of 38 /38
แแแแแแแแ แแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแ. / แแแ. ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------- สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสส.......................................... .......... สสสสสส...................สสสสสสส............... ................... สสสส สสสสสสสส................................สสสสสสส ..................................สสสสสส...... ............................................... ....... Website........................................ ................ E- mail........................................... ............................................... แแแแแแแแแแแแ สสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสสสสสสส แแแแแแแแแ สสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสส สสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสส

WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553...

Page 1: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

แบบนเทศ ตดตาม การดำาเนนงานของโรงเรยนดประจำาตำาบลสำานกงานเขตพนท สพป. / สพม.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำ�นกง�นเขตพนทก�รศกษ�.................................................... อำ�เภอ...................จงหวด..................................รหสไปรษณย................................โทรศพท..................................โทรส�ร............................................................Website........................................................ E-mail..........................................................................................

วตถประสงคเพอนเทศตดต�ม ผลก�รดำ�เนนง�นเพอพฒน�คณภ�พโรงเรยนด

ประจำ�ตำ�บล ของสำ�นกง�นเขตพนทก�รศกษ�

คำาชแจงแบบตดต�มประเมนผล ฉบบน เปนก�รสอบถ�มสภ�พก�รดำ�เนน

ก�รบรห�รจดก�รและ ก�รดำ�เนนง�นของโรงเรยนดประจำ�ตำ�บลเปนแบบเลอกตอบ

สอบถามการบรหารจดการโครงการโรงเรยนดประจำาตำาบลของสำานกงานเขตพนท

สพป. ............................................ สพม………………………

จงหวด..................................1. จดผรบผดชอบหลก คอ กลมนโยบ�ยและแผนก�รจดก�รศกษ�

ศกษ�นเทศก

Page 2: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

อนๆ ระบ...............................................................................................2. ตงคณะกรรมก�รระดบสำ�นกง�นเขตพนท

ครอบคลมผรบผดชอบในสำ�นกง�นเขตพนทก�รศกษ�

ก�รมสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถน

อนๆ ระบ..............................................................................................3. ขอมลส�รสนเทศของโรงเรยนในโครงก�ร

ขอมล ครอบคลม ครบถวน เปนปจจบน มขอมลจดพฒน�ของทกโรงเรยน นำ�ขอมลส�รสนเทศไปใชพฒน�โรงเรยนใน

โครงก�ร อนๆ

ระบ................................................................................................4. กจกรรม โครงก�ร ระดบสำ�นกง�นเขตพนท

กำ�หนดไวในแผนปฏบตก�รประจำ�ป เขยนโครงก�รดำ�เนนก�รเปนครงๆ อนๆ

ระบ................................................................................................

5. ก�รดำ�เนนง�นต�มแผนง�นโครงก�ร ดำ�เนนกจกรรมไดต�มแผนฯ อย�งร�บรน ดำ�เนนกจกรรมไดต�มแผนฯ มปญห�บ�ง

ไดแก.................................... .......................................................

........................................................

Page 3: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

...............................................................................................................

มปญห�ม�ก โปรดระบในปญห�อปสรรค6. ก�รดำ�เนนง�นรวมกบโรงเรยนคพฒน�/โรงเรยนพเลยง

รวมมอ ประส�นง�นบรณ�ก�รกนไดด รวมมอ ประส�นง�นบ�งสวน ต�งคนต�งคด อน ๆ

ระบ..............................................................................................7. ก�รทำ�คว�มเข�ใจใหตรงกนเกยวกบเกณฑก�รพจ�รณ�ของโรงเรยนดประจำ�ตำ�บล

ทำ�คว�มเข�ใจกบผบรห�รโรงเรยน ทำ�คว�มเข�ใจกบผนำ�แบบประเมนไปใช ทำ�คว�มเข�ใจกบทกฝ�ยทตองประเมนและได

รบก�รประเมน8. ปญห�/อปสรรคในก�รดำ�เนนง�น.............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 4: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

........................................................................................

........................................................................................

..................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

..................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

..................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

..................................................................................

Page 5: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

แบบนเทศตดตามการดำาเนนงานของโรงเรยนคพฒนาทดำาเนนงานกบโรงเรยนดประจำาตำาบล

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส พ ป . ...................................................... สพม. ............................................................................ ช อ โ ร ง เ ร ย น ค พ ฒ น � .......................................................................... อำ�เภอ. ..................................................................ชอโรงเรยนดประจำ�ตำ�บล................................................................ อำ�เภอ. ..................................................................

วตถประสงค เพอตดต�มผลก�รดำ�เนนง�นของโรงเรยนคพฒน�ในโครงก�ร

โรงเรยนด ประจำ�ตำ�บล

คำาชแจง แบบตดต�ม ประเมนผล ฉบบน เปนก�รสอบถ�มก�รดำ�เนนก�รของ

โรงเรยนคพฒน�ทมตอโรงเรยนดประจำ�ตำ�บลในประเดนต�งๆ ทเกยวของกบก�รพฒน�โรงเรยนดประจำ�ตำ�บล

1. ก�รประเมนโรงเรยนคพฒน�ต�มคมอประเมนไดดำ�เนนก�รอย�งไร 1.1 ระยะเวล�ททำ�ก�ร

ประเมน....................................................................................................................

