of 93 /93
( ชชชชชชชชชชชชชชชชชชช 1 – ชชชชชชชชชชชชชชชชชชช 3 ) 1

คำนำ · Web viewมาตรฐานท ว 4.2 เข าใจล กษณะการเคล อนท แบบต างๆ ของว ตถ ในธรรมชาต

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of คำนำ · Web viewมาตรฐานท ว 4.2 เข าใจล...

คำนำ

PAGE

5

( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 )

โรงเรียนรังสิตวิทยา

อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0-2958-8609 โทรสาร 0-2958-8609

คำนำ

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากครูผู้สอนเน้นเนื้อหาวิชาการมากเกินไป แต่ให้ความสำคัญกับกระบวนการหาความรู้น้อยไป ดังนั้นปัจจุบันจึงมีพระราชบัญญัติการศึกษาเพื่อปฏิรูปวิธีการเรียนการสอนใหม่ โดยเน้นกระบวนการคิด การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จัดทำสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติใหม่ ซึ่งการจัดทำครั้งนี้ได้ระดมพลังสมองจากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกคน จัดทำขึ้นด้วยความอุตสาหะ โดยศึกษาจากเอกสารหลายเล่ม

ทางผู้จัดทำหวังว่าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ได้จัดทำขึ้นนี้คงจะเป็นประโยชน์และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

คณะผู้จัดทำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนรังสิตวิทยา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนรังสิตวิทยา จัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร

สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม

ภารกิจ

1. ส่งเสริมกระบวนการจัดกระบวนการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผุ้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

3. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามรถด้านการจัดกระบวนการเรียน

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

5. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ทุกกลุ่มประสบการณ์

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

3. ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้รับการพัฒนาดีขึ้น

5. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนและสังคม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รับผิดชอบ

· รู้จักหน้าที่และกระทำตนตามหน้าที่

· ใช้ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่

· เชื่อมั่นในตนเองและเป็นตัวของตัวเอง

· ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

· ไม่ปัดงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้อื่น

2. ตรงต่อเวลา

· มาเรียนอย่างสม่ำเสมอ

· ส่งงานทันตามกำหนดเวลา

· ปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลา

· ส่งหนังสือห้องสมุดตรงตามเวลา

· เข้าเรียนตรงเวลา

3. ซื่อสัตย์

· พูดความจริง

· ไม่หยิบของของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

· ทำผิดแล้วยอมรับผิด

· ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

· ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น

4. สามัคคี

· บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

· ร่วมกิจกรรมกลุ่มเต็มความสามารถ

· มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส

· รู้จักให้อภัยต่อผู้อื่น

· ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

5. มีสัมมาคารวะ

· ทำความเคารพถูกวิธีและสวยงาม

· มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

· ปฏิบัติตนต่อครูอย่างสม่ำเสมอ

· พูดจาไพเราะอ่อนหวาน

· ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณี

กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรช่วงชั้นที่ 1 – 3

กลุ่มสาระ

ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 2

ช่วงชั้นที่ 3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

1. ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

120

120

120

2. คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

120

120

120

3. วิทยาศาสตร์

80

80

80

120

120

120

120

120

120

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

80

80

80

80

80

80

80

80

80

5. สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

80

80

80

40

40

40

6. ศิลปะ

40

40

40

40

40

40

40

40

40

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

80

80

80

120

120

120

7.1 การงาน

-

-

-

(40)

(40)

(40)

(80)

(80)

(80)

7.2 คอมพิวเตอร์

-

-

-

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

8. ภาษาต่างประเทศ

160

160

160

160

160

160

320

320

320

8.1 ภาษาอังกฤษ

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

(120)

(120)

(120)

8.2 ภาษาจีนกลาง

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

(200)

(200)

(200)

