Click here to load reader

7 orodij vsebinskega marketinga

  • View
    407

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predstavitev sedmih orodij vsebinskega marketinga agencije Poslovni mediji.

Text of 7 orodij vsebinskega marketinga

  • 1.DobrodolivPM(delavnici

2. 7KLJUNIHORODIJINTAKTIK VSEBINSKEGAMARKETINGA 3. Izhodiedelavnice 1. Spremembkomunikacijskegaokolja?Akajto pomenizanartovanjekomuniciranja? 2. VelikopodjeFjimakomunikacijskipotencial,asega niFnezavdajodobro.KakogaakFviraF? 3. Prilonostzamalapodjetja,sajVMneterjavelikih oglaevalskihproraunovzazakupemedijev(terja papridobitevnovihkompetenc). 4. 3+1 KajjevsebinskimarkeFnginzakajjemusthaveza podjetja? PrimeriinnasveFzauporaboposameznihorodijin takFk:7 ZakajjepomembnovgradiFVMvgenskizapispodjetja? +Zakljuek(sposebnimgostom) 5. Ogrevanje Obrniteseksosedupoiitenekogas katerimbostepar. Naloga:veniminuFgaprepriajte,dapostane vaposlovnipartner/sodelavec. Pozor:negrezasamopredstavitev.Grezato, daganavduite.Kajmubostepovedali? Oceniteprepriljivostnalestviciod1-10 6. Analiza Kdojegovorilpredvsemopredstavitvenih podatkihpodjetja? Kdojeopisoval,kajpodjetjedela? Kdojepovedalkaknozanimivozgodboo sebi,aliprimervezannasvojizdelek/storitev? .... 7. KakozbudiFpozornost,vzpostaviF odnos,zgradiFrazumevanjein ustvariFinteres? kupci sodelavci partnerji vlagatelji . 8. Svetokolinasjesestavljeniz zgodb 9. Vekot60%asakomuniciranja mednamijesestavljenoiz pripovedovanja&posluanjazgodb 10. Zakajimamoradizgodbe? 11. Zgodbesopsiholokoorodje,ki omogoadojemanjesvetaokolinas innamtakoomogoajoustrezne reakcije 12. Zgodbekotavionskisimulatorji 13. Pazite,kakorazlagatesvetokoli sebe.KajFtakenbo. -ErichHeller,britanskilozof 14. esozgodbepomembendel komunikacijskegasvetaokolinasin ljudjeznjihovopomojo vzpostavljajoodnos,oblikujejo staliainobnaanje. Kajtopomenizapodjetja, podjetnike? 15. Odgovorjejasen: PodjetjaMORAJO (osebi)pripovedovaFzgodbe! 16. ejihnebomo bodozgodbeonas pripovedovalidrugi! 17. Vsakodnasimaizkunjo,kajsezgodi kozgodbeonaspripovedujejodrugi Konkurenca Zavistnei IgnoranF Nevednei 18. Ampak,tusezgodbaozgodbahele zane Kajjedobrazgodba,skaterolahkovplivamo nato,kajsionasmislijonaipotencialni kupci? 19. Podatki,slogani,oglasi,PRsporoila,tevilke sameposebienisozgodbe 20. Popust15% Jetozgodba? 21. Zgodbeneobstajajosameposebi Obstajajopodatki. zgodbepajepotrebnoeleustvariF! NinajvejateavaustvariFzgodbo-izzivje ustvariFdobrozgodbo,kibogradilanabrand/ blagovnoznamko. 22. Dobrezgodbenastanejo,ko dobijoobliko,kisplohomogoa,dajo poslualcirazumejo jihpravimedijiprenesejo uporabnikominseustvaridejanskikontakt 23. Kdoinzakajbiposlualnao zgodbo? Zaljudisopomembnezgodbe,kizadevajo njih!(innepredvsempripovedovalce) (slepapegatradicionalnegamarkeFnga,kimisli, dasozgodbesamodrugaepovedanioglasi) 24. Nasvet: eelizareszbudiFpozornost,jemorda dobrozaeFsposluanjem. -GuyDaniels,Fujutsu 25. Zgodbaozgodbah Zgodbelahko:povemo,zapojemo,nariemo, fotograramo,posnamemo novimedijivsetoomogoajo?Ne ZAHTEVAJO!!! 26. Storytelling=storydoing 27. Smiselvsakezgodbeje Odpiranje/graditev/utrjevanjeODNOSA 28. 3kljuizakomunikacijskouspenost Dobrezgodbesojedrouinkovitega komuniciranja-(nove)zakonitosFprodukcijein distribucijezgodb kakoustvarjaFuporabne,koristne,zanimive,zabavne zgodbe Razumevanje,upravljanjeobstojeihin ustvarjanje(novih)lastnihmedijev kakozgodbepostaviFvpravikontekstinjihprenesF/ povezaFsposlualci Osredotoenostnaposlualca(uporabnika, kupca,potencialnegakupca,partnerja) kakoposlualcepoiskaF,znjimiustvariFodnosingarazvijaF 29. Zgodbesovjedruvsebinskega markeFnga: zgodbesogorivo,CMjeogenj. 