C120 User Polish

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

manual

Text of C120 User Polish

 • P

  olsk

  Copyrght 2011. Acer Incorporated.Wszelkie prawa zastrzeone.

  Podrcznik uytkownika projektora Acer serii C120Wydane orygnalne: 9/2011

  Informacje zawarte w tej publikacji mog okresowo by zmieniane, bez obowizku powiadamiania kogokolwiek o wprowadzeniu takich poprawek lub zmian. Takie zmiany zostan zamieszczone w nowych wydaniach tego podrcznika lub w dokumentach i publikacjach uzupeniajcych. Firma nie udziela rkojmi ani gwarancji, wyranych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartoci niniejszego podrcznika, a w szczeglnoci odrzuca roszczenia domniemanych gwaracji dotyczcych przydatnoci handlowej lub przydatnoci do okrelonego celu.

  W przewidzianym miejscu poniej naley wpisa numer modelu, numer seryjny, dat zakupu oraz miejsce zakupu. Numer seryjny oraz numer modelu znajduj si na etykiecie przymocowanej do komputera. Wszelka korespondencja dotyczca komputera powinna zawiera informacje o numerze seryjnym, numeru modelu oraz zakupie.

  Zabrania si kopiowania jakiejkolwiek czci niniejszej publikacji, przechowywania w systemach odzyskiwania danych lub przekazywania w jakiejkolwiek formie, elektronicznej, mechanicznej, poprzez fotokopi lub w innej formie, bez uprzedniej pisemnej zgody Acer Incorporated.

  Projektor Acer serii C120

  Numer modelu:

  Numer seryjny:

  Data zakupu:

  Miejsce zakupu:

  Acer oraz logo Acer to zastrzeone znaki towarowe Acer Incorporated. Nazwy lub znaki towarowe produktw innych firm, zostay wykorzystane wycznie do celw identyfikacji i nale one do odpowiednich firm.

  Nie naley uywa tego produktu w pobliu wody. Nie naley umieszcza tego produktu na niestabilnym wzku, podstawie lub stole. Upadek produktu moe spowodowa

  jego powane uszkodzenie. Szczeliny i otwory su do wentylacji i maj zapewni niezawodne dziaanie produktu i chroni go przed przegrzaniem. Nie

  naley ich blokowa lub przykrywa. Nigdy nie naley blokowa szczelin wentylacyjnych poprzez umieszczanie produktu na ku, sofie lub innej podobnej powierzchni.

  Nigdy nie naley umieszcza tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub miernikiem ciepa lub w zabudowie, jeli nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.

  Nigdy nie naley wpycha jakichkolwiek obiektw do tego produktu przez szczeliny obudowy, poniewa mog one dotkn do niebezpiecznych punktw bdcych pod napiciem lub spowodowa zwarcie czci, a w rezultacie poar lub poraenie prdem elektrycznym. Nigdy nie naley dopuszcza do przedostania si do produktu jakichkolwiek pynw.

  Aby unikn uszkodzenia komponentw wewntrznych i zabezpieczy przed wyciekiem baterii, nie naley umieszcza produktu na drgajcej powierzchni.

  Nigdy nie naley uywa podczas uprawiania sportu, wicze lub w innym miejscu naraonym na drgania, ktre mog spowodowa nieoczekiwane zwarcie lub uszkodzenie urzdze obrotowych.

  Informacje dotyczce bezpieczestwa i wygodnego uytkowaniaPrzeczytaj uwanie podane instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszoci. Naley stosowa si do wszystkich instrukcji oznaczonych na produkcie. Przed czyszczeniem produkt naley wyczy. Nie naley uywa rodkw czyszczcych w pynie lub w aerozolu. Czyszczenie naley wykonywa zwilon szmatk.

  Ostrzeenie dotyczce podczania jako urzdzenie rozczajce Podczas podczania urzdzenia do zewntrznego urzdzenia zasilania naley przestrzega nastpujcych wskazwek:

  Przed podczeniem przewodu zasilajcego do gniazda sieci prdu zmiennego naley zainstalowa zasilacz. Przed odczeniem zasilacza od projektora naley odczy przewd zasilajcy. Jeli system posiada wiele rde zasilania naley odczy zasilanie od systemu, poprzez odczenie wszystkich przewodw

  zasilajcych od zasilaczy.

  Ostrzeenie dotyczce dostpnociNaey upewni si, e gniazdo zasilania do ktrego podczany jest przewd zasilajcy jest atwo dostpne i pooone jak najbliej operatora. Aby odczy zasilanie od urzdzenia naley odczy przewd zasilajcy od gniazda zasilania prdem elektrycznym.

  ....................................................................................................

  Ostrzeenie:

 • Pol

  sk

  Naprawa produktuNie naley naprawia tego produktu samodzielnie, poniewa otwieranie lub zdejmowanie pokryw moe spowodowa poraenie poprzez dotknicie do niebezpiecznych punktw bdcych pod napiciem. Wszelkie naprawy naley powierza wycznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Wszelkie naprawy naley powierzy wycznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu, gdy:

  przewd zasilajcy zostanie uszkodzony, przecity lub zapieczony do produktu zosta wylany pyn produkt zosta wystawiony na dziaanie deszczu lub wody produkt zosta upuszczony lub uszkodzona zostaa jego obudowa produkt wykazuje wyrane oznaki zmiany wydajnoci, co wskazuje potrzeb naprawy produkt nie dziaa normalnie, mimo stosowania si do instrukcji dziaania

  ....................................................................................................

