Blok 8 - Spreken

 • View
  227

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Op Niveau 2e fase Verwerkingsboek blok 8 Spreken

Text of Blok 8 - Spreken

 • 8BLOK DE ECONOMIEDE ECONOMIELouise vraagt zich af: waar dient dit alles toe? Wat heeft het

  voor zin ons te oefenen in het uitgeven van de Zuivere Cent?

  Mag het ook een franc zijn? Of een penny?

  Dat mag, maar voor het gemak noemen we het de Cent. En

  in verband daarmee wil ik het volgende naar voren brengen.

  We zijn bezig met zeer grote dingen.

  Ik geef een voorbeeld.

  Hier ziet u een Nederlandse cent. Hij is veel uitgegeven. Hij

  is van 1957, het jaartal is nog zichtbaar, ondanks intensief

  gebruik. Over dertig jaar zal het jaartal niet meer zichtbaar

  zijn, dan is het relif verdwenen, evenals de inscripties en

  de beeldenaar. Dit geldt voor alle munten. Als je daarop

  geen Deutschmark meer ziet staan, geen Koninkrijk der

  Nederlanden, geen Rpublique Franaise, dan hebben we ze

  ontdaan van tijd en ruimte, zijn ze niet langer meer gewoon

  zeg maar vijf cent of n franc, maar ze bezitten, veeleer,

  een onschatbare waarde en hebben het gebied waar ze

  functio neren een oneindige uitgebreidheid gegeven.

  De Zuivere Cent is de cent die door intensief gebruik tot deze

  onschatbare waarde is opgewaardeerd.

  Gerrit Krol Duivelskermis

  9006104677_08_BL08.indd 205 21-01-2009 10:28:56

 • DE ECONOMIEBLOK 8

  woorden rond het thema lezen spreken, kijken en luisteren eindopdrachten proeftoets

  206

  1 Woorden rond het thema

  Alleen de eerste opdracht van dit onderdeel is compleet opgenomen in het verwerkingsboek. De overige opdrachten kun je vinden op de methodesite www.opniveau-online.nl/tweedefase en kun je dus op de computer maken.

  Als er geen computer beschikbaar is, kun je je docent(e) naar de papieren ver-sie van de opdrachten vragen.

  Opdracht 1 Bestudeer de volgende moeilijke woorden en woordgroepen uit de instaptoets, de zakelijke teksten en de proeftoets van dit blok. Zorg ervoor dat je de betekenissen kent, voordat je de opdrachten bij de teksten gaat maken.

  Ga als volgt te werk: Ga individueel of samen met een of meer medeleerlingen na welke woorden al

  (min of meer) bekend zijn. Kijk daarbij nog niet naar de gegeven betekenissen. Noteer de woorden die jij of jullie niet of niet goed kent/kennen. Zet de betekenis erachter. Controleer de betekenis van alle woorden. Gebruik zo nodig een (elektronisch)

  woordenboek.

  1 bestendigen 12 pathologie 2 demografie 13 postindustrieel 3 deviant 14 regulier 4 emissierecht 15 retoriek 5 exit 16 revolteren 6 frictie 17 status-quo 7 intentie 18 substantieel 8 interdisciplinair 19 suburbia 9 lompenproletariaat 20 totalitair 10 medicaliseren 21 vergen 11 molochistisch 22 walhalla

  Betekenissenafwijkend allerarmste laag van de bevolking bedoeling behandelen als een medische zaak (kwestie van gezondheid of ziekte) belangrijk, aanzienlijk bestaande toestand eisen het gebied van de voorsteden het hoogst bereik-bare holle woorden in opstand komen laten voortduren onenigheid, wrij-ving recht om een bepaalde hoeveelheid CO2 uit te stoten regelmatig statis-tische beschrijving van de bevolking van het tijdperk na het industrile tijdperk (waarin voornamelijk door machines wordt geproduceerd) van iets waaraan alles geofferd moet worden (het) verdwijnen, weggaan verschillende takken van wetenschap omvattend waarbij de belangen van de burgers ondergeschikt zijn aan die van de staat ziekteleer

  2 Lezen

  Samenvatten

  2.1 Einddoel

  Als je de opdrachten van dit blok hebt doorgewerkt, kun je een tekst samenvatten.

