of 37 /37
บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบ ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ ฝ ฝฝฝฝฝฝ ฝฝฝฝ บบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ

Saving 2553

  • Upload
    starscr

  • View
    43

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Saving 2553

Page 1: Saving 2553

บั�ญชี�เงิ�นออมประจำ��ป� ๒๕๕๓

ฝ่�ายทรั�พยากรับุ�คคล ธนาคารัแห่�งปรัะเทศไทย ๑ มกรัาคม ๒๕๕๓

พระสย�มเทว�ธิ�ร�ชีคำ��สอนของิพ�อ

ปร�ชีญ�ของิเศรษฐกิ�จำพอเพ�ยงิ

Page 2: Saving 2553

พระสย�มเทว�ธิ�ร�ชี เทพท�#ให้&คำว�มคำ'&มคำรองิประเทศไทย

ทรงิส�ยธิ'ร��เฉว�ยนบั��จำ�กิซ้&�ยม�ขว�ต�มแบับัพร�ห้มณ์. ประท�บับันโล่�ตร�แผ่�นดิ�น ห้�นพระพ�กิตร.ไปท�งิเบั34องิขว�

พระห้�ตถ์.ซ้&�ยทรงิพระแสงิธิ�รพระกิร แล่ะทรงิถ์'งิเงิ�นในพระห้�ตถ์.ขว� ห้ม�ยถ์6งิกิ�รป7องิกิ�นแล่ะคำ'มกิ�รเงิ�นของิประเทศ

Page 3: Saving 2553

เทพท�#ให้&คำว�มคำ'&มคำรองิประเทศไทย ทรงิส�ยธิ'ร��เฉว�ยนบั��จำ�กิซ้&�ยม�ขว�ต�มแบับัพร�ห้มณ์.

ประท�บับันโล่�ตร�แผ่�นดิ�น ห้�นพระพ�กิตร.ไปท�งิเบั34องิขว� พระห้�ตถ์.ซ้&�ยทรงิพระแสงิธิ�รพระกิร แล่ะทรงิถ์'งิเงิ�นในพระห้�ตถ์.ขว�

ห้ม�ยถ์6งิกิ�รป7องิกิ�นแล่ะคำ'มกิ�รเงิ�นของิประเทศ

Page 4: Saving 2553

คำ��สอนของิพ�อ

พรัะรัาชดำ ารั�ส พรัะรัาชทานแก�คณะบุ�คคลต่�าง ๆ ท%&เข้(าเฝ่)าฯ ถวายช�ยมงคล เน-&องในโอกาสว�นเฉล2มพรัะชนมพรัรัษา

ณ ศาลาดำ�ส2ดำาล�ย สวนจิ2ต่รัลดำาฯ พรัะรัาชว�งดำ�ส2ต่ ว�นศ�กรั5 ท%& ๔ ธ�นวาคม ๒๕๔๑

"... คำนเร�ถ์&�พอในคำว�มต&องิกิ�ร กิ8ม�คำว�มโล่ภน&อย เม3#อม�คำว�มโล่ภน&อยกิ8เบั�ยดิเบั�ยนคำนอ3#นน&อย. ถ์&�ท'กิประเทศม�คำว�มคำ�ดิ - อ�นน�4ไม�ใชี�เศรษฐกิ�จำ

ห้ม�ยคำว�มว�� พอประม�ณ์ ไม�ส'ดิโต�งิ ไม�โล่ภอย��งิม�กิ คำนเร�กิ8อย:�เป;นส'ข พอเพ�ยงิน�4อ�จำจำะม�ม�กิ อ�จำจำะม�ของิห้ร:ห้ร�กิ8ไดิ& แต�ว��ต&องิไม�ไปเบั�ยดิเบั�ยนคำนอ3#น

ต&องิให้&พอประม�ณ์ต�มอ�ตภ�พ พ:ดิจำ�กิ8พอเพ�ยงิ ท��อะไรกิ8พอเพ�ยงิ ปฏิ�บั�ต�ตนกิ8พอเพ�ยงิ

Page 5: Saving 2553

พรัะรัาชดำ ารั�ส พรัะรัาชทานแก�คณะบุ�คคลต่�าง ๆ ท%&เข้(าเฝ่)าฯ ถวายช�ยมงคล เน-&องในโอกาสว�นเฉล2มพรัะชนมพรัรัษา

ณ ศาลาดำ�ส2ดำาล�ย สวนจิ2ต่รัลดำาฯ พรัะรัาชว�งดำ�ส2ต่ ว�นศ�กรั5 ท%& ๔ ธ�นวาคม ๒๕๔๑

คำนเร�ถ์&�พอในคำว�มต&องิกิ�ร กิ8ม�คำว�มโล่ภน&อย เม3#อม�คำว�มโล่ภน&อยกิ8เบั�ยดิเบั�ยน- อ�นน�4ไม�ใชี�เศรษฐกิ�จำ - ม�คำว�มคำ�ดิว��ท��อะไรต&องิพอเพ�ยงิ

ห้ม�ยคำว�มว�� พอประม�ณ์ ไม�ส'ดิโต�งิ ไม�โล่ภอย��งิม�กิ คำนเร�กิ8อย:�เป;นส'ข. พอเพ�ยงิน�4อ�จำจำะม�ม�กิ อ�จำจำะม�ของิห้ร:ห้ร�กิ8ไดิ& แต�ว��ต&องิไม�ไปเบั�ยดิเบั�ยนคำนอ3#น.

