Click here to load reader

BULETIN INFORMAŢIONAL · asupra politicilor publice, în particular la nivel sectorial; 3. promovarea rezultatelor FGMD în cadrul altor procese regionale şi internaţionale de

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BULETIN INFORMAŢIONAL · asupra politicilor publice, în particular la nivel sectorial; 3....

 • BULETIN INFORMAŢIONAL

  PARTENERIATUL DE MOBILITATE REPUBLICA MOLDOVA – UNIUNEA EUROPEANĂ

  Persoane de contact: Daniela MORARIDirector adjunctDirecţia Generală Integrare EuropeanăMinisterul Afacerilor Externe şi Integrării EuropeneTelefon: +(37322) 57 83 29Fax: +(37322) 23 70 35E-mail: [email protected]

  Igor RABIIPunctul naţional focal pentru Parteneriatulde Mobilitate cu UE Direcţia Generală Integrare EuropeanăMinisterul Afacerilor Externe şi Integrării EuropeneTelefon: +(37322) 57 82 74Fax: + (37322) 23 70 35E-mail: [email protected]

  http://www.mfa.gov.md/mobility-partnership-ro/

  Coperta_Buletin_rom.indd 1 17.01.2015 10:56:44

 • Coperta_Buletin_rom.indd 2 17.01.2015 10:57:35

 • 1

  MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July -December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSber)MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July- December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (

  MAXIMIZAREA IMPACTULUI

  MIGRAŢIEI ŞI MOBILITĂŢII

  ASUPRA DEZVOLTĂRIICONSOLIDAREA PARTENERIATELOR:

  MOBILITATEA UMANĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ

  Pe parcursul lunilor octombrie şi noiembrie 2014 la Geneva s-au des-făşurat primele reuniuni ale Prietenilor Forumului şi Grupului de con-ducere a FGMD.

  http://www.gfmd.org/news/turkey-holds-first-gfmd-2014-2015-preparatory-meetingsGrupul de conducere a pus în discuţie nota de concept şi planul de lucru pentru anii 2014 – 2015 ale FGMD, inclusiv bugetul preliminar, contin-uarea activităţilor FGMD din anii 2013 – 2014, precum şi preşedinţia FGMD pentru anul 2016.

  Nota de concept şi programul de lucru ale FGMD pentru anii 2014 – 2015Au fost prezentate proiectele notei de concept şi programului de lucru ale preşedinţiei turce a FGMD

  http://www.gfmd.org/news/turkey-holds-first-gfmd-2014-2015-preparatory-meetings

  Priorităţile tematice şi programul de lucru al preşedinţiei turce a FGMD vor fi ghidate de tema generală: „Consolidarea parteneriatelor: mobili-tatea umană şi dezvoltarea durabilă”.

  Această temă a fost aleasă pentru a semnala că migraţia internaţională nu poate fi gestionată eficient de sine stătător de nicio ţară, fără coop-erarea cu alţi actori esenţiali, inclusiv cu organizaţiile internaţionale, societatea civilă, sectorul privat şi migranţii propriu zişi. De asemenea, ea accentuează faptul că mobilitatea plasată într-un cadrul de politici potrivit este un factor pozitiv pentru dezvoltare.

  În decursul preşedinţiei sale Turcia va urmări atingerea a 3 obiective:1. aprofundarea discuţiei privind protecţia drepturilor omului şi drep-

  turilor de muncă ale migranţilor;2. explorarea suplimentară a impactului de dezvoltare a migraţiei

  asupra politicilor publice, în particular la nivel sectorial;3. promovarea rezultatelor FGMD în cadrul altor procese regionale

  şi internaţionale de stabilire a agendei, în care Turcia joacă un rol cheie, în special Grupul de state G-20, Prima reuniune mondială umanitară la nivel înalt şi Agenda de dezvoltare post-2015.

  Pentru atingerea acestor obiective, preşedinţia turcă a propus organiza-rea a trei mese rotunde, fiecare avînd două sesiuni. În vederea asigurării unor contribuţii bazate pe dovezi pentru documentul explicativ şi dis-cuţiile din cadrul meselor rotunde, fiecare masă rotundă va fi organizată împreună cu o reuniune tematică. De asemenea, pentru diseminarea mai largă a rezultatelor meselor rotunde din Istanbul este planificată contin-uarea activităţilor respective în cadrul proceselor relevante.

  Preşedinţia intenţionează să-și constituie echipele guvernamentale până februarie 2015.

  BANGLADESH - PREŞEDINŢIA FGMD 2016Reuniunea Grupului de conducere s-a încheiat cu apro-barea deciziei Troicii FGMD cu privire la preluarea în 2016 a preşedinţiei FGMD de Guvernul Bangladeshu-lui. De asemenea, s-a anunţat că Maroc va reflecta asu-pra prezidării procesului FGMD în 2017..

  Informaţii actualizate pe marginea Agendei de dezvoltare post-2015

  Reprezentantul special pentru migraţiune internaţională al Secre-tarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite (RSSG), dl Suther-land, a subliniat procesul remarcabil atins în integrarea migraţiei în Agenda de dezvoltare post-2015. Deși pînă nu demult migraţia nu se examina în contextul niciunui obiectiv de dezvoltare ac-tualmente migraţia se ia în considerare la elaborarea mai multor obiective de dezvoltare, inclusiv obiectivul 4 privind educaţia, burse, mobilitatea studenţilor, circulaţia transfrontalieră a oame-nilor tineri; obiectivul 5 privind traficul de fiinţe umane, cu accent pe femei şi fete, angajare şi muncă decentă, drepturile lucrăto-

  rilor migranţi, femei migrante; obiectivul 10 privind inegalitatea, politicile migraţionale planificate şi bine gestionate şi remitenţele migranţilor; obiectivul 16 privind societăţile paşnice şi inclusive, traficul de fiinţe umane cu accent pe copii; şi obiectivul 17 privind datele dezagregate relevante pentru sănătate şi educaţie. De asemenea, migraţia este menţionată în unele obiective mai mari, precum eradicarea sărăciei, oraşele durabile şi schimbările climatice.

  Guvernul Republicii Moldova s-a angajat şi într-un mod activ ia parte la deliberările în curs de desfăşurare la New York pentru a asigura că migraţia îşi va găsi locul său în cadrul a cât mai multe Obiective de dezvoltare post-2015.

  I

  buletin rom.indd 1 17.01.2015 3:27:49

 • 2

  Programul global comun OIM / PNUD „Integrarea migraţiei în strategiile naţionale de dezvoltare”, finanţat de către Cooperarea Elveţiană pentru Dezvoltare (CED), a lucrat pentru realizarea următoarelor activităţi:

  Pe data de 11 – 12 iunie 2014 Gu-vernul Republicii Moldova a găzduit prima reuniune ordinară a Consili-ului programului global comun, or-ganizată în cadrul fazei doi de im-plementare a programului. Aceasta i-a reunit pe reprezentanţii a 5 din cele 8 ţări invitate să participe la faza a doua a programului glob-al, şi anume punctele focale ale proiectului din Jamaica, Kîrgîzstan, Republica Moldova, Maroc şi Tuni-sia. Reprezentanților ţărilor vizate de proiect li s-au alăturat partenerii locali OIM şi PNUD, reprezentanţii Programului global al CED, oficiul local CED în Republica Moldova, un şir de actori din diferite ministere, echipa ONU în Republica Moldova şi societatea civilă. Prima reuniune ordinară a Consiliului programului global comun a coincis cu lansarea programului în Republica Moldova. Reuniunea Consiliului programu-lui global a servit drept platformă pentru schimb de experienţă între ţări, pentru examinarea progresu-lui în implementarea programului atît la nivelul naţional, cît şi la cel global, pentru îndrumarea şi coor-donarea gestionării proiectului şi pentru asigurarea sinergiei şi com-patibilităţii între diferite niveluri ale implementării programului, precum şi pentru formularea concluziilor şi recomandărilor în acest sens.

  În vederea susţinerii implementării priorităţilor politicilor naţionale în domeniul migraţiei şi dezvoltării în august, cu ocazia Zilelor diasporei, a fost organizat seminarul tematic de politici pentru diasporă „Diaspora economică pentru Moldova”. Semi-narul a avut ca scop valorificarea expertizei şi competenţelor reprez-entanţilor diasporei, în special a stu-denţilor tineri şi specialiştilor mold-oveni cu reşedinţă în străinătate, în vederea elaborării politicilor

  publice şi analizării impactului lor asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova în domenii, precum utilizarea remitenţelor şi economiilor; pensionarea; accesul la finanţare; infrastructură; energie şi eficienţă energetică. În rezultatul acestui seminar au fost elaborate un set de propuneri de politici pub-lice, bazate pe Ghidul metodologic privind evaluarea impactului ex-an-te. Durabilitatea acestei iniţiative va fi asigurată prin echipele co-mune de lucru create şi platforma instituită, care permit comunicarea neîntreruptă între reprezentanţii au-torităţilor publice şi diasporei într-un domeniu de politici. Reprezentanţii diasporei vor acţiona în calitate de consultanţi asociaţi ai autorităţilor publice centrale moldovenești şi astfel vor fi implicaţi permanent în procesul de elaborare a politicilor.

  Ca urmare a negocierilor în perio-ada ianuarie – septembrie 2014 şi a acordului semnat între Între-prinderea de stat „Poşta Moldovei” şi „Poste Italiene” în vederea dez-voltării sistemului de transfer a re-mitenţelor, începând cu 6 octombrie cetăţenii moldoveni care trăiesc în Italia, vor putea să transmită acasă pînă la 1000 de euro, achitînd o mică taxă de 5 euro. Acest serviciu a devenit posibil cu susţinerea tehnică a OIM Moldova şi a Băncii Naţionale a Moldovei. Acest serviciu permite transferuri individuale de bani din mai mult de 9 000 de oficii poştale italiene către 1 148 oficii poştale situate în Republica Moldova. Ser-viciul lansat trebuie să contribuie la sporirea capacităţilor furnizorilor naţionali de servicii de transfer de bani pentru a diversifica canalele existente de transfer şi a asigura transparenţa acestora şi reducerea costurilor prin intermediul instituirii unui sistem eficient şi durabil de transfer internaţional de bani între Italia şi Republica Moldova.

