of 92 /92
~1~ เอกสารประกวดราคาซื้อด ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขทีUniNet …./2553 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศีกษา (UniNet) ปีงบประมาณ 2553 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที……. เมษายน 2553 ____________________________________________________________________________________________ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื ้ออุปกรณ์ และระบบเครือข่าย สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับการศึกษาทั ้งระบบ (UniNet) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการดําเนินการดังกล่าว ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวด ราคาซื ้อด ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี โดยมีข้อกําหนดดังต่อไปนี 1 เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1.1 รายละเอียดโครงการจัดซื ้ออุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ สําหรับโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับการศึกษาทั ้งระบบ (UniNet) 1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื ้อด ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื ้อการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1.4 แบบสัญญาซื ้อขาย 1.5 แบบหนังสือคํ าประกัน (1) หลักประกันซอง (2) หลักประกันสัญญา 1.6 บทนิยาม (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร ่วมกัน (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 1.7 แบบบัญชีเอกสาร (1) บัญชีเอกสารส่วนที1 (2) บัญชีเอกสารส่วนที2 1.8 วิธีการประกวดราคาซื ้อด ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

Page 1: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

~ 1 ~ 

เอกสารประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกส เลขท UniNet …./2553 โครงการจดซออปกรณ และระบบเครอขายสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา (UniNet) ปงบประมาณ 2553

ตามประกาศสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา ลงวนท ……. เมษายน 2553

____________________________________________________________________________________________

สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา มความประสงคจะประกวดราคาซออปกรณ และระบบเครอขายสารสนเทศ เพอพฒนาการศกษา เพอรองรบการศกษาทงระบบ (UniNet) ดวยวธการทางอเลกทรอนกส ซงวสดอปกรณตางๆ ทจะใชในการดาเนนการดงกลาว ตองมคณลกษณะเฉพาะตรงตามทกาหนดไวในเอกสารประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกสฉบบน โดยมขอกาหนดดงตอไปน 1 เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางฯ ดวยวธการทางอเลกทรอนกส

1.1 รายละเอยดโครงการจดซออปกรณและระบบเครอขายสารสนเทศ สาหรบโครงการพฒนาระบบเครอขายสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา เพอรองรบการศกษาทงระบบ (UniNet)

1.2 แบบใบยนขอเสนอการประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกส 1.3 หนงสอแสดงเงอนไขการซอการจางดวยวธการทางอเลกทรอนกส 1.4 แบบสญญาซอขาย 1.5 แบบหนงสอคาประกน

(1) หลกประกนซอง (2) หลกประกนสญญา

1.6 บทนยาม (1) ผเสนอราคาทมผลประโยชนรวมกน (2) การขดขวางการแขงขนราคาอยางเปนธรรม

1.7 แบบบญชเอกสาร (1) บญชเอกสารสวนท 1 (2) บญชเอกสารสวนท 2

1.8 วธการประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกส

Page 2: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

~ 2 ~ 

2 คณสมบตของผเสนอราคา 2.1) ผเสนอราคาตองเปนนตบคคลตามกฎหมายทจดทะเบยนในประเทศไทย ซงประกอบธรกจเกยวกบการขาย

และ/หรอการใหเชาซอระบบเครอขายสารสนเทศ หรอ ระบบสอสารคอมพวเตอร หรอระบบโทรคมนาคม โดยตรงมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป นบจนถงวนทยนซองประกวดราคา

2.2) ผเสนอราคาตองไมเปนผถกแจงเวยนชอเปนผทงงานของทางราชการ หรออยระหวางการพจารณาเปนผละทงงาน หรอหามเขาเสนอราคากบสวนราชการหรอ สกอ.

2.3) ผเสนอราคาตองไมเปนผทไดรบเอกสทธหรอคมกนซงอาจปฎเสธไมยอมขนศาลไทย เวนแตรฐบาลของผเสนอราคาไดมคาสงใหสละเอกสทธและความคมกนเชนวานน

2.4) ผเสนอราคาตองไมเปนผมผลประโยชนรวมกนกบผเสนอราคารายอนทเขาเสนอราคาใหแก สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา และ/หรอตองไมเปนผมผลประโยชนรวมกนระหวางผเสนอราคากบผ ใหบรการตลาดกลางอเลกทรอนกส ณ วนประกาศประกวดราคา ดวยวธการทางอเลกทรอนกสหรอไมเปนผกระอนเปนการขดขวางการแขงขนราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซอครงน

2.5) ผเสนอราคาตองมความรประสบการณและผลงานในการตดตงระบบเครอขายสารสนเทศ หรอระบบการสอสารคอมพวเตอร หรอระบบโทรคมนาคม และไดดาเนนการแลวเสรจวงเงนไมนอยกวา 125 ลานบาท (หนงรอยยสบหาลานบาทถวน) ตอหนงสญญา/ขอตกลง และเปนผลงานทเปนคสญญาโดยตรงกบหนวยงานราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยบบรหารราชการสวนทองถน หนวยงานอนซงมกฎหมายบญญตใหมฐานะเปนราชการบรหารราชการสวนทองถน รฐวสาหกจ หรอหนวยงานเอกชน ทสกอ. เชอถอ

2.6) กรณผเสนอราคามอบหมายใหบคคลซงมใชกรรมการหรอหนสวนผมอานาจลงนาม ทาการยนซองแทนหรอผกพนในนามนตบคคลนน ตองมอบอานาจเปนหนงสอซงปดอากรแสตมปตามกฎหมายใหบคคลนนเปนผแทนทมอานาจเตมโดยชอบดวยกฎหมาย

2.7) สวนประกอบของระบบ/อปกรณทนาเสนอจะตองไมเปนผลตภณฑของบรษทผผลตทอยในระหวางการถกพทกษทรพยในคดลมละลายตามคาสงของศาลทไดสงการตามกฎหมายของประเทศทบรษทของผผลตนนตงอย

Page 3: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

~ 3 ~  3 หลกฐานการเสนอราคา ผเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลกฐาน แยกเปน 2 สวน คอ

3.1 สวนท 1 อยางนอยตองมเอกสารดงตอไปน (1) ในกรณผเสนอราคาเปนนตบคคล

(ก) หางหนสวนสามญหรอหางหนสวนจากด ใหยนสาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคล บญชรายชอหนสวนผจดการ ผมอานาจควบคม (ถาม) พรอมรบรองสาเนาถกตอง

(ข) บรษทจากดหรอบรษทมหาชนจากด ใหยนสาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคล หนงสอบรคณหสนธ ซงสานกงานทะเบยนหนสวน กรมทะเบยนการคา กระทรวงพาณชยออกใหเปนเวลาไมเกน 1 เดอน นบถงวนยนซองประกวดราคา บญชรายชอกรรมการผจดการ ผมอานาจควบคม (ถาม) และบญชผถอหนรายใหญ พรอมรบรองสาเนาถกตอง

(2) ในกรณผเสนอราคาเปนบคคลธรรมดาหรอคณะบคคลทมใชนตบคคล ใหยนสาเนาบตรประจาตวประชาชนของผนน สาเนาขอตกลงทแสดงถงการเขาเปนหนสวน (ถาม) สาเนาบตรประจาตวประชาชนของผเปนหนสวน พรอมทงรบรองสาเนาถกตอง

(3) ในกรณของกลมผเขารวมคา (Joint Venture หรอ Consortium) ผเสนอราคารวมกนในฐานะเปนผรวมคา ใหยนสาเนาสญญาหรอขอตกลงของการเขารวมคา สาเนาบตรประจาตวประชาชนของผรวมคา ซงตองมขอความระบไวชดเจนวาผเขารวมคาทกรายยนยอมผกพนตนในการทจะรบผดชอบรวมกนและแทนกน อยางเชนลกหนรวมตอสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาในการดาเนนงานตามประกวดราคาน และในกรณทผเขารวมคาฝายใดเปนบคคลธรรมดาทมใชสญชาตไทย กใหยนสาเนาหนงสอเดนทาง หรอผรวมคาฝายใดเปนนตบคคล ใหยนเอกสารตามทระบไวใน (1) ผเสนอราคารวมกนในฐานะเปนผรวมคาตองแตงตงใหผรวมคารายใดรายหนงเพยงรายเดยวเปนผตดตอและดาเนนการใดๆ กบสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาในนามของผรวมคา โดยแสดงหลกฐานการแตงตงและการมอบอานาจทมผลผกพนจากผรวมคาโดยถกตองตามกฎหมาย ทงนตวแทนดงกลาวจะตองมอานาจในการยอมรบหนสนทพงเกดขน รบคาสงในนามกลมผเขารวมคา และการดาเนนการทงสนตามสญญา รวมทงในการเบกจายเงน

(4) สาเนาใบทะเบยนภาษมลคาเพม (ถาม) (5) บญชเอกสารสวนท 1 ทงหมดทไดยนตามแบบในขอ 1.7(1)

Page 4: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

~ 4 ~ 

3.2 สวนท 2 อยางนอยตองมเอกสารดงตอไปน (1) แคตตาลอกและหรอรายการละเอยดคณลกษณะเฉพาะ ตามขอ 4.3 (2) หนงสอมอบอานาจซงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณทผเสนอราคามอบอานาจใหบคคลอนทา

การแทน (3) หลกประกนซอง ตามขอ 5 (4) สาเนาหนงสอรบรองการแตงตง ตามขอ 2.6 พรอมทงรบรองสาเนาถกตอง (5) สาเนาหนงสอรบรองผลงาน ตามขอ 2.2 พรอมทงรบรองสาเนาถกตอง (6) เอกสารในการจดทาขอเสนอโดยมรายการละเอยดตามทกาหนดในเอกสารแนบทายเอกสารประกวด

ราคาขอ 1.1 (7) บญชเอกสารสวนท 2 ทงหมดทไดยน ตามแบบในขอ 1.7(2)

4 การเสนอราคา

4.1 ผเสนอราคาตองยนขอเสนอตามแบบทกาหนดไวในเอกสารประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกสนโดยไมมเงอนไขใดๆ ทงสน และจะตองกรอกขอความใหถกตองครบถวน ลงลายมอชอของผเสนอราคาใหชดเจน

4.2 ผทมสทธยนซองประกวดราคาจะตองเปนผทมรายชอ เปนผซอเอกสารประกวดราคา และตองมสาเนาใบเสรจรบเงนคาซอเอกสารประกวดราคาจากสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาเทานน ระบชอตรงกบผทจะยนซองประกวดราคา ทงน ผซอเอกสารประกวดราคาจะโอนหรอขายตอใหบคคลอนเปนผยนเสนอราคาแทนตนไมได

4.3 ผเสนอราคาจะตองเสนอกาหนดเวลาสงมอบพสด ไมเกน 180 วน นบจากวนทลงนามในสญญา 4.4 ผเสนอราคาจะตองสงแคตตาลอกและหรอรปแบบรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะของครภณฑตามประกาศ

ตามประกาศ พรอมเอกสารสวนท 1 และเอกสารสวนท 2 เพอประกอบการพจารณา หลกฐานดงกลาวน สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา จะยดไวเปนเอกสารของทางราชการ

สาหรบแคตตาลอกทแนบใหพจารณา หากเปนสาเนารปถายจะตองรบรองสาเนาถกตอง โดยผมอานาจทานตกรรมแทนนตบคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามความประสงคจะขอดตนฉบบแคตตาลอก ผเสนอราคาจะตองนาตนฉบบมาให คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วน

4.5 ผเสนอราคาตองมความพรอมในการนาสงตวอยางวสดอปกรณหรอพสดครภณฑ ภายในระยะเวลาทกาหนดในขอบเขตของงานฯ กรณทคณะกรรมการประกวดราคาเหนสมควรใหผเสนอราคาสงตวอยางวสดอปกรณหรอพสดครภณฑใหตรวจสอบหรอทดสอบคณลกษณะของวสดอปกรณหรอพสดครภณฑนนตามคณลกษณะทกาหนดในขอกาหนดฯ น ผเสนอราคาตองจดสงตวอยางวสดอปกรณหรอพสด

Page 5: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

~ 5 ~ 

ครภณฑใหคณะกรรมการประกวดราคาพจารณา ตรวจสอบและทดสอบคณลกษณะฯ ภายในกาหนดเวลา ทงน หากผเสนอราคาไมสามารถนาสงตวอยางวสดอปกรณหรอพสดครภณฑ ได สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา ขอสงวนสทธไมพจารณาเอกสารประกวดราคาของผเสนอราคารายนนๆ และกรณตวอยางวสดอปกรณหรอพสดครภณฑ ดงกลาว เกดความเสยหายเนองจากการตรวจทดสอบ ผเสนอราคาจะตองไมคดราคาหรอคาเสยหายแตอยางใดทงสน

ในกรณทสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาตองสงตวอยางวสดอปกรณหรอพสดครภณฑ ของผเสนอราคาใหหนวยงานภายนอกตรวจทดลอง ผเสนอราคาตองเปนผรบผดชอบคาใชจายในการตรวจทดลองนนทงสน กรณผเสนอราคาไมดาเนนการชาระคาใชจายดงกลาวสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาจะเรยกเงนเกบ/หกเงนคาตรวจทดสอบนนจากหลกประกนซองของผเสนอราคาแทน และหากคาใชจายในการดาเนนการคาตรวจทดสอบสงกวาหลกประกนซองผเสนอราคายงจะตองชาระเงนในสวนทสงกวาหลกประกนซองใหแกสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาจนครบถวนภายใน 7 วน นบแตวนทไดรบแจงจากสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา มเชนนนสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา สงวนสทธไมพจารณาผเสนอราคารายนนๆ

4.6 กอนยนประกวดราคาดวยวธการทางอเลกทรอนกส (1) ผเสนอราคาควรตรวจดรางสญญารายละเอยดคณลกษณะเฉพาะฯลฯ ใหถถวนและเขาใจเอกสาร

ประกวดราคาทงหมดเสยกอนทจะตกลงยนขอเสนอตามเงอนไขในเอกสารประกวดราคาดวยวธการทางอเลกทรอนกส

(2) ผเสนอราคามหนาทตองศกษาขอกาหนด ขอบเขตของงาน กฎเกณฑและเงอนไขทงหมด ในเอกสารประกวดราคานอยางละเอยดรอบคอบ และทาความเขาใจอยางชดเจนกอนการยนประกวดราคา โดยจะปฎเสธหรอเสนอขอเสนอเงอนไขอนๆ ทผดแพรกไปจากขอกาหนดขอบเขตของงาน กฎเกณฑและเงอนไขในเอกสารประกวดราคาน มไดเวนแตขอเสนอนนๆ สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาพจารณาแลวเหนวาเปนประโยชนกบทางราชการสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาอาจจะพจารณา หรอตดสนใหเปลยนแปลงหรอรบขอเสนอเงอนไขนนๆ ทงนใหถอการพจารณาและตดสนของสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาเปนทสนสด

4.7 ผเสนอราคาจะตองยนเอกสารประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกสในวนท เมษายน 2553

ระหวางเวลา 09.30 น. ถง 10.30 น. ณ หองประชมสานกงานบรหารเทคโนโลยสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา ชน 9 อาคารสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา

เมอพนกาหนดเวลายนเอกสาร ประกวดราคาดวยวธการทางอเลกทรอนกสแลวจะไมรบเอกสารเพมเตมโดยเดดขาด

Page 6: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

~ 6 ~ 

คณะกรรมการประกวดราคาจะดาเนนการตรวจสอบคณสมบต ของผเสนอราคาแตละรายวาเปนผ เสนอราคาทมผลประโยชนรวมกนกบผเสนอราคารายอน หรอเปนผมผลประโยชนรวมกนระหวางผเสนอราคากบผใหบรการตลาดกลางอเลกทรอนกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วนประกาศประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกสหรอไม พรอมทงตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผเสนอราคาแตละรายทราบผลการพจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณยลงทะเบยนตอบรบหรอวธอนใดทมหลกฐานวาผเสนอราคารบทราบแลว

หากปรากฏตอคณะกรรมการกอนหรอในขณะทมการเสนอราคาทางอเลกทรอนกสวาม ผเสนอ

ราคากระทาการ อนเปนการขดขวางการแขงขนราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตดรายชอผเสนอราคารายนนออกจากการเปนผเสนอราคา และสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาจะพจารณาลงโทษผเสนอราคาดงกลาวเปนผทงงาน

ผเสนอราคาทไมผานการคดเลอกเบองตน เพราะเหตเปนผเสนอราคาทมผลประโยชนรวมกนกบผ

เสนอราคารายอนหรอเปนผ มผลประโยชนรวมกนระหวางผ เสนอราคากบผ ใหบรการตลาดกลางอเลกทรอนกส ณ วนประกาศประกวดราคาดวยวธการทางอเลกทรอนกสหรอเปนผเสนอราคาทกระทาการอนเปนการขดขวางการแขงขนราคาอยางเปนธรรมหรอผเสนอราคาทไมผานคณสมบตทางดานเทคนคอาจอทธรณคาสงดงกลาวตอหวหนาหนวยงานจดหาพสดภายใน 3 วนนบแตวนทไดรบแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวนจฉยอทธรณของสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาใหถอเปนทสด

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางทาง อเลกทรอนสประสบ

ขอขดของจนไมอาจดาเนนการตอไปใหแลวเสรจภายในเวลาทกาหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสงพกกระบวนการเสนอราคา โดยมใหผแทนผมสทธเสนอราคาพบปะหรอตดตอ สอสารกบบคคลอน และเมอแกไขขอขดของแลว จะใหดาเนนกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขนตอนทคางอยภายในเวลาของการเสนอราคาทยงเหลอกอนจะสงพกกระบวนการเสนอราคาแตตองสนสดกระบวนการเสนอราคาภายในวนเดยวกน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเหนวากระบวน การเสนอราคาไมแลวเสรจไดโดยงายหรอขอขดของไมอาจแกไขได ประธานกรรมการประกวดราคาจะสงยกเลกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวน เวลาและสถานท เพอเรมตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผมสทธเสนอราคาทกรายทอยในสถานทนนทราบ

Page 7: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

~ 7 ~ 

4.8 ผเสนอราคาทผานการคดเลอกเบองตนมสทธเขาเสนอราคาจะตองปฏบตดงน (1) ผเสนอราคาจะตองลงนามในหนงสอแสดงเงอนไขการซอและการจางดวยวธการทางอเลกทรอนกส (2) ราคาสงสดของการประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกสจะตองเรมตนท 250,000,000.00

บาท (สองรอยหาสบลานบาทถวน) (3) ราคาทเสนอจะตองเปนราคาทรวมภาษมลคาเพม และภาษอน ๆ (ถาม) รวมคาใชจายทงปวงไวดวย

แลว (4) ราคาทเสนอในการประกวดราคาจางดวยวธการทางอเลกทรอนกสจะตองตากวา ราคาสงสดในการ

ประกวดราคาฯ (5) หามผเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมอการประกวดราคาฯ เสรจสนแลว จะตองยนยนราคาตอผ

ใหบรการตลาดกลางอเลกทรอนกส ราคาทยนยนจะตองตรงกบราคาทเสนอหลงสด (6) ผเสนอราคาจะตองเสนอกาหนดยนราคาไมนอยกวา 90 วน นบแตยนยนราคาสดทายโดยภายใน

กาหนดยนราคา ผเสนอราคาตองรบผดชอบราคาทตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามได (7) ผเสนอราคาทเขารวมประกวดราคาฯ จะตองรบผดชอบคาใชจายในการจดประกวดราคาฯ และ

คาใชจายในการเดนทางของผใหบรการตลาดกลางอเลกทรอนกส ทงนจะแจงใหทราบในวนเสนอราคา

5 หลกประกนซอง

ผ เสนอราคาตองวางหลกประกนซอง พรอมกบการยนซองขอเสนอดานเทคนค เ ปนจานวนเงน 12,500,000.00 บาท (สบสองลานหาแสนบาทถวน) โดยใชหลกประกนอยางหนงอยางใดดงตอไปน 5.1 เงนสด 5.2 เชคทธนาคารสงจายใหแกสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาโดยเปนเชคลงวนททยนซองประกวด

ราคาหรอกอนหนานนไมเกน 3 วนทาการของทางราชการ 5.3 หนงสอคาประกนของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงสอคาประกนดงระบในขอ 1.4(1) 5.4 หนงสอคาประกน ของบรรษทเงนทนอตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรอบรษทเงนทนหรอบรษทเงนทน

หลกทรพย ทไดรบอนญาตใหประกอบกจการเงนทนเพอการพาณชยและประกอบธรกจคาประกน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซงไดแจงชอเวยนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนโลมใหใชตามแบบหนงสอคาประกนดงระบในขอ 1.5 (1)

5.5 พนธบตรรฐบาลไทย

Page 8: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

~ 8 ~ 

5.6 หลกประกนซองตามขอน สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาจะคนใหผเสนอราคาหรอผค าประกนภายใน 15 วนนบถดจากวนทไดพจารณาในเบองตนเรยบรอยแลวเวนแตผเสนอราคารายทคดเลอกไวซงเสนอราคาตาสดจะคนใหตอเมอไดทาสญญาหรอขอตกลงหรอเมอผเสนอราคาไดพนจากขอผกพนแลวการคนหลกประกนซอง ไมวาในกรณใดๆ จะคนใหโดยไมมดอกเบย

6 หลกเกณฑและสทธในการพจารณาราคา

6.1 ในการประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกสครงน สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาจะดาเนนการพจารณาตดสนดวยราคารวม

6.2 หากผเสนอราคารายใดมคณสมบตไมถกตองตามขอ 2 หรอยนหลกฐานไมถกตองหรอไมครบถวนตามขอ 3 หรอยนเอกสารประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกสไมถกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรบพจารณาขอเสนอของผเสนอราคารายนน เวนแตเปนขอผดพลาดหรอผดหลงเพยงเลกนอย หรอผดพลาดไปจากเงอนไขของเอกสารประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกสในสวนทมใชสาระสาคญ ทงน เฉพาะในกรณทพจารณาเหนวาจะเปนประโยชนตอสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาเทานน

6.3 สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาสงวนสทธไมพจารณาราคาของผเสนอราคา โดยไมมการผอนผนในกรณดงตอไปน (1) ไมปรากฏชอผเสนอราคารายนน ในบญชผรบเอกสารประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกส

หรอในหลกฐานการรบเอกสารประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกสของสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา

(2) เสนอรายละเอยดแตกตางไปจากเงอนไขทกาหนดในเอกสารประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกสทเปนสาระสาคญ หรอมผลทาใหเกดความไดเปรยบเสยเปรยบแกผเสนอราคารายอน

6.4 ในการตดสนการประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกสหรอในการทาสญญา คณะกรรมการประกวดราคาหรอสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษามสทธใหผเสนอราคาชแจงขอเทจจรงสภาพฐานะ หรอขอเทจจรงอนใดทเกยวของกบผเสนอราคาสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษามสทธทจะไมรบราคาหรอไมทาสญญา หากหลกฐานดงกลาวไมมความเหมาะสมหรอไมถกตอง

6.5 สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาทรงไวซงสทธทจะไมรบราคาตาสด หรอราคาหนงราคาใดหรอราคาทเสนอทงหมดกได และอาจพจารณาเลอกจางในจานวน หรอขนาดหรอเฉพาะรายการหนงรายการใด หรออาจจะยกเลกการประกวดราคาดวยวธการทางอเลกทรอนกสโดยไมพจารณาจดจางเลยกไดสดแตจะพจารณา ทงนเพอประโยชนของทางราชการเปนสาคญและใหถอวาการตดสนของสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาเปนเดดขาด ผเสนอราคาจะเรยกรองคาเสยหายใดๆ มไดรวมทงสานกงานคณะกรรมการการ

Page 9: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

~ 9 ~ 

อดมศกษาจะพจารณายกเลกการประกวดราคาดวยวธการทางอเลกทรอนกสและลงโทษผเสนอราคาเปนผ ทงงาน ไมวาจะเปนผเสนอราคาทไดรบการคดเลอกหรอไมกตาม หากมเหตทเชอไดวา การเสนอราคากระทาการโดยไมสจรต เชน การเสนอเอกสารอนเปนเทจหรอใชชอบคคลธรรมดาหรอนตบคคลอนมาเสนอราคาแทน เปนตน

6.6 ในกรณทปรากฏขอเทจจรง ภายหลงจากการประกวดราคา ดวยวธการทางอเลกทรอนกสวา ผเสนอราคาทมสทธไดรบการคดเลอกเปนผเสนอราคาทมผลประโยชนรวมกนกบผเสนอราคารายอน หรอเปนผมผลประโยชนรวมกนระหวางผเสนอราคากบ ผใหบรการตลาดกลาง อเลกทรอนกส ณ วนประกาศประกวดราคาดวยวธการทางอเลกทรอนกสหรอเปนผเสนอราคาทกระทาการอนเปนการขดขวางการแขงขนราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษามอานาจทจะตดรายชอผเสนอราคาทมสทธไดรบการคดเลอกดงกลาว และสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา จะพจารณาลงโทษผเสนอราคารายนนเปนผทงงาน

7 การทาสญญาซอขาย

7.1 ในกรณทผชนะการประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกส (ผคา) สามารถสงมอบสงของไดครบถวนภายใน 180 วน นบแตวนททาขอตกลงซอ สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาจะพจารณาจดทาขอตกลงเปนหนงสอแทนการทรสญญาตามแบบสญญาดงระบในขอ 1.4 กได

7.2 ในกรณทผชนะการประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกส (ผคา) ไมสามารถสงมอบสงของไดครบถวนภายใน 180 วน หรอสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาเหนวาไมสมควรจดทาขอตกลงเปนหนงสอตามขอ 7.1 ผชนะการประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกสจะทาสญญาซอขายตามแบบสญญาดงระบในขอ 1.4 หรอในกรณทหนวยงานระดบสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาทรวมกนประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลคทรอนกส ใหผชนะการประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลคทรอนกส ทาสญญากบสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาเจาของงบประมาณแตละสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาโดยครงกบสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา ภายใน 7 วนนบถดจากวนทไดรบแจง และจะตองวางหลกประกนสญญาเปนจานวนเงนเทากบรอยละ 5 ของราคาสงของทชนะการประกวดราคาซอดวยวธการอเลกทรอนกส ใหกบสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษายดถอไวในขณะทาสญญา โดยใชหลกประกนอยางหนงอยางใด ดงตอไปน (1) เงนสด (2) เชคทธนาคารสงจายใหแกสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาโดยเปนเชคลงวนทททาสญญาหรอ

กอนหนานนไมเกน 3 วนทาการของทางราชการ (3) หนงสอคาประกนของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงสอคาประกนดงระบในขอ 1.5(2)

Page 10: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

~ 10 ~ 

(4) หนงสอคาประกนของบรรษทเงนทนอตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรอบรษทเงนทนหรอบรษทเงนทนหลกทรพยทไดรบอนญาตใหประกอบกจการเงนทนเพอการพาณชยและประกอบธรกจคาประกนตามประกาศ ของธนาคารแหงประเทศไทย ซงไดแจงชอเวยน ใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนโลมใหใชตามแบบหนงสอคาประกนดงระบในขอ 1.5 (2)

(5) พนธบตรรฐบาลไทย หลกประกนนจะคนใหโดยไมมดอกเบยภายใน 15 วน นบถดจากวนทผชนะการประกวดราคาดวยวธการทางอเลกทรอนกส (ผรบจาง) พนจากขอผกพนตามสญญาจางแลว

8 อตราคาปรบ

เมอพนกาหนดสงมอบตามสญญา จะคดคาปรบในอตรารอยละ 0.10 ตอวน (รอยละ ศนยจดหนงศนยตอวน) ของวงเงนททาสญญา

9 การรบประกนความชารดบกพรอง

ผชนะการประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกสซงไดทาขอตกลงเปนหนงสอ หรอทาสญญาซอขายตามแบบดงระบใน 1.4 แลวแตกรณ จะตองรบประกนความชารดบกพรองของสงของทซอขายทเกดขน ภายระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปนบถดจากวนทผซอรบมอบสนคา โดยผขายตองรบจดการซอมแซมแกไขใหสามารถใชการไดดดงเดมภายใน 5 (หา)วน นบถดจากวนทไดรบแจงความชารดบกพรอง

10 การขอเบกจายเงนลวงหนา

ตามระเบยบสานกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ. 2535 ขอ 68 (4) และขอ 70 “กาหนดใหสามารถดาเนนการไดหากจาเปน” สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาจงเหนควรใหผรบจางมสทธ สามารถขอเบกจายเงนลวงหนาไดไมเกนรอยละ 15 (รอยละสบหา) ของมลคาสญญา โดยคสญญาตองนาพนธบตรรฐบาลไทย หรอหนงสอคาประกนของธนาคารในประเทศมาคาประกนเงนทรบลวงหนาไปนน(เตมจานวน) 11 ขอสงวนสทธในการเสนอราคาและอน ๆ

11.1 เงนคาพสดสาหรบการจดซอครงนไดมาจากงบประมาณป พ.ศ. 2553 การลงนามในสญญาจะกระทาไดตอเมอสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาไดรบอนมตเงนงบประมาณคาพสดจากงบประมาณป พ.ศ. 2553 แลวเทานน

Page 11: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

~ 11 ~ 

11.2 เมอสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาไดคดเลอกผเสนอราคารายใดใหเปนผขายและไดตกลงซอตามการประกวดราคาซอดวยวธการทางอเลกทรอนกสแลว ถาผขายจะตองสงหรอ นาสงของดงกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนนตองนาเขามาโดยทางเรอในเสนทางทมเรอไทยเดนอย และสามารถใหบรการรบขนไดตามทรฐมนตรวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศกาหนดผเสนอราคา ซงเปนผรบจางจะตองปฏบตตาม กฎหมายวาดวยการสงเสรมการพาณชยนาว ดงน (1) แจงการสงหรอนาสงของทซอขายดงกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสานกงานคณะกรรมการสงเสรม

การพาณชยนาวภายใน 7 วน นบตงแตวนทผขายสง หรอซอของจากตางประเทศ เวนแตเปนของทรฐมนตรวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกโดยเรออนได

(2) จดการใหสงของทซอขายดงกลาวบรรทกโดยเรอไทย หรอเรอทมสทธเชนเดยวกบเรอไทยจากตางประเทศมายงประเทศไทย เวนแตจะไดรบอนญาตจากสานกงานคณะกรรมการสงเสรมการพาณชยนาวใหบรรทกสงของนนโดยเรออนทมใชเรอไทย ซงจะตองไดรบอนญาตเชนนน กอนบรรทกของลงเรออน หรอเปนของทรฐมนตรวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกโดยเรออน

(3) ในกรณทไมปฏบตตาม (1) หรอ (2) ผขายจะตองรบผดตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมการพาณชยนาว 11.3 ผเสนอราคาซงไดยนเอกสารประกวดราคาดวยวธการทางอเลกทรอนกสตอสานกงานคณะกรรมการการ

อดมศกษาแลว จะถอนตวออกจากการประกวดราคาฯมได และเมอไดรบการคดเลอกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวม เสนอราคา ดวยวธการทางอเลกทรอนกสตามเงอนไขทกาหนดใน ขอ 4.11 (3) (4) และ (5) มฉะนน สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาจะรบหลกประกนซองทนท และอาจพจารณาเรยกรองใหชดใชความเสยหายอน (ถาม) รวมทงจะพจารณาใหเปนผทงงานได หากมพฤตกรรมเปนการขดขวางการแขงขนราคาอยางเปนธรรม

11.4 ผเสนอราคาซงสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาไดคดเลอกแลว ไมไปทาสญญา หรอขอตกลงภายในเวลาททางราชการกาหนดดงระบไวในขอ 7 สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาจะรบหลกประกนซอง หรอเรยกรองจากผออกหนงสอคาประกนซองทนทและอาจพจารณาเรยกรองใหชดใชความเสยหายอน (ถาม) รวมทงจะพจารณาใหเปนผทงงานตามระเบยบของทางราชการ

11.5 แจงปรบขยายระยะเวลาการดาเนนงาน (เรมการดาเนนงาน) กรณท สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาไมสามารถใหผทชนะการประกวดราคาเขาดาเนนงานตามสญญาได อนมเหตจาก สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษายงมไดรบมอบครภณฑหรออปกรณตางๆ หรอยงอยระหวางการตรวจรบของงานในสญญาอนๆ นน โดยสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา จะมหนงสอแจงผทชนะการประกวดราคาใหทราบและจะขยายระยะเวลาดาเนนการตามสญญาออกไปกอน จนกวาสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาจะพรอมใหผทชนะการประกวดราคาเขาดาเนนการได โดยจะมหนงสอแจงอยางเปนทางการอกครง

Page 12: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

~ 12 ~ 

11.6 สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษามสทธทจะแกไขเพมเตมเงอนไข หรอขอกาหนดในแบบสญญา ใหเปนไปตามความเหน ของสานกงานอยการสงสด (ถาม)

Page 13: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจดซอครภณฑ

พฒนาระบบเครอขายสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา(UniNet)

ปงบประมาณ ๒๕๕๓

โดย

สานกงานบรหารเทคโนโลยสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา

สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา

 

 

มนาคม ๒๕๕๓

Page 14: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

สารบญ บทท 1 ขอกาหนดทวไป บทท 2 ขอเสนอดานเทคนคคณสมบตเฉพาะสาหรบเครอขายแกนหลก

สวนของระบบ DWDM บทท 3 ขอเสนอดานเทคนคคณสมบตเฉพาะสาหรบเครอขายแกนหลก

สวนของระบบ Router บทท 4 ขอเสนอดานเทคนคคณสมบตเฉพาะสาหรบเครอขายแกนหลก

สวนของระบบ Gigabit Ethernet Switch บทท 5 ขอเสนอดานเทคนคคณสมบตเฉพาะสวนของระบบคอมพวเตอรแมขายสาหรบ

โหนดสารอง (Server for Backup site) บทท 6 ขอเสนอดานเทคนคคณสมบตเฉพาะสวนระบบรกษาความปลอดภยระบบ เครอขาย (Network Security Monitor System) บทท 7 ขอเสนอดานเทคนคคณสมบตเฉพาะสวนระบบสารองไฟฟาสาหรบเครอขาย

กระจายระดบจงหวด บทท 8 ขอเสนอดานเทคนคคณสมบตเฉพาะสวนระบบสนบสนนการบรหารเครอขาย

ไรสายแบบเคลอนท บทท 9 การสงมอบและทดสอบการตรวจรบ (Delivery and Acceptance Test) บทท 10 เอกสารตารางแนบทาย บทท 11 ตวอยางเอกสารแผนบรหารงานโครงการ

Page 15: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 1 หนา 1

โครงการพฒนาระบบเครอขายสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา (UniNet) ปงบประมาณ 2553

1. หลกการและเหตผล

ตามท สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา (สกอ.)ไดดาเนนการโครงการพฒนาระบบเครอขายสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา (UniNet) ตงแตป 2539 จนถงปจจบนโดยจดสรางโครงขายสอสญญาณความเรวสงเชอมโยงสถาบนอดมศกษา วทยาเขตสารสนเทศ หนวยงานอนๆ ในสงกดและนอกสงกด สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา มากกวา 200 แหง รวมถงหนวยงานทเกยวของกบการศกษาวจย เชน สสวท., หอสมดแหงชาต, คณะกรรมการวจยแหงชาต, เครอขายไทยสาร เปนตน อกทงเครอขายการศกษาวจยในตางประเทศ เชน เครอขาย Internet2, เครอขาย TEIN3 เครอขาย JGN2 เพอใหสถาบนอดมศกษา สามารถใชประโยชนรวมกน

และเมอป 2549 สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา ไดอนมตแผนงานโครงการเครอขายสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา (UniNet) ปงบประมาณ 2550 – 2553 โดยมเปาหมายในการขยายชองสอสญญาณของเครอขายแกนหลก ให เพยงพอสาหรบการเ ชอมโยงของสถาบนอดมศกษา ในสงกด สกอ. ขนาด 1 Gbps และดาเนนการตามแผนงานในป 2550 ป 2551 และ 2552 โดยเปนการจดการอปกรณและระบบเครอขาย ซงขยายเครอขายแกนหลก (Backbone) ดวยเทคโนโลย DWDM และ Router สาหรบรองรบวงจรสอสญญาณ ขนาด 10 Gbps จานวน 2 แลมดา (ผานสอสญญาณเคเบลใยแกวนาแสงทเชาบรการจากการไฟฟาสวนภมภาค) และมวงจรเชาบรการ ขนาด 10 Gbps (จากบรษท กสท โทรคมนาคม จากด (มหาชน) เปนวงจรสารอง) และ (ป 2552) ไดดาเนนการจดหาอปกรณและระบบเครอขาย ไปยงตดตงยงสถาบนอดมศกษา ในกลมมหาวทยาลยราชภฎ และมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล จานวน 26 แหง (จาก 50 แหง) เพอยกระดบเปนโหนดเครอขายแกนหลก รองรบการเชอมตอและใหบรการกบสถาบนการศกษา/หนวยงานทางการศกษา ภายในจงหวดและจงหวดใกลเคยง

ตอมา รฐบาล ไดอนมตแผนงานพฒนาเครอขายสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา (UniNet) เพอรองรบการศกษาทงระบบ ภายใตแผนปฏบตการไทยเขมแขง ป 2555 โดยเปนการพฒนาเครอขาย UniNet ในการตดตงสายเคเบลใยแกวนาแสง (Fiber Optic) สาหรบเครอขายแกนหลก (Backbone) รวมถงขยายการใหบรการเชอมตอไปยงสถาบนอดมศกษา กวา 200 แหง สถาบนอาชวศกษา จานวน 415 แหง สานกงานเขตพนทการศกษา จานวน 185 แหง โรงเรยน จานวนอยางนอย 3,000 แหง

Page 16: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 1 หนา 2

จากแผนงานฯ ป 2550-2553 ซงยงคงดาเนนการพฒนาระบบเครอขาย UniNet ยงไมแลวเสรจตามแผนงาน ประกอบกบแผนงานพฒนาฯ UniNet เพอรองรบการศกษาทงระบบ ภายใตแผนปฏบตการไทยเขมแขง 2555 ทาใหสามารถนาอปกรณและระบบเครอขายทไดจดหามาใชงานรวมกนอยางมประสทธภาพ ลดความซ าซอน แตเนองจากการขยายเครอขาย UniNet ใหรองรบการศกษาท งระบบ มสถาบนการศกษาทตองไดรบการบรการเพมขนเปนจานวนมาก อกท งจาเปนตองอาศยสถาบนการศกษาในระดบตางๆอกหลายแหง เปนโหนดใหบรการหลก เชน สถาบนอดมศกษา สถาบนอาชวศกษา สานกงานเขตพนทการศกษา โรงเรยน จานวนหนง ดงนน เพอการใหบรการระบบเครอขายฯ มประสทธภาพและเสถยรภาพ สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา จงจาเปนทตองดาเนนการจดหาครภณฑเพอพฒนาเครอขายสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา (UniNet) ปงบประมาณ 2553 เพมเตม ตามรายละเอยดทระบในเอกสารฉบบน 2. วตถประสงค

2.1. เพอจดหาและปรบปรงอปกรณและระบบเครอขายแกนหลก (Backbone) จากเดมรองรบขนาดชองสอสญญาณ 40 Gbps (10 Gbps x 4 แลมดา) ใหสามารถรองรบขนาดอยางนอย 50 Gbps (10Gbps x 5 แลมดา)

2.2. เพอจดหาและพฒนาอปกรณและระบบ สาหรบการใหบรการเครอขายสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา (UniNet) ใหมเสถยรภาพ โดยเฉพาะระบบ/เครองคอมพวเตอรแมขาย (Server) ใหบรการขอมล รวมถงระบบตรวจสอบและรกษาความปลอดภยของเครอขาย (Network Security Monitor System) ตามขนาดโครงขายทเพมขน

2.3. เพอจดหาและพฒนาระบบไฟฟาสารอง สาหรบเครอขายแกนหลก (Backbone) เพอความเสถยรภาพของระบบใหบรการ

2.4. เพอจดหาอปกรณและระบบ ควบคมและใหบรการเครอขายไรสายแบบเคลอนท (WiFi System)

Page 17: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 1 หนา 3

3. ความตองการในการจดหาและปรบปรงระบบเครอขายสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา (UniNet) ปงบประมาณ 2553 อยางนอย มรายการ ดงน 3.1. จดหาและปรบปรงระบบเครอขายแกนหลกในสวนของระบบ DWDM 3.2. จดหาและปรบปรงระบบเครอขายแกนหลกในสวนของระบบ Router และ Gigabit Switch 3.3. จดหาระบบคอมพวเตอรแมขายสาหรบโหนดสารอง (Server for Backup site) 3.4. จดหาระบบรกษาความปลอดภยระบบเครอขายของสวนรองรบ Data center สวนท

ขยายรองรบ bandwidth ทเพมขน (Network Security Monitor System) 3.5. จดหาระบบระบบสารองไฟฟาสาหรบเครอขายกระจายระดบจงหวด 3.6. จดหาระบบสนบสนนการบรหารเครอขายแบบไรสาย

4. นยาม คาหรอขอความ ทใชในเอกสารฉบบน (รางขอบเขตของงาน TOR ฯ)

4.1. สกอ. หมายถง สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา 4.2. สานกงานฯ หมายถง สานกงานบรหารเทคโนโลยสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา 4.3. เจาหนาท หมายถง เจาหนาทของสานกงานฯ และ/หรอ สกอ. 4.4. เครอขาย UniNet หมายถง เครอขายสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา 4.5. ผเสนอราคา หมายถง บรษท/นตบคคลทประสงคเขาเสนอราคาในโครงการน 4.6. ผชนะประกวดราคา หมายถง บรษท/นตบคคลทเปนผชนะการประกวดราคาในครงน

5. คณสมบตของผเสนอราคา

5.1. ผเสนอราคาตองเปนนตบคคลตามกฎหมายทจดทะเบยนในประเทศไทย ซงประกอบธรกจเ กยวกบการขายและ /หรอการให เ ชา ซอระบบเครอขายสารสนเทศ หรอ ระบบสอสารคอมพวเตอร หรอระบบโทรคมนาคม โดยตรงมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป นบจนถงวนทยนซองประกวดราคา

5.2. ผเสนอราคาตองไมเปนผถกแจงเวยนชอเปนผทงงานของทางราชการ หรออยระหวางการพจารณาเปนผละทงงาน หรอหามเขาเสนอราคากบสวนราชการหรอ สกอ.

