C120 User Polish

Embed Size (px)

DESCRIPTION

manual

Citation preview

 • P

  olsk

  Copyrght 2011. Acer Incorporated.Wszelkie prawa zastrzeone.

  Podrcznik uytkownika projektora Acer serii C120Wydane orygnalne: 9/2011

  Informacje zawarte w tej publikacji mog okresowo by zmieniane, bez obowizku powiadamiania kogokolwiek o wprowadzeniu takich poprawek lub zmian. Takie zmiany zostan zamieszczone w nowych wydaniach tego podrcznika lub w dokumentach i publikacjach uzupeniajcych. Firma nie udziela rkojmi ani gwarancji, wyranych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartoci niniejszego podrcznika, a w szczeglnoci odrzuca roszczenia domniemanych gwaracji dotyczcych przydatnoci handlowej lub przydatnoci do okrelonego celu.

  W przewidzianym miejscu poniej naley wpisa numer modelu, numer seryjny, dat zakupu oraz miejsce zakupu. Numer seryjny oraz numer modelu znajduj si na etykiecie przymocowanej do komputera. Wszelka korespondencja dotyczca komputera powinna zawiera informacje o numerze seryjnym, numeru modelu oraz zakupie.

  Zabrania si kopiowania jakiejkolwiek czci niniejszej publikacji, przechowywania w systemach odzyskiwania danych lub przekazywania w jakiejkolwiek formie, elektronicznej, mechanicznej, poprzez fotokopi lub w innej formie, bez uprzedniej pisemnej zgody Acer Incorporated.

  Projektor Acer serii C120

  Numer modelu:

  Numer seryjny:

  Data zakupu:

  Miejsce zakupu:

  Acer oraz logo Acer to zastrzeone znaki towarowe Acer Incorporated. Nazwy lub znaki towarowe produktw innych firm, zostay wykorzystane wycznie do celw identyfikacji i nale one do odpowiednich firm.

  Nie naley uywa tego produktu w pobliu wody. Nie naley umieszcza tego produktu na niestabilnym wzku, podstawie lub stole. Upadek produktu moe spowodowa

  jego powane uszkodzenie. Szczeliny i otwory su do wentylacji i maj zapewni niezawodne dziaanie produktu i chroni go przed przegrzaniem. Nie

  naley ich blokowa lub przykrywa. Nigdy nie naley blokowa szczelin wentylacyjnych poprzez umieszczanie produktu na ku, sofie lub innej podobnej powierzchni.

  Nigdy nie naley umieszcza tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub miernikiem ciepa lub w zabudowie, jeli nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.

  Nigdy nie naley wpycha jakichkolwiek obiektw do tego produktu przez szczeliny obudowy, poniewa mog one dotkn do niebezpiecznych punktw bdcych pod napiciem lub spowodowa zwarcie czci, a w rezultacie poar lub poraenie prdem elektrycznym. Nigdy nie naley dopuszcza do przedostania si do produktu jakichkolwiek pynw.

  Aby unikn uszkodzenia komponentw wewntrznych i zabezpieczy przed wyciekiem baterii, nie naley umieszcza produktu na drgajcej powierzchni.

  Nigdy nie naley uywa podczas uprawiania sportu, wicze lub w innym miejscu naraonym na drgania, ktre mog spowodowa nieoczekiwane zwarcie lub uszkodzenie urzdze obrotowych.

  Informacje dotyczce bezpieczestwa i wygodnego uytkowaniaPrzeczytaj uwanie podane instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszoci. Naley stosowa si do wszystkich instrukcji oznaczonych na produkcie. Przed czyszczeniem produkt naley wyczy. Nie naley uywa rodkw czyszczcych w pynie lub w aerozolu. Czyszczenie naley wykonywa zwilon szmatk.

