Click here to load reader

C120 User Czech

 • View
  237

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

manual

Text of C120 User Czech

 • etina

  Copyright 2011. Acer Incorporated.Vechna prva vyhrazena.

  Projektor Acer C120 Series uivatelsk prukaPvodn vydn: 9/2011

  Vyhrazujeme si prvo zmn informac v tto publikaci bez povinnosti tyto zmny nebo revize oznmit. Tyto zmny budou zahrnuty v novm vydn tto pruky nebo doplkovch dokument a publikac. Nae spolenost neposkytuje prohlen nebo zruky, vslovn i pedpokldan, ohledn obsahu tto pruky, a vslovn vyluuje pedpokldan zruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrtn el.

  Poznamenejte si slo modelu, datum a msto zakoupen do nsledujcch polek. Sriov slo a slo modelu najdete na ttku pipevnnm k projektoru. Veker korespondence vztahujc se k vaemu produktu by mla uvdt sriov slo a slo modelu.

  dn st tto publikace nesm bt reprodukovna, uloena ve vyhledvach informac ani penesena, v libovoln podob a libovolnmi prostedky, elektronicky, mechanicky, fotokoprovnm, nahrvnm a podobn, bez pedchozho psemnho svolen Acer Incorporated.

  Projektor Acer C120 Series

  slo modelu:

  Sriov slo:

  Datum zakoupen:

  Msto zakoupen:

  Acer a logo Acer jsou registrovan ochrann znmky spolenosti Acer Incorporated. Nzvy ostatnch spolenost nebo ochrann znmky jsou v tomto dokumentu pouity pouze pro identifikan ely a jsou majetkem pslunch spolenost.

  Toto zazen nepouvejte v blzkosti vody. Neumsujte zazen na nestabiln vozky, stojany nebo stoly. V ppad pdu me dojt k vnmu pokozen. Vtrac trbiny a otvory zajiuj spolehliv provoz zazen a chrn jej ped pehtm. Tyto otvory nesm bt zakryty ani

  jinak omezeny. Pi umstn zazen na postel, pohovku, polt nebo jin mkk povrch nesm bt vtrac otvory nikdy zablokovan.

  Toto zazen nesm bt v dnm ppad umstno pobl raditoru nebo jinho tepelnho zdroje a ani nesm bt pouito jako vestavn aplikace, ani by byla zajitno dostaten vtrn.

  Nikdy nezasunujte dn pedmty do otvor v plti zazen. Me se jednat o sousti pod vysokm naptm nebo o uzemovac vvody. Pi kontaktu hroz nebezpe poru nebo razu elektrickm proudem. Zabrate potsnn nebo vniknut tekutiny do zazen.

  Aby se zabrnilo pokozen vnitnch soust a niku elektrolytu z baterie, neumsujte zazen na vibrujc povrch. Toto zazen zsadn nepouvejte pi sportovn, cvien nebo v jinm prosted s vibracemi, kter pravdpodobn zpsob

  neoekvan zkrat nebo pokozen rotujcch vnitnch soust.

  Informace pro vai bezpenost a pohodlPeliv si pette tyto pokyny. Uschovejte tento dokument pro budouc pouit. Dodrujte veker varovn a pokyny uveden na tomto vrobku.

  Vypnut zazen ped itnm Nepouvejte tekut ani aerosolov istie. K itn pouijte vlhk hadk.

  Upozornn pro zstrku jako odpojovac prvek Pi pipojovn a odpojovn pvodu externho zdroje napjen dodrujte nsledujc pokyny:

  Zdroj napjen nainstalujte ped pipojenm napjecho kabelu do elektrick zsuvky. Ped odpojenm zdroje napjen od projektoru odpojte napjec kabel. Pokud m systm vce zdroj napjen, odpojte systm od proudu odpojenm vech napjecch kabel ode vech zdroj napjen.

  Upozornn na dostupnostElektrick zsuvka, do kter pipojujete napjec kabel, mus bt snadno dostupn a mus se nachzet co nejble obsluhy zazen. Je-li teba odpojit zazen od napjen, urit odpojte napjec kabel z elektrick zsuvky.