5.3. ผเสนอราคาตองไมเปนผทไดรบเอกสทธหรอคมกนซงอาจปฎเสธไมยอมขนศาลไทย เวนแตรฐบาลของผเสนอราคาไดมคาสงใหสละเอกสทธและความคมกนเชนวานน

5.4. ผเสนอราคาตองไมเปนผมผลประโยชนรวมกนกบผเสนอราคารายอนทเขาเสนอราคาใหแก สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา และ/หรอตองไมเปนผมผลประโยชนรวมกนระหวางผ เสนอราคากบผใหบรการตลาดกลางอเลกทรอนกส ณ วนประกาศประกวดราคา ดวยวธการทางอเลกทรอนกสหรอไมเปนผกระอนเปนการขดขวางการแขงขนราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซอครงน

Page 18: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 1 หนา 4

5.5. ผเสนอราคาตองมความรประสบการณและผลงานในการตดตงระบบเครอขายสารสนเทศ หรอระบบการสอสารคอมพวเตอร หรอระบบโทรคมนาคม และไดดาเนนการแลวเสรจวงเงนไมนอยกวา 125 ลานบาท (หนงรอยยสบหาลานบาทถวน) ตอหนงสญญา/ขอตกลง และเปนผลงานทเปนคสญญาโดยตรงกบหนวยงานราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยบบรหารราชการสวนทองถน หนวยงานอนซงมกฎหมายบญญตใหมฐานะเปนราชการบรหารราชการสวนทองถน รฐวสาหกจ หรอหนวยงานเอกชน ทสกอ. เชอถอ

5.6. กรณผเสนอราคามอบหมายใหบคคลซงมใชกรรมการหรอหนสวนผมอานาจลงนาม ทาการยนซองแทนหรอผกพนในนามนตบคคลนน ตองมอบอานาจเปนหนงสอซงปดอากรแสตมปตามกฎหมายใหบคคลนนเปนผแทนทมอานาจเตมโดยชอบดวยกฎหมาย

5.7. สวนประกอบของระบบ/อปกรณทนาเสนอจะตองไมเปนผลตภณฑของบรษทผผลตทอยในระหวางการถกพทกษทรพยในคดลมละลายตามคาสงของศาลทไดสงการตามกฎหมายของประเทศทบรษทของผผลตนนตงอย

6. เงอนไขทวไปของการนาเสนอขอเสนอดานเทคนค

6.1. ขอกาหนดทระบในเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาน เปนเพยงความตองการขนตา ของ สกอ.

6.2. ผเสนอราคาจะตองเสนออปกรณและระบบทเหนวาเหมาะสมทสด มาเพยงขอเสนอเดยวเทานน (สกอ. จะไมพจารณาผเสนอราคาทเสนอมากกวาหนงทางเลอก)

6.3. ผเสนอราคาจะตองยนเอกสารขอเสนอดานเทคนคทเปน hardcopy จานวน 4 ชด เปนเอกสารขอเสนอฯ ตนฉบบ จานวน 1 ชด และสาเนา จานวน 3 ชด และขอเสนอฯ ทเปน softcopy ในรปแบบ CD จานวน 12 ชด โดยเปนไฟลทสามารถเปดอานขอมลไดโดยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หรอ Microsoft Office 2003 หรอเวอรชนทสงกวา เพอพจารณาและประเมนความรความสามารถผเสนอราคาวามความเขาใจและสามารถวเคราะหประเมน รวมถงเสนออปกรณและระบบใหสอดคลองและเขากนไดกบระบบเครอขาย UniNet ทมอย (หรอทอยระหวางการดาเนนการตดตง จากการดาเนนการจดหาทไดดาเนนการกอนการประกวดราคาครงน) และจดเรยงลาดบหวขอรายละเอยดตางๆ อยางนอย ดงน

6.3.1. เอกสารบรรยายคณลกษณะของอปกรณ/ระบบ (ทผเสนอราคานาเสนอในการประกวดราคาครงน) มความสอดคลอง ถกตอง ตามวตถประสงค (ทระบในขอ 2) และสามารถใชงานรวมกบอปกรณและระบบเครอขาย UniNet เดม ไดอยางไง พรอมแผนภาพ (Diagram) (โปรดใหรายละเอยดทเพยงพอสาหรบการพจารณาฯ กรณทมรายละเอยดไมเพยงพอทจะพจารณาไดวาผเสนอราคามความสามารถ

Page 19: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 1 หนา 5

เพยงพอในการเขาดาเนนงานโครงการน สกอ. สงวนสทธพจารณาใหขอเสนอดานเทคนคไมผานการคดเลอก)

6.3.2. เอกสารตารางแสดงการเปรยบเทยบคณสมบตของอปกรณและระบบ ระหวาง ขอกาหนดคณสมบตฯ ตามขอบเขตงาน (TOR) ฯ ทประกาศตามเอกสารประกวดราคาน กบ ขอเสนอคณสมบตฯ ตามทผเสนอราคาเสนอ โดยใหระบรายละเอยดขอเสนอคณสมบตฯ ใหชดเจน โดยเฉพาะขนาด และจานวน หรอคณสมบตตางๆ (หามมใหใชคาวา “ตรงตามขอกาหนด”) พรอมทงใหระบเอกสารอางองและลาดบหนาท ทแสดงถงรายละเอยดตามขอเสนอทผเสนอราคาเสนอ (และทาเครองหมายหรอเนนขอความทแสดงถงรายละเอยดตามขอเสนอฯ อยางชดเจน)

6.3.3. เอกสารแสดงคณสมบตของอปกรณและระบบ (แคตตาลอก) จากบรษทผผลตทแสดงคาอธบายตางๆ ทชดเจน ซงแสดงวาอปกรณและระบบทผเสนอราคาเสนอสามารถทางานตามขอกาหนดขอบเขตของงาน (TOR) ของ สกอ. ไดอยางครบถวน (สกอ.สงวนสทธทจะไมพจารณาเอกสารเสนอประกวดราคาทไมชดเจน ไมเรยบรอย ขาดรายละเอยดใจความสาคญโดยรวม และแสดงถงวาระบบทผ เสนอราคาเสนอนนไมสามารถทาตามขอกาหนดของ สกอ. ได)

6.3.4. เ อกสารแสดงว าผ เ สนอราคา ม ศนยบ รการ ท จะใหก ารบ รการใน เขตกรงเทพมหานคร และพนทในภมภาค (ตางจงหวด) ซงศนยบรการดงกลาวตองไดรบมาตรฐาน ISO 9000 Series เปนอยางนอย (กรณทไมไดเปนศนยบรการของผ เสนอราคาเอง ตองมหนงสอรบรองใหความยนยอมจากผ มอ านาจของศนยบรการพรอมแนบสาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของศนยบรการดงกลาว และหลกฐานแสดงความรความสามารถของบคลากรของศนยบรการดงกลาวนนๆ วาจะสามารถรบผดชอบดาเนนงานใหบรการซอมแซมและบารงรกษาอปกรณ และยอมรบภาระการดาเนนงานตามขอบเขตของงานน) ทงนตองมศนยบรการไมนอยกวา 10 แหง ทวประเทศ ครอบคลมพนทไมนอยกวาภ ม ภ าคละ 1 แ ห ง โดยแ บ ง เ ปน 5 ภ ม ภ าค ไดแ ก ภาค เห นอ , ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ , ภาคตะวนออก , ภาคกลาง และภาคใต เพอสามารถใหบรการและการตดตอประสานงานแกไขปญหาอปกรณและระบบ กบสถาบนการศกษาทเชอมตอ ไดอยางรวดเรวและมประสทธภาพ พรอมระบสถานทตง และรายละเอยดอนๆ ของหนวยงานศนยบรการ (Service and Support)

6.3.5. เอกสารหรอหนงสอยนยนวาผเสนอราคา เปนผผลต หรอตวแทนจาหนาย หรอผ

จาหนาย/ขาย ของอปกรณและระบบทนาเสนอ ในประเทศไทยทถกตองตามกฎหมาย และตองมหนงสอยนยนการไดรบการแตงตงใหเปนผมสทธนาอปกรณ

Page 20: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 1 หนา 6

และระบบของผลตภณฑนน เสนอเขาโครงการน โดยตรงจากบรษทผผลต/สาขาผผลต (ในประเทศไทย) สาหรบโครงการนเปนการเฉพาะ (โดยหนงสอดงกลาวฯ ตองมผลตลอดชวงการประกวดราคา การตดตงการตรวจรบและการรบประกน) เพอเปนการรองรบคณลกษณะ และคณภาพของอปกรณและระบบ รวมถงตองยนดใหบรการและรบประกนอปกรณและระบบดงกลาว โดยตองมอยางนอยตามรายการทระบในขอ 3

6.3.6. เอกสาร/หลกฐานแสดงวา ผเสนอราคา มบคลากรปฏบตเปนเจาหนาท/พนกงานประจาของผเสนอราคา ระดบวศวกรไฟฟาสอสารระดบภาควศวกรขนไป อยางนอย 1 คน โดยตองมผเชยวชาญ ทไดรบประกาศนยบตรรบรองขนสง ของอปกรณและระบบ(ผลตภณฑ)ทนาเสนอ (เชน JNCIE ของผลตภณฑยหอ Juniper หรอ CCIE ของผลตภณฑยหอ Cisco) หรอเทยบเทาเปนอยางนอย จานวนอยางนอย 1 คน (ซงสามารถปฏบตงาน/ควบคม/รบผดชอบการดาเนนงานตลอดจนสนสดงานในโครงการน และตองมหนงสอแสดงประวตการทางาน สาเนาประกาศนยบตรตางๆ และใบรบรองการเขาทางานรวมในโครงการน โดยระบจานวนภาระงานผกพนกบโครงการน) โดยตองแสดงเอกสารทสามารถตรวจสอบหรอยนยนไดวาบคลากรดงกลาวเปนเจาหนาท/พนกงานประจาของผ เสนอราคา (ยกเวน ผเชยวชาญ จะเปนเจาหนาท/พนกงานประจาของผเสนอราคาหรอไมกได แตใหแสดงหลกฐานดวย) เชน หลกฐานการชาระเงนประกนสงคมและการชาระภาษ จากสานกงานประกนสงคม หรอ กรมสรรพากร พรอมท งหนงสอแสดงความยนยอมจากบคคลนนๆ ให สกอ. มสทธในการตรวจสอบขอเทจจรงจากหนวยงานตางๆ ขางตน (ตามหลกฐานทยน)

6.3.7. เอกสารแสดงแผนบรหารงานโครงการ ซงประกอบอยางนอย 3 สวน คอ แผนการดาเนนงาน แผนการบรหารและตดตามการดาเนนการตามแผนการดาเนนงาน และแผนการจดการความเสยง การดาเนนโครงการ (โดยมตวอยางเอกสารเบองตน/อยางนอย ตามบทท 11 ตวอยางเอกสารแผนบรหารงานโครงการ) โดยเรมตงแตวนลงนามในสญญา/ขอตกลงซอขายจนถงวนสงมอบงานในแตละงวด โดยตองแสดงรายละเอยดอยางนอย แผนงานและชวงระยะเวลา การดาเนนการในแตละงวดงาน เชน การออกแบบ การตรวจนบ การทดสอบคณลกษณะของอปกรณและระบบ การตดต ง การฝกอบรม ซงมตองกาหนดวนสงมอบงาน รวมถงกาหนดการสงเอกสารทเกยวของกบการสงมอบตรวจรบ เชน หนงสอคมอการทดสอบ เอกสาร/หนงสอสงมอบงานในแตละงวด ทงน สกอ. สงวนสทธทจะใหปรบแกไขรายละเอยดของแผนการดาเนนงานตามความเหมาะสมในภายหลง

Page 21: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 1 หนา 7

6.3.8. เอกสารแสดงรายละเอยดเพมเตมทเกยวของกบอปกรณและระบบทเสนอ ซงนอกเหนอจากทระบตามขอกาหนดน ทสามารถใชงานและเพอประโยชนในการบารงรกษา รวมทงการพฒนาและขยายขดความสามารถของอปกรณและระบบ รายละเอยดทควรนาเสนอ เปนอยางนอย ไดแก ความสามารถขยายระบบ อปกรณเพมเตมทจาเปน และอปกรณอนๆ ทเกยวของ

7. ขอกาหนดทวไปของอปกรณและระบบทนาเสนอ 7.1. อปกรณและระบบทกชนดทเสนอตองสามารถทางานไดอยางสมบรณในสภาพอากาศของ

ประเทศไทย และมคณลกษณะอยางนอย ดงตอไปน 7.1.1. ชวงอณหภมการใชงานระหวาง 10°c – 40°c 7.1.2. ความชนสมพทธระหวาง 30% - 70% (Non Condensing)

7.2. อปกรณและระบบทนาเสนอจะตองสามารถตดตงบน RACK 19 นว กรณทพนทในการตดตงใน RACK เดมมไมเพยงพอ ผเสนอราคาจะตองจดหา RACK ทมคณสมบตเทยบเทาหรอใกลเคยงกบ RACK เดมททางสานกงานฯ ใชงานอย โดยจะตองไดรบการอนมตจากเจาหนาทของสานกงานฯ หรอ สกอ. กอน

7.3. ระบบไฟฟาและระบบปองกน 7.3.1. อปกรณและระบบทนาเสนอจะตองสามารถทางานไดกบแหลงจายไฟฟากระแสสลบตาม

มาตรฐานของประเทศไทยขนาด 220V+10% 50 Hz ในกรณไฟฟาหนงเฟสหรอ 380 V + 10 % 50 Hz ในกรณ ไฟฟาสามเฟส หรอถาอปกรณทนาเสนอตองใชกบไฟฟากระแสตรง ผเสนอราคาตองเสนอ Rectifier และ Battery และมระบบสายดน (Ground) ตามมาตรฐานอตสาหกรรมของประเทศไทย และผชนะการประกวดราคาตองรบผดชอบการตดตงระบบจายไฟฟากาลงทสามารถจายพลงงานใหกบระบบทตดตงตามหลกวศวกรรมไฟฟาในตาแหนงทเหมาะสม

7.3.2. ผชนะการประกวดราคาจะตองดาเนนการตดตงสายเคเบลสายไฟฟา สายดน รวมทงระบบพรอมอปกรณทเกยวของกบระบบไฟฟา ระบบเคเบลตางๆ ภายในอาคารสถานทตดตงอปกรณและระบบ และทเกยวของกบการทางานของอปกรณและระบบทเสนอทงหมด โดยคานงถงมาตรฐานการเดนสายไฟฟาและสายเคเบล สายดน ผชนะการประกวดราคาจะตองรบผดชอบดานคาใชจายทงหมด ทงนจะตองสงมอบแผนผงรายละเอยดการตดตงสายไฟฟาสายเคเบล สายดน ให สกอ. เหนชอบกอนดาเนนการตดตง

7.4. อปกรณและระบบทนาเสนอในโครงการตองผานมาตรฐานการปองกนการรบกวนทางแมเหลกไฟฟาตาม มาตรฐาน UL หรอเทยบเทา

Page 22: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 1 หนา 8

7.5. โปรแกรม(Software) ของอปกรณและระบบตางๆ ทตดตงตามโครงการทนาเสนอน ตองเปนรนลาสดทใชงาน เหมาะสมและสามารถใชงานได ณ.วนทเสนอราคาและจะตองเปนโปรแกรมทถกตองตามกฎหมายลขสทธ

7.6. อปกรณและระบบทนาเสนอในโครงการนตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเกบ อยในสภาพทจะใชงานไดทนท และมคณลกษณะเฉพาะตรงตามทกาหนดไวในเอกสารประกวดราคา โดยไดรบการรบรองจากเจาของผลตภณฑ

7.7. ผชนะการประกวดราคา ตองสงมอบรายละเอยดเอกสารอยางนอยดงนภายในงวดงานท 1 7.7.1. Project Management Document (แผนงานการดาเนนงานตางๆ ทเกยวของ) 7.7.2. Infrastructure Design Document (Network Diagram) หรอระบบทเกยวของ) 7.7.3. Migration Plan Document 7.7.4. Shop Drawing and Site Preparation Document 7.7.5. Tentative Network Configuration Detail Document 7.7.6. Test Plan Document (Acceptance and Performance Tests) 7.7.7. Recovery plan และ Contingency plan (แผนการกระบบและแกไขกรณ เกด เหตการณ

ตางๆททาใหระบบขดของ) 7.8. การตดตงระบบและอปกรณโดยผชนะการประกวดราคาจะตองดาเนนการภายใตการดแลของ

เจาหนาทของผชนะการประกวดราคา ทไดเสนอไวตามขอ 6.3.6 และเจาหนาททมประสบการณและความชานาญดานนโดยเฉพาะ โดย สกอ.อาจจะสงเจาหนาทของสานกงานฯ หรอ สกอ. มาประสานงานหรอรวมสงเกตการณกบเจาหนาทของผชนะการประกวดราคาตลอดระยะเวลาททาการตดตง

7.9. ผชนะการประกวดราคา จะตองสงมอบเอกสารในการสงงานแตละงวดงาน ในรปแบบเอกสารตนฉบบ 1 ชด และสาเนาอยางนอย 4 ชด และในรปแบบอเลกทรอนกส (PDF) (ทไมสามารถแกไขได จานวน 13 ชด) และ ในการสงมอบงานงวดสดทายตองจดสงเอกสารทสมบรณในรปแบบเอกสาร (as Built) พรอมรปถายอปกรณและระบบ ณ สถานทตดตงจานวนอยางนอย 4 ชดและตนฉบบ 1 ชด และในรปแบบอเลคทรอนคส (PDF) อยางนอย 13 ชด

7.10. ผชนะการประกวดราคาจะตองออกแบบระบบใหสามารถทางานไดอยางสมบรณและแสดง Topology ทนาเสนอโดยละเอยดพรอมทงอธบายการทางานของระบบทงหมด

7.11. สาหรบระบบ DWDM ผเสนอราคาจะตองจดทา Configuration ใหระบบสามารถทางานแบบม Protectionของ Lamda ในสวนของเครอขายแกนหลก

7.12. ผชนะการประกวดราคาตองดาเนนการจดการเชอมตออปกรณและระบบใหมใหเขากบอปกรณและระบบเดม ใหสามารถทางานรวมกนไดเปนอยางดและมประสทธภาพ หากจาเปนตองมการเคลอนยายการตดตงของระบบเดม ผชนะการประกวดราคาจะตองเปนผดาเนนการใหแลวเสรจและรบผดชอบคาใชจายทเกดขนทงหมด รวมถงหากระบบเดมเกดความเสยหายจากการ

Page 23: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 1 หนา 9

ดาเนนการการปรบปรงในครงน ผชนะการประกวดราคา จะตองเปนผรบผดชอบคาใชจายทเกดขน

7.13. ผชนะการประกวดราคาจะตองเสนอแผนเวลาการปฎบตงานกบโครงการน (Time Sheet) ของผเชยวชาญตาม ขอ 6.3.6 และ 6.3.7 อยางนอย 8 ชวโมงตอเดอน

7.14. คณลกษณะโดยรายละเอยดทปรากฏตามขอกาหนดนถอเปนคณลกษณะและ รายการขนตา ดงนนกรณจาเปนตองมอปกรณ(ฮารดแวร/ซอฟตแวร) อนๆประกอบเพอทาใหระบบสามารถทางานไดครบถวนตามขอกาหนดน ถอเปนภาระหนาทของผชนะการประกวดราคาทตองดาเนนการเพมเตมและรบผดชอบคาใชจายทเกดขน

8. การบารงรกษาและซอมแซมแกไขระบบ ผชนะการประกวดราคาตองบารงรกษาซอมแซมแกไข หรอปรบเปลยนระบบเครอขาย ตงแต

วนทสกอ.ไดรบมอบ “อปกรณและระบบ” ในระยะเวลารบประกน โดยตองปฏบตตามเงอนไขดงตอไปน

8.1. หาก “ระบบเครอขาย” เกดชารดบกพรอง หรอขดของอนเนองมาจากการใชงานปกตผชนะการประกวดราคาจะตองจดการซอมแซม แกไข หรอปรบเปลยนใหอยในสภาพใชงานไดดงเดม สาหรบอปกรณระบบเครอขายประเภท DWDM, และระบบหรออปกรณอนๆ ทตดตงอยบนเครอขายแกนหลกผชนะการประกวดราคาจะตองจดการซอมแซมแกไขใหแลวเสรจภายใน 6 ชวโมงสาหรบจ ดตดตงทสวนกลางนบแตเวลาทไดรบแจง และจะตองจดการซอมแซมแกไขใหแลวเสรจภายใน 24 ชวโมง สาหรบศนยภาค และระบบอ นๆ ท เกยวของจะตองแกไขใหแลวเสรจภายใน 48 ชวโมง

8.2. ผชนะการประกวดราคามหนาทบารงรกษาและซอมแซม แกไขปรบเปลยน “ระบบเครอขาย” ใหอยในสภาพใชงานไดด อยเสมอตลอดระยะเวลารบประกน ทงนใหรวมถง ระบบไฟฟาสารอง (Power Supply) และแบตเตอร ดวย คาใชจายของผขายโดยใหมเวลาทระบบเครอขายขดของรวมตามเกณฑการคานวณนบไมเกนรอยละ 5 ของเวลาใชงานทงหมดของระบบเครอขายในเดอนนน มฉะนน ผชนะการประกวดราคาจะตองยอมใหสกอ.คดคาปรบเวลาทไมสามารถใชระบบเครอขายในสวนทเกนกาหนดขางตนเปนรายชวโมงในอตรารอยละ 0.025 (ศนยจดศนยสองหา) ของราคาตามสญญา ซงมรายละเอยดการใชงานดงน

- ระบบเครอขายแกนหลกมการใชงานเปนประจาทกเดอน ๆ ละ 720 ชวโมง - ระบบ Data Center

8.3. ผชนะการประกวดราคาตองบารงรกษาซอฟทแวรทเกยวของกบ“ระบบเครอขาย” ตลอดระยะเวลาการรบประกน เมอมการเปลยนแปลงแกไข ปรบปรง เพมเตมซอฟทแวร ใน ลกษณะ

Page 24: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 1 หนา 10

การ Update, Release หรอ Version ใหม ของระบบทเกยวของกบ”ระบบเครอขาย” ทเสนอใหทนสมยขน ผขายสามารถตดตงใหโดยไมคดคาใชจายใด ๆ พรอมทงนาเอกสาร และคมอประกอบการใชงานมามอบให สกอ.และตองอบรมใหเจาหนาททเกยวของกบการใชงานภายใน 30 วน แตจะตองแจงให สกอ.ทราบกอนการตดตง

8.4. ในระยะเวลารบประกนตามสญญาผชนะการประกวดราคาตองบารงรกษาเชงปองกน (Preventive Maintenance) ทกจดทตดตงอยางนอย 4 ครง เพอให“ระบบเครอขาย” อยในสภาพทใชงานไดตลอดระยะเวลา โดยบารงรกษาในเวลาทไมกระทบกระเทอนตอการปฏบตงานของ“ระบบเครอขาย” หากผชนะการประกวดราคาไมปฏบตตามเงอนไขขอนจะปรบเปนรายครงในอตรารอยละ0.10 (ศนยจดหนงศนย) ของราคาตามสญญา