1.2 ผลก�รประเมนพบว�โรงเรยนดประจำ�ตำ�บลมร�ยก�รทตองก�รพฒน� คอ............................................................................................................................................................................................ .

Page 6: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

...............................................................................................

............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................. 1.3 วธก�รทโรงเรยนคพฒน�นเทศ ตดต�ม เพอพฒน�โรงเรยนดประจำ�ตำ�บล ต�มขอคนพบ คอ

ปญหาทพบ วธการพฒนา

2. จดเดนของโรงเรยนดประจำ�ตำ�บลทคพฒน�คนพบคอ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................แนวท�งก�รสงเสรม...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 7: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

...............................................................................................

...............................................................................................

....................................................................................... .......

...............................................................................................

......................................................................................3. ขอเสนอแนะทเหนว�โรงเรยนดประจำ�ตำ�บลทไดรบก�รนเทศควรดำ�เนนก�รตอ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................4. อน ๆ (ถ�ม)..............................................................................................................................................................................................

Page 8: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................... ...........

...............................................................................................

..................................................................................

...............................................................................................

.............................................................................................

...............................................................................................

.............................................................................................

แบบนเทศ ตดตามผลสำาเรจการดำาเนนงานของโรงเรยนดประจำาตำาบล รนท 1 (182 โรงเรยน)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส พ ป . ................................................... สพม. ................................................................................ ช อ โ ร ง เ ร ย น ด ป ร ะ จ ำ� ต ำ� บ ล ......................................................... อำ�เภอ. ....................จงหวด.........................................ร ห สไปรษณย.......................website...............................................E-mail...................................................................

วตถประสงค

Page 9: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

เพอนเทศ ตดต�มก�รดำ�เนนง�นทประสบคว�มสำ�เรจในก�รดำ�เนนง�นของโรงเรยนดประจำ�ตำ�บลคำาชแจง

แบบนเทศ ตดต�ม ฉบบน เปนก�รสอบถ�มก�รก�รพฒน�คณภ�พ โดยก�รนเทศ ตดต�มผลก�รพฒน�คณภ�พต�มเป�หม�ย 7 ประก�ร ของโรงเรยนดประจำ�ตำ�บล

การนเทศ ตดตามผล การพฒนาคณภาพตามเปาหมาย 7 ประการของโรงเรยนดประจำาตำาบล-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชอเสยงด: โรงเรยนมคณภาพไดรบการยอมรบจากชมชน

- จำ�นวนนกเรยน ป 2552..................คน- จำ�นวนนกเรยน ป 2553..................คน- จำ�นวนนกเรยน เพมขน.................คน คงท.................คน

ลดลง.................คน

วธดำ�เนนก�รททำ�ใหนกเรยนเพมขน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 10: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

.............................................................................. ขอเสนอแนะของผนเทศ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. ใฝร : ผลสมฤทธทางการเรยนสงขนกวาเดมหรอสงกวาคาเฉลยของระดบชาต

กลมส�ระก�รเรยนร

คะแนนเฉลยรอยละNT. ชน ป.3

คะแนนเฉลยรอยละO-NET. ชน ป.6

หม�ยเหต

2551 2553 2553 2551 2552 2553

ค�เฉ

ลยขอ

งโร

งเรย

นค�

เฉลย

ระดบ

ช�ต

เพมข

น -ลด

ลงค�

เฉลย

ของ

ค�เฉ

ลยระ

ดบช�

ตเพ

มขน -

ลดลง

ค�เฉ

ลยขอ

งค�

เฉลย

ระดบ

ช�ต

เพมข

น -ลด

ลงค�

เฉลย

ของ

ค�เฉ

ลยระ

ดบช�

ตเพ

มขน -

ลดลง

ค�เฉ

ลยขอ

งค�

เฉลย

ระดบ

ช�ต

เพมข

น -ลด

ลงค�

เฉลย

ของ

ค�เฉ

ลยระ

ดบช�

ตเพ

มขน -

ลดลง

ภ�ษ�ไทยคณตศ�สตรวทย�ศ�สตรสงคมฯ

Page 11: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

ภ�ษ�องกฤษ

วธดำ�เนนก�รททำ�ใหบรรลผลสมฤทธสงขน ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะของผนเทศ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 12: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...........................................................................................

3. ใฝเรยน : อานคลอง เขยนคลองนกเรยนตงแตชนประถมศกษ�ปท 2 อ�นคลอง เขยนคลอง 100%

วธดำ�เนนก�รททำ�ใหนกเรยนตงแตชนประถมศกษ�ปท 2 ขนไปอ�นคลอง เขยนคลอง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................