  Ostrzeenie dotyczce podczania jako urzdzenie rozczajce Podczas podczania urzdzenia do zewntrznego urzdzenia zasilania naley przestrzega nastpujcych wskazwek:

  Przed podczeniem przewodu zasilajcego do gniazda sieci prdu zmiennego naley zainstalowa zasilacz. Przed odczeniem zasilacza od projektora naley odczy przewd zasilajcy. Jeli system posiada wiele rde zasilania naley odczy zasilanie od systemu, poprzez odczenie wszystkich przewodw

  zasilajcych od zasilaczy.

  Ostrzeenie dotyczce dostpnociNaey upewni si, e gniazdo zasilania do ktrego podczany jest przewd zasilajcy jest atwo dostpne i pooone jak najbliej operatora. Aby odczy zasilanie od urzdzenia naley odczy przewd zasilajcy od gniazda zasilania prdem elektrycznym.

  ....................................................................................................

  Ostrzeenie:

 • Pol

  sk

  Naprawa produktuNie naley naprawia tego produktu samodzielnie, poniewa otwieranie lub zdejmowanie pokryw moe spowodowa poraenie poprzez dotknicie do niebezpiecznych punktw bdcych pod napiciem. Wszelkie naprawy naley powierza wycznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Wszelkie naprawy naley powierzy wycznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu, gdy:

  przewd zasilajcy zostanie uszkodzony, przecity lub zapieczony do produktu zosta wylany pyn produkt zosta wystawiony na dziaanie deszczu lub wody produkt zosta upuszczony lub uszkodzona zostaa jego obudowa produkt wykazuje wyrane oznaki zmiany wydajnoci, co wskazuje potrzeb naprawy produkt nie dziaa normalnie, mimo stosowania si do instrukcji dziaania

  ....................................................................................................

  Uwaga: Naley regulowa tylko te parametry, ktre s wymienione w instrukcjach dziaania, poniewa nieprawidowa regulacja innych parametrw moe spowodowa uszkodzenie i czsto wymaga duego nakadu pracy wykwalifikowanego technika serwisu, w celu przywrcenia normalnego dziaania produktu.

  ....................................................................................................

  Ostrzeenie! Ze wzgldw bezpieczestwa w czasie dodawania lub zmiany komponentw, nie naley uywa niezgodnych czci. Skontaktuj si ze sprzedawc w celu uzyskania informacji o moliwoci zakupu. Urzdzenie i jego elementy jego rozbudowy, mog zawiera mae czci. Naley je trzyma poza zasigiem maych dzieci.

  Dodatkowe informacje dotyczce bezpieczestwa

  Nie wolno zaglda w obiektyw projektora, gdy jest on wczony. Jasne wiato moe spowodowa obraenia oczu. Najpierw naley wczy projektor, a nastpnie rda sygnaw Nie naley umieszcza tego produktu w nastpujcych miejscach:

  Miejsca sabo wentylowane lub zamknite. Naley zachowa odlego co najmniej 50 cm od cian i zapewni swobodny przepyw powietrza dookoa projektora.

  Miejsca z nadmiernie wysok temperatur, takie jak wntrze samochodu przy zamknitych wszystkich oknach. Miejsca o nadmiernej wilgotnoci, zapyleniu lub zadymieniu dymem papierosowym, co moe spowodowa zanieczyszczenie

  komponentw optycznych, skrcenie ywotnoci i przyciemnienie obrazu. Miejsca w pobliu alarmw poarowych. Miejsca o temperaturze otoczenia powyej 40 C/104 F. Miejsca o wyskoci nad poziomem morza przekraczajcej 10000 stp.

  Jeli pojawi si nieprawidowoci zwizane z dziaaniem projektora naley go natychmiast odczy. Nie naley uywa projektora, po zauwaeniu wydobywajcego si z niego dymu, dziwnego dwiku lub zapachu. Dalsze uywanie moe spowodowa poar lub poraenie prdem elektrycznym. W takim przypadku, naley go jak najszybciej odczy od zasilania i skontaktowa si z dostawc.