8.5. ผชนะการประกวดราคาจะตองมเจาหนาททมประสบการณและความร ความชานาญเกยวกบระบบทสงมอบ ซงสามารถใหคาปรกษาและแกไขปญหาของระบบได โดยไมคดคาใชจายใดๆ ตลอดระยะเวลารบประกน

8.6. หากมคณสมบตทางเทคนคใดทไมสามารถทาการทดสอบไดในขนตอนการตรวจรบและในชวงระยะเวลารบประกนสกอ. พบวาระบบทจดซอไมสามารถทางานไดตามคณสมบตทางเทคนคนน ผชนะการประกวดราคาจะตองรบผดชอบในการแกไขใหระบบทางานไดตามเงอนไขในสญญา โดยไมคดคาใชจายใดๆ ทงสน

9. การฝกอบรม

ผเสนอราคาจะตองเสนอหลกสตรการฝกอบรมซงประกอบดวยภาคทฤษฎ และภาคปฏบต โดยแตละหลกสตรจะตองมระยะเวลาการฝกอบรมทเหมาะสม และไมนอยกวา 24 ชวโมงตอหลกสตร ใหกบบคลากรของสานกงานฯ (จานวนอยางนอย 10 คน) โดยมหลกสตรใหครอบคลมระบบทนาเสนออยางนอย ดงน

9.1. หลกสตร Advance Routing Protocol รวมถง IPv4 และ IPv6 Multicast Routing

9.2. หลกสตรการจดการ MPLS และการจดการ MPLS Traffic Engineering พรอม Hardware

Page 25: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 1 หนา 11

LAB ของระบบทนาเสนอ

9.3. หลกสตรการรกษาความปลอดภยระบบเครอขาย

9.4. หลกสตรการบรหารจดการระบบคอมพวเตอรสาหรบโหนดสารองทนาเสนอ

10. วธการเสนอราคาดานเทคนค 10.1. ในการเสนอราคาปรบปรงระบบเครอขายสารสนเทศเพอพฒนาการศกษาครงน ผเสนอราคา

จะตองเสนอรปแบบการเชอมโยงระบบเครอขาย ซงสามารถใชงานรวมกบระบบทมอยเดมไดเปนอยางด และมประสทธภาพพรอมรายการอปกรณทมคณสมบตไมดอยไปกวาทกาหนดไวในเอกสารประกวดราคาน

10.2. แสดงรายการอปกรณและสวนประกอบของระบบทงหมด แยกตามสถานทตดตง 10.3. แผน/วธการทดสอบระบบประกอบการพจารณาผล โดยละเอยด 10.4. รายการคมอการใชงานและบารงรกษาอปกรณ ทเสนอพรอมแสดงจานวนทจะสงมอบให 10.5. รายละเอยดของแบบรปรายการและขอกาหนดคณลกษณะเฉพาะ(แคตตาลอก) โดยใหทา

เครองหมายบงชถงอปกรณและชนสวนตางๆ ของระบบทเสนอทงนตองรวมถงลกษณะเชงไฟฟากาลง ไฟฟาสอสาร ขนาดนาหนกและความรอน

10.6. ระบวธการบารงรกษาและซอมแซมแกไขระบบเครอขาย ทงในชวงการรบประกน และหลงการรบประกน

10.7. รปแบบรายละเอยดขอเสนอดานเทคนคของระบบงานใหเสนอตามรปแบบทกาหนดดงน

หวขอ คณลกษณะท

ตองการ คณลกษณะท

เสนอ เอกสารอางอง (หนา, ขอ)

ระบหวขอใหตรงกบทกาหนดในเอกสารน

ใหคดลอกขอกาหนดทกาหนดในเอกสารน

ใหระบความสามารถของระบบทเสนอ

ใหระบหรออางองถงเอกสารในขอเสนอทเกยวของ และทาเครองหมายในเอกสารนน หรอแคดตาลอก ใหสงเกตไดงาย

11. ระยะเวลาดาเนนการ

Page 26: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 1 หนา 12

สานกงานบรหารเทคโนโลยสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา สานกงานคณะกรรมการ การอดมศกษา มความจาเปนตองใชครภณฑทจดหาครงน ภายในปงบประมาณ 2553 12. ระยะเวลาสงมอบ

ผเสนอราคาไดจะตองสงมอบครภณฑทจดหาพรอมตดตง ภายใน 180 วน นบถดจากวนทลงนามในสญญาซอขาย และตองกาหนดยนราคาไมนอยกวา 90 วน

13. วงเงนในการจดหา

วงเงนในการจดหาครงนจานวน 250,000,000.00 (สองรอยหาสบลานบาทถวน) โดยมการแบงจายเปนงวดๆ 14. การตดตอสอบถามรายละเอยดเพมเตม

หากตองการเสนอแนะ วจารณ หรอมความเหนเกยวกบการจดหาพสดครงน กรณาใหความเหนเปนลายลกษณอกษรหรอทางเวบไซตมายงหนวยงานโดยเปดเผยตวตามรายละเอยดดงน ชอผตดตอ : นายทว ศรบศยด นายวระชาต มตตทานนท อเมล : [email protected] โทรศพท 0-2354-5678 ตอ 5005, 5003 โทรสาร 0-2354-5678 ตอ 5012 ทอย สานกงานบรหารเทคโนโลยสารสนเทศเพอพฒนาการศกษา สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา เลขท 328 ถนนศรอยธยา แขวงทงพญาไท เขตราชเทว กทม. 10400

Page 27: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 2 หนา 1 

บทท 2

ขอเสนอดานเทคนคคณสมบตเฉพาะ

สาหรบเครอขายแกนหลก

สวนของระบบ DWDM

Page 28: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 2 หนา 2 

ขอกาหนดความตองการขนตาของอปกรณและระบบ สวนของระบบ DWDM คณลกษณะโดยละเอยดทปรากฎตามขอกาหนดนถอเปนคณลกษณะและรายการความ

ตองการขนตาดงนนกรณจาเปนตองมอปกรณ (Hardware/Software) อนๆประกอบเพอทาใหระบบสามารถทางานไดครบถวนตามขอกาหนดน ถอเปนภาระหนาทของผเสนอราคาทตองดาเนนการการจดหาเพมเตมโดยคาใชจายทเกดขนถอเปนภาระของผเสนอราคา 1. จดหาและปรบปรงระบบเครอขายแกนหลกในสวนของระบบ DWDM โดยมคณสมบตเฉพาะ

ทางเทคนคขนตาอยางนอยดงน 1.1. ระบบทนาเสนอจะตองม DWDM ชองสญญาณ (LAMDA) ขนาด 10 Gbps ตอ LAMDA

และอนเทอรเฟสสาหรบเชอมตอกบอปกรณ Router อยางนอย ตามเอกสารแนบทาย ตารางแนบทายท 1 ความตองการขนตาของความยาวคลนแสงของเครอขายแกนหลก

1.2. กรณทปรบปรงหรอเพม DWDM ชองสญญาณ (LAMDA) ขนาด 10 Gbpsตอ หนง แลมดา เขาไปในระบบแลวทาใหตองเพมอปกรณขยายสญญาณ ผเสนอราคาจะตองใชอปกรณขยายสญญาณแบบ RAMAN Amplifier type

1.3. ระบบทปรบปรงจะตองสามารถใชงานรวมกบระบบ NMS เดมทมอยเปนอปกรณ รน Huawei )

2. กรณทไมสามารถดาเนนการตามขอ 1 ได ใหผเสนอราคาจดหาอปกรณหรอระบบใหม โดยมคณสมบตขนตาอยางนอยดงน 2.1. คณสมบตทวไป

2.1.1. การตดตงอปกรณใหตดตงภายใน Rack ใหมทเปนไปตามมาตรฐาน ETSI หรอเปน Rack 19 inch

2.1.2. Environmental Condition สภาพแวดลอมทใชงาน 2.1.2.1. อปกรณ DWDM ทเสนอตองสามารถทางานในชวงอณหภมไมนอยกวา 40°C

และความชนสมพนธ 85% ขนไป 2.1.2.2. อปกรณ DWDM ทเสนอตองมคา electromagnetic compatibility (EMC) ตาม

ขอกาหนด ETS 300 386-1 2.1.3. อปกรณ DWDM ทเสนอตองสามารถใชงานไดไมตากวา 40 wavelength ท ขนาด

10 Gbps ตอ Lamda ตอสายใยแกวนาแสง 1 ค โดยผเขาประกวดราคาตองแสดงใหเหนอยางชดเจนวาแตละ wavelength ทางานอยในยาน wave band ใด

2.1.4. ระบบทนาเสนอตองรองรบการ Upgrade ในการใชงานแบบ G-MPLS หรอ ASON เทคโนโลย

Page 29: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 2 หนา 3 

2.1.5. อปกรณ DWDM ทเสนอตองสามารถทางานบนสายใยแกวนาแสงแบบ single mode มาตรฐาน ITU-T G.652.D

2.1.6. อปกรณ DWDM ทเสนอตองทางานในยาน C-Band และมความถเปนไปตามมาตรฐาน ITU-T Grid สอดคลองกบมาตรฐาน ITU-T G.694.1

2.1.7. อปกรณ DWDM ทเสนอควรมความสามารถในการขยายไดถง 80 channel โดยทแตละ channel ควรรองรบ data rate 2.5G และ 10G และ 40G

2.1.8. อปกรณ DWDM ทเสนอตองเปนไปตามมาตรฐาน ITU-T G.661, G.662, G.663, G.664 และ G.671

2.1.9. ในกรณทระบบ DWDM ออกแบบเพอรองรบ (40 หรอ 80 channel) แลวระบบทออกแบบตองสามารถ เพมหรอถอด channel ได โดยทไมตองปรบเปลยนโครงสรางของ Amplifier และ DCM เดมของระบบ DWDM

2.1.10. อปกรณ DWDM ทเสนอในโครงการทงหมดยกเวนแผงวงจรหรออปกรณเพมเตม ตองตดตงอยบน platform เดยวกน โดยสามารถบรหารจดการภายใต Network Management System (NMS) เดยวกนเพยงชดเดยว

2.1.11. อปกรณทเสนอในโครงการตองมการถกนาไปใชงานในองคกร รฐ หรอ เอกชนในประเทศมาแลวไมนอยกวา 3 ราย โดยทผเสนอราคาตองแนบเอกสารรบรอง(User Report หรอ PAC) จากองคกรนนๆ เพอเปนการยนยน ใน เอกสารทนาเสนอดวย (เปนผใหบรการ Network Service Provider)

2.2. ขอกาหนดคณลกษณะเฉพาะทางดานเทคนคของอปกรณหรอระบบ DWDM 2.2.1. อปกรณ DWDM ประกอบไปดวยคณลกษณะ 3 ชนดของ Optical Network

Elements (ONE) 2.2.1.1. Optical Terminal Multiplexer(OTM) 2.2.1.2. Fixed Optical Add Drop Multiplexer (FOADM) 2.2.1.3. Optical In-line Amplifier (OLA)

2.2.2. Dispersion Compensation Module (DCM) 2.2.2.1. ผเสนอราคาจะตองเสนอ DCM หากมความจาเปนตองใชเพอชดเชยคา

dispersion ของการสงขอมลทมความเรวสง โดยทาการตดตงเพมใน DWDM Rack และเพอทาใหระบบ DWDM สามารถทางานไดโดยใชสายใยแกวนาแสงของเครอขาย UniNet.

2.2.2.2. DCM ทเสนอตองทางานตรงตามขอกาหนดของ ITU-T Rec G.671,G.692 และขอกาหนดอนๆซงสมพนธกนทกาหนดโดย ITU-T

2.2.3. Optical line interface

Page 30: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 2 หนา 4 

2.2.3.1. ลกษณะโครงสรางทางกายภาพของ optical line interface ตองเปนไปตามขอกาหนดของ ITU-T G/692 และ G.959.1 ผเขาประกวดราคาจะตองอธบายรายละเอยดของ optical interface ในเอกสารขอเสนอดานเทคนคใหเหนอยางสมบรณและชดเจน

2.2.3.2. bit rate,โครงสราง Frame overhead byte ของ optical line interface ตองเปนไปตามขอกาหนดของ ITU-T

2.2.3.3. อปกรณ DWDM ทเสนอตองมความสามารถสงสญญาณ SDH optical tributary interface ตามขอกาหนด ITU-T Rec. G.957 และ/หรอ ITU-T G.691

2.2.3.4. optical line interface จะตองมฟงกชนการทางานของ Automatic Laser Shutdown หรอ Automatic Power Reduction

2.2.3.5. คากาลงสงและรบ (transmitted and received power) ของ optical interface ทกๆ optical interface boards ทสถานใดๆตองสามารถ monitor ผาน network management system

2.2.3.6. ผเสนอราคาจะตองระบชนดของ Interface ทใชของแตละ optical interface ทเสนอ

2.2.4. ระบบ DWDM ADD/DROP มคณสมบตเฉพาะทางเทคนคอยางนอยดงน 2.2.4.1. ระบบทนาเสนอจะตองรองรบ any wavelength transmitted 2.2.4.2. ระบบทนาเสนอจะตองรองรบ Bi-directional single wavelength filters. 2.2.4.3. ระบบรองรบการทางานแบบ Reconfigurable Add/Drop Multiplexers

(ROADM) มความสามารถอยางนอยดงน 2.2.4.3.1. ระบบรองรบการทางานแบบ Degree-4 ROADM ดวย any wavelength

add/drop และ pass-through capability 2.2.4.3.2. ระบบรองรบการการเชอมตอแบบ Fully Connectivity 2.2.4.3.3. ระบบรองรบการ Upgrade of the multi-degree ROADM to

directionless, colorless or directionless and colorless. 2.2.4.3.4. ระบบรองรบการ 40-wavelengths degree-4 ROADM ดวย any

wavelength add/drop และ pass-through capability 2.2.5. Optical line Amplifier (OLA) สาหรบ Optical booster, Repeater และ Optical

Preamplifier unit 2.2.5.1. OLA ตองเปน Erbium-Doped Fiber Amplifier (EDFA) หรอ Raman

Amplifier type

Page 31: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 2 หนา 5 

2.2.5.2. ตองมขนาดเลกและสามารถสงสญญาณระยะไกลอยางนอย 120 Km 36 dB ไดโดยไมมสถานขนกลางและเปนผลตภณฑเดยวกบระบบ DWDM หรอ ระบบ OA รองรบ Variable Gain With Out Changing The WDM Change Out put shape หรอ รองรบ Variable Smooth Power Up in case Sadden Transient ทเกดขน

2.2.5.3. ในกรณทระยะทางระหวางโหนดเกน 150 กโลเมตรผทเสนอราคาจะตองใช OLA แบบ Raman Amplifier type เปนอยางนอย

2.2.6. สาหรบ Transponder interface อปกรณ DWDM ทเสนอตองรองรบประเภทของ muxponder and transponder ไดดงน

2.2.6.1. ตองมอนเทอรเฟส 10 Gbps OTU ทสามารถทาการ tunable wavelengths ไดตลอดยาน C - band (Full C – band) ตามขอกาหนด ITU-T G.694.1 ในชวง 1525 – 1625 nm.โดย tunable OTU ตองสามารถทาการ reconfigured wavelength ใดๆ ผาน NMS ได.และสามารถใช pluggable optical modules แบบ 10 Gbps Small Form-Factor Pluggable (XFP) ได

2.2.7. Equipment Network Node Interface 2.2.7.1. Signal bit rate

2.2.7.1.1. อตราสญญาณ (bit rate) ของ optical line จะตองเปนไปตามขอกาหนดของ ITU-T G.709 และอตราสญญาณระดบ STM-16 และ STM-64 จะตองเปนไปตามขอกาหนดของ ITU-T G.707

2.2.7.2. Frame structure 2.2.7.2.1. โครงสรางเฟรมของสญญาณ optical line จะตองเปนไปตามขอกาหนด

ของ ITU-T G.709 และสญญาณ optical tributary ระดบ STM-4,STM-16 และ STM-64 จะตองเปนไปตามขอกาหนดของ ITU-T G.707

2.2.7.3. Multiplexing 2.2.7.3.1. สญญาณ optical tributary ตองประกอบดวย optical supervisory

channel (OSC) ซงตองทาการ multiplexed เขาไปในสญญาณ optical line โดยการใชเทคนค wavelength division multiplexing ตามขอกาหนดของ ITU-T

2.2.7.4. Overhead and Overhead Functions 2.2.7.4.1. ระบบ OTM ทเสนอตองรองรบ Optical Payload Unit (OPU),Optical

Data Unit (ODU), Optical Transport Unit (OTU) , Optical Channel

Page 32: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 2 หนา 6 

(OC), Optical Multiplex Section (OMS) และ Optical Transport Section (OTS) overheads

2.2.7.4.2. ฟงกชนภายใต OPU overhead ตองประกอบดวยอยางนอย payload type identifier และ payload structure identifier

2.2.7.4.3. ฟงกชนภายใต ODU overhead ตองประกอบดวยอยางนอย path performance และ status monitoring

2.2.7.4.4. ฟงกชนภายใต OTU overhead ตองประกอบดวยอยางนอย section performance , section status monitoring และ frame alignment

2.2.7.4.5. ฟงกชนภายใต OC,OMS และ OTS overhead ตองประกอบดวยอยางนอย optical section maintenance, operation และ fault management เพอรองรบการทา operation และ maintenance

2.2.7.5. Operation, Administration and Maintenance Function 2.2.7.5.1. Frequency Grid

ความถทใชสาหรบทก Wavelength channel จะตองเปนไปตามขอกาหนดของ ITU-T G.694.1 ในชวง 1525 – 1625 nm ซงผเสนอราคาตองแสดง frequency grid ทงหมดทอปกรณรองรบในเอกสารขอเสนอดานเทคนคมาดวย

2.2.7.5.2. Optical Supervisory Channel : OSC channel 2.2.7.5.2.1. ระบบ DWDM ทเสนอจะตองม Optical Supervisory Channel

สาหรบทาการ management อปกรณ OTM, FOADM และ ILA จาก Centralized network management system (NMS)

2.2.7.5.2.2. สาหรบ OSC ใช wavelength ในชวง1510 nm ผเสนอราคาจะตองอธบายรายละเอยดคณสมบต ของ OSC wavelength และ characteristics ของ OSC channel เชน bit rate และ function ทกาหนดโดย OSC channel ในเอกสารขอเสนอดานเทคนค

2.2.7.5.3. Connection Status Monitoring 2.2.7.5.3.1. อปกรณ DWDM ทเสนอตองสนบสนนการเชอมตอ status

monitoring สาหรบแตละ optical section และ wavelength channel ตามขอกาหนดของ ITU-T G.709

2.2.7.5.3.2. อปกรณ DWDM ทเสนอตองสนบสนนการทางานของ fault detection, management signals และ alarm indication generation

Page 33: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 2 หนา 7 

ตามขอกาหนดของ ITU-T G.709 ซงสามารถระบชนดและตาแนงของ fault ทเกดได

2.2.7.5.4. Error performance monitoring อปกรณ DWDM ทเสนอตองสนบสนนการทา error performance Monitoring ของแตละ wavelength channel ตามขอกาหนดของ ITU-T G.709

2.2.7.5.5. Monitor port 2.2.7.5.5.1. อปกรณ DWDM ทเสนอตองม monitoring port เพอใหเจาหนาท

ของสานกงานฯ สามารถทาการทดสอบและตรวจสอบคณภาพสญญาณได

2.2.7.5.5.2. Network Protection and Switching 2.2.7.5.5.2.1. ระบบทเสนอตองสามารถทา Wavelength protection

(1+1) ทTopology แบบ ring 2.2.7.5.5.2.2. อปกรณ DWDM ทเสนอตองสามารถทา protection

แบบ 1+1 optical path protection ซงแตละ wavelength channel ตองมคา protection switching time ตองไมเกน 50 ms

2.2.7.5.6. Equipment Protection อปกรณDWDMทเสนอจะตองรองรบระบบ equipment protection เพอเพม Reliability

ของอปกรณ DWDM โดยอปกรณDWDM ทเสนอจะตองมระบบ equipment protection อยางนอยดงตอไปน

2.2.7.5.7. Power supply unit จะตองทา 1+1 unit protection 2.2.7.5.8. System control and communication unit เฉพาะในกรณ ทเปน

master sub rack จะตองทา 1+1 unit protection โดย Main unit และ Protection unit นน จะตองสามารถถอดหรอเปลยนไดโดยไมมการ interrupt ของtraffic (Hot Swap)

2.2.7.6. ระบบทนาเสนอตองสามารถทางาน ตามมาตราฐาน ISO Network Management Model (FCAPS) ดงน :

2.2.7.6.1. Fault Management 2.2.7.6.2. Configuration Management 2.2.7.6.3. Accounting Management 2.2.7.6.4. Performance Management

Page 34: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 2 หนา 8 

2.2.7.6.5. Security Management 2.2.7.6.6. Equipment Management

2.2.7.7. อปกรณ DWDM ทเสนอตองสนบสนนการทา Network Element Layer (NEL) function ตามขอกาหนดของ ITU-T M.3010

2.2.7.8. อปกรณ DWDM ทเสนอตองสนบสนนการทา management function และมความสามารถตามขอกาหนด ITU-T G.874

2.2.8. สวนของระบบ Management Access 2.2.8.1. อปกรณ DWDM ทเสนอตองม interface เพอใชเชอมตอกบ terminal หรอ

