišení V. frekvence (Hz)

H. frekvence[kHz]

SVGA 800 x 600 60 37,9

XGA 1024 x 768 60 48,4

SXGA 1280 x 1024 60 64,0

QuadVGA 1280 x 960 60 60,0

SXGA+ 1400 x 1050 60 65,3

UXGA 1600 x 1200 60 75,0

Kompatibilní režimyA. Frekvence počítače 4:3 B. Frekvence širokoúhlého počítače

VGA analogový signál – počítačový signál

Režim Rozlišení V. frekvence (Hz)

H. frekvence[kHz]

WXGA 1280 x 768 60 47,8

WXGA 1280 x 720 60 44,8

WXGA 1280 x 800 60 49,6

WXGA 1024 x 768 60 59,9

WSXGA+ 640 x 480 60 65,3

WSXGA+ 800 x 600 60 67,5

WSXGA+ 1024 x 768 60 47,7

SpecifikacePromítací systém DLP® Hmotnost 176 gRozlišení Nativní FWVGA (854 x 480)

Rozměry 110 x 85 x 25 mm(4,3" x 3,3" x 0,98")Zobrazitelné barvy 16,7 miliónů barev

Obnovovací frekvence svislého vykreslování 25 kHz až 86 kHz Vstupní rozhraní Napájecí x 1

USB 3.0 Micro typ B x 1 Frekvence vodorovného vykreslování 30 kHz až 100 kHz

NapájeníAdaptér střídavého napájení 40W(19 V/2,54A, 100V ~ 240V stř.)Napájení USB (typ A) z notebookuObjektiv projektoru F = 1,87, f = 11,00mm

Ruční ostřeníVelikost promítací plochy 10" (25 cm) ~ 100" (365 cm) Příkon adaptéru

střídavého napájeníPohotovostní režim < 0,5 WNormální režim < 23 WPoměr stran 16:9 (nativní), 4:3

Poměr vzdálenosti a šířky 55" ve vzdál. 2 m (1,65:1)

Standardní příslušenství

Adaptér střídavého napájení se zástrčkou střídavého napájení x 1Kabel Y USB x 1Pouzdro x 1 Uživatelská příručka (CD-ROM) x1 Stručná příručka x1

Provozní teplota 5°C ~ 35°C / 41°F ~ 95°F

Provozní vlhkost 35 ~ 80% RH

Kompatibilita notebooku Windows XP/Vista/Win7