รวม

880

880

880

880

880

880

960

960

960

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

1. คอมพิวเตอร์

-

-

-

40

40

40

40

40

40

2. ภาษาจีนกลาง

-

-

-

40

40

40

-

-

-

3. วิทยาศาสตร์

-

-

-

-

-

-

40

40

40

4. คณิตศาสตร์ศิลป์

-

-

-

-

-

-

40

40

40

รวม

-

-

-

80

80

80

120

120

120

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. แนะแนว

40

40

40

40

40

40

40

40

40

2. ลุกเสือ / เนตรนารี

40

40

40

40

40

40

40

40

40

3. ชุมนุม

40

40

40

40

40

40

40

40

40

รวม

120

120

120

120

120

120

120

120

120

รวมทั้งสิ้น

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1200

1200

1200

การกำหนดรายวิชาพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1 ป.1 – ป.3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนชั่วโมง

ท.1

ท.2

ท.3

ภาษาไทยชั้น ป.1

ภาษาไทยชั้น ป.2

ภาษาไทยชั้น ป.3

200

200

200

ค.1

ค.2

ค.3

คณิตศาสตร์ ป.1

คณิตศาสตร์ ป.2

คณิตศาสตร์ ป.3

200

200

200

ว.1

ว.2

ว.3

วิทยาศาสตร์ ป.1

วิทยาศาสตร์ ป.2

วิทยาศาสตร์ ป.3

80

80

80

ส.1

ส.2

ส.3

สังคมศึกษา ป.1

สังคมศึกษา ป.2

สังคมศึกษา ป.3

80

80

80

พ.1

พ.2

พ.3

สุขศึกษา ป.1 พลศึกษา ป.1

สุขศึกษา ป.2 พลศึกษา ป.2

สุขศึกษา ป.3 พลศึกษา ป.3

80

80

80

ศ.1

ศ.2

ศ.3

ศิลปศึกษา ป.1

ศิลปศึกษา ป.2

ศิลปศึกษา ป.3

40

40

40

กงท 1

กงท 2

กงท 3

การงานอาชีพ ป.1 เทคโนโลยี ป.1

การงานอาชีพ ป.2 เทคโนโลยี ป.2

การงานอาชีพ ป.3 เทคโนโลยี ป.3

40

40

40

ภต.11

ภต.12

ภต. 13

ภาษาอังกฤษ ป.1

ภาษาอังกฤษ ป.2

ภาษาอังกฤษ ป.3

40

40

40

ภต.21

ภต.22

ภต.23

ภาษาจีนกลาง ป.1

ภาษาจีนกลาง ป.2

ภาษาจีนกลาง ป.3

40

40

40

การกำหนดรายวิชาพื้นฐานช่วงชั้นที่ 2 ป.4 – ป.6

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนชั่วโมง

ท.4

ท.5

ท.6

ภาษาไทยชั้น ป.4

ภาษาไทยชั้น ป.5

ภาษาไทยชั้น ป.6

160

160

160

ค.4

ค.5

ค.6

คณิตศาสตร์ ป.4

คณิตศาสตร์ ป.5

คณิตศาสตร์ ป.6

160

160

160

ว.4

ว.5

ว.6

วิทยาศาสตร์ ป.4

วิทยาศาสตร์ ป.5

วิทยาศาสตร์ ป.6

120

120

120

ส.4

ส.5

ส.6

สังคมศึกษา ป.4

สังคมศึกษา ป.5

สังคมศึกษา ป.6

80

80

80

พ.4

พ.5

พ.6

สุขศึกษา ป.4 พลศึกษา ป.4

สุขศึกษา ป.5 พลศึกษา ป.5

สุขศึกษา ป.6 พลศึกษา ป.6

80

80

80

ศ.4

ศ.5

ศ.6

ศิลปศึกษา ป.4

ศิลปศึกษา ป.5

ศิลปศึกษา ป.5

40

40

40

กงท 4

กงท 5

กงท 6

การงานอาชีพ ป.4 เทคโนโลยี ป.4

การงานอาชีพ ป.5 เทคโนโลยี ป.5

การงานอาชีพ ป.6 เทคโนโลยี ป.6

80

80

80

ภต.14

ภต.15

ภต.16

ภาษาอังกฤษ ป.4

ภาษาอังกฤษ ป.5

ภาษาอังกฤษ ป.6

40

40

40

ภต.24

ภต.25

ภต.26

ภาษาจีนกลาง ป.4

ภาษาจีนกลาง ป.5

ภาษาจีนกลาง ป.6

40

40

40

การกำหนดรายวิชาพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 ม.1 – ม.3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนชั่วโมง