Transponder Card และ Network management system (NMS) 2.2.8.2. อปกรณ DWDM ทเสนอตองสามารถทาการสอสารกบ centralized NMS และ

remote craft terminal โดยผาน embedded communication channel ใน OSC channel

2.2.8.3. อปกรณตองม Order wire interface 2.2.9. สวนของระบบ Error Performance

2.2.9.1. ภายใตเงอนไขสภาวะแวดลอมเลวรายทสด ในระยะ long term และ short term error performance parameter และ error performance objective ของ client optical tributary signal ตองเปนไปตามขอกาหนดของ ITU-T G.828 และ M.2101ตามลาดบ

2.2.9.2. ผเขาประกวดราคาตองทาการอธบาย error performance objective และ คา error performance ตาสดของอปกรณ DWDM ทเสนอใหชดเจน

2.2.10. ระบบแหลงจายไฟฟา (Power Supply) อปกรณทงหมดทเสนอในโครงการทางานตองใชงานกบแรงดนไฟฟากระแสตรง

หากระบบทนาเสนอตองการระบบไฟฟาเปนแบบอนผเสนอราคาจะตองจดหาระบบและรบผดชอบคาใชจายทเกดขนเองซงอปกรณทเสนอตองสามารถรบแหลงจายไฟฟา(Power supply) ไดจากสองแหลง เมอชดทหนงเกดความบกพรอง (failure) ไมสามารถใชงานได แหลงจายไฟฟาชดทสองตองทางานแทนโดยอปกรณ DWDM ยงคงสามารถทางานอยไดโดยไมเกดผลกระทบตอ traffic

Page 35: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 3 หนา 1 

บทท 3

ขอเสนอดานเทคนคคณสมบตเฉพาะ

สาหรบเครอขายแกนหลก

สวนของระบบ Router

Page 36: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 3 หนา 2 

ขอกาหนดความตองการขนตาของอปกรณและระบบ สวนของระบบ Router

คณลกษณะโดยละเอยดทปรากฎตามขอกาหนดนถอเปนคณลกษณะและรายการความ

ตองการขนตาดงนนกรณจาเปนตองมอปกรณ (Hardware/Software) อนๆประกอบเพอทาใหระบบสามารถทางานไดครบถวนตามขอกาหนดน ถอเปนภาระหนาทของผเสนอราคาทตองดาเนนการการจดหาเพมเตมโดยคาใชจายทเกดขนถอเปนภาระของผเสนอราคา 1. จดหาและปรบปรงระบบเครอขายแกนหลกในสวนของระบบ Router โดยมคณสมบตเฉพาะ

ทางเทคนคขนตาอยางนอยดงน 1.1. ปรบปรงระบบใหมสถาปตยกรรมเปนแบบ Distribute Forwarding Architecture (IPv4,

IPv6, MPLS) โดยแตละ อนเทอรเฟสสลอต ตองม Bandwidth Capacity ตอสลอตในการรบสงขอมลแบบ Full Duplex ทไมตากวา 40 Gbps/slot (หรออกนยหนงคอ 80 Gbps เมอคด Half Duplex รวมสองทศทางทงขาเขาและขาออก) โดยม Slot ไมนอยกวา 4 Slots

1.2. ตองมหนวยประมวลผล route processor สารอง และ fabric card/Interconnection Board สารอง ในลกษณะ N+1 Redundancy และ Hot swappable เมอ route processor และ fabric card/Interconnection Board หยดทางาน ระบบตองสามารถทางานตอได โดยทประสทธภาพในการทางานของระบบไมลดลง

1.3. อนเทอรเฟสทเสนอจะตองตดตงในอนเทอรเฟสสลอตทไมทาใหเกด Over Subscribe ( หรอ คาThroughput เกนคาทสลอต น นๆจะรองรบได) และสนบสนนการทา Hierarchical QoS ทกอนเทอรเฟสทนาเสนอ

1.4. มหนวยจายไฟสารอง (N+1 Redundancy) และม Power Supply แบบ Hot-Swappable ในกรณทตองมอปกรณแปลงไฟฟาภายนอกตองไดรบการรบรองจากเจาของผลตภณฑทงในสวนของขอกาหนดและลกษณะการตอใชงานและตองมขนาดทเพยงพอรองรบการใส โมดล ทงหมดเตมสลอตได โดยไมตองจดหาเพมทหลง

1.5. มจานวนอนเทอรเฟส อยางนอยตามเอกสารแนบทาย ตามตารางท 2 แสดงความตองการขนตาของอปกรณเลอกเสนทางอตโนมตขนาดใหญ (Lage Gigabit Router) พรอมอนเทอรเฟสขนตา

Page 37: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 3 หนา 3 

2. ในกรณทไมสามารถดาเนนการตามขอ 1.1 ถงขอ 1.5 ได ใหผเสนอราคาจดหาอปกรณใหม มคณสมบตไมดอยไปกวาอปกรณเครอขายแกนหลกเดมและอปกรณทงหมด ตองเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานมากอน โดยมคณสมบตขนตาอยางนอยดงน 2.1. โครงสรางเปนลกษณะ Modular Chassis ทรองรบการเชอมตอกบระบบเครอขายแบบ

LAN/WAN ไดเปนอยางนอย 2.2. รองรบ Interface Module แบบตางๆ อยางนอย ดงน

2.2.1. STM-1/OC-3 2.2.2. STM-4/OC-12 2.2.3. STM-16/OC-48 2.2.4. STM-64/OC-192 2.2.5. STM-256/OC-768 2.2.6. 1000Base-SX,1000Base-LX, 1000Base-ZX ,1000Base-T 2.2.7. 10 Gigabit Ethernet แบบ LAN และ WAN 2.2.8. รองรบ 100 GE สาหรบในอนาคต แตตองม Roadmap

2.3. มสถาปตยกรรมทเปนแบบ Distribute Forwarding Architecture (IPv4, IPv6, MPLS) โดยแตละ อนเทอรเฟสสลอต ตองม Bandwidth Capacity ตอสลอตในการรบสงขอมลแบบFull Duplex ทไมตากวา 40 Gbps/slot (หรออกนยหนงคอ 80 Gbps เมอคด Half Duplexรวมสองทศทางทงขาเขาและขาออก)

2.4. มหนวยความจาหลก (Memory) เพอจดเกบ Routing table ขนาดไมนอยกวา 4 GB และมหนวนความจา เพอจดเกบ Operating System ขนาดไมนอยกวา 1 GB และมหนวยความจาแบบ Harddisk ขนาดอยางนอย 40 GB เพอใชงานเกบขอมล log ของระบบและอนๆทระบบตองการ

2.5. ตองสามารถปรบเวลาของอปกรณใหเป นเวลามาตรฐานผานโพรโตคอล NTPv3(RFC1305) ได

2.6. ตองสามารถสงขอมลแสดงเหตการณ ทเกดขนไปยงระบบคอมพวเตอรทระบผานโพรโตคอล Syslog (UDP 514) ได

2.7. มระบบปฏบตการเปนแบบ Microkernel หรอ Modular architecture โดยมคณสมบตดงตอไปนเปนอยางนอย

2.7.1. แยกการทางานเปนอยางนอย 2 Planes : Control Plane และ Forwarding Plane 2.7.2. แยกการทางานของแตละโปรเซสและสามารถเป ดหรอป ดการทางานเปนอสระตอ

กน (Process independence )

Page 38: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 3 หนา 4 

2.7.3. สามารถเปลยนอนเทอรเฟสและปรบปรงซอฟแวรไดในขณะระบบทางานอย(Inservice hardware and software upgradeability)

2.7.4. อปกรณตองสามารถ recovery configure ในกรณฉกเฉนได 2.7.5. อปกรณตองสามารถ record history configuration และเกบ configure file ไวใน

เครองไมนอยกวา 20 records 2.8. ตองสามารถทาการตรวจสอบคณภาพของการเชอมตอแบบ real time performance

monitor เชน delay, round trip time ได หรอ SLA monitoring 2.9. อปกรณรองรบการแบงการทางานของระบบแบบ Hardware-Based Router Virtualization

หรอ Secure Domain Router หรอ logical Router ไดโดยการเพมเพยงโมดลในอนาคต เพอใหสามารถสราง Partitioning ของ management, configuration, protocol, routing และแยก CPU,Memory สาหรบแตละ Virtual Router โดยเฉพาะ โดยสามารถ Start/Stop process, rebootvirtual router, ม OS และ Configuration ทกๆ Protocol ไดอสระและไมมผลกระทบตอกน

2.10. มหนวยประมวลผล route processor สารอง และ fabric card/Interconnection Boardสารอง ในลกษณะ N+1 Redundancy และ Hot swappable เมอ route processor และfabric card/Interconnection Board หยดทางาน ระบบตองสามารถทางานตอได โดยทประสทธภาพในการทางานของระบบไมลดลง

2.11. มหนวยจายไฟสารอง (N+1 Redundancy) และม Power Supply แบบ Hot-Swappable ในกรณทตองมอปกรณแปลงไฟฟ าภายนอกตองไดรบการรบรองจากเจาของผลตภณฑทงในสวนของขอกาหนดและลกษณะการตอใชงานและตองมขนาดทเพยงพอรองรบการใส โมดล ทงหมดเตมสลอตได โดยไมตองจดหาเพมทหลง

2.12. โดยมอนเทอรเฟส 10 GE และ Gigabit Ethernet ทตองสนบสนนการทา HierarchicalQoS ซงอนเทอรเฟสทเสนอตองตดตงอยใน อนเทอรเฟสสลอตทไมทาใหเกดการ Over Subscribe (หรอคา Throughput เกนคาท สลอต นนๆจะรองรบได) และ อนเทอรเฟสโมดล ตองสามารถแลกเปลยนใชกนได

2.13. โมดลทงหมดขางตนตองสามารถทา QoS, Rate Limit และ Access List โดยการทาService ตางๆนตองไมทาให Performance ในการ Forward Packet ลดลง

2.14. สามารถ Forward Multicast Packet ทงภายใน Line card เดยวกนและขาม Line card กนไดโดยไมทาใหประสทธภาพการ Forward Packet ลดลง

Page 39: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 3 หนา 5 

2.15. สนบสนน High Availability โดยมคณสมบตดงตอไปนเปนอยางนอย

2.15.1. VRRP (RFC3768) หรอ HSRP (RFC2281) 2.15.2. Online Insertion and Removal ทกโมดล 2.15.3. Protected Memory สาหรบ Systems Process 2.15.4. In Service Software Upgrade 2.15.5. Fault Protection สาหรบ Application Process หรอ Software Module 2.15.6. API (Application Programming Interface) 2.15.7. BGP Graceful Restart with NSF (RFC4724) 2.15.8. OSPF Graceful Restart with NSF (RFC3623) 2.15.9. IS-IS Graceful Restart with NSF (RFC3847) 2.15.10. MPLS LDP Graceful Restart (RFC3478) 2.15.11. MPLS Fast Reroute (Node, Link และ Path Protection) RFC3209, RFC

2961,RFC3473 และ RFC4090 2.16. มความสามารถในการทา Routing protocol อยางนอยดงน

2.16.1. มความสามารถในการทา IPv4 Routing Protocol ได ดงน Static Route,RIPv2 (RFC2453), OSPF (RFC2328), IS-IS (RFC1195) และ BGP4 (RFC2796,RFC2858, RFC2918, RFC3065) ได และสามารถทามาตรการ การรกษาความปลอดภย MD5 Authentication ได

2.16.2. มความสามารถในการทา IPv6 Routing Protocol ได ดงน Static Route,OSPFv3(RFC2740), IS-IS (RFC 1195) และ MP-BGP4 (RFC2858) ได

2.16.3. มความสามารถในการทา Multicast Protocol ได ดงน PIM Sparse Mode andSource Specific Multicast (RFC2362), Anycast RP (RFC3446), Multicast SourceDiscovery Protocol (RFC3618), Multicast Listener Discovery (RFC3810 หรอRFC 2710),MP-BGP4 (RFC2858), IGMPv3 (RFC3376) และMulticast for IPV6ไดเปนอยางนอย

2.16.4. มความสามารถในการทา Graceful Restart สาหรบ Protocol RIP, OSPF , ISIS,BGP, LDP , RSVP

2.16.5. มความสามารถในการทา Non Stop Routing หรอ NSF สาหรบ Protocol RIP,OSPF, ISIS, BGP

Page 40: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 3 หนา 6 

2.16.6. ระบบมโครงสรางทรองรบอนเทอรเฟสทมความสามารถเชอมตอ 100 Gbps ในอนาคตได

2.16.7. มความสามารถในการทา Multi Protocol Label Switching (MPLS) 2.17. ระบบทนาเสนอตองสามารถทา MPLS ไดอยางนอยดงตอไปน

2.17.1. MPLS L2 VPN : EoMPLS และ ATMoMPLS (RFC4447, RFC4448) หรอMartini Draft

2.17.2. MPLS L3 VPN : BGP/MPLS (RFC2547, RFC2858, RFC3107) 2.17.3. GP+ Label for Inter AS VPN (สาหรบใหบรการ L3 VPN รวมกนระหวาง 2

เครอขาย) 2.17.4. BGP+ Label for Carrier Serving Carrier (อนญาตใหสมาชกในเครอขายสามารถ

ทา MPLS Network บนโครงขายของ UniNet) ได 2.17.5. Generalized Multi-Protocol Label Switching (GMPLS) Signaling

(RFC3471,RFC3473) 2.17.6. สามารถใหบรการ IP Multicast VPN (MBGP, RFC2858) ได 2.17.7. สามารถทาการ Update routing protocol ระหวางอปกรณ MPLS PE router กบ

อปกรณ router ของผใชงานปลายทาง (CE) ดวย Static Route, RIPv2, OSPF และBGP4 ไดเปนอยางนอย

2.17.8. สามารถทา RSVP-TE (MPLS Traffic Engineering) และ MPLS Fast reroute(FRR) สามารถทาการหาเสนทางการสอสารสารองไดภายในเวลาไมเกน 50 msทงกรณการทา Node Protection และ Link Protection ตามมาตรฐาน RFC3209,RFC 2961, RFC3473 และ RFC4090 เปนอยางนอย

2.17.9. สามารถทา QoS ดวยคณสมบตอยางนอยดงตอไปน 2.17.9.1. Committed Access Rate หรอ Rate limiting 2.17.9.2. Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ) หรอ WRR (Weighted

Round Robin) 2.17.9.3. Low-Latency Queuing หรอ Strict Priority Queuing 2.17.9.4. Random Early Detection (RED) หรอ Weighted Random Early

Detection(WRED) 2.17.9.5. IP Precedence, DSCP และ MPLS EXP Classification and Markin

Page 41: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 3 หนา 7 

2.17.10. ตองสามารถทา Access Control List พรอมการเกบ Logging ได 2.17.11. ตองสามารถจากดปรมาณ Control Traffic ทสงเขาส Route Processor เพอป องกน

DoS attack ได 2.17.12. สามารถป องกนไมใหมการใช IP Address ทไมไดรบอนญาต หรอแปลกปลอม

(IP Spoofing) เขามาใชงานในระบบเครอขาย Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) ไดโดยอตโนมต

2.17.13. สามารถจดเกบขอมลสถตการใชงานเครอขาย (IP flow usage statistic) โดยการจดเกบขอมลจะตองทาการจดเกบขอมล (BGP AS number, Source/Destination IP, Source/Destination Interface, Protocol, TOS และ Packets/Bytes) ตามมาตรฐาน Net Flow หรอ cFlowd version 9 เปนอยางนอย

2.17.14. ตองสามารถบรหารจดการ Management โดยวธตางๆ อยางนอยดงน 2.17.14.1. Command Line Interface (CLI) 2.17.14.2. Telnet 2.17.14.3. Secured Shell (SSH) 2.17.14.4. Simple Network Management Protocol (SNMP)

2.17.15. ตองสามารถทา Authentication โดยวธการตางๆอยางนอยดงน 2.17.15.1. Local password Authentication 2.17.15.2. Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) 2.17.15.3. Terminal Access Controller Access Control System (TACACS+)

2.17.16. ระบบหรออปกรณทนาเสนอตองเปนไปตามมาตรฐาน Network Equipment Building Systems (NEBS) Level3 อยางนอยดงตอไปน

2.17.16.1. GR--63CORE NEBS Physical Protection 2.17.16.2. GR-1089-CORE NEBS EMC and Safety 2.17.16.3. SR- 3580NEBS Criteria Levels (Level 3 )

2.17.17. ระบบหรออปกรณทนาเสนอตองไดมาตรฐานความปลอดภยอยางนอยดงน 2.17.17.1. UL 60950 2.17.17.2. CSA C22.2 No.60950 2.17.17.3. EN 60950

Page 42: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 3 หนา 8 

2.17.18. ระบบหรออปกรณทนาเสนอตองไดรบมาตรฐานการแผคลนแมเหลกไฟฟ าดงน 2.17.18.1. AS 3548 2.17.18.2. EN 55022 หรอ EN 55024 2.17.18.3. FCC 2.17.18.4. VCCI

2.17.19. อปกรณทเสนอนนตองมหลกฐานการอางองในการเปน Core Backbone หรอRegional Network ทเปน Service Provider และเครอขายทางดานการศกษาและวจยในประเทศ รวมกนไมนอยกวา 2 แหง และมจานวนอปกรณทตดตงแลวรวมกนไมนอยกวา 10 ตวขนไป (ตองแสดงเอกสารประกอบอางองเพอการพจารณาดวย

2.17.20. อปกรณฯทนาเสนอตองสามารถตดตงบน Rack 19” ทนาเสนอได 2.17.21. .ตองสามารถใชงานรวมกบระบบ Network Management System ของอปกรณใน

เครอขายแกนหลก (Backbone )ระบบเดมไดอยางสมบรณ

Page 43: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 4 หนา 1 

บทท 4

ขอเสนอดานเทคนคคณสมบตเฉพาะ

สาหรบเครอขายแกนหลก

สวนของระบบ Gigabit Ethernet Switch

Page 44: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 4 หนา 2 

ขอกาหนดความตองการขนตาของอปกรณและระบบ สวนของระบบ Gigabit Ethernet Switch

คณลกษณะโดยละเอยดทปรากฎตามขอกาหนดนถอเปนคณลกษณะและรายการความตองการขนตาดงนนกรณจาเปนตองมอปกรณ (Hardware/Software) อนๆประกอบเพอทาใหระบบสามารถทางานไดครบถวนตามขอกาหนดน ถอเปนภาระหนาทของผเสนอราคาทตองดาเนนการการจดหาเพมเตมโดยคาใชจายทเกดขนถอเปนภาระของผเสนอราคา 1. จดหาและปรบปรงระบบเครอขายแกนหลกในสวนของระบบ Gigabit Ethernet ความตองการ

ตารางแนบทายท 3 ความตองการระบบและอปกรณสลบเสนทางความเรวสง (Gigabit Ethernet Switch) พรอมอนเทอรเฟส โดยมคณสมบตเฉพาะทางเทคนคขนตาอยางนอยดงน 1.1. เปนอปกรณ Gigabit Ethernet Switch ทมโครงสรางแบบ Modular Chassis และมอตรา

ของชองสอสารหลก (Switch Fabric) ไมนอยกวา 280 Gbps 1.2. มประสทธภาพในการสงผานขอมล Layer 3 Forwarding throughput สาหรบ Switch

Fabric อยางนอย 200 Mpps 1.3. รองรบการเชอมตอกบระบบเครอขาย Fast Ethernet, Gigabit Ethernet,และ 10 Gigabit

Ethernet ได 1.4. มระบบ Redundant Power Supply 1.5. มพอรต 10 Gigabit Ethernet แบบ 10 GBASE-LX (XFP, X2 หรอ XENPACK) ทก

พอรตตองสนบสนน MTU ไดไมนอยกวา 9,000 Bytes อยางนอย 2 พอรต 1.6. มพอรตจานวนพรอมใชงานอยางนอย 48 Ports แบบ SFP (ZX) 1.7. สามารถสนบสนนจานวน MAC Addresses ไมนอยกวา 50,000 Addresses 1.8. สามารถทางานรวมกบอปกรณอนๆ ตามมาตรฐาน IEEE802.3ab, IEEE802.3z,

IEEE802.1D, IEEE802.1w, IEEE802.1s IEEE802.1p และ IEEE802.1q 1.9. สนบสนนการทา VLAN ไดไมนอยกวา 4,000 Active VLAN 1.10. สนบสนนการทา Port Mirror แบบ VLAN และ Physical Port ได อยางนอย 2 กลม

พรอมๆ กน 1.11. สนบสนนการทา Port Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE802.3ad ได 1.12. รองรบการใหบรการ User Based VLAN assignment และ Guest VLAN ไดโดยทางาน

รวมกบ IEEE802.1x ไดเปนอยางนอย 1.13. สามารถทา Web Authentication ไดในกรณทเครองคอมพวเตอรไมรองรบ IEEE802.1x 1.14. สามารถทา IPv4 routing protocol ไดแก Static Route, RIP และ RIP2ได เปนอยางนอย

Page 45: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 4 หนา 3 

1.15. สนบสนนการทา IPv6 ไดแก Static Route, ACL, Stateless Auto configuration, Multicast Forwarding Information Base (MFIB) for IPv6 และ Duplicate Address Detection ไดเปนอยางนอย

1.16. สามารถทา IP Multicast ดวย IGMP Snooping v1, v2, v3 และ IGMP filtering PIM SM/DM รวมไปถง IPv6 MLD Snooping v1 and v2 ไดเปนอยางนอย

1.17. มฮารดแวรทออกแบบมาสาหรบ IPv4/IPv6 switching/routing ได 1.18. สามารถกาหนดคณภาพการใหบรการ โดยสามารถทา packet classification ดวย

Source/Destination IP, Source/Destination Application MAC, 802.1p CoS และ DiffServ Code Point (DSCP) พรอมการทา Marking และ Re-marking ระหวางคา QoS ดงกลาวได

1.19. สามารถกาหนดคณภาพการใหบรการ ตามมาตรฐาน IEEE 802.1p 1.20. สามารถกาหนดการปองกนการสงผานขอมลดวย Access Control List (ACL) ในระดบ

