Click here to load reader

Årsberetning 2005

 • View
  226

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Årsberetning 2005 for HAMOS Forvaltning IKS

Text of Årsberetning 2005

 • INNHOLD

  Forvaltning IKS

  RSBERETNING

  2005

 • INNHOLD

  RSBERETNING 20052

  INNHOLD

  side 3 Fakta om HAMOS

  side 4 Forord

  side 5 Organisering av selskapet

  side 7 Styrets rsberetning

  side 12 Avfallsmengder og gjenvinning

  side 15 Regnskap

  side 20 Revisjonsberetning

  side 21 vrige aktiviteter

  side 23 Vedlegg

  Forside: Kommuneblomsten for Snillfjord er Rosenrot. Rosenrot ble i eldre tid plantet p takene i den tro at planten ville beskytte mot lynnedslag og brann. Dette frte merkelig nok til at man senere brukte planten som middel mot brannsr..... (Norsk Naturleksikon, Det Beste AS, 1978).

  KASSERING

  INNLEVERING

  ETTERBEHANDLING

  GJENVINNING

  NY BRUK

  KRETSLPET

  ER VINDUET EN MIL

  JBOMBE?

  De fleste vinduer fr

  a 1965 - 1980 inneh

  older

  miljgiften PCB og

  m leveres til gjenb

  rukstorget.

 • RSBERETNING 2005 3

  Renovasjonsselskapet HAMOS ble for-melt stiftet 6. november 1995, og hadde sitt frste driftsr i 1996. Vedtektene ble fra den 12. februar 2004 tilpasset til lov om interkommunaleselskaper og fikk navnet HAMOS Forvaltning IKS. Fra siste rsskifte ble selskapet utvidet med to nye kommuner og eies n av flgende ni kommuner: Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra og Frya.

  HAMOS Forvaltning IKS og Kystmilj AS har de siste tre rene hatt et for-

  malisert driftssamarbeid. Fra 1. januar 2005 vedtok selskapene gjennomfre en virksomhetsoverdragelse hvor all egendrift ble samlet i et felles drifts-selskap; Retura HK AS. Driftsselskapet har en femrig driftsavtale med HAMOS Forvaltning IKS p utvalgte tjenester.

  Selskapets forml er p vegne av eier-kommunene og i henhold til delegasjon utfre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall/slam

  og alt som naturlig hrer med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utvelse av virksomheten innenfor denne formls-angivelse. Selskapet kan ogs utfre for-valtningsoppgaver for eierkommune p andre omrder.

  I tillegg til dette formlet skal selskapet ske redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfal-let p en mte som fullt ut tilfredsstiller miljmessige krav som myndighetene stiller.

  HAMOS jubilerer Selskapets 10. driftsr

  Befolkning:FOLKETALL ANTALL ABONNENTER

  31.12.2005 Endring siste r Husholdning FritidHemne kommune 4.293 + 16 1723 860Agdenes kommune 1.779 - 24 708 770Meldal kommune 3.903 - 33 1741 0Orkdal kommune 10.632 + 126 4441 0Snillfjord kommune 1.046 + 20 424 1013Skaun kommune 6.146 + 79 2300 0Rindal kommune 2.088 - 13 829 0Hitra kommune 4.021 - 4 1697 1668Frya kommune 4.059 - 55 1659 948SUM 37.967 + 112 15522 5259

  Nkkeltall: 1996 2002 2003 2004 2005Omsetning (i mill. kr) 10,7 30,7 32,6 34,5 42,4Investeringer (i mill. kr) 7,1 3,3 1,9 2,8 5,8Resultat (i mill.kr) 1,6 2,0 2,8 1,8 1,3Langsiktig gjeld (i mill kr) 7,0 22,3 20,5 16,7 22,3Egenkapital (i mill kr) 1,1 6,4 9,2 11,0 12,3Soliditet 10% 21% 28% 32% 29%Avfallsmengder (i 1000 tonn) 5,3 13,2 14,5 15,4 16,4Gjenvinningsgrad forbruksavfall 25% 44% 45% 46% 46%Gjennomsnittlig gebyr i kr/ab. 1044 1606 1642 1680 1695Antall fast ansatte 9 17 17 18 8

  Fakta om Hamos

  HAMOS betjener n et omrde som er 4.485 km2 i utstrekning, dobbelt s stort som hele Vestfold fylke.

 • RSBERETNING 20054

  Fornyde kunderHAMOS Forvaltning IKS ble fra 01.01.2005 omskapt til et bestiller-selskap, og har som forml ivareta eiernes oppgaver innenfor avfalls-sektoren. Selskapet skal srge for gi husholdningene en miljmessig god renovasjonsordning, til lavest mulig kostnad for den enkelte og samfunnet for vrig.

  Selskapets operative drift ble samti-dig skilt ut i et eget utfrer-selskap; Retura HK AS. Denne virksomhets-overdragelsen omfattet hele HAMOS og samarbeidsselskapet Kystmilj AS sin egendrift, og omfattet totalt 18 ansatte. Hensikten med omorganiseringen var tilpasse selskapsstrukturen nye ramme-betingelser og konkurranseeksponering av driften.

  Selskapets lovplagte oppgaver og de konkurranseutsatte aktivitetene er n

  skilt i egne rettsubjekt. P den mten er den skattepliktige delen av virksom-heten klart definert.

  HAMOS har de tre siste rene ogs drevet renovasjonsordningen i kommu-nene Hitra og Frya, gjennom selskapet Kystmilj AS. Vi oppfatter det som en anerkjennelse at disse kommunene n har valgte tiltre renovasjonssam-arbeidet som fullverdige medeiere.

