Click here to load reader

จุดเด่นที่น่าสนใจ ... · หมาใจดํา เหล้าดอกไม ้ (Flowery) เป็นเหล้าสกุลใหม่ที่จัดอยู่ในตระก

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of จุดเด่นที่น่าสนใจ ... · หมาใจดํา...

 • 6  

  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในทอ้งที่อําเภอปัว อําเภอเชียงกลาง อําเภอทุ่งช้าง อําเภอแม่จริม อําเภอท่าวังผา และอําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ําลําธาร และมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ําตกภูฟ้า น้ําตกแม่จริม น้ําตกผาฆ้อง ธารน้าํลอดพระลานหิน และป่าปาล์มดึกดําบรรพ์ เป็นต้น มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,269.84 ตารางกิโลเมตร หรือ 783,650 ไร ่

  จุดเด่นที่น่าสนใจของดอยภูคา ต้นชมพูภูคา เป็นพรรณไม้ที่มีชนิดเดียวในโลก ในประเทศไทยพบเพียงที่ เ ดียวที่ ป่า อุทยานแห่งชาติ

  ดอยภูคา ต้นชมพูภูคา เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 25 เมตร เปลือกเรียบ สีเทาอ่อน ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม

 • 7  

  เต่าร้างยักษ์ (เต่าร้างน่านเจ้า) เป็นไม้เฉพาะถ่ินของดอยภูคา จัดเป็นประเภทปาล์มลําต้นเด่ียว สูงประมาณ 40 เมตร ยังไม่มีรายงานว่าพบที่ใดในโลก

  ก่วมภูคา เป็นพรรณไม้ที่พบครั้งแรกในประเทศไทย

  จั ด เ ป็ น ไม้ ผ ลั ด ใบ พื ช ว งศ์ เ ดี ย วกั บ เ ม เ ป้ิ ล ลํ า ต้ น สู งป ระมาณ 15 - 20 เมตร ใบอ่อนสีแดงเว้า 5 แฉก ใบแก่สีเขียว 3 แฉก นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้หายาก อาทิ จําปีช้าง ไข่นกคุ้ม ค้อเชียงดาว โลดทะนงเหลือง ขาวละมุน เทียนดอย เส้ียวเครือ มะลิหลวง สาล่ีหนุ่ม เหลืองละมุน กุหลาบขาวเชียงดาว ฯลฯ

  ถํ้าผาแดง ถํ้าผาผ้ึง เป็นถํ้าที่มีหินงอกหินย้อยอันสวยงามและยังมีลําธาร น้ําตกภายในถํ้าด้วย เป็นถํ้าที่ยาวท่ีสุดในอุทยานฯ ต้ังอยู่ในบริเวณบ้านมณีพฤกษ์ อําเภอทุ่งช้าง

  ถํ้าผาฆ้อง เป็นถํ้าขนาดกลาง ปากถํ้าจะมีขนาดเล็ก ภายในถํ้ามีหินงอกหินย้อยอันสวยงามและลําธารไหลผ่าน ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถเข้าไปเที่ยวได้เพราะภายในถํ้าอาจมีน้ําท่วม อยู่ระหว่างทางข้ึนอุทยานฯ

  น้ําตกต้นตอง เป็นน้ําตกหินปูน ขนาดกลาง มี 3 ชั้น สูงประมาณ

  60 เมตร อยู่บริเวณใกล้ๆ ที่ทําการอุทยานฯ น้ําตกวังเปียน อยู่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์อุทยาน

  แห่งชาติดอย ภูคาที่ 8 (บ้านห้วยโกร๋น) เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

 • 8  

  จุดชมวิวลานดูดาว เป็นจุดกางเต็นท์พักแรมและ ชมทะเลหมอกยามเช้า ซ่ึงท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา

  เส้นทางศึกษาธรรมชาติ บริเวณท่ีทําการอุทยานฯ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้ท่านได้เดินเที่ยวชมพันธุ์ไม้ บรรยากาศสวยงามมาก

  ล่องแก่งน้ําว้าตอนกลาง ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นเส้นทางล่องแก่งน้ําว้าระดับ 3 – 5 เมตร ประมาณ 20 กว่าแก่ง ต้องใช้เวลากับการพักแรมกลางป่าระหว่างการล่องแก่งด้วย ซ่ึงลําน้ําว้า

  เกิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานขุนน่าน ไหลผ่านพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ผ่านอุทยานแห่งชาติแม่จริม ก่อนที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ําน่าน

  ดอยภูแว เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ยอดดอยมีความสูง 1,837 เมตร จากระดับน้ําทะเล มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้า ลานหิน หน้าผา และพันธุ์ไม้ที่ สําคัญ อาทิ ดอกกุหลาบพันปี ค้อ ทุ่งดอกไม้ เป็นสถานที่ชมวิวทิวทัศน์และทะเลหมอกอันสวยงาม การเดินทางสู่ดอยภูแวต้องเดินเท้าเป็นระยะทาง

  ประมาณ 8 กิโลเมตร มีลูกหาบไว้คอยบริการ (หากเพ่ือนๆ สนใจที่จะไปพิชิตดอยภูแว สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ทําการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ช่วงที่เหมาะคือเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ อากาศกําลังหนาว ทะเลหมอกสวยมาก) บ้านมณีพฤกษ์ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เขต อ.ทุ่งช้าง เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง

  มีโครงการปลูกดอกไม้ พืชผักเมืองหนาว ดําเนินการโดยโครงการพัฒนาต้นน้ํา และจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ มีถํ้าต่างๆ มากมาย ฐานปฏิบัติการทางทหาร และมีต้นชมพูภูคามากกว่าทางด้านที่ทํา

  การอุทยานฯ

 • 9  

  การเดินทางโดยรถยนต์ อยู่ห่างจากจังหวัดน่าน ประมาณ 85 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1080 สายน่าน-ปัว ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร จากน้ันแยกไปตามทางหลวงหมายเลข 1256 (ปัว-บ่อเกลือ) ระยะทาง 25 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทําการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา หรือเดินทางโดยรถประจําทาง/รถตู้ รถสองแถว สายปัว-บ่อเกลือ จอดที่หน้าสนามกีฬา อําเภอปัว มาลงบริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีบ้านพัก ร้านอาหาร อํานวยความสะดวกต่อผู้มาเยี่ยมเยือนคือ บ้านภูคา 1 เป็นบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ํา พักได้ 7 ท่าน บ้านภูคา 2 เป็นบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ํา พักได้ 6 ท่าน บ้านภูคา 3/1, 3/2 - 7/1, 7/2 เป็นบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ํา พักได้ 6 ท่าน บ้านเกวยีน มีทั้งหมด 16 หลัง พักได้หลังละ 2 ท่าน ห้องน้ํารวม นอกจากนี้ยังมีสถานที่กางเต็นท์บริเวณท่ีทําการ 2 จุดและที่ลานดูดาว 1 จุด ที่ลาน

  กางเต็นท์มีห้องน้ําไว้บริการแก่นักท่องเท่ียวด้วย

  สอบถามรายละเอียด อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตู้ ปณ.8 ตําบลภูคา อําเภอปัว จังหวัดนา่น 55120 โทรศัพท์ 0-5470-1000 หรือที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร.0 2562 0760

  แนะนําอาหารพื้นเมือง แกงค่ัว แกงอ่อม ยําผักแว่น ยําไก่ น้ําพริกน้ําปู๋ น้ําพริกหนุ่ม ห่อนึ่งไก่ แอ๊บอ่องออ แอ๊บปลา ลาบคั่ว ลาบดิบ ลู่ ฯลฯ

  ของฝากของที่ระลึก ส้มสีทอง มะไฟจีน ข้าวหลาม(ไส้ถ่ัวดํา-เผือก-สังขยา) ผ้าทอมือ เครื่องเงิน และมีด

  ขอบคุณ edtguide/oceansmile

 • 10  

       

  โดยท่ัวไปสุราจะมี 2 ชนิดหลักด้วยกัน คือ สุราหมัก ได้จากการหมักแป้ง หรือ น้ําตาล กับยีสต์ ให้เกิดเป็นแอลกอฮอล์ โดยจะมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15% เช่น ไวน์ ได้จากการหมักองุ่น สาเก ได้จากการหมักข้าวเช่นเดียวกับสาโท ส่วนอีกชนิดเรียกว่า สุรากลั่น ได้จากการนําสุราหมักมาต้มกลั่นเพื่อให้ได้แรงแอลกอฮอล์ท่ีสูงขึ้น สุราท่ีกลั่นได้จะเป็นสีใสเรียกสุราตระกูลนี้ว่า White Spirit อย่างเช่น ว้อดก้า (Vodka) ก็จะได้จากการกลั่นสุราท่ีหมักจากมันฝร่ัง ส่วน เตอกีล่า (Tequila) ได้จากการกลั่นสุราท่ีหมักจากต้น อากาเว่ ซึ่งเป็นป่านศรนารายณ์ชนิดหนึ่ง

