of 5 /5

Click here to load reader

ISO Newsletter ฉบับที่ 9/2553 ประจำเดือนสิงหาคม 2553

Embed Size (px)

DESCRIPTION

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด จัดทำโดย แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

Text of ISO Newsletter ฉบับที่ 9/2553 ประจำเดือนสิงหาคม 2553

Page 1: ISO Newsletter ฉบับที่ 9/2553 ประจำเดือนสิงหาคม 2553

การฉ�ดว�คซนป องก�นไข�หว�ด 2009

เม��อว�นท� 30 ก�นยายนท�ผ!านมา ทางบร�ษ�ทฯ ได�จ�ดให�มการฉดว�คซนป องก�นไข�หว�ด 2009 ณ ห�องประช*ม บจก.พ-ท�กษ.ก-จซ/�งมพน�กงานของบร-ษ�ทในเคร�อ SPI ให�ความสนใจเข�ามาร�บการฉดว�คซนด�งกล!าวเป5นจ6านวนมาก คราวน7ก8ไม!ต�องกล�วเป5นไข�หว�ด 2009 ก�นแล�วการน6าเสนอผลการปฏ-บ�ต-งานของน�กศ/กษา โครงการสหก-จศ/กษา

เม��อว�นท� 27 ก�นยายนท�ผ!านมาน�กศ/กษาจากโครงการสหก-จศ/กษาได�น6าเสนอสร*ปผลการฝ@กปฏ-บ�ต-งานท�ผ!านมาให�ก�บคณะกรรมการฯ ของฝAายตนเองได�ร�บทราบโครงการเรยนภาษาอ�งกฤษ 30 ช��วโมง

ตามท�ทางบร-ษ�ทได�เปDดโอกาสให�พน�กงานได�พ�ฒนาท�กษะด�านภาษาอ�งกฤษ ท6าให�มโครงการเรยนภาษาอ�งกฤษ 30 ช��วโมงโดยร*!นท� 1 ค�อ พน�กงานฝAาย LAB และ TEC งานน7ท*กคนต�7งใจเรยนก�นเต8มท� เพ��อร*!นน�องร*!นต!อไปค!า

บร�ษ�ท อสเท�ร�นไทยคอนซ�ลต��ง 1992 จ��ก�ด จ�ดท��โดย แผนกส��งแวดล อมและคว�มปลอดภ�ย ฉบ�บท�� 9/2553 ประจ��เด�อนก�นย�ยน 2553

ประชาส�มพ�นธ�กล�บมาแล�วจ�า!!! “บ�งโก มหาสน�ก ก�บ ETC Cool The Earth V.2” เตร-ยมต�วให�พร�อมแล�วมาสน�กด�วยก�น ในว�นเสาร�ท-3 30 ต.ค. น-7จ�า อย8าล9ม...อ8านบอร�ดด�วยนะจ:ะ...Please...

มอง.....นอกบ�านค�ยหน�าบ�าน

ว-ธท�ดท�ส*ดในการท6านายอนาคตค�อ....การสร�างม�นข/7นมาเอง

ค-ดบวก

ประว�ต�ความเป�นมา ว�นออกพรรษา เป�นว�นส��นส�ดการจ�าพรรษาของพระ

ภ�กษ�สงฆ�ท !ร"วมก�นในว�ดหร%อสถานท !ซ(!งอธ�ษฐานเข+าตลอดระยะเวลา 3 เด%อน ในว�นน �พระสงฆ�จะประกอบพ�ธ ท�าส�งฆกรรม ซ(!งเร ยกว"า ว�นมหาปวารณา ค%อ ว�นท !พระภ�กษ�สงฆ�ท�กร1ปจะอน�ญาตให+ว"ากล"าวต�กเต%อนก�นได+ ในเร%!องราวเก !ยวก�บความประพฤต�ต"างๆ น�บต��งแต"พระส�งฆเถระ ได+แก" พระภ�กษ�ผ1+ท !ม อาว�โสส1งลงมา จะสามารถว"ากล"าวต�กเต%อนหร%อเป9ดโอกาสให+ซ�กถามข+อสงส�ยซ(!งก�นและก�น