  Uwaga: Naley regulowa tylko te parametry, ktre s wymienione w instrukcjach dziaania, poniewa nieprawidowa regulacja innych parametrw moe spowodowa uszkodzenie i czsto wymaga duego nakadu pracy wykwalifikowanego technika serwisu, w celu przywrcenia normalnego dziaania produktu.

  ....................................................................................................

  Ostrzeenie! Ze wzgldw bezpieczestwa w czasie dodawania lub zmiany komponentw, nie naley uywa niezgodnych czci. Skontaktuj si ze sprzedawc w celu uzyskania informacji o moliwoci zakupu. Urzdzenie i jego elementy jego rozbudowy, mog zawiera mae czci. Naley je trzyma poza zasigiem maych dzieci.

  Dodatkowe informacje dotyczce bezpieczestwa

  Nie wolno zaglda w obiektyw projektora, gdy jest on wczony. Jasne wiato moe spowodowa obraenia oczu. Najpierw naley wczy projektor, a nastpnie rda sygnaw Nie naley umieszcza tego produktu w nastpujcych miejscach:

  Miejsca sabo wentylowane lub zamknite. Naley zachowa odlego co najmniej 50 cm od cian i zapewni swobodny przepyw powietrza dookoa projektora.

  Miejsca z nadmiernie wysok temperatur, takie jak wntrze samochodu przy zamknitych wszystkich oknach. Miejsca o nadmiernej wilgotnoci, zapyleniu lub zadymieniu dymem papierosowym, co moe spowodowa zanieczyszczenie

  komponentw optycznych, skrcenie ywotnoci i przyciemnienie obrazu. Miejsca w pobliu alarmw poarowych. Miejsca o temperaturze otoczenia powyej 40 C/104 F. Miejsca o wyskoci nad poziomem morza przekraczajcej 10000 stp.

  Jeli pojawi si nieprawidowoci zwizane z dziaaniem projektora naley go natychmiast odczy. Nie naley uywa projektora, po zauwaeniu wydobywajcego si z niego dymu, dziwnego dwiku lub zapachu. Dalsze uywanie moe spowodowa poar lub poraenie prdem elektrycznym. W takim przypadku, naley go jak najszybciej odczy od zasilania i skontaktowa si z dostawc.

  Nie naley duej uywa tego produktu, poniewa moe to spowodowa jego rozerwanie lub upadek. W takim przypadku naley skontaktowa si z dostawc w celu sprawdzenia.

  Nie naley naraa obiektywu projektora na dziaanie soca. Moe to spowodowa poar. Nie naley odcza zasilania gwatownie lub odcza projektor podczas dziaania. Jeli uywany jest filtr powietrza naley go czsto czyci. Wzrost temperatury wewntrz urzdzenia moe spowodowa uszkodzenie,

  gdy filtr/szczeliny wentylacyjne s zablokowane przez brud lub py. Podczas dziaania projektora nie naley zasania jego obiektywu adnymi obiektami, poniewa moe to spowodowa rozgrzanie i

  zdeformowanie obiektu, a nawet poar. Nie naley prbowa demontowa tego projektora. Wewntrz znajduj si czci pod niebezpiecznym, wysokim napiciem, ktre

  mog spowodowa obraenia. Naprawy naley powierza wycznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Nie naley ustawia tego projektora pionowo. Moe to spowodowa jego przewrcenie, a w nastpstwie obraenia lub uszkodzenia.

  Ostrzeenia dotyczce suchaniaW celu ochrony suchu naley stosowa si do nastpujcych instrukcji.

  Gono naley zwiksza stopniowo, a do osignicia wyranego i komfortowego syszenia. Nie naley zwiksza poziomu gonoci po wyregulowaniu go do akceptowanego poziomu. Nie naley zbyt dugo sucha muzyki przy wysokiej gonoci. Nie naley zwiksza gosnoci w celu zaguszenia haasu z otoczenia. Gono naley zmniejszy jeli nie sycha mwicych w pobliu ludzi.

  Instrukcje utylizacjiPo zuyciu nie naley usuwa tego urzdzenia elektronicznego ze mieciami domowymi. Aby zminimalizowa zanieczyszczenie i zapewni maksymaln ochron rodowiska naley stosowa recykling. Dalsze informacje dotyczce przepisw WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment), mona uzyska pod adresem http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm

 • P

  olsk

  Przepisy i uwagi dotyczce bezpieczestwa

  Uwaga FCCTo urzdzenie zostao poddane testom, ktre stwierdziy, e spenia ono ograniczenia dla urzdze cyfrowych klasy B, zgodnie z czci 15 Zasad FCC. Ograniczenia te okrelono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakceniami w instalacjach domowych. Urzdzenie to generuje, wykorzystuje i moe emitowa energi o czstotliwoci radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami moe powodowa uciliwe zakcenia komunikacji radiowej.Nie ma jednak adnych gwarancji, e zakcenia nie wystpi w danej instalacji. Jeeli urzdzenie to powoduje uciliwe zakcenia odbioru radia i telewizji, co mona sprawdzi poprzez wczenie i wyczenie sprztu, uytkownik moe podj prb usunicia zakce poprzez jeden lub wicej nastpujcych rodkw:

  Zmiana kierunku lub pooenia anteny odbiorczej. Zwikszenie odstpu pomidzy urzdzeniem i odbiornikiem. Podczenie urzdzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu ni odbiornik. Kontakt ze sprzedawc lub dowiadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

  Uwaga: Kable ekranowaneWszystkie poczenia z innymi urzdzeniami musz by wykonane z uyciem kabli ekranowanych w celu zapewnienia zgodnoci z przepisami FCC.

  Uwaga: Urzdze