  สุราท่ีถูกเก็บบ่มไว้เป็นเวลานานจะมีรสชาติท่ีนุ่มนวลขึ้น อุตสาหกรรมสุราในยุคแรกเร่ิมจึงนําสุราไปบ่มในถังไม้โอ๊กเพราะเป็นภาชนะชนิดเดียวท่ีสามารถผลิตได้ในขณะนั้น เนื่องจากภาชนะชนิดอื่นยังไม่ได้รับการพัฒนา ทําให้สุรามีสีและกลิ่นของไม้โอ๊ก ส่งผลให้รสนิยมการด่ืมสุราในเวลาต่อมานิยมสีและกลิ่นของโอ๊กตามไปด้วย แต่ในปัจจุบันมีภาชนะชนิดอื่นท่ีสามารถใช้บ่มสุราได้โดยไม่ทําให้สีและกลิ่นของสุราเปลี่ยนไป เช่น แก้ว เซรามิค และ สแตนเลส ซึ่งภาชนะเหล่านี้ทําให้สุรายังคงความเป็น White Spirit ท่ีมีรสชาตินุ่มนวล

  นอกจากน้ี ยังแบ่งสุราตามประเภทของวัตถุดิบท่ีใช้ในการหมัก เช่น ถ้าทําจากข้าวบาร์เล่ย์, ข้าวสาลี เรียกว่า วิสกี้ (Whiskey) ถ้าได้จากการหมักข้าวโพด เรียกว่า เบอร์เบอร์น (Bourbon) ถ้าได้จากการหมักองุ่น เรียกว่า บร่ันดี (Brandy) เป็นต้น

  หมาใจดํา เหล้าดอกไม้ (Flowery) เป็นเหล้าสกุลใหม่ท่ีจัดอยู่ในตระกูลไวท์ สปิริท (White Spirit) ได้จากการหมักและกลั่นน้ําหวานจากดอกมะพร้าวและน้ําผึ้ง ส่วน หมาใจดํา ลําก้า (Lumka) เป็นเหล้าตระกูลไวท์ สปิริท ท่ีผลิตจากมันฝร่ังเช่นเดียวกับ ว้อดก้า แต่ต่างกันท่ีแหล่งผลิต ซึ่งลําก้าจะผลิตท่ีเชียงใหม่และเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเท่านั้น และในอนาคตจะมีหมาใจดําอื่นๆ ตามออกมาอีกมากมาย

 • 11  

  เหลาดอกไม

  หมาใจดํา เหล้าดอกไม้ (Flowery) เป็นเหล้าสกุลใหม่ท่ีจัดอยู่ในตระกูลไวท์ สปิริท (White Spirit) ได้จากการหมักและกลั่น

  น้ําหวานจากดอกมะพร้าว และน้ําผึ้ง

  ลํากา

  เป็นเหล้าตระกูลไวท์ สปิริท ท่ีผลิตจากมันฝร่ังเช่นเดียวกับ ว๊อดก้า แต่ต่างกันท่ีแหล่งผลิต ซึ่งลําก้าจะผลิตท่ีเชียงใหม่

  และเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเท่านั้น

  เหลากลวยๆ

  หมาใจดํา กล้วยๆ หมักและกลั่นมาจากกล้วยหอม กลิ่นและรสชาติมีความเป็นกล้วยอยู่บางๆ

  ท่ีมา: www.maajaidumfanclub.com

 • 12  

     

  “หากยังมีคําถามในใจวาทําไมตองตอบ

  แทนบุญคุณประเทศชาติ ขอใหกมลงมองท่ีเทาแลว

  กลับมาถามตัวเองกอนวาตอนน้ีเทาเราวางอยูที่ไหน ใช

  ผืนแผนดินไทยหรือไม แลวทุกขณะจิตที่หายใจเอาอากาศ

  ของประเทศอะไรเขาไป ถาไมใชอากาศของประเทศไทย”

  เป็นคําพูดที่ “จับใจ” ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวในการให้โอวาทตัวแทนเยาวชนทูตความดีแห่งประเทศไทย (D Ambassador) ที่สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อให้เยาวชนได้นําไปปรับใช้ในภารกิจปลุกพลังความดี