ต&องิให้&พอประม�ณ์ต�มอ�ตภ�พ พ:ดิจำ�กิ8พอเพ�ยงิ ท��อะไรกิ8พอเพ�ยงิ ปฏิ�บั�ต�ตนกิ8พอเพ�ยงิ ...”

Page 6: Saving 2553

ปร�ชีญ�ของิเศรษฐกิ�จำพอเพ�ยงิ

ความพอเพ%ยง จิะต่(องปรัะกอบุดำ(วย ๓ ค�ณล�กษณะ ดำ�งน%7

“ ”เศรษฐกิ�จำพอเพ�ยงิ เป8นปรั�ชญาท%&พรัะบุาทสมเดำ:จิพรัะเจิ(าอย;�ห่�วทรังม%พรัะรัาชดำ ารั�สช%7แนะแนวทางการัดำ าเน2นช%ว2ต่ แก�พสกน2กรัชาวไทยมาโดำยต่ลอดำนานกว�า ๓๐ ป= ต่�7งแต่�ก�อนเก2ดำว2กฤต่การัณ5ทางเศรัษฐก2จิ และเม-&อภายห่ล�งไดำ(ทรังเน(นย 7า

แนวทางแก(ไข้เพ-&อให่(รัอดำพ(น และสามารัถดำ ารังอย;�ไดำ(อย�างม�&นคงและย�&งย-นภายใต่(กรัะแสโลกาภ2ว�ต่น5และความเปล%&ยนแปลงต่�าง ๆ ซึ่B&งสามารัถ น าใช(ไดำ(ในท�กรัะดำ�บุต่�7งแต่�รัะดำ�บุครัอบุครั�ว รัะดำ�บุช�มชนจินถBงรัะดำ�บุรั�ฐ

คำว�มพอเพ�ยงิ ห่มายถBง ความพอปรัะมาณ ความม%เห่ต่�ผล รัวมถBงความจิ าเป8นท%&จิะต่(องม%รัะบุบุภ;ม2ค�(มก�นในต่�วท%&ดำ% พอสมควรั ต่�อการัม%ผลกรัะทบุใดำ ๆ อ�นเก2ดำจิากการัเปล%&ยนแปลงท�7งภายนอก และภายใน ท�7งน%7จิะต่(องอาศ�ยความรัอบุรั; (

ความรัอบุคอบุ และความรัะม�ดำรัะว�งอย�างย2&ง ในการัน าว2ชาการัต่�าง ๆ มาใช(ในการัวางแผนและการัดำ าเน2นการัท�กข้�7นต่อน และข้ณะเดำ%ยวก�นจิะต่(องเสรั2มสรั(างพ-7นฐานจิ2ต่ใจิข้องคนในชาต่2 โดำยเฉพาะเจิ(าห่น(าท%&ข้องรั�ฐ น�กทฤษฎี%และน�กธ�รัก2จิ

ในท�กรัะดำ�บุให่(ม%ส านBกใน ค�ณธรัรัม ความซึ่-&อส�ต่ย5ส�จิรั2ต่ และให่(ม%ความรั; (ท%&เห่มาะสม ในการัดำ าเน2นช%ว2ต่ดำ(วยความอดำทน ความเพ%ยรั ม%สต่2 ปEญญา และความรัอบุคอบุ เพ-&อให่(สมดำ�ลและพรั(อมต่�อการัรัองรั�บุการัเปล%&ยนแปลงอย�างรัวดำเรั:วและ

กว(างข้วางท�7งดำ(านว�ต่ถ� ส�งคม ส2&งแวดำล(อม และว�ฒนธรัรัมจิากโลกภายนอกไดำ(เป8นอย�างดำ%

คำว�มพอประม�ณ์ ห่มายถBง ความพอดำ% ท%&ไม�น(อยเก2นไปและไม�มากเก2นไป อาจิจิะม%ข้องห่รั;ห่รัาก:ไดำ( แต่�ว�าต่(องไม�เบุ%ยดำเบุ%ยนต่นเองและผ;(อ-&น ไม�ใช(จิ�ายเก2นก าล�งความสามารัถในการัห่ารัายไดำ(ข้องต่น

ไม�โลภ ไม�ท าลายส2&งแวดำล(อม

คำว�มม�เห้ต'ผ่ล่ ห่มายถBง การัต่�ดำส2นใจิเก%&ยวก�บุรัะดำ�บุข้องความพอเพ%ยงน�7น จิะต่(องเป8นไปอย�างสมเห่ต่�สมผล โดำยพ2จิารัณาจิากเห่ต่�ปEจิจิ�ยท%&เก%&ยวข้(อง ต่ลอดำจินค านBงถBงผลท%&คาดำว�าจิะเก2ดำข้B7นจิากการักรัะท าน�7น ๆ อย�างรัอบุคอบุ

เช�น ค2ดำก�อนใช( ส2&งใดำจิ าเป8นห่รั-อไม�จิ าเป8น ใช(จิ�ายอย�างปรัะห่ย�ดำ ไม�เล�นการัพน�น ห่รั-อเสพส2&งเสพต่2ดำ เป8นต่(น

กิ�รม�ภ:ม�คำ'&มกิ�นท�#ดิ�ในต�ว ห่มายถBง การัเต่รั%ยมต่�วให่(พรั(อมรั�บุผลกรัะทบุและความเส%&ยงจิากการัเปล%&ยนแปลง ดำ(านต่�าง ๆ ท%&คาดำว�าจิะเก2ดำข้B7นในอนาคต่ เช�น การัเก:บุออมเง2นไว(ใช( เม-&อเกษ%ยณอาย�จิากการัท างาน