  .................................................................................................... Varovn:

 • e

  tina

  Servis zazenNepokouejte se provdt sami opravy tohoto zazen. Pi oteven nebo odejmut kryt hroz nebezpe kontaktu se soustmi pod vysokm naptm nebo jin nebezpe. Veker opravy me provdt pouze kvalifikovan servis.

  V nsledujcch ppadech podejte kvalifikovanho servisnho technika o odbornou opravu: napjec kabel je pokozen nebo polman do zazen vnikla tekutina zazen bylo vystaveno deti nebo vod dolo k pdu zazen nebo k pokozen skn vkon zazen se znateln zmnil a je teba provst opravu pi dodren pokyn pro pouvn zazen nefunguje normln

  ....................................................................................................

  Poznmka: Pouvejte pouze ovldac prvky uveden v nvodu k pouvn. Nesprvn pouvn ostatnch ovldacch prvk me zpsobit pokozen takovho rozsahu, e k obnoven normlnho fungovn produktu asto bv zapoteb rozshl opravy kvalifikovanm technikem.

  ....................................................................................................

  Varovn! Z bezpenostnch dvod pi pidvn nebo vmn komponent nepouvejte nekompatibiln sousti. Porate se s prodejcem o monostech nkupu. Tento produkt a jeho doplky mohou obsahovat drobn dly. Uchovvejte je mimo dosah malch dt.

  Dal bezpenostn informace Nehlete do objektivu projektoru, kdy svtlo svt. Jas me pokodit zrak. Nejdve zapnte projektor a potom zdroje signlu. Neumsujte zazen v nsledujcch prostedch:

  patn vtran nebo omezen prostor. Je nezbytn, aby byl mezi projektorem a stnami voln prostor alespo 50 cm a aby bylo zajitno proudn vzduchu okolo projektoru.

  Msta, na kterch se me prudce zvit teplota, napklad v automobilu se zavenmi oknky. Msta s nadmrnou vlhkost, prachem nebo cigaretovm dmem mohou zneiovat optick sousti, zkracovat ivotnost a

  ztmavovat obraz. Msta v blzkosti pornch alarm. Msta, kde teplota okol me stoupnout nad 40 C/104 F. Msta v nadmosk vce nad 10000 stop.

  Pokud s projektorem nen nco v podku, ihned jej odpojte. Nepouvejte projektor, ze kterho vychz kou, zvltn zvuk nebo zpach. Mohlo by dojt k poru nebo razu elektrickm proudem. V takovm ppad okamit projektor odpojte a kontaktujte prodejce.

  Pouvejte toto zazen tak, aby se zabrnilo jeho pokozen nebo pdu. V takovm ppad podejte prodejce o kontrolu. Nezamujte objektiv do slunce. Me dojt k poru. Nevypnejte pli asto hlavn vypna ani neodpojujte projektor od elektrick zsuvky bhem provozu. Pravideln istte vzduchov filtr (je-li k dispozici). Kdy jsou filtr nebo vtrac otvory ucpan prachem nebo neistotami, me se

  zvit vnitn teplota a zpsobit pokozen. Kdy je projektor v provozu, neblokujte objektiv projektoru dnm pedmtem, protoe by mohlo dojt k zaht objektu, jeho

  deformaci i dokonce ke vzniku poru. Nepokouejte se tento projektor rozebrat. Uvnit jsou vysok napt, kter vs mohou zranit. S vekermi opravami se obracejte na

  kvalifikovanho servisnho technika. Neumsujte projektor do svisl polohy na jeho zadn st. Mohlo by dojt k pevrcen projektoru, zrann nebo pokozen.

  Upozornn pro poslechV zjmu ochrany sluchu dodrujte nsledujc pokyny.

  Hlasitost zvyujte postupn na rove, na kter slyte ist a pohodln. Po pizpsoben vaeho sluchu ji hlasitost nezvyujte. Neposlouchejte dlouhodob hlasitou hudbu. Nepehluujte hlun okol zvenm hlasitosti. Pokud neslyte osoby, kter hovo blzko vs, snite hlasitost.