ว�นออกพรรษา (15 ค!�า เด%อน 11)

ประเพณ ท !เก !ยวข+องก�บว�นออกพรรษา ประเพณ ท !เก !ยวข+องก�บว�นออกพรรษาท !น�ยมปฏ�บ�ต� ค%อ 1. ประเพณ ต�กบาตรเทโว (ว�นแรม 1 ค!�า เด%อน 11 หล�งจากออกพรรษาแล+ว 1 ว�น) 2. พ�ธ ทอดกฐ�น (ต��งแต"ว�นแรม 1 ค!�า เด%อน 11 ถ(งว�นข(�น 15 ค!�า เด%อน 12 ก�าหนด 1 เด%อนน�บต��งแต"ว�นออกพรรษา) 3. พ�ธ ทอดผ+าปAา (ไม"จ�าก�ดกาล) 4. ประเพณ เทศน�มหาชาต� (น�ยมท�าก�นในว�นข(�น 8 ค!�า หร%อ ว�นแรม 8 ค!�า กลางเด%อน 12 ในบางท+องถ�!นอาจน�ยมท�าก�นในเด%อน 5 ต"อเด%อน 6 หร%อในเด%อน 10)

Page 2: ISO Newsletter ฉบับที่ 9/2553 ประจำเดือนสิงหาคม 2553

น�กว�ทยาศาสตร เป�ดเผยว�า ส�วนประกอบในพร�กอาจน�ามาใช�เป�นยาลดน!�าหน�กและไล�ไขม�นได�ส�วนประกอบน�!นค'อ แคปไซซ�นอยด อ�นเป�นสารเผ)ดของพร�ก ม+สรรพค,ณช�วยลดน!�าหน�กและต�อต�านไขม�นไม�ให�เก)บสะสม โดยท�าให�โปรต+นท+0เป�นค,ณบางชน�ดเก�ดการเปล+0ยนแปลงในร�างกาย วารสารทางว�ชาการ "โปรโทม ร�เส�ร ช" ของตะว�นตก รายงานเร'0องน+!ว�า นายจอง ว�น หย,�น ก�บคณะ ได�กล�าวว�า โรคอ�วนน�บเป�นภ�ยสาธารณส,ขใหญ�ของโลก เพราะม�นท�าให�เป�นโรคเบาหวาน ความด�นโลห�ตส5ง โรคห�วใจ และโรคอ'0นๆ ได�อ+กมาก เขาก�บคณะได�พบในการทดลองในห�องปฏ�บ�ต�การว�า สารเผ)ดของพร�กม+สรรพค,ณช�วยต�อส5�ความอ�วน ท�าให�ร�างกายด5ดซ8มแคลอร+ให�น�อยลง เน'!อเย'0อไขม�นเห+0ยวหด และระด�บไขม�นในเล'อดลด โดยท+0ย�งไม�ทราบว�าม�นไปท�าข8!นได�อย�างใด และได�ทดลองสรรพค,ณของสารเผ)ดก�บหน5 พบว�า หน5ท+0ได�ร�บสารเผ)ดสามารถลดน!�าหน�กต�วลงได�ถ8งร�อยละ 8 และแสดงว�าระด�บโปรต+นส�าค�ญๆ ในไขม�นไม�ต0�ากว�า 20 ชน�ดได�แปรเปล+0ยนไป ซ80งโปรต+นเหล�าน�!นล�วนเป�นต�วย�อยท�าลายไขม�น.