Layer 2-4 ดวย Hardware-based Filtering ไดไมนอยกวา 15,000 รายการ และสามารถเลอกทจะปองกนไดทงขอมลขาเขาและขาออก

1.21. มฟงกชนทสามารถปองกนการโจมตหนวยประมวลผลกลาง (CPU DoS Attack) ดวย Traffic rate-limiting to management CPU ได

1.22. มฟงกชนทสามารถปองกนการโจมต หรอบกรก ดวย ดวย BPDU Guard, Spanning Tree Root Guard, Private VLAN, Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection และ Manual IP and MAC Address Binding ไดหากอปกรณทเสนอไมสามารถทาได ใหเสนออปกรณ IPS ขนาดอยางนอย 1Gbps เพมเตมมาดวยได

1.23. ในกรณททการเปลยนสถานะของพอรตเปน Shutdown หรอ Error-Disable อนเนองมาจากการกาหนดนโยบายในขอ 2.22 อปกรณและ/หรอซอฟตแวรบรหารจดการ ตองสามารถตงเวลาใหพอรตนน ๆ สามารถกลบมาเปนปกตไดโดยอตโนมต

1.24. ม Console Port อยางนอย 1 พอรตเพอตอ Terminal กาหนดคาการทางานของอปกรณ และสาหรบตรวจสอบระบบไดสามารถตรวจสอบรายชอ รหสผาน สทธการใชงาน และบนทกการทางานของผดแลระบบ ผานทางมาตรฐานโพรโตคอล RADIUS ได

1.25. สนบสนนระบบ Network Management ตามมาตรฐาน CLI, Telnet, SSHv2, NTPv3, Syslog, SNMPv3, RMON และ Embedded Web-based

1.26. อปกรณฯตองสามารถตดตงบน Rack 19” ทนาเสนอได 1.27. ผานการรบรองตามมาตรฐานความปลอดภย IEC, FCC และ UL 1.28. เปนผลตภณฑภายใตเครองหมายการคาเดยวกนอปกรณเลอกเสนทางเดนขอมลอตโนมต

ความเรวสงของเครอขายแกนหลก

Page 46: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 5 หนา 1 

บทท 5

ขอเสนอดานเทคนคคณสมบตเฉพาะ

สวนของระบบคอมพวเตอรแมขายสาหรบโหนดสารอง

(Server for Backup site)

Page 47: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 5 หนา 2 

ขอกาหนดความตองการขนตาของอปกรณและระบบ สวนของระบบคอมพวเตอรแมขายสาหรบโหนดสารอง

คณลกษณะโดยละเอยดทปรากฎตามขอกาหนดนถอเปนคณลกษณะและรายการความ

ตองการขนตาดงนนกรณจาเปนตองมอปกรณ (Hardware/Software) อนๆประกอบเพอทาใหระบบสามารถทางานไดครบถวนตามขอกาหนดน ถอเปนภาระหนาทของผเสนอราคาทตองดาเนนการการจดหาเพมเตมโดยคาใชจายทเกดขนถอเปนภาระของผเสนอราคา คณสมบตเฉพาะสวนของระบบคอมพวเตอรแมขายสาหรบโหนดสารอง (Server for Backup site) โดยมรายการอยางนอย ดงน

1. ความตองการและขอกาหนดทวไป

1.1. Blade server ซงมจานวน Blade โมดลแบบ Full Height รวมไมนอยกวา 16 Blade โดยผเสนอราคาสามารถเสนอจานวนตวถงทเหมาะสมใหรองรบทง 16 Blade

1.2. ระบบเครองคอมพวเตอรแมขายรวม 5 เครอง 1.3. ระบบจดเกบขอมล (Storage System) สาหรบจดเกบ Image file ทเกดขนจากการทา

Virtualization สามารถเกบขอมลไมนอยกวา 50 TB อยางนอย 1 ระบบ ซงทางานรวมกนระบบตาม 1.1 โดยตดตงรวมกบต Rack ทตดตง Blade Server

1.4. ชดจอภาพ LCD พรอมคยบอรดภาษาไทยและ MOUSE ซงสามารถเลอนพบเกบได พรอมทงระบบ KVM

1.5. ซอฟตแวร Virtualization 1.6. ระบบทงหมดตองตดตงภายในต Rack 19 นว ขนาด 42U (ต Rack ตองเสนอมาพรอม

ดวย) 1.7. ผชนะการประกวดราคาจะตองดาเนนการจดการเชอมตอระบบทนาเสนอกบระบบอปกรณ

เค รองบรการแม ขาย ท สวนกลาง เ ดมดวยขนาดความเ รวอยางนอย 10 Gbps ทมอยเดมไดเปนอยางด

1.8. คณลกษณะโดยรายละเอยดและรายการทปรากฏตามขอกาหนดนถอเปนคณลกษณะและ รายการข นต า ดงน น กรณจา เ ปนตองมอปกรณ (ฮารดแวร /ซอฟตแวร ) อนๆ ป ร ะ ก อบ เ พ อ ท า ใ ห ร ะ บบส า ม า ร ถท า ง า น ไ ด ค ร บ ถ ว น ต า มขอ ก า หนด น ถอเปนภาระหนาทของผเสนอราคาทตองดาเนนการเพมเตม

Page 48: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 5 หนา 3 

2. Blade Server จานวน 1 ชด

2.1. ชด Blade Server ประกอบดวยตวถง (Chassis) พรอม Blade โมดล จานวน 16 โมดล ทงนผเสนอราคาสามารถเสนอจานวนตวถงตามคณสมบตขอ 2.2 ไดมากกวา 1 ตวถง โดยตองระบจานวนตวถงทเสนอเพอใชตดตง Blade โมดลแบบ Full Height Blade ตามคณสมบตขอ 2.3

2.2. ตวถง (Chassis)

2.2.1. ม DVD-ROM หรอดกวา สาหรบเชอมตอกบโมดล Blade 2.2.2. ม Gigabit Ethernet แบบ Pass-Though รองรบความเรว 10/100/1000 Mbps

ทางานแบบ redundant จานวนไมนอยกวา 4 หนวย ตดตงภายในตวถง 2.2.3. ม SAN Switch แบบไมนอยกวา 16 พอรต ทางานแบบ redundant

จานวนไมนอยกวา 2 หนวย ตดตงภายในตวถง 2.2.4. ม Hot Plug Redundant Power Supply และ ม Hot Plug Redundant Fans

เตมจานวนทตวถงสามารถรองรบได โดยไมตองมการเพมเตมภายหลง 2.2.5. มระบบควบคมเครองจากระยะไกล (Remote Access) ผานพอรต RJ-45

เชอมตอเขากบเครอขาย LAN มาตรฐาน 10/100 Mbps และสามารถทางานได ดงน 1) ตรวจสอบ Inventory / Status สถานะของ Blade Server แตละหนวย

และอปกรณตอพวงอน ๆ ในตวถง เชน Power Supply, Fans และ Switch Module ได

2) สามารถสงการ System Power On / Off, Restart, Shutdown ไปยง Blade Server แตละหนวยได

3) สามารถตรวจสอบ System Event Log ได 4) สามารถสง SNMP Trap ไปยง Address ทระบได

2.2.6. มระบบตรวจสอบ และแสดงสถานะ / อณหภมของตวถง และอปกรณตาง ๆ โดยแสดงผลทางจอ LCD หรออน ๆ และการสง Alert ไปยง System Management Software

2.2.7. ตวถงออกแบบมาใหตดตงในต Rack มาตรฐานขนาดหนากวาง 19 นว โดยมขนาดความสงไมเกน 10U

2.2.8. ไดรบการรบรองมาตรฐาน FCC, UL เปนอยางนอยพรอมสาเนาเอกสารรบรอง

Page 49: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 5 หนา 4 

2.3. Blade โมดล (จานวน 16 โมดล)

2.3.1. โมดลแบบ Full Height 2.3.2. ใชหนวยประมวลผลกลาง (Processor) แบบ Quad Core หรอดกวา

ความเรวสญญาณ (Clock Speed) ไมตากวา 2.7 GHz จานวนไมนอยกวา 2 หนวย ม L2 Cache ไมนอยกวา 6 MB หรอดกวา จานวน 1 หนวย

2.3.3. มหนวยความจาแบบ DDR3 (Double Data Rate 3) หรอ แบบ Fully Buffered DIMM (FBD) หรอดกวา ความจรวมไมนอยกวา 64 GB

2.3.4. มหนวยควบคม Hard Disk Controller บน Mainboard แบบ SAS (Serial Attached SCSI) ซงมอตรารบสงขอมล (Transfer Rate) ไมนอยกวา 300 MB/s ตอ Hard Disk 1 ลก สนบสนนการทา RAID 1 หรอดกวา

2.3.5. ม Hard Disk สามารถทางานแบบ Hot-Pluggable SAS (Serial Attached SCSI) ความจไมนอยกวา 146 GB ความเรวรอบ 10,000 rpm จานวนไมนอยกวา 2 หนวย

2.3.6. มพอรตอเธอรเนต มาตรฐาน 10/100/1000 Base-T จานวนไมนอยกวา 4 พอรต 2.3.7. ม Fiber Channel Host Bus Adapter ความเรวไมนอยกวา 4 Gbps จานวนไมนอยกวา

2 Ports 2.3.8. รองรบระบบปฏบตการ Microsoft Windows Server 2003/2008, Unix แบบ Open

Source เชน Red Hat Linux 5.0, SUSE Enterprise Linux 10 เปนตน และ VMWare ESX Enterprise เปนอยางนอย

2.3.9. ไดรบการรบรองมาตรฐาน FCC, UL เปนอยางนอย พรอมสาเนาเอกสารรบรอง

2.4. ซอฟตแวร Virtualization 2.4.1. ม VMWare ESX 3.5 Enterprise Edition หรอ ดกวา

ทมลขสทธถกตองตามกฎหมาย พรอมสทธการใชงานตอ Blade ทง 16 blade ไดอยางสมบรณ

2.4.2. สามารถทาการสรางเครองคอมพวเตอรแมขายเสมอน (Virtual Server) ไดโดยไมจากดจานวนเครองฯเสมอน ทสรางขน (Unlimited Virtual) (ขนกบประสทธภาพดาน Physical ของแตละเครอง) และตองมคณสมบตอยางนอย ดงน

2.4.2.1. รองรบระบบปฏบตการอยางนอย ในกลม Microsoft Windows Server และกลมระบบปฏบตการ Unix แบบเปด (Open source) เชน Linux, Suse เปนตน

Page 50: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 5 หนา 5 

2.4.2.2. สามารถปรบเพม/ลด คณสมบต (Capacity) ของเครองคอมพวเตอรแมขายเสมอนทสรางขน เชน เพม/ลด ขนาดความเรวของหนวยประมวลผล หรอหนวยความจา (RAM) เปนตน

2.4.2.3. สามารถสารอง (Backup) ขอมล/เครองคอมพวเตอรแมขายเสมอนทสรางขนโดยทาเปน Image File เพอสะดวกตอการดาเนนการสารอง (Backup) และกขอมล (Restore)

2.4.2.4. สามารถบรหารจดการจากสวนกลาง (Centralized Management)

2.5. ชด KVM 2.5.1. ม KVM (Keyboard Video Mouse) Switch ทรองรบการใชงาน Blade Server

ทงหมด 2.5.2. สามารถใชงาน Graphics Redirect Remote Console และสามารถทา Virtual Media

(CD-ROM, Floppy Disk Drive, USB Device) ผาน Web Browser ได

3. เครองคอมพวเตอรแมขายแบบท 1 จานวน 1 เครอง

3.1. มหนวยประมวลผลกลาง (Processor) แบบ Quad Core จานวนไมนอยกวา 2 หนวย ทางานทความถสญญาณนาฬกาไมตากวา 2.93 GHz โดยมแคชขนาดไมนอย 8 MB

3.2. ม ส ล อ ต ต ด ต ง แ ผ ง ห น ว ย ค ว า ม จ า ไ ม น อ ย ก ว า 8 ส ล อ ต โ ด ย ส า ม า ร ถ ข ย า ย ห น ว ย ค ว า ม จ า ร ว ม ไ ด ไ ม น อ ย ก ว า 6 4 G B และรองรบการใชงานทสญญาณนาฬกา 1066 และ 1333 MHz

3.3. มหนวยความจาแบบ DDR3 (Double Data Rate 3) ชนด RDIMM ความจรวมไมนอยกวา 48 GB ทางานทสญญาณนาฬกา 1333 MHz

3.4. มสลอตแบบ PCIe ไมนอยกวา 3 สลอต โดยตองรองรบ PCIe x8 ไมนอยกวา 1 สลอต

3.5. มชองตดตงฮารดดสคไมนอยกวา 4 ชอง และสนบสนนการตดตงฮารดดสคแบบ SAS และ SATA แบบ Hot-plug

3.6. มฮารดดสคแบบ SAS ความเรวรอบจานหมนไมนอยกวา 1500 rpm ความจไมนอยกวา 300 กกะไบต อยางนอย 2 หนวย

3.7. ม DVD ROM หรอดกวาจานวนไมนอยกวา 1 หนวย 3.8. มการดกกะบตอเธอรเนตมาตรฐาน 10/100/1000 ตดต งในสลอตแบบ PCI

จานวนไมนอยกวา 1 การด โดยมพอรตเชอมตอในการดไมนอยกวา 4 พอรต

Page 51: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 5 หนา 6 

3.9. มการดกกะบตอเธอรเนตแบบ 10 GigE Copper ตดตงในสลอตแบบ PCI จานวนไมนอยกวา 1 การด โดยมพอรตเชอมตอในการดไมนอยกวา 1 พอรต

3.10. มพอรต USB จานวนไมนอยกวา 4 พอรต 3.11. มภาคจายไฟ (Power Supply) จานวนไมนอยกวา 2 หนวย สามารถทางานแบบ Hot-

Pluggable และสนบสนนการท◌า Redundant Power Supply 3.12. ตวเครองเปนแบบ Rack Mounting ความสง 2U พรอมรางชดตดตงในต Rack 3.13. ไดรบการรบรองมาตรฐาน FCC, UL เปนอยางนอย พรอมสาเนาเอกสารรบรอง 3.14. รองรบระบบปฏบตการ Microsoft Windows Server 2003/2008, Unix แบบ Open

Source เชน Red Hat Linux 5.0, SUSE Enterprise Linux 10 เปนตน และ VMWare ESX Enterprise เปนอยางนอย

3.15. ไดรบการรบรองมาตรฐาน FCC, UL เปนอยางนอย พรอมสาเนาเอกสารรบรอง 3.16. ตดตงระบบปฏบตการ Red Hat รนทสนบสนนการทางานของการด 10 Gbps ในขอ

3.9 ได

4. เครองคอมพวเตอรแมขายแบบท 2 จานวน 4 เครอง

4.1. มหนวยประมวลผลกลาง (Processor) แบบ Quad Core จานวนไมนอยกวา 2 หนวย ทางานทความถสญญาณนาฬกาไมตากวา 2.93 GHz โดยมแคชขนาดไมนอย 8 MB

4.2. ม ส ล อ ต ต ด ต ง แ ผ ง ห น ว ย ค ว า ม จ า ไ ม น อ ย ก ว า 8 ส ล อ ต โ ด ย ส า ม า ร ถ ข ย า ย ห น ว ย ค ว า ม จ า ร ว ม ไ ด ไ ม น อ ย ก ว า 6 4 G B และรองรบการใชงานทสญญาณนาฬกา 1066 และ 1333 MHz

4.3. มห น ว ยคว ามจา แบบ D D R 3 ( D o u b l e D a t a R a t e 3 ) ช นด R D I M M ความจรวมไมนอยกวา 48 GB ทางานทสญญาณนาฬกา 1333 MHz

4.4. มสลอตแบบ PCIe ไมนอยกวา 3 สลอต โดยตองรองรบ PCIe x8 ไมนอยกวา 1 สลอต

4.5. มชองตดตงฮารดดสคไมนอยกวา 4 ชอง และสนบสนนการตดตงฮารดดสคแบบ SAS และ SATA แบบ Hot-plug

4.6. มฮา รด ดสคแบบ SATA ความเ รวรอบจานหมนไมนอยกว า 7200 rpm ความจตอหนวยไมนอยกวา 1 เทราไบตอยางนอย 4 หนวย

4.7. ม DVD ROM หรอดกวาจานวนไมนอยกวา 1 หนวย 4.8. มการดกกะบตอเธอรเนตมาตรฐาน 10/100/1000 ตดต งในสลอตแบบ PCI

จานวนไมนอยกวา 1 การด โดยมพอรตเชอมตอในการดไมนอยกวา 4 พอรต 4.9. มพอร USB จานวนไมนอยกวา 4 พอรต

Page 52: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 5 หนา 7 

4.10. มภาคจายไฟ (Power Supply) จานวนไมนอยกวา 2 หนวย สามารถทางานแบบ Hot-Pluggable และสนบสนนการทา Redundant Power Supply

4.11. ตวเครองเปนแบบ Rack Mounting ความสง 2U พรอมรางชดตดตงในต Rack 4.12. ไดรบการรบรองมาตรฐาน FCC, UL เปนอยางนอย พรอมสาเนาเอกสารรบรอง 4.13. รองรบระบบปฏบตการ Microsoft Windows Server 2003/2008, Unix แบบ Open

Source เชน Red Hat Linux 5.0, SUSE Enterprise Linux 10 เปนตน และ VMWare ESX Enterprise เปนอยางนอย

4.14. ไดรบการรบรองมาตรฐาน FCC, UL เปนอยางนอย พรอมสาเนาเอกสารรบรอง

5. มอนเตอรและคยบอรด แบบตดตง Rack จานวน 1 ชด

5.1. เปนชดมอนเตอรและคยบอรด สาหรบตดตงภายในต Rack ขนาด 19 นว 5.2. ม อ น เ ต อ ร / จ อ ภ า พ แ บ บ L C D ข น า ด ไ ม น อ ย ก ว า 1 5 น ว

รองรบความละเอยดหนาจอท 1024x768@ 60 Hz 5.3. มคยบอรดภาษาไทยและ MOUSE

6. SAN Storage จานวน 1 หนวย

6.1. มฮารดดสคความจไมนอยกวา 450 GB แบบ Fiber Channel 4 Gbps ความเรวรอบ ไมนอยกวา 15,000 รอบ (rpm) หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 100 หนวย แตขนาดความจรวมตองไมนอยกวา 50,000 GB (1,000,000,000 Bytes)

6.2. สามารถขยาย hard disk ไดไมนอยกวา 100 หนวย โดยสามารถใช hard disk ทม interface เปน Fiber channel ความเรวไมนอยกวา 4 Gb/s

6.3. ม Cache ขนาด 4 GB หรอมากกวา 6.4. ม Port แบบ Fiber channel จานวนไมนอยกวา 4 ports 6.5. ม Power supply ไมนอยกวา 2 หนวย ทางานแบบ redundant 6.6. สนบสนนการตอเชอมของเครองแมขายไดไมนอยกวา 128 เครอง 6.7. สนบสนนการทา RAID Level 0, 1, 1/0, 3, 5 และ 6 ได 6.8. ม ร ะบบ ป อ ง กน ก า ร เ ส ยห า ย ขอ ง ขอ ม ล แบบ M i r r o r W r i t e C a c h e

หรอระบบปองกนการเสยหายของขอมลแบบอน ๆ ทเทยบเทา หรอดกวา 6.9. สามารถใช hard disk ทม interface เปน Fiber channel หรอ hard disk ทเปน SATAII

หรอดกวา 6.10. สามารถทางานรวมกบระบบปฏบตการ Microsoft Windows 2003 , Linux, HP-UX,

AIX และ Solaris ได

Page 53: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 5 หนา 8 

6.11. มซอฟทแวรบรหารจดการ SAN Storage เพอทาการจดการระบบ SAN Storage ได 6.12. มซอฟทแวรสาหรบเครองแมขายในการทา 2 Paths, Fail-Over และ Load Balancing

มาพรอมกบ SAN Storage โดยม license การใชงานแบบไมจากด 6.13. ไดรบการรบรองมาตรฐาน FCC, UL พรอมสาเนาเอกสารรบรอง

7. ขอกาหนดเพมเตม

รายการอปกรณทกาหนดในขอ 2-6 มขอกาหนดและคณสมบตเพมเตมดงน 7.1. ตองเปนผลตภณฑทมเครองหมายการคาจดทะเบยนเดยวกน 7.2. มระยะเวลารบประกนแบบ 24x7 เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป 7.3. ในกรณทเกดปญหา ทางดาน Hardware ตองสามารถเขาแกไขปญหาไดภายใน 4

ชวโมง (4 Hours Response) โดยเขาแกไข / ซอมแซม ณ ทตดตงเครอง (On-Site Service)

7.4. ม โปรแกรม ชวยในการควบคมระบบ (System Management) ท ม เค รองหมายการคาจดทะเบยนเ ดยวกนกบอปกรณ ท เสนอตามขอ 2-6 และสามารถทางานดงตอไปน

.

a. สามารถทางานไดแบบ Web-based Interface b. สนบสนนมาตรฐาน CIM และโปรโตคอล SNMP c. สามารถตรวจด (View) สวนประกอบของเครอง, รบการแจงเตอน (Alert)

ขอ ง เ ค ร อ ง คอมพ ว เ ต อ ร ท ง แ บบ S e r v e r , D e s k t o p , N o t e b o o k ทตออยในระบบเครอขายเดยวกนได โดยคอมพวเตอรเหลานมเครองหมาย การคาเดยวกบเครองแมขาย

d. สามารถกาหนดสงการแจงเตอนผานทาง E-Mail ได e. สนบส นนก า ร ป ด เ ค ร อ งคอมพ ว เ ต อ ร ( S h u t d o w n ห ร อ R e s e t ) ผ า น ท า ง ร ะ บบ เ ค ร อ ข า ย L A N แ ล ะ ก า ร U p d a t e F l a s h B I O S ผานทางระบบเครอขาย LAN โดยสามารถสงการไดจาก Management Console