  Nie naley duej uywa tego produktu, poniewa moe to spowodowa jego rozerwanie lub upadek. W takim przypadku naley skontaktowa si z dostawc w celu sprawdzenia.

  Nie naley naraa obiektywu projektora na dziaanie soca. Moe to spowodowa poar. Nie naley odcza zasilania gwatownie lub odcza projektor podczas dziaania. Jeli uywany jest filtr powietrza naley go czsto czyci. Wzrost temperatury wewntrz urzdzenia moe spowodowa uszkodzenie,

  gdy filtr/szczeliny wentylacyjne s zablokowane przez brud lub py. Podczas dziaania projektora nie naley zasania jego obiektywu adnymi obiektami, poniewa moe to spowodowa rozgrzanie i

  zdeformowanie obiektu, a nawet poar. Nie naley prbowa demontowa tego projektora. Wewntrz znajduj si czci pod niebezpiecznym, wysokim napiciem, ktre

  mog spowodowa obraenia. Naprawy naley powierza wycznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Nie naley ustawia tego projektora pionowo. Moe to spowodowa jego przewrcenie, a w nastpstwie obraenia lub uszkodzenia.

  Ostrzeenia dotyczce suchaniaW celu ochrony suchu naley stosowa si do nastpujcych instrukcji.

  Gono naley zwiksza stopniowo, a do osignicia wyranego i komfortowego syszenia. Nie naley zwiksza poziomu gonoci po wyregulowaniu go do akceptowanego poziomu. Nie naley zbyt dugo sucha muzyki przy wysokiej gonoci. Nie naley zwiksza gosnoci w celu zaguszenia haasu z otoczenia. Gono naley zmniejszy jeli nie sycha mwicych w pobliu ludzi.

  Instrukcje utylizacjiPo zuyciu nie naley usuwa tego urzdzenia elektronicznego ze mieciami domowymi. Aby zminimalizowa zanieczyszczenie i zapewni maksymaln ochron rodowiska naley stosowa recykling. Dalsze informacje dotyczce przepisw WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment), mona uzyska pod adresem http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm

 • P

  olsk

  Przepisy i uwagi dotyczce bezpieczestwa

  Uwaga FCCTo urzdzenie zostao poddane testom, ktre stwierdziy, e spenia ono ograniczenia dla urzdze cyfrowych klasy B, zgodnie z czci 15 Zasad FCC. Ograniczenia te okrelono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakceniami w instalacjach domowych. Urzdzenie to generuje, wykorzystuje i moe emitowa energi o czstotliwoci radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami moe powodowa uciliwe zakcenia komunikacji radiowej.Nie ma jednak adnych gwarancji, e zakcenia nie wystpi w danej instalacji. Jeeli urzdzenie to powoduje uciliwe zakcenia odbioru radia i telewizji, co mona sprawdzi poprzez wczenie i wyczenie sprztu, uytkownik moe podj prb usunicia zakce poprzez jeden lub wicej nastpujcych rodkw:

  Zmiana kierunku lub pooenia anteny odbiorczej. Zwikszenie odstpu pomidzy urzdzeniem i odbiornikiem. Podczenie urzdzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu ni odbiornik. Kontakt ze sprzedawc lub dowiadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

  Uwaga: Kable ekranowaneWszystkie poczenia z innymi urzdzeniami musz by wykonane z uyciem kabli ekranowanych w celu zapewnienia zgodnoci z przepisami FCC.

  Uwaga: Urzdzenia peryferyjneDo tego urzdzenia mona podcza wycznie urzdzenia peryferyjne (urzdzenia wejcia/wyjcia, zcza, drukarki, itd.) z certyfikatem zgodnoci z ograniczeniami klasy B.Dziaanie urzdze bez certyfikatu bdzie prawdopodobnie powodowa zakcenia odbioru radia i telewizji. OstrzeenieZmiany lub modyfikacje wykonane bez wyranego zezwolenia producenta, mog pozbawi uytkownika prawa do uywania tego urzdzenia, przez Federal Communications Commission (Federalna Komisja ds. Telekomunikacji).