30. VsebinskimarkeFngjenovstrateki pristophkomuniciranjupodjeFjs kupciindrugimideleniki 31. CM,m,PRnagoogleiskanju 32. KajjevsebinskimarkeFng: Celovit,stratekiinprakFnouporaben odgovorna: Teavovsakogar,kieliUINKOVITOkomuniciraF skupcialidrugimideleniki SPREMEMBEvkomunikacijskemokolju Spremembevnainurazmiljanjainobnaanja KUPCEV 33. RazlinividikivsebinskegamarkeFnga Produkcijavsebin Produkcijalastnihmedijev: kajsovsebine,kakojih pripraviF ustvarjanjelastne komunikacijske infrastrukture Distribucijavsebin kakoprenesFvsebinedo uporabnikov Uporabnostvsebin kaknevsebineres potrebujejouporabniki Ustvarjanjeinupravljanje kontaktov iskanjeleadov,graditev odnosov,lojalnost TehnolokemonosFhin prilonosFh web&digital&social Uporabizasluenih medijev razumevanjedrubenihin interesnihomreij.. Stratekonartovanje komunikacij preusmeritevcelotnega konceptakomuniciranja Organizacijskainmiselna spremembavpodjetju nujnostnotranjih spremembvpodjetjih 34. RazlogizavzponVM Nemo(neuinkovitost)oglaevalskegamarkeFnga ibitevtradicionalnihmnoinihmedijev Ogromnekoliineinformacij Jaz,jaz,jaz.(razvojobrambnihmehanizmov) Razvojnovihkomunikacijskihtehnologijinokolij Spremembaprocesaodloanjaprikupcih . 35. Kajsedogaja? ZDA:2.000-5.000markeFnkihsporoildnevno Vekot200mioAmerianovvpisanihnadonot calllist 86%ljudipreskakujeTVreklame 44%direktnepoteninikoliodprte 99,9%banerjevostanenepoklikanih 90%mailovninikoliodprFhin99,5nespodbudi nobenegaklika 36. PremikizpushmarkeFngavpull markeFngjepostalimperaFvzagraditevin preivetjeblagovnihznamk. 37. Koliinainformacij,kijihsodobenkupec prouiprednakupom 10,45.27Povprenotvirov 2010 Source:Google/ShopperSciences,ZeroMomentofTruthStudyApr20112011 38. ZMOT 39. KljuninalogavsebinskegamarkeFnga ZasnovaFatrakFvnevsebine .vustreznihformaFh(oblikah)in jihpripeljaFdotokvprodajnoodloevalskem -komunikacijskemlijaku. 40. TrijetemeljniFpimedijev Kupljenimediji Lastnimediji(newsleser,blog,printand digitalmagazine) Zasluenimediji(socialmedia,viral campaign..)Tradicionalno oglaevanjein PR CONTENT MARKETING inPR 41. USPENAPODJETJASESPEMINJAJO IZZAKUPNIKOVOGLASOVV USTVARJALCEVSEBININMEDIJEV kiskupajstekstom/zgodbamiustvarjajotudinjihov kontekst PODJETJAPOSTAJAJOZALONIKI 42. Potrebujemonovokombinacijo kompetenc UREDNIKOVSEBINSKETEHNOLOKE KOMPETENCEVSEBINSKI MARKETINGMARKETINKE KOMPETENCEPR KOMPETENCE 43. E-knjiga Screencast Strip/ilustracija Belaknjiga Virtualni dogodek Digitalna revija Knjiga Wiki Casestudy Facebook Knjinicavsebin Roadshow dogodek Video Twiser Webinar Facebook Spisekvirov E-uenje Virtualna Benchmark aplikacija Testamonial pomo poroilo Spletnaigra Mobilnaaplikacija Video Tiskan blog Spletnastran lanek PRsporoilo newsleser Megalog Izmenjavaslik Blog intranet Podcast Okroglamiza KorporaFvna Brendirano Audioknjiga orodje E-newsleser revija Community Lastnosocialnoomreje www Widget MedijskikoFek 44. 7ORODIJVSEBINSKEGA MARKETINGA 45. (KOS)VSEBINE Vsebinskielement,kiomogoa mulFplikacijo 46. Obiajnolanek .kipostane: Infograka 20objavnaFB-ju 3novicezanewsleser 10twiserobjav Prezentacija Pinterestgalerija 2xMiniintervju . 