of 5 /5
คิดบวก เราตางคนตางมีชีวิตอยู เราตางสูดิ้นรนเพื่อคนหา เราตางเจ็บตางช้ําเปนธรรมดา เราตางควาไขวฝนอันวิไล ซอมแผนฉุกเฉินจา ในวันเสารที27 พฤศจิกายนที่ผานมาทาง บริษัทไดมีการจัดอบรมซอมแผนฉุกเฉินขึ้นทีหองประชุม SPI ในการอบรมไดมีการสาธิต วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบภัย การซอมดับเพลิง แกสรั่วและการใชถังดับเพลิง ที่ถูกวิธี บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด จัดทําโดย แผนกสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ฉบับที 11/2553 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2553 ประชาสัมพันธ * ขอเชิญพี่นองชาว ETC เขารวมกิจกรรม ISO Day ในวันเสาร ที18 ธันวาคม 2553 แลว อยาลืมมารวมสนุกดวยกันเยอะๆนะคะ * มาออกกําลังกายยืดเสนยืดสายดวยกันทุก วันเถอะคะตอนเชา 10.00 . บาย 15.00 . พอของแผนดิน วันพอแหงชาติ ไดจัดใหมีขึ้นครั้งแรกใน วันที5 ธันวาคม .. 2523 ซึ่งเปนวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที9 พระองคทรงเปน " พอ" ตัวอยางของ ปวงชนชาวไทยที่เปยมลนดวยพระเมตตากรุณา ทรงหวงใยอยางหาที่เปรียบมิได ซึ่งในวันที5 ของ ทุกๆ จะมีการประดับธงชาติในทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนสถานที่ราชการ โรงเรียน บริษัท และ บานเรือน เพื่อถวายพระพรใหพระองคทรงมีพระ ชนมายุยิ่งยืนนาน และยังมีการทําความสะอาด หมูบาน ถนน และประดับรูปของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวไวที่หนาบริษัทหรือหนวยงานตางๆ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ เจาอยูหัวดวยและอยาลืมทําความดีเพื่อพอนะคะ อง.....อกบาน คุยหนาบาน

ISO Newsletter ฉบับที่ 11/2553 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

Embed Size (px)

DESCRIPTION

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด จัดทำโดย แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

Text of ISO Newsletter ฉบับที่ 11/2553...

Page 1: ISO Newsletter ฉบับที่ 11/2553 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

คิดบวก

เราตางคนตางมีชีวิตอยู เราตางสูด้ินรนเพื่อคนหา

เราตางเจ็บตางช้ําเปนธรรมดา เราตางควาไขวฝนอันวิไล

ซอมแผนฉุกเฉินจา

ในวันเสารที่ 27 พฤศจิกายนที่ผานมาทาง บริษัทไดมีการจัดอบรมซอมแผนฉุกเฉินขึ้นที ่หองประชุม SPI ในการอบรมไดมีการสาธิต วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบภัย การซอมดับเพลิง แกสรั่วและการใชถังดับเพลิง ที่ถูกวิธ ี

บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด

จัดทําโดย แผนกสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ฉบับที่ 11/2553 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2553

ประชาสัมพันธ * ขอเชิญพี่นองชาว ETC เขารวมกิจกรรม ISO Day ในวันเสาร ที่ 18 ธนัวาคม 2553 แลวอยาลืมมารวมสนุกดวยกันเยอะๆนะคะ * มาออกกําลังกายยืดเสนยืดสายดวยกันทุกวันเถอะคะตอนเชา 10.00 น. บาย 15.00 น.

พอของแผนดิน

วันพอแหงชาติ ไดจัดใหมีขึ้นคร้ังแรกในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 ซ่ึงเปนวันเฉลมิพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 พระองคทรงเปน " พอ" ตัวอยางของปวงชนชาวไทยที่เปยมลนดวยพระเมตตากรุณา ทรงหวงใยอยางหาที่เปรียบมิได ซ่ึงในวันที่ 5 ของทุกๆ ป จะมีการประดับธงชาตใินทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนสถานที่ราชการ โรงเรียน บริษทั และบานเรือน เพื่อถวายพระพรใหพระองคทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และยังมีการทําความสะอาดหมูบาน ถนน และประดับรูปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไวที่หนาบริษัทหรือหนวยงานตางๆเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวดวยและอยาลืมทําความดีเพื่อพอนะคะ