  Warunki dziaaniaTo urzdzenie jest zgodne z czci 15 zasad FCC. Jego dziaanie podlega nastpujcym dwm warunkom: (1) to urzdzenie nie moe powodowa szkodliwych zakce i (2) urzdzenie to musi akceptowa odbierane zakcenia, wcznie z zakceniami, ktre mog powodowa niewaciwe dziaanie.

  Uwaga: Uytkownicy z KanadyTo urzdzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjsk norm ICES-003.

  Remarque l'intention des utilisateurs canadiensCet appareil numrique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

  Deklaracja zgodnoci dla krajw Unii EuropejskiejNiniejszym, firma Acer owiadcza, e ta seria projektorw jest zgodna z istotnymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.Zgodno z rosyjskimi certyfikatami prawnymi

  Uwaga prawna dotyczca urzdzenia radiowego

  ....................................................................................................

  Uwaga: Zamieszczona poniej informacja prawna jest przeznaczona wycznie dla modeli z bezprzewodow sieci LAN i/lub Bluetooth.

  OglneTen produkt jest zgodny ze standardami czstotliwoci radiowych i bezpieczestwa kadego z krajw lub regionw, w ktrych zosta zatwierdzona do uywania bezprzewodowego.W zalenoci od konfiguracji, ten produkt moe lub nie zawiera bezprzewodowe urzdzenia radiowe (takie jak bezprzewodowa sie LAN i/lub moduy Bluetooth).

  Kanada Niskiej mocy, niewymagajce licencji urzdzenia radiowe (RSS-210)a. Informacje oglne

  Dziaanie podlega nastpujcym dwm warunkom: 1. To urzdzenie nie moe powodowa zakce i 2. To urzdzenie musi akceptowa wszystkie odbierane zakcenia, wcznie z zakceniami, ktre mog powodowa nieoczekiwane

  dziaanie.b. Dziaanie w pasmie 2,4 GHz

  Aby zabezpieczy licencjonowan usug przed zakceniami radiowymi, to urzdzenie mona uywa wewntrz pomieszcze, a instalacja na zewntrz wymaga uzyskania licencji.

  Lista krajwTo urzdzenie musi by uywane przy zachowaniu cisej zgodnoci z przepisami i ograniczeniami kraju w ktrym bdzie uywane. W celu uzyskania dalszych informacji naley kontaktowa si z naszym lokalnym przedstawicielstwem w kraju, w ktrym bdzie uywane urzdzenie. Sprawd najnowsz list krajw pod adresem http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.

 • Pol

  sk

  v

  Na pocztek

  Uwagi dotyczce uytkowania Naley:

  Przed czyszczeniem produkt naley wyczy. Do czyszczenia obudowy wywietlacza naley uzywa mikk szmatk zwilon w agodnym detergencie. Jeli produkt nie bdzie dugo uywany naley odczy go od gniazda prdu zmiennego.

  Nie wolno: Stosowa do czyszczenia urzdzenia rodkw czyszczcych o wasnociach ciernych, woskw lub rozpuszczalnikw. Uywa produktu w nastpujcych warunkach:

  W miejscach ekstremalnie gorcych, zimnych lub wilgotnych. W miejscach, w ktrych moe wystpi nadmierne zapylenie i zabrudzenie. W pobliu jakichkolwiek urzdze, ktre generuj silne pole magnetyczne. Umieszcza urzdzenia w bezporednim wietle sonecznym.

  rodki ostronociDla maksymalnego wyduenia ywotnoci urzdzenia, naley stosowa si do wszystkich ostrzee, rodkw ostronoci i zalece konserwacyjnych, wskazanych w tym podrczniku.