Page 13: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

...............................................................................................

....................................................................... .......................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................ขอเสนอแนะของผนเทศ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 14: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

..................................................................................... .........

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

..................................................................................

4. ใฝด : มความซอสตยสจรตผลประเมนม�ตรฐ�นก�รศกษ�ขนพนฐ�นของโรงเรยน ประจำ�ปก�รศกษ�

2552 – 2553 ตองไดรบ ผลก�รรบรองม�ตรฐ�นดม�ก

มาตรฐานการศกษา ขนพนฐานมาตรฐานท

ป การ

ศกษา

ผลการประเมนองเกณฑ

ผลการประเมนองสถานศกษา คา

เฉลย

ผลการรบรอง

มาตรฐานคณภาพคา

เฉลย

ระดบคณภา

คาเฉลย

ระดบคณภา

พมฐ.1ผเรยนมคณธรรมและค�นยมพงประสงค

2552

2553

วธดำ�เนนก�รทโรงเรยนทำ�ใหผเรยนมคว�มซอสตยสจรต.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 15: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

...............................................................................................

...............................................................................................

.................................................................................

ขอเสนอแนะของผนเทศ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. มความเปนไทย : มวนย ยมไหวทกทายกนผลก�รประเมนม�ตรฐ�นก�รศกษ�ขนพนฐ�นของโรงเรยนปก�รศกษ�

2552-2553

Page 16: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

ม า ต ร ฐ า น ก า รศกษาขนพนฐานมาตรฐานท

ป การ

ศกษา

ผลการประเมนองเกณฑ

ผลการประเมนองสถานศกษา คา

เฉลย

ผลการรบรอง

มาตรฐานคณภาพ

คาเฉลย

ระดบคณภา

คาเฉลย

ระดบคณภา

พมฐ. 1ผเรยนมคณธรรมและค�นยมพงประสงคตวบงช 1.1 ผเรยนมวนย

2552

2553

วธดำ�เนนก�รทโรงเรยนทำ�ใหนกเรยนมวนย ยมไหว ทกท�ยกน........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 17: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

ขอเสนอแนะของผนเทศ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. สขภาพด : มสขภาพกาย และสขภาพจตดผลก�รประเมนม�ตรฐ�นก�รศกษ�ขนพนฐ�นของโรงเรยนปก�รศกษ�ท

2552-2553

ม า ต ร ฐ า น ก า รศกษาขนพนฐานมาตรฐานท

ป การ

ศกษา

ผลการประเมนองเกณฑ

ผลการประเมนองสถานศกษา คา

เฉลย

ผลการรบรอง

มาตรฐานคณภาพ

คาเฉลย

ระดบคณภา

คาเฉลย

ระดบคณภา

Page 18: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

มฐ. 7ผเรยนมสขนสยสขภ�พก�ยและสขภ�พจตทด

2552

2553

วธดำ�เนนก�รทโรงเรยนทำ�ใหนกเรยนมสขภ�พด........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ขอเสนอแนะของผนเทศ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 19: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

...............................................................................................

...............................................................................................

......................................................................................... .....

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...................................................................................... ........

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................... ...........

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

................................................................................ ..............

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

.............................................................................7. รกงานอาชพ : ใช ICT ได รกและเหนคณคาของงานอาชพ

ผลก�รประเมนม�ตรฐ�นก�รศกษ�ขนพนฐ�นของโรงเรยนปก�รศกษ�ท 2552-2553

มาตรฐานการศกษาขนพนฐานมาตรฐานท

ป การ

ศกษา

ผลการประเมนองเกณฑ

ผลการประเมนองสถานศกษา คา

เฉลย

ผลการรบรอง

มาตรฐานคณภาพคา

เฉลย

ระดบคณภา

คาเฉลย

ระดบคณภา

พมฐ.3ผเรยนมทกษะในก�รทำ�ง�น รกก�รทำ�ง�นส�ม�รถทำ�ง�นรวม

2552

2553

Page 20: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

กบผอนไดและเจตคตทดคออ�ชพสจรต

วธดำ�เนนก�รททำ�ใหคร ICT นกเรยนรกและเหนคณค�ของง�นอ�ชพ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอเสนอแนะของก�รนเทศ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 21: WordPress.com€¦  · Web viewo-net. ชั้น ป.6 หมายเหตุ 2551 2553 2553 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับชาติ

...............................................................................................

...........................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...........................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...........................................................................................

ขอคนพบวธการปฏบตทดของโรงเรยนดประจำาตำาบลหรอสำานกงานเขตพนท

สำ�นกง�นเขตพนท โรงเรยน

ชอโรงเรยน ....................................................ตำ�บล ...........................................อำ�เภอ ..........................ชอผลง�น คว�มนำ�/คว�มเปนม�ขนตอน/วธก�ร/กระบวนก�รผลก�รดำ�เนนง�นปจจยแหงคว�มสำ�เรจบทเรยนทไดรบ