47. Dovoljvelikkosvsebine? lanek/blogobjava Video Intervju Galerijafotograj Posnetekdogodka/sestanka Casestudy Q&A 48. Obrazeczapripravovsebin CHECKLISTAzavnaprejnartovane nadgradnje DISTRIBUCIJAzavnaprejnartovano promocijo 49. Kdo? INTERNOALIEKSTERNO UREDNIK ZrazumevanjemmarkeFnga/podjetjain potrebciljneskupineinnaronika. NOVINAR Strokovnoavtorskakompetencagarancijaza privlanevsebine. 50. Kontekst 1+1=3... kadarjekosvsebinedelmedija medij=ciljnajavnost+frekvenca .Kijeosnovazagradnjoinvzdrevanje ODNOSA. 51. E-NOVINIK E-NOVINIKkotdelvsebinskega markeFnga 52. Kolikojestare-mail? 42let(letosoktobra) 53. Aliefunkcionira? PotehleFhjeevednoenonajuinkovitejihorodij 54. Denicijavsebinskegae-novinika E-novinikjeasovnoplanirano,periodino sporoiloposlanonae-naslovenaronikovz namenomprebiranjavsebineinakcije bodisiznotraje-novinikaalinaloeni spletnistrani. 55. Vrstee-novinikov Mnoinie-novinik Organskopridobljenebaze Kupljenebaze AvtomaFziranasporoilasproenazavto responderji 56. Pogojizakakovostene-novinik Pridobljenabaza(naslovi) Vsebina ...ostalojemogoekupiF 57. ZakajsplohimeFnovinik Uinkovitgledenavloek Hitrakreacija Enostavnosledenjeindrugametrika Enostavnapersonalizacija(ime,priimek) BoljefekFvenkotdruabnaomreja 58. Kajjepomembno? Naslov Dizajn Vsebina Distribucija 59. Naslov(subject) Zanimiv Prepoznaven Jasen Nevsiljiv Primerdobrihbesedvnaslovu:skrivnost, udovito,sposobnosF,izboljanje, informacija,video,eknjiga,objava,revija 60. Dizajn Kajjebiloprej?Dizajnalitekst? Aliresnidobregadizajnabrezpravega teksta? Enostavnapisavainbarve Prepoznavnostpoiljatelja(logo) JasenCTA Tekstrstslikesoblokirane Responsive-vsevebranjanapametnih telefonihintablinihraunalnikih 61. Vsebina Jasnasmer/namen Relevantnost Zanimivost Kakovost=novinarskakompetenca Pravopis 62. PrimerGumbizadeljenjena druabnaomrejaSlikeustvarjajovizualni interes Jasennaslovinzanimiva vsebinaJasnodeniranCTA,ki vzpodbudibralcadagreglobje 63. FormaFvsebin Novice Izobraevalnevsebine TesF NasveF Vrazlinihoblikah-mulFmedijsko 64. DistribucijaTop10ponudniki(priljubljenMailChimpjena14. mestu(Vir:toptenreviews) 65. Segmentacija Pointeresniskupini Poobdobjuvpisa PoakFvnosFnaronikov PokrajuRezultatprisegmentacijipovseh podrojih(Vir:Mailchimp) 66. Primeriinvpraanja Kakenjezadovoljivopenrate? Nizek8%dovisok45% Dobropovprejeznaa15%20% Rednimesenie-novinik:20% Rednidnevnie-novinik:15%KajpaCTR? PriCTRmoramoizmeriFvseklikeznotraje-novinika,kisepredvsemnanaajo navsebino. Nakajposebejpazimo? E-novinikselahkopoiljasamoFsFm,kisosenanjnedvoumnonaroili VsebinamorabiFrelevantnazabralca/naronika Urednikavsebinavednozmaganadoglaevalsko Listburnzlorabamejlingliste 67. BELAKNJIGA Niknjiga,nilanek 68. Kajjebelaknjiga BestCaseScenario BelaknjigajenainkakoizobraevaFin prodajaFhkraF. Spletniobiskovalcivsepogostejeiejo nasveteorodjainvire,kijimpomagajo reevanjuvsakdanjihvpraanjali raziskovanjuproduktovinstoritev. 69. Kako(inkje)jihnajdemo Beleknjigesopovsodvendar... TisF,kibeloknjigoizdajamoranajFimboljidistribucijski kanal Posameznaindustrijaniomejenanasamoenvir Mnogirenomiraniviri TekojenajFkakovostenvir Primer:GARTNER 70. KakojihuporabljamovSME Lastnaprodukcijabeleknjigevvaemninem segmentukijerelevantnavaiciljniskupini.Kajpa zdaj? Uporabitejolahkonasledeenaine: Koristnidokumentzapridobivanjenovihpotencialnihkupcev Povzametenabloguinsevedanavedetevir Mordaknjigozaprenosponuditetudiostalimstrokovnim splet

Search related