  Pokyny pro likvidaciToto elektronick zazen nelikvidujte spolen s komunlnm odpadem. Pouit zazen recyklujte, aby se minimalizovalo zneitn a zajistila maximln ochrana ivotnho prosted. Dal informace o Smrnici pro likvidaci pouitho elektrickho a elektronickho vybaven (WEEE) najdete na http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm

 • etina

  Poznmky o pedpisech a bezpenosti

  Poznmka ke smrnicm FCCTento produkt byl testovn a vyhovuje omezenm pro digitln zazen tdy B na zklad sti 15 smrnic FCC. Tato omezen jsou navrena tak, aby zajiovala pimenou ochranu proti nedoucmu ruen pi normln instalaci. Produkt vytv, pouv a me vyzaovat energii na rdiovch frekvencch a pokud nen nainstalovn a pouvn podle pokyn, me zpsobovat ruen radiokomunikac.Nen poskytovna zruka, e v konkrtn situaci k ruen nedojde. Pokud toto zazen ru pjem rdia nebo televize, co lze prokzat zapnutm a vypnutm zazen, doporuujeme uivateli, aby se pokusil ruen odstranit nsledujcmi opatenmi:

  Pesmrujte nebo pemstte pijmac antnu. Zvtete vzdlenost mezi zazenm a pijmaem. Pipojte zazen do zsuvky v jinm obvodu, ne je pipojen pijma. Podejte o pomoc prodejce nebo zkuenho rdiovho/televiznho technika.

  Poznmka: stnn kabelyVechna pipojen do jinch potaovch zazen mus bt provedena stnnmi kabely, aby byla dodrena shoda s pedpisy FCC.

  Poznmka: perifern zazenK tomuto zazen lze pipojit pouze perifern zazen (vstupn a vstupn zazen, terminly, tiskrny, atd.), kter jsou certifikovna a kter vyhovuj omezenm pro zazen tdy B.Pi pouvn necertifikovanch perifernch zazen bude s velkou pravdpodobnost dochzet k ruen pjmu rozhlasovho a televiznho vysln.

  UpozornnZmny nebo pravy bez vslovnho souhlasu vrobce mohou zpsobit ztrtu uivatelsk ochrany, zaruen Federlnm adem pro komunikace (FCC), pi provozu tohoto zazen.

  Provozn podmnkyToto zazen vyhovuje sti 15 smrnic FCC. Provoz zazen podlh nsledujcm dvma podmnkm: (1) toto zazen nesm psobit kodliv ruen, (2) toto zazen mus snst jakkoli vnj ruen vetn ruen, kter me zpsobit nesprvnou funkci.

  Poznmka: uivatel v KanadToto zazen tdy B spluje kanadsk pedpisy ICES-003.

  Remarque l'intention des utilisateurs canadiensCet appareil numrique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

  Prohlen o shod pro stty EUSpolenost Acer tmto prohlauje, e projektory tto ady spluj zkladn poadavky a dal relevantn ustanoven smrnice 1999/5/EC.Spluje poadavky Rusk regulan certifikace

  Poznmka o zkonnm schvlen rdiovch zazen

  ....................................................................................................

  Poznmka: Nsledujc informace o zkonnm schvlen se tkaj pouze model s bezdrtovm pipojenm k sti a/nebo s technologi Bluetooth.

  ObecnTento vrobek spluje standardy rdiovch frekvenc a bezpenosti kad zem nebo regionu, ve kterch byl schvlen pro bezdrtov pouvn.V zvislosti na konfiguraci me nebo nemus tento vrobek obsahovat bezdrtov rdiov zazen (napklad moduly bezdrtov LAN a/nebo Bluetooth).

  Kanada - slaboproud licence s vjimkou komunikanch zazen (RSS-210)a. Obecn informace

  Provoz zazen je omezen nsledujcmi podmnkami: 1. Toto zazen nesm psobit nedouc ruen signlu a 2. Toto zazen mus akceptovat jakkoli vnj ruen vetn ruen, kter by psobilo nedouc innost zazen.

  b. Provoz v psmu 2,4 GHz Aby se

Search related