  2.2 Overzicht van de opdrachten en de theorie

  Verwerkingsboek Informatieboek

  opdracht hoofdstuk paragraaf vaardigheid

  2:2, 3:2, 4:2 4 Tekstopbouw 4.2.1 Het onderwerp van een tekst kunnen bepalen.

  2:2, 3:2, 4:2 4.2.2 De hoofdgedachte van een tekst kunnen bepalen.

  2:3, 3:4 4.1 Kernzinnen kunnen vaststellen.

  2:1, 3:1, 4:1 3 Tekstdoelen en tekstsoorten

  3.3 en 3.13 De tekstsoort en het tekstdoel kunnen bepalen.

  1, 2:3, 3:4, (4:3) 7 Beoordelen en samenvatten

  7.2 Een structuurschema van een tekst kunnen maken.

  1, 2:4, 3:5, 4:3 7.2 Een geleide samenvatting kunnen maken.

  Als je de opdrachten van deze module hebt uitgevoerd, kun je Leestoets 8 maken.

  2.3 Instaptoets

  De instaptoets bij deze module vind je op de methodesite www.opniveau-online.nl/ tweedefase. Nadat je de antwoorden hebt ingevuld krijg je een advies over welke opdrachten op startniveau je, in overleg met je docent(e), zou kunnen overslaan.

  2.4 Opdrachten

  Opdracht 1 Vragen over de theorie

  1 Noem de eisen waaraan een representatieve samenvatting moet voldoen.2 Wat is het belangrijkste verschil tussen een gewone samenvatting en de samenvat-

  tingsopdracht op het eindexamen?3 Welke voorwaarden moeten zijn vervuld voor je aan de samenvatting zelf kunt

  beginnen?4 Waarom kan het handig zijn eerst een structuurschema te maken?5 Noem minstens vier punten waarop je je samenvatting controleert voor je die inlevert.

  Het succes van de introductie van een nieuw levensmiddel kan gemeten worden aan de tijd die supermark-ten nodig hebben om een gelijksoortig pro-duct als huismerk in de schappen te zetten.

  Bas J.H. Kuipers, Universiteit Wageningen (2007)

  x

  Aandelen TomTom zou-den hun waarde beves-tigen wanneer deze ook tijdig waarschuwen voor naderende koers-dalingen.

  A. Hoekema, Rijksuniversiteit Groningen (2007)

  x

  9006104677_08_BL08.indd 206 21-01-2009 10:28:56

 • woorden rond het thema lezen spreken, kijken en luisteren eindopdrachten proeftoets

  DE ECONOMIEBLOK 8

  woorden rond het thema lezen spreken, kijken en luisteren eindopdrachten proeftoets

  207

  2 Lezen

  Samenvatten

  2.1 Einddoel

  Als je de opdrachten van dit blok hebt doorgewerkt, kun je een tekst samenvatten.

  2.2 Overzicht van de opdrachten en de theorie

  Verwerkingsboek Informatieboek

  opdracht hoofdstuk paragraaf vaardigheid

  2:2, 3:2, 4:2 4 Tekstopbouw 4.2.1 Het onderwerp van een tekst kunnen bepalen.

  2:2, 3:2, 4:2 4.2.2 De hoofdgedachte van een tekst kunnen bepalen.

  2:3, 3:4 4.1 Kernzinnen kunnen vaststellen.

  2:1, 3:1, 4:1 3 Tekstdoelen en tekstsoorten

  3.3 en 3.13 De tekstsoort en het tekstdoel kunnen bepalen.

  1, 2:3, 3:4, (4:3) 7 Beoordelen en samenvatten

  7.2 Een structuurschema van een tekst kunnen maken.

  1, 2:4, 3:5, 4:3 7.2 Een geleide samenvatting kunnen maken.

  Als je de opdrachten van deze module hebt uitgevoerd, kun je Leestoets 8 maken.