สารเผ�ดของม�นม�ฤทธ��ส��รบ ต�อส��ก�บความอ�วน

สารอย�างหน�งในน �านม ซ�งต� งช��อให�ว�า แฮมเลต สรรพค�ณฆ�าเซลล"มะเร$งได� ม�นสามารถฆ�าเซลล"มะเร$ง และข�บออกมาทางป-สสาวะ โดยไม�ท�าอ�นตรายก�บเซลล"ปกต/...น�กว/จ�ยชาต/สแกนด/เนเว2ยพบพระค�ณของนมแม�อ2กอย�างหน�งว�า เป3นยาร�กษามะเร$งได�น�กว/จ�ยมหาว/ทยาล�ยล�นด"และโกเตนเบ/ร"ก ของสว2เดน ได�พบสารอย�างหน�งในน �านม สรรพค�ณฆ�าเซลล"มะเร$งได� สารซ�งต� งช��อให�ว�า แฮมเลต ความจร/งถ5กค�นพบมานานหลายป6แล�ว แต�เพ/�งจะน�ามาทดสอบก�บมน�ษย"ได�เป3นคร� งแรก ในป-จจ�บ�นน2�เองในการทดสอบ น�กว/จ�ยได�ทดลองใช�สารน� น ก�บคนไข�มะเร$งของกระเพาะป-สสาวะ ปรากฏว�าม�นสามารถฆ�าเซลล"มะเร$ง และข�บออกมาทางป-สสาวะ โดยไม�ท�าอ�นตรายก�บเซลล"ปกต/ ซ�งท�าให�ม2ความหว�งว�า อาจจะพ�ฒนาเป3นยาร�กษาข น ในว�นหน�าได�จากการทดลองในห�องปฏ/บ�ต/การ ได�ร5�ว�า ม�นสามารถฆ�ามะเร$งชน/ดต�างๆ ได�ถง 40 ชน/ด ขณะน2 ก�าล�งม2การทดลองใช�ร�กษามะเร$งผ/วหน�ง และมะเร$งสมองอย5�

นมแม�เป�นยามะเร�ง ฆ�าเซลล�เน��อร�ายลงได�มากถ�ง 40 ชน ด

Page 3: ISO Newsletter ฉบับที่ 9/2553 ประจำเดือนสิงหาคม 2553

พล�งงานลม ... พล�งงานส�ขาว ผล�ตไฟฟ#าเพ$%อ “โลกส�เข�ยว” ” ส�วนประกอบของก�งห�นลมประกอบด�วย ใบก�งห�น เป/นส�วน

ท�%ส0าค�ญท�%ส2ดอ�นท0าให�เก�ดพล�งงานกลท�%เพลาของก�งห�น จ0านวนใบก�งห�นอาจม�ต�4งแต�หน6%งใบถ6งหลายส�บใบ โดยก�งห�นท�%ม�ใบมากจะใช�ก�บงานท�%ต�องการแรงผล�ตส�ง แต�ถ�าม�ใบน�อยจะใช�ก�บงานท�%ต�องการความเร�วในการหม2นใบพ�ดส�ง ขณะท�% ร�ปหน�าต�ดของใบพ�ดม�ล�กษณะคล�ายป;กเคร$%องบ�น เป/นแผ�นโค�ง และเป/นแผ�นราบตรง ว�สด2ท�%ใช�ต�อง

ม�ขนาดเบาและแข�งแรง เช�น อะล�ม�เน�ยม แผ�นเหล�ก ไม� ไฟเบอร<กลาสเคร$%องก0าเน�ดไฟฟ#า ท0าหน�าท�%แปลงพล�งงานกล ท�%ได�ร�บเป/นพล�งงานไฟฟ#า ค$อ

1. พล�งงานไฟฟ#าท�%ผล�ตได�จะม�ความถ�%และแรงด�นเท�าก�บความถ�%ของระบบสายส�ง 2. การเหน�%ยวน0าย�อนกล�บท0าให�เก�ดกระแสไหลออกจากเคร$%องก0าเน�ดไฟฟ#าจ�ายย�อนกล�บเข�าระบบสายส�ง

ข�อด�ของพล�งงานลม เป/นพล�งงานท�%สะอาดไม�ท�4งกาก และไม�ท0าลายมลพ�ษ ม�อย��ท�%วไปไม�ต�องซ$4อ ระยะเวลาในการใช�งาน 15-20 ช�%วโมงในหน6%งว�น เป/นพล�ง งานท�%ไม�หมดใช�ได�อย�างต�อเน$%อง

โลกร�อน ท��แม�น���โขงแห�ง ปล�บ�กส�ญพ�นธ��

ล��มแม�น���โขงตอนกล�งต��งแต�จ�งหว�ดอ�บลร�ชธ�น$ไปจนถ�งประเทศก�มพ�ช�ย�งเป+นบร,เวณท$.ม$คว�มหล�กหล�ยท�งช$วภ�พ ท��ง หอย ก��ง ป� แมลงน��� นกน��� และพ1ชน���ต��ง ๆ รวมไปถ�งส�ตว�สะเท,นน���สะเท,นบกจ��พวกกบและเข$ยด ซ�.งม$คว�มอ�อนไหวส�งต�อก�รเปล$.ยนแปลงของภ�ม,อ�ก�ศ จ�งม$โอก�สส�ญพ�นธ��ได�อย��งรวดเร4ว

ดร.ชวล,ต กล��วว�� ผลก�รศ�กษ�ว,จ�ยพบว��ปล�บ�กจะว�งไข�ในแม�น���โขงแถว อ.เช$ยงของ และ อ.เช$ยงแสน จ.เช$ยงร�ย ห�กระบบน,เวศในแม�น���โขงเปล$.ยนแปลงไปและท��ให�น���แห�งลงไป ปล�บ�กจะไม�ส�ม�รถว��ยน���ข��นไปว�งไข�ท$.ต�นน���ได� และอ�จส�ญพ�นธ��เร4วข��นภ�ยใน 50 ป;ข��งหน�� นอกจ�กน$� ย�งม$ปล�อ$กหล�ยส�ยพ�นธ��ท$.ได�ร�บผลกระทบ อ�ท, ปล�เทโพ ปล�ย$.สก ปล�สว�ย และโลม�อ,ระวด$ ซ�.งเหล1อเพ$ยงฝ�งส�ดท��ยในแม�น���โขง

Page 4: ISO Newsletter ฉบับที่ 9/2553 ประจำเดือนสิงหาคม 2553

คต�เต%อนใจคนท�างาน โดยพระมหาสมปอง

ข�างต�น น�าจะเป/นกลอนท�%โดนใจบรรดาคนท0างานหลายๆ คน เพราะสะท�อนความร��ส6กกดด�นอย�างช�ดเจน โดยจะว�าไปแล�ว บร�ษ�ทก�เหม$อนก�บบ�านหล�งท�%สองของเรา บางคนใช�ช�ว�ตในบร�ษ�ทมากกว�าท�%บ�านซะอ�ก เพราะต�องต$%นข64นมาท0างานต�4งแต�ต� ๔ ต� ๕ กล�บถ6งบ�านก� ๒-๓ ท2�ม ว�นหน6%งม� ๒๔ ช�%วโมง หากต�องใช�ช�ว�ตในการท0างาน (รวมน�%งรถไป-กล�บ) ว�นละ ๑๐ กว�าช�%วโมงแล�ว ถ�าโยมไม�ม�ความส2ขก�บงานท�%ท0า จ6งเป/นเร$%องท�%น�าเห�นใจมากๆ อาตมาชอบใจค2ณยามท�%บร�ษ�ทแห�งหน6%งมาก เคยถามเขาว�า ไม�เบ$%อเหรอ เปLดประต�ท�4งว�น เขาตอบกล�บอย�างฉะฉานว�า

‘ไม�เบ$%อหรอกคร�บท�าน เพราะคนจะเข�าไปท�%น�%ได�หร$อไม�ได� ม�นอย��ท�%ผม ถ�าผมไม�เปLดประต� ไม�อน2ญาตหร$อบอกไม�ให�เข�า เขาก�ไม�ได�เข�านะ อย�างพระอาจารย<มาบรรยายท�%น�% ผมไม�ให�เข�าก�ได� ... แต�ผมให�เข�าคร�บ' (แล�วไป)

อาตมาจ6งไม�แปลกใจเลย เวลาไปท0าธ2ระท�%บร�ษ�ทน�4ท�ไร ม�กเห�นเจ�าหมอน�% ท0าหน�าท�%ต�วเองอย�างกระต$อร$อร�น ก�เพราะเขาม�ท�ศนคต�ท�%ด�ต�อหน�าท�% เห�นความส0าค�ญของต�วเอง จ6งท0าให�เขาท0างานได�อย�างม�ความส2ข (แถมม�ม2ขอ0ากล�บอาตมาอ�กต�างหาก) ด�งน�4นอาตมาจ6งอยากจะหน2นใจญาต�โยมท�%ก0าล�งร��ส6กย%0าแย�ก�บงานของต�วเองว�า