  ....................................................................................................

  Ostrzeenie! Nie wolno zaglda w obiektyw projektora, gdy jest on wczony. Jasne wiato moe spowodowa obraenia oczu. W celu zmniejszenia zagroenia poaru lub poraenia prdem elektrycznym, nie naley naraa tego produktu na oddziaywanie

  deszczu lub wilgoci. Nie naley otwiera, ani rozmontowywa produktu, gdy moe to spowodowa poraenie prdem elektrycznym. Najpierw naley wczy projektor, a nastpnie rda sygnaw.

 • 1P

  olsk

  USB 3.0

  Projektor Adapter zasilania z wtyczk

  prdu zmiennego (Opcjonalny)

  Kabel USB Y

  # Opis # Opis1 Zcze wejcia prdu staego 4 Pokrto ostroci2 USB 3.0 typ Micro B 5 Nka3 Obiektyw

  431 2

  5

  USB 3.0

  WprowadzeniePrzegld produktu

  Przegld zawartoci opakowania

  Ten projektor jest dostarczany ze wszystkimi, wskazanymi poniej elementami. Naley sprawdzi, czy urzdzenie jest kompletne. W przypadku stwierdzenia, e brakuje jakichkolwiek elementw naley bezzwocznie skontaktowa si z dostawc.

  P/N:MU.JE000.001

  C120 Series

  USB 3.0

  Woreczek Podrcznik uytkownika Instrukcja szybkiego uruchomienia

 • Pol

  sk

  2

  Jak uywa wtyczk adpatera prdu zmiennego

  Wprowadzenie

  # Opis

  1Adapter zasilania z wtyczk prdu zmennego

  2 Kabel USB Y

  .........................................

  Uwaga: Aby zapewni prawidowe dziaanie projektora z komputerem notebook naley sprawdzi czy taktowanie trybu wywietlania jest zgodne z projektorem.Uwaga: Sprawd, czy jest prawidowo pod-czony kabel USB.

  Podcz zcze USB do komputera notebook, a drugi koniec zcza USB do projektora. Jeli wymagany jest janiejszy obraz naley uy adapter zasilania lub podczy do komputera notebook dwa zcza USB.

  ...................................................................................................Uwaga: Aby uzyska najlepsz jasno zaleca si uycie adaptera zasilania.Uwaga: Przy braku adaptera zasilania, aby uzyska najlepsze dziaanie zaleca si, podczenie zcza USB 3.0 lub podczenie dwch zczy USB po tej samej stronie komputera notebook. Naley sprawdzi, czy komputer notebook moe zapewni przez porty USB odpowiednie zasilanie.Uwaga: Jeli dostpny jest tylko jeden port USB naley uy gwnego zcza USB (dla komputera notebook Acer).Uwaga: Dla komputerw notebook innych marek ni Acer, zaleca si podczenie 2 portu USB lub uycie adaptera prdu zmiennego. Jeli dostpny jest tylko jeden port USB naley uy gwnego zcza USB i podczy adapter prdu zmiennego (dla komputera notebook innego ni Acer).Uwaga: Obsugiwane jest poczenie komputera notebook wycznie z jednym C120.

  Podczanie projektora

  PUSHPUSHPUSHPUSH PUSHPUSH

  1 2 3

  PUSHPUSHPUSHPUSHPUSHPUSH

  4 5

  # Opis1 W wtyczk. (Ilustracja #1~3)

  2 Zmie wtyczk. (ilustracja #4~6)

  USB 3.0

  USB 3.0

  1

  2

  Dodatkowe Gwne

 • 3P

  olsk

  Minimalne wymagania systemowe: Core 2 Duo 2,0Ghz DDR SDRAM 2GB

  ................................................................................................

