AARHUS UNIVERSITET ... 3 Sprog III og IV Del af sidefag og bacheloruddannelse i nordisk sprog og litteratur

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AARHUS UNIVERSITET ... 3 Sprog III og IV Del af sidefag og bacheloruddannelse i nordisk sprog og...

 • 1

  AARHUS UNIVERSITET A A R H U S U N I V E R S I T E T E F T E R - O G V I D E R E U D D A N N E L S E T I L G Y M N A S I E S K O L E R N E

  2010-2011 Denne oversigt indeholder en del af Aarhus Universitets efter- og videreuddannelsestilbud. Nærmere bestemt de enkeltfag, uddannelser og kurser, som kan være særligt relevante for undervisere på gymnasieskolerne. BEKENDTGØRELSESREGULERET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Der er mange muligheder:

  • Et helt sidefag • Enkeltfag • Enkeltfag med undervisning i dagtimerne under

  tompladsordningen (sammen med fuldtidsstuderende)

  • Masteruddannelser • Moduler af masteruddannelser.

  Forløbene er reguleret af bekendtgørelser og er formelt kompetencegivende. Der er adgangskrav til forløbene. Varighed, undervisningstimer og ECTS-omfang afhænger af det enkelte forløbs studieordning, indhold og tilrettelæggelse. Ansøgning om optagelse sker på særligt ansøgningsskema. KORTE KURSER MED FULD BRUGERBETALING Disse kurser er specielt udviklede og tilrettelagt med sigte på efteruddannelse af gymnasielærere. De varer fra en til tre dage. Der afholdes ikke eksamen. Undervisning og tilrettelæggelse af kurserne er ikke bundet af studie- ordningsmæssige bestemmelser. YDERLIGERE INFORMATION Er du interesseret I at følge et af forløbene på deltid eller et enkeltfag i dagtimerne under tompladsordningen? I så fald er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktinformationer fremgår sidst i pjecen. Du kan også i kontakte fagene. Se mere under de enkelte omtaler. Korte kurser med fuld brugerbetaling Under omtalen af de korte kurser med fuld brugerbetaling finder du oplysninger om kontaktperson for det enkelte kursus samt pris.

  ET EKSTRA SIDEFAG MED UNDERVISNING PÅ DELTID? IDEHISTORIE Politikkens transformation og aktualitet Del af bacheloruddannelse i idéhistorie Det politiske er under hastig forandring i disse år. Formen og indholdet af den politiske samtale såvel som de politiske institutioner er i bevægelse, og der synes ved første øjekast ikke at være nogen entydig retning på forandringerne. Ambitionen med dette kursus er at undersøge og diskutere disse forandringer af det politiske og se videre end det hastige, daglige mediebillede formår. Gennem en idéhistorisk og filosofisk funderet undersøgelse vil vi undersøge baggrunden for forandringerne, den historiske opkomst af det der forandres, argumenterne for og imod forandringerne og endelig forandringerne selv for derved at opnå en viden og bevidsthed om, hvad det er for et samfund, vi bevæger os i retning af. Kurset er tilrettelagt tematisk og vil bl.a. undersøge de fænomener, der samles under betegnelser som ’konkurrencestat’, ’innovationspolitik’, ’kulturkraft’, ’livspolitik’, ’værdipolitik’, ’verdensstat’ og andre. Vi skal læse tekster, der fremlægger disse som nye politikmuligheder såvel som nogle, der diskuterer eller kritiserer dem. Varighed: september 2010 til august 2011 Århus, én lørdag om måneden fra kl. 10-19 Pris: 3.750 kr. pr. semester Ansøgningsfrist: 3. maj 2010 Henvendelse: EVU-sekretariatet Tankens glæde – mellem filosofi, litteratur og religion Del af kandidatuddannelse i idéhistorie Når man skal forsøge at tænke nærmere over, hvad glæde er, så erfarer man i selvsamme forbindelse, at det, man tænker over, samtidig er det, man tænker med. At tænke over glæden er i en og samme bevægelse at tænke med glæden. Dette forhold finder sit sammenfattende udtryk i det, vi kunne kalde for tankens glæde. Tankens glæde er på den ene side udtryk for en kærlighed til selve udfoldelsen af tænkning som tænkning. På den anden side er den udtryk for en grundlæggende taknemmelighed over det, som tænkningen angår, nemlig selve det at livet findes. Med dette afsæt tilsigtes en undersøgelse af spændingsfeltet mellem filosofi og religion i europæisk tænkning. Centrale

