Antičke olupine Jadrana seminar

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  1/37

  Antike olupine

  JadranaRimsko razdoblje

  Nevena Lazi

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  2/37

  Sadraj

  Uvod

  Povijesna pozadina

  Brodovi i luke

  Tereti1. Amfore

  2. Dolia

  3. Keramiko posue na Jadranu4. Kamen

  5. Metali i metalne rude6. Staklo

  7. Umjetniki i obrtniki objekti8. Drugi tereti

  Zakljuak Literatura

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  3/37

  Uvod

  olupine rimskih brodova na Jadranu

  u vrijeme rimske dominacije

  brodovi, luke, tereti

  amfore, keramika, staklo i dr

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  4/37

  Povijesna pozadina

  u 2. st pr. Kr. Rimljani su vedominirali Mediteranom

  ratovi su se pomaknuli na periferiju

  pa se Mediteran mogao razvijat, u

  smislu trgovine i proizvodnje

  sjeverna Italija, Campania i Etruriasnani produkcijski centri, dominirali

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  5/37

  Povijesna pozadina

  uvoz metala, intenzivna kultivacijavinove loze i maslina za izvoz

  dominaciju poeli preuzimati

  provincijski centri uvoz penice sa Sicilije, voa, povra i

  minerala sa Sardinije, drva sa Korzike

  jedna od najvanijih provincija Hispaniametali, maslinovo ulje, ribai penica

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  6/37

  Povijesna pozadina

  proizvodnja i trgovina vinom bila je

  stalna

  iroku distribuciju imao i kamen

  vanije rute za ovu vrstu tereta grkimaloazijski centri prema junoj Italiji

  uspostavljena rimska provincija naJadranurazvili se urbani centri uzobalu

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  7/37

  Povijesna pozadina

  promjene na kraju 1. st pr. Kr.:

  crnofiguralnu keramiku zamijenila

  crvenofiguralna

  pojava novih tipova amfora

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  8/37

  Brodovi i luke

  brodovi koji su tada plovili Jadranom

  vrlo su dobro poznati

  jedrenjaci su se zvali navis oneraria

  to su bili neproporcionalni brodovi

  kod kojih su odnosi izmeu duljine iirine varirali izmeu 3:1 i 4:1

  pramac i krma povieni- sadravalikabine za posadu

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  9/37

  Brodovi i luke

  na krmi se takoer nalazila i kuhinja

  glavni jarbol nosio je jedno

  pravokutno jedrovelum

  ponekad je postojalo i drugo jedro, u

  obliku trokuta

  uz povoljan vjetar ovi brodovi su moglipostii brzinu 4 6 vorova

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  10/37

  Brodovi i luke

  posada nije bila velika, ovisno oveliini broda

  vlasnik ili najamnik broda zvao se

  navicularius ako je brod prevozio njegovu robu, on

  bi najee bio na njemu

  kapetanmagister navisje najeebio profesionalac kojeg bi unajmionavicularius

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  11/37

  Brodovi i luke

  veinu prometa su inili manjibrodovi, do 100 tona ili manje (300 ttransport penice u Rim)

  za plovidbu uz obalu najvanija subila mjesta za usidrenje i pretovartereta na manje brodove

  ostaci luka na lokacijama veihjadranskih gradova najee su biliuniteni kasnijom gradnjom

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  12/37

  Brodovi i luke

  mogue je da je Pola imala luku koja je bilaglavna postaja na ruti za Akvileju

  u sluaju Salone vjerojatnije je da je imala

  luku udaljenu od grada zbog toka rijekeJadro, kao i Narona zbog Neretve

  najouvaniji ostaci luka su oni Isse iAenoneprikazuju 2 osnovna nainakonstrukcije manjih luka

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  13/37

  Brodovi i luke

  Issaluka iz predrimskog razdoblja,prirodna luka, izgraena obala odkamenih blokova (Grci), proiriliRimljani

  Aenonaizravna plovidba nije bilamogua zbog plitkih voda pa je luka

  osnovana blizu dananjeg Zatona icestovno povezana s Aenonom

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  14/37

  Brodovi i luke

  nigdje na Jadranu nije pronaensvjetionik iako je morao postojati u

  rimskom razdoblju

  u tom razdoblju Mediteranom se

  plovilo od kraja svibnja do sredine

  rujna

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  15/37

  Tereti

  tereti variralisvi proizvodi poznatirimskom svijetu

  nepropadljivi tereti kao to su kamen, metal

  i keramika ostali su ouvani tako to biukopali brod u pijesak zbog svoje teine

  najei nalazi su amfore, zatim keramika,metali u obliku ingota i kamen

  najee jedan tip tereta

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  16/37

  Tereti

  2 tipa pomorske trgovine:

  trgovina od luke do luke (port-to-port),

  esta pristajanja za utovar i istovar

  itavi tereti utovareni na jednoj, aistovareni na drugoj lokaciji, zavrnojlokaciji putovanja

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  17/37

  Tereti

  1. Amfore

  simbol podvodne arheologije

  veliki spremnici s dvije ruke,koriteni tijekom rimskog razdoblja,ali i ranije i kasnije

  primarno za transport tekuina vino, maslinovo ulje,ocat, mlijeko,voda

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  18/37

  Tereti

  ali i masline, proizvodi od ribe (umaci,

  usoljena, suena, marinirana riba),voe, povre, med, smola...