  Uwaga: Nie zaleca si odtwarzania video, podczas uywania komputera netbook lub notebook CULV (Ograniczenie zasilania CPU).Uwaga: Aby uzyska pynne video zaleca si uycie komputera notebook Dual-core lub wersji wyszej.Uwaga: Pasmo USB zaley od specyfikacji USB 3.0 lub 2.0.

  Obsugiwany system operacyjny: 32-bitowy Windows XP Home lub Professional z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym Windows Vista 32 i 64-bitowy z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym Windows 7 32 i 64-bitowy.

  ................................................................................................

  Uwaga: Nie s obsugiwane systemy operacyjne Mac OS i Android OS.

  Wywietlanie przez USBProjekcja USB to atwa w uyciu funkcja projekcji ekranu NB/PC, przez pojedynczy kabel USB, bez koniecznoci uywania sterowanikw. C120 udostpnia projekcj USB3.0 i projekcj USB2.0.

  Przy pierwszym podczeniu projektora, NB/PC wykryje automatycznie C120, po czym naley zastosowa si do instrukcji ekranowej w celu instalacji aplikacji - Acer DisplayPal.

  Uruchom run dlusb_launcherC120.exe po czym nastpi projekcja ekranu NB/PC przez C120. Rozpocznij korzystanie z projekcji USB.

  Nastpi wywietlenie Acer DisplayPal jako ikony zasobnika, a po uzyskaniu gotowoci do uycia C120, pojawi si komunikat Wykryte C120.

  Wyczanie projektoraPo zakoczeniu uywania projektora naley odczy od komputera notebook kabel USB Y.

  ...................................................................................................Uwaga: Jeli C120 przejdzie do trybu oczekiwania naley ponownie podczy kabel USB.

  Instalacja AutoPlay (Automatyczne odtwarzanie)

  Przy pierwszym uyciu, wykonaj czynnoci 1~3 w celu ustawienia komputera PC, przed podcze-niem C120 do portu USB komputera PC.

  Czynnos_1: Przed wywietleniem C12, wycz program antywirusowy i podcz ponownie C120 do komputera PC.

  Czynno_2: Sprawd, czy jeste zalogowany do komputera PC na konto Administrator.

  [Windows Start

  [ [

 • Pol

  sk

  4

  Czynnos_4: Podcz C120 do portu USB komputera PC

  USB 3.0

  Czynnos_5: C120 wywietla logo powitalne ACER

  Czynno_6: Uruchom program dlusb_launcherC120.exe

  Po wywietleniu w komputerze PC okna AutoPlay (Automatyczne odtwarzanie), wybierz Always do this software and games (Zawsze uruchamiaj ten program) i uruchom dlusb_launcherC120.exe.

  ............................................................................................

  Uwaga: Jeli nie otwiera si okno AutoPlay (Automatyczne odtwarzanie), kliknij pra-wym przyciskiem przycisk myszy, aby otworzy C120 CD Driver disk i uruchom program dlusb_launcherC120.exe

  [ [

  Czynno_3: Zresetuj funkcj komputera PC AutoPlay (Automatyczne odtwarzanie) Zresetuj funkcj AutoPlay (Automatyczne odtwarzanie) do domylnego ustawienia i wcz Use AutoPlay for all media and devices (Uyj funkcji automatycznego uruchamiania do wszystkich nonikw i urzdze).

  [ [ [ [

  [

 • 5P

  olsk

  Czynno_8: C120 wywietli obraz PC.

  Komputer PC wykryje C120 i wywietli ikon sterowa-nia; C120 wywietli prawidowo obraz komputera PC.

  .....................................................................................................

  Uwaga: Sprawd, czy funkcja AutoPlay (Automatyczne odtwarzanie) zostaa ustawiona na Install or run program from your media (Zainstaluj lub uruchom program z nonika).

