of 124 /124

มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

Embed Size (px)

DESCRIPTION

รายงานประจำปี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Text of มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

Page 1: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553
Page 2: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553
Page 3: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553
Page 4: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553
Page 5: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553
Page 6: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ปงบประมาณ 2553 โครงการมหาวทยาลยกบชมชนและสงคม

จดกลมกจกรรมออกเปน 3 กลมคอ

มหาวทยาลยกบโรงเรยนและการเรยนร การพฒนาคณภาพชวตและสงแวดลอม และการสนบสนนโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำร

โครงการมหาวทยาลยกบชมชนและสงคมสอดคลองกบนโยบายแหงรฐ

กรอบแผนพฒนามหาวทยาลยระยะยาว (KMUTT Roadmap 2020) และ

สนบสนนแผนพฒนาเชงกลยทธฉบบท 10 (พ.ศ. 2550-2554) ตามเปา

หมายหลกของมหาวทยาลยไดแก

เปาหมายท 5 การเพมและใชทรพยากรทมอยอยางมประสทธภาพ

เปาหมายท 3 สรางบณฑตและพฒนาบคลากรทมความเปนคนอยางสมบรณ

โดยเฉพาะเปาหมายท 5 ทมวตถประสงคหลกคอ การขยายฐานความรเชงวชาการและวจย ทำให องคกรอยรอดอยางยงยน โครงการมหาวทยาลย กบชมชน และสงคมจงเปนกลไกหนงในการชวยสงเสรม การสรางเครอขายและพนธมตรทางดานวชาการ วจยและบรการวชาการทงภายในและภายนอก ทำใหมหาวทยาลยเปนทรจกและยอมรบของสาธารณชน

4

Page 7: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

กจกรรมโครงการมหาวทยาลยกบชมชนและสงคมไดผสานมตเชงพนทและมตเชงวชาการ

ใหสอดรบกนกอใหเกดผลสำคญดงน

เกดการพฒนากระบวนการเรยนรทางวทยาศาสตรในนกเรยนสราง

ความสามารถของโรงเรยนและคร ผานรปแบบกจกรรมตางๆ ท

เชอมกบสงแวดลอมรอบตว ผานการอบรมครผสอนวชาวทยาศาสตร

การสรางสอ และเครองมอการเรยนรของคร คายวทยาศาสตร

และคอมพวเตอร โครงงานวทยาศาสตรของนกเรยนในระดบตางๆ

รวมทงการทำงานวจยภายใตอาจารยพเลยง (Mentor)

1.

2. เกดความตระหนกทางวทยาศาสตรกบนกเรยนและ โรงเรยนทวไป

ใหสนใจและมใจรกทางวทยาศาสตร

กจกรรมในขอหนงและสองเกดกบนกเรยนในโรงเรยนโดยรอบมหาวทยาลย ฝงธนบร

พนทราชบร นกเรยนและเยาวชนในถนทรกนดารตามพระราชดำรสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ

สยามบรมราชกมาร จนถงนกเรยนทมศกยภาพสงทางวทยาศาสตรในโครงการพฒนา

อจฉรยภาพเดกและเยาวชนของสวทช.

ผลงานของทงสองประการนสนองเปาหมายหลกมจธ. ในการสรางความสามารถทาง

วทยาศาสตรทงมหาวทยาลย นกเรยนและชมชน โดยมโรงเรยน 497 แหง คร 551 คน นกเรยน

12,353 คน ภกษ 139 รป มสวนรวมกจกรรม

เกดนวตกรรมการจดการการเรยนรในรปแบบตางๆทงในและนอก

หองเรยน(นอกมหาวทยาลย) เพอตอบสนองกลมบคคลทหลากหลาย

มากขน เชน กลมอาชพเฉพาะ หรอกลมชาตพนธ

3.

5

Page 8: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ความเขมแขงในเครอขายการทำงานรวมกบชมชนมากขน การเปดพนทการเรยนร

หลายรปแบบ เพอพฒนาสความรวมมอและเกดผลงานทเปนรปธรรม เชน เครอขาย

อดมศกษาภาคกลางตอนลาง เครอขายความรวมมอระหวางชมชนกบสำนกงานเขต

บางขนเทยน บางมด (ทงคร- ราษฏรบรณะ) และกรงเทพมหานคร สรางความ

สำเรจในอาชพใหกบคนในชมชนและพฒนาสความรวมมอในมตตางๆ เปนตนแบบ

และนำรองใหเกดเครอขายใหม รวมถงมการขยายเครอขายใหกวางขน เครอขาย

เหลานไดชวยผสานความสามารถและแบงปนทรพยากรของแตละสวนในการทำงาน

กบชมชนและโรงเรยน โดยมงผลสำเรจของงานเปนสำคญ อกทงไดสรางพลงการ

พฒนาใหแกภาคสมาชก

สรางความสามารถในการเรยนรทจะพงตนเองดานอาหารและพลงงาน (Food, Feed

and Fuel) ใหแกชมชน ทำใหชวยลดผลกระทบจากปญหาเศรษฐกจและการรกษา

สภาพแวดลอมใหแกโลก

นำความรในมหาวทยาลยใหบรการแกชมชนและบคคลทวไป สรางใหเกดการพฒนา

คน (Capacity Building) ทงดานวทยาศาสตรเทคโนโลย การเรยนร ภาษาและสงคม-

ศาสตรดวยหลกสตรอบรม การใหคำปรกษา และใหบรการวชาการ ดานการจดการ

สงแวดลอม ทมผรบประโยชน 3,540 คน

บคลากรของมหาวทยาลยทประกอบดวยคณาจารย เจาหนาท นกศกษา ไดเกด

สำนกสาธารณะ โดยมสวนรวมทำงานสมผสชมชนทเปนประโยชนตอสงคมอยางเปน

รปธรรม มปฏสมพนธและการแลกเปลยนเรยนรกบสงคมภายนอก โดยมอาจารย

บคลากร มจธ. จำนวน 390 คน และนกศกษา มจธ. จำนวน 4,078 คน เขารวมกจกรรม

และมผ ไดรบประโยชนจำนวน 15,715 คน

เกดปฏสมพนธระหวางความรและเทคโนโลยของมหาวทยาลยและความรในชมชน

มหาวทยาลย เขาใจความตองการของชมชนและภมปญญาทมอย เกดการปรบแตง

ความรเดมและความรสากลใหเกดประโยชนกบชมชนในหลายพนท สรางรายได

ชวยเพมประสทธภาพการผลตและพฒนาผลตภณฑใหกบวสาหกจชมชน ตลอดจน

สงเสรมใหเกดการตระหนกถงการใชทรพยากรและรกษาสงแวดลอมอยางรคณคา

สการใชความสามารถทางวชาการ ตอบโจทยของสงคมไทยในภาพรวม

4.

5..

6..

7..

8.

6

Page 9: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

11.

10.

9. เกดการบรณาการศาสตรในสาขาวชาการตางๆใหเปนแบบสหวทยาการ เพอสรางความร

ใหเกดการพฒนาหรอแกปญหาแบบองครวม เชน แผนงานวศวกรรม พลงงานและสงแวดลอม

สำหรบเกษตรทสง (Engineering, Energy and Environment for Agriculture - 3E for A)

เพอมลนธโครงการหลวง หรอหลกสตรการจดการทรพยากรชมชน เปนตน

มหาวทยาลยไดทำหนาทเปนสวนสมองใหแกสงคมในการเปนองคกรแหงการเรยนรและใช

ความรนนสนบสนนสงคม จนเปนทยอมรบตอประชาคมในระดบตางๆ โดยเหนไดจากการ

ไดรบเชญใหเขามสวนรวมงานทเกยวของในระดบตางๆ มากขน การไดมสวนรวมในยทธศาสตร

ทงระดบชาต ภมภาคและพนท อกทงไดรบการสนบสนนงบประมาณจากหนวยงานตางๆ

อยางตอเนองและหลากหลายมากขน

มหาวทยาลยไดมสวนรวมในการปฏรปประเทศ โดยเฉพาะดานการศกษาและใชความ

สามารถดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยในการพฒนาชมชนประเทศ ชวยกระจายการเขาถง

ทรพยากรและการศกษา ชวยลดความเหลอมลำทางโอกาสการศกษา ผานโครงการและ

กจกรรมทหลากหลาย เสรมสรางใหเกดความเขาใจทดตอกน

มหาวทยาลยใชงบประมาณเพอกจกรรมมหาวทยาลยกบชมชนและสงคมในปงบประมาณ

2553 ประมาณ 40 ลานบาท สวนใหญเปนงบประมาณจากภายนอก โดยไดรบความรวมมอ

และการสนบสนนอยางดทงจากชมชน สถาบนการศกษาและหนวยงานรฐ

ปจจยความสำเรจการมพนธมตรและเครอขายททำงานรวมกนอยางเขมแขง

การทำงานอยางตอเนองในพนทใชเวลากบการพฒนาเชงความคดและเชงกจกรรม

รวมกนคณะทำงานและชมชนโดยมงใหเกดผลลพธเปนสำคญ

การเดนเขาสชมชนเพอทำงานดวยความนอบนอมและเคารพในศกดศรของเพอน

มนษยและตอธรรมชาตทแตกตาง

7

Page 10: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ปาหมอน เกษตรกรบานผาคบ อ.บอเกลอ จ.นาน ดวยคณลกษณะทเปนคนขยนทำงาน พรอมรบสงใหม มจตเออเฟอ

ไดรวมโครงการสงเสรมอาชพเสรมหลงการทำนา ปลกสตรอเบอร ขาวสาล มะเขอเทศ

ทำใหมรายไดเพมขน ทแปลงใกลบานจงเปนแหลงเรยนรของเพอนบานและคนตางถนทคอยมา

เยยมชมและซอผลผลต ทกวนนปามความสขอยกบครอบครว ลกหลานทอยพรอมหนากน แตใชวา

เกษตรกรทกรายจะเปนไดอยาง ปาหมอน ซงจะดวยเหตผลใดกสดแลวแต ในขณะทพวกเรา

อยากเหนเกษตรกร ชาวบานทวไปทกคนมความเปนอยและคณภาพชวตทดขน จงมคำถามเสมอ

วาเราจะใชความรทมอยบรการชวยผคนใหมากขนไดอยางไร จนถงทวาจะขยายผล ถายทอด

ประสบการณจากบคคลหรอชมชนทประสบผลสำเรจสชมชนอนเพอใหเกดประโยชนกบคนใน

วงกวางไดอยางไร

8

Page 11: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

มจธ. ไดทำงานรวมกบชมชนและสงคมมาตลอดระยะเวลา 50 ป ของการกอตงมหาวทยาลย

หลายกจกรรมเปนการตอยอดเรยนรจากประสบการณในอดต มหลายกจกรรมทเกดผลสมฤทธ

สรางประโยชนสขใหกบคนในชมชนจากการทำงานมาอยางตอเนอง พรอมเปนตนแบบ ขยายผล

ใหแกชมชนอน บางกจกรรมเปนเพยงการเรมตนเรยนรเรองใหมรวมกบชมชนตามบรบทท

แตกตางกนไป ซงปจจยสำคญททำใหเกดงานเหลานคอ อาจารย นกศกษา บคลากรของ

มหาวทยาลย ทไดออกไปทำงาน เปนผสรางใหเกดการเปลยนแปลงทดขนในสงคม โดยมหาวทยาลย

เออใหเกดการทำงานเรยนรรวมกบชมชนทมงผลลพธเปนสำคญ ดวยกลไกตางๆเชน การ

บรณาการการเรยนการสอนและจดการเรยนรนอกหองเรยนมากขน การใหความสำคญของงาน

ในการประเมนผลการปฏบตงาน การบรหารจดการ การจดสรรงบประมาณเรมตน

กเพอความสะดวกคลองตว และสงเสรมใหบคลากร นกศกษาของมหาวทยาลยไดออกทำงานม

ปฏสมพนธกบสงคมมากขน

กจกรรมมหาวทยาลยกบชมชนสามารถจดกลมตามเนอหาได 3 กลมไดแก > มหาวทยาลยกบโรงเรยน > มหาวทยาลยกบงานพฒนาอาชพคณภาพชวตและสงแวดลอม > และมหาวทยาลยกบงานโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำร

แตหากจดกลมตามพนทกพบวากระจายไปทวทกภาคของประเทศทมการบรณาการ

งานหลายดานไปดวยกน ซงมเครอขายพนธมตรทใหความรวมมอและสนบสนนงบประมาณ

มหาวทยาลยขอขอบคณมา ณ โอกาสน

รายงานผลการดำเนนงานประจำป 2553 น ไดรวบรวมขอมลกจกรรม ผลทไดรบ

และการพยายามวเคราะหเบองตน เพอการประชาสมพนธเผยแพร ทงเปนชองทางถายทอด

แลกเปลยนประสบการณ เปนบทเรยน และหวงทจะเปนประโยชนแกผสนใจทวไปในวงกวาง

9

Page 12: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

โครงการมหาวทยาลยกบชมชนและสงคม เปน

กจกรรมของมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร (มจธ.) ทอาจารย บคลากร นกศกษา รวมกนทำงานเรยนรกบชมชน

สงคมภายนอกมาอยางตอเนอง ทยดเอาผลลพธทกอประโยชนตอคนในพนทเปนหลก โดยมวตถประสงคสำคญสาม

ประการคอ เพอบรณาการการเรยน การวจย การบรการ วชาการและการทำนบำรงศลปวฒนธรรมของมหาวทยาลย

ใหเกดประโยชนตอสงคม เกดประโยชนสาธารณะ เพอเปนกลไกประสานเออใหคณาจารย นกวชาการ และนกศกษาของ

มหาวทยาลยไดมปฏสมพนธกบสงคมไทย เขาใจบรบทการดำรงชวต สงคมและสภาพแวดลอม เพอเออใหมหาวทยาลย

พฒนาโจทยวจยและการบรการวชาการท สอดคลองกบปญหาและความตองการของสงคมและชมชน ในการสนบสนน

ภารกจทง 4 ดาน และแผนพฒนาฉบบท 10 (พ.ศ. 2550-2554) ของมหาวทยาลย โดยเฉพาะ เปาหมายท 3 สรางบณฑต

และพฒนาบคลากรทมความเปนคนอยางสมบรณและ เปาหมายท 5 การเพมและใชทรพยากรทมอยอยางมประสทธภาพ

เปนกลไกสำคญหนงของมหาวทยาลยทสนบสนนใหเกดการสรางความรทนำไปสประโยชนทาง

วชาการ (academic returns) ประโยชนทางเศรษฐกจและการเงน(economics

and financial returns) และประโยชนทางสงคมและสาธารณะ (social and

economic returns) โดยการดำเนนงานใชวธสรางกระบวนการเรยนรรวมกน

ระหวางนกวชาการและนกศกษาของมหาวทยาลยและสงคม ทไมไดทำตามลำพง

แตมพนธมตร(Alliance) เพอการผสานพลง (Synergy) ตามความพรอม

และเชยวชาญ ทำใหมเครอขาย (Networking) ในหลากหลายมตเชน มตเชงพนท

มตเชงอาชพ มตเชงวชาการและเทคโนโลย เชอมโยงกน ทงยงไดตระหนกถง

ความยงยนและเหนคณคาของการสรางสรางคนในพนท (HRD) ในรปแบบ

และกลไกตางๆ เพอเปนผนำการเปลยนแปลงทด (Change Agent) เชน ครตนแบบ

เกษตรกรแกนนำเยาวชนรน ใหมม ง ให เกดการขยายผลส เพ อนบาน

และโรงเรยน

10

Page 13: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

โครงการมหาวทยาลยกบชมชนและสงคม ใหความสำคญกบผลลพธ และหวงใหเกดผลกระทบทดเกดขน

กบคนในสงคม ไดพฒนาใหเออกบภารกจ ทยดเอาผลลพธทกอประโยชนตอคนในพนทเปนหลก จงไดถก

ออกแบบและพฒนารปแบบการทำงานและกลไกการตดตามประเมนผลการดำเนนงานในหลายระดบ โดย

มหาวทยาลยไดอนมตงบประมาณเรมตน (Seed Money) หลงจากนนคณะทำงานไดแสวงหาความชวยเหลอทง

การสรางพนธมตรการทำงานและสนบสนนงบประมาณจากแหลงทนภายนอก และเพอใหเกดการประสานงาน

ทงภายในมหาวทยาลยและหนวยงานภายนอก ตลอดจนการตดตามและประเมนผลใหเหนภาพรวมของ

มหาวทยาลย จงไดจดตงและมอบหมายใหศนยวจยและบรการเพอชมชนและสงคม สงกดสำนกวจยและบรการ

วทยาศาสตรและเทคโนโลย และศนยสงเสรมและสนบสนนมลนธโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำร

สงกดสถาบนพฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ ทำหนาทเปนคณะทำงานและฝายเลขานการ

ผลจากการทำงานทผานมา มจธ.ไดสรางการเปลยนแปลงทสำคญของสงคมในดานตางๆ ไดแก

ดานการศกษา ไดสรางนวตกรรมการศกษาและการจดการการศกษา โดยใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

(IT based Learning) พฒนากระบวนการเรยนรทางวทยาศาสตรแบบโครงงานหรอใชปญหาเปนตวตง (Project

based Learning) ใหแกคร นกเรยน โรงเรยน และพฒนากำลงคนและตวคณดาน IT และวทยาศาสตรในพน

ททมขอจำกด ดานการสรางคณภาพชวต และคณภาพสงคม ไดมบทเรยนการทำงานยคเกษตรอตสาหกรรม

ผานการสรางความสามารถและรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย ภายใตงานโรงงานหลวงอาหารสำเรจรป

โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำร กวา 20 ปทผานมา พฒนาระบบการวางแผนการผลต ทมสญญา

ระหวางเกษตรกรและโรงงาน (Contract Farming) ชวยสรางหลกประกนและระเบยบในสงคมทตองเกอหนน

กน การใหความรและสรางความรใหมรวมกบเกษตรกร เปนกระบวนการสำคญทชวยลดการลมเหลวในการ

ผลตพช และสรางงานวจยและพฒนาเพอเพมผลผลตทงระดบแปลงเกษตรกรและโรงงานผลต สรางผลตภณฑ

ทมคณภาพรายไดสชมชน รายไดเขาประเทศ สการใชความสามารถเชงวศวกรรมและเทคโนโลยเพอเกษตรกรรม

Energy, Engineering and Environment for Agricultural System ( 3E for A) และพฒนาสงคมดานความคด

และคณภาพชวตในพนทตางๆ สรางใหเกดการเพมประสทธภาพ การผลต การจดการทนและทรพยากรของชมชน

ซงหมายถงการจดการความรของชมชน ใหสามารถเรยนรทจะพงพาตนเองดานอาหารและพลงงาน การสราง

คนเพอเปนกำลง เปน Change Agent ของชมชนและองคกรในระยะยาว จนถงการพฒนารปแบบการทำงาน

รวมกนของหนวยงานตางๆทมงเอาประโยชนของประชาชนในชมชนเปนตวตง

สำหรบอาจารย นกวชาการ นกศกษาของมจธ.ไดเหนมมมอง ใหมของสงคม เหนประเทศไทยในมตทไมเคยทราบมากอน งานวจย หลายโครงการเปนโจทยของชมชนและสรางแรงกระตนใหนกวจย ไดนำความรทไดจากการวจย สการแกปญหาหรอพฒนาสงทดกวา สงสำคญคอไดเพอน ไดทม ไดเครอขาย ไดความสมพนธทด ไดเปนตวคณ ท จะสรางการเปลยนแปลงทดของสงคม (Social Change Agent) ใหกบเพอนอาจารย และนกศกษา

11

Page 14: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

สงทตองดำเนนการตอ

เปาหมายสำคญของมหาวทยาลยคอการผลตบณฑตทมคณภาพใหมความรบผดชอบตอสงคม

จงตองผนวกการทำงานทางดานชมชนและสงคมเขากบทกกจกรรมของมหาวทยาลย เนนการสรางบณฑต

ทมความเปนคนอยางสมบรณ (Humanization) กบการสรางปฏสมพนธ (Interaction), การบรณาการ

(Integration), การสรางนวตกรรม (Innovation) และการสรางฉนทะ (Intention) ผานกจกรรมการเรยนร

ในรปแบบตางๆทง วชาหลกสตรการศกษาทวไป (General Education) และกจกรรมนกศกษา หรอโดย

ใชพนททำงานของมหาวทยาลยเปนแหลงเรยนร แหลงวจย รวมถงตองสรางบรรยากาศทเออตอการทำ

งานและการศกษาภายนอกมหาวทยาลย ตลอดจนการปรบบทบาทและภาระงานของอาจารยเพอรองรบ

และสรางความเปลยนแปลง สรางจตสำนกใหเปนตนแบบสำหรบนกศกษา

มจธ.จะเปนสวนหนงของสงคมทรวมปฏรปประเทศไทย โดยเฉพาะดานการศกษาและใชความ

สามารถดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยในการพฒนาชมชน ประเทศ อยางเปนระบบ ชวยกระจาย

การเขาถงทรพยากร ชวยลดการเลอมลำทางโอกาสและการศกษาผานโครงการหรอกจกรรมทหลากหลาย

เชนโครงการหนงมหาวทยาลยหนงจงหวด ทมหาวทยาลยจะเปนสวนหนงของเครอขายความรวมมอ

เพอขบเคลอนจงหวด นำการเรยนการสอน การบรการสงคมเตมพนท สรางเปนพนทแหงการเรยนรทก

ดานเชอมโยงอยางเปนระบบ ซงสงผลใหนกศกษาไดเรยนรครบมต และพฒนาทกษะไดตามประสงค

กจกรรมหลกป 2553

กจกรรมตางๆ สามารถจดแบงออกเปน 3 กลม ประกอบดวย

1. มหาวทยาลยกบโรงเรยนและการเรยนร มวตถประสงคเพอตองการพฒนากระบวนการ

เรยนรกระบวนการคดทเปนวทยาศาสตรโดยใชกจกรรมการเรยนรวทยาศาสตรทเชอมตอกบชวต

ประจำวน อาชพและสงแวดลอม ชวยพฒนาทกษะวทยาศาสตรและเทคโนโลยสารสนเทศสำหรบคร

และนกเรยน การกระตนความตระหนกทางวทยาศาสตร (Science Popularization and Awareness) ม

เปาหมายของกจกรรมใหเกดประโยชนแกครและนกเรยนในโรงเรยนทกระดบ ตงแตเดกทมโอกาสใน

การศกษาและดอยโอกาส นกเรยนในโรงเรยนรอบวทยาเขตฝงธนบรและราชบร นกเรยนในถนทรกนดาร

หางไกลโดยเฉพาะในพนทโครงการภายใตแผนพฒนาเดกและเยาวชนในถนทรกนดาร กลมโรงเรยน

พระปรยตธรรม นกเรยนทมศกยภาพสงดานวทยาศาสตร และกลมประชาชนทขาดโอกาส เชน

ประชาชนในถนทรกนดาร

นอกจากนยงรวมกจกรรมการพฒนาการเรยนรและนวตกรรมการศกษาในรปแบบตางๆ ทมสถานท

เรยนรนอกเหนอจากโรงเรยนและมกลมเปาหมายขยายออกไปถงเยาวชนและประชาชนทวไป ตลอดจน

การจดการเรยนการสอนแบบบรณาการบนฐานการทำงานรวมกบชมชนและสงคมภายนอก เชน โครงการ

ภายใตวชามนษยกบหลก จรยศาสตรเพอคณภาพชวต

12

Page 15: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

2. มหาวทยาลยกบงานพฒนาอาชพ คณภาพชวตและสงแวดลอม มงสรางกลไกใหนกเทคโนโลยกบ

ผตองการใชเทคโนโลยไดพบกน ประยกตความรสากลและตอยอดภมปญญาทองถน ผานรปแบบและ

บรรยากาศการเรยนรทเหมาะสมใหเกดการเกอหนนกน มเปาหมายใหชมชนสามารถพงพาตนเองไดเพมขน

ทำกจกรรมในพนทรอบวทยาเขต 3 แหงไดแก ทงคร บางขนเทยน ราชบรและพนทเฉพาะ และกจกรรม

มหาวทยาลยสเขยวรวมกบชมชน

3. มหาวทยาลยกบงานโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำร เนนการใช ความสามารถเฉพาะ

ของมหาวทยาลยดานวศวกรรม พลงงานและสงแวดลอมในระบบเกษตร ไดดำเนนงานภายใตแผนงานดาน

พลงงาน แผนงานวศวกรรมเพอเกษตรกรรม และแผนงานดานสงแวดลอม หรอ ทเรยกวาแผนงาน

Energy, Engineering and Environment for Agricultural System หรอแผนงาน 3E for A สนบสนนงาน

มลนธโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำร โครงการสวนพระองคในสมเดจพระเทพรตนราชสดา ฯ

สยามบรมราชกมาร มพนทดำเนนงานหลกไดแก ศนยและสถานพฒนาโครงการหลวง โรงงานหลวง

อาหารสำเรจรปทง 4 แหงคอ อ.ฝาง จ.เชยงใหม อ.แมจน จ.เชยงราย อ.เตางอย จ.สกลนคร อ.โนนดนแดง

จ.บรรมย ศนยภฟาพฒนา จ.นาน และ อ.อมกอย จ.เชยงใหม

มหาวทยาลยใชงบประมาณเพอกจกรรมมหาวทยาลยกบชมชนและสงคมในปงบประมาณ 2553

ประมาณ 40 ลานบาท นอกจากนนเปนงบประมาณจากภายนอกเปนสวนใหญ การดำเนนงานโครงการ

มหาวทยาลยกบสงคมและชมชนไดรบความสนบสนนอยางดทงจากชมชน สถาบนการศกษา

และหนวยงานรฐ

13

Page 16: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

หนวยงานสนบสนนงบประมาณและรวมเปนเครอขายทำงานทสำคญมหลายภาคสวน

กลมแรกเปนหนวยงานพฒนาไดแก มลนธโครงการหลวง

สำนกงานโครงการสมเดจพระเทพรตนราชสดา ฯ สยามบรมราชกมาร

กลมทสองเปนหนวยงานวชาการทสนบสนนการใชประโยชนของวทยาศาสตรและเทคโนโลยใน

ภาคสงคม เชน

สำนกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต (สวทช.)

ศนยพนธวศวกรรมและเทคโนโลยชวภาพแหงชาต(ไบโอเทค)

ศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาต (เนคเทค)

สำนกงานนโยบายและแผนพลงงาน (สนพ.)

สถาบนสงเสรมการสอนวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงประเทศไทย(สสวท.)

สถาบนคลงสมองของชาต

กลมทสาม เปนสถาบนการศกษาและหนวยงานรฐทจดการศกษาไดแก

เครอขายอดมศกษาราชบร เครอขายวจยภาคตะวนตก

สำนกงานคณะกรรมการการอดมศกษา (สกอ.) มหาวทยาลยศลปากร

มหาวทยาลยเกษตรศาสตร มหาวทยาลยราชภฎหมบานจอมบง

มหาวทยาลยราชภฏเลย มหาวทยาลยนเรศวร

มหาวทยาลยราชภฏภเกต มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา (มทร.)

มหาวทยาลยแมโจ มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ (มศว.)

โรงเรยนสงกดกทม. สำนกงานเขตพนทการศกษาพงงา

โรงเรยนสงกดสำนกงานคณะกรรมการการศกษาพนฐานในฝงธนบรและจงหวดราชบร

สำนกงานเขตพนทการศกษา 8 จงหวดภาคกลางตอนลาง

กลมทส หนวยงานรฐดานการปกครองไดแก

จงหวดในพนทภาคกลางตอนลาง องคการบรหารสวนตำบล

กรงเทพมหานคร องคการบรหารสวนจงหวด

สำนกงานเขตทงครและเขตบางขนเทยน ฐานทพเรอพงงา

และกลมทหาหนวยงานภายนอก ธรกจเอกชน ไดแก

บรษทปโตรเลยมแหงประเทศไทย (ปตท) บรษทเบทาโกร จำกด

บรษทแลคตาซอย จำกด และบรษทจงสถต จำกด

14

Page 17: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553
Page 18: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

16

Page 19: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

โครงการมหาวทยาลยกบโรงเรยน มวตถประสงคเพอตองการพฒนากระบวนการ

เรยนรกระบวนการคดทเปนวทยาศาสตร โดยใชกจกรรมการเรยนรวทยาศาสตรทเชอมตอ

กบชวตประจำวน (อาชพ สงแวดลอม) ชวยพฒนาทกษะวทยาศาสตรและเทคโนโลย

สารสนเทศสำหรบครและนกเรยน การแขงขนทกษะทางคณตศาสตรและเทคโนโลย

สารสนเทศ การกระตนความตระหนกทางวทยาศาสตร (Science Popularization and

Awareness) ใหกบกลมนกเรยนและเยาวชน รวมถงการสงเสรมใหเกดการเรยนรรปแบบ

ใหม การเปดพนทการเรยนรใหแกสงคมและบคคลทวไป

โดยมกลมเปาหมายหลกประกอบดวยนกเรยนและเยาวชน 3 กลม ไดแก 1. โรงเรยนรอบวทยาเขตมหาวทยาลยทบางมด บางขนเทยน รวมถง

เขตตดตอในฝงธนบรและสมทรปราการ และวทยาเขตราชบร2. โรงเรยนภายใตแผนพฒนาเดกและเยาวชนในถนทรกนดารตาม

พระราชดำร สมเดจพระเทพรตนราชสดา ฯ สยามบรมราชกมาร ในพนทจงหวดนาน จงหวดแพร จงหวดเชยงราย อำเภอนาแหว จงหวดเลย จงหวดสกลนคร จงหวดแมฮองสอน จงหวดราชบร จงหวดฉะเชงเทรา จงหวดพงงา อำเภออมกอย จงหวดเชยงใหม และอำเภอทาสองยาง จงหวดตาก

3. นกเรยนทมศกยภาพสงดานวทยาศาสตร

17

Page 20: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

1.1 โครงการวทยาศาสตรกบการเรยนรในโรงเรยน เพอสนบสนนแผนพฒนาเดกและเยาวชนในถนทรกนดาร ตามพระราชดำรสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร

สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ทรงเรมงาน

พฒนาเดกและเยาวชนในถนทรกนดาร มาตงแตป 2523 ทรงมงเนน ให

เดกและเยาวชนเปนศนยกลางของการพฒนา โดยใชการศกษาเปนหลกใน

การทำงานพฒนา ดงนนการพฒนาเดกและเยาวชนตามแนว พระราชดำร

จงเปนการเสรมสรางศกยภาพของเดกและเยาวชนอยางสมดลกนทงดาน

พทธศกษา ดานจรยศกษา และดานหตถศกษา

มจธ. มสวนในการทำงานเพอสนองพระราชดำรฯ โดยรวมมอกบ

หลายหนวยงาน ไดแก สำนกงานโครงการสมเดจพระเทพรตนราชสดา ฯ

สยามบรมราชกมาร สถาบนสงเสรมการสอนวทยาศาสตรและเทคโนโลย

(สสวท.) ศนยพนธวศวกรรมและเทคโนโลยชวภาพแหงชาต (ไบโอเทค) และ

ศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาต (เนคเทค) เปนตน

มพนทดำเนนงานหลกประกอบดวย แมฮองสอน เชยงใหม นาน

18

Page 21: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

การดำเนนงานการพฒนาเดกและเยาวชนในถนท รกนดาร

ตามพระราชดำร สมเดจพระเทพรตนราชสดา ฯ สยามบรมราชกมาร

เปนการพฒนาแบบองครวม ทยดเดกและเยาวชนเปนศนยกลางของการ

พฒนาโดยผานกระบวนการเรยนร โดยมเปาหมายใน การดำเนนงาน คอ

“ เพอใหเดกและเยาวชนในถนทรกนดาร มโภชนาการด สขภาพ แขงแรง

มความซอสตย เสยสละ สามคค และเมตตาผอน มความรและทกษะทง

ทางวชาการและการอาชพ ทเปนรากฐานของการพงตนเองและพฒนา

ทองถนได นำไปสการมคณภาพชวตทดขน และมโอกาสไดรบการศกษา

ในระดบสงขนตามศกยภาพของตนเองเปนคนมประสทธภาพดยงขน ”

19

Page 22: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

อำเภอบอเกลอและอำเภอเฉลมพระเกยรต จงหวดนาน มสภาพภมประเทศ

ทเปนภเขาสลบซบซอนทำใหราษฎรขาดโอกาสทงทางการศกษาและทางเศรษฐกจ

จงเปนพนทเปาหมายหนงทสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร

ทรงรบไวในพระราชานเคราะห ภายใต

“แผนพฒนาเดกและเยาวชนในถนทรกนดาร ตามพระราชดำร

สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ” โดย มจธ. ทำหนาท

สนบสนนการพฒนาการเรยนรวทยาศาสตรและเทคโนโลยเชงระบบในถนทรกนดาร

(รายละเอยดมหาวทยาลยกบโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำร หนา 95.)

สงเสรมและสนบสนนเพอเพมและพฒนาศกยภาพดานไอทใหกบผบรหารโรงเรยน ครและนกเรยน

พระภกษ สามเณร จำนวน 42 โรงเรยน และศนยการเรยนรละออนนอยเปาะเกลอ

โดยมเปาหมายเพอ1. สรางความสามารถดานไอทใหกบนกเรยนตงแตชนปฐมวย เพอใชเปนเครองมอใน การศกษาตอในระดบทสงขน2. สรางความสามารถดานการใชเครองมอไอทใหครและนกเรยน เพอใหสามารถใชงาน เครองมอไดเตมประสทธภาพและสามารถรกษาสภาพเครองมอไดเอง3. โรงเรยนมการใช Open Source Software (OSS) ทดแทนโปรแกรมลขสทธ4. นกเรยนสามารถนำทกษะดานไอทไปประกอบอาชพได

775 กโลเมตร เปนระยะทางจากมจธ.-อ.บอเกลอ จ.นาน

20

Page 23: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ในป 2553 ทผานมา คณะทำงานไดจดกจกรรมเพอใหการดำเนนงานไปถงเปาหมายทตงไว ดงน

โครงการคายสอนนองใชคอมพวเตอร ณ ศนยการเรยนรละออนนอยเปาะเกลอ อำเภอบอเกลอ จงหวดนาน ซงไดรบความ

รวมมอจากนกศกษาภาควชาวศวกรรมคอมพวเตอร มจธ. ซงกจกรรมประกอบดวยดวย การฝกใชโปรแกรมตางๆ

ทเหมาะสมตามระดบชน ไดแก

- สอนการใชโปรแกรม Paint ในการวาดภาพใหกบเดกระดบอนบาล – ประถม

- สอนการใชโปรแกรม Excel เรอง การหาผลรวม (Sum) การหาคาเฉลย (Average) ใหกบผเรยนระดบมธยมตน

- สอนการลงระบบปฏบตการ Windows และการปองกนไวรสคอมพวเตอร ใหกบผเรยนระดบมธยมปลาย

- สอนการใชโปรแกรม PhotoScap เพอตกแตงภาพใหผเรยนไมจำกดระดบชน

จากกจกรรมพบวา สมาชกศนยการเรยนรฯ ตงแตระดบอนบาล 2 ถงระดบ มธยมปลาย ไดรบความรนอกเวลาเรยนดาน

ไอททเหมาะสมตามระดบชน รวมถง นกศกษา มจธ. มโอกาสไดตอบแทนสงคม นบเปนการสรางจตสาธารณะใหกบ นกศกษา

อบรมการดแลรกษาเครองคอมพวเตอร ใหกบโรงเรยนพระปรยตธรรม

แผนกสามญศกษา วดโปงคำ อำเภอสนตสข จงหวดนาน ไดรบความรวมมอจากนกศกษา

ภาควชาวศวกรรมคอมพวเตอรในการซอมบำรงเครองคอมพวเตอร รวมถงถายทอดความ

รเรองการซอมบำรง และดแลรกษาเครองคอมพวเตอรให กบเจาหนาทผดแล จาก

กจกรรมสงผลใหเครองคอมพวเตอรและระบบเครอขายใน วดโปงคำ ทำงานไดดขน

ไมนอยกวา 10 เครอง นอกจากนเจาหนาทผดแลศนยคอมพวเตอรภายในวดโปงคำยง

ไดรบ ความร และสามารถดแลแกไขเมอเครองเกด ปญหาได

อบรมภาษา Logo ผานการควบคมหนยนตเพอฝกทกษะดานไอท และฝกกระบวนการ

คดอยางมตรรกะกจกรรม จดเพอฝกทกษะดานการเขยนโปรแกรมโลโก รวมถงเปนการ

ฝกกระบวนการคดอยางมตรรกะใหกบครและสามเณร จากกจกรรมสงผลใหนกเรยน

สามเณรและครโรงเรยนพระปรยตธรรม แผนกสามญศกษา จงหวดนาน จำนวน 73 รป/คน

มความรเกยวกบ การประกอบและเขยนโปรแกรมภาษาโลโกเพอควบหนยนตอตโนมต

รวมถงไดฝกกระบวนการ คดอยางมตรรกะผานการใชงานโปรแกรมโลโก

อบรมบทเรยนคอมพวเตอรมลตมเดยเรอง “การอานออกเสยงภาษาไทยเบองตน

สำหรบเดกชาวเขา” เปนการทำปรญญานพนธ ระดบปรญญาตร ของนกศกษาภาควชา

เขาถงการเรยนร รวมถงปญหาการขาดแคลนเครอง

คอมพวเตอร เนองจากโปรแกรม Windows Mul-

tiPoint จะใชเครอง คอมพวเตอรเพยงเครองเดยว

ควบคมเมาสจำนวน 30 ตว จงทำใหนกเรยนทกคน

ในหองเรยนมโอกาส ไดใชเมาสควบคมการเรยนร

ไดดวยตนเอง

ครศาสตรเทคโนโลยและสอสารการศกษา ซงจดทำเพอแกปญหาเรองการอานและการ พดภาษาไทยทไมชดเจนของ

นกเรยนชาวเขาเผาตางๆ

อบรมการใชโปรแกรม Windows MultiPoint สำหรบครและบคลากร เปนการทำปรญญานพนธ ระดบปรญญาตร

ของนกศกษาภาควชาครศาสตร เทคโนโลยและสอสารการศกษา ซงจดทำขนเพอชวย ลดปญหาการขาดโอกาสในการ

13 ขวบ สามเณร อายนอยทสดทเขารวมโครงการ

ม.กบโรงเรยน775 กโลเมตร เปนระยะทางจากมจธ.-อ.บอเกลอ จ.นาน

21

Page 24: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

22

Page 25: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ทรงรบ “ศนยการ เรยนชมชนชาวไทยภเขาแมฟา

หลวง” (ศศช.) จำนวน 109 ศนย ใหบรการ 130 หยอมในหมบาน หมบานสวนใหญเปนชาวไทยภเขาเผากระ

เหรยงไวใน พระราชานเคราะห มงใชการศกษาเปนแกน มการพฒนาแบบองครวมโดยยด เดกและเยาวชนเป

นศนยกลางผานกระบวนการเรยนร

การดำเนนงานสนบสนน แผนพฒนาเดกและเยาวชนในถนทรกนดาร ตามพระราชดำรสมเดจพระเท

พรตนราชสดา ฯ สยามบรมราชกมาร ซงตอบโจทย การพฒนาเดกและเยาวชนในถนทรกนดารใหมโภชนาก

ารด สขภาพแขงแรง มความซอสตย เสยสละ สามคค และเมตตาผอน มความรและ ทกษะทงทางวชาการ

และอาชพ ทเปนพนฐานการพงตนเองและพฒนาทองถนได โดยการศกษาเปนแกนในการบรณาการ 4

ดานเขาดวยกน (การศกษา, ภาวะโภชนาการ, อาชพ ,สงแวดลอม)

คณะทำงานกำหนดแผนงานสนบสนนครศศช.ใหสามารถปฏบตงาน ตามแผนพฒนาเดกและเยาวช

นในถนทรกนดาร ฯ ไดอยางมประสทธภาพและประสทธผลมากขน โดยเรมทำงานกบ ครนเทศก 15 กลม

และครศศช.ทงหมด โดยบางโครงการเนน 10 ศศช.นำรองในโดยรวมกลมขนตนใหมทงหมด ไดแก ยองแหละ

พลงแท ปตค อแจะและขนตนใหม ประกอบดวย 6 แผนงานหลก โดยทงหมดมงเนนในการพฒนาคร,เยาวชน,

ชมชน ใหเปนผนำความเปลยนแปลง โดยมผลการดำเนนงานดงน

23

Page 26: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

แผนงานท 1: การสรางความสามารถใหชมชนพงตนเองไดในดานอาหารและพลงงาน (Food, Feed and Fuel : 3 F)

ผลการดำเนนงานในภาพรวมขณะนทำใหชมชนใน 2 ศศช.นำรอง ผลตอาหารสงขายใหศศช. โดยเรมจาก

ชาวบานทมลกษณะหวไวใจสในชมชน โดย มจธ. ไดดำเนนงานรวมกบเครอขายพนธมตร ไดแก ไบโอเทค

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา มหาวทยาลยแมโจ และสำนกงาน ทรพยากรนำภาค 1 เมอปรากฏแนวโนม

ความสำเรจกเรมไดรบความสนใจจากชาวบานคนอนและเกดการขยายผลตามมาดงน

เปนรปแบบเตาจรวด (Rocket Stove) ใชเวลาหงตมเรวกวา

และ เกดควนนอยกวาหนสาม กอน/เหลกสามขาและ

เตาปลอง

- การคนขอมลรายจายกลบไปทชมชนในการ

สนทนากลมยอย บานยองแหละ ปรากฎวาขณะนชาวบาน

หนมาปลกพรกทดแทนการซอจากภายนอก 3 ครอบครว

- การเลยงปลา ขณะนเกดการเลยงปลาไน

ปลาตะเพยน ปลายสกและปลาพลวง โดยใชอาหาร

จากวตถดบในทองถน รวมทงหมด 20 บอ ใน ศศช.

ปตค ศศช.ยองแหละและ ศศช. พลงแท

- การปลกผก โดยมสมาชก 4 คน ปลก

ผกกาดขาว คะนา ผกช ถวลสง ถวลนเตา

มะระหวาน พรก ใน 2 ศศช. ควบคมศตรพชโดย

นำหมกหางไหล ยาสบและพชทมกลนฉน

รสขม,เผด มาใชแทนยาฆาแมลง และอยในระหวางการทดสอบ

สายพนธและการจดการ ถวเหลองใน 3 หมบาน เพอผลตพชโปรตน

- การเลยงไก โดยการทดลองเปรยบเทยบเลยงไกในโรงเรอนกงปด-เปด เสรมดวยหยวกกลวย หมก

กบการเลยงปลอยดวยขาวเปลอกแบบเดม พบวาท อาย 5 เดอน ไกทเลยงในโรงเรอนกงปด-

เปดเสรมดวยหยวกกลวยหมก มนำหนกมากกวา 158.5 กรม (29.6 %) (เฉลยตอตว)

- การพฒนาและสงเสรมเตาหงตมจากวสดในพนทในบานยองแหละและปตค อยในระหวาง

การพฒนาเตาทเหมาะสมกบความตองการชาวบานซงขณะนเปนการพฒนาและสาธตเตารน ท 3

90.57%คอ ชาวบานใน

หมบานพลงแท อ.อมกอย จ.เชยงใหม

ทเปนพยาธ

24

Page 27: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

แผนงานท 2 : การสรางความสามารถของครและการมสวนรวมของชมชนดานการบรณาการการเรยนการสอน

ทำการแจกสอวซดเดอนละ 2 เรอง ใหกบศศช. 109 ศศช. ไดรบ

การตอบรบทดจากคร การจดทำวงเดกและเยาวชน 3 หมบาน ไดแก ศศช. ยองแหละ,

ปตคและบราโกร การจดทำใบงานของนกเรยนจากกจกรรมนอกหองเรยน อาท

การตรวจวดและบนทก การเจรญเตบโตของปลาในบอของชาวบาน ประเภท

และประโยชนของพชทองถน การเจรญเตบโต ของไก และทำการจดหาเครองมอ

วดทางวทยาศาสตรใหแก 10 ศศช.

นอกจากนนคณะทำงานฯ ปรบกลยทธโดยคนหาเยาวชนท

มโอกาสบมเพาะใหเปนผนำความเปลยนแปลง ผานการทำคายผนำ

เยาวชน 4 ครง จำนวน 80 คน จาก 15 หมบาน ในกลมขนตนใหม

และกลมปตค ขณะนมเยาวชน ครและชาวบาน รวม 28 คน

กำลงตงโครงงานจากโจทยปญหาใน 4 เรองหลก ไดแก การทดลอง

อาหารไกจากวตถดบทองถน การรวบรวมภมปญญาสมนไพรและ

การทอผา การปลกพรกและผกสวนครว และการเลยงปลาโดยใช

วตถดบในทองถน

6 ชวโมงคอระยะเวลาเดนทางโดย

รถยนตจากจ.เชยงใหมถง

หมบานพลงแท อ.อมกอย จ.เชยงใหม

25

Page 28: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

แผนงานท 3 : การประยกตเทคโนโลยและการจดการเทคโนโลยทเหมาะสม

ผลการดำเนนงานประกอบดวยการอบรมสรางความสามารถใน

การใชงานและดแล รกษาระบบโซลาเซลล.เบองตนครศศช. 80 คน

และการอบรมคร 84 คนใหสามารถผลตโคมหลอด LED ซงใชกบ

แบตเตอรโดยตรงไดเอง การสำรวจสถานภาพระบบโซลารโฮมครบ 10

หมบาน นำรอง (จากเดม 3 หมบาน) ยนยนปญหาการตดตงแผงผดทศ

ผดมมและบงเงา การตดตงระบบโซลารเซลล ศศช.พลงแท 2.75 กโลวตต

รองรบอาคารใหมอก 2 หลง โดยอาจารยและนกศกษาวศวกรรมไฟฟา มทร.

ลานนา และการสรางความสามารถเยาวชนและ ชาวบานในการบำรงรกษา

รถจกรยานยนต, การเชอมเหลกเพอซอมบำรงรถไถ 15 คน ใน 2 กลมศศช.

แผนงานท 4 : การสรางความสามารถเยาวชนและชมชนดานการสอสารภาษาไทย

การดำเนนงานเปนการบรณาการไปกบการจดบนทกขอมลกจกรรมตาง ๆ ของนกเรยนใน

3 ศศช. การสอนรองเพลงไทยในคายผนำเยาวชนทง 4 ไดแนวรวมจากคณะมนษยศาสตร

มหาวทยาลยเชยงใหม มาดำเนนการโดยทำการอบรมการสอนภาษาไทยเบองตนแกครและ

อยในระหวางการตดตามผล ขณะ เดยวกนคณะทำงานกำลงรวบรวมเอกสาร หนงสอแบบเร

ยนภาษาไทยแบบแจกลกเพอเตรยมใชในแผนงานน

26

Page 29: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

แผนงานท 5 : การพฒนาระบบการจดการองคความรและระบบฐานขอมล

สำรวจขอมลครวเรอนครบ 10 หมบานนำรองและนำขอมลบางสวนไปคนและแลกเปลยนขอคดเหนกบชมชน

เกดเปนแผนการปลกพรกทดแทนการซอจากภายนอกทบานยองแหละ การเพมผลผลตขาวทบานบราโกร และครศศช.

ขนตนใหม การรวบรวมภมปญญาสมนไพร 6 คน ใน 2 หมบาน และภมปญญาทอผา 6 คน ใน 2 หมบาน

ดานการพฒนาระบบฐานขอมลยงไมมความกาวหนาเนองจากขาดกลไกทชดเจนของกศน.ในการพฒนาระบบ

ฐานขอมล

แผนงานท 6 : การพฒนาภาวะสขอนามยในเดกและเยาวชน

ผลการดำเนนงาน การจายยาถายพยาธโดยโรงพยาบาลอมกอย การสรางสอเรองพยาธและนำไปใชในการสราง

ความตระหนกแกอาสาสมครสาธารณสข (อสม.) ในพนท การผลต CD เสยงตามสาย เรองสขอนามยในชมชน 3 ภาษา

ไดแก ภาษาไทย ภาษากะเหรยงโปว และภาษากะเหรยงสะกอร ขณะนทดลองใชกบระบบเสยงตามสายของศศช./วงเดก

ใน 3 หมบาน การทำนำยาลางจานทดแทนการซอจากภายนอกโดยใชพชทองถนตามฤดกาลใน 2 หมบาน การตดตง

ระบบกรองนำดม 10 ศศช. และการเตรยมอปกรณสรางหองสขาใหกบชมชนโดยโรงพยาบาลอมกอย

การสนบสนนโครงสรางพนฐาน ศศช.

ทำการสรางอาคารเรยนโดยการระดมทนจากภาค 1 หลง (ยองแหละ) และสรางอาคารเรยน

โดยกจกรรมคายอาสา มทร.ลานนา 1 หลง (พลงแท) ใหบรการทางวชาการโดยเปนกรรมการ

ควบคมงาน การใหคำปรกษาและกรรมการตรวจการจางหอพกนกเรยนบลอคดนประสานของ

โรงเรยนอมกอยวทยาคม ขณะนการกอสรางหลกแลวเสรจอยในระหวางงานตกแตง ทงนได

สรางความสามารถนกเรยน 12 คน ในการทำบลอคดนประสานเพอใชกอสรางอาคารหอพก

หลงดงกลาวทงหมด และทำการอบรมเชงปฏบตการนกเรยนดานการออกแบบอาคารและ

กอสรางดวยบลอคดนประสานเบองตน

27

Page 30: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

การดำเนนงานในพนทจงหวดฉะเชงเทรามจธ. รวมกบไบโอเทค และเนคเทค ดำเนนงาน

รวมกนเพอพฒนาโรงเรยนมธยมพระราชทาน

นายาว จงหวด ฉะเชงเทรา ซงเปนโรงเรยนเปาหมายตามแผน

พฒนาเดกและเยาวชนในถนทรกนดารตามพระราชดำรฯ

สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร เพอจะ

พฒนาเปนโรงเรยนตนแบบดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

ผานฐานการเรยนร และเปนโรงเรยนสขภาพด

1. การจดทำแผนแมบทของโรงเรยนมธยมพระราชทานนายาวดานกายภาพ ประกอบดวย

โดยในป 2553 ทผานมา มจธ. ไดดำเนนงานเพอใหเปนไปตามวตถประสงค ดงน

1.1 การทำแผนการใชพนทของโรงเรยน โดย มจธ. และ ไบโอเทค รวมกบสมาคม ภมสถาปนกประเทศไทย

คณาจารย และนกศกษาจากคณะสถาปตยกรรมศาสตรจาก มหาวทยาลย 4 แหง คอ จฬาลงกรณมหาวทยาลย

มหาวทยาลยเกษตรศาสตร สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง และมหาวทยาลย

ธรรมศาสตรจดกจกรรม “การอบรมเชงปฏบตการออกแบบภมทศน” ระหวางวนท 29-31 มกราคม 2553

ณ โรงเรยนมธยมพระราชทานนายาว ใหกบนกเรยนระดบชน ม.1-6 จำนวน 30 คน

1.2 การปรบปรงหองสมดของโรงเรยน ทาง มจธ. และ ไบโอเทค ไดประสานงาน ขอความรวมมอจากผอำนวยการ

สำนกหอสมดกลาง มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ (มศว) เพอใหคำปรกษาถงแผนการดำเนนการ

ปรบปรงหองสมดของโรงเรยน ใหสามารถรอง รบกบจำนวนนกเรยนทเพมขนและสรางบรรยากาศของ

หองสมดดงใหนกเรยนเขามาใช บรการ มากทสด หลงการดำเนนการแลวเสรจ ทาง มศว.

ไดสงมอบหองสมดแกโรงเรยน เมอวนท 16 กรกฎาคม 2553 เพอให บรการกบนกเรยนตอไป

28

Page 31: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

2. การพฒนาความสามารถทางวชาการสำหรบนกเรยน ประกอบดวย

2.1 การนำนกเรยนสายวทย-คณต ระดบชน ม.4 และ ม.5 เขารวมโครงการ สอนเสรมเพอปรบพนฐาน

การศกษา ของนกเรยนในพระราชานเคราะหของสมเดจ พระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร

ครงท 9 ระหวางวนท 19 เมษายน ถงวนท 10 พฤษภาคม 2553 ณ มจธ. จำนวน 12 คน

2.2 โครงการหองเรยนวทย (วมว.) สอนนอง โดยคณะทำงาน รวมกบ โครงการหองเรยนวทยาศาสตร

มจธ. (วมว.) นำนกเรยนชน ม.6 ของหองเรยนวทย มจธ. จำนวน 27 คน จดกจกรรม คายตววชา

วทยาศาสตร คณตศาสตร และ ภาษาองกฤษ ใหกบนกเรยน ชน ม. 4 จำนวน 40 คน

เพอสรางความเขมแขงทาง วชาการ และสนกกบ การเรยนร รวมทงการสรางมตรภาพและการ

แลกเปลยนประสบการณ

3. การพฒนาศกยภาพและทกษะกระบวนการคดสำหรบคร เนองจากปจจบนมครใหมๆ เขามามากกวารอยละ90 จงจดแผนกจกรรมพฒนากระบวนการคด

สำหรบคร เพอใหครสามารถนำทกษะกระบวนการคดมาประยกตใชในการสอนไดอยางมประสทธภาพ

29

Page 32: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

พนทประสบภยสนาม จงหวด พงงา

สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร เสดจฯ เยยมโรงเรยน

ทไดผลกระทบจากธรณพบตภย “สนาม” จงหวดพงงา ดวยทรงมความหวงใยนกเรยน

และครในพนท ดงกลาว จงมพระราชกระแส ผาน ดร.กฤษณพงศ กรตกร กรรมการ

สภากาชาดไทยและอธการบด มจธ. (ขณะนน) เมอคราวประชมสภากาชาดไทย

ครงท 282 วนท 13 ธนวาคม 2548 ทรงรบสงใหมหาวทยาลยเทคโนโลย

พระจอมเกลา ธนบร เขาไปมสวนรวมในการสนบสนนและมแนวทางท เหมาะสม

เพอพฒนาอาชพและความเปนอยดานตางๆ ของนกเรยนและชมชนใหดขน

ดงนนจากเปาหมายเดมท เนนการชวยเหลอดานปจจยทจำเปนตอการดำรงชพ

ใหผประสบภยสนาม จงถกเปลยนเปนการฟนฟและสรางความยงยนในการ

ประกอบอาชพใหกบชาวบานและชมชน โดย มจธ. เลอกใชกระบวนการสรางคน

ผานการพฒนาศกยภาพ ของครและนกเรยนในโรงเรยน ดวยตระหนกวานกเรยน

ทถกสอนและไดรบการเตรยมความพรอมทงใน ดานวชาการและคณธรรมมาเปน

อยางด จะเตบโตออกไปเปน พลเมองทด สามารถประกอบอาชพ และ/หรอ เปน

แรงงาน ทมคณภาพได ดงนนการดำเนนงานเพอไปสเปาหมายท วางไวจงถกแบง

ออกเปน 3 ดานคอ

1. ดานนกเรยน มเปาหมายเพอพฒนากระบวนการเรยนร สรางความรทงทกษะภาคปฏบต

และประสบการณ เพอ พฒนาตนเอง ของนกเรยน ไมวาจะเปนดานวชาการตาม หลกสตรปกต

เชน วทยาศาสตร คณตศาสตร ภาษาองกฤษ และคอมพวเตอร นอกเหนอจากนน ยงรวมถง

การเสรมความรทเหมาะสมตอความเปนอยในทองถนและการประกอบอาชพในอนาคต

2. ดานคร มเปาหมายเพอพฒนาศกยภาพและเทคนคการสอนของคร เพอใหสามารถนำไป

ประยกตใชในการเรยนการสอนจรงได

3. ดานโรงเรยน มเปาหมายเพอรองรบการเรยนการสอนไดในทกสาระวชา รวมทงสามารถ

ใชระบบไอทในโรงเรยน เพอการบรหารจดการงานดานตางๆ ไดอยางมประสทธภาพ

30

Page 33: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ซงการดำเนนงาน โรงเรยนเปาหมายประกอบ ดวย โรงเรยนคระบร โรงเรยนคระบรชยพฒนาพทยาคม โรงเรยนบานทงรกชยพฒน โรงเรยนพระราชทานทบละม และ โรงเรยนราชประชานเคราะห 35

ในป 2553 ทผานมา หนวยงานตางๆ ใน มจธ.ไดจด กจกรรมเพอใหการดำเนนงานเปนไปตามเปาหมาย คอ

1. โครงการอบรมการสรางเวบไซตดวยโปรแกรม Joomla เพอสรางความสามารถใหบคลากรในโรงเรยนสามารถสราง

และดแลเวบไซตเพอการประชาสมพนธและนำเสนอขอมลของโรงเรยนได จากการดำเนนงานพบวา ทกโรงเรยนสามารถ

สรางเวบไซตโรงเรยนของตนเองได และไดฝากเวบไซตไวท Sever ของโรงเรยนคระบรชยพฒนาพทยาคม โดยมการประเมน

และตดตามผลเปนระยะๆ และมการสรางเวบไซตเพอเปนศนยกลางของการเผยแพรความรและซกถามขอสงสยในเรอง

ของการสรางเวบไซตท http://kbschool.ac.th/joomla/ โดยวทยากร จากโรงเรยนคระบรเปนผบรหารจดการ

2. การฝกอบรมโปรแกรม Open Office สำหรบครและบคลากร ทางการศกษา จดโดยภาควชาครศาสตรเทคโนโลยและ

สอสารการศกษาคณะครศาสตรอตสาหกรรมและเทคโนโลยเพอใหครสามารถเลอกใชชดคำสงทไมมการเกบคาใชจายดาน

ลขสทธ เพอใชพฒนาสอเทคโนโลยทางดานการเรยนการสอน จากการดำเนนงานพบวา ผเขารวมอบรมสามารถใช โปรแกรม

Open Office ปฏบตงานไดเปนอยางด ซงสวนใหญจะสนใจโปรแกรม Impress ทใชสำหรบนำเสนอ ขอมล/ผลงานมากทสด

3. โครงการฝกอบรมการวจยในชนเรยนและพฒนาสอเทคโนโลยสำหรบบคลากร ทางการศกษาทตองการปรบวทยฐานะ

จดโดยภาควชาครศาสตรเทคโนโลย และสอสารการศกษาคณะครศาสตรอตสาหกรรมและเทคโนโลยจากการอบรม

สงผลใหขาราชการคร และบคลากรทางการศกษาในสงกดจงหวดพงงา มความรเรองการทำวจยในชนเรยนสามารถเขยน

งานวจยและบทความทาง วชาการไดถกตอง

4. โครงการคายเรยนรภาษาซสำหรบโรงเรยนในพนทจงหวดพงงา เพอปรบพนฐานการสอนภาษาซใหมระบบและทนสมย

จากการดำเนนงาน สงผลใหโรงเรยนราชประชานเคราะห 35 เปดการสอนวชาภาษาซใหกบนกเรยนทสนใจในคาบกจกรรม

ชมนม และโรงเรยนคระบรชยพฒนาพทยาคม ไดเปดสอนวชาภาษาซในระดบชนมธยมศกษาตอน ปลายปท 6

แผนคอมพวเตอรธรกจ (หลกสตรตามแนวพระราชดำรสมเดจพระเทพฯ) ระดบชนมธยมศกษา ตอนปลายปท 5 จำนวน

11 คน ใชเวลาเรยน 60 ชวโมง/ภาคเรยน (3 ชวโมง/สปดาห) ทงนสอนควบคกบทฤษฎ หลกการเขยนโปรแกรม อก 60

ชวโมง/ภาคเรยน (3 ชวโมง/สปดาห) รวมเรยน 120 ชวโมง/ภาคเรยน (6 ชวโมง/สปดาห)

5. งานมหกรรมวนวชาการ “เดกวทยคดไกลกบไอท ครงท 3” เพอวดระดบความรความสามารถของครและนกเรยน

รวมถงเปน การเปดโอกาสใหนกเรยน ไดยกระดบตนเองจากรวมการแขงขนทกษะวชาการภายนอกกบ โรงเรยนอนๆ

6. โครงการอบรมทกษะดานหนยนต เพอเสรมทกษะและเสรมเทคนค พเศษตางๆ เพอใชเตรยมตวในการเขาแขงขน

หนยนต

ความสำเรจของปทผานมา คอ นายสงกรานต ณ ถลาง คณครแกนนำทาง

ดานวทยาศาสตรจากโรงเรยนคระบร อ.คระบร ไดรบเลอนวทยฐานะเปนครชำนาญ

การพเศษ รวมถงโรงเรยนคระบรชยพฒนาพทยาคม และโรงเรยนราชประชานเคราะห

35 ชนะเลศการแขงขนหนยนตในระดบจงหวดเพอเขาประกวดและแขงขน หนยนต สพฐ.

ชงแชมปประเทศไทย 2553 ระหวางวนท 30 กรกฏาคม – 1 สงหาคม 2553 ณ

ศนยการคาเซยร รงสต กรงเทพมหานคร ถงแมในการเขาแขงขน จะไมมทมใดไดรบรางวล

แตจากการเขารวมกจกรรมดงกลาว ทำใหครและนกเรยนทงหมดไดเปดโลกทศนใน

การเรยนร รวมทงไดรบความรและประสบการณตางๆ จากการแขงขนเพมมากขนและ

สามารถนำเอาเทคนคทไดรบจากการแขงขนไปปรบใชสำหรบการควบคมหนยนต

หรอการแขงขนครงตอไป

Page 34: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

1.2 โครงการสอนเสรมเพอปรบพนฐาน การศกษานกเรยนในพระราชานเคราะห

ดวยสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ทรงเลงเหนความสำคญของ

การศกษาตอในระดบทสงขนของนกเรยนในพระราชานเคราะห ฯ เพอทจะนำความรกลบไป

พฒนาทองถนและประเทศชาตไดอยางเตมความสามารถ ซงในกระบวนการพฒนาความร

ความสามารถของนกเรยนนนจะตองพฒนาตงแตระดบพนฐานอยางตอเนองจนถงระดบ

อดมศกษา ประกอบกบการคดเลอกบคคลเขาศกษาตอในระดบอดมศกษาในปจจบนใชผลการ

เรยนเฉลยสะสมตลอดหลกสตรเปนสวนสำคญในการประเมน ดงนนนกเรยนจะตองเปนผท

มพฒนาการทางการเรยนดสมำเสมอ จงจะสามารถแขงขนกบผอนได ประกอบกบเมอสอบ

เขาศกษาตอไดแลวจะตองใชความสามารถในศกษาไดจนประสบความสำเรจดวยสำนกงาน

โครงการสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ไดเหนความสำคญ จงไดรวมมอ

กบ มจธ. จดกจกรรมสอนเสรมใหกบนกเรยนชนมธยมศกษาปท 4 และ มธยมศกษาปท 5

โดยมเปาหมาย 3 ดาน ประกอบดวย 1.มงเนนการสอนเพอปรบและเสรมความรความเขาใจ

ในวชาพนฐานตางๆ ใหนกเรยนมทกษะความพรอมในการเรยนและเปนการเตรยมความพรอม

ในการสอบเขาศกษาตอระดบทสงขน 2. เพอพฒนาทกษะในการใชชวตรวมหม 3. เพอพฒนา

ทกษะกระบวนการคดเชงระบบ

32

Page 35: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

การดำเนนโครงการฯ จดขนเปนครงท 9 ระหวางวนท 19 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2553

รวมเวลา 22 วน ณ มจธ.มนกเรยนในพระราชานเคราะหฯ และนกเรยนโรงเรยนพระราชทาน

นายาวเขารวมทงสน 222 คน แบงเปนนกเรยนระดบชนมธยมศกษาปท 5 จำนวน 118 คน

นกเรยนระดบชนมธยมศกษาปท 6 จำนวน 104 คน ไดรบความรวมมอในการจดการสอนสาย

ศลป จากโรงเรยนบางปะกอกวทยาคม และโรงเรยนศกษานาร

และไดรบความรวมมอจากคณาจารยและนกศกษาภายใน มจธ. ไดแก คณะศลปศาสตร คณะวทยาศาสตร สถาบนการเรยนร หอพกนกศกษาในกำกบ ผลการดำเนนงานพบวา นกเรยนในพระราชานเคราะหฯ ระดบชนมธยมศกษาปท 6 ทเคยรวมโครงการสอนเสรมฯ ครงท 7 และ 8 (ขณะศกษาชน ม.4 และ ม.5) สามารถศกษาตอในระดบอดมศกษาปการศกษา 2553 ไดจำนวน 97 คน จาก 129 คน คดเปนรอยละ 75.2 และมนกเรยนไดรบคดเลอก ไป ศกษาตอทสาธารณรฐอนเดย จำนวน 2 คน

33

Page 36: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

1.3 โครงการลดชองวางดจทล สำหรบเยาวชนในพนทชนบท โดยคณะเทคโนโลยสารสนเทศ

ภายใตพนธกจ “ชวยลดชองวางดจทลในสงคม และการสรางสรรคองคกรแหงการเรยนรใหกบสงคมไทย”

ของคณะฯ ซงเปนการดำเนนการตอเนอง ในป 2553 น เปนครงท 4 โดยไดบรจาคเครองคอมพวเตอรทหมดสญญา

เชาของคณะ จำนวน 233 เครอง ใหกบโรงเรยนในพนท จงหวดเพชรบร สมทรสาคร และสพรรณบร จำนวน 20

โรงเรยน รายละเอยดดงน

ลำดบ โรงเรยน/หนวยงาน อำเภอ จงหวดจำนวนเครอง

ทไดรบบรจาค

จำนวน

นกเรยน (คน)

1 บานสนดาบ เมอง สมทรสาคร 11 88

2 วดวสทธาราม เมอง สมทรสาคร 11 76

3 วดเจรญสขาราม เมอง สมทรสาคร 11 62

4 วดปาพฤกษ บางปลามา สพรรณบร 15 364

5 วดบางเลน บางปลามา สพรรณบร 11 134

6 วดสวางอารมณ สองพนอง สพรรณบร 15 207

7 บานหนองกฎ อทอง สพรรณบร 11 97

8 บานยางชม ทายาง เพชรบร 15 200

9 วดปากคลอง(ศทธยาลยอทศ) บานแหลม เพชรบร 15 251

10 บานทงเฟอ (เอมสะอาดอำนวย) บานแหลม เพชรบร 6 54

11 บานหบกะพง ชะอำ เพชรบร 15 275

34

Page 37: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

เปาหมายและแผนการดำเนนงาน1. สนบสนนการบรจาคอปกรณคอมพวเตอรใหกบโรงเรยนใน

ชนบททคณะทำงานกจกรรมชมชนไดพจารณาไว เพอให

โรงเรยนมหองปฏบตการคอมพวเตอรในการจดการเรยน

การสอน ใหกบนกเรยนไดอยางทวถง

2. จดการอบรมความรซอมบำรงรกษาเครองคอมพวเตอร

เบองตนใหกบครและนกเรยนเพอเปนประโยชนในการดแล

แกไขปญหาในเบองตน

3. ตดตามผลหลงจากบรจาคเครองคอมพวเตอร และนำขอมล

ทไดมาวางแผนในการใหความชวยเหลอโรงเรยน ชมชน

ในครงตอไป

4. พฒนางานวจยเพอชวยแกไขปญหา หรออปสรรคในการ

พฒนาโรงเรยนใหสามารถพงพาตนเองได

ลำดบ โรงเรยน/หนวยงาน อำเภอ จงหวดจำนวนเครอง

ทไดรบบรจาค

จำนวน

นกเรยน (คน)

12 บานนายาง ชะอำ เพชรบร 11 137

13 บานเนนทราย ชะอำ เพชรบร 11 64

14 วดชอมวง บานลาด เพชรบร 11 48

15 วดลาดศรทธารามฯ บานลาด เพชรบร 11 138

16 บานพตม บานลาด เพชรบร 11 65

17 วดดอนกอก บานลาด เพชรบร 11 70

18 บานแมคะเมย แกงกระจาน เพชรบร 11 166

19 วดธรรมเจดยศรพพฒน บานแพว สมทรสาคร 10 120

20 วดเกาะ(สำลราษฎรอปถมภ) เมอง สมทรสาคร 10 32

จำนวนเครองคอมพวเตอรทบรจาคทงหมด/จำนวนนกเรยน 233 2,649

35

Page 38: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

1.4 โครงการเรยนรวทยาศาสตรในโรงเรยนโดย คณะวทยาศาสตร

1. ศนยอบรมในโครงการ สงเสรมโอลมปกวชาการ และพฒนามาตรฐานวทยาศาสตร คณตศาสตรศกษา (สอวน.) ในพระอปถมภสมเดจพระเจาพนางเธอเจาฟากลยานวฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนครนทร คณะวทยาศาสตร

รวมกบ มลนธ สอวน. เปนศนยอบรมทางวชาการ ซงในปทผานมา

ภาควชาเคม ไดจดอบรมวชาเคมทงภาคทฤษฏและปฏบตแกนกเรยนในศนยตางๆ ดงน

กจกรรมการอบรม

ศนย สอวน. กรงเทพมหานคร

- คาย 1/2552 รนท 10/52 ในวนท 2 ตลาคม – 1 พฤศจกายน 2552

มนกเรยนเขารบการอบรม จำนวน 172 คน

- คาย 2/2552 รนท 10/52 ในวนท 18 – 31 มนาคม 2553

มนกเรยนเขารบการอบรมจำนวน 70 คน

ศนย สอวน. โรงเรยนเตรยมทหาร

- คาย 2/2552 ในวนท 25 มนาคม – 3 เมษายน 2553

มนกเรยนเขารบการอบรม จำนวน 10 คน

นอกจากนไดสงอาจารยเปน หวหนาทม รองหวหนาทม ในการคดเลอกนกเรยนโครงการ สอวน. สาขาวชาเคม

เพอแขงขนเคมโอลมปกระดบชาต ครงท 6 ในวนท 27 เมษายน 2553 – 1 พฤษภาคม 2553 ณ สถาบนเทคโนโลย

พระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง และเปนวทยากรบรรยายเพอเตรยมความพรอมกอนเขาแขงขนเคมโอลมปก (สสวท.

รอบ 2) ใหนกเรยนโรงเรยนสวนกหลาบวทยาลย ในวนท 3 พฤศจกายน – 16 มนาคม 2554 จำนวน 2 คน และโรงเรยน

กรงเทพครสเตยนวทยาลย จำนวน 1 คน รวมชนเรยนเคม เพอเตรยมความพรอมดานทฤษฏ/ดานปฏบตการ เพอเขาคดเลอก

ตวแทนประเทศไทยแขงขนเคมโอลมปกระหวางประเทศในปการศกษา 2554

ภาควชาคณตศาสตร ไดสงอาจารยเปนวทยากรตามโครงการ สอวน. ดงน

- คาย 2 รนท 10 ในวนท 9-29 มนาคม 2553 ณ โรงเรยนสวนกหลาบวทยาลย

- คาย 1 รนท 11 ในวนท 4-22 ตลาคม 2553 ณ โรงเรยนสวนกหลาบวทยาลย

36

Page 39: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

2. โครงการการเรยนรวทยาศาสตรเชงสาธตเปนโครงการความรวมมอจากภาควชาเคม ภาควชาฟสกส ภาควชาคณตศาสตร และภาควชาจลชววทยา

คณะวทยาศาสตร ตามมตทประชมคณะกรรมการประจำคณะ ครงท 1/2553 มมตเหนชอบใหจดโครงการการเรยนร

วทยาศาสตรเชงสาธต โดยมวตถประสงค

1. เพอใหนกเรยนในระดบมธยมศกษาตอนปลาย มความรในทฤษฎวทยาศาสตรอยางถองแท ผานการทำการทดลอง

วทยาศาสตร

2. เพอใหนกเรยนสามารถนำความร ไปประยกตสำหรบสรางอปกรณทดลองและการจดการทดลองไปใชในการศกษาภาค

ปฏบตไดเองในภายหลง

3. เพอฝกใหนกศกษาของคณะวทยาศาสตร ไดใชความรใหเปนประโยชนและมทกษะในการถายทอด

4. เพอเปนการเผยแพรชอเสยงคณะวทยาศาสตร และมหาวทยาลยใหเปนทรจกกวางขวางมากยงขน

5. เพอเปนการบรการวชาการแกสงคม

6. เพอเปนชองทางหนงในการประชาสมพนธใหนกเรยนทมคณภาพทางวชาการสนใจเขาศกษาตอใน มจธ.

ไดมการดำเนนกจกรรม ดงน

การอบรมเชงปฏบตการ การเรยนรวทยาศาสตรเชงสาธต ณ หองปฏบตการ อาคารปฏบตการวทยาศาสตร 2.1 จดอบรมการทดลองปฏบตการใหแกนกเรยนในระดบมธยมศกษาตอนปลาย จำนวน 97 คน จากโรงเรยนตาง ๆ ดงน

โรงเรยนมธยมวดสงหโรงเรยนวดสทธวราราม โรงเรยนราชประชาสมาสยฝายมธยมโรงเรยนรชดาภเษก โรงเรยนวดทรงธรรม

โรงเรยนวสทธกษตรย โรงเรยนศกษานารวทยา โรงเรยนหองสอนศกษา โรงเรยนอสสมชญศกษา โรงเรยนกรงเทพ

ครสเตยนวทยาลย วนท 29 มนาคม - 1 เมษายน 2553

2.2 ศนยเครองมอวทยาศาสตรเพอมาตรฐานและอตสาหกรรม รวมกบภาควชาฟสกส และภาควชาเคม คณะวทยาศาสตร

มจธ. จดอบรมการทดลองปฏบตการ ใหแกนกเรยนระดบชนมธยมศกษาปท 4 โรงเรยน นวมนทราชนทศ สตรวทยา

พทธมณฑล จำนวน 60 คน โดยอบรมสาธตการทำการทดลองปฏบตการในวชาฟสกส เรอง คลนนงในเสนเชอก และ

มลตมเตอรและวงจรไฟฟากระแส วนท 5 ตลาคม 2553 และในวชาเคม เรอง ปรมาณสมพนธของแกส และเซลไฟฟาเคม

วนท 6 ตลาคม 2553

37

Page 40: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

3. โครงการความรวมมอเพอพฒนาการเรยนการสอนและการจดการศกษา วชาคณตศาสตร วทยาศาสตร และเทคโนโลยระดบโรงเรยน

ไดรบการสนบสนนงบประมาณจาก สถาบนสงเสรมการสอนวทยาศาสตรและเทคโนโลย (สสวท.) เพอพฒนา

และสงเสรมใหโรงเรยนเปนโรงเรยนแกนนำโดยคณะวทยาศาสตร มจธ. ดแลและใหความชวยเหลอทางดานวชาการ

แก โรงเรยนระดบมธยม และโรงเรยนระดบประถม มจำนวน 10 โรงเรยน ( โรงเรยนวดราชโอรส โรงเรยนบางปะกอกวทยาคม

โรงเรยนสวนกหลาบวทยาลย โรงเรยนนวมน ทราชนทศ สตรวทยา พทธมณฑล โรงเรยนวดทงคร (พงสายอนสรณ)

โรงเรยนนาหลวง โรงเรยนบางมด(ตนเปาววทยาคาร)โรงเรยนสามคคบำรง โรงเรยนวดเศวตรฉตร โรงเรยนวดจนทรนอก)

ไดมการดำเนนกจกรรม ดงน

3.1 โครงการอบรมคร เรอง การวจยในชนเรยน วนท 5-6 ต.ค 2553 ผเขาอบรม 40 คน

3.2 โครงการการจดประกวดผลงานของ “โครงการความรวมมอเพอพฒนาการเรยนการสอนและการจดการศกษา

วชาคณตศาสตร วทยาศาสตร และเทคโนโลย” ในวนท 10 พ.ค 2553 ผเขารวม โครงการจำนวน 53 คน

38

Page 41: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

4. โครงการความรวมมอขยายผลหลกสตรวทยาศาสตรระบบโลก (Earth Systems Science:ESS) สโรงเรยน

มจธ. รวมเปน เครอขายหลกสตรวทยาศาสตรระบบโลก (Earth Systems

Science:ESS) กบ สถาบนสงเสรม การสอนวทยาศาสตรและเทคโนโลย (สสวท.)

โดยคณะวทยาศาสตรเปนศนยกลางในการอบรม/สนบสนนดานวชาการและให

คำปรกษาแกโรงเรยนทเปดใชหลกสตรวทยาศาสตรระบบโลก ในปงบประมาณ

2553 มโรงเรยนตอบรบการใช หลกสตรวทยาศาสตรระบบโลก จำนวน 15 โรงเรยน

ดงน

1. โรงเรยนบางปะกอกวทยาคม

2. โรงเรยนวดราชโอรส

3. โรงเรยนวดทงคร (พงสายอนสรณ) 4. โรงเรยนนาหลวง

5. โรงเรยนบางมด (ตนเปาววทยาคาร) 6. โรงเรยนสามคคบำรง

7. โรงเรยนวดจนทรนอก 8. โรงเรยนวดนวลนรดศ

9. โรงเรยนสวรรณารามวทยาคม 10. โรงเรยนสตรวดอปสรสวรรค

11. โรงเรยนสตรวดระฆง 12. โรงเรยนมธยมวดสงห

13. โรงเรยนวสทธกษตร 14. โรงเรยนกรงเทพครสเตยนวทยาลย

15. โรงเรยนราษฏรบรณะ (มฮำหมดอทศ)

มการดำเนนกจกรรม ดงน

1. อบรมเชงปฏบตการเพอขยายผลหลกสตร วทยาศาสตรระบบโลก สโรงเรยน

- ชวงท 1 วนท 1 – 3 พฤษภาคม 2553 เรอง วทยาศาสตรระบบโลก และการทำวจย

- ชวงท 2 วนท 20 – 21 กนยายน 2553 เรอง การวเคราะหและแปลผลขอมล เทคนคการเขยนรายงาน

และการนำเสนอผลงานวจยวทยาศาสตรระบบโลก

2. คณะวทยาศาสตร ไดออกตดตามผลการจดหลกสตรวทยาศาสตรระบบโลก ในโรงเรยน จำนวน 4 โรงเรยน ไดแก

โรงเรยนสตรวดอปสรสวรรค โรงเรยนบางมด(ตนเปาววทยาคาร) โรงเรยนวดราชโอรสและโรงเรยนนาหลวง ในชวงเดอน

สงหาคม – กนยายน 2553

39

Page 42: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ดำเนนการตงแตปงบประมาณ 2547 มจดประสงคเพอปลกฝงและสงเสรมเยาวชนในระดบ

มธยมศกษาใหมความสามารถในการเรยนรและสงสมประสบการณดานการวจย การออกแบบ การทดลอง

การประดษฐ และการสรางงานสนทรยะ ทำใหมกลไกคดนกเรยนทมความสามารถเฉพาะทางวทยาศาสตร

และเทคโนโลย รวมทงเปนการเตรยมความพรอมในการเปดรบนกศกษาเขาศกษาตอระดบปรญญาตร

อกทงชวยใหเดกและเยาวชนจำนวนหนงไดพฒนาศกยภาพของตนในสงทเชอวามความสามารถเฉพาะ

ตวหรอมฉนทะ

ชอโครงการ 2B-KMUTT มความหมายไดสองนย กลาวคอ 2B อาจหมายถงอกษร B สองตวในคำ

The Best and The Brightest ซงเปนเปาหมายยทธศาสตรของ มจธ. ทตองการแสวงหาและพฒนานกศกษา

ทมความเปนผนำ ความโดดเดนและศกยภาพสง หรอ to be KMUTT ซงหมายถง การกาวเขามาเปนนกศกษา

มจธ.

ในการดำเนนงาน มจธ. ใหนกเรยนทสนใจสงใบสมครและคดเลอกเบองตน พรอมกบไปสมภาษณ

นอกพนททวประเทศ โดยคดเลอกนกเรยนระดบมธยมศกษาปท 4-5 และนกเรยนระดบ ปวช. ทม

ความสามารถ โดดเดน มความสนใจงานวจยและการประดษฐทางดานวทยาศาสตร วศวกรรมศาสตร

สถาปตยกรรมศาสตร คอมพวเตอร การออกแบบสงประดษฐ และเทคโนโลยอนๆ จากโรงเรยนและ

วทยาลยตามภมภาคตางๆ ทวประเทศ มาเขารวมกจกรรม ทำวจย และใชชวตรวมในกลมวจยภายใน

มหาวทยาลยกบอาจารย นกวจย และนกศกษา โดยกจกรรมจดขนในชวงปดภาคเรยน ประมาณเดอนเมษายน

– พฤษภาคม ของทกป เปนเวลาประมาณ 4 สปดาห เมอจบโครงการ นกเรยนจะนำเสนอผลงานแก

คณะอาจารยและนกเรยนไดรบฟง เปนการฝกการนำเสนอผลงานวชาการ และมการคดเลอกผลงาน

ดเดนขนมาจำนวนหนง

นกเรยนทเขารวมโครงการไดลงมอปฏบตงานจรงในหองปฏบตงานของ มจธ. (บางมด) และ มจธ.

(บางขนเทยน) ซงจะอำนวยความสะดวกใหกบนกเรยนทเขารวมโครงการทกคน โดยจดหาทพกใหกบ

นกเรยนทมาจากตางจงหวด และนกเรยนในกรงเทพฯ ทเดนทางไปกลบไมสะดวก พรอมกนน ไดจด

อาจารยและนกศกษาพเลยงไวคอยดแลและอำนวยความสะดวกแกนกเรยนทมาเขารวมโครงการ โดย

พเลยงแตละคนจะดแลนกเรยนเพยง 1-2 คนเทานน

หลงการเขารวมโครงการ นกเรยนทมฉนทะ ความมงมน ความตงใจ และความเปนผนำมศกยภาพ

หรอมความสามารถพเศษ จะไดรบการเสนอชอตอคณะกรรมการคดเลอกใหเขาศกษาตอในระดบ

ปรญญาตรในสาขาวชาตางๆ ของมหาวทยาลย นอกจากนนนกเรยนอาจไดรบทนการศกษา หรอ

ทนเพชรพระจอมเกลา สำหรบนกศกษาระดบปรญญาตรทมการคดสรรเดกทมความเปนผนำ

มความสามารถเฉพาะปละไมตำกวา 180 ทน

ตงแตปพ.ศ. 2547 - 2553 มหาวทยาลยจดโครงการ 2B-KMUTT มาแลว 7 รน โดยรนท 7

จดขนระหวางวนท 16 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2553 มนกเรยนเขารวมโครงการจำนวน 268 คน

มหาวทยาลยไดคดเลอกนกเรยนชน ม.6 ของโครงการ 2B-KMUTT รนท 6 – 7 เขาศกษาตอในปการศกษา

1.5 โครงการ 2B - KMUTT

40

Page 43: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

2552 จำนวน 93 คน ดงน คณะวศวกรรมศาสตร จำนวน 65 คน คณะวทยาศาสตร จำนวน 5 คน คณะ

ครศาสตรอตสาหกรรมและเทคโนโลย จำนวน 18 คน คณะเทคโนโลยสารสนเทศ จำนวน 4 คน และ

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จำนวน 1 คน

ประโยชนท มจธ. ไดรบจากโครงการ 2B-KMUTT คอ ทำใหนกเรยนไดรบความรมประสบการณ

ในการเรยนรการทำงานวจย รจก มจธ. และทำใหนกเรยนคนพบตวเอง และทราบถงความถนดของตนใน

การเลอกคณะทจะศกษาตอในระดบปรญญาตร รวมทงเปดโอกาสใหนกเรยนไดเขาศกษาตอในมหาวทยาลย

เทคโนโลยพระจอมเกลาธนบรไดโดยตรง

นอกจากนยงทำให มจธ. ไดนกศกษาทดมคณภาพ เพราะไดผานกระบวนการคดเลอกในระดบ

หนง นอกจากนยงเปนนกศกษาทมลกษณะพเศษ กลาวคอ มความรกวางขวางและสนใจกจกรรมนอก

หองเรยน เปนนกเรยนผนำในลกษณะตางๆ มความคดสรางสรรค และมแนวคดในการทำงานเพอสงคม

สามารถชวยเผยแพรชอเสยงของ มจธ. ไดในระยะยาว

โครงการ Junior KMUTT Membershipเรมเปดรบสมาชกไดตงแตเดอนกนยายน 2548 มผสมครเปนสมาชก จากการท มจธ. ไปรวมจดนทรรศการ

ตามโครงการประชาสมพนธในเชงรก โครงการ 1 อำเภอ 1 มจธ. และโครงการ 2B-KMUTT

ปจจบนโครงการมสมาชก รวม 1,920 คน โดยสมาชกของโครงการ Junior KMUTT Membership

จะไดรบบตร Membership เปนบตรประจำตวทกคน แลวยงไดรบขาวสารจาก มจธ. อยางตอเนอง รวมทง

ไดรบสทธพเศษตางๆ อก อาท สทธในการเขารวมโครงการ 2B-KMUTT สทธในการไดรบ Account ในการรบ-สง

จดหมายอเลกทรอนกส (E-mail) และการใชอนเทอรเนตไดทวประเทศ รวมทงสามารถเขา ใชบรการหองสมด

และหองคอมพวเตอร ในชวงทมารวมกจกรรมกบทาง มจธ. ดวย

เปาหมายของโครงการ นอกจากจะเปนการประชาสมพนธ มจธ. แลว ขอมลทมใหนกเรยนอยางตอเนอง

จะทำใหนกเรยนใกลชดกบ มจธ. และรสกเปนสวนหนงของ มจธ. อกทงเปนประโยชนในการตดสนใจเลอกเขา

ศกษาใน มจธ. อกดวย

41

Page 44: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

1.6 โครงการพฒนาอจฉรยภาพทางวทยาศาสตรและเทคโนโลยสำหรบเดก และเยาวชนระดบมธยมตน (Junior Science Talent Project : JSTP) สำนกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต

ขอมลพนฐานโครงการพฒนาอจฉรยภาพทางวทยาศาสตรและเทคโนโลยสำหรบเดกและเยาวชน เกดจาก

การรวมตว ของเหลานกวทยาศาสตรชนนำของไทย ทเชอมนวาเดกและเยาวชนไทยจะสามารถเตบโตขน

เปน นกวทยาศาสตร นกเทคโนโลย นกวจย ทมคณภาพไดในอนาคตหากมระบบบมเพาะทดและม

พเลยงคอยดแลใหคำแนะนำอยางเหมาะสม โดยมหนวยงานทรวมงานเกยวของสนบสนนไดแก สำนกงาน

พฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต(สวทช.) และ สำนกงานกองทนสนบสนนการวจย (สกว.)

สนบสนนทน รวมกบ มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

มหาวทยาลยเชยงใหม มหาวทยาลยวลยลกษณ ซงทง 4 แหง รบผดชอบดแลกลมนกเรยนระดบ

มธยมศกษาตอนตน

หลกการ 1. เสาะหาและพฒนาผทมความสามารถพเศษทางวทยาศาสตร(Gifted and Talented Children) และ

ผมอจฉรยภาพทางวทยาศาสตรทงระดบ มธยมศกษาตอนตน และ มธยมศกษาตอนปลาย

2. ใชหลกการเสรมประสบการณ (Enrichment) และ Mentoring ภายใตการดแลของนกวทยาศาสตร

และสนบสนนทนการศกษาสำหรบผมอจฉรยภาพในระยะยาว จนจบ ปรญญาเอก (ในประเทศ)

วธการ (ระดบมธยมศกษาตอนตน )1. ประกาศใหสมครจากทวประเทศ (มนกเรยนสมครประมาณ 500 คน/ป)

2. Shortlist และ สมภาษณทวประเทศ (ประมาณ 200 คน) และคดเลอกเขา โปรแกรมเสรมประสบการณ

(Enrichment program ) เวลา 1 ป จำนวน 30 คน

3. โปรแกรมเสรมประสบการณ ประกอบดวย

- คายเสรมประสบการณ (Enrichment camp) 3 ครง ๆ ละ ประมาณ 1 สปดาห

เดอน พฤษภาคม , เดอน ตลาคม , เดอนเมษายน ปถดไป

- การทำโครงการวทยาศาสตร 1 ป ภายใตคำแนะนำของนกวทยาศาสตร

(สวนใหญเปนอาจารยมหาวทยาลย และนกวจย ทงใน กทม. และ

ตางจงหวด)

- กจกรรมเสรม (Supplementary activities) อน ๆ 1 – 3 ครง/ป

ครงละ 2-3 วน ในเดอนกรกฎาคม,สงหาคม,ธนวาคม

4. คดเลอกนกเรยนผมอจฉรยภาพ เพอ mentoring และรบทน

ระยะยาวจนจบปรญญาเอก รนละ 2 – 3 คน โดยดผลจากโปรแกรม

เสรมประสบการณ การทำโครงงาน ฯลฯ

42

Page 45: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

กจกรรมในปงบประมาณ 2553 ทผานมาโครงการฯไดมการดำเนนงาน

ตางๆแสดงในตารางท 1

ตารางท 1 สรปกจกรรมตางๆในป งบประมาณ 2553กจกรรม รายละเอยด ผลลพธทเกดขน

คดเลอกและสมภาษณนกเรยนรนท 13 ในสวนกลาง จำนวนคณะทำงาน 23 คน

วนท 6-7 ก.พ 53

สถานท : มจธ.บางมด

- คณะทำงาน จาก มจธ. +ม.เกษตรศาสตร + ม.

เชยงใหม + ม.วลยลกษณ + สวทช. สมภาษณ

นกเรยนในเขตกรงเทพฯ และจงหวดใกลเคยง

- คดเลอกนกเรยนเขารวมโครงการฯในสวนก

ลางไดจำนวน 16 คน จากผ ไดรบเขารอบ

สมภาษณ 88 คน คดจากผสมคร 241 คน

(เฉพาะสวนกลาง)

สมภาษณนกเรยนรนท 13 ใน สวนภมภาค จำนวนคณะทำงาน 20 คนภาคเหนอ

วนท 20 – 21 ก.พ 53

ภาคอสาน

วนท 6 – 8 ม.ค 53

ภาคใต

วนท 13-15 ม.ค 53

- คณะทำงานแบงกลมเพอไปสมภาษณในแตละ

ภมภาคของประเทศโดยเลอกจงหวดทนกเรยน

สวนใหญสามารถเดนทางมาสมภาษณไดสะดวก

และใชสถานทสมภาษณในสถาบนการศกษาทงใน

มหาวทยาลยและโรงเรยนมธยม

- คดเลอกนกเรยนเขารวมโครงการฯในสวน

ภมภาคไดจำนวน 17 คน จากผ ไดรบ เขารอบ

สมภาษณ 108 คน จากผสมคร 319 คน

(เฉพาะสวนภมภาค)

คายเสรมประสบการณ รนท 12 ครงท 2 จำนวนผเขารวม 70 คน (นกเรยน 45 คน , อาจารยและผชวย 25 คน)วนท 16-20 ต.ค 52

สถานท :

มหาวทยาลย

เกษตรศาสตร

บางเขน

- การทดลอง เรอง วทยาศาสตรจากการทำ

ปลาสม

- การเรยนรแบบทดสอบทางจตวทยา

เรอง พซซาอารมณ

- กจกรรมฝกทกษะ การสรางหนยนต

- การนำเสนอความกาวหนาโครงงาน

วทยาศาสตร รน 12

- เดกและเยาวชนไดเชอมโยงความร จากภม

ปญญาชาวบานมาสหองทดลองทางวทยา-

ศาสตร ผานการทำปลาสม

- เดกและเยาวชนไดเรยนร การเขาสงคมการ

ทดสอบลกษณะนสยของตนเองรวมถงการ

อยรวมกบผทแตกตางจากตน

- เดกและเยาวชนไดออกแบบและสราง

หนยนต จากวสดตางๆ ใหตดกบลกโปง

ลอยไปในทศทางทบงคบ

- เ ด ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ไ ด น ำ เ ส น อค ว า ม

กาวหนาโครงงานวจยของตนดวย โปสเตอร

แตบรรยายดวยรปแทน ตวอกษร

43

Page 46: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

กจกรรม รายละเอยด ผลลพธทเกดขนกจกรรมเสรมทกษะ รนท 12 ครงท 2 จำนวนผเขารวม 42 คน (นกเรยน 27 คน , อาจารยและผชวย 15 คน)วนท 5 - 7 ธ.ค 52

สถานท :

สถานวจยสตวปาดอย

เชยงดาว

- การเรยนรเรอง นก และการสำรวจเสนทางศกษา

ธรรมชาตของนกบนดอยเชยงดาว

- เดกและเยาวชนไดเรยนรและฝกทกษะ

สงเกตการดนก การทำวจยดาน

นก ในพนทจรง

คายเสรมประสบการณ รนท 12 ครงท 3 จำนวนผเขารวม 75 คน (นกเรยน 50 คน , อาจารยและผชวย 25 คน)วนท 2 – 9 เม.ย 53

สถานท :

มหาวทยาลยวลยลกษณ

- ทศนศกษา ชมชนครวง ชมชนพงตนเอง

- การทดลองเรอง การขนรปยางพารา

งานไมจากไมยาง

- การเรยนรเรอง ไมโครเวฟ

- ทศนศกษา ศนยวจยและพฒนาประมงชายฝง

จ.นครศรธรรมราช

- ทศนศกษา ศนยวจยปาลมนำมน

จ.นครศรธรรมราช

- การนำเสนอโครงงานวทยาศาสตร

- เดกและเยาวชนไดเรยนรการพงชนเองของ

ชาวบาน การยอมผาจากสธรรมชาต การผลต

กระแสไฟฟาจากพลงนำ เปนตน

- เดกและเยาวชนไดทดลองในหองวจยของ

การนำยางพาราไปใชงานและผลตภณฑ

ของไมยาง

- เดกและเยาวชนไดเรยนร คลนไมโครเวฟ

- เดกและเยาวชนไดเรยนรงานวจยดานการ

ประมงและงานวจยของปาลมนำมนททำอย

ในปจจบนคายเสรมประสบการณ รนท 13 ครงท 1 จำนวนผเขารวม 84 คน (นกเรยน 61 คน , อาจารยและผชวย 23 คน)วนท 3 – 8 พ.ค 53

สถานท :

มหาวทยาลยเทคโนโลย

พระจอมเกลาธนบร

- การเรยนรดวย Constructionism Lab ในกจกรรม

Lego Logo

- การทดลองเรอง “พนธวศวกรรม และ Biobrick”

- ทศนศกษา ระบบนเวศน และวถชวตชาวบาน

ปาชายเลน คลองบางขนเทยน โรงเรยน

คลองพทยาลงกรณ

- เดกและเยาวชนไดฝกทกษะและระดมความ

คดชวยกนสรางอปกรณอำนวยความสะดวก

ตางๆโดยตอจาก Lego

- เดกและเยาวชนไดเรยนรเรอง DNA ฝก

ปฏบตการการตดตอ DNA การทำ PCR

ในหองทดลอง

- เดกและเยาวชนไดเรยนรความเปนอยของ

ชาวบานในพนทบางขนเทยน ผลตภณฑจาก

ปาชายเลน และลองเรอชมหมบานของชาว

ประมงพนบาน

- เดกและเยาวชนมเจตคตทดตอการทำงาน

ดานวทยาศาสตรกจกรรมเสรมทกษะ รนท 13 ครงท 1 จำนวนผเขารวม 71 คน (นกเรยน 49 คน , อาจารยและผชวย 22 คน)วนท 12 - 14 ส.ค 53

สถานท :

มหาวทยาลยเทคโนโลย

พระจอมเกลาธนบร

วทยาเขตราชบร

- ทศนศกษา วดมหาธาต จปาถะภณฑคบว ถำเขาง

เขาชองพราน

- การทดลองเรอง “ปากบกาซเรอนกระจก”

- การทดลองเรอง “ผงโพรงและผงมม”

- เดกและเยาวชนไดศกษาการปลดปลอยกาซ

เรอนกระจก และทำการทดลองวดคากาซ

มเทนจากพนทนาขาว

- เดกและเยาวชนไดเรยนรภาษาของผงมม

วธการสรางผงนางพญาการประชมคณะทำงานประจำป JSTP Retreat 53วนท 18 ม.ค. 53

สถานท :

มหาวทยาลยเทคโนโลย

พระจอมเกลาธนบร

- การประชมประจำปของคณะทำงานโครงการ

JSTP ม.ตน และ สวทช.

- คณะทำงานรวมวางแผนและทบทวนการ

ดำเนนงานของโครงการJSTP ม.ตน

ตลอดปทผานมา

44

Page 47: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ตารางท 2 ผลงานวจยทไดรบการตพมพในวารสารนานาชาตของเยาวชน JSTP ป 2553 (ต.ค.52-ก.ย.53)

ตารางท 3 ผลงานเดนการประกวด แขงขน รางวล ทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย เยาวชนJSTP ในป พ.ศ. 2553 (ต.ค.52 - ก.ย.53)

ท ชอ-นามสกล ชองานวจย วารสาร1. นางสาวธนยพร วงศเนตร

(JSTP2) และคณะ

ตพมพผลงานวจยเรอง

1. “Kinetic Isotope Effects on the Non-

covalent Flavin Mutant Protein of Pyra-

nose 2-Oxidase Reveal Insights into the

Flavin Reduction Mechanism”

2.” H-Bonding and Positive Charge at

the N(5)/O(4) Locus Are Critical for Co-

valent Flavin Attachment in Trametes

Pyranose 2-Oxidase”

วารสาร Biochemistry

Vol.49 No17,

วารสาร Journal of molecular biology

Vol.402 (3)

2. นายทวธรรม ลมปานภาพ

(JSTP4) และคณะ

ตพมพผลงานวจยเรอง

1. “A DFT investigation of methanolysis

and hydrolysis of triacetin”

2. “Resolutions of the Coulomb operator

Part III. Reduced-rank Schrodinger

equations”

วารสาร J. Mol. Struct

Vol. 955(1-3)

วารสาร J Phys. Chem. Chem. Phys

3. นายสขสนต อทธปญญานนท

(JSTP 6) และคณะ

ตพมพผลงานวจยเรอง

“The electrophysiological time course of

the interaction of stimulus conflict and

the multisensory spread of attention.”

วารสาร J Neurosci, Vol.31(10)

ท ชอ-นามสกล ชอกจกรรม รางวลทไดรบ1. นายณฏฐ ปยะปราโมทย

(JSTP 6)

1. การแขงขนพฒนาตน แบบ Real-Time Engine Control Unit

(ECU) ในงาน TESA Top Gun Rally 2009 จดโดย สมาคมสมองกล

ฝงตวไทย (TESA) วนท 10 พฤศจกายน 2552

2.การแขงขนระบบปฏบต การลนกซแหงประเทศไทย ครงท 10

จดโดย หนวยปฏบตการวจยพฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรส

(OSS) - NECTEC วนท 11-13 กมภาพนธ 2553

ชนะเลศ

ชนะเลศ

2. นายสธรกษ ฤกษด

(JSTP 6)

1.เปนตวแทนเยาวชนไทยเขารวมการประชมผ ไดรางวลโนเบล

ณ เมองลนเดา ประเทศเยอรมน ในวนท 27 มถนายน -2

กรกฎาคม 2553

ตวแทนประเทศไทย

45

Page 48: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ท ชอ-นามสกล ชอกจกรรม รางวลทไดรบ3. นางสาวอตพร เทอดโยธน

(JSTP 7)

1.การคดเลอกผแทนประเทศไทยเขารวมประกวดผลงานวจย

ในการประชมระดบนานาชาตของสมาพนธนสตนกศกษาแพทย

แหงเอเชย ครงท 23 ณ ประเทศมาเลเซย วนท 7 ธนวาคม

2552

2.การประกวดงานวจยในงาน The 23rd East Asian Medical

Students’ Conference (EAMSC) 2010 โดย AMSA Interna-

tional วนท 14-19 มกราคม 2553

3.ไดรบพระราชทานเครองราชอสรยาภรณ อนเปนทสรรเสรญ

ยงดเรกคณาภรณ เนองจากเปนผแทนประเทศไทยเขาแขงขน

และไดรบรางวลเหรยญทองจากการแขงขนชววทยาโอลมปก

ระหวางประเทศ ณ เมองมมไบ ประเทศอนเดย ซงเปนการ

สรางชอเสยง ใหกบประเทศ วนท 7 เมษายน 2553

รางวลชนะเลศ

รองชนะเลศอนดบ 1

พเศษ

4. นายรณพร ชยเชาวรตน

(JSTP 7)

1.การแขงขนออกแบบและสรางหนระดบนานาชาต ครงท 21

”International Design Contest 2010” (IDC RoBoCon 2010)

นครเซยงไฮ ประเทศสาธารณรฐประชาชนจน วนท 5-18

สงหาคม 2553

2.การแขงขนออกแบบและสรางหนยนตแหงประเทศไทย ครงท

3 (Robot Design Contest 2010 หรอ RDC 2010) วนท 15

พฤษภาคม 2553

3.ไดรบการพจารณาคดเลอกเดกและเยาวชนดเดนแหงชาต

เนองในงานวนเยาวชนแหงชาต ป 2553 และเขารบ

พระราชทานโลเกยรตคณ และเกยรตบตร จากสมเดจ

พระบรมโอรสาธราชฯ สยามมกฎราชกมารเนองในโอกาสวนเ

ยาวชนแหงชาต 20 กนยายน 2553

ตวแทนประเทศไทย

รองชนะเลศ

เยาวชนดเดน

5. นายอาฎล ศรพธนะ

(JSTP 8)

1.เปนตวแทนเยาวชนไทยเขารวม London International

Youth Science Forum 2010 (LIYSF 2010) ประเทศองกฤษ

วนท 27 กรกฎาคม – 10 สงหาคม 25536. นายวเรศ จนทรเจรญ

(JSTP 8)

1.การแขงขน Thailand Zero-Gravity Experiment วนท 10

กมภาพนธ 2553 จดโดย สวทช.และองคการสำรวจอวกาศ

ญปนหรอ JAXA

2.เปนตวแทนประเทศไทยไปเขารวมทำการทดลองโครงการ

Zero-Gravity Experiment ณ ประเทศญปน โดย JAXA

ชนะเลศ

7. นางสาวณฐชญา สคนธ

(JSTP 10)

1.เขารวมนำเสนอผลงาน ใน The 6th International Students

Science Fair 2010 ณ Australian Science and Mathematics

School ณ เมอง Adelaide ประเทศออสเตรเลย วนท 13-17

ก.ย 53

ตวแทนประเทศไทย

46

Page 49: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ท ชอ-นามสกล ชอกจกรรม รางวลทไดรบ8. นายกวน เมศรศรตระกล

(JSTP 10)

1. The 1st Chinese Cultural Experience Summer Camp

for International High School Students ณ กรงปกกง

ประเทศสาธารณรฐประชาชนจน วนท 14-24 พฤษภาคม

2553

ตวแทนประเทศไทย

9. นายวศน ตจนดา

(JSTP 10)

1.การแขงขน Thailand Zero-Gravity Experiment วนท 10

กมภาพนธ 2553 จดโดย สวทช. และองคการสำรวจอวกาศ

ญปนหรอ JAXA

2.เปนตวแทนประเทศไทยไปเขารวมทำการทดลองโครงการ

Zero-Gravity Experiment ณ ประเทศญปน โดย JAXA

ชนะเลศ

10. นางสาวสธารน เงนนา

(JSTP 10)

1.โครงการคดเลอกทตไบเออรเพอสงแวดลอม ประจำป 2553

วนท 16 ตลาคม 2553 จดโดย บรษทไบเออรไทย จำกด รวม

กบโครงการสงแวดลอมแหงสหประชาชาต

ชนะเลศ

11 นายพลเดช อนนตชย

(JSTP10)

1.โครงการคดเลอกทตไบเออรเพอสงแวดลอม ประจำป 2553

วนท 16 ตลาคม 2553 จดโดย บรษทไบเออรไทย จำกด รวม

กบโครงการสงแวดลอมแหงสหประชาชาต

ชนะเลศ

12 นายพสษฐ สมจรรยากล

(JSTP12)

1.การแขงขนหนยนต สพฐ. ชงแชมปประเทศไทย 2553 วนท

30 กรกฏาคม – 1 สงหาคม 2553

ชนะเลศ

ประเภทอตโนมต

ระดบมธยมปลาย13 นายตอพงศ ลำเลศ

(JSTP12)

1.คายวทยาศาสตร ทศนยเยาวชนรสเซย

Okean ในหวขอ “Childen Ecology Forum-Live,the Earth”

ระหวางวนท 13 กนยายน.- 4 ตลาคม 2553 ณ

เมองวลาดวอสตอด สหพนธรฐรสเซย

เปนตวแทน

ประเทศไทย

47

Page 50: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ตารางท

4 โครงงานว

ทยาศ

าสตร

นก

เรยนโคร

งการ J

STP

รนท

13

ทชอ

นามส

กลระ

ดบโร

งเรย

นโค

รงงา

นวทย

ฯm

ento

r

1ด.

ญ.

กลธด

าเข

จรรก

ษม.

2สร

นารว

ทยา

การพ

ฒนา

เครอ

งตนแ

บบผล

ตกระ

แส

ไฟฟาแ

บบ H

ybrid

ขนา

ดเลก

รศ.ด

ร. ธ

นดชย

กลว

ราวน

ชพงษ

สาข

าวชา

วศวก

รรมไ

ฟฟา

สำนก

วชาว

ศวกร

รมศา

สตร

ม.เท

คโนโ

ลยสร

นาร

2ด.

ญ.

ชนกน

นท

สวรร

ณนท

ม.

3วฒ

นาวท

ยาลย

การส

กดสา

รทมป

ระโย

ชนจา

กเปล

อก

กะทก

รก

รศ.ด

ร.วร

ะศกด

สระ

เรอง

ชย ส

ายวช

าเทค

โนโล

ยชวภ

าพ

คณะท

รพยา

กรชว

ภาพแล

เทคโ

นโลย

มจ

ธ.

3น.

ส.ชน

ากาน

นนทเ

จรญ

ม.3

จฬาภ

รณ

ราชว

ทยาล

ย เช

ยงรา

วธกำ

จดหญ

าเจา

ชออก

จาก

กางเกง

ผศ.ด

ร.สร

วด ช

มเดช

ภา

ควชา

ชววท

ยา คณ

ะวทย

าศาส

ตร

ม.

เชยง

ใหม

4นา

ยชน

นทร

ไตรท

พพสม

ยม.

4เต

รยมอ

ดมศก

ษา

หนยน

ตปฏ

บตกา

รวทย

าศาส

ตร

อ.ปญ

ญา

เหลา

อนนต

ธนา

ภาคว

ชาวศ

วกรร

มไฟฟา

คณวศ

วกรร

มศาส

ตร

มก.

5ด.

ช.ชย

ตม

พนจ

พงศ

ม.

2สว

นกหล

าบวท

ยาลย

ลงกร

ะดาษ

พบไ

ดจาก

วสดธ

รรมช

าต

สำหร

บเกษ

ตรก

ผศ.ธรศ

กด ห

มากผ

น สา

ยวชา

เทคโ

นโลย

วสด

คณะพ

ลงงา

นสงแ

วดลอ

มและ

วสด

มจธ.

6ด.

ช.ดล

ยวทย

บณ

ยเวท

ยม.

3สต

รศรน

านเร

องกร

ะปลก

ออมส

น นา

ฬกา

ปลก

อ.สข

ม อส

เสงย

ม ภา

ควชา

ฟสก

ส คณ

ะวทย

าศาส

ตร

ม.เช

ยงให

ม7

ด.ญ

.ธน

พร

รกษาจ

นทร

ม.3

เบญ

จะมะ

มหาร

าชเป

รยบเ

ทยบช

นดขอ

งอาห

ารนก

ทม

ผลตอป

รมาณ

ไนโต

รเจน

ในมล

นก

อ.นส

.พ.ด

ร.ชย

วฒน

บญแก

ววรร

ณ ภ

าควช

าสตวบ

าล ค

ณะเ

กษตร

มก.

8ด.

ญ.

ธนภร

เจรญ

ขวญ

ม.2

เบญ

จะมะ

มหาร

าชสา

รสกด

จากม

งคด

ตาน

เชอ

Stap

hyloco

ccus

aur

eus

จากโ

รคระ

บาด

Stap

hyloco

ccal

food

poiso

ning

ดร.ส

พจน

กาเซม

ภาค

วชาโ

รคพช

คณะเ

กษตร

มก.

9น.

ส.ธน

าพร

ศรคล

ายม.

4เต

รยมอ

ดมศก

ษา

การเปร

ยบเท

ยบปร

ะสทธ

ภาพใน

การ

ดดซบ

สารฟ

อมาด

ไฮด

ของต

พลด

าง บ

อสตนเ

ฟรน

และ

เงนไ

หล

มาโด

ยใชโ

ปรแก

รมทา

งคอม

พวเ

ตอร

(กลอ

งสมอ

งกล

(sci –

box

) +

Delphi

)

รศ.ด

ร.วร

ะศกด

สระ

เรอง

ชย ส

ายวช

าเทค

โนโล

ยชวภ

าพ

คณะท

รพยา

กรชว

ภาพแล

ะเทค

โนโล

ย ม

จธ.

48

Page 51: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ทชอ

นามส

กลระ

ดบโร

งเรย

นโค

รงงา

นวทย

ฯm

ento

r10

นาย

ธชธร

ธรรม

บวร

ม.3

อดรพ

ทยาน

กลพลง

งานไ

ฟฟาจ

ากใต

ทะเล

รศ.ด

ร. ธ

นดชย

กล

วราว

นชพงษ

สาขา

วชาว

ศวกร

รมไฟ

ฟา

สำน

กวชา

วศวก

รรมศ

าสตร

ม.เท

คโนโ

ลยสร

นาร

11ด.

ญ.

ธญธด

า เจ

ยมพจม

านม.

2สร

าษฎร

ธาน

Is it

delicious

, isn

’t it

?อา

จารย

จาก

ม.วลย

ลกษณ

12

ด.ญ

.ธน

ยธรณ

จล

ภาค

ม.2

เฉลม

ขวญ

สตร

หนไล

กาขบ

ไลไข

หวดน

กผศ

.ดร.สร

วด ชม

เดช

ภาค

วชาช

ววทย

า ค

ณะว

ทยาศ

าสตร

ม.เช

ยงให

ม13

น.ส.

เบญ

จวรร

ณพนธ

ศาสต

รม.

4วช

ราลย

กระถ

างตนไ

มจาก

กากม

ะพรา

วดร

.สขจ

ตต ก

งวาน

คณาก

ร ภา

ควชา

เคม

คณะว

ทยาศ

าสตร

ม.

เชยง

ใหม

14ด.

ช.ปต

ภม

ฉลาด

สกล

ม.2

ราชส

มาวท

ยาลย

สารส

กดจา

กเปล

อกมง

คดตอต

าน

โรคใ

บไหม

ในใบ

หมอน

ดร.ส

พจน

กาเซม

ภาค

วชาโ

รคพช

คณะเ

กษตร

มก.

15ด.

ญ.

เปรม

กาอง

ษาน

ามม.

3พชย

รตนา

คาร

การศ

กษาก

ารผล

ตพลา

สตกช

วภาพ

จากจ

ลนทร

ย La

ctob

acillus

และ

Bacillu

s

อาจา

รย จ

าก ม

.วลย

ลกษณ

16ด.

ช.พรภ

วษย

จนตาแ

กวม.

2สภ

าราช

นกา

รศกษ

าการ

เปลย

นแปล

งทาง

ธรณ

ทเดน

ชด

อาจา

รย จ

าก ม

.วลย

ลกษณ

17นา

ยพรว

สพงศ

ธระว

รรณ

ม.4

สราษ

ฏรพทย

าEc

oplastic

อาจา

รย จ

าก ม

.วลย

ลกษณ

18

ด.ช.

พชา

มญช

กฤตยร

งสต

ม.2

สาธต

มหาว

ทยาล

ศรนค

รนทร

วโรฒ

ปทม

วน

รถไร

คนขบ

ผศ.ด

ร.อน

รรนพ

เรอ

งวเศ

ษ ภา

ควชา

วศ.เค

รองก

คณะว

ศวกร

รมศา

สตรม

จธ.

19ด.

ช.ภทร

ดษบร

รจง

ม.2

สาธต

แหงม

.เกษตรศ

าสตร

ศนยว

จยแล

ะพฒ

นากา

รศกษ

โครง

งานด

านคณ

ตศา

สตรก

ดารา

ศาสต

อาจา

รย จ

าก ม

ก.

20ด.

ช.ภา

นพงษ

เห

ลองศ

รธญ

ญา

ม.2

สวนก

หลาบ

วทยา

ลยกร

ะดาษ

อดจา

กกระ

ดาษทใช

แลว

ผศ.เอ

กชย

วมลม

าลา

สายว

ชาเท

คโนโ

ลยวส

คณะพ

ลงงา

นสงแ

วดลอ

มและ

วสด

มจธ.

21ด.

ช.ภา

สกร

ชยเจ

รญม.

2เบ

ญจม

ราชท

ศ จน

ทบร

ไอศก

รมผล

ไมแล

คโตเพ

อสขภ

าพดร

.นอง

นช ศ

รวงศ

ภา

ควชา

คหกร

รมศา

สตร

คณ

ะเกษ

ตร

มก.

22ด.

ช.รช

ตภา

คย

ตนต

แสงห

รญม.

2สา

ธตจฬ

าลงก

รณ

มหาว

ทยาล

ย (ฝ

ายมธ

ยม)

การท

ำ Un

iver

sal ind

icat

or

จากต

นไม

รศ.ด

ร.วร

ะศกด

สระ

เรอง

ชย ส

ายวช

าเทค

โนโล

ยชวภ

าพ

คณะท

รพยา

กรชว

ภาพแล

ะเทค

โนโล

ย ม

จธ.

23ด.

ญ.

วรชณ

พธร

วงษว

านช

ม.2

สวนก

หลาบ

วทยา

ลย ร

งสต

อฐบล

อกแน

วใหม

ผศ

.เอกช

ย วม

ลมาล

า สา

ยวชา

เทคโ

นโลย

วสด

คณะพ

ลงงา

นสงแ

วดลอ

มและ

วสด

มจธ.

49

Page 52: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ทชอ

นามส

กลระ

ดบโร

งเรย

นโค

รงงา

นวทย

ฯm

ento

r

24ด.

ญ.

วสกา

ญจณ

พรช

ยวฒ

นากร

ม.4

พนส

พทย

าคาร

อยระ

หวาง

การน

ำเสน

อ-

25ด.

ญ.

ศศชา

ศรปร

ะภาน

กลม.

3บด

นทรเ

ดชา (ส

งห ส

งหเส

น)วค

ซนชว

ภาพปอ

งกนโ

รคใน

พช

ดร.อ

นงคน

ช สา

สนรก

กจ ภา

ควชา

โรคพ

ช คณ

ะเกษ

ตร

มก.

26ด.

ช.ศก

วสศร

ประภ

าพร

ม.3

จฬาภ

รณรา

ชวทย

าลย

เชยง

ราย

ไอนำ

ดแลต

นไม

ผศ. ดร

. กา

นดา

หวงช

ย ภา

ควชา

ชววท

ยา คณ

ะวทย

าศาส

ตร

ม.เช

ยงให

ม27

ด.ช.

ศภวช

ปราน

มนตร

ม.2

มงฟอร

ตวท

ยาลย

แผนก

มธยม

การเ

รยนก

ารสอ

นดวย

ระบบ

สารส

นเทศ

(คอ

มพวเ

ตอร

)

ดร.วชร

จำป

ามล

ภาคว

ชาคอ

มพวเ

ตอร

คณ

ะวทย

าศาส

ตร

ม.

เชยง

ใหม

28ด.

ช.สช

าญวว

ฒนเ

ศรษฐช

ยม.

2สา

ธตมห

าวทย

าลย

ศรนค

รนทร

วโรฒ

ปทม

วน

การห

าปรม

าตรข

องทร

งตนเ

หลยม

ใดๆ

โดยใ

ชสตรส

ำเรจ

รศ.ด

ร.วว

ฒน

เรอง

เลศป

ญญ

ากล

(มจธ

.) สถ

าบนก

ารเร

ยนร

มจธ.

29ด.

ช.อท

เมท

เทยม

สอาด

ม.3

สามเ

สนวท

ยาลย

Para

de o

f Cluster

Rob

otอ.

ปญญ

า เห

ลาอน

นตธน

าภาค

วชาว

ศวกร

รมไฟ

ฟา

คณะว

ศวกร

รมศา

สตร

มก.

30ด.

ช.อฑ

อรรถ

เศรษ

ฐม.

2ระ

ยองว

ทยาค

มเค

รองผ

ลตพลง

งานไ

ฟฟาด

วยพลง

งานค

ลน

นายช

าตร

วงษ

แกว

สำน

กหอส

มด ม

จธ.

31ด.

ช.อา

ทตย

ศกดส

ทธพทก

ษม.

3ปท

มเทพ

วทยา

คาร

เกษตรว

งกลม

ดร.ส

ตเข

ตต น

าคะเ

สถยร

าควช

าพชไ

รนา

คณะเ

กษตร

มก.

50

Page 53: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ไดดำเนนงานและจดกจกรรมทงดานการวจยและบรการวชาการทเกยวของกบการเรยนรใหแกสงคมและชมชน โดยให

ความสำคญกบการพฒนาคนใหมคณภาพดานความสามารถในการเรยนรดวยตนเอง โดยไดบรณาการทกษะการคด

และแนวคด ในการอนรกษดานพลงงานและสงแวดลอมเขาไปในการเรยนการสอน การอบรม การวจย และในทกกจกรรม

เพอใหชมชนทองถน มความแขงแรงและเตบโตอยางมนคง นอกจากนยงเปนตวเชอมตอไปสการปรบเปลยนรปแบบการเรยน

การสอน และการวจยใหมๆ โดยการดำเนนกจกรรมใหกบสถาบนการศกษา ภาคอตสาหกรรม และชมชนตางๆ ดงตอไปน

1.7 การพฒนาการเรยนร โดยสถาบนการเรยนร

1. การบรการวชาการแกบคลากรในสถาบนการศกษา

การพฒนาหลกสตรและอาจารยในโครงการจดตงโรงเรยนเทคโนโลยฐาน

วทยาศาสตรนำรอง

กระทรวงศกษาธการโดยสำนกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา (สอศ.)

และกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย โดยสำนกงานพฒนาวทยาศาสตร

และเทคโนโลยแหงชาต (สวทช.) รวมกนจดทำโครงการจดตงโรงเรยนเทคโนโลย

ฐานวทยาศาสตรนำรองขนเพอสรางและพฒนา “นกเทคโนโลย” ทสามารถผสม

ผสานความรดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยใหเขากบทกษะทางชางเพอสราง

สรรคนวตกรรม รวมถงสงประดษฐใหมๆ โดยมวทยาลยการอาชพพานทอง

จ.ชลบร สงกด สอศ. เปนสถานศกษานำรองในโครงการฯ และไดมอบหมายให

มจธ. โดยสถาบนการเรยนร ทำหนาทเปนพเลยงถายทอดความร พฒนาทกษะ

ความสามารถดานการเรยนการสอน ใหแกวทยาลยการอาชพพานทอง และพฒนา

หลกสตรใหเปนการเรยนการสอนแบบบรณาการ โดยนำสาระและทกษะพนฐาน

ทงทางวทยาศาสตรและสงคมใน 8 กลมสาระ รวมถงทกษะพนฐานดานวชาชพ

มาบรณาการเปนโครงงาน (Projects) หรอหวเรอง (Themes) ดวยกระบวนการเรยน

การสอนแบบ project-based teaching and learning ตามแนวคดของโครงการฯ

และยงทำหนาทถายทอดความรดวย

51

Page 54: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

การจดอบรมเชงปฏบตการ (Workshop) ตามหลกทฤษฎการเรยนร เพอสรางสรรคดวยปญญา

(Const ruc t ion i sm ) เปนทฤษฎ การเรยนรทม

ผเรยนเปนศนยกลาง เรยนรโดยผานการปฏบตจรง (Learning

by Doing) เพอใหผ เรยนสรางองคความรและความ

เขาใจในสงตางๆ ไดดวยตนเอง อยางลกซง พฒนาทกษะการ

ใชชวตใหมความสามารถในการใชเทคโนโลยสงเสรม และ

ปลกฝงใหคดวางแผน ทำงานอยางเปนระบบ ฝกทกษะการ

แกปญหาทำงานเปนทม โดยใชสอการเรยนรตางๆ เชน

Mic roWor lds , LEGO/Logo , และ Cr icke t-Logo

ซงในปงบประมาณ 2553 น ทางสถาบนฯ ไดจดการจด

อบรมเชงปฏบตการ (Workshop) ใหกบอาจารย นกเรยน

และนกศกษาภายนอก จำนวนผเขารวม กจกรรม 251 คน

การพฒนาโครงสรางความคด

การเรยนในปจจบนซงเนนการสอนแบบบรรยายทม

ผสอนเปนศนยกลาง และใชกระบวนการสอนเนนในเรองการ

ปอนเนอหาทางวชาการ ทำใหการพฒนาความสามารถ ใน

การเรยนรของผเรยนในมตอนๆ ขาดหายไป ทางสถาบน การ

เรยนรจงไดจดฝกอบรมใหผเรยนเขาใจถงการเรยนรแบบ

บรณาการ โดยใหผเรยนมทกษะในการเรยนรจาก สถานการณ

ตางๆ สงเสรมใหผเรยนพฒนาแนวทางใน การจดการเรยนรของ

ตนเอง ใหผเรยนเหนถงพลงการ ทำงานเปนกลมมการพฒนา

ทกษะการสอสาร ทกษะ การจดการ ทกษะการคด ทกษะการ

แกปญหาและตดสนใจ ทกษะสมพนธระหวางบคคล ความ

สามารถทจะเผชญ ปญหา ความยดหยน ความเปนผนำ และ

เปดโอกาสใหผเรยนแสวงหาความรอยางอสระฯลฯ ดงน

52

Page 55: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

- รวมจดกจกรรมพฒนาทกษะการคดและกลมสมพนธ ใหแก นกเรยนในโครงการ

สอนเสรมเพอปรบพนฐานการศกษา นกเรยนในพระราชานเคราะห สมเดจพระเทพรตนราชสดา

สยามบรมราชกมาร และเยาวชนทเขารวมโครงการ CEC Kids Camp โดยใชกจกรรม

หรอเกมเปนสอและเนนความสนกสนานเปนสำคญ เพอเปนการละลายพฤตกรรมของ

ผเขารวมซงมาจากกลมทแตกตางหลากหลาย เพอประโยชนในการทำกจกรรมการเรยนร

การเปลยนแปลงทศนคต การพฒนาความคดสรางสรรค และทกษะการทำงานรวมกน

- โครงการอบรมเชงปฏบตการ “แผนทความคด” ( Mind Mapping )

การสรางแผนท ความคดเปนเครองมอชนดหนงท ใชเชอมโยงความร

และการจดระบบความคดเพอใหการ เรยนรมประสทธภาพ และเขาใจใน

เรองทเรยนรอยางแทจรง พรอมทงสามารถเชอมโยง ความร ใหมกบ

ความรเดมได และสามารถนำไปสการบรณาการความคด และความรใน

ศาสตรตางๆไดเปนอยางด ไดดำเนนกจกรรมใหกบอาจารย นกเรยน

และบคคลภายนอก ไดแก นกเรยนและพเลยงในโครงการ 2B-KMUTT,Civil

Camp นกเรยนทเขารวมโครงการ “ปโตรแคมปสแชมปปโตร” และ นกเรยน

ในโครงการพฒนาศกยภาพเยาวชนกลาใหมใฝร ของมลนธสยามกมมาจล

53

Page 56: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

- โครงการฝกอบรมเชงปฎบตการเรอง “Using Brain Effectively“

การใชสมองอยางมประสทธภาพ ทกษะการเรยนรเพอทจะเรยน (Learning to Learn

Skills) เปนทกษะทจำเปนสำหรบการเรยนรตลอดชวต ประกอบดวยเจตคตตอ

การควบคมและการตรวจสอบตนเอง (Monitoring Attitude) ทกษะในการปรบ

โครงสรางความคด (Cognitive restructuring) ทกษะในการประเมนตนเอง (Self-

Motivation) เปนวธทผเรยนรจะมความสามารถในการจดการเรยนรของตนเองได

อยางมประสทธภาพ มทกษะการเรยนรดวยตนเองรจกคนหาและใชแหลงทรพยากร

ความร รวมทงมความกระตอรอรนในการเรยนรอยางยงยน การเรยนรเพอพฒนา

กระบวนการคดซงเปนสงจำเปนในสงคมปจจบนคดอยางไรถงจะเปนการคดอยาง

มระบบ และมประสทธภาพ เรยนรอยางไรเพอการเปลยนแปลงพฤตกรรมท

เหมาะสม เพอสามารถรบการเปลยนแปลงทกแงมมของ ชวตไดตลอดไป

ในปงบประมาณ 2553 ไดจดฝกอบรมใหกบ บรษท ปนซเมนตไทย จำกด

ในวนท 7-8 มกราคม 2553 จำนวนพนกงานทเขารบการอบรมทงสน 20 คน

54

Page 57: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ไดรวมมอกบภาคเอกชน ในการจดกระบวนการเรยนการสอน

แบบบรณาการเพอพฒนาบคลากรทมอยแลวในบรษท ทงระดบ

ผปฏบตการ และระดบวศวกรใหมความสามารถในการเรยนรทาง

เทคโนโลยสงขน ลกษณะของการฝกอบรมดงกลาวสามารถสงผล

เปลยนแปลงองคกรใหกลายเปนองคกรแหงการเรยนร (Learning

Organization) ได จะสนบสนนใหผเรยนไดพฒนาความรและความ

เขาใจอยางลกซงตอทฤษฎ เหตผล แนวคด ขอเทจจรง และสมมตฐาน

ตางๆ ทางดานวทยาศาสตร โดยอาศยการเรยนแบบการทำโครงงาน

เปนหลกเพอใหสามารถเชอมโยงและใชทฤษฎความรกบการปฏบต

งานจรง รวมถงการมงทจะพฒนาการเรยนร การคด คดเปนระบบ

ใหแกบคลากรในภาคอตสาหกรรมเพอใหบคลากรเหลานนสามารถ

มองความรในระดบองครวม มความสามารถในการวเคราะหเพอแก

ปญหา และสามารถทจะนำกระบวนการเรยนรท ได ไปใชในชวต

ประจำวนในระดบบคคล ระดบกลมบคคล และระดบองคกรตอไป

ในปงบประมาณ 2553 ไดจดโครงการสรางสรรคนวตกรรม

และเพมผลผลตโดยจดการเรยนรแบบบรณาการตามทฤษฎ

การเรยนรเพอสรางสรรคดวยปญญา ระหวางวนท 8-16 มนาคม 2553

และ 11-13 พฤษภาคม 2553 ใหแก พนกงานระดบปฏบตการ บรษท

ปตท.เคมคอล จำนวน 20 คน

2. การบรการวชาการแกภาคอตสาหกรรม

55

Page 58: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

1.8. การสรางชมชนแหงการเรยนรดานสงคม โดยคณะศลปศาสตร

คณะศลปศาสตร มงเนนภารกจดานการสงเสรมและสนบสนนนโยบาย การดำเนนงานดานบรการ

วชาการแกสงคมและชมชน เพอพฒนาสงคมและชมชนรอบมหาวทยาลยใหมความเขมแขงทาง

ดานวชาการ สามารถนำความรมาประยกตใช ในการพฒนาคณภาพชวตของคนในชมชนใหดขน

สรางชมชน/สงคมทสามารถพงตนเองได และเพอมงสการเปนสงคมแหงการเรยนร (Knowledge-

based Society) คณะฯ ไดสนบสนนใหมการนำรปแบบและความรจากการบรการวชาการสสงคม

และชมชน มาบรณาการกบการเรยนการสอน โดยเฉพาะในหมวดวชาศกษาทวไป เชน

การจดการเรยนการสอนแบบบรณาการ และ Project Base Learning บนฐานชมชน (Community Oriented) โครงการภายใตวชา SSC 210 โดยนกศกษาจะเลอกชมชน

กลมเปาหมาย วตถประสงค สาระทางวชาการ และกจกรรมทจะสอความรและความหมาย

ตามหลก “มนษยกบหลกจรยศาสตรเพอคณภาพชวต” ตลอดจนวางแผนงานสำรวจพนท

การทำงาน และทำงาน ภายใตคำแนะนำของอาจารยทปรกษา และ

ชมชนทนกศกษาเลอกทำกจกรรมเปนโรงเรยนรอบวทยาเขตของ มจธ. และชมชน

ในเขตทงคร เขต ราษฏรบรณะ เขตบางขนเทยน รวมทงจงหวดราชบร กลมเปาหมายอาจเปน

เดกนกเรยน เดกดอยโอกาส ผพการและดอยโอกาสตางๆ

การเรยนในลกษณะดงกลาว นอกจากนกศกษาไดทำงานในสงทตนชอบแลว ยงเกด

บรณาการระหวางการเรยนร การบรการวชาการ และการทำนบำรงศลปวฒนธรรม การพฒนา

สงคม นกศกษามโอกาสผานกระบวนการขดเกลาทางสงคม (Socialization process) โดยการ

ทำงานกบคนกลมตางๆในสงคม

ในปงบประมาณ 2553 มจำนวนโครงงานนกศกษาทงสน 58 โครงงาน โดยมรายละเอยด

ดงน

ภาคเรยนท 2/2552 มโครงงานนกศกษาทมงเนนการบรการวชาการแกชมชนภายนอก

จำนวน 30 โครงงาน ซงมจำนวนผเขารวมโครงการ 4,081 คน นกศกษา มจธ. เขารวมจำนวน

1,159 คน และงบประมาณดำเนนโครงการทงสน 209,976 บาท โดยมรายละเอยดดงภาคผนวก

ท 3

ภาคการศกษาท 1/2553 มโครงงานนกศกษาทมงเนนการบรการวชาการแกชมชนทง

สนจำนวน 28 โครงงาน ซงมจำนวนผเขารวมโครงการ 2,612 คน นกศกษา มจธ. เขารวมจำนวน

1,375 คน และงบประมาณดำเนนโครงการทงสน 241,498 บาท โดยมรายละเอยด

ดงภาคผนวกท 4

นอกจากน คณะฯ ยงมการใหบรการในดานอนๆ ในรปแบบ โครงการอบรมการบรการ

วชาการใหแกชมชนและบคคลทวไป

56

Page 59: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

1. โครงการอบรม/บรการวชาการโครงการ/กจกรรม

1. โครงการฝกอบรมเชงปฏบตการ เรอง Teaching

through English as the Medium of Instruction

พฒนาทกษะและเทคนคแนวทางการสอนโดยใชภาษาองกฤษ

เปนสอ ใหกบอาจารยของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล

รตนโกสนทร จำนวน 49 คน ระหวางวนท 5 – 9 ตลาคม 2552

2. โครงการพฒนาการเรยนการสอนในชนบท

คายภาษาองกฤษ โดยเนนทางดานการพฒนาทกษะพนฐาน

ภาษาองกฤษ สำหรบครและนกเรยนของโรงเรยนในจงหวดยโสธร

ระหวางวนท 29 - 31 ม.ค 53 ณ โรงเรยนบานสรางมงมตรภาพท

191 อำเภอเลงนกทา จงหวดยโสธร

3. อบรมเชงปฏบตการ หวขอ

“การประยกตใชระบบมลตมเดย (ELLIS)

ในการจดการเรยนรภาษาองกฤษ”

รวมกบ สวทช. อบรมคร 24 คน ระหวางวนท 29 – 31 ก.ค. 53

เปนโครงการพฒนาความสามารถดานภาษาองกฤษดวยระบบ

มลตมเดย สำหรบนกเรยนในชนบทภายใตโครงการเทคโนโลย

สารสนเทศตามพระราชดำร สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ

สยามบรมราชกมาร

4. การเรยนรภาษาแบบพงตนเองและ การบรณาการ

(Self-Access Language Learning and Integration)

โดยศนยการเรยนรแบบพงตนเอง รวมกบ สำนกงานเขตพนท

การศกษาสมทรปราการเขต 1 ใหกบครผสอนภาษาองกฤษจาก

โรงเรยนในสงกดสำนกงานเขตพนทการศกษาสมทรปราการเขต 1

จำนวน 110 คน

5. โครงการวทยชมชน

เพอเผยแพรความรทางดานวชาการ ในหวขอตางๆ อาท สขภาพ

และครอบครว ภาษาและศลปวฒนธรรม วจยและการเรยนร

และนานาสาระ ใหกบชมชนรอบรวมหาวทยาลย โดยดำเนนการ

กระจายเสยงออกอากาศทางสถานวทย คลนวทยชมชนวดพทธบชา

FM 100.25 MHz ทกวนองคาร เวลา 13.00 - 14.00 น.

บรการหอง Resource Centreหอง Resource Centre สงกดศนยสารสนเทศและ

การเรยนร เปนหองสมดเฉพาะทาง จดประสงคหลกในการ

เปดใหบรการ เพอเปนแหลงขอมลการเรยนร ในการสนบสนน

การเรยนการสอนของหลกสตรภาษาศาสตรประยกต จดยาย

มาอยใน

เปดใหบรการหนงสอ หนงสอ วารสารและเอกสาร

ประกอบการเรยนและคนควาทางดานภาษาศาสตรประยกต

สอการเรยนร และยงมการใหบรการอนเตอรเนต เพอการ

คนควาหาขอมลในการเรยนและการวจย ในปงบประมาณ

2553 มผใชบรการเฉพาะทเปนบคคลภายนอกจำนวน 65 คน

57

Page 60: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

1.9 การบรการกบชมชนและสงคมของสำนกหอสมด

สำนกหอสมด มจธ. เปนหนวยงานสนบสนนของ มหาวทยาลย โดยมภารกจหลก

ประการหนง คอ การบรการวชาการแกสงคมและเปนแหลงเรยนรของสงคม รปแบบการ

ใหบรการของสำนกหอสมด คอ เปนแหลงคนควาและเปนคลงทางปญญาของมหาวทยาลย

และประเทศ เปนแหลงศกษาดงานของผสนใจใฝเรยนร และเปนแหลงบมเพาะทาง

เทคโนโลยใหกบผใชตางวย ปงบประมาณ 2553 สำนกหอสมดมผลการดำเนนงาน

ดานบรการวชาการชมชนและสงคม ดงน

- การเปนแหลงศกษาคนควาและคลงปญญา สำนกหอสมดเปดโอกาสใหประชาชน ผสนใจใฝเรยนร

เขามาใชบรการหองสมดไดตงแตเวลา 8.00 – 17.00 น.

โดยไมเสย คาเขาใชบรการ บคคลทวไปสามารถคนควา

หาความรจากทรพยากรสารสนเทศ ของหองสมดได

ยมไมได แตสำเนาเอกสารบางสวนได รวมทงการขอรบ

บรการสบคนฐานขอมลออนไลนจากเคานเตอรบรการ (โดย

มคาใชจายในการขอพมพเอกสาร บทความ) ในปงบประมาณ

2553 มบคคลภายนอกเขามาใชบรการทงสน 3,471 คน

58

Page 61: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

- เปนแหลงศกษาดงานและแลกเปลยนเรยนร ของสถาบนการศกษา องคกรภาครฐ นสต/

นกศกษาและบคคลทวไป โดยแหลงเรยนรทางประวตศาสตรและเทคโนโลยของ มจธ.

ประกอบดวย ฐานขอมลพระราชประวต พระราชกรณยกจดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยและ

ดานอนๆ ของพระบาทสมเดจพระจอมเกลาเจาอยหว นทรรศการออนไลนเหตการณสำคญใน

รชสมยของพระบาทสมเดจพระจอมเกลาเจาอยหว พระราชประวตของสมเดจพระเจาตากสน

มหาราช พระราชประวตและพระราชกรณยกจของพระบาทสมเดจพระเจาอยหวภมพลอดลยเดช

ฐานขอมลเกยวกบพฒนาการดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยของประเทศไทยในยคตางๆ

ฐานขอมลดานพฒนาการของ มจธ. และฐานขอมลของทระลก

- การอบรมเพอถายทอดเทคโนโลยสารสนเทศสชมชน โครงการ “การเรยนรเทคโนโลยเพองานหองสมดสำหรบครบรรณารกษ”

เพอสงเสรมและสนบสนนใหครบรรณารกษหรอผทไดรบมอบหมายใหดแลงาน

หองสมด นำความรทางเทคโนโลยทไดรบจากการเขารวมอบรม ไปประยกตใช

กบระบบงานหองสมด และพฒนาสอการเรยนรของหองสมด มหวขอในการอบรม

คอ การใชโปรแกรม PhotoScape โดยการแกไขภาพ (Editor) และการจดหนา

(Page) เพอสรางสรรคภาพสำหรบจดปายนทรรศการของหองสมด และการสราง

คลงความรออนไลนดวย Dokuwiki มผเขารวมโครงการทงสน 18 คน จาก 9

โรงเรยน สวนใหญ เปนบรรณารกษ ผชวยบรรณารกษ และเจาหนาทคอมพวเตอร

ผลจากการฝกอบรมทำใหสามารถ นำความรทไดมาประยกตใชกบการทำงาน

ดานการจดภาพ การจดนทรรศการ และนำมาใชใน ชวตประจำวนได ทงน

ผเขารวมอบรมมขอเสนอแนะสำหรบการจดอบรมครงตอไปวา ตองการเรยนร

เกยวกบการทำสอ Animation โดยใชโปรแกรมสำเรจรป การทำเวบไซตหองสมด

โรงเรยน การใชโปรแกรมระบบหองสมดอตโนมต (OPAC) เปนตน

โครงการ “Sharing with Library” เพอเสรมสรางศกยภาพทางเทคโนโลย

ของผสงอาย โดย เปดโอกาสใหผสงอายใชเวลาวางใหเปนประโยชน รวมถงการ

เพมชองทางการถายทอดความร และประสบการณทมคณคาของผสงอายแก

บตรหลาน และ/หรอสงคม รวมทงเปนการสรางใหเกดสงคมแหงการเรยนร

(Knowledge Based Society) โดยม มจธ. เปนศนยกลาง มผสงอายเขารวม 22

คน สวนใหญเปนเพศหญง มความสนใจและพอใจในการฝกอบรมครงนมาก

และสามารถนำความรทไดรบจากการอบรมไปใชในชวตประจำวน

ผสงวยทเขารวมโครงการใหความเหนเพมเตมวา การอบรมดงกลาว

มประโยชน สามารถเพมพนความร เพมคณคาใหกบตนเอง เปนความรทไมเคย

ไดรบมากอน ทำใหสามารถนำไปใชในชวตประจำวนได เชน การสงจดหมาย

อเลกทรอนกส (e-mail) การสอสารกบบตรหลานผานระบบอเลกทรอนกส

การคนควาความรจากเวบไซตตางๆ เปนตน

59

Page 62: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

2.มหาวทยาลยกบการพฒนาอาชพคณภาพชวตและ

สงแวดลอม

60

Page 63: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ภายหลงจากท มจธ. ไดเรมมการเรยน การสอน และงานวจยทวทยาเขตบางขนเทยน

ในป พ.ศ. 2543 มหาวทยาลยไดมนโยบายชดเจนทจะเปนสวนหนงของชมชน เขตบางขนเทยน

ยงมปาชายเลนซงเปนสวนของระบบนเวศทสำคญของชายฝงทะเลดานตะวนตกของอาวไทย

ซงประกอบดวย 5 จงหวด ไดแก กรงเทพฯ สมทรสงคราม สมทรสาคร เพชรบร

ประจวบครขนธ

2.1 พนทบางมด (ทงคร - ราษฎรบรณะ – บางขนเทยน )

การทำงานจงครอบคลมชายฝงทะเลทางตะวนตกของ

อาวไทย โดย มจธ. บรณาการกจกรรมวจยพฒนาและ

บรการวชาการ เพอสนบสนนการพฒนาพนทอยางเหมาะสม

ภายใตภาวะการเปลยนแปลงของเมอง โครงสราง

ประชากร เศรษฐกจ สงคม สภาพภมอากาศ เนองจาก

การพฒนาอยางยงยนไมสามารถทำไดเฉพาะจากกำลง

ของบคลากรและงบประมาณของมหาวทยาลยเทานน

ดงนนกลยทธหนง คอ การทำงานกบเครอขายและ

พนธมตรทงภายในและภายนอกมหาวทยาลย เชน

เครอขายนกวจยของกลมวจยวทยาศาสตร

ระบบโลก (Earth Systems Science, ESS)

ของมหาวทยาลย ศ.ดร. สนท อกษรแกวจาก

สถาบนสงแวดลอมไทย (TEI) ทปรกษาโครงการ

ฟนฟปาชายเลนและระบบนเวศ ชมชนและโรงเรยนในพนท

หนวยงานราชการทงเทศบาลและกทม. รวมถงภาคเอกชนในและนอกพนท เชน บรษท

จงสถตย จำกด บรษท ปตท.สำรวจและผลตปโตรเลยม จำกด (มหาชน) (ปตท.สผ.)

เปนตน

ในป 2553 ไดปรบการทำงานเพอใหการฟนฟปาชายเลนและระบบ

นเวศมความเหมาะสมกบสภาพแวดลอมและบรบทของพนทยงขน การขยายผล

ของงานวจยเพอใหเกดความชดเจนยงขนในการพฒนาอาชพและคณภาพ

ชวตของเกษตรกร การประชาสมพนธเผยแพรงานวจย การใหความรทวไปใน

ดานปาชายเลนและระบบนเวศ การปลกจตสำนกในการอนรกษและฟนฟ

ป าชาย เลนและระบบน เ วศแกประชาชนท ว ไป น ก เ ร ยน ในพ นท

รายละเอยดกจกรรมดงน

61

Page 64: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ก. การฟนฟปาชายเลนมวตถประสงคหลก 4 ประการ ไดแก 1) ฟนฟปาชายเลนและสภาพแวดลอม 2) รวบรวม

และอนรกษพนธพชทมอยในระบบนเวศปาชายเลน 3) เพอเปนแหลงเรยนรธรรมชาตปาชายเลน

และชายฝง และ 4) เพอปลกจตสำนกแกชมชนและเยาวชนใหตระหนกถงคณคาของการรกษา

ปาชายเลนและสภาพแวดลอมใหมความอดมสมบรณ ซงในปทผานมามหาวทยาลยปรบการ

ทำงานเพอบรรลวตถประสงคดงกลาว ดงตอไปน

การสมตดตามการเจรญเตบโตและอตรารอดของพนธ ไมโกงกางใบใหญ จากความ

รวมมอในการทำงานระหวางเกษตรกรผรวมงาน จำนวน 10 คนททำการสงเกตและจดบนทก

การสญหายหรอตายของพนธไม การแลกเปลยนขอมลระหวางนกวจยกบเกษตรกรเพอวเคราะห

สาเหตการสญเสยของพนธ ไม การศกษาดงานและศกษาขอมลในสถานทตางๆทมการทดลอง

การชะลอคลนเพอฟนฟปาชายเลนและระบบนเวศ ไดแก ศนยศกษาการพฒนาอาวคงกระเบน

และ ชมชนบานเปรดใน จ.ตราด นกวจยและกลมชาวบานในพนททรวมโครงการมความคดเหน

รวมกนและใหความรวมมอในการปฏบต ไดแก

การทดลองทำ “เตาสลายคลน” โดยปรบลดขนาดลงจาก

ทไดเหนในการศกษาดงาน บานเปรดใน และ วธเพมกระซา

(เปลอกหอย) ในพนททดลอง เพอเพมความหนาแนนของดน

โดยกจกรรมในปทผานมาเปนการจดเตรยมการทำงาน เชน

การจดหาและจดเตรยมพนทอางองและพนททดลองเพอใช

เปรยบเทยบผลการศกษา เปนตนและการปรบรปแบบของเตาให

ม ขนาดเหมาะสมกบพนททดลอง รวมถงการคนควาขอมลสนบสนน

การตดสนใจ

62

Page 65: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

การจดนทรรศการเผยแพร

ความรและกจกรรมปลกตนไม

การดำเนนงานในหวขอนแบงออก

ตามกลมผรวมกจกรรมไดเปน 2 กลม ไดแก

นกเรยนและครระดบประถมศกษา ทอยใกล

กบ มจธ. บางขนเทยน และนกศกษาระดบ

ปรญญาตร มจธ. โดยมกจกรรมลกษณะ คอ

1) งานนทรรศการนำเสนอแกผรวมกจกรรมทง

ในรปแบบการบรรยายและชมวดทศน และการเขารวม

กจกรรมตามฐานกจกรรม เชน ฐานระบบนเวศฐาน

คณภาพนำและ Plankton ฐานชนด และการปรบตวของ

ไมทนเคมและไมชายเลน โดยแตละฐานมวตถประสงค

คอ การสรางเสรมความรเกยวกบปาชายเลนและระบบ

นเวศสงแวดลอมรอบตวและสภาพแวดลอมของปาชายเลน

เขตบางขนเทยนในปจจบน การประชาสมพนธ บรษท

ปตท. สผ. (จำกด) มหาชนและโครงการปลกปา

ชายเลนฯ

2) กจกรรมปลกตนไม ซงผรวมกจกรรมปลกตนไม

ในบรเวณโรงเรยน และ รมชายฝงทะเล

63

Page 66: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ข. การพฒนา วจยและถายทอดความร-เทคโนโลย

เพอฟนฟระบบนเวศ-สงแวดลอม และ พฒนาอาชพ

คณภาพชวต

การทำงานในดานนมวตถประสงคเพอฟนฟและ

อนรกษทรพยากรธรรมชาตในปาชายเลน สงแวดลอมในพนท

ร วมการพฒนาอาชพและคณภาพช ว ตของช มชน

โดยในปทผานมา มจธ. ไดทำกจกรรมเพอตอบสนอง

วตถประสงคหลกดงกลาว ดงตอไปน

1. การจดการเทคโนโลยการปลกสมบางมดรปแบบ

เกษตรสงคมเมองอยางยงยน ดำเนนงานรวมกบ กลมเกษตร

พฒนาสวนสม บางมด กลมอนรกษสมบางมด และกลม แมบาน พนทเขตทงคร เขตจอมทอง

และ บางขนเทยน พฒนาสวนผสมผสาน (ศนยเรยนรเกษตรอนทรยชวภาพตามหลกปรชญา

เศรษฐกจพอเพยง) เปนแหลงเรยนรใหกบนกเรยน นกศกษา รวมทงประชาสมพนธเพอพฒนา

เปนสวนหนงของแหลงทองเทยว

เชงเกษตรของกลมวสาหกจทองเทยว

เกษตรบางมด เขตทงคร โดยม

กจกรรมประชาสมพนธสอสาธารณะ

เชน รายการมหศจรรยธรรมชาต

ทางสถาน โทรทศน โมเดรนไนท

(ชอง 9) เรองลองเรอชมสวน

บางมดชายทะเล กรงเทพ, รายการ

ทงแสงตะวน ทางสถานโทรทศน

ไทยทวสชอง 3 เปนตน

พรอมนไดรวบรวมภมปญญาทองถนในการปลกสมบางมด เพอนำมาประยกตใชผสม

ผสานกบเทคโนโลยการเกษตรทเหมาะสม และเพอการพงพาตนเองทางเศรษฐกจได อกทงเปน

การอนรกษสวนสมบางมดทมชอเสยงมาแตครงอดต

2. การตดตามปรมาณโลหะหนกในแหลงนำและความสมพนธของการสะสมโครเมยม ตะกว

แคดเมยมในเปลอกและเนอเยอของหอยแมลงภ (Perna viridis Linn.) กบปรมาณโลหะหนกใน

นำและดนตะกอน ซงงานวจยทขยายผลเพมเตมจากการศกษาการปนเปอนโลหะหนกในพนท

บางขนเทยน มวตถประสงคเพอพฒนาการเปน Bioindicator ของแหลงนำ โดยขยายผลการ

ดำเนนงานครอบคลมพนทยสารและบางตะบน ในงานวจยดงกลาวมเกษตรกรในพนททง

บางขนเทยน ยสาร และบางตะบน รวมทำงาน ไดแก การบนทกขอมล จดเตรยมและเกบตวอยาง

ซงเปนการเรมตนในการสรางความเขาใจเกยวกบการเปลยนแปลงคณภาพนำ และความเขาใจ

เกยวกบโลหะหนกทมผลตอคณภาพชวตของเกษตรกร

64

Page 67: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

3. การจดการเพมผลผลตในบอเลยงสตวนำ โดยอาศยหลกทางนเวศ

ทศกษาตงแตป 2551 พบวา บอเลยงสตวนำของเกษตรกรยงไมไดใชศกยภาพ

ทางการผลตสตวนำแบบ polyculture อยางเตม ประสทธภาพนน

ไดทดลองเพอหา capacity loading ของบอเลยงโดยใชหอยแครงเปนสตว

นำเรมตนของ การทดลอง การทดลองในหองปฏบตการในหวขอ

การกรองกนของหอยแครง พบวาความเขมขนของอาหารท 0.025 กรมตอลตร

เปนความเขมขนท ไมทำใหเกดการยบยงการกนอาหารของหอยทขนาด

ความยาวเปลอก 1 – 4 ซม. และจากขอมลดงกลาวนนำไปใชในการทดสอบเพอหาความหนาแนน

ของหอยแครงท ไมทำใหเกดของเสยในบอเลยงซงจะนำขอมลดงกลาวไปใชในการทดลองใน

บอเลยง ของเกษตรกรตอไป

4. โครงการ “รวมพลง สรางคา พฒนาชมชนรอบโรงไฟฟาอยางยง

ยน” กจกรรมพฒนาและ ยกระดบนมแพะทงครสคณภาพและมาตรฐานเพอ

การยอมรบของกลมเกษตรกรผเลยงสตวในเขตทงคร

ปจจบน “แพะ” เปนสตวเศรษฐกจทสำคญอยางยงชนดหนงของพน

ท เขตท งคร ซ งมการเล ยง ท งแพะพนธ เน อ และแพะพนธนม

โดยเฉพาะแพะพนธนม นน มการเพาะเลยงและพฒนาสายพนธทมคณภาพ

ดอยางตอเนอง มการจำหนายในรปของนำนมดบ และนำนมผานกระบวน

การพาสเจอไรซ ชนดบรรจขวดเพอบรโภคในระดบครวเรอน ซงนมแพะของเขตทงครนนมคณภาพ

และรสชาตทอรอย ผทดมจะบอกกนปากตอปากในหมคนทดมนมแพะ อยางไรกตาม การขยาย

การผลตและการขยายกลมเปาหมาย ของผดมนมแพะนน คอนขางทำไดยาก เนองจาก ยงมความ

เชอทวานมแพะมกลน สาบแรง จงไมนยมบรโภค ซงจากขอเทจจรงแลว นมแพะ ของเขตทงครนน

เราสามารถทำใหไมม กลนสาบได และยงไปกวานน นมแพะมขอดตางๆ ตอรางกายมากกวานมวว

เชน มโมเลกลทเลก และรางกายสามารถดดซมไดดกวา เปนตน

การพฒนาหลกสตรการอบรมไดเชญ ตวแทนเกษตรกร จากกลมเกษตรกรผเลยงสตวใน

เขตทงคร มาปรกษาการดำเนนโครงการ เพอใหสามารถตอบสนองความตองการของกลมไดอยาง

แทจรง ซงทางกลมมแนวคดทจะนำนำนมแพะ เขาไปจำหนายในหางสรรพสนคาในพนทเขตทงคร

แตจำเปนตองไดรบการรบรองคณภาพนำนมตามมาตรฐาน ซง มหาวทยาลยฯ มศกยภาพ มอปกรณ

สถานท และบคลากร ทจะสามารถเขามาชวย ในการพฒนาคณภาพและรบรองผลตภณฑ ได

จงไดดำเนนโครงการขน

สำหรบโครงการนไดรบการสนบสนนจากโรงไฟฟาพระนครใต และไดรบความรวมมอจาก

หนวยงานภายในมหาวทยาลยฯ ดำเนนโครงการ ไดแก ภาควชาจลชววทยา สายวชาสงคมศาสตร

และมนษยศาสตร และศนยการศกษาตอเนอง โดยดำเนนการจดอบรมระหวางวนท 12, 14-16

มนาคม 2554 ณ หองธรรมรกษา อาคารสมมนา ฝกปฏบต ณ หองปฏบตการภาควชาจลชววทยา

และศกษาดงานฟารมแพะ ณ คณสขฟารม อ.มวกเหลก จ.สระบร

65

Page 68: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

2.2 พนทราชบรและภาคกลางตอนลาง

นอกจากการจดการเรยนการสอน ณ ศาลาประชาคม จงหวดราชบร มจธ. วทยาเขตราชบร ยงมการ

ดำเนนงานดานการวจยและบรการวชาการรปแบบเครอขายทงในพนทของวทยาเขตและรวมกบชมชน

โรงเรยน สถาบนอดมศกษาในเขตจงหวดภาคกลางตอนลาง ดงน

ก. การสรางเครอขายตามนโยบายของรฐบาลและสำนกงานคณะกรรมการการอดมศกษา (สกอ.) เครอขายอดมศกษาภาคกลางตอนลาง

มจธ. ทำหนาทเปนแมขายประสานกบสมาชกสถาบนอดมศกษา

ในพนท 30 แหง ในป 2553 เครอขายฯไดดำเนนงาน มกจกรรมรวมกน

และพฒนาใหเกดความเขมแขงมาโดยลำดบ โดยเฉพาะเครอขายยอย

เชงประเดนทเนนการมสวนรวมของสถาบนสมาชก ซงขบเคลอนการ

ดำเนนงานในรปแบบคณะอนกรรมการ ไดแก เครอขายวจย

เครอขายสหกจศกษา เครอขายหนวยบมเพาะวสาหกจชมชน (UBI)

และเครอขายหองเรยนพเศษวทยาศาสตร

เครอขายอดมศกษาภาคกลางตอนลาง ยงไดทำหนาทประสาน

งานการขบเคลอนการปฏรปประเทศไทยโดยมสถาบนอดมศกษาเปน

กลไกในโครงการหนงมหาวทยาลยหนงจงหวด ซงจะมกจกรรมเชงพฒนา

พนทรวมกน

10-300จำนวนรงผงในตนผงหนงตน

66

Page 69: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ข. การบรการวชาการแกสงคมและชมชนพนทราชบรและภาคกลางตอนลาง ศนยวจยผง

ไดดำเนนการมาตงแตป 2551 เพอเปนศนยกลางการศกษาวจย เปนแหลงขยายพนธและ

พฒนาคดเลอกสายพนธผง จดอบรมและถายทอดเทคโนโลยการเลยงผงสชมชนใหเกษตรกร

และผสนใจ เพอเสรมสรางอาชพและรายได จากผลตภณฑผง และกาวไปสความเปนผนำ

ทางวชาการดานผงในพนทภาคตะวนตก ซงในป 2553 ไดรบทนสนบสนนทนจาก มหาวทยาลย

สำนกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต (วช.) และสำนกงานกองทนสนบสนนการวจย (สกว.)

ในการทำงานวจยและบรการวชาการสชมชน ดงน

- ความรวมมอทางวชาการกบสถาบนการศกษาทงภายในและตางประเทศ

เพอเสรมสรางงานวจย ทฐานความรพฒนาการผลตนำผงและผลตภณฑผง ไดผลตงานวจย

ตพมพในวารสารระดบนานาชาตทงหมด 5 เรอง

- สรางความรวมมอทำงานวจย โดยเปด โอกาสใหชมชนเขารวมเรยนรและพฒนา

แบบมสวนรวม ดำเนนการถายทอดเทคโนโลยการเลยงผงและชนโรงเพอผลตนำผงอนทรย

โดยมเกษตรกรจากชมชนหมบานระฆงทอง ตำบลเขาชะงม อำเภอโพธาราม จำนวน 15 คน

เขารวมโครงการ

- ดำเนนโครงการฟนฟและอนรกษตนผง วจยหากลวธเพาะและสงเสรมการอนรกษ

ตนผง เผยแพรความรและการจดการดานผง และพชอาหาร โดยมหมบานหนองขาม ตำบล

ปาหวาย อำเภอสวนผง เขารวมโครงการ

- การวจยและถายทอดเทคโนโลย

คดเลอกสายพนธชนโรงกบกลมเกษตรกรผเลยง

ชนโรง ตำบลสระสมม อำเภอกำแพงแสน

จงหวดนครปฐม

และมเปาหมายทสำคญในมตของพนท

ทจะทำให อำเภอสวนผง จงหวดราชบร ม

การเลยงผงเปนอตสาหกรรมเพอเปนการ

สงเสรมการทองเทยว สรางชอเสยงและ

รายไดใหสมชอกบอำเภอสวนผง

10-300จำนวนรงผงในตนผงหนงตน

67

Page 70: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

การบรหารจดการของเสยจากฟารมปศสตวขนาดเลกแบบรวมศนย ไดมการนำรปแบบ การจดการของเสยจากฟารมโคนมแบบรวมศนย

จากตนแบบท บานหบมะกลำ อ.โพธาราม จ.ราชบร ซงประสบผลสำเรจ

ดไปขยายผลทบานรางอเหลยว ต.หนองกระทม อ.กำแพงแสน

จ.นครปฐม ปจจบน ไดขยายผลเปนศนยเรยนรชมชนรวมกบ อบต.

หนองกระทม โดยความรวมมอ ระหวาง มจธ. สำนกวชาการพลงงานภาค

4 กระทรวง พลงงาน โดยรปแบบของเทคโนโลยทนำมาใชงานไดแก

เทคโนโลยระบบบำบดแบบโดมคงท (Fixed Dome) ขนาดความจ 50

ลบ.ม. โดยรวบรวมนำเสยสวนใสจากฟารมโคนม ทงสน 3 ฟารม

จำนวนโคนมทงสน 45 ตว ลงระบบบำบด ผลท ไดสามารถ

ผลตกาซไดเฉลยวนละ 17.18 ลบ.ม. หรอ 51 ลบ.ม./ป สามารถทดแทนการใช

กาซหงตมไดทงสน 1.811.16 กโลกรม/ป คดเปนมลคา 36,223 บาท/ป ปจจบน

ไดมการขยายผลโดยนำกากมลหมกทไดจากบอกาซชวภาพมาทำปยหมก

แบบไมกลบกองและขยายผลการเกษตรอนทรยตอไป

การพฒนามะพราวและผลตภณฑจากมะพราว รวมกบเกษตรกร และผประกอบอาชพแปรรปมะพราว ใน

พนทอำเภอเมองและอำเภอทบสะแก จงหวดประจวบครขนธ

ไดแก การพฒนากระบวนการผลตนำมนมะพราว

บรสทธ เชงคณภาพและปรมาณ

การพฒนาการใชประโยชนจากของ

เหลอทงจากการแปรรปมะพราวสำหรบ

การผลตนำหมกชวภาพและปยหมกเพอ

ใชเปนสารอาหารบำรงพช และการพฒนา

ผลตภณฑจากมะพราว เชน นำมะพราว

เพอสขภาพ (Probiotic Coconut juice)

เพอนำไปสการทำสวนมะพราวอนทรย

68

Page 71: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ค. การบรการวชาการ : ดานการพฒนาโรงเรยน การพฒนาครและนกเรยนกลมเฉพาะ

มจธ.ไดสรางเครอขายความรวมมอกบ

สำนกงานเขตพนทการศกษา โรงเรยน และคร

ในพนท เพอรวมกนพฒนาความสามารถการเรยนร

ดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยใหกบนกเรยนใน

พนท ทงจะเปนพนธมตรทสำคญในการพฒนา

โครงการหองเรยนวทยาศาสตรระดบมธยมของ

มจธ. และกลไกสำคญในการคดสรรนกเรยนทม

ความโดดเดนเขาศกษาตอในมหาวทยาลย

- เครอขายหองเรยนพเศษวทยาศาสตรรวมกบสำนกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

มวตถประสงคเพอเรงรดพฒนานกเรยนทมความสามารถพเศษดานวทยาศาสตร

และ คณตศาสตรในระดบชน ม.ปลาย ในโรงเรยน สพฐ.ทมความพรอม 96 โรงเรยน

และโรงเรยนจฬาภรณราชวทยาลย 12 โรงเรยน ซงจะเปนการสรางฐานนกวจยดาน

วทยาศาสตร คณตศาสตร และ เทคโนโลย และสงแวดลอมในอนาคต

มจธ.และเครอขายอดมศกษาภาคกลางตอนลาง ไดสรางเครอขายกบโรงเรยน

ในพนทท รวมโครงการจำนวน 25 โรงเรยน ไดแก ร.ร.สมทรสาครบรณะ

ร.ร.สมทรสาครวทยาลย จ.สมทรสาคร ร.ร.ศรทธาสมทร ร.ร.ถาวรานกล จ.สมทรสงคราม

ร.ร.สมทรปราการ ร.ร.สตรสมทรปราการ จ.สมทรปราการ ร.ร.พระปฐมวทยาลย

ร.ร.ราชนบรณะ จ.นครปฐม ร.ร.กรรณสตศกษาลย ร.ร.สงวนหญง ร.ร.อทอง

จ.สพรรณบร ร.ร.กาญจนานเคราะห ร.ร.สมเดจพระปยมหาราชรมณยเขต

ร.ร .ท ามะกาวทยาคม ร.ร .วสทธร งษ จ .กาญจนบร ร .ร . เบญจมราชทศ

ร.ร.ราชโบรกานเคราะห จ.ราชบร ร.ร.พรหมานสรณ ร.ร.เบญจมเทพอทศ

ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย จ.เพชรบร ร.ร.ประจวบวทยาลย ร.ร.หวหน จ.ประจวบครขนธ

และ ร.ร.สวนศรวทยา ร.ร.สอาดเผดมวทยา ร.ร ศรยาภย จ.ชมพร ซงในป 2553 มจธ.

และ สถาบนสงเสรมการสอนวทยาศาสตรและเทคโนโลย (สสวท.) ทมความรวมมอเปนปท

5 ไดกำหนดเปาหมายพฒนาโครงการหองเรยนพเศษวทยาศาสตรกลมภาคกลาง

ตอนลาง โดยมครเขารบการอบรม 30 คน จาก 16 โรงเรยน และมโครงงานวทยาศาสตรทงสน

69

Page 72: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

15 โครงงาน โดยใช Constructionism Approach ซงเปนนวตกรรมกระบวนการเรยนร

รวมกบการเรยนรแบบหวขอโครงงานผานโครงงานวทยาศาสตร (Science Project

Based Learning) เพอใหผเรยนสามารถนำวทยาศาสตร และเทคโนโลยสารสนเทศท

ไดเรยนรมาประยกตใชแกปญหา และพฒนาภมปญญาในชวตจรงรวมถงสภาพแวดลอม

ในทองถนได เพอพฒนากระบวนการเรยนรทางวทยาศาสตร โดยมงเนนการเขยนและ

การทำโครงงานวทยาศาสตร ตลอดจนเขาเยยมชมโรงเรยน เพอตดตามแกไขโครงราง

โครงงานวทยาศาสตร และมอาจารยจาก มจธ. ไปบรรยายพเศษหวขอวทยาศาสตร

ใกลตว เพอกระตนและจดประกายใหนกเรยนกลมน มความสนใจในวทยาศาสตร

มากขน

ตลอดจนสนบสนนใหนกเรยนเขาฝกงานในหองปฏบตการของมหาวทยาลย และ

คดเลอกนกเรยนทมผลงานดเดนเขาส โครงการพฒนาทกษะสรางยวชนสถนนนกวจย

(2B-KMUTT)

- โครงการพฒนาเดกดานคณตศาสตรและการคำนวณมเปาหมายเพอพฒนากระบวนการคดการคำนวณของนกเรยน

ระดบชนมธยมศกษาตอนปลายทางดานคณตศาสตรและการคำนวณและ

เพอใหสามารถนำความรดานคณตศาสตรและการคำนวณไปประยกต

เขากบวธการเขยนโปรแกรมคอมพวเตอรได สำหรบนกเรยนชนมธยมศกษา

ตอนปลายของโรงเรยนในพนทสำนกงานเขตพนทการศกษาใน 8 จงหวด

ภาคกลางตอนลาง ซงจดมาแลว 4 รน โดยรนท 4 ไดดำเนนการจดอบรม

ชวงเดอนตลาคม 2553 จำนวน 45 คน จากโรงเรยนราชนบรณะ, โรงเรยน

สมเดจพระปยมหาราชรมณยเขต กาญจนบร, โรงเรยนสตรสมทรปราการ,

โรงเรยนสงวนหญง, โรงเรยนทามะกาวทยาคม, โรงเรยนศรยาภย,

โรงเรยนพรหมานสรณ จงหวดเพชรบร, โรงเรยนอทอง, โรงเรยนวสทธรงษ

และโรงเรยนรตนราษฎรบำรง ณ มจธ.วทยาเขตราชบร และจดใหมการ

ตดตามการพฒนาของนกเรยนอยางตอเนอง โดยนกเรยนทมความมงมน

และตงใจจรงไดสนบสนนใหเขามาเรยนรตอในหองวจย ท มจธ.บางมด

มนกเรยนจากรนท 1 สอบเขาศกษาตอ มจธ. ได 3 คน

70

Page 73: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

- โครงการพฒนาอจฉรยภาพดานคณตศาสตรและวทยาศาสตร สำหรบนกเรยน ระดบชนมธยมศกษาตอนตน รวมกบสำนกงานเขตพนทการศกษาจงหวดราชบร และจงหวดสมทรสงคราม

โดยสำนกงานเขตฯไดนำเสนอเปนโครงการของจงหวด ดำเนนการสรรหา

และคดเลอกนกเรยนชนมธยมศกษาปท 1 ทมศกยภาพการเรยนรดาน

คณตศาสตรและวทยาศาสตรสงสดของจงหวดจำนวน 30 คนไปพฒนาและ

สงเสรมตอเนองจนจบชนมธยมศกษาปท 3 มจธ.ไดรวมในการใหคำปรกษา

ดานวชาการและกจกรรมของทงสองจงหวด โดยไดจดคายนกเรยนรนท 1

(ม.2) และคายนกเรยนรนท 2 (ม.1) ของ จ.ราชบรจำนวน 60 คน ในวนท

29 มนาคม-2 เมษายน 2553 ณ ศาลาประชาคม และ มจธ.

วทยาเขตราชบร

71

Page 74: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

2.3 พนทอำเภอโนนดนแดง จงหวดบรรมย

ไดทำความรวมมอทางวชาการกบวทยาลยเกษตรกรรมและเทคโนโลยบรรมย และไบโอเทค จดตง

“หนวยบมเพาะวสาหกจชนชนอำเภอโนนดนแดง” พฒนากลมเกษตรกรใหมขดความสามารถในการผลตสนคา

ทางการเกษตรทมคณภาพดในรปแบบวสาหกจชมชน เชน กลวยอบแหง นำเสาวรสเขมขน ชามะขามปอม

และขาวกลองงอก เพอสรางอาชพและรายไดเสรมใหสามารถขยายผลสชมชนรอบขางได และมกจกรรมเสรม

ไดแก โครงการบานพกสำหรบนกทองเทยว และโครงการปลกปาและอนรกษพนธกรรมพช โดยมสมาชกวสาหกจ

ชมชน เขารวม 19 ราย สรางรายไดใหกบสมาชก 160,000 บาท/ป

72

Page 75: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

2.4 พนทอำเภอนาแหว จงหวดเลย

มจธ. ไดเรมดำเนนงานในพนท หมบานหวยนำผก และหมบานบอเหมองนอย อ.นาแหว จ.เลย ซงเปนหมบานเพอความมนคง

ตามแนวชายแดนไทย – ลาว ตงแตป 2539 โดยมเปาหมาย ทตองการใหคนในชมชนสามารถดำรงชวตในพนทชนบท และอยรวมกบปาได

มการพฒนาชมชน ใหเกดความเขมแขง และพงพาตนเองได ลดการอพยพยายถนฐานออกนอกหมบาน โดยอาศยการวจยและพฒนา

ในพนทแบบมสวนรวมระหวางหนวยงานในพนท ชาวบานและสถาบนการศกษา มการเรยนรภมปญญาชาวบานและประยกตใชความร

ความสามารถใหเปนประโยชนตอพนท ปจจบนพนทนประกาศใหเปน อทยานแหงชาตภสวนทราย จงเรมมนกทองเทยวเขามาใน

อทยานแหงชาตมากขน จงเปนโอกาสทจะสรางรายได พฒนาอาชพใหแกชมชนโดยปรบกจกรรม ใหสอดคลองกบการรองรบนกทองเทยว

มากขน

จากการดำเนนกจกรรมตาง ๆ ในพนท ทผานมา ไดประสบความสำเรจดานการสรางอาชพ การพฒนาความเปนอยของคน

ในชมชน และกระบวนการเรยนรวทยาศาสตรและเทคโนโลย โดยใชสงของทอยรอบตวเปนสอการสอน ของเดกและเยาวชนในชมชน

และพนทใกลเคยง ไดแก- การพฒนาและสงเสรมการปลกสตรอเบอร สามารถสรางอาชพ

และรายไดใหกบเกษตรกรมากกวา 300,000 บาท/ป เปนพชทสรางชอเสยง

และดงดดใหนกทองเทยวเขามาเทยวในชมชน และอทยานแหงชาตภสวนทราย

เพมมากขน หมบานทงสองไดรบคดเลอกเปนหมบานแมขายวทยาศาสตรและ

เทคโนโลย (หมบานสตรอเบอร) จากกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย

ซงเปนหมบาน 1 ใน 30 หมบานตนแบบทงประเทศ นอกจากนยงไดขยายผล

ใหชมชนปลกพชเมองหนาวชนดอนๆ เชน มะเขอเทศ ผก เพอจำหนายและบรโภค

- การแปรรปมะคาเดเมย สรางรายไดเขาหมบานเปนจำนวนเงนมากกวา

2,500,000 บาท/ป ผลผลตทผลตไดในพนทสามารถจำหนายไดมากเปนลำดบ 1 ของงาน

OTOP ทเมองทองธาน ป 2550 และสนคาสามารถจำหนายใหกบตลาดมากขน สงผล

ใหประธานกลมแปรรปผลผลตทางการเกษตร ไดรบรางวล “10 ป บวหลวง เกษตรกร

กาวหนา” ของธนาคารกรงเทพ ในโอกาสครบรอบ 10 ป โครงการเกษตรกาวหนา

ธนาคารไดประกาศยกยองบคลากรทางการเกษตร จำนวน 10 รายทมผลงานดเดน

และดำเนนกจกรรมทมคณประโยชนทางดานการเกษตรเพอเปนแบบอยางใหเกดการ

พฒนาและยกมาตรฐานสการเปนเกษตรกรกาวหนา และไดรบรางวล “เกษตรกรสำนก

รกบานเกด ป 2553” ของมลนธสำนกรกบานเกด

- คายเรยนรเยาวชนในหมบาน และพนทใกลเคยง ทผานกจกรรมน สามารถนำ

ความรทไดไปใชในการเรยนในระดบชนทสงขน มความสนใจในการเรยนวทยาศาสตรเพม

มากขน และสามารถนำไปแขงขนเลานทานวทยาศาสตร จนชนะเลศระดบอำเภอได

ถงแมวา การดำเนนงานของมหาวทยาลยฯ จะประสบผลสำเรจในระดบหนง

แตจะพบวา กจกรรมตาง ๆ ไมสามารถเขาถงกลมเกษตรกรไดอยางทวถง เพราะเกษตรกร

แตละรายยงมความตองการทไมเหมอนกน รวมถงการเขาถงเทคโนโลย และความคาดหวง

ของเกษตรกรทมตอคณะทำงานทไมเหมอนกน ดงนน คณะทำงานจงมการปรบแผนการ

ดำเนนกจกรรม มการชกชวนหนวยงานอน เขาไปรวมงานและเสรมกจกรรมตางๆ ใหบรรล

ตามการปฏบตงานเพอเขาถงชมชน สอดคลองกบวถชวตทแทจรงของเกษตรกร เพอใหม

การพฒนาทยงยน ตอไปของชมชน73

Page 76: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

2.5 พนทปาภาคตะวนออก จงหวดฉะเชงเทรา

ความรวมมอระหวาง

ม จ ธ . แ ล ะ เ ค ร อ ข า ย

ปาตะวนออก จงหวดฉะเชงเทรา โดยมผใหญวบลย เขมเฉลม ปราชญชาวบาน

เปนทปรกษา ทผานมาไดสรางกระบวนการเรยนรแบบมสวนรวมเพอการพง

ตนเองใหกบสมาชกกลมสหกรณ การเกษตรหนแร ตำบลทากระดาน อำเภอ

สนามชยเขต จงหวดฉะเชงเทรา โดยเรมจากการเรยนรผานกระบวนการผลต

ปยหมกและนำหมกชวภาพจากวสดเหลอทงทางการเกษตร เพอลดตนทน

ทางภาคการเกษตร และปรบเปลยนวถการทำเกษตรเคมกลบสเกษตรอนทรย

แนวทางการดำเนนงานม 3 ขนตอน คอ 1) การใหความร 2) การฝกปฏบต

และ 3) การประยกตใชและพฒนา โดยกจกรรมการดำเนนงานเพอสงเสรม

กระบวนการเรยนรเพอการพงตนเองดานการเกษตรนน ประกอบดวย การผลต

ปยหมก นำหมกและนำสกดชวภาพ และสารไลแมลง ซงกระบวนการเรยนรดง

กลาวจะเนนการมสวนรวมของชมชน ตงแตการคดเลอกวตถดบทมอยในทองถน

การเตรยมวตถดบ การลงมอปฏบตการผลต และการนำไปใชประโยชน ตลอด

จนการตดตามผลการนำไปใชประโยชนและนำขอมลมาสะทอนในเวทเสวนาท

จดขนทกๆ เดอน เพอชวยกนแกไขหากเกดปญหา และปรบเปลยนใหเหมาะสม

กบพนทและบรบทของชมชนตอไป

74

Page 77: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

2.6 มหาวทยาลยสเขยวรวมกบชมชนและสงคม

ศนยการจดการดานพลงงาน สงแวดลอมความปลอดภยและอาชวอนามย (EESH) เปนหนวยงานท

มจธ. วางเปาหมายในการมงสความเปนมหาวทยาลยสเขยว (Green University) ทมการจดระบบบรหารจดการ

ดานพลงงานสงแวดลอมความปลอดภยและอาชวอนามยใหเปนไปตามมาตรฐานอยางมคณภาพ และบรณาการ

ระบบเหลานน ใหเขากบการดำเนนการทกดานของ มจธ. ทผานมา ไดเผยแพรผลงานดานตางๆใหกบหนวยงาน

ภาครฐ เอกชน โรงเรยนและชมชนภายในประเทศ อนเปนการขยายผลการจดการดานพลงงานสงแวดลอม

ความปลอดภยทดใหกบสงคมอนเปนสวนหนงของกจกรรมดาน Social Responsibility อนเปนกจกรรมหนง

ของมหาวทยาลยทตอบแทนสงคมและรวมรบผดชอบตอสงคม(Social Responsibility) ทสอดคลองกบมาตรฐาน

สากลใน ISO 26000 ซงระบถงกจกรรมในองคกรทมสวนรวมดานการรบผดชอบตอสงคม (Social Responsi-

bility)

ในป 2553 ได มจธ.ไดรบการจดอนดบเปน มหาวทยาลยสเขยวลำดบท 17 ของโลก จาก University

of Indonesia หรอ UI เพอสงเสรมใหสถาบนการศกษาระดบมหาวทยาลยทวโลกไดจดทำนโยบายและจด

ระบบการจดการ สงแวดลอมภายในมหาวทยาลย ใหเกดความยงยนและใหเออตอการลดผลกระทบทกอให

เกดภาวะโลกรอนโดยคำนงถงการอนรกษพลงงาน การจดการสงแวดลอมทดรวมถงการเพมพนทสเขยวและ

การสงเสรมใหเกดการใชพลงงาน ทดแทน

กจกรรมในสวนของการบรการวชาการแกชมชนและสงคม มดงน

ชอโครงการ/กจกรรม กลมเปาหมาย และจำนวน (คน/ครง)1. โครงการเครอขายโรงเรยนสเขยว มจธ.

(KMUTT-Green School Network)

โรงเรยนสงผลงานเขาประกวดทเขารวม 13 โรงเรยน

โรงเรยนทไดรบคดเลอกตามเกณฑจำนวน 11 โรงเรยน

นกเรยน คร เขารวม 79 คน2. ฝกอบรมเชงปฏบตการเรอง การจดการขยะ..

สพลงงาน การผลตพลงงานทดแทนจากขยะ

เศษอาหาร พลาสตกและ เศษวสด

โรงเรยนเขารวมฝกอบรมทงสน 20 โรงเรยนประกอบดวย คร นกเรยนจำนวน

279 คน

3. โครงการ “ชมชน สะอาด ปลอดภย ใสใจ

พลงงานและสงแวดลอม” ทงครเกษตรแฟร

ผสนใจเขารวมกจกรรม จำนวน 968 คน

4. โครงการ “สามเณรนอยรวมใจลดใช

พลงงาน”สำหรบ สามเณรภาคฤครอน

สามเณร จำนวน 66 รป

75

Page 78: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ชอโครงการ/กจกรรม กลมเปาหมาย และจำนวน (คน/ครง)5. กจกรรมวนสงแวดลอมโลก 5 มถนายน 2553 ณ

บางขนเทยน

โรงเรยนในเครอขายรอบ มหาวทยาลยเขารวม จำนวน 160 คน

6. กจกรรมในงานสปดาหความปลอดภย

ในการทำงาน ครงท 7

โครงการประกวดและกจกรรมการจดบอรดนทรรศการ “โรงเรยนสเขยว

ทมการจดการนวตกรรมดานพลงงานและสงแวดลอม” มโรงเรยนสเขยวเขารวม

13 โรงเรยน จำนวน 87 คน

โครงการแขงขนตอบปญหา “รทนสถานการณโลกรอนและเทคโนโลย

สเขยว” มโรงเรยนเขารวม 17 โรงเรยน จำนวน 49 คน

โครงฝกอบรม “แนวคดการสรางนวตกรรมเพอมงสการเปนโรงเรยน

สเขยว ครบวงจร” มโรงเรยนเขารวม 14 โรงเรยน คร และนกเรยนทเขารวม

จำนวน 140 คน 7. จดกจกรรมเผยแพรผลงานดานแนวทางการ

สงแวดลอม ใหกบ ปตท. ในนทรรศการสญจร

“ จากปโตรเลยมสปโตเคม ป 52”

โรงเรยน 7 โรงเรยน มนกเรยนทเขารวม 859 คน

8. คายเรยนรสนกคดกบวศวกรเคม ใน

อตสาหกรรมปโตรเลยมผานฐานแหงการเรยนร

ทง 7 ฐาน เพอฝกปฏบตและทดสอบความเปน

“วศวกรเคม” ใหกบคายเยาวชน “ปโตรแคมป..

สแชมปปโตรป 52”

นกเรยน 56 คน, คร/ปตท. 27 คน, สอมวลชน 12 คน, วทยากร 17 คน

รวม 112 คน

76

Page 79: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

2.7 การใหบรการวชาการแกชมชนในพนทตางๆ

กจกรรม/โครงการ ว.ด.ป/สถานท หนวยงาน1. โครงการมหาวทยาลยกบชมชน

สอนนองวาดศลป

11 ก.พ 53 / โรงเรยนวงยายฉม จ.

นครนายก

โครงการรวมบรหารหลกสตร

สาขาวชามเดยอาตส

และสาขาวชาเทคโนโลยมเดย

คณะครศาสตรอตสาหกรรม

และเทคโนโลย

2. คายศลปะ พฒนานกเรยน

โรงเรยนสตรสมทรปราการ

20 – 22 ก.พ. 53/ โรงเรยนสตร

สมทรปราการ

3. โครงการสานฝนปนนำใจ

ในวนเดกใหนองอมทอง

9 ม.ค 53/ อทยานธรรมพระพทธรป

อทองอดมทรพย อ.บางระจน

จ.สงหบร4. โครงการคายอาสาพฒนาการเรยนร

ชมชนและพฒนาหองหองสมด

18-21 ต.ค 52/โรงเรยนนาบว

จ.สกลนคร5. ครชางสามคคสรางความดแก

สงคมครงท 2โรงเรยนบางตะบนวทยา

6. คายอาสา ครชางสามคคสราง

ความดแกสงคมครงท 2

โรงเรยนบานนำฮอก อ.สงเมน

จ.แพร7. คายอาสา ครชางสามคคสราง

ความดแกสงคมครงท 2

โรงเรยนบานนำฮอก อ.สงเมน

จ.แพร

มจธ. โดยบคลากรและนกศกษาคณะ และหนวยงานตางๆ และชมรมของนกศกษา

ไดเขาไปมสวนรวมใหการบรการ วชาการแกชมชนในดานอนๆ เชน การออกคาย

ออกแบบหอพกโรงพยาบาล สรางโรงเรยน สอนนอง บรจาคสงของ และรณรงค ในพนทตางๆ

เพอปลกจตสำนกในพนท ปลกจตสำนกทดตอการชวยเหลอสงคมผดอยโอกาส สงผลตอผทำงานใหไดรบ

ประสบการณทด มความรบผดชอบ และสงเสรมใหเกดความรกและความสามคครวมกน

77

Page 80: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

กจกรรม/โครงการ ว.ด.ป/สถานท หนวยงาน8. โครงการปฏบตการศลปะ

มลนธเดกบานดาดา จ.กาญจนบร

22-25 ต.ค.52/มลนธเดกบานดาดา

จ.กาญจนบร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และการออกแบบ

9. โครงการคายอาสา นกศกษา

คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ ณ

ศนยพฒนาเดกเลกบานโบออง

ต.ปลอกค อ.ทองผาภม จ.กาญจนบร

1-10 เม.ย.53/

ศนยพฒนาเดกเลกบานโบออง

ต.ปลอกค อ.ทองผาภม

จ.กาญจนบร10. โครงการจดกจกรรมรวมกบชมชน

เกาะยาวในการออกแบบหอผปวย

ของนกศกษา สาขาสถาปตยกรรมภายใน

ชมชนเกาะยาว จ.พงงา

2-8 เม.ย 53/ โรงพยาบาลเกาะยาว

จ. พงงา

11. โครงการเครองกลอาสา

พฒนาสงแวดลอม15-17 ม.ค 53/ จ.ระยอง ภาควชาวศวกรรมเครองกล

12. คายสงแวดลอมสมพนธ ครงท 3

สอนนองรกษวทยาศาสตร

และสงแวดลอม

10-12 ก.ย 53/ร.ร วดหมดด

และศนยพฒนาปาชายเลน

อาวคงกระเบน จ. จนทบร

ภาควชาวศวกรรมสงแวดลอม

13.คายกลางปจดสรางอาคาร

อเนกประสงค

13-28 ม.ค 53/ร.ร ปางมะขามปอม

จ.เชยงรายชมรมอาสาพฒนาชนบท

14. คายวฒนธรรมคนถน ครงท 8

สรางอาคารเรยน

15 -25 ม.ค 53/ร.ร บานคอกวว

จ.นครศรธรรมราชชมรมศลปวฒนธรรมทกษณ

15. โครงการหนงวนพใหนอง6 ธ.ค 52 /มศยดนรลอบาดะฮ

เขตทงคร กทม.ชมรมนกศกษามสลม

16. โครงการครชางสามคคสราง

ความดแกสงคม

30 ก.ค – 1 ส.ค 53/

ร.ร บางตะบนวทยา

สโมสรนกศกษาภาควชาครศาสตร

อตสาหการ

78

Page 81: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

3.มหาวทยาลยกบโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำร

มลนธโครงการหลวง เปนโครงการสวนพระองค

ดำเนนงานใน สถานวจยและศนยพฒนา โครงการหลวงจำนวน

38 แหง ในจงหวดภาคเหนอ ไดแก เชยงใหม, เชยงราย, แมฮองสอน,

พะเยา, ลำพน ใน 20 อำเภอ, 275 หมบาน, ประชากร 100,000

คน ครอบคลมพนทประมาณ 2,000 ตร.กม. มลนธ โครงการหลวง

สงเสรมใหเกษตรกรบนพนทสงมรายได พฒนาปจจยพนฐานและ

คณภาพชวตของเกษตรกร ดานการศกษาสงคม สาธารณสข

วจยพชและปศสตว เมองหนาว เพอการถายทอดเทคโนโลยให

เกษตรกร งานอารกขาพช การผลตและการตลาด เพอรบซอผลผลต

ของเกษตรกร ทงนเพอใหคนบนพนทสงอยได โดยสามารถอนรกษ

ดน นำ และปาตนนำ ไดอยางยงยน

มจธ. เรมใหบรการเทคนค วชาการแกมลนธโครงการหลวง

ตงแตปลายป 2542 โดยเนนการใชความร ดานวศวกรรรมศาสตร

เทคโนโลยพลงงาน และเทคโนโลยสงแวดลอม เพอสนบสนนระบบ

เกษตรบนพนทสง

โรงงานหลวงอาหารสำเรจรป ประกอบดวยโรงงานหลวงฯ 4 แหง ตงอยท

จงหวดเชยงใหม, เชยงราย, สกลนคร และบรรมย ตามลำดบ โรงงานหลวงภาคเหนอตงขนในทศวรรษ

2510 เพอรองรบผลผลตการเกษตรเมองหนาวทไดจากการสงเสรมของโครงการหลวง โรงงานหลวงภาค

ตะวนออกเฉยงเหนอตงขนในกลางทศวรรษ 2520 เพอแกไขปญหาความยากจนของชาวบานและสนบสนน

การพฒนาความมนคงในพนทหลงจากการตอสในสงครามแยงชงประชาชนทเลาลง

ระหวางป 2525 - 2537 มจธ. ไดบรหารทงการผลตวตถดบการเกษตร การบรหารการผลตในโรงงาน

และการตลาดและสนบสนนดานวชาการดานวศวกรรม เทคโนโลยการผลตอาหาร(การออกแบบอปกรณ

และกระบวนการ การพฒนาผลตภณฑ การควบคมคณภาพ) และเทคโนโลยสงแวดลอม ใหกบโรงงานหลวงฯ

ทงสแหง ตอมาในป 2537 สำนกงานทรพยสนสวนพระมหากษตรยไดตงบรษท ดอยคำผลตภณฑอาหาร

จำกดขนบรหารโรงงานหลวง มจธ. ยงคงใหการสนบสนนงานวชาการดานวศวกรรม เทคโนโลยการ

ผลตอาหาร และเทคโนโลยสงแวดลอม แกโรงงานหลวงอยางตอเนองจนถงปจจบน

โครงการภฟาพฒนาและศนยภฟาพฒนา อำเภอบอเกลอ จงหวดนาน

เปนโครงการตามพระราชดำรในสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร เพอการสรางตนแบบ

การพฒนา พนทอยางยงยนและบรณาการ ทงการประกอบอาชพทงการเกษตรและการแปรรป

การจดการทรพยากร การศกษา สาธารณสข การสรางคนในพนทให อยทำงานควบคกบการพฒนาตนเอง

79

Page 82: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

มลนธโครงการหลวงและโรงงานหลวงอาหารสำเรจรป

3.1 มลนธโครงการหลวงมจธ. ใชจดแขงดานวทยาศาสตรและวศกรรม บรณาการรวมกนเพอดำเนนงานดานวทยาศาสตร

วศวกรรม เกษตรกรรมและการสรางความเขมแขงใหกบชมชน ภายใตแผนพลงงาน (Energy Program)

แผนงานวศวกรรม (Engineering Program) และแผนงานดานสงแวดลอม (Environmental Program)

เรยกรวมกนวาแผนงาน Energy, Engineering and Environment for Agricultural System หรอแผนงาน

3E for A เพอสนบสนนการดำเนนงานของมลนธโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำร โครงการสวน

พระองคในสมเดจพระเทพรตนราชสดา ฯ สยามบรมราชกมาร โดยผลการดำเนนงานในปงบประมาณ

2553 ประกอบดวย

1. โปรแกรมดานเทคโนโลยหลงการเกบเกยวและวศวกรรมอาหาร- ระบบอบแหงกาแฟกะลา

เพอแกปญหาการตากกาแฟกลางแจงแบบเดมซงใชพนทมาก เปนปญหา

ของศนยพฒนาโครงการหลวงปาเมยงและตนตก ทผลตกาแฟสงสดสองอนดบ

แรกของโครงการหลวง ประกอบกบภมประเทศเปนหบเขาทมปาสมบรณ ทำให

ไดรบแสงแดดนอยและมความชนสง จงใชระยะเวลาในการตาก ขณะทพนทตาก

มจำกด

มจธ. ศกษาเปรยบเทยบระบบอบแหง 3 แบบ ไดแก

1) โรงเรอนตากแหง พลงงานแสงอาทตย

2) ตอบแหงพลงงานแสงอาทตยและพลงงานไฟฟา

3) เครองอบแหงลมรอนโดยใชพลงงานฟน

ผลการศกษาพบวา ระยะเวลาลดความชนมคา 5 วน, 4 วน และ 2

วน 17 ชวโมง ตามลำดบ อตราสวนนำหนกกาแฟกะลาสดตอตารางเมตร

อบแหงมคา 16.7 กก., 18.2 กก. และ 83.3 กก. ตามลำดบ, คาพลงงาน

ในการอบตอกโลกรมกาแฟแหง มคา 0.1 บาท, 10.2 บาท และ 1.06 บาท

ตามลำดบ ในขณะทการตากแหงกลางแจงแบบเดมนนใชเวลา 10 วน และ

อตราสวนนำหนกกาแฟกะลาสดตอตารางเมตรมคา 11 กก. สรปผลการศกษา

เครองอบแหงพลงงานฟนเปนระบบทเหมาะสมกบศนยพฒนาโครงการหลวง

ปาเมยงและตนตก เนองจากมขอจำกดเรองพนทตาก การรบแสงอาทตย

และผลผลตมปรมาณมาก จงจะนำไปขยายผลในปงบประมาณตอไป

80

Page 83: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

- การวจยเกยวกบวานลลา

เพอสนบสนนการพฒนาการผลตและคณภาพวานลลาแปรรปใน

ประเทศไทย ศกษารวมกบศนยพฒนาโครงการหลวงขนวาง ซงมพนท

การปลกและผลตวานลลามากทสดในประเทศไทย และมศนยถายทอด

เทคโนโลยการผลตวานลลา เพอการขยายผลสเกษตรกรในพนทสง

ในฤดกาลเพาะปลก 2551/2552 ทมนกวจย มจธ. ทำการสำรวจ

พนทปลก ความตองการใชของผบรโภค ปรมาณนำเขาและสงออก ของ

วานลลาในประเทศไทย พบวาปรมาณผลผลต ฝกวานลลาบมทผลตไดใน

ประเทศ คดเปนรอยละ 18.87 ของปรมาณความตองการใชวานลลาจาก

การสำรวจผใชวานลลาในเขตกรงเทพฯ 94 ราย แตคณภาพของฝกวานลลา

ทผลตได สวนใหญอยในเกรด B ซงไมสอดคลองกบความตองการของผ

บรโภค ทตองการฝกเกรด A โดยมปรมาณ สารวานลลนในฝกบมอยใน

ระดบมาตรฐาน

นอกจากนนทาง ทม มจธ. ทำการศกษาการเปลยนแปลงประชากร

จลนทรยในระหวางการบมฝกวานลลาเพอหาความสมพนธระหวางชนด

และปรมาณเชอจลนทรยทสงผลตอคณภาพฝกบมหรอวานลลนในระหวาง

การบมฝกวานลลา โดยพบเชอแบคทเรยทพบเปนสวนใหญ คอ Bacillus

จำนวนประชากรของเชอยสตเชอราและแบคทเรยทงหมด มการ

เปลยนแปลง ลดลงและเพมขน ในระหวางขนตอนการบมตางๆ และพบ

ความสมพนธระหวางการเพมปรมาณเชอแบคทเรยกบการเพมขนของ

ปรมาณวานลลนและการลดลงของกลโควานลลน (รปสะสมของวานลลน)

แสดงใหเหนวาเชอแบคทเรยอาจมบทบาทตอการพฒนากลนวานลลาใน

ระหวางกระบวนการบมได

81

Page 84: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ดานพลงงานสะอาดและพลงงานหมนเวยนกงหนลมผลตไฟฟา

ผลการสำรวจพนทศนยพฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ

พบวาในพนทของศนยฯ มศกยภาพดานพลงงานลมทสามารถนำ

มาผลตเปนกระแสไฟฟาได จงไดทำการขนยายกงหนลมผลต

กระแสไฟฟาจากศนยฯ ทงหลวงทมอยเดมแตไมมการใชงาน

พกดรวม 518 W มาตดตงในพนทศนยฯ มอนเงาะ เพอผลตกระแส

ไฟฟาใชในพนทรวมถงศกษาขอมลศกยภาพลมในพนท และสราง

ความตระหนกถงการใชพลงงานสะอาดในพนทโครงการหลวง

สอการสอนในการบำรงรกษาระบบโซลาโฮมมจธ. รวมกบ มทร.ลานนา จดทำสอการสอน เรอง การบำรง

รกษาระบบโซลาโฮมเบองตน เปน วซด การบำรงรกษาโซลาโฮม 4 ภาษา

สำหรบชนเผา กะเหรยงโปว กะเหรยงสกอ มงและไทย เพอชวยลด

ความเสยหายและยดอายการใชงานของระบบโซลาโฮม โดยสรางความร

ความเขาใจใจการบำรงรกษาอยางถกวธ ทสามารถเขาถงชมชนบนพนท

สงไดงาย โดยใชผแสดงเปนชาวบานจากชนเผานนๆ

ระบบไฟฟาสำรองเนองจากพนทศนยพฒนาโครงการหลวงโดยสวนใหญตงอยในพนทสง ทำให

ประสบปญหากระแสไฟฟาทขาดเสถยร แรงดนตกและไฟฟาดบ ซงในบางครงจะ

สรางความเสยหายตอเครองจกรและผลผลตท เกบรกษาในหองเยน มจธ.

จงไดตดตงระบบไฟฟาสำรอง โดยใชนำมนดเซลเปนเชอเพลง สำหรบปองกนความ

เสยหายใหกบศนยฯ ซงไดตดตงเครองกำเนดไฟฟาขนาด 40 KVA ณ ศนยฯ หวยลก

ขนาด 100 KVA ณ ศนยฯ ขนวางและขนาด 20 KVA ณ สถานฯ อนทนนท สงผลใหศนยฯ

ตาง ๆ มความตนตวในการจดหาระบบไฟฟาสำรอง

82

Page 85: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

2. โปรแกรมดานระบบโรงเรอนควบคม สภาวะแวดลอมเพอการปลกพช

โรงเรอนควบคมความชนสำหรบเพาะชำกลากหลาบ

ศนยฯ หวยลกเปนแหลงผลตไมดอกทสำคญของ

โครงการหลวง มการวจยเพอพฒนาสายพนธและผลตตน

กลาใหกบเกษตรกร กหลาบเปนไมดอกทสำคญชนดหนงท

ศนยฯ สงเสรมใหเกษตรกรผลตเปนจำนวนมาก และ

ทางศนยฯ ตองการลดระยะเวลาในการผลตกลากหลาบ ซง

เดมใชเวลาในการอนบาลกลากหลาบกอนแจกจายให

เกษตรกรประมาณ 4 สปดาห โดยทางศนยฯ ไดนำแนวคด

การออกแบบโรงเรอนสำหรบเพาะชำกลากหลาบจาก

ออสเตรเลยมาใช ทมการควบคมความชนสมพนธอากาศ ในโรงเรอนใหอยในชวง 90-95 %RH และมอณหภมประมาณ 30

องศาเซลเซยส ซงคาดวาจะสามารถลดระยะเวลาลง ไดเหลอเพยง 2 สปดาห

เพอสนบสนนการวจยเพอลดระยะเวลาในการ อนบาลกลากหลาบ มจธ.จงไดออกแบบและสรางโรงเรอนควบคม

อณหภมและความชนสำหรบเพาะชำกลากหลาบ ขนาด 3.5x4.5 ตารางเมตร ทสามารถควบคมความชน ภายในโรงเรอน

โดยใชการพนละอองนำใหเปนหมอกโดย ชเครองสบนำแรงดนสง ควบคมการทำงานโดยเครองวดความชน ซงคาดวาจะ

สามารถเพมขดความสามารถในการผลตและคณภาพของกลากหลาบ ตลอดจนสรางมลคาเพมใหสงขนอกดวย

การปรบปรงชดมอหมนเปด-ปดโรงเรอน

จากการออกแบบชดมอหมนเพอเปด-ปด โรงเรอนทเดมใชเหลกเปนวสด แนวทางในปรบปรงมเปาหมายทตองการ

ใชวสดทสามารถหาไดงายและมราคาถก จงไดนำความรจากการออกแบบชดมอหมนเปด-ปดเดม มาใชในการเลอกวสด

ชนดตาง ๆ โดยไดเลอกใชทอ pvc เสนผาศนยกลาง 6 หนหนา 13.5 มม. แทนทอเหลกเสนผานศนยกลาง 6 หนทใชอยเดม

จากการทดสอบพบวาเพยงพอตอการรบแรงบดจากนำหนกของพลาสตกและแรงบดจากชดมอหมน ซงในการปรบปรง

ครงนจะสามารถชวยใหเกษตรกรมความสะดวกในการสรางชดมอหมนใชเองและมคาใชจายทไมสงมาก

3. โปรแกรมดานพลงงานและ วศวกรรมเพองานเกษตรกรรม

เครองคดบวยตนแบบ

ศนยพฒนาโครงการหลวงหวยนำขนมการปลกบวยเปนจำนวนมาก มผลผลตในพนท

รวมกวา 400 ตนตอป และมการคดขนาดผลบวยออกเปน 4 เกรดคอ เกรด 1 2 3 และ

ผลผลตทไมผานหรอตกเกรด ซงเดมใชแรงงานคนในการคด ทอตรา 150-200 กโลกรม

ตอคนตอชวโมง บางครงพบปญหาไมสามารถคดผลผลตไดทน เนองจากมแรงงาน

ไมเพยงพอ

เพอแกปญหาดงกลาวจงไดออกแบบและสรางเครองคดบวยตนแบบ มขอกำหนดใน

การออกแบบคอตองคดบวยได 4 เกรดและไมสรางรอยชำใหกบผลบวย ซงเครองจกรท

สรางขนมความสามารถในการคด 100 กโลกรมตอชวโมง ประสทธภาพในการคดรอยละ 80

เครองตนแบบทสรางขนยงไมสามารถตอบสนองความตองการในการใชงานของเกษตรกร

ได เนองจากมความสามารถในการทำงานนอยกวาใชแรงงานคนทมความชำนาญงานสง

ซงตองมการพฒนาตอไป

83

Page 86: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

การบำรงรกษาทวผลททกคนมสวนรวม (Total Productive Maintenance : TPM )

มจธ. รวมกบ มทร.ลานนา ในการดำเนนโครงการการบำรงรกษาทวผลททกคนม

สวนรวมสำหรบ สถาน ฯ และ ศนย ฯ เพอสรางความสามารถใหกบชางประจำศนยฯ

และลดความเสยหายทเกดขนกบเครองมอ เครองจกร โดยใชระบบการบำรงรกษา

เชงปองกนทชวยใหเครองมอเครองจกรอยในสภาพพรอมใชงานอยเสมอ ผลการดำเนนงาน

ในป 2553 ทผานมานน ไดดำเนนงาน แลวเสรจ 31 สถานฯ/ศนยฯ จาก 38 สถานฯ/ศนยฯ

มการฝกอบรมการใชเอกสารการตรวจเชคเครองจกร จดอบรมหลกสตร การซอมบำรง

เครองยนตเลก ไฟฟาเบองตนใหแกเจาหนาทและสมาชกชมชนในพนทศนยฯ รวม 451 คน

มเครองมอเครองจกรทสามารถซอมบำรงและนำกลบมาใชใหมได 402 เครองจาก 407

เครอง

-ทำการฝกอบรมชางประจำศนยพฒนาโครงการหลวงเพอพฒนาทกษะดานชาง

โดยชางทผานการอบรมสามารถถอด ประกอบเครองจกรไดภายในเวลาทกำหนดและ

ถกตองทงหมด จงไดใหชางประจำศนยทผานการฝกอบรมทมทกษะและมความสามารถ

เปนวทยากรรวมกบคณะทำงานในการฝกอบรมชาวบาน และเยาวชนผสนใจงานชางในพน

ทโครงการหลวง

-รวมกบคณาจารยจาก มทร.ลานนา ใหคำปรกษาและแกไขปญหาหนาดนถลม

สถานเกษตรหลวงอนทนนท และใหคำปรกษางานกอสรางในพนทโครงการหลวง รวมทง

ใหคำปรกษางานออกแบบระบบไฟฟา รวมกบสถาบนพฒนาพนทสง สำหรบระบบไฟฟาใน

อาคารโรงคดบรรจ สถานฯ/ศนยพฒนาโครงการหลวง อนทนนท อางขาง หวยลก ทงหลวง

แมแฮ และ แมปนหลวง รวมถงใหคำปรกษาการซอมบำรงเครองผลตกระแสไฟฟาและ

สำรองไฟฟา ณ สถานเกษตรหลวง อนทนนท และศนยฯ หวยลก

84

Page 87: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

4. โปรแกรมดานบรการวชาการ

การจดการบญชตนทนพลงงานและสงแวดลอม

มจธ. ไดดำเนนโครงการบญชตนทนสงแวดลอม ณ โรงคดบรรจ ศนยฯ

หนองหอยในป 2551-2552 สามารถลดของเสยจากการผลตลงได 240

ตนคดเปนมลคา 2.6 ลานบาท ตอมาในป 2553 ไดขยายโครงการ

ไปยงโรงคดบรรจ ศนยทงหลวง แมแฮ แมสาใหม หวยลกและแมปนหลวง

โดยการฝกอบรมเจาหนาท โรงคดบรรจและเจาหนาทบญชและการเงน

ของโรงคดบรรจทง 5 แหง ทำการเกบขอมลและวเคราะหถงปจจยตาง ๆ

ทมผลตอตนทนการดำเนนงาน และไดนำเสนอแนวทางในการลดตนทนและ

เพมรายได มมลคารวมกวา 25 ลานบาท ซงการดำเนนงานไดสรางความตร

ะหนกใหกบหวหนาศนยฯ และเจาหนาทคดบรรจ ถงปญหา ดานตาง ๆ ท

เกดขนในการดำเนนงานของโรงคดบรรจ สามารถใชขอมล การดำเนนงาน

วเคราะหปญหาทซอนอยในกจกรรมตาง ๆ และนำไปสการวเคราะหสาเหต

และหาแนวทางในการแกปญหาไดอยางเปนระบบ และมประสทธภาพ

การพงพาตนเองดานอาหารและพลงงาน พนทโครงการหลวงวดจนทร

มจธ. เลอกพนท โครงการหลวงวดจนทรเปนพนทนำรองในการดำเนนงาน โดย

สนบสนนการสรางความเขมแขงในการพงตนเองดาน อาหารและพลงงาน ในปทผานมาได

สนบสนนใหชมชนนำองคความร เดมมาพฒนาตอยอดรวมกบการใชเทคโนโลย อาทเชน

การผลตอาหารสตวจากสตรอาหารดงเดมโดยใชพชในทองถน เชน ขาวโพดพนธพนเมอง

ปอสา หยวกกลวย และบอน มาหมกเพอเปนอาหารสกร ผลตปยอนทรยจากวสดในทองถน

เชน รำออน ซงขาวโพด กากถว เปนตน รวมถงการ ผลตนำสมควนไมไวใชเองในทองถน

สนบสนนการปลกพชอนทรย เพอลดการใชสารเคมในพนทรวมทงหาแนวทางในการ

เพมผลผลตของพชอนทรย โดยไดทำการทดลองปลกขาวอนทรยดวยจำนวนตนกลาตาง ๆ

ตอหลมพบวา การปลกขาว 3 กลาตอหลมใหผลผลตสงทสด

นอกจากนยงไดรวมมอกบชมชนในการพฒนาพนทใหเปนแหลงทองเทยงเชงอนรกษ

และเตรยมความพรอมของชมชนเพอรบมอการทองเทยวทกำลงขยายตวเขามาในชมชนเพอ

รกษา วถชวตไมใหถกกระแสการทองเทยวทำลาย โดยสรางความรวมมอระหวางชมชนตาง ๆ

ในพนทบานวดจนทรในการจดตงกลมทองเทยวของแตละกลมบาน เนองจากมบทเรยน

ความลมเหลวของชมชนจากอำเภอปาย จงหวดแมฮองสอน และเปดรบการสนบสนนจาก

หนวยงานตาง ๆ ทชวยเหลอในดานความรและวธการดำเนนงานสำหรบการทองเทยวเชงอนรกษ

งานบรการดานวศวกรรม

มจธ. รวมกบ มทร. ลานนา ในการออกแบบและใหคำปรกษาดานงานกอสรางและวศวกรรมโยธา

ใหกบศนยฯ ตาง ๆ รวม 12 งาน มลคาการกอสรางประมาณ 3 ลานบาท

85

Page 88: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

5. โปรแกรมฐานขอมลวศวกรรม พลงงานและสงแวดลอม

แผนแมบทการใชทดนและภมสถาปตยกรรม

มจธ. สนบสนนการจดทำผงแมบทการใชพนทของศนยฯ ตางๆ โดยบรณาการการดำเนนงานใหเปนโจทยวจย

สำหรบนกศกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ โดยเนนความสอดคลองกบบรบทของชมชน ภมสงคม

สภาพแวดลอมในพนทเพอตอบโจทยความตองการและทศทางการพฒนาทมความจำเพาะในแตละศนย ในปทผานได

ออกแบบผงแมบทศนย ฯ มอนเงาะแลวเสรจรวมทงแบบสถาปตยกรรมของอาคารทพกใหมและแบบปรบปรงอาคารท

พกเดมและสำนกงานเพอสงเสรมการทองเทยวอยางยงยนและโฮมสเตยใหแกชมชน รวมทงไดทำการสำรวจพนทเพอ

ทำแผนทระดบชนความสง ณ ศนย ฯ แมสาใหม เพอนำไปใชในการออกแบบผงแมบทและวางแผนการใชงานทดน

โดยรวมกบภาควชาวศวกรรมโยธาในการนำนกศกษาป 2 เขารวมจดทำแผนทดงกลาวในการฝกปฏบตการภาคสนาม

86

Page 89: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

3.2 โครงการเพอสนบสนนแผนพฒนาเดกและเยาวชนในถนทรกนดาร

และโครงการภฟาพฒนา ตามพระราชดำรสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร

รวมกบเครอขายพนธมตร ดำเนนการครอบคลมพนท 10

อำเภอในจงหวดนาน ภายใตงานพฒนาเดกและเยาวชน พฒนา

อาชพภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร พฒนาเทคโนโลย พฒนา

กลมโรงเรยนพระปรยตธรรม สนบสนนศนยภฟาพฒนาและ

สรางความสามารถการเรยนรแกเกษตรกร จากการทำงานใน

พนทตงแตป 2545 จนถงปจจบน สามารถวเคราะหบทเรยนจาก

งานวจย พฒนา สงเสรมและถายทอดเทคโนโลย รวมถงกำหนด

เปาหมายการทำงานไดชดเจนยงขน นำมาซงแผนการทำงานใน

2 ยทธศาสตร 6 แผนงาน ดงน

87

Page 90: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ยทธศาสตรท 1 การพฒนาและสรางความมนคงดานอาหาร พลงงานและสงแวดลอมบนฐานการพงพาตนเองของชมชนและสงคม

พนทอำเภอบอเกลอและอำเภอเฉลมพระเกยรต มลกษณะ

เปนภเขาสงชน มทราบเพยงเลกนอย เกษตรกรสวนใหญปลกขาวไรเปน

อาชพหลก สามารถปลกไดเพยงปละครงเนองจากตองอาศยนำฝน

ผลผลตตำเมอเทยบกบขาวนา การใชพนทถกจำกด เนองจากอยในเขตปา

อนรกษตนนำ ระบบชลประทานและการจดการนำไมสามารถจดสรรได

อยางทวถงและการใชนำไมมประสทธภาพ ความอดมสมบรณของดนตำ

เนองจากการชะลางพงทลายของหนาดนสง ดนถลม บรเวณลาดชนสง

ในฤดฝน และจำนวนประชากรทเพมขนในทกป ทำใหประสบปญหาขาว

ไมพอบรโภคตอเนองกนมาหลายป เกดการอพยพเคลอนยายแรงงาน

ออกนอกพนทเพอหารายไดในการซอขาว ดงนน เพอพฒนาความสามารถ

ในการเพมผลผลตขาวและอาชพเสรมเพอใหมรายไดเพม ลดรายจาย

ดานอาหารและเพมความสามารถในการผลตอาหารใหพอกน จงไดกำหนด

แผนงาน การสรางความมนคงดานอาหารและอาชพเสรมขน ประกอบดวย

โครงการตางๆ ดงน

แผนงานท 1: การสรางความมนคงดานอาหารและอาชพทางเลอก

88

Page 91: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

1. การสงเสรมอาชพภาคเกษตร

การสงเสรมปลกผกหลงนาเพอบร โภคและจำหนายในชมชน

ชวงหลงนา ประมาณ 1-3 เดอน ชาวบานรวมโครงการ 19 ราย

ปลกแบบแปลงรวมและแปลงเดยวรวม 17 ชนด ทำใหมรายไดเฉลยจากการ

จำหนาย 400 บาท/ครอบครว และสามารถลดรายจายคาผกเฉลย 100 บาท/

ครอบครว ปจจบนชาวบานทเขา รวมโครงการยงคงดำเนนการอยางตอเนอง

และ เปนแบบอยางในการพงตนเองดานผกสวนครวใหกบชมชนรอบขางได

การสงเสรมปลกสตรอเบอร ในระยะแรกเปนการปลกเพอผลตผลสดในพนท

หลงนามผเขารวมโครงการ 2 รายและสรางรายได ใหเกษตรกรผปลกกวา 2.4

หมนบาทตอรายตอป ปจจบนไดทดลองปลกเพอผลตตนไหลทม ระดบความสง

1,250 เมตร ทบานหวยขวาก จากระดบนำทะเลปานกลาง พบวาตนไหลทผลต

จากบานหวยขวาก มการเกดตาดอกและสามารถปลกเพอเกบผลผลตได

เนองจากภมอากาศ มความเหมาะสม ซงนำไปจำหนายให แกเกษตรกรผปลกเพอผลตผลสด

ตอไป นอกจากนยงมการสงเสรมปลกถวเหลอง แบงเปนถวเหลองในชวงฤดฝน ปลกในสภาพไร

มเกษตรกร เขารวมโครงการ 34 ราย เกบเกยวผลผลตได 750 กโลกรม เปนเงน 1.2 หมนบาท

ปจจบน เปนการปลกถวเหลองชวงแลง ใชพนทหลงนา มเกษตรกรเขารวมโครงการ 29 ราย 30

ไร คาดวาจะให ผลผลตในชวงเดอนเมษายน การสงเสรมปลกเสาวรส เพอปอนเขาโรงงาน

มเกษตรกรเขารวมโครงการ 3 ราย จำนวน 700 ตน ปจจบนอยในชวงใหผลผลตรนแรก ซงจะ

ยงไมเกบจำหนายเนองจากมขนาดเลก การสงเสรมปลกขาวโพดหวาน มเกษตรกรเขารวมโครงการ

11 ราย จำนวน 11 ไร คาดวาจะใหผลผลตในชวง เดอนเมษายน

แผนงานท 1: การสรางความมนคงดานอาหารและอาชพทางเลอก จาก120เปน190

ก.ก./ไร เปนผลผลตขาวไร

ทเพมขนของ อ.บอเกลอ

89

Page 92: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

2. การถายทอดองคความรและ

สงเสรมเทคโนโลยเพมผลผลตขาวไร

การถายทอดองคความรและสงเสรมเทคโนโลยเพมผลผลตขาวไร

ตงแตขนตอนการเตรยมแปลงจนถงการดแลแปลงหลง เกบเกยวแก

เจาหนาทฝายสงเสรมการเกษตรของศนยภฟาพฒนา และเกษตรกร

ผปลกขาวไรจำนวน 24 รายในพนทศนยภฟาพฒนา ใหมความรความเขาใจ

นำไปปฏบตไดอยางถกตอง สามารถ ถายทอดองคความรให เกษตรกร

รายอนและผลผลตเพมขนรอยละ 60 จาก 120 กโลกรมขาวเปลอกตอไรเปน

190 กโลกรม ขาวเปลอกตอไร หลงจากไดรบการถายทอดองคความร

เจาหนาทสามารถ นำไปถายทอดใหกบเกษตรกรกลมอนได สำหรบ

เกษตรกรผปลกขาวไดนำบางขนตอนไปปฏบต ไมสามารถ ปฏบตไดทก

ขนตอนเนองจากมขอจำกดเรองแรงงานและสภาพ พนททำใหมผลผลต

เฉลยเพมขนรอยละ 20 เปน144 กโลกรม ขาวเปลอกตอไร

3. การแลกเปลยนขาวในชมชนเพอการพงตนเอง ตำบลภฟา

มวตถประสงคเพอศกษาและพฒนารปแบบการแลกเปลยนขาวทเหมาะสมกบชมชนและสงเสรมใหเกดการพงตนเอง

โดยพฒนาระบบบรหารจดการขาวภายในชมชน ซง 6 หมบานในตำบลภฟามเพยงบานนากอกเทานนทผลตขาวไดเพยงพอ

และเหลอบรโภค โดยภาพรวมพบวาชมชนสามารถผลตไดเองเพยงรอยละ 30 ทเหลอตองซอจากภายนอกชมชน จากการ

สะทอนขอมลและนำเสนอโครงการผานผนำ คณะกรรมการหมบานและเวทชมชน มเกษตรกรจากบานผาสข หาง

ทางหลวงและนากอก สนใจเขารวมโครงการและมการกำหนดรปแบบรวมกน เกดกลมผแลกเปลยนขาวดวยแรงงานขน

นอกจากนยงเกดความสมพนธอนดตอกนและมการแลกเปลยนสงของตามมา

90

Page 93: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

4. การศกษาความเปนไปไดของการเพาะเลยงปลาพลวงเชงธรกจบนพนทสง

โดยเรมจากบณฑตคนถนทมความสนใจและพรอมลงมอปฏบตโดยไดรบการ

สนบสนนทางวชาการจากอาจารยคณะเทคโนโลยการประมงและทรพยากรทางนำ

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนานาน จากการผสมเทยม เพาะฟกและอนบาล

ลกปลาไดเปนเวลา 2 เดอน สามารถผลตลกปลาทพรอมนำไปเลยงในบอดนได 10,000

ตว แบงจำหนาย 6,000 ตว ในราคาตวละ 3.20 บาทและเลยงเองอก 4,000 ตว

หากเลยงจนลกปลามความกวาง 1-2 เซนตเมตร ยาว 3-4 เซนตเมตร

สามารถจำหนายไดในราคาตวละ 7-10 บาท เปนอกหนงอาชพทางเลอกทสามารถ

สรางรายได อกทงยงเปนแหลงอาหารโปรตนในชมชน ลดปรมาณการจบลกปลา

จากแหลงนำธรรมชาต

แผนงานท 2: การจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม5. การประยกตใชระบบสารสนเทศภมศาสตรเพอการวางแผนปองกนภยพบต

ในจงหวดนาน: กรณศกษา ภยแลง นำทวมและดนถลมการวเคราะหปจจยทมผลทงทางตรงและทางออมตอการเกดภยแลง นำทวม

และดนถลมในจงหวดนาน ซงมความเสยงในระดบปานกลาง รวมไปถงการวางแผนปองกน

ภยพบตในพนทเสยงภยโดยชมชนเพอรองรบผลกระทบในอนาคต ปจจบนไดสรางขอมล

ระบบสารสนเทศภมศาสตรพนฐานของจงหวดนานทมความเปนปจจบน ในลกษณะของ

ฐานขอมลและแผนทออนไลน รวมถงความรดานภยพบตผาน www.nandisaster.com

เพอเผยแพรขอมลขาวสารใหประชาชนไดรบร การดำเนนงานขนตอไป จะนำเสนอขอมล

ใหกบชมชนทอยในเขตพนทเสยงภย เพอรวมกนจดทำแผนปองกนภยพบตอยางม

สวนรวมตอไป

91

Page 94: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

6. การใชประโยชนจากปาอยางยงยน

ตำบลภฟา อำเภอบอเกลอ จงหวดนาน

การศกษาจำนวน ชนด การกระจายตวเชงพนทและการใชประโยชนจาก

ของปา ความสมพนธระหวางปจจยทางดานเศรษฐกจ สงคม การใชทดนของชมชน

และปจจยของหนวยงานรฐ ศกษารปแบบการจดการของปาเพอการใชประโยชน

ของชมชน มกลมตวอยาง 182 ครอบครวใน 2 หมบานในตำบลภฟา พบวา

ในรอบปมมลคาประมาณ 8 แสนบาท สวนใหญเปนการใชเพอบรโภค โดยความถ

สงสดเปนการเขาปาเพอหาพชอาหาร รองลงมาเปนสตวปา สวนใหญเปนปาบรเวณ

โดยรอบชมชน ไปกลบไดในครงวน ทงนอยระหวางการถอดบทเรยนรปแบบการ

จดการของปาเพอการใชประโยชนของชมชน โดยชมชนมรปแบบการจดการ 2

รปแบบ คอ การออกกฏขอบงคบใชรวมกนและรปแบบทแอบแฝงในจารตประเพณ

ของชมชน

แผนงานท 3: การวจยถายทอดพลงงานสะอาดและพลงงานหมนเวยนทงสองอำเภอใชพลงงานจากเชอเพลงไมมากกวารอยละ 80 และใชอยาง

ไมมประสทธภาพเพยงพอ ประกอบกบจำนวนประชากรทเพมขน ทำใหอตราการ

ใชมากกวาอตราการทดแทน สงผลใหทรพยากรชวมวลลดลงและเรมขาดแคลน

เพอเปนการสงเสรมการใชพลงงานทางเลอกในชมชนไดอยางยงยน จงกำหนด

แผนงาน การวจยถายทอดพลงงานสะอาดและพลงงานหมนเวยนขน ประกอบดวย

โครงการตางๆ ดงน

7. โครงการปลกสวนปาพลงงานประเภทไมโตเรว มวตถประสงคเพอหาพนธ ไมทสามารถเตบโตไดดในสภาพพนทสงชน

รวมถงสงเสรมใหมการปลกไมโตเรวในพนททไมเหมาะสมตอการทำเกษตร เพอ

ผลตพชพลงงานและพชเศรษฐกจ โดยทดลองปลกไมโตเรว 4 ชนดบนพนทสาธต

ประมาณ 2 ไร ไดแก เสอโครง มะไหคำ ตะกและกระถนเทพา ในพนทศนยภฟาพฒนา

โดยตนมะไหคำมอตราการเจรญเตบโตสงสดทงพสยความกวางและความสง

ของลำตน รองลงมา คอ เสอโครง กระถนเทพาและตะก ตามลำดบ ทงนจะได

ขยายผลใหกบหนวยงานและชาวบานในพนทในการจดการปาพลงงานตอไป

92

Page 95: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

7. โครงการปลกสวนปาพลงงานประเภทไมโตเรว

8. การปรบปรงประสทธภาพเชงความรอนของเตาตมเกลอ อำเภอบอเกลอ

โครงการวจยตนแบบนมวตถประสงคเพอหาแนวทางเบองตนในการปรบ

ปรงประสทธภาพการใชพลงงานของเตาตมเกลอ โดยใชวธการลดความรอนสญเสย

ผานผนงเตาโดยใชแกลบดำเปนฉนวน แตยงคงรปแบบเตาและการตมเกลอแบบ

ดงเดมไว และใชวธการวเคราะหเปรยบเทยบประสทธภาพเชงความรอนของเตา

ตมเกลอทงสองแบบ โดยเตาตมเกลอแบบดงเดมกอขนรปดวยดนเหนยว สวน

เตาตมเกลอทปรบปรงทำจากอฐมอญกอขนรปและฉาบดวยดนเหนยวผสม

แกลบดำ ตรงกลางบดวยฉนวนแกลบดำหนา 4 เซนตเมตร โดยเตาทง 2 แบบ

สามารถวางได 2 กระทะ ผลการทดสอบโดยใชไมยคาลปตสเปนเชอเพลงเมอ

เทยบกบเตาแบบเดม พบวา เตาทปรบปรงโดยใชแกลบดำเปนฉนวนในการปองกน

การสญเสยความรอนผานผนงเตามประสทธภาพเชงความรอนเพมขนเปน 13.66

เปอรเซนต จาก 9.6 เปอรเซนต เวลาทใชในการตมไลนำใหเปนเกลอตอรอบลดลง

23 นาท จาก 4.5 - 5 ชวโมง และมอตราการใชเชอเพลงลดลงเฉลย 10 – 11

กโลกรม/วน จากอตราการใชเชอเพลงเฉลย 257 กโลกรม/วน สามารถลดรายจาย

ดานเชอเพลงและเพมรายไดจากการผลตเกลอตอรอบไดเพมขน และมตนทน

ในการปรบปรงเตา 1,045 บาท มระยะเวลาคนทน 91 วน ปจจบนมการปรบปรง

เตาและใชงานจรง 13 เตา จาก 17 เตา งานวจยนไมเพยงแตจะมงเนนการประหยด

พลงงานในการตมเกลอเทานนแตยงคงรกษาประเพณอนดงามในทองถนใหคงอย

ตอไป

ยทธศาสตรท 2 การจดการองคความรเพอพฒนาคณภาพคน และชมชนสสงคมแหงภมปญญาและการเรยนร

แผนงานท 4: การจดการองคความรและฐานขอมลเพอพฒนาชมชนบนพนทสง

มเปาหมายเพอจดทำฐานขอมลโดยชมชนมสวนรวม สำหรบใชประกอบ

การตดสนใจของหนวยงานและชมชนเจาของพนท ในการวางแผนพฒนา

ทองถนใหมความสอดคลองกบวถชวต สภาพพนทและทรพยากรในชมชน

พรอมกบสรางคนในชมชนใหสามารถบรณาการองคความรเดมทมอยกบ

วทยาศาสตรและเทคโนโลย ทเหมาะสมกบบรบทในพนท ประกอบดวย

โครงการตางๆ ดงน

93

Page 96: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

9. ฐานขอมลเศรษฐกจ สงคมและระบบสารสนเทศภมศาสตร ตำบลภฟา

การเกบรวบรวมขอมลโครงสรางครวเรอน แรงงาน สขภาพ รายรบ

รายจาย หนสน เงนออม การศกษาบตรหลาน การถอครองทดน เกษตรกรรม

การพงพาอาหารจากแหลงธรรมชาต ทกษะความชำนาญในการประกอบอาชพ

ความรภมปญญาและขอมลพนฐานทวไปในระดบครวเรอน ปจจบนไดสรางฐาน

ขอมลการถอครองทดนทำกนในระดบครวเรอน รวมถงขอมลการผลตขาวเพอ

สนบสนนการวางแผนและการดำเนนงานใหกบศนยภฟาพฒนา องคกรปกครอง

สวนทองถนและหนวยงานในพนทครอบคลม 660 ครวเรอน 6 หมบานในตำบลภฟา

สำหรบขอมลดานอนอยระหวางการดำเนนการ นอกจากนไดมการนำรปแบบ

การจดทำฐานขอมลของตำบลภฟาไปใชกบหมบานขยายผลของโครงการภฟา

พฒนาอก 4 หมบาน ปจจบนดำเนนการเกบขอมลแลวเสรจ สามารถวเคราะห

และกำหนดโครงรางยทธศาสตรการพฒนาและกจกรรมได

10. การสำรวจขอมลบานพกเดกนกเรยนบานไกล

โรงเรยนในอำเภอบอเกลอและเฉลมพระเกยรต

การรวบรวมขอมลสภาพบานพกเดกนกเรยนบานไกล 14

โรงเรยนในพนทอำเภอบอเกลอและเฉลมพระเกยรต ดาน

โครงสรางพนฐาน พบวา สภาพอาคารบานพกสวนใหญชำรด

ไมไดรบการซอมแซม ไมมรวรอบขอบชด บางโรงเรยนไมมการ

แบงพนทอาคารชายหญงเนองจากอาคารไมเพยงพอ ชดเครอง

นอนและอปกรณมไมเพยงพอ ดานสขอนามย: ขาดระบบ

การจดการขยะ ระบบนำอปโภคบรโภคไมเพยงพอ หองพกแออด

จากจำนวนเดกนกเรยนเพมขน ดานความปลอดภย: ขาดครพเลยง

และครประจำบานพก ทำใหการดแลไมทวถง ดานงบประมาณ

และคาใชจายสำหรบการบรหารจดการ: รบการสนบสนนจาก

สำนกงานพนทการศกษานาน เขต 2 ประกอบดวย คาอาหาร

คาจดสรางอาคารหอพก อปกรณและเครองนอน ในเบองตน

มหาวทยาลยไดสนบสนนการสรางถงเกบนำฝนขนาดบรรจ 30

ลกบาศกเมตร เพอกกเกบนำฝนในชวงฤดแลงแกโรงเรยนขนนำนาน

94

Page 97: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

11. โครงการเรยนรตลอดชวตเพอการพฒนาทองถนทรกนดาร

(Thai LERD)

มแนวคดในการสรางโอกาสในระดบอดมศกษาใหกบประชาชนในถน

ทรกนดาร เนนกระบวนการเรยนรทสงเสรมการเรยนรใหเตมตามศกยภาพและ

เรยนรตลอดชวต มความเชอมโยงกบบรบทของชมชนทองถน ภายใตปรชญา

เศรษฐกจพอเพยง รวมทงสรางองคความรใหม การดำเนนงานทผานมามชาวบาน

สนใจเขารวมประมาณ 15 คน ประกอบกบบณฑตคนถนอก 3 คน คนเหลานเปน

ผทมศกยภาพและสรางผลกระทบในชมชนไดสงมาก ดงนนการดำเนนงานจงเปน

ไปในลกษณะการเพมขดความสามารถผานการฝกอาชพ ปจจบนดำเนนงาน

ผานกลมทองเทยวเชงนเวศและวฒนธรรมบานหวยลอม โดยเรมจากการเกบ

รวบรวมขอมล ซงเปนการฝกทกษะการอานและการเขยน การฝกทกษะทาง

คณตศาสตรผานการทำแผนธรกจและการทำบญช รวมถงการบรหารจดการกลม

นอกจากน ไดเสรมประสบการณดวยการศกษาดงานกลมทองเทยวโดยชมชน

บานแมกลางหลวง เพอศกษาและถอดบทเรยน แงการจดตงกลม ปญหา

และอปสรรค ผลกระทบทเกดขน ตลอดจนการเตรยมความพรอมเพอรบมอกบ

การทองเทยว

แผนงานท 5: การสนบสนนการพฒนาการเรยนรวทยาศาสตร และเทคโนโลยเชงระบบในถนทรกนดาร

จากแนวพระราชดำรของสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร

ในการพฒนาเดก และเยาวชนในทองถนทรกนดาร ใหมชวตความเปนอยด มโอกาส

ไดรบการพฒนาทงในดานปจจยพนฐานในการดำรงชวต การใชประโยชนและอย

รวมกบธรรมชาตและสงแวดลอมอยางยงยน จงกำหนดแผนงาน การสนบสนน

การพฒนาการเรยนรวทยาศาสตรและเทคโนโลยเชงระบบในถนทรกนดาร

เพอพฒนาขด ความสามารถของเดกและเยาวชน คร นกเรยน โรงเรยนในพนท

ประกอบดวยโครงการตางๆ ดงน

95

Page 98: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

12. วงเดกและเยาวชน (เปาะเกลอ)

มวตถประสงคเพอใหเกดรปแบบและกจกรรมการเรยนรนอกหองเรยน

อยางอสระทเหมาะสมตอบรบทของชมชน กระตนการมสวนรวมของ

ชมชนในการสงเสรมการเรยนรและคณธรรมของเดกและเยาวชน

ปจจบนมสมาชก 47 คน อายระหวาง 10-17 ป โดยภายในศนยจะมของเลน

หนงสอและคอมพวเตอรใหเดกมาใชบรการ มกจกรรมเสรมการเรยนร

เชน การเลาหนงสอใหนองเพอพฒนาทกษะการอานและฝกสมาธ

อบรมใชคอมพวเตอรเบองตน โดยนกศกษาภาควชาวศวกรรมคอมพวเตอร

มจธ. ตวทางไกลผานระบบอนเทอรเนตเพอเตรยมตวสอบเขามหาวทยาลย

ทำสคส.ปใหมเพอฝกความคดสรางสรรค การปลกสตรอเบอรเพอฝก

ทกษะกระบวนการทางวทยาศาสตรและเกษตร นอกจากนยงมกจกรรมสาธารณประโยชน เชน พฒนาวดและแหลง

ทองเทยวในชมชน การปรบปรงและจดงานเปดศนยฯ เพอสรางเดกใหมจตสาธารณะ รรกชมชน โดยมการจดตงวงเดก

และเยาวชนในพนทของโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำรแลว จำนวน 5 แหง

96

Page 99: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

13. โครงการพฒนาศกยภาพครและ

นกเรยนสายวชาชพ โรงเรยนมธยมเฉลมพระเกยรต

โรงเรยนมธยมเฉลมพระเกยรตตงอยบรเวณชายแดนไทย–ลาว ซงมโครงการสำรวจ

สมปทาน เหมองแรลกไนท โรงจกรผลตไฟฟา ในเมองหงสา ประเทศสาธารณรฐประชาธปไตย

ประชาชนลาว ทตองการชางและแรงงานฝมอเฉพาะดาน เปนโอกาสในการพฒนาคนเพอรองรบ

การจางงานในโครงการดงกลาว จงเหนวาควรมการปรบปรงกลมวชา การงานอาชพและเทคโนโลย

เพอผลตนกเรยนทมความสามารถเฉพาะดานเพมเตมหรอแตกตางจากปวช.ทวไป ดงนนทาง

มหาวทยาลยรวมกบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนานาน ไดจดอบรมเชงปฏบตการ

เพอพฒนาทกษะวชาชพเฉพาะดานใหกบครตามความสนใจของแตละคน ใหสามารถนำไป

ถายทอดและปรบปรงในการเรยนการสอนของตนเองได นอกจากน ทางมหาวทยาลยไดรวมกบ

บรษท เบทาโกร จำกด (มหาชน) จดการเสรมสรางการเรยนรและการพฒนาทกษะอาชพให

แกนกเรยนจำนวน 4 คน เปนการเปดโลกทศน เสรมสรางการเรยนรและการพฒนาทกษะ

ชางเฉพาะสำหรบโรงเรอนเลยงไกระบบปด

แผนงานท 6: หนวยบมเพาะทางวชาการ งานวจยและบรการวชาการ

มเปาหมายในการสนบสนนขอมลการวจยใหหนวยงานตางๆ ทยดโจทยปญหาในพนทเปนหลกเพอใหชมชน

ไดประโยชนสงสด รวมถงงานบรการวชาการ ประกอบดวยโครงการตางๆ ดงน

14. หลกสตรการจดการทรพยากรชวภาพฐานชมชน

(Community Resources Management Program: CRM)

หลกสตรนมวตถประสงคในการดำเนนงานพฒนาเชงพนท โดยใช

วทยาศาสตรและเทคโนโลยเปนเครองมอพฒนากระบวนการจดการความร

ชมชน นำไปสการจดการทรพยากรชวภาพและเทคโนโลยชมชนอยางยงยน

รวมถงสรางกลไกใหเกดการถายทอด สอสาร พฒนา คดสรร ปรบแตงวทยาศาสตร

และเทคโนโลยทเหมาะสมสำหรบการพฒนาทงในระดบฐานรากและระดบ

ประเทศ มการลงพนทรวมสนองงานในโครงการภฟาพฒนาตามพระราชดำร

สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ซงเปนตนแบบการพฒนา

และถายทอดความรการพฒนาในพนทอำเภอบอเกลอและเฉลมพระเกยรต

ทผานมามนกศกษาระดบบณฑตศกษาในหลกสตรนเขามาทำงานวจยภายใต

โครงการทงสน 9 คน สำเรจการศกษาแลว 8 คนและอก 1 คนกำลงทำงานวจย

เรอง การศกษากระบวนการบรหารจดการนำเพอการเกษตรและการประยกตใช

เทคโนโลย ทเหมาะสมในการใชนำอยางมประสทธภาพ เพอศกษาและประเมนศกยภาพการรองรบความตองการใชนำของ

ระบบสงนำ การทดลองใชเทคโนโลยทเหมาะสมและรปแบบการบรหารจดการนำเพอการเกษตรทเหมาะสมโดยการมสวนรวม

ของเกษตรกรในพนทศนยภฟาพฒนา ซงผลการศกษาทงหมดจะเปนขอมลทสำคญและเปนประโยชนยงตอคนในชมชนและ

หนวยงานในพนท ในการวางแผนการจดการ สามารถมองเหนแนวทางการจดการ อยางเปนรปธรรมชดเจนมากยงขน

สงเหลานจะสงผลกระทบทดในการจดการทรพยากรชมชนตอไป

97

Page 100: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

15. งานบรการวชาการการดำเนนงานทผานมาทางมหาวทยาลยไดสนบสนนความรทางวชาการ

ใหกบหนวยงานภาครฐและเอกชน รวมถงโรงเรยนและประชาชนทงในและ

นอกพนท โดยมการอบรมการใชแผนท อบรมการเพาะเหดหอมในขอนไม

ใหกบเกษตรกรบานนากอก การจดอบรมกระบวนการคดอยางเปนระบบให

กบนกเรยนหอพกในโรงเรยนมธยมบอเกลอ อบรมการปนเตาปลอง

ประสทธภาพสงใหกบนกเรยนโรงเรยนนนทบรและโรงเรยนบานขนนำนาน

การบรรยาย เรอง การออกแบบระบบผลตไฟฟาดวยโซลาเซลลแบบอสระ

และพลงงาน วศวกรรมศาสตรและสงแวดลอมสำหรบระบบเกษตร รวมกบ

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา ภาคพายพ

98

Page 101: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ภาคผนวก

Page 102: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ภาคผนวกท 1

สรปงบประมาณโครงการมหาวทยาลยกบชมชนและสงคม ในปงบประมาณ 2553หนวย : บาท

ท กจกรรมแหลงทน

ม. กบชมชน/มจธ ภายนอก

1 โครงการมหาวทยาลยกบโรงเรยน

1.1 พฒนาโครงการและประสานงานกจกรรม 101,752

1.2 โครงการ การพฒนาการเรยน การสอนเชงบรณาการดานวทยาศาสตร และเทคโนโลย โรงเรยนตามพระราชดำร สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร

614,000(เนคเทค)

1.3 โครงการดำเนนงานเพอสนบสนนศนยภฟาพฒนาจ.นาน 421,431

1.4 โครงการบรณาการเพอการฟนฟหลงธรณภบตภยสนาม 497,400

1.5 โครงการสอนเสรมเพอปรบพนฐานการศกษานกเรยนในพระราชา-นเคราะห สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร

122,302

* 1.6 โครงการ 2B KMUTT 1,204,825

2 การพฒนาอาชพ คณภาพชวต และสงแวดลอม

2.1 พนทบางขนเทยน

- พฒนาโครงการและประสานงานกจกรรม 430,444

- โครงการ การจดการเทคโนโลยการปลกสมบางมดรปแบบเกษตรสงคม

เมองอยางยงยน

301,050(สภาวจย)

**- โครงการปลกปาชายเลนเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว

ในวโรกาสพระชนมาย 80 พรรษา

4,738,800(ปตท. สผ.)

**- โครงการ Ecology, behaviour and genetic variability of the crap-

eating macaque (Macaca fasciularis) in Koh Po, Bangkhuntien

541,200(ปตท. สผ.)

2.2 พนทราชบร และภาคตะวนตก

- พฒนาโครงการและประสานงานกจกรรม 250,236

- โครงการการศกษารปแบบการบรการทางวชาการของสถาบนอดมศกษา

ในพนทภาคกลางตอนลาง: มหาวทยาลยราชภฎ มหาวทยาลยเทคโนโลย

ราชมงคล และวทยาลยชมชน

420,000(สถาบนคลงสมอง

ของชาต)

*** - โครงการพฒนาเดกดานวทยาศาสตร และการคำนวน 235,000

***- โครงการศนยการเรยนรดาราศาสตรและธรรมชาตวทยาพนท

ภาคตะวนตก ปท 5

300,000(สภาวจย)

*** - หนวยประสานงานเครอขายอดมศกษาภาคกลางตอนลาง1,200,000

(สกอ)

100

Page 103: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ท กจกรรมแหลงทน

ม. กบชมชน/มจธ ภายนอก

**- โครงการวจยและถายทอดเทคโนโลยการสรางความมนคงดานพลงงาน

และระบบเกษตรยงยนในการพงตนเองดานเศรษฐกจของชมชนกรณศกษา : บานหนองกระทม อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม

495,155

(เครอขายวจย

ภาคกลางตอนลาง)

2.3 หนวยสนบสนนวสาหกจชมชน จงหวดบรรมย

- พฒนาโครงการและประสานงานกจกรรม 216,222

2.4 พนทนาแหว

- พฒนาโครงการและประสานงานกจกรรม 714,801

- โครงการจดนทรรศการและนำเสนอผลงานหมบานแมขายวทยาศาสตร และเทคโนโลย

23,000

(ไบโอเทค)

**- โครงการคายวทยาศาสตรการเรยนรแบบบรณาการสำหรบเดกใน

ต. แสงภา อ. นาแหว จ.เลย

395,600

(ไบโอเทค)

***- โครงการศนยการเรยนรวทยาศาสตรแบบบรณาการสำหรบเดกและ

เยาวชน หมบานบอเหมองนอยและหมบานหวยนำผก ต.แสงภา อ.นาแหว จ.เลย

419,000

(ไบโอเทค)

2.5 พนทนาน

- โครงการถายทอดเทคโนโลยเพอการผลตสตรอเบอรคณภาพด อ.บอเกลอ จ.นาน

280,000

(ไบโอเทค)

**- โครงการการบงชปจจยและการจดการพนทปลกเพอการเพมผลผลตขาว

ไร ของเกษตรกรในพนทศนยภฟาพฒนา ต.ภฟา อ.บอเกลอ จ.นาน

390,200

(สภาวจย)

3 โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำร

- พฒนาโครงการและประสานงานกจกรรม 1,072,803

** - โครงการหลวง ป 255322,850,000

(สำนกงบประมาณ)

**- การประยกตใชระบบสารสนเทศภมศาสตรเพอการวางแผนปองกน

ภยพบตใน จงหวดนาน : กรณศกษา ภยแลง นำทวม และดนถลม

963,600

(สภาวจย)

**

- โครงการผลตแกสชวภาพจากของเสยภายในโรงเรยนและการประยกต ใชในกจกรรมโครงการอาหารกลางวนกรณศกษา โรงเรยนศกษาสงเคราะห

อ.เวยงสา จ.นาน

423,200

(สภาวจย)

** - การศกษาวฒนธรรมชนเผามลาบร(ผตองเหลอง): กรณศกษา จงหวดนาน361,700

(สภาวจย)

- โครงการความสมพนธระหวางจลนทรยและเอมไซมทเกยวของกบการ สรางสาร วานลา

429,500

(สภาวจย)

101

Page 104: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ท กจกรรมแหลงทน

ม. กบชมชน/มจธ ภายนอก

- โครงการ การวจยพฒนากระบวนการการบมในการปรบปรงคณภาพ ของฝกวานลาทผลตในพนทศนยพฒนาโครงการหลวงขนวาง

635,000

(สภาวจย)

4 การศกษาเชงนโยบายและประเมนผลงานวจยและถายทอดเทคโนโลยสชมชน

- พฒนาโครงการและประสานงานกจกรรม 497,400.00

รวม 5,764,616.00 35,781,005

รวมทงสน 41,545,621.00

หมายเหต ไมรวมงบประมาณทผานคณะตางๆ

* งบประมาณบรหารผานสวนคดเลอกนกศกษา

** งบประมาณบรหารผานสถาบนพฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ

*** งบประมาณบรหารผานวทยาเขตราชบร

สวนทเหลอเปนงบประมาณทบรหารผานสำนกวจยและบรการวทยาศาสตรและเทคโนโลย

102

Page 105: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ภาคผ

นวกท

2 ร

ายชอ

นกเรยน

โครง

การ 2B

- K

MUT

T ร

นท 7

กลมว

จยหว

ขอโค

รงงา

นนก

เรยน

โรงเรย

กลมท

1 พ

ลงงา

นคณ

ะพลง

งานส

งแวด

ลอมแ

ละวส

ด- ศก

ยภาพ

พลง

งานท

ดแทน

ของป

ระเท

ศไทย

1

กณฐม

ชมคง

ดรณ

สกขา

ลย-

การพ

ฒนา

วสดส

ำหรบ

อาคา

รเพอก

ารปร

ะหยด

พลง

งาน

2วร

รณศา

นชสว

รรณ

กร

พทก

ษศกษ

า3

อรวฒ

นยอ

ดนวล

พระ

หฤทย

คอนแ

วนต

4ภทร

ะวง

ศศรก

ลมธ

ยมวด

นายโ

รงคณ

ะทรพ

ยากร

ชวภา

พแล

ะเทค

โนโล

ย-

การก

ำจดก

าซไข

เนาด

วยจล

นทรย

5

ปกณ

กะหม

วดทอ

งออน

สภาร

าชน

- กา

รผลต

กาซช

วภาพ

จากข

องเส

ย6

เดโช

ศรมณ

รกษ

สาธต

เทศบ

าลวด

เพชร

จรก

วศวก

รรมไ

ฟฟา

- โค

มไฟฟาก

ำจดแ

มลงโ

ดยใช

แผงเซล

ลอาท

ตย

7สก

ลรตน

หมวด

คำวด

นวลน

รดศ

วศวก

รรมเ

ครอง

กล-

เทคโ

นโลย

เสาก

งหนล

ม8

ชวน

ตนว

งศวา

ลสา

มเสน

วทยา

ลย-

การร

ะบาย

นำดว

ยวธ Dr

aft t

ube

9ศศ

ธรสา

มพรา

นไพบล

ยเส

รมสท

ธวทย

า (ส

คนธร

วทย)

- ผล

ของจ

ำนวน

ใบพดต

อการ

ทำงา

นของ

พดล

ม10

เบญ

จวรร

ณงา

มจระ

ดาวง

ศสา

รสาส

นวเท

ศศกษ

า-

การใ

ชของ

ไหลน

าโนเ

พอก

ารปร

ะหยด

พลง

งานใ

นระบ

บปรบ

อากา

ศ11

พรณ

ฐสา

ยจน

สรวท

ยาคา

ร-

การใ

ชเชอ

เพลง

นาโน

ในเค

รองย

นตดเ

ซลเพ

อการ

ประห

ยดพลง

งาน

12ธว

ชชย

เกตวต

รมก

ฎเมอ

งราช

วทยา

ลย

13

นโล

บลวง

ศฟ

เฉลม

พระ

เกยร

ตสม

เดจ

พระ

ศรนค

รนทร

พะเ

ยา14

เกศร

นทร

ศภศร

ราษไศ

ลคร

ศาสต

รอตสา

หการ

- กา

รศกษ

าควา

มเปน

ไปได

ในกา

รสกด

เบตา

แคโร

ทนจา

ก นำ

มนปา

ลมดบ

15ณ

ชพล

ชแชม

เทคโ

นโลย

ราชม

งคลล

านนา

- กา

รพฒ

นาวส

ดเพอใ

ชเปน

วสดใ

นเซล

ลเชอ

เพลง

16อภ

สทธ

อวมแ

จงพษณ

โลกพ

ทยาค

มคร

ศาสต

รไฟฟา

- กา

รศกษ

าปญ

หาฮา

รมอน

กสกบ

ผลกร

ะทบด

านพลง

งาน

17พชร

าภา

เสมท

บทา

มะกา

วทยา

คม-

การส

รางช

ดทดล

องวง

จรไฟ

ฟาก

ระแส

ตรง

เบอง

ตน

18ภเ

บศวจ

วรสท

ธดร

ณสก

ขาลย

กลมท

2 ห

นยนต

ระบ

บอตโ

นมตแล

ะเคร

องจก

รกล

วศวก

รรมเ

ครอง

กล-

การอ

อกแบ

บรถแ

ขง ก

ารบง

คบเล

ยวแล

ะสมร

รถนะ

ในกา

รขบข

19

คเณ

ศธว

รวงศ

เท

พศร

นทร

- Ster

ling en

gine

20ยง

วทย

นอยท

รงหน

องสง

สามค

ควทย

า- Sm

art m

ater

ials

21จร

ฐต

ทองพ

ะวา

กลยา

ณศร

ธรรม

ราช

- วส

ดทดแ

ทนกร

ะดก

22จร

าย

ชมนา

รถตกร

กำแพ

งเพชร

พทย

าคม

- กา

รกงล

าดโล

หะผส

มจำร

ป23

อรรถ

วทย

สนศร

านนท

ผด

งปญ

ญา

24สร

ยทธ

พภพ

ผลเฉ

ลมพระ

เกยร

ตสม

เดจ

พระ

ศรนค

รนทร

พะเ

ยา25

ศรพจน

ศร

วรตน

เทคโ

นโลย

ราชม

งคลล

านนา

26คร

องภพ

ลายม

งกร

ยพรา

ชวทย

าลย

วศวก

รรมร

ะบบค

วบคม

และเ

ครอง

มอวด

- Ro

bot v

ision

I27

กลพงษ

จต

อารย

รตน

ทวธา

ภเศก

103

Page 106: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

กลมว

จยหว

ขอโค

รงงา

นนก

เรยน

โรงเรย

- Ro

bot v

ision

II28

จลดศ

เสรร

กษ

บางป

ะกอก

วทยา

คม-

ระบบ

อตโน

มตอต

สาหก

รรม

29จร

ายส

แกวช

มภ

เทคโ

นโลย

ราชม

งคลล

านนา

- กา

รทดส

อบกา

รควบ

คมแส

งสวา

งของ

การป

ลกพชใ

นระบ

บเปด

30นร

าวชญ

ลา

ยสงห

กล

ยาณ

ศรธร

รมรา

- กา

รสรา

งเซน

เซอร

ระบบ

ตดต

ามดว

งอาท

ตยแ

บบแบ

งสวน

31นร

วชญ

สม

จตต

เฉลม

พระ

เกยร

ตสม

เดจ

พระ

ศรนค

รนทร

พะเ

ยา-

หนยน

ตสำ

รวจพ

นท

32ณ

ฐรฐ

เทพนา

รนทร

เท

คโนโ

ลยรา

ชมงค

ลลาน

นา33

นพทธพ

รสง

หบญ

ทามะ

กาวท

ยาคม

34สร

ศษฏ

ยระพ

นธ

มหาว

ชราว

ธ จง

หวดส

งขลา

35ณ

ฐวนท

รโช

ดรณ

สกขา

ลยวศ

วกรร

มอตสา

หการ

- หน

ยนตสำ

รวจท

างนำ

36พลศ

ลป

จรงค

านนท

มธ

ยมวด

สงห

- หน

ยนตสำ

รวจท

างบก

37ภา

ณเม

ศวร

ควรค

ดยอ

เซฟอป

ถมภ

38ณ

รงคเ

ดชพวง

สวรร

ณวด

ราชบ

พธ

39อา

รย

ทองเลศ

ศกษาน

าร

40ภช

าวร

ธนาภ

รณ

ลาซา

ลFI

BO- ศก

ษาก

ารเค

ลอนท

ของห

นยนต

เพอเ

ลยนแ

บบสง

มชวต

41ธน

าภรณ

รต

นมงก

รสกล

หอวง

42

สรรค

เด

ชสวร

รณาช

ยเซ

นตคา

เบรย

ล43

อดศร

ศรพงษ

เวคน

กาญ

จนาภ

เษกว

ทยาล

ย นค

รปฐม

44รว

ชญ

มหาส

ขเสร

กลสา

รสาส

นวเท

ศศกษ

า45

กชกร

ความ

เจรญ

ดรณ

สกขา

ลย46

ธนฒ

ชยวง

ษจรา

ษฎร

วท

ยาลย

เทคน

คสตหบ

47จำ

เรญ

วรรณ

ศร

แกลง

“วท

ยสถา

วร”

48พรร

ณภา

ออนน

อมพรห

มานส

รณจง

หวดเ

พชร

บร

ครศา

สตรเ

ครอง

กล-

เครอ

งยนต

ลม (Ai

r Eng

ine)

แบบ

ลกสบ

49วร

เมธ

ชรนร

วนชย

รต

นโกส

นทรส

มโภช

บางข

นเทย

น-

เครอ

งยนต

ลม (Ai

r Eng

ine)

แบบ

โรตาร

50

ธนกร

ซอสต

ยพาณ

ชย

ดรณ

สกขา

ลย-

การส

รางช

ดสอก

ารสอ

นทาง

ชางย

นตดว

ย 3D

51สก

ลรตน

ธญญ

รตน

เมอง

นครศ

รธรร

มราช

กลมท

3 อ

าหาร

และส

ขภาพ

คณะท

รพยา

กรชว

ภาพแล

ะเทค

โนโล

ย-

ขาวก

ลองง

อกทม

คณคา

ทางอ

าหาร

สง52

ฐตนน

ทมน

ตวเ

ศษดร

ณสก

ขาลย

- คณ

คาทา

งอาห

ารขอ

งผกอ

นทรย

53

นรนธ

เดช

เจรญ

สมบต

จฬ

าภรณ

ราชว

ทยาล

ย เพ

ชรบร

-

การ

เปลยนแป

ลงค

วามสาม

ารถใ

นการ

ตาน

อนมลอสระ

ในผก/

ผลไม

หลงก

ารเก

บเกย

ว54

ปวรศ

วชระ

โสภา

ทวธา

ภเศก

- กา

รลดป

รมาณ

เชอจ

ลนทร

ยในน

ำปกแ

จกนด

อกไม

โดยน

ำโอโ

ซน55

อนนต

รง

คลาล

กษณ

กลสา

รสาส

นเอก

ตรา

- กา

รศกษ

าคณ

คาทา

งโภช

นากา

รของ

พชผ

กเศร

ษฐก

จ56

กมลว

รรณ

ปรกม

ลอส

ลามว

ทยาล

ยแหง

ประเ

ทศไท

104

Page 107: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

กลมว

จยหว

ขอโค

รงงา

นนก

เรยน

โรงเรย

- กา

รศกษ

าคณ

คาทา

งโภช

นากา

รของ

พชผ

กพนบ

าน57

กรณ

อฐชญ

าวณ

ตตรา

นนท

สมทร

สาคร

บรณ

ะ-

ตาม

หาทม

าของ

สบจา

กพช:

เตรย

มกรด

ไขมน

อสระ

จากน

ำมนพ

ช58

ธญวร

ตน

พาน

แกว

เบญ

จมรา

ชรงส

ฤษฎ

- ตาม

หาทม

าของ

สบจา

กสตว: เตรย

มกรด

ไขมน

อสระ

จากน

ำมนส

ตว

59ชม

พนท

กลศร

นว

มราช

านสร

- กา

รผลต

สารอ

าหาร

สขภา

พ60

ชนษฐา

วงศช

าญสถ

าปตย

ดรณ

สกขา

ลย-

การเ

ปนสา

รตาน

อนมล

อสระ

ของส

ารสก

ด61

สชาน

นท

เกดผ

ลกา

ญจน

านเค

ราะห

แอ

นโทไ

ซยาน

นจาก

ดอกอ

ญชญ

และด

อกกล

วยไม

62

เบญ

จมาภ

รณ

มานะ

ดทา

มะกา

วทยา

คม-

การเ

ปรยบ

เทยบ

รปแบ

บการ

ผลตกล

นจาก

ดอกบ

วพนธ

ตาง

ๆ63

วจตรโ

ฉมกล

างปร

ะพนธ

หน

องสง

สามค

ควทย

า64

ณฐพ

ลคง

นำวส

ทธรง

ษ กา

ญจน

บร

65เก

วล

อนทร

พลบ

คณะร

าษฎร

บำรง

ปทม

ธาน

คณะศ

ลปศา

สตร

- กน

อยอย

างไท

ยใสใ

จสขภ

าพ / อ

าหาร

เพอส

ขภาพ

ดตาม

แนวว

ถไทย

66ปว

นาไต

รรตน

กาญ

จนาน

เครา

ะห

67

หนงฤ

ทยเพ

งอน

ทามะ

กาวท

ยาคม

68นพ

ชนมส

รมน

เพยร

กจจฬ

าภรณ

ราชว

ทยาล

ย เพ

ชรบร

69

ธต

กอรป

อรยจ

ตดร

ณสก

ขาลย

วศวก

รรมอ

าหาร

- กา

รเกด

สนำต

าลใน

ผลตภณ

ฑอา

หาร

70ศศ

ธรทอ

งชำน

าญพรเ

จรญ

วทยา

- วธ

วดสข

องอา

หาร

71ชน

ษฐา

บญปร

ะเสร

ฐสกล

สคว

“สวส

ดผดง

วทยา

”สถ

าบนพ

ฒนา

และฝ

กอบร

มโรง

งานต

นแบบ

- วธ

ทำแห

งใบฟ

าทะล

ายโจ

ร72

จดาภ

าพนจ

กจวฒ

นดร

ณสก

ขาลย

- มา

รคหน

าจาก

เซลล

โลส

73ศภ

กานต

แส

งเกร

ดศก

ษาน

าร

- กา

รสกด

สารจ

ากสไ

ปรลน

า 74

ตรย

พทธ

วงศส

ามาล

ยดร

ณสก

ขาลย

จลชว

วทยา

- กา

รผลต

เซลล

โลสข

องแบ

คทเร

ยจาก

นำมะ

พรา

ว75

ณฐพ

งษ

ปญญ

าแกว

ยพรา

ชวทย

าลย

- กา

รผลต

กรดแ

ลคตกจ

ากแป

ง76

สรกร

สตมา

นนท

สตรว

ดมหา

พฤฒ

าราม

- แบ

คทเร

ยแลค

ตคจ

ากปล

าหมก

77กต

ตพฒ

นอศ

วเสร

รตน

ดรณ

สกขา

ลย-

สมนไ

พรย

บยงเชอ

ในไก

78

ภาระ

วโน

นสง

อสลา

มวทย

าลยแ

หงปร

ะเทศ

ไทย

- อา

หารห

มกสข

ภาพ

79พชญ

ะนา

คะวส

ทธรง

ษ จง

หวดก

าญจน

บร

- กา

รใชป

ระโย

ชนจา

กของ

เหลอ

ทงทา

งการ

เกษตร

80บณ

ยานช

รามว

รงกร

ดรณ

สกขา

ลย-

การใ

ชนำม

นหอม

ระเห

ยในก

ารยบ

ยงกา

รเจร

ญขอ

งจลน

ทรยใ

นอาห

าร81

นรวท

ธไต

รมาศ

ดรณ

สกขา

ลย-

การผ

ลตโป

รตนถ

วหมก

เพอส

ขภาพ

82พงศ

ธรจง

อรณ

ทพรง

ษดร

ณสก

ขาลย

- กา

รทดส

อบแบ

บจำล

องกา

รตดเ

ชอใน

บอลว

กไกเ

พอก

ารถอ

นขน

83พชร

นทร

นารา

ยพทก

ษสม

ทรสา

ครบร

ณะ

- ไว

รสใน

กง84

กฤตกา

ฤดจร

ญรง

ดรณ

สกขา

ลยกล

มท 4 ค

อมพวเ

ตอร

และ IT

คณะพ

ลงงา

นสงแ

วดลอ

มและ

วสด

- พฒ

นาฐา

นขอม

ลสำห

รบรว

บรวม

และส

บคนบ

ทควา

มทาง

วทยา

ศาสต

ร85

ธฤต

ลอพงศ

ลคณ

าเบ

ญจม

เทพอท

ศ จง

หวดเ

พชร

บร

คณะเ

ทคโน

โลยส

ารสน

เทศ

- วท

ยากา

รคอม

พวเ

ตอร

86

พงศ

กรแซ

ซมบา

งปะก

อกวท

ยาคม

105

Page 108: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

กลมว

จยหว

ขอโค

รงงา

นนก

เรยน

โรงเรย

- โท

รศพทผ

านเค

รอขา

ยไอท

87

อรรถ

พล

จำรญ

ทดวด

สทธว

รารา

ม-

สถตกา

รใชง

าน VOI

P88

พหเ

คนทร

แน

ใหม

ราชส

มาวท

ยาลย

- กา

รทำฐ

านขอ

มลพจน

านกร

มศพทค

อมพวเ

ตอร

89

กลชา

สวสด

จก

รคำค

ณาท

ร จง

หวดล

ำพน

90ปพ

นเท

พสา

รเท

คโนโ

ลยรา

ชมงค

ลลาน

นา

91นว

ทศน

นพ

วง

อยธย

าวด

ราชบ

พธ

วศวก

รรมค

อมพวเ

ตอร

- File E

ncrypt

ion

Prog

ram

92ฑฆา

ยคล

องตรว

จโรค

นานา

ชาตเอ

กมย

- Im

age Wat

erm

arking

Sof

twar

e93

สทธเ

กยรต

โส

ภายพ

ราชว

ทยาล

ย-

การอ

อกแบ

บระบ

บดจต

อลทใช

ในกา

รคำน

วณ94

สรขว

ญกา

ญจน

ะปย

ะมหา

ราชา

ลย-

เกมส

งเสร

มการ

สอนว

ชาใน

หมวด

วศวก

รรม

95กน

กวรร

ณดำ

เดน

กลยา

ณศร

ธรรม

ราช

- แอ

พลเ

คชนบ

นไอโ

ฟน

96วร

เดช

ฉตรก

มลกล

อสลา

มวทย

าลยแ

หงปร

ะเทศ

ไทย

- หน

ยนตแล

ะปญ

ญาป

ระดษ

ฐ97

ฐตชญ

าจน

ทรเพ

ชรปา

ยวทย

าคาร

98กล

ยรกษ

ชน

ะสงค

ราม

หอวง

คณตศา

สตร

- กา

รคำน

วณเช

งขนา

นสำห

รบปญ

หาทา

งดาน

คณตศา

สตรแ

ละวท

ยาศา

สตร

99ภา

วน

โลจน

านนท

รา

ชน

- โป

รแกร

มเกม

ทดสอ

บควา

มจำ

100

ฉตรช

ยลม

ศาสน

กจวด

ราชโ

อรส

- ดา

นการ

ทำสอ

การเ

รยนร

วชาท

างคอ

มพวเ

ตอร

หรอท

างคณ

ตศา

สตร

101

ธนพรร

ณสว

รรณ

กนษฐ

ศกษาน

าร

102

ณภทร

สรยะ

พนธ

นา

คประ

สทธ

สถาบ

นการ

เรยน

ร-

โปรแ

กรมพ

จนาน

กรมภ

าษาต

างปร

ะเทศ

103

ปรยา

นนท

จตหม

ายเก

ษม

สตรว

ดมหา

พฤฒ

าราม

104

กษดศ

สภาพ

วดดอ

นตม

สาขา

วชาค

อมพวเ

ตอร

และเ

ทคโน

โลยส

ารส

นเทศ

- กา

รควบ

คมระ

บบไฟ

ฟาภ

ายใน

บานแ

บบอต

โนมต

10

5ธน

รฐสง

หสวส

ดรา

ชสมา

วทยา

ลย

- กา

รสอส

ารขอ

มลภา

ยในท

พกอ

าศยผ

านสา

ยไฟฟา

106

ปรยะ

คำพมเ

ลศศก

ษาส

งเคร

าะหธ

วชบร

-

การพ

ฒนา

บทเร

ยนสำ

เรจร

ป10

7ภทธ

ยะดว

งสงห

คำ

ชะอว

ทยาค

ารคร

ศาสต

รไฟฟา

- Multi-

Touc

h Sc

reen

using

LED

108

จตรา

มาศ

กมภพ

งษ

วทยา

นกลน

าร

- Da

ta Log

ger C

ontro

lled

by P

IC M

icro

cont

rolle

r10

9รจ

สรรค

เซ

ยงฉน

วดรา

ชโอร

สกล

มท 5 ม

ลตมเ

ดย &

อาต

สเท

คโนโ

ลยกา

รพมพ

และบ

รรจภ

ณฑ

- กา

รทดส

อบพมพ

งานล

งบนว

สดพมพ

ใหมๆ

110

สภรช

สแจ

เบญ

จมเท

พอท

ศ จง

หวดเ

พชร

บร

- กา

รหาค

ณภา

พขอ

งภาพ

และก

ารปร

บแกส

บนกล

องดจ

ตอล

111

ภม

สคนธ

พนธ

เซ

นตดอ

มนก

112

ธรรม

พร

โรจน

ภญโญ

ศกษาน

าร

เทคโ

นโลย

การศ

กษาแ

ละสอ

สารม

วลชน

- โป

สเตอร

รณรง

คโล

กรอน

113

วฒกร

องวร

กลทว

ธาภเ

ศก-

การผ

ลต elear

ning

, eb

ook

114

ชญาน

ศจง

พฒ

นพงศ

ดร

ณสก

ขาลย

106

Page 109: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

กลมว

จยหว

ขอโค

รงงา

นนก

เรยน

โรงเรย

115

พสว

สน

พเช

ธกร

ศกษาน

าร

มเดย

อาตส

- กา

รออก

แบบก

ราฟกส

เดยว

116

ชญาภ

รณ

นนทน

ฤมตร

ราชน

บน-

การอ

อกแบ

บกรา

ฟกส

องส

117

วรนท

พโพ

ธตนต

มงคล

ศกษาน

าร

- กา

รออก

แบบก

ราฟกส

ำหรบ

ผสงอ

าย

118

ฐตภส

รรต

นพรพ

ทกษ

สตรว

ดมหา

พฤฒ

าราม

- กา

รทำไ

ฮไลต

ในงา

นกรา

ฟก

119

เกวล

นพรม

ภกษร

ชลกน

ยานก

ล-

การท

ำ An

imat

ion

2 มต

12

0เจ

นภพ

สวรร

ณพงศ

ยอ

แซฟอป

ถมภ

- กา

รออก

แบบต

วการ

ตน

Char

acte

r des

ign

121

พรพ

ชรเล

ขะกล

มหาว

ชราว

ธ จง

หวดส

งขลา

- An

imat

ion

and

gam

e de

velopm

ent

122

สกฤต

ากา

ญจด

ำรงค

หา

ดใหญ

วทยา

ลย12

3จฑ

ารตน

โพธร

อดวด

นวลน

รดศ

124

วาทน

โล

หะญ

าณจา

รบา

งปะก

อกวท

ยาคม

125

ตนธ

ารรง

วงษ

สารส

าสนว

เทศร

มเกล

า12

6จา

ตรน

เจตนว

รยาน

นท

บดนท

รเดช

า (ส

งห ส

งหเส

น)12

7พทธ

พล

ภาคส

วรรณ

วด

ราชโ

อรส

128

พธต

าอน

ทราส

ขพร

วสทธ

รงษ

129

นภรต

นอภ

นนทส

สร

ศกดม

นตร

สาขา

วชาค

อมพวเ

ตอร

และเ

ทคโน

โลยส

ารส

นเทศ

- A

design

of g

eom

etric

mod

elin

g 13

0นส

รนเอ

กชน

สตรศ

รสรโ

ยทย

- De

sign

pro

cess

in th

e or

ation

of 3D

mod

els

131

นำโช

คสง

หรนเ

รงสต

รอาง

ทอง

- Ne

w -

med

ia A

rt &

Com

pute

r Ar

t Pr

ogra

ms

in U

nder

grad

uate

Stud

ents

132

กรต

รวมส

ขดร

ณสก

ขาลย

คณะศ

ลปศา

สตร

- กา

รสรา

งสอเ

พอพ

ฒนา

ตนเ

อง13

3ชย

านนท

ยอ

ดแสง

ชลกน

ยานก

ล-

สอใน

การส

งเสร

มการ

ทองเทย

วในเ

ขตทง

คร

134

สหพฒ

นรเ

งนรต

นราษ

ฎรบำ

รง-

สอสร

างสร

รคสง

คม13

5ชย

านนต

เพ

ชรจด

แสงท

องวท

ยา-

การส

รางส

อเพอส

งเสร

มควา

มเขม

แขงข

องคร

อบคร

ว13

6จต

ตภ

คงทพ

ยหา

ดใหญ

วทยา

ลยสม

บรณ

กล-

สอเพ

อการ

สงเส

รมกา

รใชอ

นเทอ

รเนต

อยาง

ปลอด

ภย13

7สท

ธเดช

จรรย

าพฒ

นานก

ลทว

ธาภเ

ศกกล

มท 6 ค

ณตศา

สตรแ

ละฟสก

สคณ

ตศา

สตร

- คณ

ตศา

สตรก

บชวต

ประจ

ำวน

138

บวรล

กษณ

เป

าวสน

ดรณ

สกขา

ลย-

การป

ระยก

ตคณ

ตศา

สตรเ

พอศ

กษาป

รากฏ

การณ

ทางธ

รรมช

าต

139

สธน

ธนะธ

นาดล

สตรว

ดอปส

รสวร

รค

- Nu

mer

ical m

etho

ds14

0วร

รณพร

ศรสา

ลกลร

ตน

อสลา

มวทย

าลยแ

หงปร

ะเทศ

ไทย

- กา

รลงท

นในต

ลาดห

ลกทร

พย

141

เอกส

ทธ

อไพบร

ดรณ

สกขา

ลย-

สอกา

รสอน

Mat

h14

2ฐต

พร

ศรแห

ยมสต

รสมท

รปรา

การ

107

Page 110: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

กลมว

จยหว

ขอโค

รงงา

นนก

เรยน

โรงเรย

- สถ

ตทใช

ในชว

ตปร

ะจำว

น14

3สเ

มธเส

นานร

กษกล

โรงเรย

นสาธ

ต “

พบล

บำเพ

ญ”

ม.บร

พา

- กา

รคำน

วณทา

งสถต

14

4ณ

รนช

เมฆจ

นดา

วสทธ

รงษ

จงหว

ดกาญ

จนบร

-

การใ

ช Fa

cter

Ana

lysis

ในกา

รหาป

จจย

145

พสษ

ฐงา

มการ

ศกษาส

งเคร

าะหธ

วชบร

- Mat

hem

atical M

odellin

g14

6อก

ฤษฏ

หวอง

ดรณ

สกขา

ลย14

7อา

ทตย

สกลเ

มอง

ศรทธา

สมทร

148

สมจต

รกา

รรมย

ศก

ษาส

งเคร

าะหน

างรอ

ง14

9วโ

รจน

โลหร

ตนว

ศษฎ

เซนต

ดอมน

ก15

0ศร

าทตย

เศวต

สทธส

รกล

ดรณ

สกขา

ลย15

1ชม

พนท

ศรพพฒ

นพงศ

วด

ราชโ

อรส

152

ธนาร

ยอช

วงกล

ดรณ

สกขา

ลย15

3ธน

ชตชว

พนผ

ลศร

ทธา

สมทร

ฟสก

ส-

การว

ดควา

มหนา

ของแ

ผนวส

ดดวย

เทคน

คทาง

นวเค

ลยร

154

ภาณ

วฒน

กไสย

ยพรา

ชวทย

าลย

- กา

รวเค

ราะห

ธาตดว

ยเทค

นคกา

รเรอ

งรงส

เอกซ

15

5พนธ

วรา

จงธน

พศท

ธจฬ

าภรณ

ราชว

ทยาล

ย เพ

ชรบร

กล

มท 7 ธ

รรมช

าตแล

ะสงแ

วดลอ

มคณ

ะทรพ

ยากร

ชวภา

พแล

ะเทค

โนโล

ย-

สราง

เซนเ

ซอรใ

นการ

ตรว

จวดน

ำตาล

ในผป

วยโร

คเบา

หวาน

156

โสภณ

แดงส

มบรณ

นา

คประ

สทธ

- กา

รผลต

สารช

วภาพ

จากเ

ชอรา

157

ณฐน

นท

ทพบำ

รงทว

ธาภเ

ศก-

โปรไ

บโอต

กเพอพ

ฒนา

เปนอ

าหาร

สตว

158

ธนวฒ

นรต

นพพฒ

นดร

ณสก

ขาลย

- กา

รใชป

ระโย

ชนจา

กของ

เหลอ

ทงใน

กระบ

วนกา

รผลต

นำมน

มะพรา

วบร

สทธเ

พอก

ารทำ

นำหม

กชวภ

าพ15

9พสท

ธเข

ยวมณ

สม

ทรสา

ครบร

ณะ

- กา

รทำส

บจาก

นำทง

ในกร

ะบวน

การผ

ลตนำ

มนมะ

พรา

วบรส

ทธ

160

อรศร

าไช

ยรตน

ดรณ

สกขา

ลย-

การบ

ำบดฟ

อสฟอร

สในน

ำเสย

ชมชน

โดยใ

ชพช

161

กฤษณ

ะทศ

นยาน

นท

กำแพ

งเพชร

พทย

าคม

- กา

รลดค

าทดเ

อสใน

นำเส

ยอตสา

หกรร

มโดย

ใชพชโ

กงกา

ง16

2รต

พร

สวรร

ณไต

รย

หนอง

สงสา

มคคว

ทยา

- กา

รผลต

สารป

ฏชวน

ะจาก

เชอร

าเอน

โดไฟ

ท16

3อษ

าโพ

ธทอง

รตนร

าษฎบ

ำรง

- กา

รดดซ

บสนำ

ทงจา

กโรง

งานก

ระดา

ษโดย

ใชจล

นทรย

16

4พชช

าภทร

ลมปร

ะเสร

ฐยง

พระ

ปฐมว

ทยาล

คณะพ

ลงงา

นสงแ

วดลอ

มและ

วสด

-

การป

รบ

ปรงพน

ผววส

ดด

ดซบ

จาก

เถา

ลอ

ยล

กไน

เพอบ

ำบดส

ยอมแ

ละโค

รเมย

ม16

5อด

ศรจน

ทรออ

นพรเ

จรญ

วทยา

- กา

รบำบ

ดสยอ

มดวย

เทคน

คโฟโต

คะตะไ

ลตกบ

นฟลม

ไททา

166

จฑาท

พย

วรภา

พรห

มพฒ

นนว

มราช

านสร

วศวก

รรมส

งแวด

ลอม

- จล

นทรย

ฟลม

ตรง

กบกา

รกำจ

ดไนโ

ตรเ

จนแบ

บใชอ

ากาศ

167

ณภทร

มะนะ

ดรณ

สกขา

ลย-

การช

ะลอก

ารกด

เซาะ

หนาด

นดวย

วสดม

วลหย

าบ16

8วศ

นทอ

งพสฐ

สมบต

วส

ทธรง

ษ กา

ญจน

บร

- กา

รชะล

อการ

กดเซ

าะหน

าดนด

วยรา

กพช

169

ธนวฒ

นวง

ศพฒ

นานก

ลดร

ณสก

ขาลย

วศวก

รรมโ

ยธา

- แบ

บจำล

องกา

รไหล

ในแม

นำ17

0กน

กวรร

ณชะ

มนชย

ศรทธา

สมทร

108

Page 111: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

กลมว

จยหว

ขอโค

รงงา

นนก

เรยน

โรงเรย

วศวก

รรมเ

คม

- เก

ยวกบ

mem

bran

e te

chno

logy

171

ปยวฒ

นบร

มบรร

เจด

กลยา

ณศร

ธรรม

ราช

- กา

รสกด

สารท

มประ

โยชน

ทางก

ารแพ

ทยจา

กพชส

มนไพ

รพนบ

าน17

2ณ

ฐชา

ปญญ

าชนก

ลจฬ

าภรณ

ราชว

ทยาล

ย เช

ยงรา

ย17

3นฤ

เบศร

บญ

ญสท

ธกล

กำแพ

งเพชร

พทย

าคม

เทคโ

นโลย

การพ

มพแล

ะบรร

จภณ

- กา

รตรว

จสอบ

คณภา

พงา

นพมพ

บนกร

ะดาษ

ตาง

ชนด

174

พพฒ

นพชร

นทร

สมทร

สาคร

วทยา

ลยจล

ชววท

ยา-

การใ

ชเอน

ไซมจ

ากเช

อราย

อยสล

ายสา

รมลพ

ษ17

5ภทร

าภรณ

คง

ดดร

ณสก

ขาลย

- กา

รยอย

สลาย

ลกนน

โดยใ

ชเอน

ไซมจ

ากเช

อรา

176

พรน

ภาสง

หวรร

ณรต

นบา

งปะก

อกวท

ยาคม

- กา

รศกษ

าการ

ผลตสา

รยบย

งเชอ

กอโร

คจาก

แบคท

เรยแ

ลคตก

177

กตตธช

กลอง

ชบา

งปะก

อกวท

ยาคม

- กา

รผลต

สารแ

บคเท

อรโอ

ซนจา

กเชอ

Bac

illus

sp.

178

นรตม

แซโค

วดร

ณสก

ขาลย

เคม

- กา

รบำบ

ดนำเสย

ทางเคม

– ก

ายภา

พ17

9ธญ

เทพ

นนทไ

ชยดร

ณสก

ขาลย

- กา

รบำบ

ดสยอ

มผาโ

ดยใช

โอโซ

นเปร

ยบเท

ยบกบ

การใ

ชวสด

เหลอ

ใชจา

กกา

รเกษ

ตร

180

ธนาท

องจง

มนเก

ษมส

ขรา

ชประ

ชาสม

าสย

รชดา

ภเษก

- กา

รตรว

จวดค

วามเ

ขมขน

ของส

าร Ben

zene

ในอ

ากาศ

บรเว

ณปม

นำมน

ดวยอ

ปกรณ

เกบอ

ากาศ

แบบพ

าสซพ

181

อนสร

ายศ

เทยม

สมทร

สาคร

บรณ

- กา

รดดซ

บสยอ

มโดย

ใชวส

ดธรร

มชาต

18

2สร

วชญ

เว

ชมนส

ดรณ

สกขา

ลย-

การใ

ชวสด

ธรรม

ชาตสำ

หรบบ

ำบดน

ำเสย

183

รณกร

กนศร

กำ

แพงเพชร

พทย

าคม

- กา

รศกษ

าหาป

รมาณ

สารต

านอน

มลอส

ระใน

พชบ

างชน

ด18

4กฤ

ษณ

านา

มวงศ

สต

รราช

นทศ

- Mat

eria

l Scien

ce18

5ณ

ชมน

ศรรก

ษพระ

ปฐมว

ทยาล

ยสถ

าบนพ

ฒนา

และฝ

กอบร

มโรง

งานต

นแบบ

- กา

รสรา

งและ

การศ

กษาค

ณลก

ษณ

ะพนฐ

านขอ

งสงม

ชวตดด

แปลง

พนธ

กร

รม18

6บษ

ยาบบ

ผารา

ชประ

ชาสม

าสย

รชดา

ภเษก

18

7นน

ทชา

สขปร

ะเสร

ฐพนม

สารค

าม “

พนม

อดลว

ทยา”

คณะศ

ลปศา

สตร

- กา

รมสว

นรวม

ของค

นชมช

นปาช

ายเล

นในก

ารชว

ยลดภ

าวะโ

ลกรอ

น :

กรณ

ศกษาพ

นทปา

18

8สถ

าพร

ศรจด

าน

สรวท

ยาคา

ชา

ยเลน

บางต

ะบน

จ. เพชร

บร

กลมท

8 วสด

คณ

ะพลง

งานส

งแวด

ลอมแ

ละวส

ด- Ar

tificia

l Bon

e (ก

ระดก

เทยม

)18

9รว

วรรณ

ไทรย

อยเส

นา “

เสนา

ประส

ทธ”

- Ca

stin

g Sim

ulat

ion

(การ

จำลอ

งกระ

บวนก

ารหล

อโลห

ะ)19

0ซา

ฮารา

อตน

ดรณ

สกขา

ลย-

การศ

กษาส

มบตขอ

งยาง

ทนนำ

มนกน

รว ส

ำหรบ

งานไ

ฮดรอ

รก19

1ศต

พร

ปรมา

ธกล

ขนยว

มวทย

า-

าร

เร

ยน

รว

ธก

าร

ทด

สอ

บก

าร

ยบ

ยง

เช

อ แบ

คทเร

ยเชง

คณภา

พแล

ะปรม

าณขอ

ง วส

ดพอล

เมอร

19

2มข

พล

นตศร

วรกล

ทวธา

ภเศก

- กา

รผลต

และข

นรปโพ

ลเมอ

ร19

3ณ

ฏฐนน

ธเย

นยวด

ปร

าจณ

ราษฏร

อำรง

194

นาวน

รชตะห

รญอส

ลามว

ทยาล

ยแหง

ประเ

ทศไท

ย19

5ชน

สรา

ขรรค

ชยศก

ดดร

ณสก

ขาลย

109

Page 112: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

กลมว

จยหว

ขอโค

รงงา

นนก

เรยน

โรงเรย

สำนก

วจยแ

ละบร

การว

ทยาศ

าสตร

และเท

คโนโ

ลย

- กา

รทดส

อบคณ

สมบต

ทางก

ลของ

ภาชน

ะปรง

อาหา

รไรส

ารตะก

ว19

6จา

ฏพจน

ชย

ประเ

สรฐ

พระ

หฤทย

คอนแ

วนต

- กา

รลดป

รมาณ

ควนล

ะออง

โลหะ

ในกร

ะบวน

การเ

ชอม

SMAN

197

ชชชย

ธงถา

วรสว

รรณ

วดรา

ชโอร

ส-

การศ

กษาค

วามส

ามาร

ถในก

ารไห

ลของ

วสดแ

ลนปร

ะสาน

ใน In

duction

Braz

ing

198

รนรด

คย

หลำ

มหาว

ชราว

ธ จง

หวดส

งขลา

เคม

- ผล

ของข

นาดข

องยา

งทมต

อปฏก

รยาต

ดพนธ

ะเชอ

มโยง

กำมะ

ถน19

9ศภ

กรสม

บญม

เตรย

มอดม

ศกษา

ภาคเ

หนอ

- กา

รเสร

มควา

มตาน

ทานก

ารสก

หรอข

องยา

งธรร

มชาต

ดวยซ

ลกาแ

ละเข

มาดำ

200

เบญ

จวรร

ณสน

ทวงษ

ดร

ณสก

ขาลย

- Ap

plicat

ions

of U

neas

e Im

mob

iliza

tion

201

พชร

รพ

กงสด

าลพภพ

ราชว

นตบา

งแกว

- Inh

ibiti

ve Deter

minat

ion of

Som

e Ne

sny M

etals M

using I

mm

obilize

d Un

ease

202

ศภณ

ฐหา

ญพรเ

กรยง

ไกร

ดรณ

สกขา

ลย

ฟสก

ส-

การส

งเคร

าะหว

สดแม

เหลก

203

วชธร

ปยะธ

นวงศ

ดร

ณสก

ขาลย

เทคโ

นโลย

การพ

มพแล

ะบรร

จภณ

- ซอ

งดดซ

บควา

มชนท

เปนม

ตรก

บสงแ

วดลอ

ม20

4วร

ทพลอ

ยภทรภ

ญโญ

ดรณ

สกขา

ลย-

การผ

ลตสา

รเคล

อบบน

กระด

าษปอ

นดสำ

หรบ

พมพ

ระบบ

พนห

มก20

5ณ

ฐธดา

สาระ

สรยภ

รณ

กาญ

จนาภ

เษกว

ทยาล

ย-

ศก

ษาผ

ลป

รม

าต

รอ

ลค

ลค

ทน

ได

เมอ

รตอ

เยอ

หญ

าแฝก

ผสมเ

ยอคร

าฟเก

า20

6เพ

ชรรต

นฉต

รมงค

ลกจ

ดรณ

สกขา

ลย

วศวก

รรมอ

ตสา

หการ

- วศ

วกรร

มการ

เชอม

207

อรศา

วฒวร

วนชย

มห

าวชร

าวธ จง

หวดส

งขลา

- กา

รตรว

จสอบ

แบบไ

มทำล

าย20

8เอ

กลกษ

วงศก

นทา

เทคโ

นโลย

ราชม

งคลล

านนา

- งา

นวจย

เกยว

กบกา

รตรว

จสอบ

โดยไ

มทำล

าย20

9ณ

ฐาเล

ศวฒ

นาเก

ยรต

ดรณ

สกขา

ลย-

งานว

จยเก

ยวกบ

ระบบ

การค

วบคม

คณภา

พ21

0ศภ

วฒน

ผองใ

สกำ

แพงเพชร

พทย

าคม

- กร

ะตกน

ำแขง

แบบใ

ดเกบ

ความ

เยนด

การก

ดกรอ

นในอ

าคาร

211

ปญจร

ตน

สรลา

ภพร

เซนต

โยเซ

ฟคอ

นเวน

- หม

อแบบ

ไหนร

อนเร

วเมอ

ใชกบ

เตาไ

ฟฟาเหน

ยวนำ

212

นฐกา

นต

เรอง

ชยศว

เวท

กำแพ

งเพชร

พทย

าคม

- หม

อใบน

ประห

ยดพลง

งานม

ย21

3วร

พล

อศวน

กวด

พทธ

บชา

214

วราง

คณา

มงคล

รตน

สตรศ

รสรโ

ยทย

215

ธนวต

สมมา

เลศภ

ณฑ

ดรณ

สกขา

ลย21

6พชร

พล

รงรอ

งรา

ษไศ

ล21

7อน

วฒน

ปลอด

ภยกล

ยาณ

ศรธร

รมรา

ช21

8ทว

ภณฑ

มาภว

งค

ยพรา

ชวทย

าลย

219

วภาว

จน

ทรตน

อสลา

มวทย

าลยแ

หงปร

ะเทศ

ไทย

220

วรรณ

ธดา

นาคเ

กษม

สตรศ

รสรโ

ยทย

221

ธนะก

นยา

ซสา

รสาส

นวเท

ศศกษ

110

Page 113: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

กลมว

จยหว

ขอโค

รงงา

นนก

เรยน

โรงเรย

วศวก

รรมเ

ครอง

มอแล

ะวสด

- Sim

ulat

ion

of She

et M

etal For

min

g for A

utom

otive Pa

rts

222

ครภร

เมอง

แกว

พนส

พทย

าคาร

กลมท

9 ก

ารกอ

สราง

และข

นสง

วศวก

รรมโ

ยธา

- คอ

นกรต

และว

สดสำ

หรบก

ารกอ

สราง

อาคา

ร22

3สด

าวด

ผวขา

วเท

คโนโ

ลยพระ

จอมเ

กลา

พระ

นครเ

หนอ

- วส

ดสำห

รบงา

นวศว

กรรม

ปฐพ

224

พรช

นกเป

รมวเ

ชยร

เทคโ

นโลย

พระ

จอมเ

กลา

พระ

นครเ

หนอ

- แห

ลงนำ

และ

ทรพ

ยากร

นำ22

5ชา

นนท

สมคด

เทคโ

นโลย

พระ

จอมเ

กลา

พระ

นครเ

หนอ

- กา

รจรา

จรแล

ะขนส

ง22

6นภ

นต

ศรศก

ดเท

คโนโ

ลยพระ

จอมเ

กลา

พระ

นครเ

หนอ

- กา

รบรห

ารงา

นกอส

ราง

227

ปรนท

รสร

อคคา

นนท

มธยม

วดนา

ยโรง

- กา

รสำร

วจ22

8ธน

พร

ฤกษข

วญยง

มศก

ษาน

าร

- เห

ลกแล

ะโคร

งสรา

งเหล

ก22

9จร

ภทร

ยอดเ

นยม

อสลา

มศรอ

ยธยา

มลนธ

-

การว

เครา

ะหแล

ะออก

แบบโ

ครงส

ราง

230

กสาน

จนทร

โตสา

รสาส

นวเท

ศศกษ

า-

เรอง

แผนด

นไหว

และแ

รงลม

231

ปนดด

าวอม

อำไภ

ยสม

ทรสา

ครบร

ณะ

232

อนชา

จนทร

เตม

หนอง

สงสา

มคคว

ทยา

233

นพวช

พรห

มดำ

จฬาภ

รณรา

ชวทย

าลย

นครศ

รธรร

มราช

234

ศภกร

จนทว

ฒน

เตรย

มอดม

ศกษา

ภาคเ

หนอ

235

รตนา

ภรณ

เส

นสก

เทคโ

นโลย

ราชม

งคลล

านนา

236

กตตพงศ

ชย

สาร

ยพรา

ชวทย

าลย

237

พงศ

สภค

แดงส

อนดร

ณสก

ขาลย

238

ตนต

กรแป

ลงรต

นดร

ณสก

ขาลย

239

ววฒ

นาวภ

าววฒ

นเท

คโนโ

ลยพระ

จอมเ

กลา

พระ

นครเ

หนอ

240

พชเ

ญศ

แสงอ

ทยเท

คโนโ

ลยพระ

จอมเ

กลา

พระ

นครเ

หนอ

241

ณชา

ภทร

จารท

วสน

บางป

ะกอก

วทยา

คม24

2ณ

ฐสดา

พรต

ระกล

เสร

สารส

าสนว

เทศบ

างบอ

น24

3วศ

รตภอ

มรวว

ฒนก

ลจง

ฮวโซ

ะเซย

ว24

4เด

โชปน

ะเต

ดรณ

สกขา

ลยคร

ศาสต

รโยธ

า-

ธรรม

ชาตแล

ะสงแ

วดลอ

ม (G

loba

l cha

nge)

245

พม

เลศท

นพงศ

สม

ทรปร

าการ

- กา

รกอส

รางแ

ละวส

ดกอส

ราง

246

สวพร

ตระ

กลสฤ

ษด

ราชน

บน

111

Page 114: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

กลมว

จยหว

ขอโค

รงงา

นนก

เรยน

โรงเรย

247

นคนท

รกอ

กจรต

นกล

วดพทธ

บชา

248

อนชา

แซลม

ปาตวว

ทยา

249

รวมพ

ลเอ

กทฬห

ศรยา

ภย25

0วช

รการ

รอดเ

สยงล

ำกำ

แพงเพชร

พทย

าคม

กลมท

10

ไฟฟาแ

ละอเ

ลกทร

อนกส

วศ

กรรม

ไฟฟา

- กา

รควบ

คมอป

กรณ

ไฟฟาร

ะยะไ

กลดว

ย ระ

บบ SMS

251

โอบก

จศก

ดพนา

ทวธา

ภเศก

- Fe

er E

nerg

y Ge

nera

tor

252

เมธา

วฒ

ขวญ

บววด

ราชบ

พธ

- W

indt

urbi

nes Ge

nera

tor

253

ฐตนน

ทปร

ะสพชย

มงคล

วดรา

ชโอร

ส25

4กฤ

ตาน

นสข

ยงหอ

งสอน

ศกษา

255

กลภทร

ผา

ตนา

วนเบ

ญจม

ราชร

งสฤษ

ฎ 2

ครศา

สตรไ

ฟฟา

- คว

บคมอ

ปกรณ

ไฟฟาด

วยระ

บบรจ

ำเสย

ง (V

oice

Rec

ognitio

n Ea

sed

Cont

rol o

f Electric

al A

pplie

ance

)25

6นธ

กานต

กล

าวกต

กลเท

คโนโ

ลยพระ

จอมเ

กลา

พระ

นครเ

หนอ

- อล

กอรท

มอจฉ

รยะส

ำหรบ

ตรวจ

จบกา

ร เค

ลอนไ

หว (I

ntellig

ent M

otion

Trac

king

Algor

ithm

)25

7ศร

ณย

ศกดส

กลไก

รวด

นวลน

รดศ

วศวก

รรมไ

ฟฟาส

อสาร

และอ

เลกท

รอนก

ส- Elec

tronic Ba

llast fo

r HID

lam

ps25

8เอ

กภพ

แสงเรอ

งไร

สารส

าสนว

เทศบ

างบอ

- Re

sona

nt m

ode po

wer

sup

ply

259

อรรถ

วฒน

ตอศ

รเจร

ญมธ

ยมวด

สงห

- Em

bedd

ed Sys

tem

260

อครว

สท

ธโชต

กลสว

นกหล

าบวท

ยาลย

- Elec

tronic ap

plied

for a

gricultu

re26

1กฤ

ษตรา

ษร

เชญ

เชอ

ราชป

ระชา

สมาส

ย รช

ดาภเ

ษก

- En

tertai

nmen

t Electro

nics

262

ชยกฤ

ตสข

สวรร

ณพร

พนส

พทย

าคาร

- กล

องไฟ

สำหร

บใหแ

สงภา

พเอ

กซเร

ย26

3จล

มนทร

วง

ศนกร

พนส

พทย

าคาร

- กา

รประ

มวลผ

ลภาพ

เพอร

จำใบ

หนาค

นผาน

กลอง

web

cam

26

4ณ

ฐพงษ

นว

ลแกว

เบญ

จมรา

ชรงส

ฤษฎ

226

5ปร

ะนพนธ

วง

คะฮา

ตหน

องสง

สามค

ควทย

า26

6ศภ

ณฐ

แชมช

นรต

นราษ

ฎบำร

ง26

7ธน

ภทร

งามน

ธโชต

รตน

ทวธา

ภเศก

268

ณฐพ

งษ

จำปา

เทศ

เทคโ

นโลย

สยาม

(ชา

งกลส

ยาม)

112

Page 115: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ภาคผนวกท 3 โครงงานรายวชา SSC 210 มนษยกบหลกจรยศาสตรเพอคณภาพชวต ในภาคเรยนท 2/2552 ภาคการศกษาท 2/2552 มโครงงานนกศกษาทมงเนนการบรการวชาการแกชมชนภายนอก จำนวน 30 โครงงาน

ซงมผเขารวมโครงงาน จำนวน 4,081 คน นกศกษา มจธ. เขารวมจำนวน 1,159 คน และใชงบประมาณจำนวน 209,976 บาท

โครงงาน รายละเอยดโครงงาน

1. ชวนนองคดแบบวทยาศาสตร วนท 21 และ 28 ม. ค 53 (งบประมาณ 7,600 บาท)

จดใหกบนกเรยนระดบชนมธยมศกษาปท 2 โรงเรยนวดพทธบชา จำนวน 480 คน และนกเรยน ระดบชนมธยมศกษาปท 2 โรงเรยนอสลามวทยาลยแหงประเทศไทย เขตทงคร กรงเทพฯ จำนวน 150 คน เพอพฒนาทกษะของนกเรยนในการคดและ การทดลองเชงวทยาศาสตรและสามารถอธบายกระบวนการทางวทยาศาสตรและนำไปใชประโยชนในชวตประจำวน

2. Physics For Fun By KMUTT วนท 25 และ 28 ม.ค 53 (งบประมาณ 8,885 บาท)

จดใหกบนกเรยนระดบชนประถมศกษาปท 5 และ 6 จดใหกบนกเรยนโรงเรยนสามคคบำรง เขตทงคร กรงเทพฯ จำนวน 206 คน เพอนกเรยนไดรบความรความเขาใจเกยวกบวทยาศาสตร ทางดานฟสกส และไดรบความสนกสนาน ไปกบกจกรรมทได ขน

3. อาหารเพอสขภาพ วนท 19 – 21 ม.ค 54 (งบประมาณ 8,215 บาท)

จดใหกบอาจารย บคลากร นกศกษา มจธ. และบคคลทวไปทสนใจเกยวกบอาหารเพอสขภาพ จำนวน 114 คน เมอวนท 19 - 21 มกราคม 2553 ณ ศาลาวรชน มจธ. เพอ ไดรบความรการ เกยวอาหารเพอสขภาพและคณประโยชนจากการรบประทานอาหารสขภาพและสามารถเลอก ซออาหารทมประโยชนไดอยางถกตองตามหลกโภชนาการ

4. บรจาคโลหตและพชตไขหวด ใหญสายพนธใหม 2009 วนท 19-20 ม.ค 54 (งบประมาณ 3,820 บาท)

จดใหกบอาจารย บคลากร นกศกษา มจธ. และบคคลทวไป จำนวน 356 คน เมอวนท 19 - 20 มกราคม 2553 ณ บรเวณลานแดง (อาคารเรยนรวม 2 ชน 1) มหาวทยาลยเทคโนโลย พระจอมเกลาธนบร เพอใหอาจารย บคลากร นกศกษา มจธ. และคนอนๆทมารวมงานไดรบ ความรการเกยวกบการบรจาคโลหตและพชตไขหวดใหญสายพนธใหม 2009

5. Pure Water Pure Future & 2009 Flu Pandemic (วนท 18 -19 ม.ค 53) (งบประมาณ 5,578 บาท)

จดใหกบอาจารย บคลากร นกศกษา มจธ. และบคคลทวไป จำนวน 101 คน ณ บรเวณลานแดง (อาคารเรยนรวม 2 ชน 1) มจธ. เพอให ไดรบความรและตระหนกถงความสำคญเกยวกบ คณภาพนำดม และไดรบความรเกยวกบไขหวดใหญสายพนธใหม 2009 รวมถงการปองกนการแพรกระจายของโรค

6. Happy Libraryวนท 30 – 31 ม.ค 53(งบประมาณ 5,300 บาท)

จดใหกบบคคลทวไปทใชบรการหองสมดเพอการเรยนรบางขนเทยน ภายในสวนสมเดจยา เขตบางขนเทยน กรงเทพฯ จำนวน 102 คน มจธ. เพอใหผเขารวมกจกรรมใหความสนใจกบ การอานหนงสอมากขน

7. บางมดนำความรสนอง บางกะเจากลาง วนท 15 ก.พ 53 (งบประมาณ 7,762 บาท)

จดใหกบนกเรยนระดบชนประถมศกษา โรงเรยนวดบางกะเจากลาง อำเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ จำนวน 72 คน เมอวนท 15 กมภาพนธ 2553 เพอพฒนาทกษะของนกเรยน ในการคดและการทดลองเชงวทยาศาสตร เชน การทดลองจดหมายลองหน อนดเคเตอร จากกระหลำปลมวง

8. ปลกฝนวนใหม วนท 16 ก.พ 53 (งบประมาณ 3,400 บาท)

จดใหกบเดกในศนยพฒนาเดกกอนวยเรยนวดพทธบชา เขตทงคร กรงเทพฯ จำนวน 40 คน เพอพฒนาทกษะพฒนาสมอง 4 ดาน คอ ดานภาษา ดานการเคลอนไหว ดานการคด และดานศลปะจนตนาการ

9. ออมคณธรรม วนท 20 ม.ค และ 4 ก.พ 53 (งบประมาณ 9,600 บาท)

จดใหกบนกเรยนระดบชนประถมศกษาโรงเรยนราช-ประชาสมาสย ในพระบรมราชปถมภ อำเภอพระประแดง สมทรปราการ จำนวน 187 คน เพอใหนกเรยนไดรบความรในเรอง การออม การทำบญชรายรบ-รายจาย

113

Page 116: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

โครงงาน รายละเอยดโครงงาน

10. โรงเรยนตนแบบ เศรษฐกจพอเพยง วนท 23 -24 ม.ค 53 (งบประมาณ 8,400 บาท)

จดใหกบนกเรยนระดบชนประถมศกษาโรงเรยนบานชายทะเลบางกระเจา ต.บางกระเจา อ.เมอง จ.สมทรสาครจำนวน 64 คน เพอใหนกเรยนไดรบความรทางดานทฤษฎและทางดาน ปฏบตเกยวกบเศรษฐกจพอเพยง นำไปปฏบตไดจรงในชวตประจำวน และสามารถนำมาประยกต ใชในการประกอบอาชพในอนาคตได

11. คณธรรมนำความร ค เศรษฐกจพอเพยง สนอง โรงเรยนวดบางกะเจากลาง (งบประมาณ 7,383 บาท)

จดใหกบนกเรยนระดบชนประถมศกษาโรงเรยนวดบางกะเจากลาง อำเภอพรประแดง จงหวดสมทรปราการ จำนวน 72 คน เมอวนท 15 กมภาพนธ 2553 เพอใหนกเรยนความร เกยวกบทฤษฎของหลกการเศรษฐกจพอเพยงและคณธรรม 8

12. คายพฒนาศกยภาพทาง ดานคณตศาสตร (งบประมาณ 10,455 บาท)

จดใหกบนกเรยนระดบชนประถมศกษาโรงเรยนวดบางหวเสอ อำเภอพระประแดง สมทรปราการ จำนวน 79 คน เมอวนท 16 กมภาพนธ 2553 เพอใหนกเรยนไดรบความรทาง ดานคณตศาสตร และสามารถนำไปใชในชวตประจำวน

13. การศกษาพฒนาความคด นำชวตพนภยยาเสพตด (งบประมาณ 7,383 บาท)

จดใหกบเยาวชนในชมชนบลไลท อายประมาณ 7 - 12 ป เขตทงคร กรงเทพฯ จำนวน 75 คน เมอวนท 23 และ 28 มกราคม 2553 เพอเสรมสรางคณธรรม จรยธรรมรวมไปถงการเรยนร และเพอใหเดกมภมคมกนและรภยยาเสพตด

14. สนกคดกบวทยาศาสตร (งบประมาณ 7,644 บาท)

จดใหกบนกเรยนโรงเรยนคลองพทยาลงกรณ เขตบางขนเทยน กรงเทพฯ จำนวน 131 คน เมอวนท 28 มกราคม และ 5 กมภาพนธ 2553 เพอใหนกเรยนไดรบความรทางดานวทยาศาสตร

15. ปนความรสนองดวย การทดลองวทยาศาสตร (งบประมาณ 7,104 บาท)

จดใหกบนกเรยนระดบชนประถมศกษาโรงเรยนวดสน เขตราษฎรบรณะ กรงเทพฯ จำนวน 127 คน เมอวนท 16 กมภาพนธ 2553 เพอใหนกเรยนไดรบความรทางดานคณตศาสตร และสามารถนำไปใชในชวตประจำวน

16. วทยาศาสตรสรางสรรค มหศจรรยปนนำใจ (งบประมาณ 7,104 บาท)

จดใหกบนกเรยนระดบชนประถมศกษาโรงเรยนวดกำแพง เขตภาษเจรญ กรงเทพฯ จำนวน 190 คน เมอวนท 22 และ 26 มกราคม 2553 เพอใหนกเรยนไไดรบความรทางดานวทยาศาสตร และสามารถนำไปใชในชวตประจำวน

17. วทยาศาสตรแสนกล & ฅ.คนรกษโลก (งบประมาณ 5,727 บาท)

จดใหกบนกเรยนระดบชนประถมศกษาโรงเรยนสามคคบำรง เขตทงคร กรงเทพฯ จำนวน 93 คน เมอวนท 21 และ 27 มกราคม 2553 เพอใหนกเรยนไดรบความรเกยวกบปญหาภาวะ โลกรอน ซงจะประกอบดวย สาเหต ผลกระทบ และแนวทางการแกไขของภาวะโลกรอน ทผรบฟงสามารถนำไปปฏบตไดจรง

18. A Project to develop high school students’ computer skill (งบประมาณ 5,350 บาท)

จดใหกบนกเรยนระดบชนประถมศกษาโรงเรยนศกษานาร เขตธนบร กรงเทพฯ จำนวน 100 คน เมอวนท 25 มกราคม และ 1 กมภาพนธ 2553 เพอใหนกเรยนไดรบความรและพฒนาทกษะ เกยวกบคอมพวเตอร และเรยนรฮารดแวรและซอฟทแวร

19. Vivid memory (งบประมาณ 5,350 บาท)

จดใหกบนกเรยนระดบชนประถมศกษาโรงเรยนศกษานาร เขตธนบร กรงเทพฯ จำนวน 100 คน เมอวนท 23 - 24 มกราคม 2553 เพอใหนกเรยนไดรบความรและพฒนาทกษะเกยวกบ คอมพวเตอร และเรยนรฮารดแวรและซอฟทแวร

20. วทยาศาสตรคจรยธรรม สนองรางราชพฤกษ (งบประมาณ 4,000 บาท)

จดใหกบนกเรยนโรงเรยนรางราชพฤกษนชมอทศ เขตจตจกร กรงเทพฯ จำนวน 168 คน เมอวนท 28 - 29 มกราคม 2553 เพอใหนกเรยนไดรบความรเกยวกบการถนอมอาหารเพอเพมผลผลตในแกชมชน เชนกจกรรมการทำแยมสม ไขเคม โยเกรต

114

Page 117: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

โครงงาน รายละเอยดโครงงาน

21. หนยนตเพอนอง (งบประมาณ 7,400 บาท)

จดใหกบนกเรยนโรงเรยนวดเลา เขตบางขนเทยน กรงเทพ จำนวน 175 คน เมอวนท 28 - 29 มกราคม 2553 เพอใหนกเรยนไดรบความรพนฐานในเรองหนยนตเบองตน เพอเปนการจดประกาย ความคดในเรองหนยนต และไดทดลองออกแบบหนยนตตามแบบทนองๆ วาดฝน

22. มดวทยาศาสตร พฒนา ความรควบคคณธรรม (งบประมาณ 10,485 บาท)

จดใหกบนกเรยนโรงเรยนวดกลาง ต.บางผง อ.พระประแดง จ.สมทรปราการ จำนวน 104 คน เมอวนท 28 - 29 มกราคม 2553 เพอใหนกเรยนไดรบความรเกยวกบคณธรรมทง 8 ประการ

23. เคมสขสนตแบงปนรอยยม (งบประมาณ 7,650 บาท)

จดใหกบกลมเปาหมายซงเปนผปวยโรคเลอดและมะเรง ณ โรงพยาบาลนพรตนราชธาน จำนวน 50 คน เมอวนท 20 - 23 มกราคม 2553 เพอใหความสขและสรางความหวงในการ ดำเนนชวตกบกลมเปาหมาย

24. ปนรกจากใจพบาง(มด) ถงนองบาง(คร) (งบประมาณ 17,886 บาท)

จดใหกบนกเรยนโรงเรยนบางคร(อปการราษฎร) อำเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ จำนวน 44 คน เมอวนท 20 - 23 มกราคม 2553 เพอใหนกเรยนไดรบความรในวทยาศาสตร ในเรองความหนาแนนของตวกลางชนดตางๆ การควบแนนของไอนำ และความเปนกรด-ดาง ของสารฯ

25. Creating Happy Little Artist (งบประมาณ 6,055 บาท)

จดใหกบนกเรยนโรงเรยนแกวขำทบอปถมภ เขตบางขนเทยน กรงเทพฯ จำนวน 65 คน เมอวนท 21 และ 28 กมภาพนธ 2553 เพอใหนกเรยนไดรบความรจากกจกรรมลกษณะสราง ศลธรรม เชน การเลานทานสอนใจ เพอใหเดกรจกพอใจในสงทตวเปน และมการเรยนรจากกจกรรมศลปะและธรรมชาต สรางภาพจากการวสดธรรมชาต อาท เชน ใบไม และ ดอกไม

26. ตกตาธารนำใจ จากสายใย มจธ. (งบประมาณ 2,450 บาท)

จดใหกบนกเรยนโรงเรยนบางคร อำเภอพระประแดง จงหวดสมทรปราการ จำนวน 73 คน เมอวนท 21 และ 28 กมภาพนธ 2553 เพอใหนกเรยนไดรบความรเกยวกบคณธรรม 8 ประการ และมการเลานทานสอดแทรกคณธรรม นอกจากนนกเรยนยงไดเรยนรจากกจกรรมศลปะ

27. Nursery Renovation (งบประมาณ 5,500 บาท)

จดใหกบเดกในสถานเลยงเดกออนวดพทธบชา เขตทงคร กรงเทพฯ จำนวน 35 คน เมอวนท 22 และ 23 กมภาพนธ 2553 เพอเชอมสมพนธกบกลมเดกเปาหมาย โดยการจดกจกรรมสนทนาการ ไดแก กายบรหาร เลานทาน และสอนทำงานประดษฐจากวสดทใชแลว และรวมกนปรบปรง สถานทรบเลยงเดกโดยมการทาสและทำความสะอาดทงภายในอาคารและภายนอกใหม

28. วทยาศาสตรฮาเฮ (งบประมาณ 5,200 บาท)

จดใหกบนกเรยนระดบชนประถมศกษา ปท 6 โรงเรยนวดเลา เขตบางขนเทยน กรงเทพฯ จำนวน 96 คน เมอวนท 21 และ 28 กมภาพนธ 2553 เพอใหนกเรยนไดรบความรและมกระบวน การคดแบบวทยาศาสตร และมการเลานทานสอดแทรกคณธรรม และฝกการนงสมาธ

29. มหศจรรยแหงฟสกสกบ พๆบางมด (งบประมาณ 5,290 บาท)

จดใหกบนกเรยนโรงเรยนรตนจนะอทศ เขตทงคร กรงเทพฯ จำนวน 133 คน เมอวนท 27 - 28 กมภาพนธ 2553 เพอใหนกเรยนไดรบความรเกยวกบวทยาศาสตรไฟฟา และมการจด กจกรรมการแสดงละครเพอใหนกเรยนไดเขาใจเกยวกบวทยาศาสตไฟฟายงขน

30. Science for kids (งบประมาณ 6,000 บาท)

จดใหกบนกเรยนระดบชนประถมศกษา ปท 5 - 6 โรงเรยนวดสสก เขตจอมทอง กรงเทพฯ จำนวน 307 คน เมอวนท 29 มกราคม และ 5 กมภาพนธ 2553 เพอใหนกเรยนไดเรยนรทกษะตางๆ ทางดานวทยาศาสตร

115

Page 118: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ภาคผนวกท 4 โครงงานรายวชา SSC 210 มนษยกบหลกจรยศาสตรเพอคณภาพชวต ในภาคเรยนท 1/2553

ภาคการศกษาท 1/2553 มโครงงานนกศกษาทมงเนนการบรการวชาการแกชมชนภายนอก จำนวน 28 โครงงาน

ซงมผเขารวมโครงงาน จำนวน 2,612 คน นกศกษา มจธ. เขารวมจำนวน 1,375 คน และใชงบประมาณจำนวน 241,498 บาท

โครงงาน รายละเอยดโครงงาน

1. ฉลาดคดกบคณตศาสตร – วทยาศาสตร (งบประมาณ 8,000 บาท)

จดใหแกนกเรยน ป.6 โรงเรยนวดดอน จำนวน 94 คน เมอวนท 2 และ 9 กนยายน 2553 ณ โรงเรยนวดดอน แขวงยานนาวา เขตสาธร กทม. เพอใหเยาวชนมความรความเขาใจในวชาคณตศาสตร วทยาศาสตร และไดนำความเขารจากการทดลอง ไปใชในชวตประจำวน

2. คณธรรมนำชวตสเดกนอย (งบประมาณ 7,600 บาท)

จดใหแกนกเรยน กลมเยาวชน มลนธเพอเยาวชนชนบท ทมอายระหวาง 3 – 6 ป แบงเปนนกเรยนระดบอนบาล 20 คนและระดบประถมศกษา 15 คน เมอวนท 26 และ 27 สงหาคม 2553 ณ มลนธเพอเยาวชนชนบท แขวงและเขตบางบอน กทม. เพอใหกลมเปาหมายมการพฒนาทางดานคณธรรมและจรยธรรม

3. สอนนองรกษวทยาศาสตร และสงแวดลอม (งบประมาณ 10,000 บาท)

จดใหแกนกเรยน ม.3 โรงเรยนรตนจนะอทศ จำนวน 96 คน เมอวนท 6 และ 9 กนยายน 2553 ณ โรงเรยนรตนจนะอทศ แขวงบางประกอก เขตราษฎรบรณะ กทม.10140 เพอใหเยาวชนมความรความเขาใจเกยวกบวทยาศาสตรและการอนรกษ สงแวดลอม

4. สงเสรมพฒนาจตสำนกเยาวชน เพออนรกษธรรมชาต (งบประมาณ 8,400 บาท)

จดใหแกนกเรยนโรงเรยนแกวขำทบอปถมภ จำนวน 40 คน เมอวนท 26 สงหาคม และ 2 กนยายน 2553 ณ โรงเรยนแกวขำทบอปถมภ เขตบางขนเทยน กทม. เพอใหกลมเปาหมายมความรเกยวกบทรพยากรปาชายเลน ระบบนเวศและสราง จตสำนกในการอนรกษสงแวดลอม

5. POWER PAPER (งบประมาณ 1,750 บาท)

จดใหนกเรยน ป.5 โรงเรยนบางมด จำนวน 75 คน และนกเรยน ป.6 โรงเรยนนาหลวง จำนวน 67 คน เมอวนท 6 และ 13 กนยายน 2553 ณ โรงเรยนบางมดและโรงเรยนนาหลวง เพอใหความรเกยวกบกระบวนการผลต กระดาษ และสรางสรรคสงประดษฐจากกระดาษทใชแลว

6. มหศจรรยงานพมพเพอสงแวดลอม (งบประมาณ 6,000 บาท)

จดใหนกเรยนโรงเรยนวดคลองมอญ จำนวน 45 คน เมอวนท 30 สงหาคม และ 2 กนยายน 2553 ณ โรงเรยนวดคลองมอญ ถ.ประชาอทศ-บานคลองสวน ต.บานคลองสวน จ.สมทรปราการ เพอใหกลมเปาหมายตระหนกถงความสำคญของสงแวดลอมทรพยากรธรรมชาต

7. วทยาศาสตรนารสเยาวชน (งบประมาณ 7,500 บาท)

จดใหนกเรยนชน ป.1 - 6 โรงเรยนแกวขำทบอปถมภ จำนวน 75 คน เมอวนท 23 และ 24 สงหาคม 2553 ณ โรงเรยนแกวขำทบอปถมภ เขตบางขนเทยน กทม. เพอสงเสรมทกษะวทยาศาสตรของนกเรยน และใหนกเรยนไดเขาใจเนอหาในราย วชาวทยาศาสตร

8. หนรกษสงแวดลอม (งบประมาณ 3,900 บาท)

จดใหแกนกเรยนโรงเรยนวดกก จำนวน 50 คน เมอวนท 31 สงหาคม และ 7 กนยายน 2553 ณ โรงเรยนวดกก เพอปลกฝงจตสำนกในการรกษาสงแวดลอมใหกบกลมเปาหมายและใหความรกบกลมเปาหมาย

9. INC ปนความรสนอง (งบประมาณ 6,180 บาท)

จดใหแกนกเรยนชน ป.1 - 6 โรงเรยนวดคสราง จำนวน 159 คน และนกเรยนชน ป.1 - 6 โรงเรยนบานขนสมทรไทย จำนวน 119 คน เมอวนท 31 สงหาคม และ 1 กนยายน 2553 ณ โรงเรยนวดคสรางและโรงเรยนบานขนสมทรไทย เพอสงเสรม การลดปญหาโลกรอน ทกษะการคำนวณ ทางภาษาตางๆ

116

Page 119: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

โครงงาน รายละเอยดโครงงาน

10. เพศศกษานารสนอง (งบประมาณ 4,300)

จดใหแกนกเรยนโรงเรยนวดโพธทอง จำนวน 126 คน เมอวนท 27 สงหาคม และ 3 กนยายน 2553 ณ หองประชมโรงเรยนวดโพธทอง เพอใหความรเรองเพศศกษา กบกลมเปาหมายและทราบถงผลเสยและตระหนกวาการมเพศสมพนธกอนวย อนควรมผลกระทบอยางไร

11. สงความสขสนองผดอย โอกาส (งบประมาณ 8,000 บาท)

จดใหแกนกเรยนบานครนอย จำนวน 30 คน เมอวนท 28 - 29 สงหาคม 2553 ณ บานครนอย ซอยราษฎรรบรณะ 26 กทม. เพอสงเสรมจตสำนกทดในการรกษาความสะอาดและความระเบยบในการจดเกบของในบาน เสรมทกษาในการคด สรางสรรคและผกการทำงานรวมกนในสงคม

12. FUNNY OF SCIENCE (งบประมาณ 7,200 บาท)

จดใหแกนกเรยนโรงเรยนวดสารอด จำนวน 124 คน เมอวนท 1 - 2 กนยายน 2553 ณ โรงเรยนวดสารอด เขตราษฎรบรณะ กทม. เพอทศนคตทดเกยวกบ วทยาศาสตรและใหนกเรยนมความคดรเรมสรางสรรค

13. พฒนาสถานสงเคราะหเดกหญง บานราชวถ (งบประมาณ 8,000 บาท)

จดใหแกนกเรยนสถานสงเคราะหเดกหญงบานราชวถ จำนวน 70 คน เมอวนท 25 สงหาคม - 8 กนยายน 2553 ณ สถานสงเคราะหเดกหญงบานราชวถ เพอชวยพฒนา ซอมแซมและปรบปรงสภาพทวไปของสถานสงเคราะหบาน เดกหญงราชวถ

14. Science show for kids (งบประมาณ 7,050 บาท)

จดใหแกนกเรยนชน ป.4 โรงเรยนรตนจนะอทศ จำนวน 160 คน เมอวนท 30 สงหาคม และ 1 กนยายน 2553 ณ โรงเรยนรตนจนะอทศ เพอใหนกเรยนไดรบ ความรเกยวกบวทยาศาสตรทอยรอบๆตว

15. พแนะนองใหพอเพยงตามแนวทาง แหงพอหลวง (งบประมาณ 8,600 บาท)

จดใหแกนกเรยนชนประถมศกษาตอนปลาย โรงเรยนวดบางหวเสอ จำนวน 74 คน เมอวนท 1 - 3 กนยายน 2553 ณ โรงเรยนวดบางหวเสอ เพอใหนกเรยนไดรบความรความเขาใจเกยวกบหลกเศรษฐกจพอเพยงเบองตน

16. เอะคอมนยงไง (งบประมาณ 5,000 บาท)

จดใหแกนกเรยนชน ป.6 โรงเรยนวดมงคลวราราม จำนวน 96 คน เมอวนท 2 และ 3 กนยายน 2553 ณ โรงเรยนวดมงคลวราราม เพอศกษาปญหาการใช คอมพวเตอรและใหนกเรยนสามารถลงโปรแกรมตางๆไดเอง

17. Guide-science by Bangmod (งบประมาณ 9,400 บาท)

จดใหแกนกเรยนชน ม.4 โรงเรยนทวธาภเศก 2 จำนวน 90 คน เมอวนท 1 - 2 กนยายน 2553 ณ โรงเรยนทวธาภเศก 2 เพอเปนการใหความรเรองปฎกรยาเคม และ รณรงคการใชถงผาเพอลปญหาภาวะโลกรอน

18. INC Robot Road Tour #1 (งบประมาณ 5,789.35 บาท)

จดใหแกนกเรยนชน ม.5 โรงเรยนวดพทธบชา จำนวน 90 คน เมอวนท 27 สงหาคม และ 3 กนยายน 2553 ณ โรงเรยนวดพทธบชา เพอใหนองๆผเขารวม รจกเทคโนโลยทางสรางสรรคและใชเวลาวางใหเกดประโยชน

19. กจกรรมปลกฝงแนวคดเศรษฐกจ แบบพอเพยงแกนกเรยน (งบประมาณ 3,700 บาท)

จดใหแกนกเรยนโรงเรยนวดคสราง จำนวน 75 คน และโรงเรยนทาขาม จำนวน 70 คน เมอวนท 31 สงหาคม และ 7 กนยายน 2553 ณ โรงเรยนวดคสราง เพอ ใหเขาใจพระบรมราโชวาททเกยวของกบปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

20. สรางงานสานฝนปนไมตรพสนอง (งบประมาณ 7,400 บาท)

จดใหแกนกเรยนชน ป.5 – 6 โรงเรยนวดแหลมฟาผา จำนวน 130 คน เมอวนท 26 สงหาคม และ 2 กนยายน 2553 ณ โรงเรยนวดแหลมฟาผา เพอใหกลมเปาหมาย ไดฝกทกษทางดานการงานพนฐานอาชพ

117

Page 120: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

โครงงาน รายละเอยดโครงงาน

21. มหศจรรยทางวทยาศาสตร (งบประมาณ 5,450 บาท)

จดใหแกนกเรยนโรงเรยนคลองนาเกลอนอย จำนวน 176 คน เมอวนท 4 มถนายน - 24 กนยายน 2553 ณ โรงเรยนคลองนาเกลอนอย เพอตองการสงเสรมการเรยนร นอกหองเรยนและนำความรมาบรณาการกบสาระการเรยนร

22. สงแวดลอมเพอคณหน หน (งบประมาณ 6,215 บาท)

จดใหแกนกเรยนโรงเรยนวดบางหวเสอ จำนวน 106 คน เมอวนท 24 – 25 สงหาคม 2553 ณ โรงเรยนวดบางหวเสอ เพอสงเสรมการเรยนรดานคณธรรม จรยธรรม สขภาพ วทยาศาสตรและสงแวดลอม

23. ปนนำใจสรางรอยยม (งบประมาณ 7,326 บาท)

จดใหแกนกเรยน เดกออนวยในชมชนแออดในเขต กทม. เมอวนท 25 – 26 สงหาคม 2553 ณ ชมชนแออดในเขต กทม. เพอสรางสรรคกจกรรมทเหมาะสม และเปนประโยชนแกนองๆ

24. นองพรวมใจตานภยไขเลอดออก (งบประมาณ 7,800 บาท)

จดใหแกนกเรยนโรงเรยนนาหลวง จำนวน 160 คน เมอวนท 1 - 8 กนยายน 2553 ณ โรงเรยนนาหลวง เพอใหนกเรยนไดเรยนรถงสาเหต อาการรวมถงขอมล ของการเกดไขเลอดออก

25. เครยดเพราะอวน หรออวนเพราะเครยด (งบประมาณ 5,320 บาท)

จดใหแกนกศกษาและบคลากรใน มจธ. จำนวน 184 คน เมอวนท 25 – 26 สงหาคม 2553 เพอใหทราบถงสาเหตและผลกระทบทเกดขนจากความเครยดและความอวน

26. A Project Grade 6 Student’ Science Skill (งบประมาณ – บาท)

จดใหแกนกเรยน ป.6 โรงเรยนบางมด จำนวน 90 คน เมอวนท 1 - 2 กนยายน 2553 ณ โรงเรยนบางมด เพอใหนกเรยนรจกการให การเสยสละเพอสวนรวม และการทำงานรวมกน

27. SAPAN SOO DHAMMA (งบประมาณ 72,078 บาท)

จดใหแกนกศกษาชนปท 1 มจธ. เมอวนท 25 สงหาคม และ 15 กนยายน 2553 เพอใหนกศกษามความคนเคยกบสภาพแวดลอมทางศาสนา

28. Morality in Children (งบประมาณ 3,540 บาท)

จดใหแกนกเรยนชน ป.4 – 6 โรงเรยนแกวขำทปอปภมป จำนวน 40 คน เมอวนท 12 – 19 มถนายน 2553 ณ โรงเรยนแกวขำทปอปภมป เพอใหนกเรยนไดเรยนร เกยวกบคณธรรม

118

Page 121: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553

ลำดบ

พนท

/กจก

รรม

โรงเรย

น/ชม

ชนคร

/อาจ

ารย

ภกษ

นกเรยน

บคคล

ทวไป

นกศก

ษา

มจธ.

อาจา

รย/บ

คลาก

ร มจ

ธ.

1จง

หวดน

าน42

3573

200

25

0 12

12

2มล

นธโค

รงกา

รหลว

ง จ

งหวด

เชยง

ใหม

115

172

-

958

489

26

35

3รา

ชบรแ

ละพนท

ภาคต

ะวนต

ก59

51 -

190

300

20

29

4พนท

ปารอ

ยตอ

จงหว

ดฉะเ

ชงเท

รา6

34 -

82

164

474

5บา

งขนเ

ทยน

ทงค

ร รา

ษฏร

บรณ

ะ แล

ะ กท

ม.60

158

66 3,540

435

196

47

6โค

รงกา

ร JSTP

2914

-

369

-

3020

7โค

รงกา

รสอน

เสรม

ฯ -

10 -

222

-

100

22

8โค

รงกา

ร น.

ศ SS

C 21

035

- -

5,794

907

3,58

718

9โค

รงกา

ร 2B

KMUT

T12

5 -

-

268

-

2018

4

10พนท

อ. นา

แหว

จ. เล

ย8

15 -

200

100

20

4

11พนท

จงหว

ดพงง

า 15

60 -

500

-

2010

12พนท

บรรม

ย 3

2 -

30

27 -

5

รวม

497

551

139

12,35

3 2,672

4,078

390

ภาคผ

นวกท

5 ส

รป จ

ำนวน

นกเรย

น คร

และโรง

เรยน

ทมสว

นรวม

ในมห

าวทย

าลยก

บชมช

นและสง

คม ป

255

3

119

Page 122: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553
Page 123: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553
Page 124: มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 2553