Click here to load reader

สรปสาระสุ ําคัญการส ัมมนาเช ิงปฏิบัติการ การป้องกันและแก ้ ...web. สรปสาระสุ

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of สรปสาระสุ ําคัญการส ัมมนาเช...

 • สรปุสาระสําคัญการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง “การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุทกภัย วาตภยั และสาธารณภัยอื่นๆ ในจังหวัดชมุพร”

  จัดโดย คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ร่วมกับจังหวัดชุมพร ในระหว่างวนัที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๕๔

  ณ โรงแรมนานาบุร ีอําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชมุพร

  การสัมมนาวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ก า ร สั ม ม น า เ ริ่ ม ข้ึ น เ มื่ อ เ ว ล า ๑๓ .๓๐ น าฬิ ก า โ ด ย มี น า ย ม ง ค ล ศ รี คํ า แ ห ง

  ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา เ ป็นประธานในพิธีก ล่าวเปิดการสัมมนา โดยมีกําหนดการตามลําดับ ดังนี้

  กล่าวต้อนรบัผู้เข้าร่วมสมัมนา โดย นายพินิจ เจริญพานิช (ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร)

  ในนามของจังหวัดชุมพรชาวจังหวัดชุมพรขอยินดีต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา เป็นอย่างสูง ซ่ึงการประชุมสัมมนาในครั้งนี้จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ ในเรื่องการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และสาธารณภัยอื่นๆ ในจังหวัดชุมพร” ซ่ึงจังหวัดชุมพรมี ๘ อําเภอ อาณาเขตความยาวตามชายฝั่งทะเล อ่าวไทย ๒๒๒ กิโลเมตร พื้นที่ติดภูเขา ติดทะเล ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมานั้น เมื่อถึงเดือน ตุลาคมท่ีผ่านมาในทุกๆ ปี ถึงเดือนพฤศจิกายน สภาพภูมิอากาศจะได้รับผลกระทบจากลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ เช่น ในปี ๒๕๐๕ มีพายุแฮเรียต ปี ๒๕๓๒ เกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์ ทําให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ ปี ๒๕๔๗ เดือนพฤศจิกายน มีพายุดีเปรสชั่นหมุ่ยฟ้า ปี ๒๕๔๙ มีพายุทุเรียน ซ่ึงพายุเหล่านี้ทําให้เกิดความทุกข์และความเสียหายแก่พี่น้องประชาชน ซ่ึงในการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าท่ีจากภาครัฐ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน ส่ือมวลชนได้เข้ามาร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ และได้รับความสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรในพื้นที่ก่อนที่จะเกิดภัย จังหวัดต้ังเป้าไว้ว่า

  ๑. ประชาชนต้องรู้ตัวก่อนเกิดเหตุ มีการแจ้งเตือนจากภาครัฐก่อน ปัญหาน้ําท่วมของจังหวัด ชุมพร ไม่ได้เกิดจากฝนตกเพียงอย่างเดียว ทางตอนเหนือรับน้ําจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางตะวันตก รับน้ําจากจังหวัดระนอง ทางใต้รบัน้ําจากท่าชนะ

  ๒. เมื่อเกิดภัยแล้ว ชาวบ้านต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึง จังหวัดใช้ระเบียบ การช่วยเหลือเงินทดรองฯ ท้องถิ่นต้องเป็นผู้ช่วยเหลือก่อน ซ่ึงต้องเป็นไปตามระเบียบจึงจะไม่เกิดปัญหา ต้องรวดเร็วและทั่วถึง ก่อนเกิดเหตุใหม่ๆ ต้องให้อาหารการกินก่อนถุงยังชีพ เพราะเป็นการช่วยเหลือ เร่งด่วน การช่วยเหลือ ต้องช่วยให้ถูกจุด น้ําท่วมเป็นน้ําไหลบ่า น้ําไหลแรง จึงต้องรวบรวมกําลัง โดยเฉพาะเรือ ต้องใช้เรือยาง การฟื้นฟูหลังจากน้ําลดต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จังหวัดชุมพรได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในหมู่บ้านว่ามีปัญหากี่จุด เพื่อนํามาแก้ไขปัญหา ต่อไป ส่ิงสําคัญก็คือชาวบ้านต้องตอบได้ว่าปัญหาในพื้นที่ของตนเองคืออะไร

 •    

   

  - ๒ -

  ๓. จุดน้ําท่วมของจังหวัดชุมพร มีทั้งหมด ๔๔๓ จุด มีโครงการที่จะแก้ไขเตรียมไว้หมดแล้ว ขอวิศวกรลุ่มน้ํามาจากเขตช่วยดูแล ซ่ึงต้องมีโครงการขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาด้วยมี ๑ พื้นที ่ ที่สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้ก็คือ โครงการแก้มลิงหนองใหญ่ ปี ๒๕๔๐ เกิดพายุซีต้า น้ําท่วมมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดําริโครงการแก้มลิงขุดคลองหนองใหญ่ พระองค์ได้ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ ๑๘ ล้านบาท ในการแก้ไขปัญหา ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นที่เปิดใช้คลอง เกิดพายุลินดา ปรากฏว่าน้ําไม่ท่วมในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ซ่ึงทั้งหมดนี้ คิดว่าส่ิงต่างๆที่เราคิดมานี้ คงได้รับการผลักดันให้เป็นนโยบาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในจังหวัดชุมพรได้ คํากล่าว พลตรี กลชัย สวุรรณบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชมุพร ในฐานะตัวแทนภาคประชาชนในจังหวัดชุมพร

  ขอต้อนรับประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภาและคณะ ในวันนี้ภาวะโลกของเรา ได้ประสบภาวะโลกร้อน จังหวัดชุมพรได้รับผลกระทบจากพายุค่อนข้างมาก แต่ส่วนใหญ่แล้ว ความ

Search related