ท.7

ท.8

ท.9

ภาษาไทยชั้น ม.1

ภาษาไทยชั้น ม.2

ภาษาไทยชั้น ม.3

120

120

120

ค.7

ค.8

ค.9

คณิตศาสตร์ ม.1

คณิตศาสตร์ ม.2

คณิตศาสตร์ ม.3

120

120

120

ว.7

ว.8

ว.9

วิทยาศาสตร์ ม.1

วิทยาศาสตร์ ม.2

วิทยาศาสตร์ ม.3

120

120

120

ส.7

ส.8

ส.9

สังคมศึกษา ม.1

สังคมศึกษา ม.2

สังคมศึกษา ม.3

80

80

80

พ.7

พ.8

พ.9

สุขศึกษา ม.1 พลศึกษา ม.1

สุขศึกษา ม.2 พลศึกษา ม.2

สุขศึกษา ม.3 พลศึกษา ม.3

40

40

40

ศ.7

ศ.8

ศ.9

ศิลปศึกษา ม.1

ศิลปศึกษา ม.2

ศิลปศึกษา ม.3

40

40

40

กงท 7

กงท 8

กงท 9

การงานอาชีพ ม.1 เทคโนโลยี ม.1

การงานอาชีพ ม.2 เทคโนโลยี ม.2

การงานอาชีพ ม.3 เทคโนโลยี ม.3

120

120

120

ภต.17

ภต.18

ภต. 19

ภาษาอังกฤษ ม.1

ภาษาอังกฤษ ม.2

ภาษาอังกฤษ ม.3

200

200

200

ภต.27

ภต.27

ภต.29

ภาษาจีนกลาง ม.1

ภาษาจีนกลาง ม.2

ภาษาจีนกลาง ม.3

120

120

120

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

มาตรฐานที่ ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนและดูแลสิ่งมีชีวิต

การจัดทำสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระ

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ชั้น ป.1 – ป.3

ชั้น ป.4 – ป.6

ชั้น ม.1 – ม.3

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

1. ลักษณะทั่วไปและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

2. การใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ

3. การแสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ และแสดงความซาบซึ้งต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว แสดงถึงความมีเมตตา ความระมัดระวังต่อสิ่งมีชีวิตอื่น

1. โครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน

2. การใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ

1. ลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบต่างๆ

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

มาตรฐานที่ ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้

เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์

การจัดทำสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระ

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ชั้น ป.1 – ป.3

ชั้น ป.4 – ป.6

ชั้น ม.1 – ม.3

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การจัดทำสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระ

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ชั้น ป.1 – ป.3

ชั้น ป.4 – ป.6

ชั้น ม.1 – ม.3

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

1. ลักษณะทั่วไปและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล้อม

1. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน

1. พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ ว 2.2 เข้าใจความสำคัญของกระบวนการธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

การจัดทำสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระ

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ชั้น ป.1 – ป.3

ชั้น ป.4 – ป.6

ชั้น ม.1 – ม.3

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

1. ความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ การแสดงความซาบซึ้งต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว ความมีเมตตาและความระมัดระวังต่อสิ่งมีชีวิตอื่น

1. การแสดงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า

1. การแสดงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

มาตรฐานที่ ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การจัดทำสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระ

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ชั้น ป.1 – ป.3

ชั้น ป.4 – ป.6

ชั้น ม.1 – ม.3

สารและสมบัติของสาร

1. ลักษณะสมบัติการเปลี่ยนแปลงของวัตถุรอบตัว แรงในธรรมชาติ รูปพลังงาน

1. สมบัติของวัสดุ สถานะของสาร

1. สมบัติและองค์ประกอบสารละลาย สารบริสุทธิ์

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

มาตรฐานที่ ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การจัดทำสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระ

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ชั้น ป.1 – ป.3

ชั้น ป.4 – ป.6

ชั้น ม.1 – ม.3

สารและสมบัติของสาร

1. การแยกสาร การทำให้สารเกิดการเปลี่ยนแปลง

1. การเปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดปฏิกิริยาเคมี

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

มาตรฐานที่ ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสารการเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การจัดทำสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระ

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ชั้น ป.1 – ป.3

ชั้น ป.4 – ป.6

ชั้น ม.1 – ม.3

สารและสมบัติของสาร

2. การแยกสาร การทำให้สารเกิดการเปลี่ยนแปลง

2. การเปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดปฏิกิริยาเคมี

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่

มาตรฐานที่ ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วงและแรงนิวเคลียร์มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม

การจัดทำสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระ

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ชั้น ป.1 – ป.3

ชั้น ป.4 – ป.6

ชั้น ม.1 – ม.3

แรงและการเคลื่อนที่

1. แรงในธรรมชาติ และรูปของพลังงาน

1. ผลที่เกิดจากการออกแรงกระทำกับวัตถุ ความดัน หลักการเบื้องต้นของแรงลอยตัว

1. แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่

มาตรฐานที่ ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การจัดทำสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระ

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ชั้น ป.1 – ป.3

ชั้น ป.4 – ป.6

ชั้น ม.1 – ม.3

แรงและการเคลื่อนที่

1. สมบัติและปรากฏการณ์เบื้องต้นของแสง เสียงและวงจรไฟฟ้า

1. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ในชีวิต

สาระที่ 5 พลังงาน

มาตรฐานที่ ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การจัดทำสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระ

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ชั้น ป.1 – ป.3

ชั้น ป.4 – ป.6

ชั้น ม.1 – ม.3

พลังงาน

1. รูปของพลังงาน

1 สมบัติและปรากฏการณ์เบื้องต้นของแสง เสียงและวงจรไฟฟ้า

1. การอนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน การสะท้อน การหักเหและความเข้มของแสง

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟ้า หลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้าและหลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์

สาระที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

มาตรฐานที่ ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศและสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การจัดทำสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระ

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ชั้น ป.1 – ป.3

ชั้น ป.4 – ป.6

ชั้น ม.1 – ม.3

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

1. สมบัติกายภาพของดิน หิน น้ำ อากาศ

1. ลักษณะองค์ประกอบ สมบัติของผิวโลกและบรรยากาศ

1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ทรัพยากรธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศ

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ

มาตรฐานที่ ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี่ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การจัดทำสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระ

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ชั้น ป.1 – ป.3

ชั้น ป.4 – ป.6

ชั้น ม.1 – ม.3

ดาราศาสตร์และอวกาศ

1. ดวงอาทิตย์และดวงดาว

1. ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ที่มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ

1. ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลที่มีต่อสิ่งต่างๆ บนโลก

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ

มาตรฐานที่ ว 7.2 เข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นำมาใช้ในการสำรวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

การจัดทำสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระ

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ชั้น ป.1 – ป.3

ชั้น ป.4 – ป.6

ชั้น ม.1 – ม.3

ดาราศาสตร์และอวกาศ

1. ความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศ

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรฐานที่ ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

การจัดทำสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระ

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ชั้น ป.1 – ป.3

ชั้น ป.4 – ป.6

ชั้น ม.1 – ม.3

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

บูรณาการกับสาระที่ 1 - 7

บูรณาการกับสาระที่ 1 - 7

บูรณาการกับสาระที่ 1 – 7

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

มาตรฐานที่ ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนและดูแลสิ่งมีชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

ม.1

ม.2

ม.3

1. สำรวจตรวจสอบและอธิบายลักษณะและรูปร่างของเซลล์ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ หน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รวมทั้งกระบวนการที่สารผ่านเซลล์

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายลักษณะรูปร่างของเซลล์ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

2. อธิบายและเขียนแผนภาพแสดงส่วนรประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (นิวเคลียส ไซโตพลาสซึม เยื่อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์ คลอโลพลาสต์ ) จากการสังเกตภายใต้กล้องจุลทรรศน์

3. สืบค้นข้อมูลและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

4. ทดลองและอธิบายการเกิดกระบวนการแพร่และออสโมซิส

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

มาตรฐานที่ ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนและดูแลสิ่งมีชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

ม.1

ม.2

ม.3

1. สำรวจตรวจสอบและอธิบายลักษณะและรูปร่างของเซลล์ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ หน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รวมทั้งกระบวนการที่สารผ่านเซลล์

2. สำรวจตรวจสอบและอธิบายปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้และผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

5. ออกแบบและทำการทดลองเยวกับการแพร่และออสโมซิสของเซลล์เมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกัน

1. ทดลองและอธิบายปัจจัยบางประการที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง

2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนและดูแลสิ่งมีชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

ม.1

ม.2

ม.3

3. สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต (พืช สัตว์ มนุษย์) การทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบต่างๆ และนำความรู้ไปใช้

4. สังเกต สำรวจตรวจสอบ วิเคราะห์และอธิบายพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า(แสง อุณหภูมิ น้ำ และการสัมผัส)

1. ทดลองและอธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบลำเลียงในพืช

2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ในระบบสืบพันธุ์ของพืช

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และอธิบายการทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบต่างๆ ในพืช

1. ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (แสง อุณหภูมิ น้ำและการสัมผัส)

2. ทดลองและอธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ ระบบโครงกระดูก และกล้ามเนื้อของมนุษย์และสัตว์บางชนิด

3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอธิบายการทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบต่างๆ ที่ทำให้มนุษย์และสัตว์มีการเจริญเติบโต และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

1. ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวพฤติกรรมบางอย่างของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า

มาตรฐานที่ ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนและดูแลสิ่งมีชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

ม.1

ม.2

ม.3

5. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธ์และปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืชและสัตว์ รวมทั้งผลการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อาหารและการแพทย์

6. สำรวจตรวจสอบอาหารต่างๆ ที่รับประทานในชีวิตประจำวัน และนำความรู้มาใช้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ได้สัดส่วน เหมาะสมกับเพศและวัย

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืช

2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาาพในด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อาหาร และการแพทย์

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของสัตว์

2. สืบค้นข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาาพในด้านการเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม อาหาร และการแพทย์

1. ทดสอบและอธิบายเกี่ยวกับสารอาหารบางประเภทในอาหาร

2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสำคัญของสารอาหารที่มีต่อร่างกาย

3. เลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ได้สัดส่วน เหมาะสมกับเพศและวัย

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ และผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

มาตรฐานที่ ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนและดูแลสิ่งมีชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

ม.1

ม.2

ม.3

7. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสารเสพติด ผลของสารเสพติดต่อการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย และนำเสนอแนวทางในการป้องกันและต่อต้านสารเสพติด

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายผลของสารเสพติดต่อการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย เสนอแนะและรณรงค์การป้องกันและต่อต้านสารเสพติด

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

มาตรฐานที่ ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้

เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

ม.1

ม.2

ม.3

1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับสารพันธุกรรมในนิวเคลียสที่ควบคุมลักษณะและกระบวนการต่างๆ ของเซลล์ สารพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน และรู้ถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้ด้านพันธุกรรม

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายได้ว่าในนิวเคลียสมีโครโมโซม บนโครโมโซมมีหน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการต่างๆ ของเซลล์

2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายได้ว่าโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตจะอยู่เป็นคู่ และยีนที่อยู่บนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตก็จะอยู่เป็นคู่

3. สืบค้นข้อมูลและอธิบายได้ว่าโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตมี 2 ชุด และจำนวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตจะแตกต่างกัน

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

มาตรฐานที่ ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้

เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

ม.1

ม.2

ม.3

2. สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล และผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และโทษ โดยเฉพาะโรคที่มีผลต่อสังคม

4. สืบค้นข้อมูลและเขียนแผนภาพ

แสดงกระบวนการถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมไปสู่ลูกหลาน

5. ยกตัวอย่างการนำความรู้ด้านพันธุ

กรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

1. สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

ม.1

ม.2

ม.3

1. สำรวจตรวจสอบระบบนิเวศต่างๆ ในท้องถิ่น อธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน วัฏจักรของสารและการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร

1. สำรวจ อธิบาย และเขียนภาพแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศในท้องถิ่นและการถ่ายทอดพลังงาน

2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับวัฏจักรของคาร์บอน ไนโตรเจนและน้ำที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ภายในระบบนิเวศ

3. สำรวจ ทดลอง และอธิบายการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ ว 2.2 เข้าใจความสำคัญของกระบวนการธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