  แก่คนไทยทั้งประเทศตามคําขวัญ “วาดอนาคตประเทศไทย ดวยหัวใจเยาวชน”

  นอกจากนั้น ดร.สุเมธยังแนะนําให้เยาวชนปฏิบัติความดีง่าย ๆ ตามหลัก D3 ดังนี้

  D1 คิดดีไมคิดโกง คนที่โกงกินก็เปรียบเสมือนขโมย ขโมยเงินหลวง ผิดศีลธรรมอย่าง

  ไม่น่าให้อภัย ต้องรู้จักพอและควบคุมกิเลสให้อยู่ในความพอดีจริง ๆ แล้วการดําเนินชีวิตด้วยความสุจริตนั้นทําไม่ยาก คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้เพราะไม่อยากทํา

  D2 รักดีไมมีทอง การมีเพศสัมพันธ์ของมนุษย์มีอะไรที่มากกว่าการมีเซ็กซ์ เพราะ

  หากท้องก็ต้องรับผิดชอบลูก ต้องรับสภาพของการเป็นพ่อและแม่ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่เชื่อมโยงกันอย่างไม่รู้จบ ฉะนั้นจงจําเอาไว้ หากไม่พร้อมก็อย่ามี

  D3 เสพดีไมเสพยา ยาเสพติดไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจเลย

  ถือเป็นการตายผ่อนส่ง เราจึงต้องรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช้จิตในการกํากับจิตใจอย่าปล่อยให้จิตใจอ่อนแอจนส่งผลในการพึ่งยาเสพติด เพราะเม่ือไหร่ที่คนส่วนใหญ่ในชาติอ่อนแอ ประเทศชาติก็จะอ่อนแอไปด้วย

  “การทําความดีมันเหน่ือย มันไมสนุกเหมือนการเท่ียวเลนไปวัน ๆ แต

  ความสนุกเหมือนการเท่ียวเลนไปวัน ๆ แตความสนุกน้ันไมนานมันก็หายไป จําไววา

  ความสนุกน้ันไมจีรัง แตความสุขน้ันมันจีรังและถาวร” ดร.สุเมธยํ้าทิ้งท้ายว่าแม้จะทํายาก

  แต่หากทําได้นอกจากขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีแล้ว ยังเป็นคนที่มีความสุขด้วย

  ·ÕèÁÒ : ˹a§Ê ืo¾iÁ¾Áµiª¹ÃÒÂÇa¹ Ça¹Èu¡Ã·Õè 18 ÁÕ¹Ò¤Á ¾u·¸Èa¡ÃÒª 2554

 • 13  

     

  หลักท่ี 1 หมายถึงประเภทบุคคลซึ่งมี 8 ประเภท คือ

  ประเภทท่ี 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิด

  ภายในกําหนดเวลา (ต้ังแต่ 1 มกราคม2527)

  ประเภทท่ี 2 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิด

  เกินกําหนดเวลา (ต้ังแต่ 1 มกราคม 2527)

  ประเภทท่ี 3 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสําคัญ

  ประจําตัวคนต่างด้าว และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)

  ประเภทท่ี 4 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสําคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มีเลขประจําตัว

  ประชาชนในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)

  ประเภทท่ี 5 ได้แก่ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพ่ิมช่ือเข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกสํารวจหรือกรณีอ่ืน ๆ

  ประเภทท่ี 6 ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่จะอยู่ใน

  ลักษณะช่ัวคราว

  ประเภทท่ี 7 ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย

  ประเภทท่ี 8 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฏหมาย คือ ได้รับใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว

  คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย

  หลักท่ี 2 ถึงหลักท่ี 5 หมายถึงรหัสของสํานักทะเบียนที่ท่านมีช่ือในทะเบียนบ้านในขณะให้เลข สําหรับ

  เด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่เกิดเลยทีเดียว โดยหลักท่ี 2 และ 3 หมายถึงจังหวัด หลักท่ี 4 และ 5 หมายถึง

  อําเภอ หรือเทศบาล

  หลักท่ี 6 ถึงหลักท่ี 10 หมายถึงกลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี

  หลักท่ี 11 และ 12 หมายถึงลําดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่

  ละเล่มแล้วแต่กรณี

  หลักท่ี 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก

  ท่ีมา : www.interu.net