  2.3 Instaptoets

  De instaptoets bij deze module vind je op de methodesite www.opniveau-online.nl/ tweedefase. Nadat je de antwoorden hebt ingevuld krijg je een advies over welke opdrachten op startniveau je, in overleg met je docent(e), zou kunnen overslaan.

  2.4 Opdrachten

  Opdracht 1 Vragen over de theorie

  1 Noem de eisen waaraan een representatieve samenvatting moet voldoen.2 Wat is het belangrijkste verschil tussen een gewone samenvatting en de samenvat-

  tingsopdracht op het eindexamen?3 Welke voorwaarden moeten zijn vervuld voor je aan de samenvatting zelf kunt

  beginnen?4 Waarom kan het handig zijn eerst een structuurschema te maken?5 Noem minstens vier punten waarop je je samenvatting controleert voor je die inlevert.

  9006104677_08_BL08.indd 207 21-01-2009 10:28:56

 • DE ECONOMIEBLOK 8

  208

  woorden rond het thema lezen spreken, kijken en luisteren eindopdrachten proeftoets

  Opdracht 2 Tekstdoel, tekstsoort, onderwerp, hoofdgedachte, kernzin, structuurschema, samenvatten

  Deze opdracht op startniveau is te vinden op de methodesite www.opniveau- online.nl/tweedefase. In deze opdracht vind je tekst 1.

  Opdracht 3 Tekstdoel, tekstsoort, onderwerp, hoofdgedachte, kernzin, structuurschema, samenvatten

  Wordt2006hetjaarwaarinNederlanddefinitieftotstilstandkomt?DitvoorjaarbegintRijkswaterstaat met de uitvoering van de meestomvangrijke wegwerkzaamheden ooit, watgepaardzalgaanmeteennavenantetoenamevan het aantal files. Op zon tweehonderdplaatsenwordtnietalleenhetwegdekvervangen,maarwordenookextra rijstrokenaangelegdenandereknelpuntenweggenomen.Ditallesindehoophetdreigendeverkeersinfarct,waarbij stilstaan de normwordt en rijden deuitzondering,nogevenvoorteblijven. Zalhethelpen?Misschien.Even.Eenbeetje.Hetwordtdaaromtijdvooreenanderebenadering:lerenlevenmetdefiles. DeministervanVerkeerweetalsgeenanderdathetvechtentegendebierkaaiis.Nietsdoenis echter geen optie, aldus de minister, wantdanstaatNederlandstrakshelemaalvast.Wiedanmetdeautonaarzijnwerkmoet,kanom12.00uurweeromkerenenisdanvoorhetetenthuis, zei ze vorig jaar tegendagbladTrouw.Maarwaaromnogaldiemiljardenuitgevenalshetuiteindelijknietmeerdanuitstelvanexecutie betekent? Er is genoeg ruimte en natuuropgeofferd in een land dat reeds de hoogstewegendichtheidvanEuropakent.Laat losdieillusie dat als de wegen maar breed genoegwordenendieeneontbrekendesnelwegwordtaangelegdweweerkunnendoorrijden. Stel, er is een probleem dat dagelijks honderdduizenden mensen ongemak en overlastbezorgt en de economie voormiljarden eurosschadeberokkent.Deoorzakenzijnbekenduitontelbarerapportenenbeleidsnotas.Wewetenprecies wat er zou moeten gebeuren om deongewenste ontwikkeling te keren. Tochgebeurt het niet, of in zon afgezwakte vorm

  datdeeffectennauwelijksmeetbaarzijnenhetprobleemvoornamelijkwordtverplaatst,fysieken in de tijd. Geplaatst voor de keuze is deoplossing ons de offers nietwaard. De lustenwegenkennelijkaltijdnogoptegendelasten.Iserdaneigenlijkweleenprobleem? Passenwedeze redenering toe opde files,dan opent dat een geheel nieuw perspectief.Niksgeennieuwewegenenextrarijstroken.Deenigezekerheiddiehetbeleidvandeafgelopenhalveeeuwheeftopgeleverdisdatni