ม.1

ม.2

ม.3

1. สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เสนอแนวคิดในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งลงมือปฏิบัติในการดูแลรักษา แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

1. วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

2. เสนอแนวคิดในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

3. อาสาสมัครเป็นกลุ่มในการร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

มาตรฐานที่ ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

ม.1

ม.2

ม.3

1. สังเกต สำรวจตรวจสอบ วิเคราะห์ อภิปรายสมบัติต่างๆ ของสาร จำแนกสารออกเป็นกลุ่มตามเนื้อสารหรือขนาดอนุภาคของสาร

2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลอง (Model) การจัดเรียงอนรุภาคและการเคลื่อนไหวอนุภาคของสารในสถานะต่างๆ และใช้แบบจำลองอธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร

1. สำรวจ ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบายสมบัติทางกายภาพของสาร

2. จำแนกสารเป็นกลุ่มตามลักษณะของเนื้อสารและขนาดอนุภาคของสาร

3. สำรวจ ทดลอง และอธิบายความแตกต่างระหว่างสมบัติ ลักษณะเนื้อสารของสารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม ขนาดอนุภาคของสารแขวนลอย คอลลอยด์ สารละลาย

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคและการเคลื่อนไหวอนุภาคของสารในสถานะต่างๆ

2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติของสารและการเปลี่ยนสถานะของสารในสถานะต่างๆ โดยใช้แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาค

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

มาตรฐานที่ ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

ม.1

ม.2

ม.3

3. สำรวจตรวจสอบสารเนื้อเดียว อภิปรายและอธิบายสมบัติความเป็นกรด – เบสของสารละลาย ค่า pH ของสารละลายและการนำความรู้เกี่ยวกับกรด – เบส ไปใช้ประโยชน์

4. สำรวจตรวจสอบและเปรียบเทียบสมบัติของสาร อธิบายองค์ประกอบสมบัติของธาตุและสารประกอบ สามารถจำแนกและอธิบายสมบัติของธาตุกัมมันตรังสี โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และการนำไปใช้ประโยชน์

1. ตรวจสอบความเป็นกรด – เบสและค่าpH ของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์

2. ทดสอบและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH กับสมบัติความเป็นกรด- เบสของสารละลาย

3. สำรวจและอธิบายสมบัติของสารละลายกรด – เบสที่ใช้ในชีวิตประจำวันและผลที่มีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม

1. สืบค้นข้อมูลและตรวจสอบสมบัติของธาตุ สารประกอบและธาตุกัมมันตรังสี

2. ทดลอง จำแนก และอธิบายสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ

3. ฮะบายและยกตัวอย่างการนำธาตุ สารประกอบและธาตุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการป้องกันอันตรายจากกัมมันตรังสี

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

มาตรฐานที่ ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

ม.1

ม.2

ม.3

5. สำรวจตรวจสอบและอธิบายการแยกสาร

ด้วยวิธีการกรอง การกลั่น การกผลึก การ

สกัด และโครมาโทกราฟี และนำวิธีการ

แยกสารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

1. การทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการแยกสารโดยการกลั่น กรอง ตกผลึก สกัดและโครมาโทกราฟี

2. อธิบายและยกตัวอย่างการนำหลักกา

แยกสารไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

มาตรฐานที่ ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

ม.1

ม.2

ม.3

1. สังเกต สำรวจตรวจสอบ อภิปราย อธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและพลังงานของสาร เมื่อสารเกิดการละลาย เปลี่ยนสถานะ และเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร

2. สำรวจ ตรวจสอบ เปรียบเทียบ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับหน่วยที่ใช้แสดงปริมาณของตัวละลายในตัวทำละลาย วิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นตามหน่วยที่กำหนด และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

1. สำรวจและอธิบายองค์ประกอบของสารละลาย ความเข้มข้นของสารละลาย

2. เตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นตามหน่วยที่กำหนด

3. ทดลองและอธิบายการเกิดผลึกของสารบริสุทธิ์ รวมทั้งเตรียมผลึกของสารบริสุทธิ์บางชนิด

4. ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากสารละลายและนำความรู้เรื่องสารละลายไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