  Vi er opptatt av gi innbyggerne gode renovasjonstjenester. Derfor gjennom-frer vi regelmessig omfattende sprre-underskelser, hvor vi nsker f kart-lagt kundenes behov og forventninger. Tilbakemeldingen er svrt oppmun-trende, hvor tte av ti innbyggere sier at de godt eller svrt godt fornyd med renovasjonsordningen i sin kommune.

  De gode tilbakemeldingene er en stor oppmuntring for alle ansatte. Vi er klar over at resultatene forplikter. Derfor er alle vre ansatte opptatt av fortsatt

  innfri innbyggernes forvent-ninger til kvalitet og service.

  HAMOS Forvaltning IKS har etablert eget milj- og kvalitets-system, og er n sertifisert etter stan-dardene NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 9001:2000. Selskapet har medarbeidere som tar ansvar for kvalite-ten p utfrt arbeid, reagerer p avvik og

  tar initiativ til forbedringer for oppn felles ml og et godt arbeidsmilj.

  2005 fyer seg inn i rekken som et godt r for HAMOS Forvaltning IKS. Disse resultatene er oppndd gjennom et mlrettet samarbeid mellom styret og selskapets ansatte. Det er all grunn til rette en ekstra takk til selskapets ansatte for godt utfrt arbeid i ret som gikk.

  Trygve BerdalDaglig leder

  Forord

  innfri innbyggernes forvent-

  sertifisert etter stan-dardene NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 9001:2000. Selskapet har medarbeidere som tar ansvar for kvalite-ten p utfrt arbeid, reagerer p avvik og

 • RSBERETNING 2005 5

  Representantskapet er selskapets verste organ og velges for en periode p 4 r, i samsvar med den kommunale valgpe-rioden. Kommunestyrene i eierkommu-nene utpeker medlemmene til represen-tantskapet, som s velger styret.

  Medlemmer i representantskapet stem-mer etter antall innbyggere i eierkom-munen. Eierbrken ble endret fra rs-skiftet som flge av selskapsutvidelsen med to nye eierkommuner.:

  Hemne kommune ..................... 15%

  Agdenes kommune .................... 6%

  Meldal kommune ...................... 13%

  Orkdal kommune ....................... 35%

  Snillfjord kommune .................. 4%

  Skaun kommune ....................... 20%

  Rindal kommune ....................... 7%

  Hitra kommune ........................... 0%

  Frya kommune .......................... 0%

  Representantskapet hadde i 2005 to mter og behandlet 12 saker.

  StyretStyret velges av representantskapet og bestr av ett medlem fra hver av eier-kommunene, med tre varamedlemmer i rekkeflge. Frste varamedlem innkal-les fast til alle styremter. I tillegg ett styremedlem som er valgt av og blant de ansatte, denne med personlige vara-medlem.

  Styret hadde i 2005 sju mter og behandlet 44 saker.

  KlageorganetStrrelsen p klagenemden er fastsatt til tre. Det ble ikke holdt mter i 2005, ettersom det var ingen klagesaker til behandling. KontaktutvalgDette er et administrativt arbeidsutvalg, som ikke er hjemlet i selskapets ved-

  tekter. Brukes som et forum for drfte aktuelle sprsml. Det har vrt holdt to mter i kontaktutvalget i 2005. Sentrale tema har vrt evaluering av ordningen med septikrenovasjon og utarbeiding av nye felles renovasjonsforskrifter.

  Administrativ organiseringDaglig drift ivaretas av daglig leder med driftsleder som stedfortreder.

  Oversikt over alle selskapets valgte medlemmer i styrende organ, fremgr av vedlegg nr. 1.

  Ansatteoversikt ved utgangen av mel-dingsret flger p vedlegg nr. 2.

  Eierkommunene

  HemneAgdenes

  MeldalOrkdal

  Snillfjord

  SkaunRindal

  KontaktutvalgMed driftsledere

  teknisk/milj

  Styret10 medlemmer

  Leder: Oddbjrn Bang

  Representantskap9 medlemmer

  Leder: Tove Slberg

  AdministrasjonDaglig leder: Trygve Berdal

  NK/DriftslederGunnar Slupphaug

  Klageorgan3 medlemmer

  Organisering av selskapet

  Felles stabsfunksjonerKontorleder: Per Jostein Blokkum

  Organisering

 • INNHOLD

  RSBERETNING 20056

  KASSERING

  INNLEVERING

  ETTERBEHANDLING

  GJENVINNING

  NY BRUK

  KRETSLPET

  I GODE HE

  NDER

  PCB er sv

  rt giftig

  og brytes

  ikke

  ned i natu

  ren. P gje

  nbrukstor

  get

  hndteres

  og lagres

  vinduene

  forsvarlig.

 • RSBERETNING 2005 7

  Styrets rsberetningrsmeldinga er styrets rlige rapport til eierne, som er kommunene ved repre-sentantskapet.

  Styret i HAMOS Forvaltning IKS har i lpet av den siste perioden blitt endret to ganger. Frst ble styret endret for oppfylle lovens krav til kjnnsfordeling. I representantskapets mte den 07.11.05 ble styremedlemmene Gunnar Hynne og Jens Selnes byttet ut med se Torevik og Wenche Vuttudal. Samtidig som kommunene Hitra og Frya ble tatt opp som ny eiere den 09.01.06 ble Oddrun Ottervik og Marit Norborg valg inn i styret.

  StrategiarbeidStyret har igangsatt arbeid med videre-utvikle selskapets forretningsstrategier.

  DriftsaktivitetHAMOS Forvaltning IKS opererer innen-for bde monopol- og konkurranseut-satte markedet. Innenfor monopoldelen, husholdnings- og fritidsrenovasjonen, ivaretar selskapet eierkommunenes lovplaget oppgaver. Den konkurranse-eksponerte virksomheten, nrings-renovasjon, utves gjenno