ความส�ข ๒ ช� น ( ธรรมะเดล�เวอร��) โดยพระมหาสมปอง ตาลป�ต"โต

เร�ว ก�หาว�าล40าหน�า ช�า ก�หาว�าอ$ดอาดโง� ก�ถ�กตวาด พอฉลาด ก�ถ�กระแวง

ท0าก�อน บอกไม�ได�ส�%ง ท0าท�หล�ง บอกไม�ม�ห�วค�ดเฮ�อ น�%แหละช�ว�ตคนท0างาน

เพราะหลายคนพอไม�ม�งานให�ท0า ก�จะประท�วงก�น อยากท0างาน ! อยากท0างาน ! ด�งน�4นเม$%อค2ณโยมม�โอกาสท0าแล�ว ก�จงท0าให�ด�ท�%ส2ด เร�%มต�นด�วยการเปล�%ยนท�ศนคต�ต�องานท�%ท0าก�อน เห�นความส0าค�ญของหน�าท�%ท�%ได�ร�บมอบหมายให�ได� ท0าม�นอย�างเต�มท�%และด�ท�%ส2ด เหม$อนด�%งค2ณยามท�%อาตมายกมาเป/นต�วอย�างข�างต�น อาตมาเคยอ�านเจอค0าแนะน0าของท�านพระธรรมปLฎก (ป.อ.ประย2ตTโต) ในหน�งส$อเล�มหน6%ง ท�านเข�ยนช�4แนะไว�ว�า

งานม�ผลตอบแทนสองช�4นด�วยก�น ผลตอบแทนช�4นท�% ๑ ค$อ ตอนเง�นเด$อนออก น�%ค$อความส2ขช�4นท�%หน6%ง ซ6%งหลายๆ คนม�ความส2ขในการท0างานแค�ว�นน�4นว�นเด�ยว แต�ถ�าเราสามารถพ�ฒนาต�วเองไปพร�อมก�บงานได� ม�นก�จะก�าวไปส��อ�กระด�บ อ�นน0ามาซ6%งผลตอบแทนหร$อความส2ขช�4นท�% ๒ น�%นเอง หน6%งเด$อน ค2ณโยมอยากม�ความส2ขเพ�ยง ๑ ช�4น หร$อ ๒ ช�4น ก�เล$อกเอาตามใจชอบเลย

ถ$าเราท&างานจนเม(�อยม(อเหล(อเก�น ก*จงด�ใจเถอะ ท��ม�ม(อให$เม(�อย

ถ$าเราเด�นไปเด�นมาจนปวดขาเหล(อเก�น ก*จงด�ใจเถอะ ท��ม�ขาให$ปวด

ถ$าเราเห*นห�วหน$า แล$วเซ*งเหล(อเก�น ก*จงด�ใจเถอะ ท��ม�ห�วหน$าให$เซ*ง

ถ$าเราเห*นงาน แล$วเราเบ(�องานเหล(อเก�น ก*จงด�ใจเถอะ ท��ม�งานให$เบ(�อ

Page 5: ISO Newsletter ฉบับที่ 9/2553 ประจำเดือนสิงหาคม 2553

ช�ว ETC ร�วมใจป@องก�นไข�หว�ด 2009

AfterBefore

- แม�......ฝ$นย �มป%าวค�ะพ)*เอก......- ไม�คร+บค-ณหมอผ1�หญ งพ)*ส1�ตายน�อง..........555

หน�าตาย/ มแย�มแจ�มใส.........

การรายงานการฝ?กปฏ�บ�ต�งานน�กศ8กษาสหก�จร,�นท+0 2

Present งานของ Lab ......กดด�นมากกกก

คณะกรรมการ ฝAายเทคน�ค......กดด�นท+0ส,ด

พ$.เจ$Cยบ.....เจ4บม�กไหมค�ะ.......อย��ร�องนะอ�ยเข�

ISO กดด�นท�ส ดในโลก