1. ทดลองและอธิบายสมบัติของสารเกี่ยวกับจุดเดือด จุดหลอมเหลว การละลายน้ำและการละลายในตัวทำละลายอื่น

2. ทดลอง อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีและยกตัวอย่างผลของปฏิกิริยาเคมี

3. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะของสาร การละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์

4. ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

มาตรฐานที่ ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

ม.1

ม.2

ม.3

3.สังเกต สำรวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมีของปฏิกิริยาของปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับออกซิเจน โลหะกับน้ำ โลหะกับกรด กรดกับเบส กรดกับคาร์บอเนต และนำความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของสารเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

4. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง คุ้มค่า ปลอดภัย รู้วิธีป้องกันและแก้ไขอย่างถูกวิธี

1. ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการเคมี แสดงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับออกซิเจน โลหะกับน้ำ โลหะกับกรด กรดกับเบส และกรดกับคาร์บอเนต

2. ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับออกซิเจน โลหะกับน้ำ โลหะกับกรด กรดกับเบส และกรดกับคาร์บอเนต

3. สำรวจและอธิบายการป้องกันการสึกกร่อนของโลหะและวัสดุคาร์บอเนต

1. สำรวจ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีในผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาด

2. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการใช้สารเคมีในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และระบุผลต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการป้องกันแก้ไข

3. เลือกใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและคุ้มค่า

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่

มาตรฐานที่ ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

ม.1

ม.2

ม.3

1. อภิปราย และอธิบายได้ว่า แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ ทำการทดลองหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกัน

2. สำรวจตรวจสอบ และอธิบายว่าแรงลัพธ์มีผลทำให้วัตถุมีความเร่งในทิศเดียวกับแรงลัพธ์นั้น

1. ทดลองและอธิบายว่าแรงเป็นปริมาณ

เวกเตอร์

2. ทดลองและอธิบายแรงลัพธืของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในระนาบเดียวกัน

1. ทดลองและอธิบายความหมายของความเร่ง

2. ทดลองและอธิบายว่าผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ ทำให้วัตถุนั้นมีความเร่งในทิศเดียวกับแรงลัพธ์

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่

มาตรฐานที่ ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

ม.1

ม.2

ม.3

1. สำรวจตรวจสอบ และอธิบายแรงเสียดทานที่เกิดจากสถานการณ์ต่างๆ ในเชิงคุณภาพและเสนอแนะวิธีการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

2. ทดลองและอธิบายหลักการของโมเมนต์และวิเคราะห์ดโมเมนต์ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งคำนวณและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

3. สังเกตการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และอธิบายผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุและลักษณธการเคลื่อนที่รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์

1. ทดลองและอธิบายความหมายของแรงเสียดทาน

2. วิเคราะห์แรงเสียดทานที่เกิดจากสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งเสนอแนวคิดที่จะเพิ่มหรือลดแรงเสียดทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ

1. ทดลองและอธิบายความหมายของโมเมนต์ของแรงในเชิงปริมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์และคำนวณโมเมนต์ของแรงในสถานการณ์ต่างๆ

2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการนำหลักการของโมเมนต์ไปใช้ประโยชน์

1. สำรวจ สังเกตและระบุการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ทดลองและอธิบายผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่

2. สืบค้นข้อมูลและฮะบายประโยชน์ของการเคลื่อนที่แบบต่างๆ

สาระที่ 5 พลังงาน

มาตรฐานที่ ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี

ม.1

ม.2

ม.3

1. สำรวจตรวจสอบ และอธิบายความหมายของงาน พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์ กฏการอนุรักษ์พลังงานและการนำไปใช้ประโยชน์

2. สังเกตุและวัดอุณหภูมมิของสิ่งต่างๆ บอกได้ว่าอุรหภูมิเป็นปริมาณที่บอกถึงระดับ หรือสภาพความร้อนในวัตถุ

3. สำรวจตรวจสอบ และอธิบายการถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยการนำพา การแผ่รังสี และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

4. ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงและการคายความร้อนของวัตถุต่างๆ สืบค้นข้อมูลรวมทั้งนำความรู้ไปออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง