Ang Kuwento ng Pasko - · PDF fileSa dami ng mga anghel sa kuwento, talagang hindi namin kayang tapusin ang dula, Tiyo Rufo. Mga bata, mayroon pa sanang kaunbng bagay na guSlO kong

 • View
  241

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Ang Kuwento ng Pasko - · PDF fileSa dami ng mga anghel sa kuwento, talagang hindi namin...

 • Ang Kuwento ng Pasko

  Ang makasay-sayang bahagi ngkuwentong Ito aynaganap sa loob atpaligid ng 8etJehemsa lugar na ngayonay kilalang Israel

  Inilalahad ng komiks na ito ang kuwento tungkol sa kapanganakan ni Jesus.Ito'y pinagsamang kahanga-hanga at malagim na kuwento. Kahanga-hangasapagkat si Jesus, ang Anak ng DIYos ay ipinanganak ni Birhen Marta upangtayo ay Iligtas mula sa mga kasalanan. Malagim, sapagkat kinakailangangmamatay si Jesus sa krus upang tayo ay Iligtas mula sa ating mga kasalanan.

  Mahigit sa 400 taon na ang nakalilipas mula nang magsalita ang propeta nglumang Tipan. Bawat Isa ay umaasam sa pagdating ng Mesias, ang Hart ngIsrael. Siya ang magliligtas sa Kanyang bayan. Maging ang mga tagapayo ngmalupit na Hannq Herodes ay nakakaalam tungkol sa Kanyang pagdating.Tinangka ni Herodes na patayin ang sanggol na SIJesus, ngunit IpinagtanggolSiya ng Diyos. Sinugo ng Diyos ang mga anghel para Ipakita sa mga pastolkung saan Ipinanganak si Jesus at kalaunan ang mga pantas mula sa Silanganay dumating at sinamba Siya.

  Ito ay kuwento ng pag-asa sapagkat ItO ay tungkol sa Isang bata, ang sanggolna SIJesus, na dumating sa sanlibutan bilang Isang musmos na walang malay.Dahil sa pangangalaga ng Kanyang mga magulang, Siya ay lumaki sa hustonggulang at nagampanan ang misyon na Ibinigay sa Kanya ng Kanyang Ama salangIt. Ang Kanyang buhay ay nagbibigay ng pag-asa na tayo ay makakaasang tulong mula sa DIYos para sa ating buhay

  First Edilion 1992Reprtnted 1994 7/94 10M LR

  1992 C0400E 10All Rights Reservedrcr University 15BN1-56390-339-3

 • nyo Rufo, tamang-tama ang Inyongdabng Sumulat SI Herbie ng Isangpamaskong dula at mamayang gabiay Ipalalabas namm 110saamtng clubhouse I

  OO,Ito angWORLD PREMIER'"

  ... sa komiks

 • Ang Kuwento ng PaskoISANG DULA NA MAY TATLONG YUGTO

  ISINULAT AT PINAMAHALAAN NIHERBIE

  ITINANGHAL NGANG PULUTONG

  MARIA!" Ano'ng Ibig mong sabihmna lkaW ay nagdadalantao? NIhindi pa tayo nakakasal

  At pangangalanan mo pa ngJesusttl Wala ba akongkinalaman sa bagay na ItO?

 • Siya ay magiging isangHari at ang Kanyang

  paghahari ay hindi mag-wawakas kailanmanl

 • Wala akong pakialam kung anuman angsinabi ng sinumang anghel, Mana Anoang sasabihin ko sa aking ama?

 • -....:i;;..-- .....:::::~ Pinili ng Diyos si Manaupang maging inaaaaa ...

  /""/""- -.-:---~'::;'~-+~~~.=-""~~--

  ... ng Kanyang Aaaaaanak.

 • Ang lpapangalan mo sa balaay Jesus sapagkat Siya ang

  magliligtas sa Kanyang bayanmula sa kanilang mga kasalanan

 • Sinabi ni Cesar Au... gus ... to (whewl) na kailangangpumunta tayo sa Betlehem, sa lunsod ni David, atmagpatala ng ating mga pangalan at mga ari-arian.

 • At sila'y nagsimulang maglakbay

  Maraming hayop ang naroon, ngunitmaaan kayong tumuloy doon

 • DI kaglllSa-glnsa'y IsangnakaSISIlaw na liwanagang lumaganap sa kina-roroonan ng mga pastol

 • apagkat ISinilang ngayon sa bayan ni DaVIdg Inyong Tagapagligtas na SI Cnstong

  Panginoon. Matatagpuan ninyo anganggol na nakahiga sa ISang sabsaban

  uwag kayong matakot Ako'ymay dalang mabullng balita namagdudulot ng malakingkagalakan sa lahat ng tao.

  At ang kalangitan ay btglang napuno ngmalaking hukbo ng mga anghel nanagpupun sa DIYOS

 • Gayunman. dahil sa kakulangansa gamit ay hindi namn malpa-pakita ang hukbo ng mga anghel

 • Kailangan nating maglabasng isang anghel doon, dali INasaan ang anghel?

  _r-'

  kailangan nating ng anghel doonlll

  / ...... --

  e

 • oo nga't naging magulo ang dula ninyoNgunit sinubukan ninyo 'Yun ang pinaka-mahalaga Iyon lamang ang tanging mahi-hiling ninuman sa Inyo Ibigay ninyo anglahat sa abot ng Inyong makakaya'Yun lamang ang tanging hinihinging DIYos sa inYO At pagkataposay bahala na Siya

 • Alam n'yo, mga bata? Nakapag-lakbay na ako sa buong mundat nal

 • ... at kung paanosila nagpunta saBetlehem paramagpatala atpagkatapos aymanuluyan saisang sabsabandahil wala nangibang matuluyan.

  Nang maputol angpalabas. ang mgapastol ay duma-dalaw sa sanggolna SI Jesus.

 • Ang bagong tala ng 'yan ay higit namaliwanag kaysa iba.

  Ang aking mgatagapayo ay nag-sasabi sa akin nanakalagay saBanal naKasulatanna ang sanggolay ISisilang saBetlehemPumunta kayoroon at hanapinSiya Kapagnatagpuan n'yoSIya, bumahkkayo drto atIpaalam n'yo saakin kung nasaanSiya, nang sagayon ay maka-punta nn ako doonal sambahin Siya

 • Hindi lang nila nalalaman, ngunitsa oras na matagpuan nila angsanggol ay hinatulan na rin nila itong kamatayan. Ipapapatay ko Siya.

  Smundan ng mgaPantas ang talamula sa Jerusalemhanggang saBetlehem. Itinurosila nito sa bahay nakinaroroonan ninaMaria, Jose at ngsanggol na SI Jesus

  Ang ginto ay handog para sa hari Ang kamanyang ay hando~ para sa pari Ang mira ay handog parasa Isang mamamatay Kahit nasa duyan pa lamang SI Cnsto, hinulaan na nila na Siya ang magiging tunayna Hari, Punong Saserdote, al sa huh ay ang Daklrang Tagapaghgtas ng mga tao

 • Handa na ang mga Pantas nabumalik sa Jerusalem upangsabihin kay Herodes ang tungkol sasanggol na SIJesus, ngUntt nanggabing yaon ay nanaglntp Sila at sahalip ay umuWI na lamang sila atdumaan sa Ibang direksiyon

 • Mana, Mana, gumISIng ka Gustong lP!lp;ltayni Hanng Her:les SI Jesus Isang anghelang nagsabt sa alon na pumunta rayosa E o

  Ipapapatay SI Jesus? Sino ang maghahangadna papatay ang katangi-tanging sanggol na Ito?

  sa kalaliman ng gabing yaon ay umalis sa lunsod sina Jose, Mana at Jesus

 • Alam ko na ang akmg gagaWIn Gagawin ko IlongIsang batas Patayin ang lahat ng sanggol na lalakisa Betlehem Kailangang mawala siya sa akmglandas Hindi mapapasa-kanya ang akmg Ironokailanman

  Ang lalakas ngloob ng mgaPantas na 'yonna hlQdl bumalikdito at mag-ulalsa ak,nlll

  At ang kanyang utos ay naisakatuparan Ang mgasanggol na lalaki sa buong Betlehem ay pinagpapatay

 • SI Jose na Isang karpintero ay nagtayo ng Isang tahanan sa Nazaret parakay Mana at Jesus kung saan doon na nn lumaki SIJesus

 • Sa dami ng mga anghel sa kuwento,talagang hindi namin kayang tapusinang dula, Tiyo Rufo.

  Mga bata, mayroon pa sanang kaunbngbagay na guSlO kong sabihin sa Inyo

  _____ tu_n..:g~kolkay Jesus _.....,,~_

  Ang Pasko ay Isang napakagandangpanahon ng laon Ang mga tao sa Iba'l-Ibang panig ng mundo ay nagdiriwang

  ng Pasko sa marami al Iba't-Ibangparaan Ngunit ang ating layunin ay ang

  Ipaalam sa lahat ang tunay nal'--- kahulugan ng Pas;.;,ko;..._"I""""

 • Ibinigay Niya ang Kanyang mga kautusan,n und hindi nn nila Ito masunod

  Kinailangan ng DIYos na malbal;k ang magandangpakikipag-ugnayan ng sangkatauhan sa KZilyakung kaya nakapag usap Siya sa mga taong maka-Dlyos,ngunlt htndl nn Sila pinakinggan ng mga tao

 • Ah, hindi siguro. Ngunit nakaranas din Siya ngmga suliranin at tukso katulad natin. Nagkaroondin Siya ng mga kabiguan tulad natin. ngunitkailanman ay hindi Siya nagkasala.Namuhay siya nang walang bahid ngkasalanan.

 • Ginamit Niya ang kamatayan ni Jesus bilanghuling alay para sa lahat ng mga kasalanangnagawa, ginagawa at gagawin pa lamang ngsangkatauhan.

 • Tinanggap lahat ni Jesus ang ating pagkakasala atbinayaran NIYa ang lahat ng mga kasalanang 110 sa

  pamamagitan ng Kanyang pagkamatay sa krus

 • Pagkatapos ay na'9upoNiya ang kamatayan alSiya ay nabuhay namuli pagkaraan rIQtatlong araw

  tlL __ .,..-C"-~----:- ~:;.... ,

 • Ngayon, ang kailangan lamang natinggawin upang maligtas tayo sa walang

  katapusang impiyerno ay anyayahan natinsi Jesus sa ating mga puso upang Siya ay

  maging Panginoon at Tagapagligtas ngating mga buhay.

  Kaya ngayon ayalam n'yo na, na ang

  kapanganakan ntJesus ang pinaka-

  magandang handogna maibibigay ngDIYOS sa ann

  ang buhay ng KanyangAnak bilang alay para saating mga kasalanan,upang sa gayon ay mag-karoon tayo ng buhay nawalang hanggan doon sa

  langit na kasama Niya

  Ngayon ay hinihilmg ko nainyong tanggapin angpinakamagandang handog salahat. Ang kailangan lamangay manalangin tayo ng ganito:

 • Jesus, kinikilala ko na ikaw ayAnak ng Diyos. Tinatanggap

  kita bilang akingTagapagligtas. Hinihiling ko

  na patawarin Mo ako sa akingmga kasalanan. Pumasok Kasa aking puso at patnubayan

  Mo ako sa nararapat na daan.

  Ngayon ay kailangangbasahin mnyo angBiblia upang mas higitmnyong matutunanang tungkol kay Jesusat ang kanyang mgapangaral. Dumalokayo sa Isang Iglesyana naniniwala sa Bibliaat Itinuturo Ito

  Tandaan ninyo na maaarikayong makipag-usap sa Diyos

  sa anumang oras-'yan aytinatawag na pananalangin

  Siya ay nangungusap sa inyohabang binabasa ninyo ang

  Biblia, at ang Banal na Espintuang tutulong sa inyo upang

  maintindihan ninyo ang sinasabinito Mahal kayo ng DIYOSat

  gusto Niyang maging bahagi ngInyong buhay

  Ipaalam nn ItOsa iba.

 • 1/10/1 98seaTagalog

  Kung nais ninyo ng sIpi ng babasahing Ito, sumulat sa,

  ICIPO Box 1084

  Manila, Philippines

  Pangalan _

  Tirahan

  Page 1ImagesImage 1

  Page 2TitlesAng Kuwento ng Pasko

  ImagesImage 1Image 2

  Page 3TitlesOO,Ito ang

  ImagesImage 1

  Page 4TitlesAng Kuwento ng Pasko

  ImagesImage 1

  Page 5ImagesImage 1

  Page 6ImagesImage 1Image 2

  Page 7ImagesImage 1

  Page 8ImagesImage 1

  Page 9Titles/"" - -.-:---~'::;'

  ImagesImage 1

  Page 10ImagesImage 1Image 2

  Page 11ImagesImage 1

  Page 12ImagesImage 1

  Page 13ImagesImage 1

  Page 14ImagesImage 1

  Page 15ImagesImage 1

  Page 16ImagesImage 1

  Page 17ImagesImage 1Image 2

  Page 18ImagesImage 1

  Page 19Ti