ห่รั-อใช(ในยามฉ�กเฉ2น การัป)องก�นความเส%&ยงในรั;ปแบุบุต่�าง ๆ การัออกก าล�งกายดำ;แลรั�กษาส�ข้ภาพกายใจิ ให่(แข้:งแรัง การัท าบุ�ญห่รั-อแบุ�งปEนให่(ความช�วยเห่ล-อซึ่B&งก�นและก�น และความสาม�คค%

ท�7งน%7 การัต่�ดำส2นใจิและการัดำ าเน2นก2จิกรัรัมต่�าง ๆ ให่(พอเพ%ยง ต่(องอาศ�ยความรั; (และค�ณธรัรัมเป8นพ-7นฐาน ปรัะกอบุอาช%พท%&ส�จิรั2ต่ ดำ(วยความข้ย�นห่ม�&นเพ%ยรั ใช(สต่2ปEญญาในการัต่�ดำส2นใจิต่�าง ๆ พ2จิารัณาดำ(วยความรัอบุคอบุ

และย-นห่ย�ดำในความถ;กต่(องต่ามห่ล�กว2ชา ห่ากเรัาท�กคนสามารัถปฏิ2บุ�ต่2ต่นไดำ(อย�างครับุถ(วน ปรัะโยชน5ส�ข้จิะเก2ดำต่�อต่นเองและส�งคมปรัะเทศชาต่2

Page 7: Saving 2553

การัจิ�ดำท าบุ�ญช%เง2นออมครั�วเรั-อน บุ�นทBกรัายรั�บุและรัายจิ�ายอย�างสม &าเสมอ โดำยแบุ�งห่มวดำห่ม;�อย�างช�ดำเจิน เป8นว2ธ%การัห่นB&งท%&จิะช�วยต่รัวจิสอบุพฤต่2กรัรัมการัใช(จิ�ายข้องครัอบุครั�วว�า ม%การัใช(จิ�ายอย�างม%เห่ต่�ผลต่ามความจิ าเป8น

พอเห่มาะก�บุรัายรั�บุข้องครัอบุครั�วห่รั-อไม� ห่ากสามารัถปรั�บุเปล%&ยนพฤต่2กรัรัมการับุรั2โภค ลดำรัายจิ�ายท%&ไม�จิ าเป8น ห่รั-อฟุ้� )งเฟุ้)อเก2นต่น รัวมท�7งม��งม�&นสะสมเง2นออมต่ามเป)าห่มายข้องต่น จิะสามารัถสรั(างรัากฐานช%ว2ต่ท%&ม� &นคง

เป8นภ;ม2ค�(มก�นท%&ดำ%ส าห่รั�บุช%ว2ต่ในอนาคต่เก2ดำความพอเพ%ยงในว2ถ%ปฏิ2บุ�ต่2อย�างแท(จิรั2ง

Page 8: Saving 2553

ปร�ชีญ�ของิเศรษฐกิ�จำพอเพ�ยงิ

เป8นปรั�ชญาท%&พรัะบุาทสมเดำ:จิพรัะเจิ(าอย;�ห่�วทรังม%พรัะรัาชดำ ารั�สช%7แนะแนวทางการัดำ าเน2นช%ว2ต่ แก�พสกน2กรัชาวไทยมาโดำยต่ลอดำนานกว�า ๓๐ ป= ต่�7งแต่�ก�อนเก2ดำว2กฤต่การัณ5ทางเศรัษฐก2จิ และเม-&อภายห่ล�งไดำ(ทรังเน(นย 7า

แนวทางแก(ไข้เพ-&อให่(รัอดำพ(น และสามารัถดำ ารังอย;�ไดำ(อย�างม�&นคงและย�&งย-นภายใต่(กรัะแสโลกาภ2ว�ต่น5และความเปล%&ยนแปลงต่�าง ๆ ซึ่B&งสามารัถ น าใช(ไดำ(ในท�กรัะดำ�บุต่�7งแต่�รัะดำ�บุครัอบุครั�ว รัะดำ�บุช�มชนจินถBงรัะดำ�บุรั�ฐ

ห่มายถBง ความพอปรัะมาณ ความม%เห่ต่�ผล รัวมถBงความจิ าเป8นท%&จิะต่(องม%รัะบุบุภ;ม2ค�(มก�นในต่�วท%&ดำ% พอสมควรั ต่�อการัม%ผลกรัะทบุใดำ ๆ อ�นเก2ดำจิากการัเปล%&ยนแปลงท�7งภายนอก และภายใน ท�7งน%7จิะต่(องอาศ�ยความรัอบุรั; (

ความรัอบุคอบุ และความรัะม�ดำรัะว�งอย�างย2&ง ในการัน าว2ชาการัต่�าง ๆ มาใช(ในการัวางแผนและการัดำ าเน2นการัท�กข้�7นต่อน และข้ณะเดำ%ยวก�นจิะต่(องเสรั2มสรั(างพ-7นฐานจิ2ต่ใจิข้องคนในชาต่2 โดำยเฉพาะเจิ(าห่น(าท%&ข้องรั�ฐ น�กทฤษฎี%และน�กธ�รัก2จิ

ในท�กรัะดำ�บุให่(ม%ส านBกใน ค�ณธรัรัม ความซึ่-&อส�ต่ย5ส�จิรั2ต่ และให่(ม%ความรั; (ท%&เห่มาะสม ในการัดำ าเน2นช%ว2ต่ดำ(วยความอดำทน ความเพ%ยรั ม%สต่2 ปEญญา และความรัอบุคอบุ เพ-&อให่(สมดำ�ลและพรั(อมต่�อการัรัองรั�บุการัเปล%&ยนแปลงอย�างรัวดำเรั:วและ