  [ [ [ [

  Uwaga: Przy pierwszym uyciu zakoczenie rozpoznania USB przez komputer NB/PC zajmuje troch czasu. Otwarcie pokazanego powyej okna oznacza, e C120 rozpozna komputer notebook.Uwaga: Uyj C120 po zakoczeniu przez komputer NB/PC procedury startu/ponownego uruchomienia syste-mu operacyjnego.Uwaga: Upewnij si, e posiadasz uprawnienia administratora w komputerze NB/PC.Uwaga: Podczas uruchamiania C120, moe pojawi si okno pomocnicze komunikatu programu antywiruso-wego. Uwaga: Zaleca si, aby podczas uywania projektora USB, nie uywa innych urzdze USB (zewntrzny napd optyczny, zewntrzny dysk twardy, adowanie telefonu komrkowego/urzdze).Uwaga: Przy grach DirectX PC brak obsugi projekcji USB.

  Czynno_7: Pozwl na uruchomienie programu C120_dlusb Application

  Po wywietleniu przez Windows User Acco-unt Control (Kontrola konta uytkownika), wybierz YES (Tak).

 • Pol

  sk

  6

  Tryb wywietlania

  Acer DisplayPalStuknij ikon Acer DisplayPal, aby wyregulowa ustawienie.

  Mona wybra do wywietlania tryb Lustro lub 800x600. 800x600 to ustawienie domylne.

  Tryb zasilaniaMona wybra tryb Automatyczne ustawienia zasilania i tryb ECO. Automatyczne ustawienia zasilania to tryb domylny.

  Sprawd tabel poniej w celu wyboru odpowiedniego trybu.

  Tryb zasilania Wykorzystywany port USB

  czne zaslane

  (odniesienie)

  Ranking jasnoci wedug Jasno

  (jednostka: lm)Uwaga

  Automatyczne Adapter Nie dotyczy 20W Zalecane

  USB 3.0 x 1 (Gwne) 1 port, USB 3.0 x 1 9W Brak adaptera, NB z portem USB 3.0

  USB 2.0 x 2 2 porty, USB 2.0 x 2 7W Brak adaptera, NB z portem USB 2.0

  USB 2.0 x 1 (Gwne) 1 port, USB 2.0 x 1 4W~7W Zaley od zasilania USB (Wycznie dla komputera notebook Acer)

  Eco Adapter Nie dotyczy 12W Zalecany gdy wymagana jest ciszaUSB 3.0 x 1 (Gwne) 1 port, USB 3.0 x 1 4,5W Zaley od zasilania USBUSB 2.0 x 2 2 porty, USB 2.0 x 2 4W Zaley od zasilania USB

  USB 2.0 x 1 (Gwne) 1 port, USB 2.0 x 1 4W Zaley od zasilania USB (Wycznie dla komputera notebook Acer)

 • 7P

  olsk

  Jak zoptymalizowa rozmiar obrazu i odlego

  Rozmiar ek

  ranu

  27"

  Wysoko:34cm

  1,0 mWymagana odlego

  Wymagana odlego

  (m)

  Rozmiar ekranu Gra Przektna

  (cale)

  S x W (cm)

  Od podstawy do grnej krawdzi

  obrazu (cm)

  0,37 10 22 x 12 120,5 14 30 x 17 171,0 27 61 x 34 341,5 41 91 x 51 512,0 55 121 x 68 682,5 68 152 x 85 853,0 82 182 x 102 1023,5 96 212 x 119 119

  3,65 100 221 x 124 124

  Jeli to wymagane wybierz odpowiedni odlego. Po instalacji, mona rozpocz korzystanie z projekcji USB.

  Rozwizywanie problemw

  Dodatki

  Niektre rozwizania ewentualnych problemw:

  # Problem Rozwizanie1 Brak obrazu na ekranie Upewnij si, e kable USB s prawidowo i pewnie podczone.

  Upewnij si, e komputer notebook jest wczony. Sprawd, czy podczone jest gwne zcze USB. Jeli uywany jest komputer notebook innej marki ni Acer, zaleca si

  uycie adaptera zasilania. 2 Brak ostroci obrazu Wyreguluj pokrto ostroci.