มอง.....นอกบาน คุยหนาบาน

Page 2: ISO Newsletter ฉบับที่ 11/2553 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

ขับรถใหถูกทา ชวยรักษาหลัง

การขับขี่รถยนตนานๆ เปนปจจัยตัวหนึ่ง ที่ทําใหเกิดอาการปวดหลัง ไดอยางมากทีเดียว

โดยทั่วไป หลังคนเรามีกระดูกเปนปลองๆ เชื่อมตอระหวางปลองดวยหมอนรองกระดูก ที่หลายคน

คงรูจักกันดี เจาหมอนที่วาน้ีเปนตัวรับแรงที่มากระทบกระทั่ง เปนทั้งล็อค และสปริงในตัวเดียวกัน

ไปเลย และแบงเบาภาระแรงที่จะไปกระแทกเอาทอนกระดูกสันหลังไป มีคนศึกษาไววา ในทานอน

แรงที่มาลงที่หมอนรองกระดูกจะต่ําสุด แลวสูงขึ้นในทายืน นาแปลกที่วาแรงดังกลาว กลับเพิ่มขึ้นไป

อีกในทาน่ังและยังมีการศึกษาตอ โดยพบวาในทาน่ังน้ัน เม่ือปรับพนักพิงเอียงไมเทากัน แรงที่วาก็

ไมเทากันดวย ถาต้ังพนัก 90 องศา แรงจะสูงกวา เอียงพนักลง (ดูไดอะแกรม) และการมีตัวดันหลัง

(lumbar support) ก็ยิ่งชวยลดแรงในหมอนรองกระดูกลง ถามีแรงมากๆมากดที่หมอนรองกระดูก

บอยๆ ก็จะทําใหมันชํารุดสึกหรอเร็วขึ้น อาจจะพาลทะลุปรุโปรงออกมา สรางความวุนวายใหเจาของ

หลังได หรือแมจะไมเคลื่อนออกมา แตสะสมไปเรื่อยๆ ก็จะทําใหกระดูกสันหลังเสื่อมเร็วขึ้น และยัง

ทําใหกลามเนื้อหลังทํางานมาก เกิดอาการเมื่อยลาเรื้อรัง ทาที่ชวยถนอมหลังในการขับรถ คือทาที่ปรับพนักใหเอียง

ไปประมาณ 110-120 องศาและมี lumbar support

ดุนที่หลัง แตก็ตองพิจารณาระยะชวงแขน ถึงพวงมาลัย

และระยะชวงขา ใหมีการงอขอศอกและขอเขาที่พอเหมาะดวยดังน้ัน รถที่คํานึงถึง

การออกแบบตามหลัก เออรโกโนมิคส จริงๆ ตองสามารถปรับ

ตําแหนง ไดทั้งมุมเอียงพนัก เดินหนาถอยหลัง และความสูงตํ่า

ของที่น่ังดวย รวมทั้งตองปรับระยะใกลไกล และระยะสูงตํ่าของ

พวงมาลัยได ถึงจะเปนของแท

สาระนารู : ดานความปลอดภัย

Page 3: ISO Newsletter ฉบับที่ 11/2553 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

เพนกวินแอนตารกติกาเผชิญกับภาวะโลกรอน ไมเพียงแตหมีขั้วโลกที่มหาสมุทรอารกติกขั้วโลกเหนือเทานั้นที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากน้ําแข็งละลายเพราะภาวะโลกรอน เพนกวิน 4 สายพันธุ ในทวีปแอนตารกติก ขั้วโลกใต ก็กําลังประสบกับชะตากรรมเชนเดียวกัน แมวาอัตราการละลายของน้ําแข็งที่นั่นจะนอยกวาก็ตาม เพนกวินมีถิ่นอาศัยในซีกโลกใต ตั้งแตเกาะกาลาปากอส นอกชายฝงทางตอนใตทวีปแอฟริกาไปจนถึงทวีปแอนตารกติกและนิวซีแลนด เพนกวนิแอฟรกิา (African Penguins) หรือแบลคฟุต (Blackfooted Penguins) มีถิ่นอาศัยบนเกาะ 24 แหง นอกชายฝงทางตอนใตของทวีปแอฟริกามีจํานวนลดลงจาก 575,000 ตัวตั้งแตตนทศวรรษที่ 1900 เหลือเพียง 178,000 ตัว ในปจจุบัน สาเหตุใหญคือมนุษยเก็บไขของพวกมันนับลานฟองตอปและผลกระทบจากคราบน้ํามันในทะเล

เพนกวนิ ร็อคฮอปเปอร (Rockhopper Penguins) ซึ่งมีถิ่นอาศัยบนเกาะในเขตแอนตารกติกา และมีมากที่สุดบนเกาะฟอลคแลนด มีจํานวนลดลงอยางมาก จาํนวนคูผสมพันธุของเพนกวินร็อคฮอปเปอร ในเกาะเพียงเกาะเดียว เหลืออยูประมาณ 100,000 คู จากจํานวน 1.4 ลานคู ในทศวรรษที่ 1940 สาเหตุจากอุณหภูมิของน้ําทะเลที่สูงขึ้น เพนกวนิกาลาปากอส

(Galapagos penguins) ซึ่งมีถิ่นอาศัยอยูบนเกาะกาลาปากอสและเกาะอิสซาเบลลาลมตายลงประมาณ 77% เพราะขาดอาหารจากปรากฏการณ เอล นิโน ในระหวางป 1982-1983 ปจจุบันเพนกวินกาลาปากอสเหลืออยูเพียง 15,000 ตัว และมีจํานวนคูผสมพันธุเพียง 800 คูเทานั้น นอยที่สุดในบรรดานก

เพนกวินทุกสายพันธุ เพนกวนิเอมเพอเรอร (Emperor Penguins) ในบริเวณเทอเรอเดลี ของทวีปแอนตารกติกามีจํานวนลดลงมากกวาครึ่งหนึ่งในระยะเวลามากกวา 50 ปที่ผานมาสาเหตุจากอุณหภูมิของน้ําทะเลในมหาสมทุรใตเพิ่มขึ้นตั้งแตปลายทศวรรษที่ 1970 ทําใหน้ําแข็งละลาย

นานาสาระ : สิ่งแวดลอม

Page 4: ISO Newsletter ฉบับที่ 11/2553 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

หลายคนอาจสงสัยวาเลข ISO ที่เราเห็นกันคุนตา เชน ISO 9001, ISO 9002 มันแตกตางกันอยางไร ตัวเลขดังกลาวถูกกําหนดขึ้นเพื่อการแบงแนวทางและวิธีการในการบริหารองคกร ดังนี้ ISO 9000 คือ การจัดระบบการบริหารเพือ่ประกันคุณภาพ ที่สามารถ ตรวจสอบไดโดยผานระบบเอกสาร ISO 9001 เปนมาตรฐานระบบคณุภาพ ซึ่งกํากับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ISO 9002 มาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกํากับดูแลเฉพาะการผลิต การ ติดตั้งและการบริการ ISO 9003 เปนมาตรฐานระบบคณุภาพ ซึ่งกํากับดูแลเรื่องการตรวจ และ การทดสอบขั้นสุดทาย ISO 9004 เปนแนวทางในการบริหารงานคุณภาพ เพื่อใหเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดโดยเปนขอแนะนํา ในการจัดการในระบบ คณุภาพ ซึ่งจะมีการกําหนดยอยในแตละประเภทธุรกิจ

นานาสาระนานาสาระนานาสาระ : IIISSSOOO 999000000111

Page 5: ISO Newsletter ฉบับที่ 11/2553 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

ETC GOSSIP ซอมแผนฉุกเฉิน........

คนกลางสบายอยูคนเดียวเลยนะจะเนี่ย!!!!แตเพื่อนขางๆซินาสงสาร...

แหม!!ตั้งใจฟงกันจริงๆเลย นะจะเนี่ย

อรอยอยูคนเดียวเลยนะคาพี่รัน

รอนครับรอน!!!!อยูใกลสาวๆแลวผมรอนทุกทีเลยครับ..ขอผมซับเหงื่อกอนนะครับ

แตละคนสนใจครูฝกกันเหลือเกิน555+++

พี่.....หนูขอน้ํา 2 แกวคะ