กว(างข้วางท�7งดำ(านว�ต่ถ� ส�งคม ส2&งแวดำล(อม และว�ฒนธรัรัมจิากโลกภายนอกไดำ(เป8นอย�างดำ%

ห่มายถBง ความพอดำ% ท%&ไม�น(อยเก2นไปและไม�มากเก2นไป อาจิจิะม%ข้องห่รั;ห่รัาก:ไดำ( แต่�ว�าต่(องไม�เบุ%ยดำเบุ%ยนต่นเองและผ;(อ-&น ไม�ใช(จิ�ายเก2นก าล�งความสามารัถในการัห่ารัายไดำ(ข้องต่น

ห่มายถBง การัต่�ดำส2นใจิเก%&ยวก�บุรัะดำ�บุข้องความพอเพ%ยงน�7น จิะต่(องเป8นไปอย�างสมเห่ต่�สมผล โดำยพ2จิารัณาจิากเห่ต่�ปEจิจิ�ยท%&เก%&ยวข้(อง ต่ลอดำจินค านBงถBงผลท%&คาดำว�าจิะเก2ดำข้B7นจิากการักรัะท าน�7น ๆ อย�างรัอบุคอบุ

เช�น ค2ดำก�อนใช( ส2&งใดำจิ าเป8นห่รั-อไม�จิ าเป8น ใช(จิ�ายอย�างปรัะห่ย�ดำ ไม�เล�นการัพน�น ห่รั-อเสพส2&งเสพต่2ดำ เป8นต่(น

ห่มายถBง การัเต่รั%ยมต่�วให่(พรั(อมรั�บุผลกรัะทบุและความเส%&ยงจิากการัเปล%&ยนแปลง ดำ(านต่�าง ๆ ท%&คาดำว�าจิะเก2ดำข้B7นในอนาคต่ เช�น การัเก:บุออมเง2นไว(ใช( เม-&อเกษ%ยณอาย�จิากการัท างาน

ห่รั-อใช(ในยามฉ�กเฉ2น การัป)องก�นความเส%&ยงในรั;ปแบุบุต่�าง ๆ การัออกก าล�งกายดำ;แลรั�กษาส�ข้ภาพกายใจิ ให่(แข้:งแรัง การัท าบุ�ญห่รั-อแบุ�งปEนให่(ความช�วยเห่ล-อซึ่B&งก�นและก�น และความสาม�คค%

ท�7งน%7 การัต่�ดำส2นใจิและการัดำ าเน2นก2จิกรัรัมต่�าง ๆ ให่(พอเพ%ยง ต่(องอาศ�ยความรั; (และค�ณธรัรัมเป8นพ-7นฐาน ปรัะกอบุอาช%พท%&ส�จิรั2ต่ ดำ(วยความข้ย�นห่ม�&นเพ%ยรั ใช(สต่2ปEญญาในการัต่�ดำส2นใจิต่�าง ๆ พ2จิารัณาดำ(วยความรัอบุคอบุ

และย-นห่ย�ดำในความถ;กต่(องต่ามห่ล�กว2ชา ห่ากเรัาท�กคนสามารัถปฏิ2บุ�ต่2ต่นไดำ(อย�างครับุถ(วน ปรัะโยชน5ส�ข้จิะเก2ดำ

Page 9: Saving 2553

ดำ(วยความปรัารัถนาดำ%ฝ่�ายทรั�พยากรับุ�คคล

ธนาคารัแห่�งปรัะเทศไทย ว ดำดำดำดำ ปปปป

การัจิ�ดำท าบุ�ญช%เง2นออมครั�วเรั-อน บุ�นทBกรัายรั�บุและรัายจิ�ายอย�างสม &าเสมอ โดำยแบุ�งห่มวดำห่ม;�อย�างช�ดำเจิน เป8นว2ธ%การัห่นB&งท%&จิะช�วยต่รัวจิสอบุพฤต่2กรัรัมการัใช(จิ�ายข้องครัอบุครั�วว�า ม%การัใช(จิ�ายอย�างม%เห่ต่�ผลต่ามความจิ าเป8น

พอเห่มาะก�บุรัายรั�บุข้องครัอบุครั�วห่รั-อไม� ห่ากสามารัถปรั�บุเปล%&ยนพฤต่2กรัรัมการับุรั2โภค ลดำรัายจิ�ายท%&ไม�จิ าเป8น ห่รั-อฟุ้� )งเฟุ้)อเก2นต่น รัวมท�7งม��งม�&นสะสมเง2นออมต่ามเป)าห่มายข้องต่น จิะสามารัถสรั(างรัากฐานช%ว2ต่ท%&ม� &นคง

เป8นภ;ม2ค�(มก�นท%&ดำ%ส าห่รั�บุช%ว2ต่ในอนาคต่เก2ดำความพอเพ%ยงในว2ถ%ปฏิ2บุ�ต่2อย�างแท(จิรั2ง

Page 10: Saving 2553

มกิร�คำม คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00 บั�ท คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00

2553 ร�ยร�บั ร�ยจำ��ยท�#จำ��เป;น ร�ยจำ��ยท�#ไม�จำ��เป;น ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ

ว�นท%& เง2นไดำ(ส�ทธ2 อ-&น ๆ อาห่ารั ค�าเช�าท%&พ�ก เครั-&องน��งห่�ม ค�ายา ดำอกเบุ%7ย