  Wyreguluj odlego od ekranu tak, aby bya dopasowana do potrzeb.3 Obraz za may lub za duy Przysu lub odsu projektor od ekranu.4 Miganie obrazu Dopasuj tryb zasilania, poniewa zasilanie przez USB jest niewystarczajce.

  Wykonaj instrukcje ekranowe w celu regulacji. Dostpny na rynku adapter zasilania USB suy jako odniesienie.

  InformacjeInformacje: informacje o wersji Acer DisplayPal.

 • Pol

  sk

  8

  Analogowy VGA - sygna PC

  Tryb RozdzielczoCzstotliwo

  ponowa (Hz)

  Czstotliwo pozoma

  [KHz]

  SVGA 800 x 600 60 37,9

  XGA 1024 x 768 60 48,4

  SXGA 1280 x 1024 60 64,0

  QuadVGA 1280 x 960 60 60,0

  SXGA+ 1400 x 1050 60 65,3

  UXGA 1600 x 1200 60 75,0

  Tryby zgodnoci

  A. PC taktowanie 4:3 B. PC taktowanie Szeroki

  Analogowy VGA - sygna PC

  Tryb RozdzielczoCzstotliwo

  ponowa (Hz)

  Czstotliwo pozoma

  [KHz]

  WXGA 1280 x 768 60 47,8

  WXGA 1280 x 720 60 44,8

  WXGA 1280 x 800 60 49,6

  WXGA 1024 x 768 60 59,9

  WSXGA+ 640 x 480 60 65,3

  WSXGA+ 800 x 600 60 67,5

  WSXGA+ 1024 x 768 60 47,7

  Specyfikacje

  System projekcji DLP Waga 176 gRozdzielczo Oryginalna FWVGA (854 x 480)

  Wymary 110 x 85 x 25 mm(4,3" x 3,3" x 0,98")Wywietlane kolory 16,7 miliona kolorwPionowa czstotliwo odwieania 25 Hz do 86 Hz Interfejs wejcia

  Wejcie prdu staego x 1USB 3.0 typ Micro B x 1

  Szybko skanowania pozomego 30 KHz do 100 KHz

  Zaslane

  Adapter prdu zmiennego 40W(19V/2,54A, prd zmienny 100V ~ 240V)Zasilanie USB (typ A) z NBObiektyw projekcji

  F = 1,87, f = 11,00mmRczna ostro

  Rozmiar ekranu projekcji 10" (25 cm) ~ 100" (365 cm) Zuycie energii przez adapter prdu zmennego

  Tryb oczekiwania < 0,5W Tryb normalny < 23WWspczynnik proporcji 16:9 (Oryginalny), 4:3

  Wspczynnik rzutu 55"@2 m (1,65:1)

  Standardowe akcesora

  Adapter prdu zmiennego z wtyczk prdu zmiennego x 1Kabel USB Y x 1Woreczek x 1 Podrcznik uytkownika (CD-ROM) x 1 Instrukcja szybkiego uruchomienia x1

  Temperatura dziaania 5C ~ 35C / 41F ~ 95FWilgotno dziaania 35 ~ 80%RH

  Zgodno komputera notebook Windows XP/Vista/Win7

  Informacje dotyczce bezpieczestwa i wygodnego uytkowaniaPrzepisy i uwagi dotyczce bezpieczestwaNa pocztekWprowadzeniePrzegld produktuPrzegld zawartoci opakowania

  WprowadzenieJak uywa wtyczk adpatera prdu zmiennegoPodczanie projektoraWyczanie projektoraWywietlanie przez USB

  Acer DisplayPalTryb wywietlaniaTryb zasilaniaInformacjeJak zoptymalizowa rozmiar obrazu i odlego

  DodatkiRozwizywanie problemwSpecyfikacjeTryby zgodnoci