  tipovi na Jadranu

  Dressel 6B

  transport ulja, proizvodnja u Istri

  15 olupina na Mediteranu

  kod Hvara, Lastova, Peljeca

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  19/37

  Tereti

  Dressel 2-4

  transport vina

  najee hispanskog oblika i podrijetla

  vrlo este na Jadranu

  Paranj kod Hvara, greben Pupak kodPalagrue

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  20/37

  Tereti

  Dressel 7-11

  jedno vee nalazite na Jadranu kodotoia Paranj, nedaleko od Hvara

  Richborough 527

  rijetke na Mediteranu, uz izuzetakJadrana

  smatra se da su sluile za transport voa kod Mljeta, greben Pupak kod Palagrue,

  Svetac

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  21/37

  Tereti

  Dressel 20

  transport maslinovog ulja

  i amfore i ulje hispanskog podrijetla

  jedna znaajna lokacija na Jadranu pinut

  amfore koritene kao graevinski

  materijal fragmenti - Faana, Sveti Ivan na puini,

  Stipanska, otok ut

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  22/37

  Tereti

  2. Dolia

  veliki spremnici za transport tekuina,najee vina

  pojava na rimskim brodovima 2. i 1. st.pr. Kr.

  velik dio ovih posuda ostajao je trajno na

  brodovima i tako ih pretvarao u tankere kapacitet doliana brodu bio je 1500-3000

  l

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  23/37

  Tereti

  napunjene bi teile i do 2 t

  5 jadranskih olupina sadri doliae

  jedina bolje ouvana se nalazi naSupetru, nedaleko od Cavtata

  Kod Pule, Rogoznice, Lastova, Mala

  Palagrua

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  24/37

  Tereti

  3. Keramiko posue na Jadranu veliki tereti datiraju u 2. i 1. st pr.

  Kr.

  3 olupine pompejske keramike(juna Italija) i 2 olupine grko-maloazijskih spremnika ECW

  (istono grubo posue) i ESB (istonoSigillata B) tipa veina talijanskog podrijetla

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  25/37

  Tereti

  pompejska keramika

  duboki poklopci s krunomdekoracijom,presvueni crvenom bojom

  pompejski crveni tanjuri orlo bifido zdjele

  posue na brodovima slagano u visinu i

  do 200 cm

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  26/37

  Tereti

  istono Sigillata B fino posue, boja varira od naranasto-

  crvene do crveno-smee ili boje cimeta

  plitko posue s ravnim dnom

  duboke posude

  plitke posude

  tanjuri s okruglom bazom

  Izmetite, Nin

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  27/37

  Tereti

  istono grubo posue Izmetite i Viganj

  nekoliko veih i manjih standardnihoblika

  alice

  vrevi s rubom u obliku trolista

  lonci za kuhanje

  bikonine posude s dvije ruke iokruglom bazom

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  28/37

  Tereti

  poklopci

  duboki tanjuri

  tave

  reetka (za rotilj?)

  najei tip posua na Jadranu

  velik broj nalaza, ali vei dioneobjavljeni

  primjerci pronaeni i u unutranjosti

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  29/37

  Tereti

  4. Kamen

  tereti najee iz lokalnih kameneloma

  vapnenac

  skuplji i ekskluzivniji je bio maramor

  teko datirati ovakve terete

  terete je inio neobraeni kamen,

  poluobraeni (konstrukcijski elementi,sarkofazi, skulpture...)

  esti nalaz balastno kamenje

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  30/37

  Tereti

  5. Metal i metalne rude

  najei su olovni ingoti, a zatimbakreni i kositreni

  eljezo se transportiralo u polugama

  ingoti su jako rijetki na Jadranu

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  31/37

  Tereti

  6. Staklo sirijski staklo - staklo vrhunske

  kvalitete

  osim Rima, vani centri proizvodnjePompeji i Akvileja dio mijeanog tereta ei u kasnijim razdobljima u obliku zdjela i boca

  rjei su nalasci ingota i grumenagrubog stakla (Mljet)

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  32/37

  Tereti

  7. Umjetniki i obrtniki predmeti samostalni umjetniki predmeti najei

  esto su to bronani ili mramorni kipovi

  drveni namjetaj s mramornim dijelovima

  proizvodi od terracotte

  ukrasne pribadae za kosu od bjelokosti

  kameni obelisk

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  33/37

  Tereti

  8. Drugi tereti

  ivotinje prema kostima

  minerali- sumpor (u obliku ingota),gelenit (olovni sulfid), cerezit (olovnikarbonat), cinober (olovo- IV-oksid)

  itarice

  voe: groice, smokve, datulje,ljive, kruke, marelice i vinje

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  34/37

  Tereti

  oraari: bademi, ljenjaci, orasi i pistacije

  smolatransport u ovalnim blokovima

  jantar

  kozmetika

  lijekovi

  zaini

  tkanine

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  35/37

  Tereti

  novac

  nerijetki pronalazak

  desetak olupina sadri vie od 100komada kovanica

  najee su otkriveni uz ekskluzivni teret

  rjei na Jadranu nego na Mediteranu

  Verige, Zaton, Polae, Ilovik

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  36/37

  Zakljuak

  tereti olupina na Jadranu su zaista

  raznovrsni i moemo rei da ih je poprilino

  Jadran je oito bio prometno podruje

  mjesto gdje se sastaju sjeverno-talijanska(akvilejska) i juno-talijanska (pompejska)pomorska ruta zbog ega je jadranska obalapostala vano trite, ponajvie to se tiekeramike

 • 7/31/2019 Antike olupine Jadrana seminar

  37/37

  Literatura

  Jurii, Mario, Ancient Shipwrecks ofthe Adriatic: Maritime transport during

  the first and second centuries AD, The

  Basingstoke Press,Oxford, 2000.