อ�จำอ�งิพพฤศ 1 ส 2 อ� 3 จำ 4 อ�งิ 5 พ 6 พฤ 7 ศ 8 ส 9 อ� 10 จำ 11 อ�งิ 12 พ 13 พฤ 14 ศ 15 ส 16 อ� 17 จำ 18 อ�งิ 19 พ 20 พฤ 21 ศ 22 ส 23 อ� 24 จำ 25 อ�งิ 26 พ 27 พฤ 28 ศ 29 ส 30 อ� 31 จำรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมท�4งิส�4น 0.00 0.00 0.00 0.00

ไฟุ้ฟุ้)า/ปรัะปา/โทรั ค�าพาห่นะ/น 7าม�น

ลอต่เต่อรั%&/ห่วย/พน�น

บุ�ห่รั%&/ข้องมBนเมา

ช ารัะต่(นห่น%7ส2นอ-&น

เล%7ยงดำ;บุ�พการั%

Page 11: Saving 2553

บั�ท ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ บั�นท6กิ

ท าบุ�ญ อ-&น ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

ใช(จิ�ายภายในครัอบุครั�ว

พ�กผ�อน/ท�องเท%&ยว

Page 12: Saving 2553

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ 0.00 บั�ท

Page 13: Saving 2553

กิ'มภ�พ�นธิ. คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00 บั�ท คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00

2553 ร�ยร�บั ร�ยจำ��ยท�#จำ��เป;น ร�ยจำ��ยท�#ไม�จำ��เป;น ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ

ว�นท%& เง2นไดำ(ส�ทธ2 อ-&น ๆ อาห่ารั ค�าเช�าท%&พ�ก เครั-&องน��งห่�ม ค�ายา ดำอกเบุ%7ย

อ�จำ 1 อ�งิ 2 พ 3 พฤ 4 ศ 5 ส 6 อ� 7 จำ 8 อ�งิ 9 พ 10 พฤ 11 ศ 12 ส 13 อ� 14 จำ 15 อ�งิ 16 พ 17 พฤ 18 ศ 19 ส 20 อ� 21 จำ 22 อ�งิ 23 พ 24 พฤ 25 ศ 26 ส 27 อ� 28 จำอ�งิพพฤศสอ�จำรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมท�4งิส�4น 0.00 0.00 0.00 0.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ

ไฟุ้ฟุ้)า/ปรัะปา/โทรั ค�าพาห่นะ/น 7าม�น

ลอต่เต่อรั%&/ห่วย/พน�น

บุ�ห่รั%&/ข้องมBนเมา

ช ารัะต่(นห่น%7ส2นอ-&น

เล%7ยงดำ;บุ�พการั%

Page 14: Saving 2553

บั�ท ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ บั�นท6กิ

ท าบุ�ญ อ-&น ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ 0.00 บั�ท

ใช(จิ�ายภายในครัอบุครั�ว

พ�กผ�อน/ท�องเท%&ยว

Page 15: Saving 2553

ม�น�คำม คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00 บั�ท คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00

2553 ร�ยร�บั ร�ยจำ��ยท�#จำ��เป;น ร�ยจำ��ยท�#ไม�จำ��เป;น ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ

ว�นท%& เง2นไดำ(ส�ทธ2 อ-&น ๆ อาห่ารั ค�าเช�าท%&พ�ก เครั-&องน��งห่�ม ค�ายา ดำอกเบุ%7ย

อ�จำ 1 อ�งิ 2 พ 3 พฤ 4 ศ 5 ส 6 อ� 7 จำ 8 อ�งิ 9 พ 10 พฤ 11 ศ 12 ส 13 อ� 14 จำ 15 อ�งิ 16 พ 17 พฤ 18 ศ 19 ส 20 อ� 21 จำ 22 อ�งิ 23 พ 24 พฤ 25 ศ 26 ส 27 อ� 28 จำ 29 อ�งิ 30 พ 31 พฤศสอ�จำรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมท�4งิส�4น 0.00 0.00 0.00 0.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ

ไฟุ้ฟุ้)า/ปรัะปา/โทรั ค�าพาห่นะ/น 7าม�น

ลอต่เต่อรั%&/ห่วย/พน�น

บุ�ห่รั%&/ข้องมBนเมา

ช ารัะต่(นห่น%7ส2นอ-&น

เล%7ยงดำ;บุ�พการั%

Page 16: Saving 2553

บั�ท ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ บั�นท6กิ

ท าบุ�ญ อ-&น ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ 0.00 บั�ท

ใช(จิ�ายภายในครัอบุครั�ว

พ�กผ�อน/ท�องเท%&ยว

Page 17: Saving 2553

เมษ�ยน คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00 บั�ท คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00

2553 ร�ยร�บั ร�ยจำ��ยท�#จำ��เป;น ร�ยจำ��ยท�#ไม�จำ��เป;น ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ

ว�นท%& เง2นไดำ(ส�ทธ2 อ-&น ๆ อาห่ารั ค�าเช�าท%&พ�ก เครั-&องน��งห่�ม ค�ายา ดำอกเบุ%7ย

อ�จำอ�งิพพฤ 1 ศ 2 ส 3 อ� 4 จำ 5 อ�งิ 6 พ 7 พฤ 8 ศ 9 ส 10 อ� 11 จำ 12 อ�งิ 13 พ 14 พฤ 15 ศ 16 ส 17 อ� 18 จำ 19 อ�งิ 20 พ 21 พฤ 22 ศ 23 ส 24 อ� 25 จำ 26 อ�งิ 27 พ 28 พฤ 29 ศ 30 สอ�จำรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมท�4งิส�4น 0.00 0.00 0.00 0.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ

ไฟุ้ฟุ้)า/ปรัะปา/โทรั ค�าพาห่นะ/น 7าม�น

ลอต่เต่อรั%&/ห่วย/พน�น

บุ�ห่รั%&/ข้องมBนเมา

ช ารัะต่(นห่น%7ส2นอ-&น

เล%7ยงดำ;บุ�พการั%

Page 18: Saving 2553

บั�ท ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ บั�นท6กิ

ท าบุ�ญ อ-&น ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ 0.00 บั�ท

ใช(จิ�ายภายในครัอบุครั�ว

พ�กผ�อน/ท�องเท%&ยว

Page 19: Saving 2553

พฤษภ�คำม คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00 บั�ท คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00

2553 ร�ยร�บั ร�ยจำ��ยท�#จำ��เป;น ร�ยจำ��ยท�#ไม�จำ��เป;น ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ

ว�นท%& เง2นไดำ(ส�ทธ2 อ-&น ๆ อาห่ารั ค�าเช�าท%&พ�ก เครั-&องน��งห่�ม ค�ายา ดำอกเบุ%7ย

อ�จำอ�งิพพฤศส 1 อ� 2 จำ 3 อ�งิ 4 พ 5 พฤ 6 ศ 7 ส 8 อ� 9 จำ 10 อ�งิ 11 พ 12 พฤ 13 ศ 14 ส 15 อ� 16 จำ 17 อ�งิ 18 พ 19 พฤ 20 ศ 21 ส 22 อ� 23 จำ 24 อ�งิ 25 พ 26 พฤ 27 ศ 28 ส 29 อ� 30 จำ 31 รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมท�4งิส�4น 0.00 0.00 0.00 0.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ

ไฟุ้ฟุ้)า/ปรัะปา/โทรั ค�าพาห่นะ/น 7าม�น

ลอต่เต่อรั%&/ห่วย/พน�น

บุ�ห่รั%&/ข้องมBนเมา

ช ารัะต่(นห่น%7ส2นอ-&น

เล%7ยงดำ;บุ�พการั%

Page 20: Saving 2553

บั�ท ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ บั�นท6กิ

ท าบุ�ญ อ-&น ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ 0.00 บั�ท

ใช(จิ�ายภายในครัอบุครั�ว

พ�กผ�อน/ท�องเท%&ยว

Page 21: Saving 2553

ม�ถ์'น�ยน คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 90.00 บั�ท คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 90.00

2553 ร�ยร�บั ร�ยจำ��ยท�#จำ��เป;น ร�ยจำ��ยท�#ไม�จำ��เป;น ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ

ว�นท%& เง2นไดำ(ส�ทธ2 อ-&น ๆ อาห่ารั ค�าเช�าท%&พ�ก เครั-&องน��งห่�ม ค�ายา ดำอกเบุ%7ย

อ�จำอ�งิ 1 พ 2 พฤ 3 ศ 4 ส 5 อ� 6 จำ 7 อ�งิ 8 พ 9 พฤ 10 ศ 11 ส 12 อ� 13 จำ 14 อ�งิ 15 พ 16 พฤ 17 ศ 18 ส 19 อ� 20 500.00 54.00 65.00จำ 21 94.00 66.00อ�งิ 22 100.00 62.00 59.00พ 23 500.00 42.00 59.00พฤ 24 139.00 78.00ศ 25 135.00 69.00ส 26 อ� 27 จำ 28 อ�งิ 29 พ 30 พฤศสอ�จำรวม 0.00 1,100.00 526.00 0.00 0.00 65.00 0.00 331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมท�4งิส�4น 1,100.00 922.00 0.00 88.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ

ไฟุ้ฟุ้)า/ปรัะปา/โทรั ค�าพาห่นะ/น 7าม�น

ลอต่เต่อรั%&/ห่วย/พน�น

บุ�ห่รั%&/ข้องมBนเมา

ช ารัะต่(นห่น%7ส2นอ-&น

เล%7ยงดำ;บุ�พการั%

Page 22: Saving 2553

บั�ท ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ บั�นท6กิ

ท าบุ�ญ อ-&น ๆ

55.00 33.00

55.00 0.00 0.00 33.00

88.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ 90.00 บั�ท

ใช(จิ�ายภายในครัอบุครั�ว

พ�กผ�อน/ท�องเท%&ยว

Page 23: Saving 2553

กิรกิฎ�คำม คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 186.00 บั�ท คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 186.00

2553 ร�ยร�บั ร�ยจำ��ยท�#จำ��เป;น ร�ยจำ��ยท�#ไม�จำ��เป;น ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ

ว�นท%& เง2นไดำ(ส�ทธ2 อ-&น ๆ อาห่ารั ค�าเช�าท%&พ�ก เครั-&องน��งห่�ม ค�ายา ดำอกเบุ%7ย

อ�จำอ�งิพพฤ 1 17,833.00 90.00 100.00 162.00 1,200.00 1,000.00ศ 2 100.00 326.00 262.00 220.00ส 3 10.00 1,200.00 45.00อ� 4 149.00 118.00จำ 5 690.00 61.00 100.00 59.00อ�งิ 6 119.00 77.00 54.00พ 7 93.00 85.00พฤ 8 500.00 85.00 60.00 58.00 27.00ศ 9 100.00 50.00ส 10 อ� 11 จำ 12 อ�งิ 13 พ 14 พฤ 15 ศ 16 ส 17 อ� 18 จำ 19 อ�งิ 20 พ 21 พฤ 22 ศ 23 ส 24 อ� 25 จำ 26 อ�งิ 27 พ 28 พฤ 29 ศ 30 ส 31 อ�จำรวม 17,833.00 1,290.00 1,033.00 0.00 260.00 1,318.00 0.00 753.00 126.00 220.00 1,200.00 0.00 1,000.00