 • 2

  tænkere og kunstnere vil bl.a. være: Platon, Augustin, Luther, Kant, Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Thomas Mann, James Joyce, Johannes Jørgensen, Wittgenstein, Heidegger, Adorno, Hannah Arendt, Johannes Sløk og K.E. Løgstrup. Varighed: september 2010 til august 2011 Århus, Fjernundervisning med lørdagsseminarer Pris: 3.750 kr. pr. semester Ansøgningsfrist: 3. maj 2010 Henvendelse: EVU-sekretariatet HISTORIE Historiebrug Del af sidefag i historie Undervisningen i Historiebrug skal illustrere, hvordan fortiden fortolkes og bruges af eftertiden til bestemte formål, samt træne den studerende i at analysere eksempler på brug af fortiden. Således opnås en forståelse for, at historie ikke er en ’uskyldig’ eller neutral omgang med fortiden. Varighed: september 2010 til august 2011 Århus, fjernundervisning med 4 lørdagsseminarer pr. semester Pris: 3.750 kr pr. semester. Ansøgningsfrist: 3. maj 2010 Henvendelse: EVU-sekretariatet Læs mere: www.au.dk/evu/historie Kildenært emne Del af sidefag i historie Emnet er i udgangspunktet det samme som det, der blev behandlet i Kildeintroducerende emne. Dette uddybes i undervisningen, som desuden tager sigte på gruppevis og individuel vejledning i forbindelse med skrivning af en hjemmeopgave i en nøjere afgrænset problemstilling inden for emnet. Varighed: september 2010 til august 2011 Århus, fjernundervisning med 4 lørdagsseminarer pr. semester Pris: 3.750 kr pr. semester Ansøgningsfrist: 3. maj 2010 Henvendelse: EVU-sekretariatet Læs mere: www.au.dk/evu/historie Verdenshistorie 1 Del af sidefag i historie Disciplinen Verdenshistorie 1 er en bred gennemgang af hovedlinjer af Verdens historie fra de ældste civilisationer til ca. 1789. Gennemgangen omfatter alle væsentlige civilisationer og såvel politiske som samfundsmæssige og kulturelle træk. Kurset består af en række forelæsninger ved vekslende forelæsere. Varighed: september 2010 til januar 2011 Århus, forelæsningsrække over 12 torsdage fra kl. 15-17 Pris: 750 kr. Ansøgningsfrist: 3. maj 2010 Henvendelse: EVU-sekretariatet Læs mere: www.au.dk/evu/historie

  NORDISK SPROG OG LITTERATUR Skandinaviske Studier Del af sidefag og bacheloruddannelse i nordisk sprog og litteratur Kursets formål er at give den studerende et udvidet kendskab til det nordiske kulturområde, fortrinsvist det skandinaviske. På baggrund af en introduktion til svensk og norsk sprog og litteratur åbnes der for refleksioner omkring forholdet mellem Skandinavien og Norden på den ene side og Europa og den globale virkelighed på den anden. Varighed: februar 2011 til august 2011 Århus, fjernundervisning med weekendseminarer Pris: 4.500 kr. Ansøgningsfrist: 15. november 2010 Læs mere: www.au.dk/evu/nordisk Kultur og Medier II Del af sidefag og bacheloruddannelse i nordisk sprog og litteratur Faget danner rammen om en introduktion til nordiske kulturelle og mediemæssige udtryksformer - med særligt henblik på kulturanalyse og medieteori. Værker fra både tekstmæssige, visuelle og lydmæssige genrer undersøges. Varighed: september 2010 til januar 2011 Århus, fjernundervisning med weekendseminarer Pris: 4500 kr. Ansøgningsfrist: 3. maj 2010 Henvendelse: EVU-sekretariatet Læs mere: www.au.dk/evu/nordisk Litteraturanalyse I, II og III Del af sidefag og bacheloruddannelse i nordisk sprog og litteratur Kurset omfatter litterær analyse, metode og teori. Med eksempler fra fortrinsvis dansk litteraturs forskellige genrer og perioder introduceres den studerende til litteraturanalyse i praksis. Læsningen af den enkelte tekst er i fokus. Kurset indbefatter mundtlig såvel som skriftlig præsentation af egne læsninger. Varighed: september 2010 til august 2011 Århus, fjernundervisning med weekendseminarer Pris: 4.500 kr. pr. semester Ansøgningsfrist: 3. maj 2010 Henvendelse: EVU-sekretariatet Læs mere: www.au.dk/evu/litteratur Litteraturhistorie I og II Del af sidefag og bacheloruddannelse i nordisk sprog og litteratur Disciplinen introducerer via punktnedslag til den ældre og nyere nordiske, fortrinsvis danske litteraturhistorie (ca. 800- 2009), til centrale værker og til væsentlige felter inden for stil- og genrehistorie, poetikker, periodekarakteristika, socialhistorie m.v. De studerende gives et overblik over den danske litteraturhistorie fra 800 til nutiden. Varighed: september 2010 til august 2011 Århus, fjernundervisning med weekendseminarer Pris: 6.750 kr. for hele udbuddet (3.375 kr. pr. semester) Ansøgningsfrist: 3. maj 2010 Henvendelse: EVU-sekretariatet Læs mere: www.au.dk/evu/litteratur

 • 3

  Sprog III og IV Del af sidefag og bacheloruddannelse i nordisk sprog og litteratur I første del introduceres til en vifte af sprogvidenskabens emneområder inden for fx dansk fonetik og fonologi, dansk sproghistorie og global tekstteori- og tekstanalyse (genreanalyse og argumentationsanalyse). Anden del former sig som et projekt, hvor den studerende får mulighed for at fordybe sig i enten et sprogbrugsanalytisk emne eller et sprogteoretisk emne. Varighed: september 2010 til august 2011 Århus, fjernundervisning med weekendseminarer Pris: 3.375 kr. pr. semester Ansøgningsfrist: 3. maj 2010 Henvendelse: EVU-sekretariatet Læs mere: www.au.dk/evu/nordisk

  Moderne litteraturteori og ny dansk litteratur Del af kandidatuddannelse i nordisk sprog og litteratur Litteraturen har på afgørende måder forandret udseende og betydning gennem de seneste 20 år, og det samme har teorierne om den. I dag byder en lang række forskellige teorier og tilhørende metoder sig til, når det kommer til at arbejde med litteratur.