8. การทดสอบประสทธภาพระบบทนาเสนอ

คณะกรรมการประกวดราคามสทธในการขอทดสอบประสทธภาพของอปกรณทนาเสนอ หากคณะกรรมการฯ พจารณาแลวเหนวาสมควรดาเนนการทดสอบระบบทผเสนอราคานาเสนอ เพ อแสดงให เ หนว า อปกรณและระบบทนา เสนอมคณลกษณะเปนไปตามขอกาหนด

Page 54: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 5 หนา 9 

ก อ น ก า ร เ ส น อ ร า ค า ท ง น ผ เ ส น อ ร า ค า ย น ย อ ม ท จ ะ จ ด ห า อ ป ก ร ณ และ รบภาระ ค า ใช จ า ยท งหมด ท ใชในการทดสอบตาม ทคณะกรรมการฯ กาหนด โ ด ย ร ะ บ บ ท น า ม า ท ด ส อ บ จ ะ ต อ ง เ ป น ร น เ ด ย ว ก บ ร ะ บ บ ท น า เ ส น อ หากผเสนอราคาไมสามารถดาเนนการได คณะกรรมการฯ ถอวาไมผานขอเสนอทางดานเทคนค ทงน การตดสนของคณะกรรมการฯ ถอวาเปนทสนสด ไมวากรณใดๆทงสน

9. การฝกอบรม

ผ เสนอราคาจะตองเสนอหลกสตรการฝกอบรมซงประกอบดวยท งภาคทฤษฎ และภาคปฏบต โดยมหวขอหรอหลกสตรใหครอบคลมระบบทนาเสนออยางนอย ดงน (จานวนไมนอยกวา 10 คนแตละหลกสตร)

1. การบรหารจดการและใชงานระบบ Blade Server ไมนอยกวา 12 ชวโมง

2. การบรหารจดการและใชงาน โปรแกรม/ระบบ Virtualization ทนาเสนอ ไมนอยกวา 30 ชวโมง

3. การบรหารจดการและใชงานระบบจดเกบขอมล (Storage system) นอยกวา 12 ชวโมง

Page 55: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 6 หนา 1 

บทท 6

ขอเสนอดานเทคนคคณสมบตเฉพาะ

สวนระบบรกษาความปลอดภยระบบเครอขาย

(Network Security Monitor System)

Page 56: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 6 หนา 2 

ขอกาหนดความตองการขนตาของอปกรณและระบบ สวนระบบรกษาความปลอดภยระบบเครอขาย

(Network Security Monitor System)

คณลกษณะโดยละเอยดทปรากฎตามขอกาหนดนถอเปนคณลกษณะและรายการความตองการขนตาดงนนกรณจาเปนตองมอปกรณ (Hardware/Software) อนๆประกอบเพอทาใหระบบสามารถทางานไดครบถวนตามขอกาหนดน ถอเปนภาระหนาทของผเสนอราคาทตองดาเนนการการจดหาเพมเตมโดยคาใชจายทเกดขนถอเปนภาระของผเสนอราคา โดยมคณสมบตเฉพาะสวนระบบรกษาความปลอดภยระบบเครอขาย (NETWORK SECURITY SYSTEM) จานวน 1 ระบบ ขนตาอยางนอย ดงน

1.1. เปนอปกรณ Firewall แบบ Hardware Appliance และมการทางานเปนแบบ Stateful Inspection Firewall

1.2. มการเชอมตอ (Concurrent/Maximum connections) ไดไมนอยกวา 2,000,000 sessions และ 140,000 connections per second โดยม Firewall Throughput ไมตากวา 10 Gbps และ รองรบ Jumbo Frame ขนาด 9216 Byte

1.3. สามารถทา VPN ตามมาตราฐาน IPSec และ IKE ทงแบบ DES (56 bits), 3DES (168 bits) และ AES (256 bits) และ VPN ตามมารตรฐาน SSL ไดไมนอยกวา 2 users โดยสามารถรองรบ VPN Tunnel ไดไมนอยกวา 10,000 peers พรอมๆกน

1.4. สามารถทา SSL VPN ทสนบสนนโดย Protocol DTLS เพอใหเหมาะสมกบการใชงาน Application ทเปนแบบ Real-time เชน VoIP หรอ TCP-based application

1.5. มพอรต Gigabit Ethernet แบบ 10Gigabit Ethernet อยางนอย 4 พอรต รองรบการขยายได ไมนอยกวา 8 พอรต

1.6. มพอรต Management Interface แบบ 10/100/1000BaseTX อยางนอย 2 พอรต 1.7. สามารถทา Virtual Firewall ไดอยางนอย 2 licenses และรองรบการอปเกรดซอฟตแวรไดไม

นอยกวา 50 licenses 1.8. สามารถรองรบ VLAN ไดไมนอยกวา 250 VLANs 1.9. สามารถใชงานไดแบบ IPv4 และ IPv6

Page 57: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 6 หนา 3 

1.10. สามารถทา Network Address Translation (NAT) ทงแบบ Static และ Dynamic และ Port Address Translation (PAT) ได

1.11. สามารถทา Routing แบบ Static และ Dynamic แบบ RIP และ OSPF ไดเปนอยางนอย 1.12. สามารถทา Multicast Routing แบบ PIM และ สามารถทา IGMP ได 1.13. สามารถกาหนด Policy โดยแบงตาม Source IP address, Destination IP address, Service และ

Time ไดเปนอยางนอย 1.14. สามารถทางานไดทง Layer2 (Transparent firewall) และ Layer3 (Routed Firewall) 1.15. สามารถทา QoS ในลกษณะการจากดปรมาณการใชงาน(Policing), เพมลาดบความสาคญของ

ขอมล(Priority Queuing) และ เพอชวยใหการสงขอมลอยางมประสทธภาพเมอตอกบอปกรณทมทอสงขนาดเลก(Traffic Shapping)

1.16. มคณสมบตภายในอปกรณสาหรบปองกนการโจมตแบบ IP Fragment attack, Impossible IP packet, TCP SYN&FIN Flags Only, RPC Dump, statd Buffer Overflow โดยปองกนทแตละ interface ไดเปนอยางนอย และตองสามารถปองกน IP spoofing ได

1.17. สามารถทา Application Inspection สาหรบ HTTP, FTP, DNS, SNMP, ICMP, SQL*Net, RTSP, RPC ไดเปนอยางนอย

1.18. สามารถตรวจสอบการทางานของโปรโตคอลทสนบสนนระบบ Voice/ Video ดงตอไปน H.323, MGCP, SCCP และ SIP ไดเปนอยางนอย

1.19. สามารถตรวจสอบและหยดการทางานของ Peer-to-Peer (P2P) Protocol และ Instant Messaging ได

1.20. สามารถทา Filter ActiveX และ Java applets เพอปองกนการ download ของ malware ได 1.21. รองรบการทางาน High Availability แบบ Active/Active Stateful Failover และ

Active/Standby Stateful Failover ในกรณทางานเปน Firewall และรองรบการทา VPN clustering and Load Balancing เมอใชเปน VPN Gateway ได

1.22. สนบสนนการตรวจสอบผใชงานผาน Local Database, RADIUS, LDAP, Kerberos ไดเปนอยางนอย

1.23. สามารถบรหารจดการผาน Command Line Interface (CLI) และ Graphic User Interface (GUI) รวมถงจดการโดยสง verbose syslog และ SNMP ได

1.24. ม Graph แสดงการใชงาน CPU, การใชงาน Memory, การใชงานในแตละ Interface และ Connection Graph

Page 58: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 6 หนา 4 

1.25. สามารถสงขอมล Flow creation, flow Teardown และ Flow denied ผาน Netflow version 9 ได 1.26. มระบบ Redundant power supply และ cooling Fan และสามารถทาการ hot-swapable 1.27. มขนาดมาตรฐาน สามารถตดตงในต RACK ขนาด 19 นวได 1.28. ทางานตามมาตราฐานความปลอดภย FCC และ UL ได

Page 59: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 7 หนา 1 

บทท 7

ขอเสนอดานเทคนคคณสมบตเฉพาะ

สวนระบบสารองไฟฟา

สาหรบเครอขายกระจายระดบจงหวด

Page 60: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 7 หนา 2 

ขอกาหนดความตองการขนตาของอปกรณและระบบ สวนระบบสารองไฟฟาสาหรบเครอขายกระจายระดบจงหวด

คณลกษณะโดยละเอยดทปรากฎตามขอกาหนดนถอเปนคณลกษณะและรายการความ

ตองการขนตาดงนนกรณจาเปนตองมอปกรณ (Hardware/Software) อนๆประกอบเพอทาใหระบบ

สามารถทางานไดครบถวนตามขอกาหนดน ถอเปนภาระหนาทของผเสนอราคาทตองดาเนนการการจดหาเพมเตมโดยคาใชจายทเกดขนถอเปนภาระของผเสนอราคา 1. ระบบเครองสารองไฟฟา (UPS) ขนาดอยางนอย 10 kVA แบบ Double Conversion แบบเฟสเดยว มความ

ตองการขนตาตามตารางท 4 มคณสมบตเฉพาะทางเทคนคอยางนอยดงน 1.1. ตองเปนระบบ True On-Line Continuous Double Conversion 1.2. มระบบ Automatic Charge และ Test Battery โดยไมมการชารจตอเนองตลอดเวลา เพอยด

อายการใชงานของแบตเตอร 1.3. ตองม Automatic Bypass เพอทาการ Bypass อปกรณไฟฟาไปยงไฟการไฟฟาในกรณทเกด

การ Overload หรอเกด Internal fault 1.4. Rectifier/Charger มคณลกษณะไฟฟาภาคขาเขา (ท 100% Load) ดงน

1.4.1. ระดบแรงดนกระแสไฟฟา (Input Voltage) 220V ±10% โดยไมตองจายออกจากแบตเตอร

1.4.2. ระดบความถกระแสไฟฟา (Input Frequency) เปน 50Hz. ± 6% 1.5. มคณลกษณะไฟฟา ขาออกดงน

1.5.1. ระดบแรงดนกระแสไฟฟา (Output Voltage) เปน 220 Vac. ± 5%

1.5.2. ระดบความถกระแสไฟฟา (Output Frequency) เปน 50Hz. ± 0.2% 1.5.3. เครอง UPS ตองมกาลงไฟฟาดานขาออกไมนอยกวา 10 kVA 1.5.4. มประสทธภาพของเครองไมนอยกวา 88% ในสภาวะ on line double conversion 1.5.5. ตองทน overload ท 120% ไดไมนอยกวา 60 วนาท 1.5.6. ตองสามารถทาการสตารทเครองไดในขณะทไฟดบ (cold start) 1.5.7. มความเพยนของแรงดน (THDU) Non-Linear Load < 6% Ph/N

1.6. ตองมคณลกษณะของชดแบตเตอร 1.6.1. ตองเปนแบบ Sealed lead acid ชนด Maintenance free 1.6.2. ตองสามารถจายพลงไฟฟาสารองใหกบ Load ท Full Load ไดไมนอยกวา 15 นาท

Page 61: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 7 หนา 3 

1.6.3. หลงจากการสารองไฟจะตองใชเวลาในการชารจไฟกลบเขาสแบตเตอรจนถง80% ของแบตเตอร ในระยะเวลาไมเกน 8 ชวโมง

1.7. มระบบปองกนคลนรบกวนตามมาตรฐาน IEC61000-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC62040-2, IEC62040-1, IEC 60950, IEC 60068, EN55011 หรอ EN55022 level B อยางใดอยางหนงกได

1.8. ตองมระบบแสดงสภาวะการทางานของเครองดวย LCD หรอ LED และสญญาณในสภาวะผดปกตตามมาตรฐานของโรงงานผผลตเครอง UPS

1.9. ไดรบการรบรองตามมาตรฐาน ISO9001, ISO14001 และ CE หรอ TUV หรอ UL

1.10. ลกษณะและสวนประกอบของเครองตองเหมาะสมกบสภาพการใชงานในทกทองทของประเทศไทย ซงจะมอณหภมภายในอาคารตงแต 10oC - 40oC และความชนสมพทธท 20-90%

1.11. ตองทาและปรบปรงระบบไฟฟาใหสามารถใชกบเครองสารองไฟฟาและรบประกนไมนอยกวา 1 ป

1.12. มความตองการระบบจานวน ตามตารางเอกสารแนบทายท 4 2. ระบบเครองสารองไฟฟา (UPS) ขนาดอยางนอย 10 kVA แบบ Double Conversion 3 phase in/

3 phase out มความตองการขนตาตามตารางท 5 มคณสมบตเฉพาะทางเทคนคอยางนอยดงน 2.1 ตองเปนระบบ True On-Line Continuous Double Conversion 2.2 มระบบ Automatic Charge และ Test Battery โดยไมมการชารจตอเนองตลอดเวลา เพอยด

อายการใชงานของแบตเตอร 2.3 ตองม Automatic Bypass เพอทาการ Bypass อปกรณไฟฟาไปยงไฟการไฟฟาในกรณทเกด

การ Overload หรอเกด Internal fault 2.4 Rectifier/Charger มคณลกษณะไฟฟาภาคขาเขา (ท 100% Load) ดงน

2.4.1 ระดบแรงดนกระแสไฟฟา (Input Voltage) 380V ±10% โดยไมตองจายออกจากแบตเตอร

2.4.2 ระดบความถกระแสไฟฟา (Input Frequency) เปน 50Hz. ± 6% 2.5 มคณลกษณะไฟฟา ขาออกดงน

2.5.1 ระดบแรงดนกระแสไฟฟา (Output Voltage) เปน380V. ± 5%

2.5.2 ระดบความถกระแสไฟฟา (Output Frequency) เปน 50Hz. ± 0.2% 2.5.3 เครอง UPS ตองมกาลงไฟฟาดานขาออกไมนอยกวา 10 kVA 2.5.4 มประสทธภาพของเครองไมนอยกวา 88% ในสภาวะ on line double conversion

Page 62: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 7 หนา 4 

2.5.5 ตองทน overload ท 120% ไดไมนอยกวา 60 วนาท 2.5.6 ตองสามารถทาการสตารทเครองไดในขณะทไฟดบ (cold start) 2.5.7 มความเพยนของแรงดน (THDU) Non-Linear Load < 6 % Ph/N

2.6 ตองมคณลกษณะของชดแบตเตอร 2.6.1 ตองเปนแบบ Sealed lead acid ชนด Maintenance free 2.6.2 ตองสามารถจายพลงไฟฟาสารองใหกบ Load ท Full Load ไดไมนอยกวา 15 นาท 2.6.3 หลงจากการสารองไฟจะตองใชเวลาในการชารจไฟกลบเขาสแบตเตอรจนถง80%

ของแบตเตอร ในระยะเวลาไมเกน 8 ชวโมง 2.7 มระบบปองกนคลนรบกวนตามมาตรฐาน IEC61000-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3,

IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC62040-2, IEC62040-1, IEC 60950, IEC 60068, EN55011 หรอ EN55022 level B อยางใดอยางหนงกได

2.8 ตองมระบบแสดงสภาวะการทางานของเครองดวย LCD หรอ LED และสญญาณในสภาวะผดปกตตามมาตรฐานของโรงงานผผลตเครอง UPS

2.9 ไดรบการรบรองตามมาตรฐาน ISO9001, ISO14001 และ CE หรอ TUV หรอ UL

2.10 ลกษณะและสวนประกอบของเครองตองเหมาะสมกบสภาพการใชงานในทกทองทของประเทศไทย ซงจะมอณหภมภายในอาคารตงแต 10oC - 40oC และความชนสมพทธท 20-90%

2.11 ตองทาและปรบปรงระบบไฟฟาใหสามารถใชกบเครองสารองไฟฟาและรบประกนไมนอยกวา 1 ป

Page 63: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 8 หนา 1 

บทท 8

ขอเสนอดานเทคนคคณสมบตเฉพาะ

สวนระบบสนบสนนการบรหาร เครอขายไรสายแบบเคลอนท

Page 64: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 8 หนา 2 

ขอกาหนดความตองการขนตาของอปกรณและระบบ สวนระบบสนบสนนการบรหารเครอขายไรสายแบบเคลอนท

คณลกษณะโดยละเอยดทปรากฎตามขอกาหนดนถอเปนคณลกษณะและรายการความตองการ

ขนตาดงนนกรณจาเปนตองมอปกรณ (Hardware/Software) อนๆประกอบเพอทาใหระบบสามารถทางานไดครบถวนตามขอกาหนดน ถอเปนภาระหนาทของผ เสนอราคาทตองดาเนนการการจดหาเพมเตมโดย

คาใชจายทเกดขนถอเปนภาระของผ เสนอราคา (ระบมกลองจดเกบดวย)

1. อปกรณ Wireless LAN Controller จานวน 2 ชด 1.1. เปนอปกรณทออกแบบมาสาหรบควบคมการทางาน อปกรณ Wireless Access Point โดยท

สามารถใชควบคม อปกรณ Wireless Access Point ทใชงานทงภายในและภายนอกอาคาร ทใชมาตรฐาน 802.11a, 802.11b, 802.11g และ 802.11n โดยสามารถเปลยนแปลง parameters ของ access point จาก อปกรณ Wireless LAN Controllerได

1.2. สามารถตอกบระบบ switch ทเครอขายหลกผานทาง Gigabit Ethernet ไดทง 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LH โดยทมจานวน interface ไมนอยกวา 8 interface โดยสามารถทา IEEE 802.1Q VLAN tagging, 802.1D Spanning Tree, 802.1AX Link aggregation ได

1.3. สามารถใชควบคม access point ไมนอยกวา 25 access points 1.4. สามารถเพมจานวนการควบคม access point โดยอาศยการเพม license ได 1.5. รองรบการใชงานจานวน client ไดไมนอยกวา 7000 clients 1.6. ม Serial Control port กรณตองการใช command line interface 1.7. ม management port ทรองรบ 10/100/1000 BASE-T interface 1.8. อปกรณทเสนอสามารถทางานในระบบไฟแบบ ACได ในกรณทตองการ high availability

ของระบบจายไฟใหอปกรณ อปกรณทเสนอจะตองสามารถเพม Power supply ไดอก 1 ชด 1.9. อปกรณ Wireless LAN Controller สามารถใช มาตรฐาน RFC 5415 Control and Provisioning

of Wireless Access Points ในการตดตอกบ access point โดยทสามารถทา encryption ของ control plane ได และรองรบในกรณทตองทาการทา encryption ของ data plane ได

1.10. อปกรณ Wireless LAN Controller จะตองสามารถรองรบ การใชงาน access point ในแบบ mesh โดยทสามารถใชความถยาน 5 GHz ในการเชอมตอไปหา access point อกตวหนงได โดยท access point ตวนนไมตองเชอมตอกบเครอขายโดยสาย Ethernet

Page 65: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 8 หนา 3 

1.11. อปกรณ Wireless LAN Controller จะตองสามารถรองรบการใชงาน access point ผานทาง Internet โดยทระบบยงคงระดบความปลอดภยไดเหมอนใชงานอยในองคกรโดยใชการเขารหสแบบ Datagram TLS ในการทา tunnel ผาน Internet

1.12. มระบบปองกนการ spoof 802.11 management frames อยางเชน authentication frame, de-authentication frame, association frame, disassociation frame, beacon frame, probe frame เพอปองกนการโจมตในรปแบบอยางเชน Denial of Services attack, Man-in-the-middle attack, offline dictionary attack

1.13. มระบบ software ทใชในการควบคมคณภาพของคลนสญญานโดยสามารถปรบชองสณญานทใชใน access point ไดโดยอตโนมตเพอใหเหมาะกบสภาพแวดลอม และสามารถปรบลดความแรงของสณญานโดยอตโนมต กรณทระบบตรวจสอบพบวามการรบกวนของคลนสณญาน นอกจากนยงสามารถปรบเพมความแรงของสณญานเพอเพมพนทคลอบคลมโดยอตโนมตในกรณระบบตรวจพบวาม coverage hole เกดขน

1.14. เมอใชงานรวมกบ access point ระบบจะตองสามารถเขารหสขอมลไดดงน 1.14.1. WEP และ TKIP-MIC: RC40, 104, 128 bits ( both static and shared keys ) 1.14.2. SSL และ TLS: RC4 128-bit และ RSA 1024และ 2048 bits- AES:CCM, CCMP 1.14.3. IPsec: DES-CBC. 3DES. AES-CBC

1.15. มระบบรกษาความปลอดภยตามมาตรฐาน Wi-Fi Protected Access (WPA) และ Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/ IEEE 802.11i

1.16. สามารถทาการตรวจสอบผใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.1x ดงตอไปน LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS

1.17. รองรบการใหบรการทางดาน Guest access สาหรบ Wi-Fi และ Wired ผานทาง Web interface โดยทระบบสามารถใหสทธการ สราง guest user กบพนกงานทจะทาหนาทนโดยเฉพาะได โดยทสามารถสราง guest user ลวงหนาได

1.18. สามารถตรวจจบ Rogue access point และ Rogue client ได และสามารถจดกลมของ Rogue access point เปนแบบ Friendly, Malicious และ Unclassified ได โดยทสามารถระบไดวาเปน access point ทเปน Internal หรอ External ในกรณทเปน Friendly Rogue access point

1.19. สามารถตรวจจบการโจมตเครอขาย (Intrusion Detection System) เพอปองกนการโจมตจาก 802.11 packets ทมรปแบบดงน 1.19.1. Broadcast de-authentication frame signatures 1.19.2. Null probe response signatures

Page 66: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 8 หนา 4 

1.19.3. Management frame flood signatures 1.19.4. Well enreiter signatures 1.19.5. EAPOL flood signature 1.19.6. NetStumbler signatures

1.20. รองรบทางานรวมกบระบบ Intrusion Detection System เพอปองกนการโจมตทระดบ IP โดยทเมอตรวจพบการโจมตวามาจาก Client ตวไหนแลว ระบบสามารถทจะทาการ Shun Client ตวนนได