รวมท�4งิส�4น 19,123.00 3,364.00 1,546.00 14,027.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ

ไฟุ้ฟุ้)า/ปรัะปา/โทรั ค�าพาห่นะ/น 7าม�น

ลอต่เต่อรั%&/ห่วย/พน�น

บุ�ห่รั%&/ข้องมBนเมา

ช ารัะต่(นห่น%7ส2นอ-&น

เล%7ยงดำ;บุ�พการั%

Page 24: Saving 2553

บั�ท ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ บั�นท6กิ

ท าบุ�ญ อ-&น ๆ

12,178.00

9.00

150.00

690.00

0.00 0.00 0.00 13,027.00

14,027.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ 186.00 บั�ท

ใช(จิ�ายภายในครัอบุครั�ว

พ�กผ�อน/ท�องเท%&ยว

เง2นฝ่าก 12133

เง2นในบุ�ญช% 11488

เง2นในบุ�ญช% 10983

Page 25: Saving 2553

ส�งิห้�คำม คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00 บั�ท คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00

2553 ร�ยร�บั ร�ยจำ��ยท�#จำ��เป;น ร�ยจำ��ยท�#ไม�จำ��เป;น ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ

ว�นท%& เง2นไดำ(ส�ทธ2 อ-&น ๆ อาห่ารั ค�าเช�าท%&พ�ก เครั-&องน��งห่�ม ค�ายา ดำอกเบุ%7ย

อ� 1 จำ 2 อ�งิ 3 พ 4 พฤ 5 ศ 6 ส 7 อ� 8 จำ 9 อ�งิ 10 พ 11 พฤ 12 ศ 13 ส 14 อ� 15 จำ 16 อ�งิ 17 พ 18 พฤ 19 ศ 20 ส 21 อ� 22 จำ 23 อ�งิ 24 พ 25 พฤ 26 ศ 27 ส 28 อ� 29 จำ 30 อ�งิ 31 พพฤศสอ�จำรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมท�4งิส�4น 0.00 0.00 0.00 0.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ

ไฟุ้ฟุ้)า/ปรัะปา/โทรั ค�าพาห่นะ/น 7าม�น

ลอต่เต่อรั%&/ห่วย/พน�น

บุ�ห่รั%&/ข้องมBนเมา

ช ารัะต่(นห่น%7ส2นอ-&น

เล%7ยงดำ;บุ�พการั%

Page 26: Saving 2553

บั�ท ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ บั�นท6กิ

ท าบุ�ญ อ-&น ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ 0.00 บั�ท

ใช(จิ�ายภายในครัอบุครั�ว

พ�กผ�อน/ท�องเท%&ยว

Page 27: Saving 2553

กิ�นย�ยน คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00 บั�ท คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00

2553 ร�ยร�บั ร�ยจำ��ยท�#จำ��เป;น ร�ยจำ��ยท�#ไม�จำ��เป;น ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ

ว�นท%& เง2นไดำ(ส�ทธ2 อ-&น ๆ อาห่ารั ค�าเช�าท%&พ�ก เครั-&องน��งห่�ม ค�ายา ดำอกเบุ%7ย

อ�จำอ�งิพ 1 พฤ 2 ศ 3 ส 4 อ� 5 จำ 6 อ�งิ 7 พ 8 พฤ 9 ศ 10 ส 11 อ� 12 จำ 13 อ�งิ 14 พ 15 พฤ 16 ศ 17 ส 18 อ� 19 จำ 20 อ�งิ 21 พ 22 พฤ 23 ศ 24 ส 25 อ� 26 จำ 27 อ�งิ 28 พ 29 พฤ 30 ศสอ�จำรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมท�4งิส�4น 0.00 0.00 0.00 0.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ

ไฟุ้ฟุ้)า/ปรัะปา/โทรั ค�าพาห่นะ/น 7าม�น

ลอต่เต่อรั%&/ห่วย/พน�น

บุ�ห่รั%&/ข้องมBนเมา

ช ารัะต่(นห่น%7ส2นอ-&น

เล%7ยงดำ;บุ�พการั%

Page 28: Saving 2553

บั�ท ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ บั�นท6กิ

ท าบุ�ญ อ-&น ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ 0.00 บั�ท

ใช(จิ�ายภายในครัอบุครั�ว

พ�กผ�อน/ท�องเท%&ยว

Page 29: Saving 2553

ต'ล่�คำม คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00 บั�ท คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00

2553 ร�ยร�บั ร�ยจำ��ยท�#จำ��เป;น ร�ยจำ��ยท�#ไม�จำ��เป;น ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ

ว�นท%& เง2นไดำ(ส�ทธ2 อ-&น ๆ อาห่ารั ค�าเช�าท%&พ�ก เครั-&องน��งห่�ม ค�ายา ดำอกเบุ%7ย

อ�จำอ�งิพพฤศ 1 ส 2 อ� 3 จำ 4 อ�งิ 5 พ 6 พฤ 7 ศ 8 ส 9 อ� 10 จำ 11 อ�งิ 12 พ 13 พฤ 14 ศ 15 ส 16 อ� 17 จำ 18 อ�งิ 19 พ 20 พฤ 21 ศ 22 ส 23 อ� 24 จำ 25 อ�งิ 26 พ 27 พฤ 28 ศ 29 ส 30 อ� 31 จำรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมท�4งิส�4น 0.00 0.00 0.00 0.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ

ไฟุ้ฟุ้)า/ปรัะปา/โทรั ค�าพาห่นะ/น 7าม�น

ลอต่เต่อรั%&/ห่วย/พน�น

บุ�ห่รั%&/ข้องมBนเมา

ช ารัะต่(นห่น%7ส2นอ-&น

เล%7ยงดำ;บุ�พการั%

Page 30: Saving 2553

บั�ท ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ บั�นท6กิ

ท าบุ�ญ อ-&น ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ 0.00 บั�ท

ใช(จิ�ายภายในครัอบุครั�ว

พ�กผ�อน/ท�องเท%&ยว

Page 31: Saving 2553

พฤศจำ�กิ�ยน คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00 บั�ท คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00

2553 ร�ยร�บั ร�ยจำ��ยท�#จำ��เป;น ร�ยจำ��ยท�#ไม�จำ��เป;น ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ

ว�นท%& เง2นไดำ(ส�ทธ2 อ-&น ๆ อาห่ารั ค�าเช�าท%&พ�ก เครั-&องน��งห่�ม ค�ายา ดำอกเบุ%7ย

อ�จำ 1 อ�งิ 2 พ 3 พฤ 4 ศ 5 ส 6 อ� 7 จำ 8 อ�งิ 9 พ 10 พฤ 11 ศ 12 ส 13 อ� 14 จำ 15 อ�งิ 16 พ 17 พฤ 18 ศ 19 ส 20 อ� 21 จำ 22 อ�งิ 23 พ 24 พฤ 25 ศ 26 ส 27 อ� 28 จำ 29 อ�งิ 30 พพฤศสอ�จำรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมท�4งิส�4น 0.00 0.00 0.00 0.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ

ไฟุ้ฟุ้)า/ปรัะปา/โทรั ค�าพาห่นะ/น 7าม�น

ลอต่เต่อรั%&/ห่วย/พน�น

บุ�ห่รั%&/ข้องมBนเมา

ช ารัะต่(นห่น%7ส2นอ-&น

เล%7ยงดำ;บุ�พการั%

Page 32: Saving 2553

บั�ท ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ บั�นท6กิ

ท าบุ�ญ อ-&น ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ 0.00 บั�ท

ใช(จิ�ายภายในครัอบุครั�ว

พ�กผ�อน/ท�องเท%&ยว

Page 33: Saving 2553

ธิ�นว�คำม คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00 บั�ท คำงิเห้ล่3อเงิ�นออม 0.00

2553 ร�ยร�บั ร�ยจำ��ยท�#จำ��เป;น ร�ยจำ��ยท�#ไม�จำ��เป;น ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ

ว�นท%& เง2นไดำ(ส�ทธ2 อ-&น ๆ อาห่ารั ค�าเช�าท%&พ�ก เครั-&องน��งห่�ม ค�ายา ดำอกเบุ%7ย

อ�จำอ�งิพ 1 พฤ 2 ศ 3 ส 4 อ� 5 จำ 6 อ�งิ 7 พ 8 พฤ 9 ศ 10 ส 11 อ� 12 จำ 13 อ�งิ 14 พ 15 พฤ 16 ศ 17 ส 18 อ� 19 จำ 20 อ�งิ 21 พ 22 พฤ 23 ศ 24 ส 25 อ� 26 จำ 27 อ�งิ 28 พ 29 พฤ 30 ศ 31 สอ�จำรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมท�4งิส�4น 0.00 0.00 0.00 0.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ

ไฟุ้ฟุ้)า/ปรัะปา/โทรั ค�าพาห่นะ/น 7าม�น

ลอต่เต่อรั%&/ห่วย/พน�น

บุ�ห่รั%&/ข้องมBนเมา

ช ารัะต่(นห่น%7ส2นอ-&น

เล%7ยงดำ;บุ�พการั%

Page 34: Saving 2553

บั�ท ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ บั�นท6กิ

ท าบุ�ญ อ-&น ๆ

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

เดิ3อนน�4ม�เงิ�นออมเห้ล่3อ 0.00 บั�ท

ใช(จิ�ายภายในครัอบุครั�ว

พ�กผ�อน/ท�องเท%&ยว

Page 35: Saving 2553

รัายงานว�นท%& 04/08/2023 เวลา : 16:14:46

เดิ3อน ร�ยร�บั ร�ยจำ��ยท�#จำ��เป;น1 มกิร�คำม - -

2 กิ'มภ�พ�นธิ. - -

3 ม�น�คำม - -

4 เมษ�ยน - -

5 พฤษภ�คำม - -

6 ม�ถ์'น�ยน 1,100.00 922.00

7 กิรกิฎ�คำม 19,123.00 3,364.00

8 ส�งิห้�คำม - -

9 กิ�นย�ยน - -

10 ต'ล่�คำม - -

11 พฤศจำ�กิ�ยน - -

12 ธิ�นว�คำม - - สร'ป 20,223.00 4,286.00

สร'ปบั�ญชี� ร�ยร�บั- ร�ยจำ��ย ประจำ��ป�

Page 36: Saving 2553

รัายงานว�นท%& 04/08/2023 เวลา : 16:14:46

ร�ยจำ��ยท�#ไม�จำ��เป;น ร�ยจำ��ยอ3#น ๆ เงิ�นออม - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- 88.00 90.00

1,546.00 14,027.00 186.00

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

1,546.00 14,115.00 276.00

สร'ปบั�ญชี� ร�ยร�บั- ร�ยจำ��ย ประจำ��ป� 2553