  Susţinerea creării portalului on-line, permiţând implicarea diasporei în programele de migraţie şi dezvol-tare / acţiunile şi crearea reţelelor de excelenţă: programul a susţinut creărea portalului on-line, per-miţând implicarea diasporei în pro-gramele de migraţie şi dezvoltare

  INTEGRAREA MIGRAŢIEI ÎN STRATEGIILE NAŢIONALE DE DEZVOLTARE

  FĂCÂND MIGRAŢIA SĂ LUCREZE PENTRU DEZVOLTAREProiectul strategic FMLD s-a finalizat la 31 octom-brie 2014. Dintre rezultatele cele mai importante ale proiectului, divizate în trei categorii de bază, în conformitate cu obiectivele specifice ale proiectu-lui, menționăm:1. Perfecţionarea bazei de cunoştinţe disponi-

  bile cu privire la implicaţiile pe termen mediu a provocărilor demografice de astăzi asupra creşterii viitoare a regiunilor şi oraşelor din ESE. Raportul „Vecinii ambivalenţi. Schim-bări demografice şi strategii de creştere în Eu-ropa de Sud-Est” vizează peisajul demografic al Europei de Sud-Est, tendinţele divergente şi provocările similare, cu care se confruntă ţările din regiune, precum şi propunerile pent-ru cooperare transnaţională pînă la 2020.

  http://www.migration4growth.eu/uploads/files/outputs/MMWD_report_AMBIVALENT_NEIGHBOURS.pdf2. Consolidarea capacităţilor locale de plani-

  ficare bazată pe dovezi, migraţia fiind recu-noscută ca trăsătură relevantă pentru politicile de creştere durabilă. Au fost elaborate Prezen-tarea generală a metodologiei pentru scenarii de politici şi Prezentarea generală a metodolo-giei pentru proiecţii demografice.

  3. Promovarea şi facilitarea dialogului trans-naţional între ţările şi teritoriile care sunt afec-tate de tendinţele demografice actuale în ve-derea identificării avantajelor comparative în cooperarea transnaţională.

  http://www.migration4growth.eu/uploads/files/outputs/MMWD_Action_plans_20014-20.pdfȚările ESE au elaborat Planuri de acţiuni privind bunăstarea, angajarea şi capitalul uman pentru anii 2014 – 2020.

  Rezultatele detaliate şi perspectivele proiectu-lui FMLD au fost discutate la conferinţa finală a proiectului „Vecinii ambivalenţi. Schimbări de-mografice şi strategii de creştere în Europa de Sud-Est”, organizată la Bologna, la 13 octombrie 2014.

  I MAXIMIZAREA IMPACTULUI MIGRAŢIEI ŞI MOBILITĂŢII ASUPRADEZVOLTĂRII

  buletin rom.indd 2 17.01.2015 3:27:52

 • 3

  lansat la începutul lunii august 2014.

  În vederea susţinerii realizării eval-uării cuprinzătoare al Sistemului in-formaţional integrat migraţie şi azil („SIIAMA”) echipa de experţi respons-abilă pentru exerciţiul de evaluare a completat raportul de evaluare, inclu-siv recomandările pentru elaborarea soluţiilor relevante software şi plan-ificarea activităţilor de organizare şi tehnice destinate integrării resurselor informaţionale în SIIAMA. Echipa de experţi lucrează asupra proiectului Foii de parcurs privind activităţile ur-mătoare pentru perfecţionarea SI-IAMA din perspectiva tehnologiei in-formaţiei, precum şi din perspectiva statistică.

  Un şir de activităţi au continuat să fie implementate cu succes în cadrul proiectului „Facând migraţia în Mol-dova să lucreze pentru dezvoltare” fi-nanţat de CED şi implementat de OIM Moldova, în cooperare cu Guvernul Republicii Moldova.• Iunie 2014 – a fost organizată o vizită de studiu în Danemarca pent-ru producătorii / utilizatorii de date din cadrul Biroului pentru migraţie şi azil (BMA), obiectivul principal fiind fa-miliarizarea personalului BMA cu cele mai bune practici privind mecanismul de colectare, analizare şi împărtăşire a datelor în domeniul migraţiei. Vizita a inclus reuniuni de lucru cu reprez-entanţii Serviciului danez pentru imi-grare, Oficiului statistic al Danemarcei şi Ministerului danez pentru ocuparea forţei de muncă / Agenţiei pentru piaţa muncii şi recrutare. Această vizită a permis personalului BMA să facă faţă mai eficient complexităţii crescânde a mobilităţii umane contemporane prin cunoaşterea îmbunătăţită a mecanis-melor moderne şi eficiente de colect-are şi utilizare a datelor. • 1 – 3 Septembrie 2014 – proiectul a sprijinit desfășurarea celui de-al VI-a Congres al diasporei. La eveniment au fost prezenţi mai mult de 145 conaţionali din 28 de ţări: lide-rii asociaţiilor, reprezentanţii grupurilor de iniţiativă ale diasporei, delegaţi in-dependenţi, cetăţenii, care s-au întors şi reprezentanţii instituţiilor publice

  responsabile de diasporă, precum şi ale organizaţiilor internaţionale. Con-gresul diasporei, care se desfăşoară odată la fiecare doi ani, este o plat-formă importantă prin care Guvernul intenţionează să sporească cooper-area cu diaspora şi să construiască o comunicare eficientă cu cetăţenii de peste hotare. A 6-a ediţie a abordat impactul migraţiei asupra procesel-or economice, sociale, academice şi politice, precum şi politicile elaborate de Guvern pentru diasporă. Eveni-mentul a susţinut instituţiile guverna-mentale cu mandatul pentru diasporă în elaborarea iniţiativelor de politici concrete, care vor maximiza benefi-ciile de dezvoltare ale relaţiilor patrie – diasporă. Contribuţiile şi reacţiile obţinute pe parcursul evenimentului au asigurat informaţiile necesare pen-tru planificarea guvernamentală stra-tegică vizînd consolidarea relaţiilor în-tre Republica Moldova şi comunităţile sale de peste hotare. Congresul re-spectiv a servit ca o platformă de di-alog avansat de politici între Guvern şi subiecţii elaborării de politici, per-mițând schimbul informat cu privire la progresul perceput, problemele şi priorităţile politice de mai departe. Re-zultatul principal al Congresului a fost adoptarea Planului comun de acţiuni Guvern – Diasporă privind protecţia cetăţenilor moldavi cu reşedinţă peste hotare şi implicarea lor în dezvoltarea Republicii Moldova. • Octombrie 2014 – a fost or-ganizată o vizită de studiu în Israel a personalului Biroului pentru relaţii cu diaspora. Vizita urmărea scopul spori-rii cunoştinţelor personalului BRD cu privire la atragerea diasporei şi susţin-erii capacităţii de a exercita respons-abilităţile curente şi planificate. Astfel, participanţilor le-au fost prezentate aranjamentele instituţionale pentru lucrul cu diasporă din Israel şi discu-tată relevanţa lor pentru Republica Moldova, în special în lumina elaborării de către Guvernul moldav a strategiei de atragere a diasporei. Programul a fost construit în aşa fel ca prezentarea modelelor de succes din Israel pent-ru diasporă să poată fi canalizată în elaborarea politicilor şi programelor concrete, care sunt adecvate în con-textul specific al Moldovei. În acest scop agenda a inclus reuniuni cu insti-tuţiile guvernamentale şi semi-guver-namentale responsabile pentru relaţii

  cu diasporă, precum şi cu cercurile academice şi instituţiile de cercetare din domeniu. În special, delegaţia moldovenească s-a întâlnit cu reprez-entanții Ministerului izraelian al absor-bţiei, Ministerului afacerilor externe şi Comitetului pentru afaceri de imigra-re, absorbţie şi diasporă, Obligaţiunii Israeliene, Centrului pentru migraţie şi integrare internaţională, Distribuirii Comune Evreiești, Organizaţiei mon-diale sioniste şi Universității ebraice. Reuniuni separate au fost organizate cu Ambasada Republicii Moldova în Is-rael şi diaspora moldavă care lucrează sau este stabilită în Israel. În cele din urmă, vizita a sporit capacităţile per-sonalului BRD de a atrage diaspora prin accesarea diferitor opţiuni de consolidare a capitalului uman în cad-rul diasporei şi de a conecta diaspora într-un mod mai eficient cu ţara de origine. • Pe 10 octombrie 2014 a fost lansat Programul de subvenţii mici pentru mass-media din diasporă, care urmează să fie implementat de OIM, în colaborare cu BRD. Mecanismul de subvenţii a fost deschis pentru jurnaliştii independenţi din diasporă (profesionişti şi liberi profesionişti, care realizează activităţi de promova-re destinate cetăţenilor moldoveni de peste hotare prin diferite instrumente mass-media, precum mass media scrisă (publicaţii periodice) şi mijloace audio-vizuale (radio, TV, internet). Prin acest instrument OIM oferă susţinerea pentru 5 iniţiative / persoane pent-ru procurarea echipamentului tehnic necesar implementării activităţilor de promovare în rândurile diasporei, uti-lizând diferite instrumente mass-me-dia. Valoarea totală a Mecanismului de subvenţii este 4 000 dolari SUA. 5 proiecte câștigătoare au fost înaintate de reprezentanţii diasporei din Spania (1), Franţa (2), Canada (1) şi SUA (1). Obiectivul principal al Mecanismului de subvenţii este de a susţine iniţiativele / persoanele din diasporă, implicate în activităţile de promovare în rândurile diasporei, având ca scop furnizarea şi diseminarea informaţiilor relevante pentru diasporă, care reflectă eveni-mente din Republica Moldova, precum şi politicile şi programele pentru dias-poră în Republica Moldova şi în ţările de destinaţie.

  FĂCÂND MIGRAŢIA ÎN MOLDOVA SĂ LUCREZE PENTRU DEZVOLTARE

  I MAXIMIZAREA IMPACTULUI MIGRAŢIEI ŞI MOBILITĂŢII ASUPRA

  DEZVOLTĂRII

  buletin rom.indd 3 17.01.2015 3:27:56

 • 4

  VOCEA DIASPOREI ȘI ACȚIUNILE GUVERNULUI.

  PODURI CREATE

  1. Dle Victor Lutenco, vocea diasporei a început să fie mult mai auzită în R. Moldova după înființarea Bir-oului pe care îl conduceți, care a organizat mai multe evenimente dedicate moldovenilor plecați peste hotare. Spuneți-ne, care a fost motivația Guvernului R. Moldova de a se preocupa, într-un târziu, și de cetățenii aflați de-parte de casă?

  De la venirea, în 2009, la guvernare, a coaliției pro-europene, era un proces firesc să ne îndreptăm atenția către toți cetățenii noștri, indiferent de locul în care se află. Discuțiile despre deschiderea Biroului pentru relații cu diaspora au început încă în 2010, în cadrul Guvernului Filat. Pentru guvernarea comunistă cetățenii din afara țării erau un impediment, pentru noi – oamenii sunt resursa cea mai importantă. Dar nici măcar asta nu e motivația centrală. Acesta este un Guvern care are aspirații europene, deci valori europene. Fiecare cetățean, am spus este important. Biroul are drept misiune crearea și dezvoltarea unui dialog permanent cu diaspora. Asta am făcut de cînd existăm. Analizăm proble-mele cu care se confruntă oamenii plecați peste hotare, pe care noi în numim cu mult drag, diasporă, și contribuim, împreună cu ministerele, la soluționarea lor. Vorbim nu doar despre eveni-mente culturale, care sunt importante, dar și despre lucruri cen-trale – protecție socială, zboruri mai ieftine și mai apropiate ca destinație, transferuri bănești sigure și ieftine, programe pentru tineri și copii, dar și programe pentru reîntoarcerea cetățenilor noștri acasă. Cei de acasă se pot adresa autorităților ori de cîte ori au nevoie. Diaspora ne are pe noi, cei de la BRD, pentru a comunica permanent cu Guvernul.