1.21. รองรบจานวน SSID ไมนอยกวา 512 SSID ตอ อปกรณ WLAN Controller หนงตว 1.22. สามารถกระจาย Clients ไปยง Access Point ทอยโดยรอบไดโดยอตโนมต (Client Load

Balancing) 1.23. สามารถทาการ Roaming ทงในลกษณะ Intra Controller roaming, Inter Controller roaming

และ Inter subnet roaming 1.24. สามารถตรวจวดและควบคมระดบความแรงในการสงสญญาณของอปกรณ Access Point แต

ละตวได 1.25. สามารถแบงระดบของ Quality of Service ไดไมนอยกวา 4 ระดบเพอรองรบ ชนดของขอมล

อยางเชน Voice, VDO, normal user และ background service อยางเชน guest service ได ในแตละ profile ของ Quality of Service สามารถระบ parameters อยางเชน Average Data rate, Burst data rate, Average real time rate, Burst real time rate, Maximum percentage of RF usage per AP และ Queue Depth ได

1.26. สามารถทา Access Control List โดยระบ IP Address, Protocol Type, Port และคา DSCP และ สามารถ apply Access Control List ไปท Interface, Controller CPU และ VLAN ได

1.27. สามารถตรวจสอบผใชงานรวมกบระบบ Radius Server หรอ LDAP Server ภายนอกได 1.28. สามารถทางานรวมกบ Radius Server เพอกาหนด Policy ของ VLAN, QoS และ ACL ท

แตกตางกนสาหรบแตละผใชงานหรอกลมผใชงานได (Role-Based Policy) 1.29. สามารถบรหารจดการอปกาณผาน HTTP, HTTPS, Telnet, SSH และ Console Port ได 1.30. สามารถบรหารผานโปรโตคอล SNMP V1, V2c และ V3

2. อปกรณ Wireless Access Points จานวน 15 ชด

2.1. สามารถรบสงขอมลทยานความถ 2.4 GHz และ 5 GHz ไดพรอมกน และตองสามารถเลอกใชชองสญญาณไดทงแบบ 20 MHz และ 40 MHz

Page 67: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 8 หนา 5 

2.2. อปกรณตองมชองตอเสาอากาศแบบ RP-TNC จานวน 3 ชองตอความถ และตองทางานแบบ MIMO 2Tx และ 3Rx ได

2.3. อปกรณตองมาพรอมกบเสาอากาศสาหรบความถ 2.4GHz และ 5 GHz อยางละ 3 ตนเปนอยางนอย 2.4. สนบสนนการทางานตามมาตรฐาน IEEE802.11a, IEEE 802.11b/g และ IEEE 802.11n

draft2.0 โดยรองรบการถายโอนขอมลสงสดท 300 Mbps สาหรบแตละยานความถ 2.5. ใชชองสญญาณมาตรฐาน ETSI และมชองสญญาณแบบ 20 MHz ใหเลอกใชไมนอยกวา 13

ชองสญญาณในยานความถ 2.4GHz และไมนอยกวา 19 ชองสญญาณในยานความถ 5 GHz 2.6. อปกรณตองมาพรอมกบเสาอากาศสาหรบความถ 2.4GHz และ 5 GHz โดยทใชเสาอากาศ

แยกกน โดยม Gain ไมนอยกวา 2.2 dBi สาหรบยานความถ 2.4 GHz และ 3.5 dBi สาหรบยานความถ 5 GHz และตองทางานแบบ MIMO 2Tx และ 3Rx ได

2.7. ใช high grade connector ชนด RP-TNC ในการตอเสาอากาศ 2.8. ตองสนบสนนการทา Dynamic Frequency Selection ไดตามมาตรฐาน 802.11n 2.9. มพอรต Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-Tx Mbps ทสามารถรบ PoE เพอจายไฟได โดย

จะตองเสนออปกรณสาหรบการจายไฟ (power injector) ทสามารถจายไฟใหอปกรณทางานไดครบถวนมาดวย

2.10. สามารถทางานแบบ multiple SSID ไดไมตากวา 16 SSID 2.11. สามารถใช Network Time Protocol (NTP) หรอ SNTP (Simple NTP) ได 2.12. สามารถทางานตามมาตรฐาน SNMP v1, v2c และ v3 2.13. มระบบปองกนการโจมต Management Frame (Management Frame Protection) 2.14. สามารถทางานเปนตวตรวจสอบการโจมต (Wireless IPS Sensor) ไดพรอมๆ กบการรบสง

ขอมลปกต 2.15. สามารถควบคมอปกรณผานทาง HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Telnet และ Serial Console ได

เปนอยางนอย 2.16. ม LED แสดงสถานะการทางานของอปกรณ 2.17. เปนอปกรณทมการออกแบบใหไมมชองเปด และมการ seal ปดมดชดเพอปองการไมใหฝ น

หรอแมลงเขาไปใน access point 2.18. มการระบายความรอนทดโดยผาน Heat sink ไปส chassis ทมสวนประกอบททาดวยโลหะ 2.19. สามารถทางานรวมกบอปกรณ Wireless Controller ไดเปนอยางด

Page 68: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 8 หนา 6 

2.20. ไดรบการรบรองการทางานรวมกนสาหรบเครอขาย IEEE 802.11n กบผผลตอปกรณเชอมตอไรสายทเปนทยอมรบในทองตลาด ไดแก Intel (Intel Connect with Centrino Certified) เปนอยางนอย

2.21. ไดรบการรบรอง Wi-Fi Certification และสอดคลองขอกาหนดตามมาตรฐาน UL, EN และ FCC ทเกยวของ

3. ซอฟแวรบรหารจดการระบบ Wireless LAN จานวน 1 ชด

3.1. การจดการอปกรณ Access Point ไดไมนอยกวา 50 Access Points และสามารถขยายการจดการจานวน Access Point เพมไดภายหลง โดยทไมตองแกไขระบบเดม

3.2. สามารถรายงานคา Noise level, Signal to Noise ratio, interference, Signal Strength ไดเปนอยางนอย

3.3. มระบบชวยตรวจสอบปญหาการเชอมตอของ Client 3.4. สามารถสรางรายงาน สถตผใชงาน, Radio Utilization, 802.11 counters, RF management

configuration history และ Alarm ตางๆไดเปนอยางนอย 3.5. สามารถแสดงรปของ Floor plan พรอมลกษณะของคลน RF ไดในลกษณะของ กราฟฟก ผาน

Web Browser 3.6. สามารถแสดงแผนทแบบ Hierarchy ในระดบ Campus ตก และ ชนได 3.7. สามารถตรวจจบอปกรณแปลกปลอม ระบตาแหนง และปดการเชอมตอของอปกรณ

แปลกปลอมได 3.8. สามารถ Update software ของ Wireless Controller และ Access Point ไดจากศนยกลาง 3.9. สามารถทาการเปลยนหรอเพมเตมคอนฟกกเรชนของอปกรณ Access Point จากศนยกลางได 3.10. สามารถคนหาตาแหนงของอปกรณ Wireless Device หรอ Active RFID Tag บน Floor Plan

ดวยเทคนคRF Fingerprint ได 3.11. สามารถทาการเปลยนหรอเพมคอนฟกกเรชนของอปกรณ Wireless Controller และ Access

Point จากศนยกลางได 3.12. สามารถกาหนด เปดและปดการใชงานของ Access Points ตามชวงเวลาการใชงานได 3.13. มระบบการจดการ Guest Access ซงตองสามารถสราง User สาหรบ Guest เพอใหใชงานใน

บางพนทและในเวลาทกาหนดได และตองสามารถตงเวลาสาหรบผใชลวงหนา พรอมกบสง Email รหสผานได

Page 69: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 8 หนา 7 

3.14. ระบบสามารถประเมนหาชองโหวในดานความปลอดภย (Security Vulnerability Assessment) ของเครอขาย Wireless LAN ซงจะรวมไปถงการตงคาการทางานของอปกรณ Controller, Access Points และ Management Interface ในระบบ โดยอตโนมต

3.15. รองรบการทา Virtual Domain เพอใหหนวยงานภายในสามารถบรหารจดการและตรวจสอบการใชงานเบองตน สาหรบกลมของ Controller, Access Points หรอ Maps ทเกยวของ ดวยตนเองได

3.16. รองรบการทา High Availability ของระบบบรหารจดการได ในลกษณะ Active-Standby ไดเปนอยางนอย

3.17. สามารถบรหารจดการอปกาณผาน HTTP, HTTPS ได 3.18. สามารถบรหารผานโปรโตคอล SNMP V1, V2c และ V3 3.19. เปนผลตภณฑจากบรษทผผลตเดยวกบอปกรณ Wireless LAN Controller และ Wireless

Access Point 4. อปกรณตรวจสอบสญญาณ Wireless จานวน 2 ชด

4.1. เปนระบบตรวจจบทอาศยการทางานทง hardware และ software (โดยตองไมใช open source software หรอ freeware เชน Wireshark/Ethereal เปนตน)

4.2. สามารถทางานรวมกบซอฟแวรบรหารจดการระบบ Wireless LAN โดยทสามารถสงขอมลทตรวจสอบไดไปแสดงผลทซอฟแวรบรหารจดการระบบ Wireless LAN ได

4.3. เมอทางานรวมกบ ซอฟแวรบรหารจดการระบบ Wireless LAN จะตองสามารถแสดงสง ธrap ทเปน non-WiFi มายงระบบจดการได

4.4. เมอทางานรวมกบ ซอฟแวรบรหารจดการระบบ Wireless LAN จะตองสามารถรองรบตวตรวจจบสญญานได อยางนอย 10 ตว

4.5. สามารถตรวจสอบสญญานทไมใชสญญาน Wi-Fi ได 4.6. สามารถตรวจสอบแหลงทมาของสญญานรบกวนคลนยาน 2.4 GHz และ 5GHz วาเปน

สญญานชนดใด เชนเปนสญญานรบกวนจาก Bluetooth, สญญานรบกวนจาก cordless phones เชน DECT1, DECT2, DECT3, TDD สญญานรบกวนจากเตาไมโครเวฟ, สญญานรบกวนจาก 802.11FH, สญญานรบกวนจากอปกรณ RF Jamming, สญญานรบกวนจาก Analog Video device , สญญานรบกวนจากระบบเรดาร เปนตน

4.7. สามารถบนทก ( Record ) สญญานทตรวจจบไดเพอทจะทาการ replay ไดโดยรองรบขนาดของ file ไมนอยกวา 512 MB

Page 70: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

รางขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 8 หนา 8 

4.8. สามารถแสดงสญญานใหเหนในรปแบบ RF Spectrum view ได โดยทแสดงกาลงสงเปน dBm ได

4.9. สามารถแสดง average noise level ไดถง -124 dBm หรอนอยกวา 4.10. สามารถแสดงความแรงของสญญานไดตงแต -150 ถง +10 dBm เปนอยางนอย 4.11. ม frequency stability +/- 20 ppm เปนอยางนอย

5. อปกรณ Wireless Location Tracking จานวน 1 ชด

5.1. เปนอปกรณแบบ Appliance ททาหนาทตรวจสอบและบนทกตาแหนงของอปกรณ Wireless ในระบบ

5.2. ตองมพอรตแบบ Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T อยางนอย 2 พอรท และมพอรท Serial สาหรบตอ Console

5.3. สามารถระบบตาแหนงของ Wi-Fi Devices ดวยการใชเทคโนโลย RF Fingerprinting 5.4. สามารถตรวจจบและระบตาแหนงของอปกรณ Wireless Device ไดทงทเปน 802.11b/g

wireless client, Wi-Fi tags และ Rogue Devices ได 5.5. สามารถตรวจจบตาแหนงของอปกรณ Wirelessไดอยางนอย 1,000 devices พรอมๆ กน และ

รองรบการเพมจานวนไดเปน 2,000 devices ไดในอนาคต 5.6. สามารถกาหนดชอ กลมและประเภทของอปกรณเพอใชในการคนหา และจดกลมการแสดงผลได 5.7. ม Programming Interface สาหรบเชอมตอกบ Application ภายนอกผาน SOAP/XML APIs 5.8. รองรบการเชอมตอกบ Chokepoint เพอการตรวจสอบทมความแมนยาสงขน เชนการเขาออก

ผานประตหรอบรเวณทกาหนด 5.9. รองรบการทา Telemetry ในการรบขอมลสนๆ จาก WiFi-Tag ได 5.10. สามารถเกบขอมลตาแหนงของอปกรณไรสายในระบบไดอยางนอย 30 วนเพอการตรวจสอบ

ยอนหลงได 5.11. สามารถสง Alert เกยวกบ Location ของ Client เมออปกรณมการเคลอนไหว อปกรณหายไป

จากระบบ หรอ อปกรณเขาออกจากบรเวณทกาหนด 5.12. ตองสามารถบรหารจดการอปกรณดวย SSH, SNMPv1, v2c และ v3 5.13. อปกรณตองสามารถทางานรวมกบซอฟแวรบรหารจดการระบบ Wireless LAN ทนาเสนอได 5.14. อปกรณตองไดรบมาตรฐานความปลอดภย UL และ EN เปนอยางนอย

Page 71: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 9 หนา 1 

บทท 9

การสงมอบและทดสอบการตรวจรบ (Delivery and Acceptance Test)

Page 72: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 9 หนา 2 

1. การทดสอบประส ทธภาพระบบเครอขายทนาเสนอ

คณะกรรมการประกวดราคา ขอสงวนสทธในการขอทดสอบประสทธภาพของอปกรณทนาเสนอ หากคณะกรรมการฯ พจารณาแลวเหนวาสมควรดาเนนการทดสอบ ผเสนอราคาตองจดหาอปกรณทใชในการทดสอบทงหมดตามทคณะกรรมการฯ กาหนด โดยระบบทนามาทดสอบจะตองเปนรนเดยวกบระบบทนาเสนอ และผเสนอราคาตองรบผดชอบคาใชจายท เกดขนทงหมด การตดสนของ คณะกรรมการฯ ถอวาเปนทสนสด ไมวากรณใดๆทงสน 2. การดาเนนการตดตงระบบ

2.1. การดาเนนการตดตงระบบจะตองดาเนนการตดตงตามแบบทไดดาเนนการออกแบบใวหรอตามทสกอ.กาหนดกรณมเหตจาเปนตองแกไขแบบตองไดรบอนมตจากคณะกรรมการตรวจรบกอนอยางนอย 5 วนทาการ

2.2. วสดอปกรณหรอระบบใดๆทจาเปนตองใชหรอเพมเตมภายหลงเพอใหระบบสามารถทางานไดด และมประสทธภาพ ผชนะประกวดราคาจะตองเปนผรบผดชอบในการดาเนนการจดหาและรบผดชอบคาใชจายทเกดขน

2.3. ในกรณทสถานหรอโหนดใดๆมปญหาในเรองของระบบไฟฟากาลงทจายใหกบระบบสอสารทตดตงใหมผชนะการประกวดราคาจะตองรบผดชอบในการดาเนนการจดหาพรอมตดตงและรบผดชอบคาใชจายท เกดขน

2.4. ผชนะการประกวดราคาจะตองดาเนนการถายภาพการดาเนนงานการตดตงระบบ ตงแตการขนยายอปกรณจนถงตดตงเรยบรอยในแตละสถานทมาดวยโดยแยกเปนหมวดหม ใหชดเจน

2.5. ผชนะการประกวดราคาจะตองดาเนนการจดทา Label และการจดเกบสายสาหรบสายและระบบตางๆตามมาตราฐานของการทา Cable และ Label Management

2.6. ผชนะการประกวดราคาจะตองไปดาเนนการประสานงาน สารวจ สถานท ตดตงตามสถานท ทจะตองตดตงอปกรณและระบบ

2.7. ผทชนะการเสนอราคาจะตองดาเนนการออกแบบและตดตงระบบใหสามารถทางานรวมกบระบบเดมไดอยางสมบรณและมประสทธภาพหากตองมการเพมอปกรณหรอระบบอนเพอใหระบบทางานไดผทชนะการเสนอราคาจะตองรบผดชอบคาใชจายทเกดขนทงหมดไมวากรณ ใดๆทงสน

2.8. ผทชนะการเสนอราคาจะตองดาเนนการตดตงระบบสายดน (Ground Cable) สาหรบระบบไฟฟาและสายดนสาหรบระบบสอสาร (Communication Ground) สาหรบทกระบบอปกรณทตดตง

Page 73: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 9 หนา 3 

2.9. ระบบไฟฟาสารองทใชในการตดตงผชนะการประกวดราคาจะตองรบผดชอบในการดาเนนการจดหาพรอมตดตงและรบผดชอบคาใชจายทเกดขนโดยระบบตองรองรบการใชงานไดอยางนอยตามคณสมบตของระบบไฟฟาสารองตอเนองกรณทมปญหาเรองการจายของระบบไฟฟาหลก

3. การทดสอบระบบ (Acceptance Test Procedure) ผชนะการประกวดราคาจะตองเสนอเอกสารAcceptance Test Procedure (ATP) ซง

ประกอบดวยรายละเอยดการทดสอบอยางนอยตอไปน 3.1. รายละเอยดของอปกรณทตองใช และ Configuration Diagram ทงหมดของการตรวจการ

รบ รวมทงระยะเวลาทใชในแตละขนตอนของการตรวจรบ 3.2. ขอมลวธการ และขนตอนการตรวจรบของแตละอปกรณ และระบบโดยละเอยดตาม

แนวทางในเอกสารขอกาหนดดานเทคนค 3.3. ตารางการยอมรบขอกาหนดซงเพมคอลมนแสดงเลขอางองตามขนตอนการตรวจรบเพอ

แสดงวาขนตอนการตรวจรบใดมการพสจน หรอแสดงใหเหนวาทาไดตามขอกาหนดใด หากขอใดในเอกสารการยอมรบขอกาหนดของผชนะการประกวดราคามการอธบายความสามารถหรอคณสมบตเพมเตมผชนะการประกวดราคาจะตองแสดงการทดสอบเพมเตมตามนนดวย

3.4. จดทาตารางและบนทกผลการทดสอบเชนพารามเตอรทกาหนดในขนตอนตางๆ กบคาแสดงผลลพธเพอใหคณะกรรมการตรวจรบฯตรวจสอบ

3.5. ในระหวางการตรวจรบสกอ.สงวนสทธทจะขอใหผชนะการประกวดราคาทาการทดสอบเพมเตมหากเหนวาเปนสวนทเกยวของกบการทางานของอปกรณ หรอระบบตามขอกาหนดในสญญา

3.6. สกอ. โดยคณะกรรมการตรวจรบฯ จะดาเนนการตรวจการรบเมอผชนะการประกวดราคาไดตดตงอปกรณของระบบเสรจเปนทเรยบรอย การตรวจการรบระบบหรออปกรณดงกลาวผชนะการประกวดราคาตองเปนผดาเนนการตางๆ ทงสน โดยคณะกรรมการตรวจรบฯ จะเปนเพยงผตรวจสอบความถกตองเทานน และการทดสอบทางเทคนคเพอตรวจรบน ผชนะการประกวดราคาตองเปนผรบผดชอบในการจดหาเครองมอทดสอบทตองใชทงหมด

3.7. การตรวจรบจะตองประกอบดวยการทดสอบอยางนอยดงหวขอตอไปน 3.7.1. เสนอรายงานการทดสอบประกอบดวย Integration Test ของระบบยอยและ

System Test ของทงระบบ 3.7.2. การทดสอบระบบบรหารเครอขาย(Network Management System)

Page 74: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 9 หนา 4 

3.7.3. เสนอรายงานการทดสอบการทางานของระบบตามภาระงานปกตอยางตอเนองไมนอยกวา 6 ชวโมง

3.7.4. การทดสอบโดยรวมของระบบ (Overall System Test) 3.8. การทดสอบโดยรวมของระบบตองรวมถงการทดสอบความสามารถของระบบการ

ทางานสมพนธกนอยางมประสทธภาพของอปกรณในระบบและการทางานรวมกนระหวางระบบเดมของ สกอ. กบระบบใหมท ผชนะการประกวดราคาตดตง

3.9. หากการทดสอบในขนตอนใดๆ ดงกลาวขางตนไมผานการทดสอบ และภายหลงแกไขขอบกพรองเสรจแลว ผชนะการประกวดราคาจะตองแจงรายละเอยดสาเหต ของปญหาใหคณะกรรมการตรวจการรบพจารณากอนเรมทดสอบใหมคณะกรรมการตรวจรบฯ สงวนสทธทจะใหผชนะการประกวดราคาทดสอบเฉพาะรายการทแกไขแลวหรอทดสอบรายการใดตามทคณะกรรมการตรวจรบฯ เหนวาเหมาะสม

3.10. อปกรณหรอระบบทเสนอทงหมดจะถอวาผานการตรวจรบกตอเมอการทดสอบการทางานตางๆ ของอปกรณหรอระบบ ดงกลาวขางตนเสรจสมบรณทกรายการ จากนนผ ชนะการประกวดราคาจะตองทารายงานขอมลและผลของการตรวจรบนาสงคณะกรรมการตรวจรบฯ

Page 75: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 10 หนา 1

บทท 10

เอกสารแนบทาย

Page 76: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 10 หนา 2

Page 77: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 10 หนา 3

Page 78: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 10 หนา 4

Page 79: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 10 หนา 5

Page 80: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 10 หนา 6

Page 81: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 10 หนา 7

Page 82: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 10 หนา 8

Page 83: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 11 หนา 1

บทท 11

ตวอยางเอกสารแผนบรหารงานโครงการ

Page 84: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 11 หนา 2

Page 85: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 11 หนา 3

Page 86: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 11 หนา 4

Page 87: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 11 หนา 5

Page 88: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 11 หนา 6

Page 89: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 11 หนา 7

Page 90: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 11 หนา 8

Page 91: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 11 หนา 9

Page 92: (UniNet) 2553 ……. ี่ 2553 1

ขอบเขตของงาน (TOR) UniNet ป 2553 บทท 11 หนา 10