…rsberetning 1969

 • View
  239

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bergen Public Library

Text of …rsberetning 1969

 • M U S I K S E L S K A B E T H A R M O N I E N B E R G E N

  B E R E T N I N G R E G N S K A P

  for dret 1969

  A . S J O H N G R I E G S B O K T R Y K K E R I

 • Musikselskabet Harmoniens orkester 1919. (I midten kapellmester Harald Heide).

  For femti ar siden ble Musikselskabet Harmoniens orkester anerkjent som Bergens faste symfoniorkester.

  Apningskonserten fant sted 2. oktober 1919. Fra programmet siterer vi: Ved hjelp av de borgeres offervilje, der har ydet Harmonicn sin stotte

  ved gaver til jubilaeumsfondet, eller stillet sig som garantister for et byorkes-sters drift er det nu lykkedes styret at bringe

  Bergens bys jaste symfoniorkester frem til virkelighet.

  50-ars jubileet ble markert pa dagen, den 2. oktober. Diligent var Karsten Andersen, solist: pianisten Jan Henrik Kayser.

 • BERETNING for aret 1969

  A V begivenheter i aret 1969 nevnes orkestrets tur til Kiel. Sel-skapet var invitert t i l a gi apningskonsertcn for Kieler-Woche, som fant sted 22. juni. Dirigent var Karsten Andersen og solist pianisten Shura Cherkassky. Blant de tilstedcvajrende var helc det diplomatiske korps fra Bonn, og konserten ble mottatt med stor begcistring. Nevnes bor ogsa. feiringen av selskapets aeresmcdlem og innehaver av fortjenstmedaljen, komponisten Sverre Jordan, som fylte 80 ar.

  Selskapet hadde gledcn av igjen a motta tilskudd fra Del Norske Komponistfond og ble dermed satt i stand ti l a bcstille et nytt norsk orkesterverk ogsa i 1969. Styret vedtok a la bestillingen ga til Ragnar Soderlind.

  Forhandlingene mellom Norsk Musikerforbund og orkestcrscl-skapene om revisjon av tariffavtalen ble intensivert i 1969. Pa grunn av den store avstand mellom partenes standpunktcr ble saken inn-brakt for Riksmeklingsmanncn og for en del punkter for Harmo-niens vedkommende oversendt Rikslonnsnemnda. Denne nemnd kom i mote 19. desember frem ti l forslag ti l kjcnnelse. Selskapet har under forhandlingene vaert representert ved styrets formann og viseformann og intcndanten. Ved arets utgang var det fremdeles ikke enighet om alle avtalepunkter. Disse punkter ble av lonns-nemnda foreshitt droftet pa det lokale plan.

  N Y T I L S K U D D S O R D N I N G for de statsstottete orkesterselskaper ble i 1969 anbefalt av Stortinget med virkning fra 1. januar samme aret. Bergen kommune tiltradte stortingsvedtaket i juni. Den nye

  3

 • ordning innebaerer at orkesterselskapene gjennom sine inntekts-bringende tiltak skal dekke 15% av driftsbudsjettene, mens den resterendc del skal dekkes av tilskudd fra Staten, Norsk Riks-kringkasting og kommunene med hcnholdsvis 45%, 40% og 15%. Denne ordningen betyr en sikring av orkesterselskapenes fremtidige drift. Dessverre kom man i 1969 ikke t i l enighet om selskapenes budsjettforslag. Dette har skapt enkelte problemer, vcsentlig av likviditetsmessig art.

  K O N S E R T V I R K S O M H E T E N tok ti l 9. januar med Karsten Andersen som dirigent og den polske sangerinnen Stefania Woytowicz som solist. Varsesongen ble avsluttet 8. mai med Fcstkonsert i anlcdning av Sverre Jordans 80-arsdag. Konserten var viet verker av Jordan, og solister var Aase Nordmo Lovberg, sopran, Knut Wigert, resi-tasjon og Johan P. Dullaert, horn. Harmoniens kor medvirket.

  Hostsesongen startet 4. September med Karsten Andersen som dirigent og violinisten Arve Tellefsen som solist og ble avsluttet 4. desember. Dirigent var Karol Stryja og solist konsertmester Hakon Gudbrandsen i Hallvard Johnscns Violinkonsert nr. 2, som er tilegnet Hakon Gudbrandsen, og som ved denne anlcdning ble urfremfort.

  I samarbcid med Bergens Kammcrmusikkforcning har selskapet ogsa dette aret arrangert to kammerkonserter i Hakonshallen. Den ene ble gitt 23. april med Orchestre de Chambre de Versailles, og den andre fant sted 19. oktober med Orchestre de Chambre Jean Francois Paillard, Paris.

  Det ble gitt en konsert pa. Norges Handclshoyskole 11. mars. Dirigent var Rudolf Schwarz og solist Jacob Thomas, mandolin. Det ble arrangert konsert Langfredag i Johanneskirken. Her med-virket konsertmester Hakon Gudbrandsen og organisten Thorleif Aamodt samt Bergen Brass Kvintelt, som hadde denne sammensetning: George R. Silver og Per Lennart Knudsen, trompet, Johan P. Dullaert, horn, Ragnar Maalen, trombone og Nils E. Nikolaisen, tuba. Den 13. april ble det i samarbeid med Bergen Laererskoles Kor arrangert en konsert i Domkirken hvor utdrag fra Matheus-pasjonen av Johann Sebastian Bach ble fremfort.

  4

 • I lopct av hosten ble det arrangert to ekstrakonserter i Konsert-paleet. Den enc fant sted mandag 6. oktober med Karsten Andersen som dirigent og harpistinncn Elisabeth Sonstevold og pianisten Pierangelo dal Seno som solister. Ved den andre, fredag 31. okto-ber, ble konsertversjonen av Georges Bizets opera Carmen fremfort. Dette var en gjentakclse av torsdagens konsert.

  Orkestret mcdvirket dcssuten ved apningen av Festspillene 1969, ved arsfesten til Universitetet i Bergen og ved Festmotet pa FN-dagen, 24. oktober.

  Av fremforte verk, 210 tilsammen, var to urfremforinger og 23 forstegangsfremforinger for Bergen av norskc og utenlandske komponister. Urfremforingene var Per Johannes Hartmann: Mediatio 18. September og Hallvard Jolmsen: Konsert for violin og orkester nr. 2, verk 51,4. desember.

  Selskapet har i alt arrangert eller med sitt orkester deltatt i folgende konserter:

  28 symfonikonserter pa torsdager, 1 symfonikonsert pa mandag, 1 symfonikonsert pa fredag, 1 solistkonsert pa torsdag, 2 kammcrkonserter, 2 konserter for unge talenter,

  19 konserter for skoleungdom, 9 konserter for Norsk Rikskringkasting (Harmoni-timer), 2 konserter for Norsk Rikskringkasting (Underholdningsprogram), 2 kirkekonserter, 3 velvillige medvirkninger, 2 konserter som ledd i Festspillene 1969, 3 medvirkninger ved Mot Solen ved Festspillene 1969, 1 konsert med Hertfordshire fylkes ungdomsorkester, 1 konsert pa Norges Handclshoyskole, 1 konsert ved apningen av Kieler-Woche 1969.

  78

  5

 • KONSERT- BES0KSOVERSIKT

  Hosten Varen Hosten Varen Hosten 1965/66 1966/67 1967 1968 1968 1969 1969

  Abonnements-, kirke-, ekstrakonscrtcr 37 40 15 19 15 19 16 37.183 37.271 16.107 20.792 15.958 18.391 15.387

  Antall besokende pr. konsert i gjcnnomsn. . . 1.005 932 1.074 1.094 1.064 968 962 163.429 190.600 83.594 96.369 102.464 113.941 108.591

  Billettsalg pr. konsert i gjennomsnitt 4.417 4.765 5.573 5.072 6.830 5.996 6.786

  Kammerkonsertcr 5 1 1 1 1 1 1 18 20 10 10 9 10 9 10 9 7 5

  Turne- og distriktskonserter 31 1 1 Harmonitimer 7 7 4 6 5 5 4 Underholdningsprogram 2 2 1 1 1 1 1

  4 2 1 1 1 1 2 Medvirkninger under ballctt- og operaforcstil-

  7 6 7 3 2 2 2 2 2

  837 787 839 843 871 876 770

  Antall mcdlemmer 635 573 538 548 523 523 496

 • S Y M F O N I O R K E S T R E T hadcle ved utgangen av 1969 cn besetning pa 65 ansatte musikcre. Violinisten Tobias Blom Norhcim sluttet ved oppnadd aldersgrense, og violinisten Henryk Kniejski ble ansatt fra hostsesongcns bcgynnclse. Violinisten Victor Rostin Svendsen ble innvilget permisjon for sesongen 1969 70, og som vikar ble ansatt Olav Stordal. Cellisten Jarlc Vestre onsket a fratre sin stilling, og i hans stcd ble Jerzy Jasinski ansatt. Etter at Ilonka Bartok Kopsland sluttet ved oppnadd aldersgrense i 1968, har selskapet vaert uten fast pianist. Fra hostsesongens begynnelse 1969 ble Turid Halvorsen knyttet t i l selskapets orkester som pianist. Solofloytistcn Gro Andersen ble innvilget permisjon for host-sesongen og som vikar ble Veronika Sieben ansatt. Solohornisten Johan P. Dullaert ble innvilget permisjon for sesongen 1969/70, og som hans vikar ble Fred Johannesen ansatt. Orkcstrets sammen-sctning ved arets utgang var: 1. violin: Hakon Gudbrandsen, konsertmester, Rolf Sandvik, Leon Grimstad, Ivan Thornton, Ole Syversen, 0istcin Brandvik, Olav Olsen, Norbert Karaskiewicz, Einar Hagen, John Roisaeth, Henryk Kniejski, 2. violin: Thelma Fagerlie, Terje Norbeck Johannessen, Trygvc Torgersen, Harald Soreide, Anne Christine Torgersen, Nils Bech, Jahn Hoycr Kjaer-stad, Olav Stordal, bratsj: Terje Torgersen, Arne Sognnaes, Al l Stciner Christiansen, Sverre Hoiaas, Anton Ekerhovd, Jean Torud, cello: Maja J . Askeland, Tove Rannveig Pedersen, Kaare Heide, Gustav Eriksen, Alfred Sundal, Jerzy Jasinski, kontrabass: Rolf Dahl, Knut Torud, Hcnrik Endrcsen, Odd H . Pettersen, Egill Johannessen, floyte: Veronika Sieben, Michael George Titt, Johan-nes Hoff, oboe: Finn Hclstad, Erling Fjelli, Odd Andersen, klarinett: Bjorn Halvorsen, Per Johansen, Rolf Bjornebek, fagott: Jan Hoye, Aksel Brandal, Franz Dworak, horn: Fred Johannesen, Norman Janscn, Arne Rognstad, Arnt Johannesen, Karl Bjorkhaug, trom-pet: Leif Slaatten, Edward B. Nilsen, George R. Silver, trombone: Ragnar Maalcn, Fil ing Ryland, Erling Breistein, tuba: Nils Eivind Nikolaisen, pauke: Stefan Binder, slagvcrk: Paul Ha^gland, Edgar Meyer Olsen, harpe: Irma Lonnroth Johannessen, piano cembalo: Turid Halvorsen. Regissor og noteforvaltcr: bassisten Egill Johannessen, podieinspektor: slagverkeren Edgar Meyer Olsen.

 • T E A T E R O R K E S T R E T , som er grupper av selskapets orkester, har medvirket ved en lang rekke forestillinger pa Den Nationale Scene overensstemmendc med avtale. Kapellmester: Sverre Bergh. Or-kesterinspisient: Arne Rognstad.

  M E D V I R K E N D E K O R i aret var Studentersangforcningen i Bergen, instruksjon Kjell Leikvoll, ved fremforingen av Arnold Schonberg: En overlevende fra Warszawa 27 februar, Harmoniens Kor, instruk-sjon Asbjorn Hansli, ved opera-aftenen 27. mars, ved fremforingen av Sverre Jordan: Kongen 8. mai og ved fremforingen av Georges Bizet: Carmen i konsertversjon 30. og 31. oktober. Bergen Laerer-skoles Kor, instruert av Magnar Mangersnes og Rolf Saev