  2. În ultimul timp, ați avut mai multe deplasări peste ho-tare unde v-ați întâlnit cu membrii asociațiilor de moldo-veni din străinătate. Cum i-ați simțit, le pasă lor de ce se întâmplă acasă, sunt motivați să se implice în a schimba lucrurile la baștină?

  Avem date care confirmă dorința cetățenilor noștri de a se impli-ca în dezvoltarea țării. Dar cel mai mult ne bucură dorința lor de a reveni acasă. Am dezvoltat o serie de programe, împreună cu tinerii din diaspora, care înseamnă implicare și devotament față de Republica Moldova – vorbim despre Gala Studenților Origi-nari din Moldova, care se desfășoară deja al doilea an și devine

  o tradiție; despre Seminarul de politici publice, în care diaspora a elaborate politici împreună cu ministerele; despre Programul de Stagii, care a devenit național, dar a pornit ca inițiativă a dia-sporei din Anglia și Franța. Apoi avem exemple bine cunoscute de caritate, orientate înspre copii, dar și adulți care au nevoie de ajutor. Deci asta ar fi o di-mensiune în plus, care confirm implicarea diasporei.

  Totodată, la Forumul Economic al diasporei, desfășurat în oc-tombrie al acestui an, am văzut și auzit despre inițiative de in-vestiții din partea oamenilor de afaceri din diaspora.

  Diaspora urmărește foarte atent tot ceea ce se întâmplă acasă și vin permanent cu sugestii sau opțiuni de rezolvare. Mulți din-tre moldovenii plecați sunt implicați civic și activi. Sperăm ca această experiență a lor să aducă bune practici și acasă.

  3. Cu ce probleme se confruntă cetățenii noștri aflați peste hotare și în ce măsură îi poate ajuta Biroul pentru Relații cu Diaspora?

  În septembrie, am organizat Congresul al VI-lea al diasporei. Drept rezultat al Congresului – avem un plan comun de acțiuni Guvern-diaspora, care reflectă foarte adecvat problemele cetățe-nilor aflați peste hotare. Primul capitol al acestui plan ține de protecția drepturilor cetățenilor noștri. Vorbim despre protecție socială, despre asigurarea medicală, dar și despre pensii, în spe-cial ale migranților din Italia și Grecia. Cu Grecia au fost deja inițiate discuții cu privire la acordurile de securitate socială, cu Italia procesul este mai dificil. Și va dura. Dar Guvernul se ori-entează spre semnarea și implementarea acestui acord.

  Un alt element extrem de important este legat de păstrarea iden-tității naționale. Aici BRD a dezvoltat un amplu program de susținere a diasporei, în cadrul a diferite sărbători mari: Crăciun, Paști, Mărțișor, Sărbătorile Naționale. Ceea ce putem noi oferi diasporei este susținerea evenimentelor culturale, organizate în diaspora, prin furnizarea costumelor naționale, a simbolicii stat-ului, dar și organizare a turneelor artiștilor moldoveni. În acest fel se creează conexiunea dintre noi, cei rămași acasă și cei ple-cați. În anul trecut am trimis în diaspora peste 5000 de cărți de limbă și cultură română, dar și un program inovativ de învățare a limbii române, pe calculator.

  Apoi, oferim suport celor care organizează acțiuni de caritate și voluntariat. Acum, înainte de Crăciun, mulți dintre cei ple-cați adună camioane întregi pentru casele de copii din Moldova. Suntem aici pentru ale oferi tot suportul necesar pentru a facilita transportarea. În afară de asta, un segment important este dedicat informării cetățenilor care nu sunt admiși în Rusia. Există acum posibilități pe care oamenii care vor să plece le pot folosi, de exemplu, sunt oportunități de muncă în Israel, în condiții sigure. Primim zilnic telefoane de la cei plecați, pentru diferite tipuri de suport.

  Echipa BRD are rolul de a crea punți de comunicare între mi-granți și ministere. În cazul în care apar probleme legate de permise de conducere, de ex., sau acte civile sau posibilități de deschidere a afacerilor – noi suntem cei care facem legătura cu ministerele de linie, dar și cu proiecte internaționale, care oferă suport migranților. De exemplu Proiectul NEXUS sau proiecte ale Organizației Internaționale pentru Migrație.

  I MAXIMIZAREA IMPACTULUI MIGRAŢIEI ŞI MOBILITĂŢII ASUPRADEZVOLTĂRII

  buletin rom.indd 4 17.01.2015 3:27:56

 • 5

  4. Începând cu luna aprilie a acestui an, cetățenii R. Moldova pot circula fără vize în Uniunea Europeană. Cum au primit această veste moldovenii din diasporă?

  În prima zi în care a fost posibilă călătoria fără vize în Euro-pa, Guvernul a organizat o vizită în Grecia. Am trăit, alături de rudele diasporei, momente emoționante de întâlnire a cuplurilor tinere care nu s-au văzut de 3 ani, sau întâlniri ale părinților cu copiii. Pe de altă parte, cei care nu aveau statut regularizat pot să vină în sfârșit acasă să își viziteze rudele. Care ar putea fi reacția oamenilor la o asemenea realizare? Moldovenii de peste hotare sunt mulțumiți de perspectiva circulației fără vize. Este o nor-malitate să circuli fără opreliști, la care noi am ajuns prin multă muncă. Cei din afară sunt conștienți de acest lucru și ne susțin. Pentru ei acesta, dar și semnarea Acordului cu UE sunt pași reali spre viitorul european al țării.

  5. Care sunt programele cu care BRD se mîndrește cel mai mult?

  Toate campaniile și programele BRD sunt gândite cu multă grijă și în baza analizei de nevoi a cetățenilor. Ele sunt diferite și se adresează grupurilor diferite de cetățeni. De aceea nu știu dacă pot alege între ele. Cu siguranță BRD a devenit cunoscut prin Programul DOR, destinat copiilor din diaspora. Săptămâna pe care o trăiesc copiii din diaspora, alături de cei din Moldova, în tabăra DOR este una pe care și-o dorește fiecare copil. Am primit multe apeluri pentru a multiplica programul, dar și ecou-ri ale participanților, care ne povestesc despre succesul acestui program inovativ și frumos.

  În același timp, Gala Studenților Originari din Republica Moldova este un alt program la care ținem foarte mult. Este important ca tinerii noștri să fie apreciați în țara lor. Studenții universităților din Moldova au această posibilitate. Cei plecați au fost ignorați pînă acum. Premierea celor mai buni studenți din afară, din universități celebre este un semn de recunoaștere a meritelor dar și o motivare în plus pentru implicare în dezvoltarea țării. Gala din anul trecut a adus 5 proiecte noi importante, lansate și implementate cu tinerii din diaspora. Nu pot ignora nici Primul Forum On-line al Premierului cu dias-pora. A fost pentru prima oară în istoria recentă, în care oamenii plecați au putut adresa întrebări în regim live Prim-ministrului Republicii Moldova.

  Zilele Diasporei, cu renumita Plăcintă a diasporei este un alt motiv de mândrie. Forumul Economic al Diasporei este destinat oamenilor de afaceri din diaspora și a avut răsunet mare. Tot ceea ce facem cu echipa este orientat spre excelență, inovație și răspuns la solicitări. De aceea este dificil să decid care e pro-gramul cu care mă mândresc cel mai mult.

  6. Ce acțiuni dedicate diasporei își propune în continu-are instituția pe care o conduceți?

  Avem multe planuri. Anul acesta vom finaliza prima Strategie a Diasporei – Diaspora 2025, care se va orienta pe segmentul Mi-grație și Dezvoltare. Este importantă menținerea și dezvoltarea programelor pe care publicul le cunoaște, dar și dezvoltarea de noi programe. Diaspora își dorește să se implice în dezvoltarea țării, iar pentru aceasta este nevoie de programe sustenabile și care cresc încrederea oamenilor în Guvern și în stat.

  Vom continua cu siguranță programele culturale, și le vom îmbunătăți. Vom lucra mult la creșterea capacităților asociațiilor de moldoveni de peste hotare, dar și la susținerea proiectele inovative venite din diaspora

  I MAXIMIZAREA IMPACTULUI MIGRAŢIEI ŞI MOBILITĂŢII ASUPRA

  DEZVOLTĂRII

  buletin rom.indd 5 17.01.2015 3:27:59

 • 6

  CONFERINŢA DESCHISĂ „Contribuţia diasporei la

  dezvoltarea ţărilor de origine. Republica

  Moldova 2020”desfăşurată în perioada 26 – 27 august 2014 la Chişinău

  Iniţiativa de a organiza această conferinţă a venit din partea unui grup de reprezentanţi ai diasporei moldovenești din Belgia, Canada, Elveţia, Franţa, Italia, Germania, Olanda, Spania şi SUA, precum şi reprezentanţilor reveniţi ai diasporei. Scopul conferinţei l-a constituit discutarea şi descoperirea căilor practice prin care diaspora să contribuie la dezvoltarea ţării de origine.

  Conferinţa a fost organizată sub forma unui forum participativ, care să se constituie ca o platformă de comunicare între toate grupurile interesate: de la academicieni şi societatea civilă pînă la oficiali, antreprenori şi comunitatea de afaceri, precum şi experţi din alte ţări, care au avut posibilitatea să împărtăşească „cele mai bune practici”, dar, de asemenea, să prezinte provocările modelelor existente de comunicare şi cooperare între diaspora şi comunităţile locale din ţara de origine.

  Au fost prezentate şi discutate exemple concrete pentru reformare a învăţămîntului, acţiunile adiţionale pentru facilitarea mobilităţii, îmbunătăţirea accesului comunităţilor de peste hotare pentru a vota, necesităţile şi priorităţile pentru reformarea suplimentară a politicilor de incluziune socială, etc. Rezultatele detaliate ale conferinţei urmează să fie publicate într-un buletin informaţional electronic. Mai multe detalii pot fi găsite pe http://moldova2020.net/

  Portalul diasporei

  DIN.MDPortalul din.md este o pagină web elaborată în Republica Moldova şi este destinată cetăţenilor Moldovei, care trăiesc peste hotare. Platforma din.md are două obiective de bază: să informeze cetăţenii de peste hotare cu privire la serviciile publice, iniţiativele şi evenimentele destinate acestora, precum şi să creeze o comunitate virtuală. Membrii diasporei utilizează platforma în calitate de forum pentru discuţii între membrii diasporei din diferite țări, inclusiv pentru împărtăşirea experienţelor diverse sau similare. De asemenea, portalul include module cu informaţie utilă pentru membrii diasporei. Mai mult de 100 de întrebări au primit un răspuns pe pagina web. Utilizatorii pot găsi trei coloane mari: Grupuri, Scenarii de viaţă şi Evenimente, şi 16 grupuri pentru lucrători agricoli, oameni de afaceri, cercetare / inovare, munca de caritate / voluntariat, studenţi, doctori, mediatori culturali, ingineri / lucrători în construcţii, etc..

  Portalul din.md a fost elaborat cu suportul proiectului UE „Consolidarea capacităţilor de gestionare a migraţiei în Republica Moldova”, implementat de către Serviciul public suedez pentru ocuparea forţei de muncă în cooperare cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Agenţia elveţiană de dezvoltare şi cooperare DCE şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova.

  I MAXIMIZAREA IMPACTULUI MIGRAŢIEI ŞI MOBILITĂŢII ASUPRADEZVOLTĂRII

  buletin rom.indd 6 17.01.2015 3:28:02

 • 7

  NEXUS Moldova dintr-o privire• Patru centre pilot de servicii NEXUS au fost create în cadrul

  iniţiativei mai largi NEXUS Moldova. Ea, de asemenea, include un centru de servicii virtual (nexusnet.md) pentru asigurarea accesului din orice loc la serviciile on-line.

  • NEXUS Moldova este finanţat de către UE şi co-finanţat de către DCE. Acesta se implementează (2013 – 2015) de către un consorţiu de parteneri, condus de ONG-ul austriac IASCI.

  • Obiectivul NEXUS este de a ajuta moldovenii în atingerea scopurilor personale de migraţie începînd cu pregătirea pentru plecare pînă la revenire printr-un centru unic integrat şi determinat de piaţă, care furnizează informaţii specializate, suportul unu-la-unu şi soluţii concrete oferite de către partenerii NEXUS.

  • NEXUS a realizat o cercetare amplă pentru identificarea profilului migrantului moldav şi a necesităţilor reale ale migranţilor. La rîndul său, această cercetare a oferit informaţii despre serviciile pe care NEXUS le oferă migranţilor și familiilor acestora prin centrele NEXUS.

  • Parteneriatele puternice cu autorităţile publice locale şi naţionale, precum şi cu prestatorii de servicii din sectorul privat şi civic sînt o parte integrantă a iniţiativei NEXUS.

  • NEXUS oferă beneficii ţărilor de destinaţie din UE şi altora prin familiarizarea migranţilor cu aşa subiecte, precum condiţiile de intrare, limbă, abilităţi, subiecte de migraţie legală, protecţie socială şi cultură.

  • NEXUS susţine dezvoltarea politicii naţionale migraţionale. El a contribuit la crearea entităţii guvernamentale specializate: Biroului pentru relaţii cu diaspora.

  • NEXUS îi atrage pe toţi partenerii săi în consolidarea regulată a capacităţilor pentru a promova calitatea serviciilor.

  Proiectul NEXUS Moldova „Consolidarea legăturii între migraţie şi dezvoltare: testar-ea prestatorului de servicii integrat pentru migranţii moldavi şi comunităţile lor” este operaţional şi prestează clienţilor servicii în centrele sale de servicii în raioanele pilot, precum şi ajută la stabilirea parteneriatelor solide cu prestatorii de servicii atît din sector-ul public, cît şi din cel privat.

  NEXUS Moldova este finanţat de către Uniunea Europeană şi implementat de către consorţiul condus de Agenţia internaţională pentru infor-maţii din ţara de origine, precum şi cofinanţat de către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare.

  NEXUS CONTINUĂ SĂ CONSOLIDEZE BLOCURILE DE SERVICII ŞI PARTENERIATE ÎN BENEFICIUL MIGRANŢILOR DIN MOLDOVA

  CENTRE DE SERVICII NEXUS DESCHISE PENTRU SFERA DE AFACERI„Noi sîntem aici pentru a ajuta” – acestea sînt primele cuvinte, pe care le aude un vizitator, cînd el sau ea intră în unul dintre centrele de servicii NEXUS. Migraţia nu este un proces uşor şi ea ridică o mulţime de întrebări, răspunsurile la care necesită o anumită expertiză, timp şi resurse. NEXUS oferă aceste răspunsuri pentru a ajuta moldovenii nu numai în beneficiul lor, a clienţilor, dar, de asemenea, în beneficiul prestatorilor de servicii, a partenerilor.

  Cu alte cuvinte, centrele de servicii NEXUS asigură clienţilor săi o gamă largă de informaţii utile şi – împreună cu partenerii săi din sectoarele publice, private şi societăţii civile – servicii de calitate necesare. Clienţii NEXUS sunt moldovenii interesaţi în – sau în subiectele aferente la – migraţia de muncă; ceea ce înseamnă, oamenii intenţionînd să plece pentru a găsi un loc de muncă în afara Moldovei, cei care deja lucrează peste hotare şi cei, care s-au reîntors. De asemenea, NEXUS ajută membrii familiilor de migranţi, precum copii lăsaţi acasă, părinţii, alte rude sau chiar vecinii, care au grijă de copiii migranţilor şi sau părinţii acestora.Obiectivul final al NEXUS Moldova este

  se a susţine migraţia legală şi circulară a cetăţenilor prin ajutarea moldovenilor să-şi atingă scopurile personale de migraţie într-un mod pregătit şi eficient, să revină acasă cu resursele acumulate, experienţa valoroasă şi reţelele umane, şi să construiască o viaţă mai bună pentru familia, comunitatea şi ţara lor. Așadar, NEXUS ajută moldovenii „să migreze mai inteligent, să revină mai bine”.Din primăvara anului 2014, centrele de servicii NEXUS deschise la Cahul, Edineţ şi Ungheni au fost asigurate pe deplin cu personal şi echipate cu elementele necesare pentru deservirea clienţilor.Fiecare centru are experienţa sa unică, reflectînd diferenţele regionale, dar fluxul constant de mărturii pozitive, primite de la clienţi şi parteneri arată că NEXUS ca un tot întreg se mişcă într-o direcţie corectă. Fiecare client primeşte un răspuns adaptat şi cuprinzător la necesităţile sale. Cea mai mare parte a clienţilor NEXUS Ungheni sunt potenţialii migranţi, care întreabă despre programele de emigrare autorizată şi deschiderea pentru locurile de muncă legale de peste hotare. Prin comparaţie, în Cahul mulţi clienţi ai NEXUS sunt migranţi reveniţi, căutînd posibilitatea să lanseze o afacere proprie. Între timp, la Edineţ NEXUS lucrează cu multe persoane care în prezent sunt în proces de migraţiune, deci interesate să obţină un loc de muncă

  legal şi un permis de şedere în asemenea țări, precum Franţa, Grecia şi Rusia.În general, clienţii au solicitări privind toate etapele migraţiei şi în toate sectoarele:

  Și nu numai procedurile juridice şi locurile de muncă îi interesează pe migranţi. Gama solicitărilor este foarte mare: de la identificarea celui mai bun producător local de torturi de nuntă în oraşul de baştină pentru un migrant de peste hotare pînă la modalitatea de repatriere a unui defunct de peste hotare sau de obţinere a instruirii în afaceri şi subsidiilor.

  I MAXIMIZAREA IMPACTULUI MIGRAŢIEI ŞI MOBILITĂŢII ASUPRA

  DEZVOLTĂRII

  buletin rom.indd 7 17.01.2015 3:28:06

 • 8

  INEXUS

  EXTINDE PARTENERIATE

  Satisfacerea acestor solicitări este im-posibilă fără parteneriatele publice-pri-vate, care sunt construite de către NEX-US. Reţeaua partenerilor NEXUS creşte continuu atît la nivelul naţional, cît şi la nivelul local. Serviciile financiare, asigurarea, livrar-ea pachetelor şi consultanţa de afaceri – lideri de piaţă din sectoarele private s-au alăturat NEXUS. De asemenea, au fost semnate acordurile de parteneriat cu prestatorii locali de serviciu.„Luaţi-ne la bord” – este mesajul princi-pal adresat de către reprezentanţii sector-ului privat la reuniunile introductive ale NEXUS, desfăşurate la Cahul, Edineţ şi Ungheni. Antreprenorii de top din regiune şi-au exprimat interesul deosebit pentru prestarea serviciilor şi furnizarea mărfu-rilor migranţilor moldavi prin platforma NEXUS. Directorul unei clinici de stomatologie din Cahul a spus la reuniune: „De obi-cei, migranţii nu au timp să se informeze bine cu privire la toată gama de oportu-nităţi pentru soluţionarea problemelor lor, în timp ce ei vin acasă pentru a-şi vizita familiile. La centrele de servicii NEXUS ei pot nu doar să obţină cele mai multe răspunsuri, dar, de asemenea, noi, ca și companii private putem îmbunătăţi cifra noastră de afaceri prin adaptarea ofertelor noastre la necesităţile lor specifice”.Acest nivel înalt de implicare confirmă încă odată avantajele platformei NEXUS, care în final va contribui nu numai la dez-voltarea comunităţii locale, dar şi la dez-voltarea întregii ţări. Recent am făcut un pas mare înainte prin semnarea acordului cu Congresul au-torităţilor locale din Moldova (CALM). Această nouă colaborare iniţiată de către NEXUS are drept scop sporirea razei no-astre de acţiune în regiunile dincolo de zonele pilot, unde centrele de servicii sunt deschise.

  Nicolaas de Zwager, Coordonatorul proiectului NEXUS şi Director al IASCI, a menţionat: „Impactul real al migraţiei, atît pozitiv, cît şi negativ, îl simt în prim-ul rînd comunităţile de acasă. Dacă noi vom putea atrage aspectele pozitive ale migraţiei înapoi în aceste comunităţi noi vom putea să demonstra o diferenţă sem-

  nificativă în dezvoltare. Astfel, această reprezintă de fapt baza reală a acordului nostru cu CALM”.În cadrul acordului semnat, NEXUS şi CALM vor elabora un plan de acţiune co-mun, implementarea căruia va începe la finele acestui an şi va continua în 2015.

  ASCULTĂ ŞI ÎNVAŢA

  „Consolidarea încrederii” sînt cuvin-tele cheie pe care se construieşte activi-tatea NEXUS, dar încrederea nu poate fi consolidată fără o comunicare eficientă. Anume din acest motiv NEXUS practică abordarea „ascultă şi învaţă”. Cum? Prin instruiri şi ateliere, unde NEXUS şi part-enerii săi principali joacă rolurile unuia și altuia. În luna iunie NEXUS împreună cu Biroul pentru Relaţii cu Diasporă, Or-ganizaţia Internaţională pentru Migraţie, şi UN Women, au organizat atelierul cu punctele focale din instituţiile naţionale şi locale. Astfel, unii din reprezentanţii sectorului public participanţii la eveniment s-au pus în locul migranţilor, care vizitează cen-trele locale de servicii NEXUS, în timp ce alţii au jucat rolul antrenorilor NEXUS, care zi de zi au misiunea complicată de identificare exactă a solicitărilor clienţilor şi de furnizare a răspunsurilor adecvate şi corecte. Acest exerciţiu a arătat fiecăruia, că în pofida disponibilităţii reale de a ajuta mai este încă nevoie de o claritate și mai mare: pe de o parte, clienţii au aşteptări mari, dar sunt foarte imprecişi în for-mularea necesităţilor lor; pe de altă par-te, antrenorii şi prestatorii de servicii de multe ori nu cunosc cum să pună întrebări corecte, astfel ca să primească răspunsuri corecte.

  „Actualmente nu suntem în căutarea maximizării numărului de clienţi” – a spus Francisca de Zwager, Administrator-ul general al NEXUS şi Asociatul supe-rior al IASCI. „Obiectivul nostru este de a presta servicii de calitate, care vor face ca clienții noștri să fie satisfăcuți. Punem accentul pe crearea de sisteme, profe-

  sionalizarea antrenorilor noştri şi testarea procedurilor operaţionale standard cu toţi partenerii noştri. Pentru a face lucrurile corect roata NEXUS se roteşte încet; or în cele din urmă consolidarea încrederii în serviciile noastre nu ne va face mai rău”.

  ACCENTUL LOCAL

  ŞI PROMOVAREA În colaborare cu liderii comunităţilor lo-cale în zonele pilot au fost realizate iniţi-ative de creştere sistematică a gradului de conştientizare şi iniţiative aferente de promovate dedicate oraşelor şi satelor pri-oritare. Patru zile petrecute împreună cu partene-rii NEXUS pe parcursul Zilelor diasporei şi sărbătorilor naţionale, cu siguranţă, au adus centrele de servicii NEXUS mai aproape de migranţi. Torta uriaşă NEX-US la Cahul, concertul extraordinar etno – folcloric la Edineţ, mesajele de priete-nie pentru cei dragi de peste hotare în Ungheni şi, desigur, consultanţa gratuită pentru toţi vizitatori interesaţi la corturi-le NEXUS – acestea sunt doar cîteva din activităţile, pe care NEXUS le-a organizat pentru migranţi pentru ca aceștia să simtă căldura de a fi acasă.Activităţile NEXUS din sate au fost bine recepționate şi au probat impactul pe care îl poate avea așa-numitul marketing al cu-vîntului. Ca rezultat al acestor iniţiative primii in-dicatori reali ai interesului migrantului (clientului / beneficiarului) şi participării prestatorului de servicii se consideră a fi pozitivi, numărul de cazuri de clienţi fiind în creştere constantă, deoarece NEXUS a devenit cunoscut în oraşele pilot, oraşele şi satele din jur, precum şi între migranţii moldavi / comunităţile de diasporă.Lansarea cluburilor economice consul-tative în toate raioanele pilot a fost una din iniţiativele importante inspirate de la nivel local şi susţinute de către NEX-US. Aceste cluburi reprezintă forumuri informale de lideri locali de afaceri şi de comunitate, care pot ajuta migranţii în-tr-un mod foarte practic în identificarea oportunităţilor de investire a capitalului uman şi financiar dobîndit peste hotare în proiectele economice şi sociale în locali-tăţile de baştină. Membrii clubului oferă recomandări practice pentru antreprenorii şi investitorii existenţi şi cei potenţiali, băzîndu-se pe dovezi şi necesităţi. NEXUS va deschide și un centrul de ser-vicii la Chişinău şi va lansa un centru virtual de servicii www.nexusnet.md cu ocazia Zilei migranţilor internaţionali, pe data de 18 decembrie 2014.Interesul pentru prototipul NEXUS Moldova a venit din regiunea Vinniţa, Ucraina, şi judeţul Iaşi, România. Ca re-zultat, oportunităţile de colaborare au fost explorate şi au început negocierile cu potenţialii parteneri din regiunile vecine date.

  MAXIMIZAREA IMPACTULUI MIGRAŢIEI ŞI MOBILITĂŢII ASUPRADEZVOLTĂRII

  buletin rom.indd 8 17.01.2015 3:28:08

 • 9

  I PRIMELE REZULTATE ALE INCLUDERII MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE ÎN COMITETUL NAŢIONAL PENTRU COORDONAREA PARTENERIATULUI RM – UE ŞI INTEGRAREA MIGRAŢIEI ÎN POLITICILE SECTORIALE

  Strategia stabileşte trei priorităţi pentru dezvoltarea agriculturii şi zonelor rurale către 2020:• sporirea competitivităţii sectorului agro-alimentar

  prin restructurarea pieţei şi modernizare;• asigurarea gestionării durabile a resurselor

  naturale;• îmbunătăţirea standardelor de viaţă în zonele

  rurale.

  Rezultatele concrete au fost obţinute prin

  proiectele privind migraţia şi dezvoltarea, finanţate prin AENEAS

  şi Programul tematic pentru migraţie şi

  azil. Pe parcursul fazei primare inițiată la 10

  februarie 2014 doi experţi au revizuit toate

  documentele de bază aferente programelor

  AENEAS şi TPMA recepţionate de CE, au

  elaborat abordarea metodologică bazată pe analiza proiectelor în conformitate cu sub-sectorul tematic, acoperirea geografică, programele tematice (AENEAS şi TPMA) şi modalitatea de implementare (apel pentru propuneri de proiect versus iniţiative adaptate) şi au elaborat o listă iniţială de proiecte propuse pentru a fi studiate, inclusiv prin vizitele pe teren şi respectiv pentru a fi prezentate CE.

  Astfel, studiul s-a concentrat asupra 29 de proiecte, 6 dintre care fiind sub-proiecte ale IFAD-FFR sau iniţiative JMDI UE – PNUD. Vizite pe teren au fost realizate în şapte ţări (Cape Verde, Senegal, Maroc, Ecuador, Moldova, Georgia, Filipine) şi au fost vizitate14 proiecte; alte 15 proiecte rămase au fost studiate din birou, prin contactele telefonice cu implemen-tatorii şi cu alţi actori. Pentru proiecte imple-mentate în cîteva ţări vizita a avut loc doar în una din ţările vizate, în timp ce executarea în

  alte ţări a fost evaluată prin munca de birou şi contacte telefonice. O masă rotundă pentru discutarea constatărilor cu actorii relevanţi (i.e. manageri ale proiectelor selectate, reprezentanţii organizaţiilor inter-naţionale şi guverne ale ţărilor selectate, MPE-uri şi alţii) a avut loc la 27 octombrie 2014.

  Obiectivul general al studiului a fost evaluarea gradului de atingere de către aceste proiecte a obiectivelor de politici stabilite şi a modalității de îmbunătăţire a executării lor. Rezultatele evaluării trebuie să servească ca directivă pen-tru Comisia europeană pentru acţiunile ce vor continua.

  UNELE DIN RECOMANDĂRILE STUDIULUI• Acţiunea viitoare trebuie să conţină o reflecţie şi să se bazeze pe un consens prelim-inar, avînd ca punct de pornire tipul proiectelor care pot fi subscrise de genericul „Migraţie şi dezvoltare”. • Proiectele viitoare vor fi mai efici-ente prin menţinerea accentului pe o prioritate specifică exprimată în documentele strategice şi de programare de referinţă şi în potenţialele apeluri pentru propuneri de proiecte;• Iniţiativele viitoare, în special în do-meniul „Dezvoltarea abilităţilor / circulaţia crei-erilor” şi „Consecinţele sociale ale migraţiei” trebuie să ia în considerare integrarea migraţiei în schemele mai largi, abordînd necesităţile segmentelor mai largi de populaţie fără luarea în considerare a importanţei de a reacţiona la problemele specifice, cu care se confruntă mi-

  grantul / grupul familiilor migranţilor prin com-ponente de adaptare;• Proiectele viitoare trebuie să evite in-cluderea unei game prea largi de ţări şi trebuie să asigure că în cadrul cercului mai restrîns de ţări selectate activităţile comune depăşesc împărtăşirea experienţei şi profită într-un mo-dereal de punctele forte reciproce;• SM ale UE trebuie să fie încurajate să se bazeze de o manieră mai consistentă pe propriile experienţe şi cele mai bune practici pentru a le transfera ţărilor partenere, precum şi să-şi asume mai multe responsabilităţi în pregătirea revenirii migranţilor în ţările de orig-ine;• Propunerile de proiecte nu trebuie să se mulţumească cu un tablou general al situ-aţiei migraţiei în ţara vizată / ţările vizate, dar vor trebui să includă și un rezumat al politicii migraţionale (chiar dacă embrionară) şi a situ-aţiei ţârii vizate, precum şi a legăturilor pe care proiectul le va întreţine cu aceasta;• Organizaţiile / instituţiile de imple-mentare trebuie să fie încurajate să atragă expertiza naţională, cînd este disponibilă şi rel-evantă, în vederea realizării tuturor sarcinilor pentru care nu este strict necesar personalul expatriat;• Proiectele trebuie să fie încurajate pînă la finalizarea lor să caute locurile per-manente şi vizibile, care ar putea găzdui in-formaţiile pe care le-au generat; transferul informaţiilor către aceste locuri trebuie să fie organizat sau trebuie să fie înfiinţat un depozit pentru rezultatele principale ale proiectelor în domeniul migraţiei şi dezvoltării.

  REZULTATELE CONCRETE OBŢINUTE PRIN PROIECTELE PRIVIND MIGRAŢIA ŞI DEZVOLTAREA, FINANŢATE PRIN AENEAS ŞI PROGRAMUL TEMATIC PENTRU MIGRAŢIE ŞI AZIL

  Sporirea atractivităţii sectorului agricul-turii este printre politicile cheie promo-vate de Guvern, în special în legătură cu dezvoltarea zonelor rurale, precum şi cu consolidarea legăturilor cu comunităţile noastre de peste hotare. În acest context, o nouă Strategie naţională pentru dezvol-tarea agriculturii şi rurală pentru anii 2014 – 2020 a fost aprobată în iunie 2014.

  În vederea creării mai multor posibilităţi pentru diaspora moldavă de a dezvolta activităţi de afaceri în domeniul agriculturii au fost identificate fondurile asistenţei străine dedicate agriculturii şi dez-voltării rurale. De asemenea, au fost puse la dispoziţie resursele de creditare în condiţii avantajoase pentru iniţierea afacerii în sec-torul creşterii animalelor, precum şi în cel al procesării fructelor şi legumelor.

  În acest context, un şir de reuniuni cu reprezentanţii interesaţi ai comunităţilor de moldoveni (îndeosebi, din Italia şi Portugalia) au fost organizate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în vederea explicării în detalii a oportunităţilor existente.

  Mai mult decît atît, la 28 august 2014 pe marginea Zilelor diasporei Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a organizat „Zilele uşilor deschise pentru membrii diasporei de peste hotare”. În cadrul acestui eveniment, reprezentanţii diasporei au avut posibilitatea să afle informaţii despre sectorul agriculturii din Republica Moldova, politicile de dezvoltare a sectorului şi zonelor rurale, oportunităţile de afaceri în domeniul agriculturii, asistenţa tehnică şi investiţională oferită de către partenerii de dezvol-tare, oportunităţile de finanţare, etc. De asemenea, reprezentanţii diasporei au abordat subiectele de interes cu experţii cheie de la Ministerul Agriculturii şi Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură (AIPA). Adiţional, au fost prezentate informaţiile cu privire la măsurile de susţinere pentru producătorii agricoli în 2014, precum şi proiectele în desfăşurare în domeniul agriculturii şi rural.

  MAXIMIZAREA IMPACTULUI

  MIGRAŢIEI ŞI MOBILITĂŢII

  ASUPRA DEZVOLTĂRII

  buletin rom.indd 9 17.01.2015 3:28:13

 • 10

  II MIGRAŢIA LEGALĂ ŞI MOBILITATEA

  CONSOLIDAREA CADRULUI DE GESTIONARE A MIGRAŢIEI

  Pentru implementarea GO a fost elab-orat un plan de acţiuni. Au fost orga-nizate patru seminare regionale pent-ru diseminarea experienţei agenţiilor pilot în domeniul implementării GO (Chişinău, Cahul, Bălţi şi UTA Gagauz Eri). Personalul agenţiilor teritoriale a fost instruit privind modul de imple-mentare a procedurilor de profilare şi de elaborare a planurilor individuale de angajare; privind identificarea in-strumentelor de monitorizare pentru implementarea sarcinilor stabilite. În plus, a fost asigurată susţinerea met-odologică şi practică cu privire la justificarea funcţiilor şi responsabil-ităţilor subdiviziunilor în stabilirea şi monitorizarea implementării sar-cinilor / obiectivelor. Au fost elabo-rate Recomandările pentru optimiza-rea ordinii administrative stabilite a ANOFM care urmează să fie luate în considerare în implementarea GO.

  Dezvoltarea platformei on-line priv-ind tîrgul de locuri de muncă – metoda inovativă pentru piaţa muncii. Tîrgul

  de locuri de muncă on-line reprezintă forma electronică a tîrgului de locu-ri de muncă tradiţional, care poate fi accesată prin următoarea pagină web: www.e-angajare.md. Astfel, în timp real pe o singură platformă solicitanţii de locuri de muncă vor întîlni even-tualii angajatori şi vor avea posibili-tatea să aplice direct pentru locurile de muncă vacante anunţate. Tîrgurile de locuri de muncă electronice vor fi organizate regulat cu participar-ea angajatorilor din diferite sectoare ale economiei. Tîrgurile de locuri de muncă vor contribui la creşterea trans-parenţei pe piaţa muncii a Republicii Moldova, precum şi vor îmbunătăţi corelarea între cererea şi oferta pe piaţă. Un tîrg de locuri de muncă va fi deschis pentru participare numai în decursul perioadei stabilite. Locurile de muncă vacante neocupate, cu ac-ceptul angajatorilor, vor fi plasate pe portalul www.angajat.md. În a doua jumătate a anului 2014 pe platformă au fost organizate 3 tîrguri on-line de locuri de muncă. Au participat 133 companii, au fost înaintate 2000 de locuri de muncă, au fost 13 880 de ac-cesări şi 640 solicitări. Al patrulea tîrg on-line de locuri de muncă va fi orga-nizat cu susţinerea proiectului UE în perioada 4 – 8 decembrie 2014.

  Sistemul de informare este una din activităţile cheie ale ANOFM. Ex-perţii au continuat să ofere asistenţă pentru îmbunătăţirea programelor aplicative: finalizarea lucrărilor şi im-plementarea software Sistem infor-

  maţional „Migraţia forţei de muncă”, finalizarea şi implementarea amen-damentelor la Sistemul de informare despre şomaj. Experţii în domeniul tehnologiei informaţiei din Republi-ca Cehă şi Suedia au asistat ANOFM în implementarea Strategiei de dez-voltare a sistemului informaţional al ANOFM şi, în special, în găsirea soluţiilor IT pentru implementarea conceptului gestionării prin obiective, dezvoltarea software pentru şomaj a ANOFM, schimbul de date între SI Migraţia forţei de muncă al ANOFM şi Sistemul informaţional al Biroului Migraţie şi Azil. Îmbunătăţirea plat-formei pentru organizarea tîrgurilor electronice de locuri de muncă, plan-ificarea strategică a dezvoltării SI al ANOFM, precum şi implementarea sistemului de gestionare a circuitului documentelor ANOFM, de asemenea, au fost realizate cu utilizarea asis-tenţei experţilor IT.

  Consolidarea capacităţilor aferente îmbunătăţirii lucrului cu angajatorii s-a concentrat asupra unui şir de ac-tivităţi:• evaluarea activităţii – anga-jatorii, specialiştii responsabili pentru lucru cu angajatorii şi şefii agenţiilor locale de ocupare a forţei de muncă au fost intervievaţi. Recomandările formulate ca rezultat al acestei eval-uări au format baza documentului privind îmbunătăţirea activităţii. Sat-isfacţia angajatorilor în privinţa ser-viciilor prestate de către agenţii a fost testat în patru agenţii pilot de ocupare a forţei de muncă şi acest exerciţiu a constituit baza pentru elaborarea met-odologiei de evaluare a satisfacţiei angajatorilor, care va fi introdusă în ANOFM ca o practică de lucru;

  „CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR

  DE GESTIONARE A MIGRAŢIEI ÎN

  REPUBLICA MOLDOVA”

  Implementarea gestionării prin obiective (GO) în cadrul ANOFM şi în structurile sale teritoriale

  Dezvoltarea platformei on-line privind tîrgul de locuri de muncă

  Sistemul de informare este una din activităţile cheie ale ANOFM

  Consolidarea capacităţilor aferente îmbunătăţirii lucrului cu angajatorii

  Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă

  este beneficiarul principal al proiectului Uniunii Europene

  MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July -December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERS (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNEber)MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES

  buletin rom.indd 10 17.01.2015 3:28:14

 • 11

  II MIGRAŢIA LEGALĂ ŞI MOBILITATEA

  • stabilirea relaţiilor cu ad-ministraţia zonelor economice li-bere (ZEL), inclusiv cu rezidenţii. Necesităţile specifice ale ZEL în contextul recrutării, aşteptărilor şi provocărilor au fost discutate în de-cursul reuniunilor cu administraţia ZEL şi rezidenţii. A fost identificată necesitatea de a elabora un acord de cooperare între ANOFM şi ZEL. În acest context, au fost semnate acor-duri de cooperare cu şapte Zone eco-nomice libere pe marginea instruirii duale a ZEL „Bălţi” – Draexlmaier, din 16 septembrie 2014. • Instruirea personalului con-stituie un factor cheie în moderniza-rea Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă. Diferite seminare, ateliere, vizite de studiu peste hotare au fost organizate în Belgia, Regatul Unit, Lituania, Germania, România cu accentul pe experienţa serviciilor de ocupare a forţei de muncă în activ-itatea lor cu angajatorii, metodele lor de lucru, gestionarea instituţiilor de ocupare a forţei de muncă, dezvoltar-ea tehnologiilor informaţionale, etc.

  Primul portal de stagii în Moldova. Pe parcursul celor şase luni de la lan-sarea sa portalul internaţional pentru diasporă pentru stagii în Moldova www.stagii.gov.md a devenit foarte popular printre studenţii moldavi de peste hotare, precum şi pentru cei din ţară. Pagina conţine mai mult de 200 de propuneri de stagii, care se actu-alizează zilnic, angajatorii privaţi şi publici avînd posibilitatea să-și ges-tioneze conturile.

  Ghidul „Reîntoarcere – o afacere” pentru migranţii moldavi. Cum de lansat o afacere ? Merită de lansat o afacere? În ce domeniu de avut o afacere? Sînt eu gata să gestionez o afacere? Acestea cînt doar cîteva din întrebările persoanelor dispuşi să iniţieze o afacere în Moldova.Ghidul a fost elaborat, în special, pentru migranţii moldavi dispuşi să lanseze o afacere în Moldova. Ghidul oferă răspunsuri la întrebările afer-ente procesului de iniţiere a unei af-aceri noi. În acelaşi timp, este prezen-tată informaţia despre toate proiectele în desfăşurare în Moldova, care oferă suportul financiar pentru deschiderea unei afaceri. Ghidul poate fi deschis on-line pe www.legal-in.eu

  Instruirea profesorilor şcolilor pro-fesionale. În perioada 6 – 18 octom-brie 2014 în cooperare cu Ministerul Politicilor de Muncă şi Sociale ale Italiei a fost organizată o sesiune de instruire pentru 110 profesori din şcolile profesionale din diferite regi-uni ale Moldovei, care predau cinci specialităţi: bucătar, sudor, chelner şi electrician. „este foarte important ca cerea pe piaţa de muncă să fie corelată cu oferta. În plus, este esenţial ca po-tențialii angajați să posede nivelul de cunoştinţe solicitat de către angajator. Astfel, putem să ne străduim să dez-voltăm o piaţă a muncii şi să sprijin-im creşterea economică a ţării. Mer-ită de menţionat, că o instruire bună a viitoarilor angajaţi în conformitate cu standardele europene contribuie la migraţia de muncă circulară, legală”, a menţionat Per Lindberg, Directorul proiectului UE.

  Pe data de 3 decembrie 2014 noul Clasificator al ocupaţiilor al Repub-licii Moldova va fi lansat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Clasificatorul ocupaţiilor al Republicii Moldova este bazat pe Standardele internaţionale pent-ru clasificarea ocupaţiilor ISCO-08, utilizat în majoritatea ţărilor UE. În procesul de elaborare a documentului a fost luată în considerare experienţa Ministerului Muncii, Familiei şi Pro-tecţiei Sociale al României, aceasta fiind totodată adaptată realităţilor şi necesităţilor Republicii Moldova. Implementarea acestui clasificator în Republica Moldova va alinia ţara noastră la standardele Uniunii euro-pene şi va facilita mobilitatea forţei de muncă între Moldova şi UE. În plus, clasificatorul nou include multe poziţii noi / moderne, care nu au fost incluse înclasificatorul precedent, ast-fel asigurîndu-se un nivel mai înalt de transparenţă pe piaţa muncii.

  Primul portal de stagii în Moldova

  Ghidul „Reîntoarcere – o afacere” pentru migranţii moldavi

  Instruirea profesorilor din şcolile profesionale

  Noul Clasificator al ocupaţiilor al Republicii Moldova

  MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July -December 2014) MAIN

  MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERS (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNE

  MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES OF THE MOBILITY PARTNERSHIP (July - December 2014) MAIN ACHIEVEMENTS and FUTURE INITIATIVES

  buletin rom.indd 11 17.01.2015 3:28:14

 • 12

  Pe data de 3 iunie 2014 Platforma de dialog social pentru Moldova a fost semnată de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Confederația Națională a Sindicatelor și Confederația Națională a Patronatelor.

  „Platforma de dialog social pentru Moldova” este rezultatul eforturilor comune ale partenerilor sociali moldavi, susținuți de experții suedezi pe parcursul seminarelor și atelierelor, organizate în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de gestionare a migrației în Republica Moldova”, finanțat de UE și implementat de către Serviciul public de ocupare a forței de muncă al Suediei.

  Proiectul s-a axat pe principiile fundamentale ale dialogului social suedez de succes în domeniul negocierilor colective / contractelor colective, informațiile despre salariu, soluționarea conflictelor de muncă și consolidarea capacităților organizațiilor.

  Platforma este o prezentare a declarațiilor moldave convenite pe marginea domeniilor menționate formulate de către partenerii europeni după discuțiile în cadrul a patru ateliere ale partenerilor sociali în decursul anilor 2013 - 2014. Viziunile și opiniile comune convenite trebuie să constituie baza dezvoltării dialogului social în Moldova.

  „Platforma va servi drept un punct de referință important pentru parteneri în eforturile noastre viitoare de consolidare a dialogului social și ajungere la înțelegeri pe marginea subiectelor de interes comun. Acest document este primul pas către standardele europene” - a spus dl Sergiu Sainciuc, Viceministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, prezent la eveniment. „Părțile au lucrat foarte bine împreună și au formulat multe directive pentru munca viitoare în Moldova”.

  „Noi sîntem foarte mulțumiți de funcționarea și conținutul platformei. Au fost făcuți pași semnificativi înainte, care implică armonizarea cu standardele europene” - a spus unul din experții suedezi Göran Trogen. „Noi așteptăm ca actorii moldavi, angajatorii, sindicatele și autoritățile moldave să facă tot posibilul pentru a asigura lucrul ulterior pe marginea subiectelor, care au fost pe agendă”.

  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a continuat procesul de negociere, semnare și implementare a acordurilor în domeniul securității sociale și migrației de muncă.Prin urmare, în prezent sînt 11 acorduri în domeniul securității sociale. Un acord de securitate socială protejează persoanele în cazurile riscurilor sociale asigurate, precum vîrsta înaintată, incapacitatea de muncă temporară sau permanentă, pierderea locului de muncă, șomaj și moarte.

  Deja 179 cazuri au fost transferate țărilor cu care am semnat astfel de acorduri deși majoritatea lor au intrat în vigoare relativ recent și au o perioadă de implementare scurtă. Pe parcursul semestrului doi al anului 2014 au fost continuate negocierile pe marginea acordurilor de protecție socială cu Turcia, Lituania și Israel. De asemenea, s-a convenit lansarea negocierilor pe marginea acordurilor similare cu Spania, Grecia și Italia.

  II

  NOTA BENE! În baza Acordului privind migrația de muncă cu Israel deja mai mult de 1000 de lucrători moldavi au fost angajați pentru o perioadă de trei ani, fiindu-le garantat dreptul la muncă, protecție socială și sănătate.

  PLATFORMA DE DIALOG SOCIAL PENTRU MOLDOVA

  ACORDURILE DE SECURITATE SOCIALĂ ȘI MIGRAȚIE DE MUNCĂ

  MIGRAŢIA LEGALĂ ŞIMOBILITATEA

  buletin rom.indd 12 17.01.2015 3:28:15

 • 13

  NOTA BENE! În baza Acordului privind migrația de muncă cu Israel deja mai mult de 1000 de lucrători moldavi au fost angajați pentru o perioadă de trei ani, fiindu-le garantat dreptul la muncă, protecție socială și sănătate.

  ACORDURILE DE SECURITATE SOCIALĂ ȘI MIGRAȚIE DE MUNCĂ

  Cu fiecare doctor și soră medicală acasă Moldova

  devine mai sănătoasă

  MOBILITATEA CADRELOR MEDICALEACORDURI BILATERALE• Grupul de lucru inter-sectorial pentru elaborarea și negocierea acordurilor bilaterale în do-

  meniul migrației cadrelor medicale a convenit asupra poziției naționale finale pe marginea Acordului privind mobilitatea cadrelor medicale cu Spania (10 iulie 2014).

  • Pe data de 25 august 2014 a fost semnată Declarația comună moldo - germană privind migrația cadrelor medicale. În plus, au fost convenite propunerile de proiect comune cu privire la migrația circulară a surorilor medicale, suportul tehnic pentru colegiile de medicină moldave, schimbul de studenți și armonizarea planului de studii universitar.

  ARMONIZAREA LA STANDARDELE UE• Proiectul strategiei naționale cu privire la resursele umane în sectorul sănătății a fost elab-

  orat cu asistența OMS.• Grupul de lucru pentru armonizarea juridică națională a procedurii de recrutare în sectorul

  sănătății a fost înființat și s-a reunit regulat. Recomandările cheie pentru modificarea pro-cedurii de recrutare vor fi prezentate pînă la finele anului.

  VIZITE DE STUDIU• În perioada 16 - 18 iulie 2014 a avut loc misiunea la nivel de experți de la Universitatea de

  Medicină din Cluj la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițeanu” pentru acordarea consultanței în procesul de revizuire a planului de studii post-universitar și programelor de instruire în domeniul ecografiei / ultrasunetului. Ca urmare o vizită de studiu a unui grup de profesori de la universitatea moldavă la universitatea din Cluj a avut loc în perioada 9 - 11 octombrie 2014.

  • În perioada 11 - 14 august 2014 a avut loc misiunea de învățare pentru surorile medicale. Scopul misiunii l-a constituit revizuirea curiculei și programelor de învățămînt pentru sur-orile medicale ale colegiilor medicale naționale în vederea susținerii eforturilor depuse de ajustare și armonizare a programelor de învățămînt naționale la standardele europene. Mi-siunea a inclus reprezentanții Ministerului Sănătății polon, Departamentului pentru îngrijire al Universității medicale din Varșovia și ale Departamentului pentru științele de îngrijire și sănătate al Universității medicale din Lublin. Misiunea a întreprins vizitele de lucru la Min-isterul Sănătății, Colegiul național de medicină și farmacie „Raisa Pacalo” din Chișinău și la Colegiul de medicină din Orhei.

  • În perioada 27 - 30 octombrie 2014 în Estonia a fost organizată o vizită de studiu privind autonomia universitară și responsabilitatea în procesul de descentralizare pentru Ministerul Sănătății și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu”. Vizita de studiu a fost organizată de către Oficiul de țară al OMS în Republica Moldova în cooperare cu Spitalul universitar din Tartu, Universitatea din Tartu, Universitatea tehnologică din Ta-linn și Ambasada Republicii Moldova în Estonia. Vizita de studiu a oferit posibilitatea să fie învățată experiența estoniană cu privire la aspectele practice ale gestionării descentralizării și de luare a deciziilor în procesul de autogestionare a administrației universitare, cu privire la impactul acestor reforme asupra calității învățămîntului și legătura cu finanțare; relația între spitalul universitar și universitatea propriu zisă, precum și integrarea învățării teoretice și practice.

  INSTRUIRE• Un atelier privind planificarea în domeniul cadrelor medicale a fost organizat în comun de

  către Ministerul Sănătăţii şi oficiul de ţară al OMS în perioada 16 – 18 iunie 2014. Procesul de planificare în domeniul cadrelor şi rolul acestuia în planificarea financiară şi cea în dome-niul serviciilor, identificarea factorilor critici, care influenţează un plan de cadre eficient, pre-cum şi aplicarea instrumentului Indicatorilor volumului de muncă a necesităţii de personal ai OMS au fost elementele principale ale atelierului.

  • Platforma e-învăţare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu” a fost lansată în septembrie 2014.

  • Republica Moldova a participat la atelierul Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est „Cad-rele medicale de la provocări la soluţii; modelarea agendei de acţiune în ţările Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est” (10 – 11 noiembrie 2014).

  STUDII• Studiul „Cadrele medicale care au migrat din Republica Moldova pentru a lucra în Italia şi

  alte state membre ale Uniunii Europene” a fost prezentat pe data de 16 octombrie 2014. Studiul a fost realizat între iulie 2013 şi februarie 2014 de către Oficiul de ţară OMS în Moldova în colaborare cu Institutul Regal Tropical, Ţările de Jos. Studiul a examinat factorii principali de atragere şi menținere a profesioniştilor din Republica Moldova în ultimii 20 de ani. În plus, studiul se referă și la subiecte, precum recunoaşterea diplomelor, provocările integrării în ţările de destinaţie, precum şi eventualele stimulente pentru revenire.

  • Studiul calitativ „Analiza impactului cursului de instruire privind resursele umane pentru gestionarea şi administrarea sănătăţii” a adunat reacţiile tuturor participanţilor, care au fost instruiţi, în vederea aflării informaţiei, cunoştinţelor şi abilităţilor, care se aplică la locurile lor de muncă.

  II MIGRAŢIA LEGALĂ ŞI MOBILITATEA

  buletin rom.indd 13 17.01.2015 3:28:18

 • 14

  De ce MISMES contează pentru politica migraţională ?

  Este clar că MISMES pot juca un rol pozitiv în gestionarea migraţiei la ambele capete ale migraţiei. Acestea pot ajuta la depăşirea „eşecurilor pieţei” în migraţia internaţională în ceea ce priveşte corelarea între muncă şi abilităţi, precum şi la îmbunătăţirea randamentului ciclului migraţional în privinţa integrării pe piaţă şi dobîndirii abilităţilor. Pe de o parte, proiectul MISMES aduce un element important de susţinere a potrivirii muncii în gestionarea imigraţiei. El asigură că imigranţii pot să se potrivească pieţei muncii şi, astfel, să se integreze mai uşor. Potenţialii migranţi şi migranţii reîntorşi sunt ajutați să fie mai bine echipaţi pentru cerinţele pieţei de muncă determinînd astfel ca rezultatele migraţiei să fie pozitive. Pe de altă parte, politicile de emigrare şi susţinere a diasporei pot utiliza MISMES pentru a face migraţia să lucreze pentru dezvoltarea ţării de origine. De asemenea, MISMES poate transforma migraţia eşuată (e.g., persoana repatriată forţat) într-un succes prin susţinerea post-migraţie. În plus, MISMES sunt extrem de flexibile – ele pot fi adaptate situaţiei într-o ţară specifică sau necesităţilor grupurilor specifice de migranţi.

  În perioada 29 – 30 septembrie 2014, la Torino, Italia, a avut loc atelierul tehnic final al proiectului MISMES. Scopul evenimentului, care a fost realizat de către Fundaţia europeană de instruire (ETF) şi Centrul pentru politica migraţională al Institutului universitar european (EUI), l-a constituit prezentarea şi discutarea constatărilor Inventarului global MISMES şi ale 5 studii de caz MISMES – Armenia, Georgia, Moldova, Maroc şi Tunisia. Atelierul a fost util pentru îmbunătăţirea proiectelor studiilor şi validarea rezultatelor printr-o discuţie concentrată şi tehnică între echipele EUI şi ETF, experţii naţionali şi factorii de decizie cheie din cele cinci ţări. Rezultatele finale ale rapoartelor vor fi diseminate printr-o publicaţia comună şi o conferinţă ETF în primul trimestru al anului 2015.

  Impactul principal al parteneriatelor de mobilitate asupra MISMES implementate în ţările partenere s-a manifestat prin creşterea resurselor disponibile pentru intervenţiile de acest gen şi prin colectarea într-un mod sistematic a mai multor informaţii cu privire la multe iniţiative implementate în acest domeniu. Astfel, PM-urile au contribuit la creşterea numărului MISMES, precum şi a numărului de actori, care le implementează. Oricum, nu există dovezi precum că ele au contribuit pînă acum la diversificarea într-un mod semnificativ a tipului de MISMES implementate sau la depăşirea logicii majorităţii proiectelor MISMES.

  „Studiul de caz MISMES în Moldova a fost realizat de către profesorul Valeriu Moşneaga de la Universitatea de Stat din Moldova, şi misiunea în ţară în vederea întîlnirii cu funcţionarii publici relevanţi, experţii şi implementatorii MISMES a fost efectuată în mai 2014 împreună cu Centrul pentru politica migraţională şi echipa pentru migraţie a ETF”.

  UN PROIECT DE CERCETARE PRIVIND MĂSURILE DE SUSŢINERE A MIGRANŢILOR DIN PERSPECTIVA ANGAJĂRII ŞI ABILITĂŢILOR

  II MIGRAŢIA LEGALĂ ŞIMOBILITATEA

  buletin rom.indd 14 17.01.2015 3:28:46

 • 15

  Investiţii strategice în abilităţi – un imperativ pentru Europa

  Într-un interviu pentru revista ETF Live&Learn Xavier Prats Monné, noul Director general pentru educaţie şi cultură al Comisiei Europene, vorbeşte despre provocările pentru educaţie şi instruire pe parcursul crizei actuale de locuri de muncă şi despre necesitatea cooperării cu vecinii UE.

  http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Interview_Strategic_investment_in_skills_an_imperative_for_Europe_EN

  Instruirea vocaţională continuă în Europa de Est: mobilizarea cererii, consolidarea ofertei

  În octombrie 2014 la Chişinău a fost organizată o conferinţă, unde participanţii au tras concluziile din proiectul ETF „Instruirea vocaţională continuă (IVC) în Europa de Est” şi au împărtăşit rezultatele atinse de ţările lor. Ţările partenere au prezentat ideile pentru asigurarea caracterului durabil al muncii după finalizarea proiectului IVC. ETF şi-a anunţat angajamentul în privinţa lucrului cu ţările şi cu regiune în 2015. Semnificaţia IVC în Republica Moldova a sporit. În lumina transformărilor economice şi demografice oamenii află că ei au nevoie să dobîndească mai frecvent noi abilităţi, deoarece ei se ciocnesc mai des cu schimbări ale locului de lucru. Oamenii, de asemenea, află că ei ar trebui să lucreze mai mult şi că vor simți mai mult condiţiile nefavorabile de pe piaţa muncii. Şi totuşi, ratele de participare la IVC nu sunt înalte şi satisfacţia în privinţa calităţii pregătirii existente este mai jos de nivelul aşteptat.

  Analiza necesităţilor IVC a fost efectuată pe un eşantion de aproape 500 de companii din sectorul agro-alimentar. Scopul acestuia a fost să ofere un tablou cantitativ şi calitativ al necesităţilor de instruire satisfăcute şi nesatisfăcute. După analiza datelor şi identificarea constatărilor şi concluziilor principale a fost realizată o largă campanie de diseminare. Reuniunile au fost organizate la Chişinău, Comrat, Edineţ, Bălţi, Căuşeni şi Ungheni pentru a discuta proiectul raportului, a colecta comentariile şi a ajusta analiza. Prin urmare, acest raport final a beneficiat de contribuţiile utile primite pe parcursul discuţiilor. Acest raport vine la timpul cînd se elaborează noua strategie de învăţare pe parcursul întregii vieţi 2020 a Republicii Moldova. Ministerul Educaţiei conduce un grup de lucru compus din experţi şi organizaţii din mediul educaţiei şi cel al afacerilor care are rolul să adune rezultatele şi lecţiile ale experienţelor pozitive, inclusiv al acestui studiu, aferente cererii pentru IVC într-un sector economic crucial.

  *http://www.etf.europa.eu/eventsmgmt.nsf(getAttachment)/0EF1455898916099C1257D740031829E/$File/09%20CVT_Moldova%20-%20FINAL%20-%20151014.pdf/

  II MIGRAŢIA LEGALĂ ŞI MOBILITATEA

  buletin rom.indd 15 17.01.2015 3:28:55

 • 16

  LABORATORUL INTERNAȚIONAL DE AFACERI PENTRU FEMEIÎn noiembrie 2014 laboratorul a fost promovat de către ETF (Fundația europeană de instruire) și Comisia Europeană și a adunat experții în domeniul politicii de af-aceri fideli dezvoltării capitalului uman. Obiectivul acestuia a constat în dezvoltarea potențialului de muncă și de afaceri al femeilor din țările Parteneriatului Estic și în oferirea acestora a posibilității de a fi antrenate mai mult într-o lume globalizată.

  Laboratorul internațional de afaceri pentru femei „Femeile antreprenoare de mîine: perspectivele politicii și practicii inovative pentru dezvoltarea capitalului uman în regiunea Parteneriatului Estic” a fost primul eveniment de promovare atît a com-petenței de afaceri, cît și a celei digitale a femeilor și de creare a interfeței politică - practică prin învățare reciprocă și cooperare internațională, organizat sub egida Platformei 2 a Parteneriatului Estic. Evenimentul a fost organizat sub egida președ-

  inției italiene a Uniunii Europene, în cooperare cu Ministerul Dezvoltării Economice al Italiei.

  În prezent 23 milioane de oameni sînt șomeri în UE ceea ce reprezintă 10% de populație activă. Noua inițiativă va ajuta UE să atingă obiectivul de angajare pentru anul 2020: 75% de populație la vîrsta de muncă (20 - 64 de ani) să lucreze. Lansată în 2010, ea este parte componentă a strategiei generale a UE - Europa 2020 - promovarea creșterii inteligente, durabile și incluzive pentru următorii 10 ani și mai departe. Agenda prezintă un set de acțiuni concrete care vor ajuta la:• Intensificarea reformelor pentru îmbunătățirea flexibilității și securității pe piața muncii („flexisecuritatea”)• Echiparea oamenilor cu abilități potrivite pentru locuri de muncă de astăzi și mîine• Îmbunătățirea calității locurilor de muncă și asigurarea condițiilor mai bune de muncă• Îmbunătățirea condițiilor pentru crearea locurilor de muncă

  Suplimentar, Comisia Europeană a anunțat pe data de 26 noiembrie 2014 Planul de investiții de 315 miliarde de euro pentru a aduce din nou Europa la creștere și pentru a aduce mai mulți oameni înapoi la muncă.

  ÎNVĂȚĂMÎNTUL VOCAȚIONALMinisterul Educației a continuat promovarea standardelor de calitate în instituțiile de învățămînt superior și a schimburilor uni-versitare. În acest context, la 13 august 2014 Guvernul a luat decizia cu privire la instituirea Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Învățămîntul Vocațional. Obiectivul principal al agenției este de a elabora un pachet de legi pentru începerea activităților de evaluare și acreditare externă a programelor de studii în învățămîntul superior și vocațional.

  În acelașii timp, calitatea învățămîntului superior a fost promovată prin participarea Republicii Moldova la programele relevante ale UE:• TEMPUS - 18 proiecte începute în anii 2010 - 2013 au fost implementate în 2014.• eTwinning - Din 2014 programul a fost implementat de Fundația Est-Europeană. Relevanța programului constă în susținerea și

  asistarea pentru instruirea profesorilor la locul de muncă, asigurarea calității în procesul predării - învățării - evaluării și pentru promovarea abilităților lingvistice și de tehnologii informaționale, precum și a dialogului intercultural. În prezent un număr mare de școli și profesori sînt implicați în program.

  • Erasmus+ - Oficiul național al Programului TEMPUS a fost transformat în Oficiul național pentru Programul Erasmus+. Noul director al Oficiului național urmează să-și înceapă activitatea în ianuarie 2015. După lansarea oficială a Erasmus+ în Republica Moldova în primăvara anului 2014 Ministerul Educației într-un mod sistematic a diseminat prin intermediul mass-media infor-mația cu privire la apelurile pentru propuneri de proiecte pentru acțiunile deschise pentru moldoveni.

  România a continuat să ofere burse și alte facilități pentru studenții din Republica Moldova. Pentru anul academic 2014 - 2015 au fost oferite 5000 de burse (1500 - studii preuniversitare; 2800 - învățămînt superior, ciclu I; 550 - învățămînt superior, ciclu II; 25 - rezidențiat, studii medicale; 125 - studii de doctorat). Suplimentar, au fost utilizate 72 de burse de mobilitate de scurtă durată în cadrul Programului moldo - românesc pentru cooperare și asistență.

  În implementarea Proiectului de țară a Fundației europene de instruire a fost obținut un șir de rezultate:• A fost realizată cartografierea a 97 instituții de învățămînt vocațional și specializat.• S-a convenit cu compania Draexelmaïer cu privire la testarea învățămîntului dual sau a uceniciei la locul de muncă în școala

  nr. 5 din Bălți. • A fost inițiată dezvoltarea a 10 centre de excelență în învățămîntul vocațional tehnic.• În 13 colegii a fost lansat sistemul de credite. După aprobarea documentelor de reglementare privind organizarea și implemen-

  tarea Sistemului de credite de studii în învățămîntul secundar specializat (colegii), acest sistem a fost realizat în toate colegiile Republicii Moldova începînd cu 1 septembrie 2014.

  • Atelierele pentru instruire practică din Școala profesională din satul Rîșcani au fost renovate în cadrul proiectului „Renovarea școlilor vocaționale”. În parteneriat cu agenții economici au fost echipate 14 laboratoare în cadrul proiectului CONSEPT, 4 laboratoare în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților furnizorilor de instruire profesională în sectorul apei și canaliză-rii” și 2 laboratoare în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității învățămîntului vocațional specializat în domeniul tehnologiei informației în Republica Moldova”. Mai mult de 80 de reprezentanți ai personalului didactic au fost instruiți în conformitate cu specializarea lor.

  ABORDAREA ȘOMAJULUI ÎN RÎNDUL TINERILOR ÎN EUROPA PRIN MĂSURILE DE MOBILITATE TRANSNAȚIONALĂ ALE FONDULUI SOCIAL EUROPEAN (FSE)Șomajul în rîndul tinerilor reprezintă o realitate sfidătoare în multe state membre și regiuni ale UE. Potrivit Comisiei Europene în 2013 aproape 6 milioane de oameni în Europa sub vîrsta de 25 de ani au fost șomeri și un număr total de 7,5 milioane implicați în educație și instruire nu au fost angajați. Rețeaua de învățare despre măsurile de mobilitate transnațională pentru tineri și tineri adulți (Mobilitatea RIT), finanțată prin FSE, este un parteneriat între 15 state membre și regiuni în Europa pentru abordarea șomajului în rîndul tinerilor prin mobilitatea transnațională. Partenerii recunosc impactul pozitiv al sejururilor de muncă peste hotare asupra perspectivelor pentru persoanele tinere dezavantajate de a avea acces la instruire și angajare. Prin urmare, ei au planificat ca măsurile de mobilitate transfrontalieră să fie susținute prin programele lor naționale și regionale ale FSE pentru anii 2014