of 45 /45
รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 2 วันศุกรที5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 . ตอนที1 สังคมศึกษาฯ : จํานวน 50 ขอ (รวม 50 คะแนน) สวนที1 : แบบระบายคําตอบใหสัมพันธกัน : จํานวน 10 ขอ : (ขอ 1 - 10) ขอละ 1 คะแนน จงพิจารณาเลือกคําตอบจาก 3 กลุกลุมละ 1 คําตอบ ใหถูกตองครบ ทั้ง 3 กลุจึงจะไดคะแนน ขอ 1 – 5 ใชขอมูลจากตารางนี้ตอบคําถาม คําตอบกลุมที1 คําตอบกลุมที2 คําตอบกลุมที3 ลําดับ ทีภูมิปญญา/ คานิยม ลําดับ ทีสังคมวัฒนธรรม ลําดับ ทีสถาบันสังคม 1 นารักอยางไทย / จิตใจงดงาม 1 แหลงการเรียนรู A สถาบันศาสนา 2 ลูกประคบ สมุนไพร 2 วัตถุธรรม B สถาบันการศึกษา 3 ความรูคู คุณธรรม 3 สหธรรม C สถาบันครอบครัว 4 การลงแขก 4 สังคมเมือง D สถาบันเศรษฐกิจ 5 การจัดตั้ง พิพิธภัณฑบาน ชาวสวน 5 สังคมชนบท E สถาบันการ ปกครอง

ข้อสอบ 2553

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of ข้อสอบ 2553

Page 1: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 2 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

ตอนที่ 1 สังคมศึกษาฯ : จํานวน 50 ขอ (รวม 50 คะแนน)

สวนที่ 1 : แบบระบายคําตอบใหสมัพันธกัน : จํานวน 10 ขอ : (ขอ 1 - 10) ขอละ 1 คะแนน

จงพิจารณาเลือกคําตอบจาก 3 กลุม กลุมละ 1 คําตอบ ใหถูกตองครบ ท้ัง 3 กลุม จึงจะไดคะแนน

ขอ 1 – 5 ใชขอมูลจากตารางนี้ตอบคําถาม

คําตอบกลุมท่ี 1 คําตอบกลุมท่ี 2 คําตอบกลุมท่ี 3

ลําดับท่ี

ภูมิปญญา/คานิยม

ลําดับท่ี

สังคมวัฒนธรรม ลําดับท่ี

สถาบันสังคม

1 นารักอยางไทย /จิตใจงดงาม

1 แหลงการเรยีนรู A สถาบันศาสนา

2 ลูกประคบสมุนไพร

2 วัตถุธรรม B สถาบันการศึกษา

3 ความรูคูคุณธรรม

3 สหธรรม C สถาบันครอบครัว

4 การลงแขก 4 สังคมเมือง D สถาบันเศรษฐกิจ

5 การจัดตั้งพิพิธภัณฑบานชาวสวน

5 สังคมชนบท E สถาบันการปกครอง

Page 2: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 3 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

1. คุณยาฝกสอนมารยาทในการกราบไหวใหหลานแฝดทั้ง 2 ตามคานิยมในขอใด เปนวัฒนธรรมประเภทใด และอยูในสถาบันใด

2. ชาวบานตําบลดอนทรายรวมกันออกแรงชวยเกี่ยวขาว ซึ่งมีชือ่เรียกวาอะไร

สังคมนี้เปนสังคมประเภทใด กิจกรรมดังกลาวเกี่ยวของกับสถาบันใด

3. ปญหาสังคมเกิดขึ้นมากมายในปจจุบนั ดังนี้การแกไขจําเปนตองปลูกฝงคานิยมใด โดยเฉพาะตามเมืองที่เปนศูนยกลางความเจริญที่เรียกวาอะไร การปลูกฝงดังกลาวเปนหนาที่ของสถาบันใด โดยตรง

4. นายอําเภอสงเสริมใหชาวบานนําพืชพื้นบานมาผลิตตามภูมิปญญา จนเกิด

ผลิตภัณฑชนิดใด จัดเปนวัฒนธรรมประเภทใด สถานการณดังกลาว เปนหนาที่ของสถาบันใด

5. โครงการของวัดคลองน้ําลึกเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมตรงกับโครงการขอใด

เพื่อสงเสริมสิ่งใด และทัง้หมดเปนงานของสถาบันใด

Page 3: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 4 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

ขอ 6 -10 ใชแผนที่ หนา 4 และขอมูลในตาราง หนา 5 สําหรับตอบขอ 6 -10

1

2

3

4

5

Page 4: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 5 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

คําตอบกลุมท่ี 1 คําตอบกลุมท่ี 2 คําตอบกลุมท่ี 3

เลขท่ีลําดับขอ

ลักษณะสําคัญ/ความสําคัญ เลขท่ีลําดับขอ

ชื่อลุมแมน้ําสําคัญ

ตัวอักษรกํากับขอ

ชื่อทวีป

1 ปาดงดบิกวางใหญท่ีสุดในโลก 1 มิสซิสซิปป มิสซูรี

A เอเซีย

2 แหลงแรเหล็ก ถานหินคุณภาพดีและเขตอุตสาหกรรมหนัก

2 อิระวดี โขง B ยุโรป

3 เขตมรสุม แหลงผลิตขาวเจา ยางพารา ปาลมน้ํามัน และแรดีบุกท่ีสําคัญของโลก

3 ไนล C อเมริกาเหนือ

4 ทะเลทรายท่ีกวางใหญท่ีสุดในโลกและแหลงน้ํามัน

4 ไรน โรน เอลเบ

D อเมริกาใต

5 ทุงหญาเลี้ยงแกะพันธุขนคุณภาพดีท่ีสดุของโลก

5 แอมะซอน E แอฟริกา

6 ทุงขาวสาลี ขาวโพด ท่ีกวางใหญท่ีสุดของโลก

6 เมอเรย ดารลิง F ออสเตรเลีย

Page 5: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 6 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

6. พื้นที่บริเวณหมายเลข 1 มีความสําคัญอยางไร แมน้ําสายใดสรางความอุดมสมบูรณใหพืน้ดินบริเวณนี้ และพื้นทีแ่หงนี้อยูในทวีปใด

7. พื้นที่หมายเลข 2 มีลักษณะพืชพรรณธรรมชาติเปนแบบใด แมน้ําสายสําคัญที่ไหล

ผานพื้นที่บริเวณนี้คือแมน้ําใด และพืน้ที่แหงนี้อยูในทวีปใด

8. พื้นที่บริเวณหมายเลข 3 มีความสําคัญอยางไร แมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานพื้นที่บรเิวณนี้คือแมน้ําใด และพื้นที่แหงนี้อยูในทวีปใด

9. พื้นที่บริเวณหมายเลข 4 มีความสําคัญอยางไร แมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานพื้นที่

บริเวณนี้คือแมน้ําใด และพื้นที่แหงนี้อยูในทวีปใด 10. พื้นที่บริเวณหมายเลข 5 มีลักษณะสําคัญอยางไร แมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานพื้นที่

บริเวณนี้คือแมน้ําใด และพื้นที่แหงนี้อยูในทวีปใด

Page 6: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 7 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

สวนที่ 2 : แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 40 ขอ (ขอ 11 - 50) : ขอละ 1 คะแนน

11. จุดมุงหมายของ “จิตภาวนา” คือขอใด 1. การสวดออนวอนใหบรรลุผล 2. การสรางความสงบในจิตใจ 3. การมีระเบียบวินัย สํารวมกายวาจา 4. การแผความดีไปสูมวลมนุษย

12. ความเขาใจในไตรลักษณ จะชวยในการดําเนินชีวิตของเราอยางไร 1. เปนคนแกท่ีมีคุณภาพ 2. ยิ้มแยมแจมใสมีความเขาใจกัน 3. ดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท 4. ทําใจไดดั่งคําวา “ใครชอบ ใครชัง” ชางเถิด

13. หนาที่สําคัญของพราหมณ ตามหลักศาสนาฮินดูคือขอใด 1. สอนหนังสือ 2. ประกอบพิธกีรรม 3. โลชิงชา 4. จัดบายศรี

Page 7: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 8 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

14. จุดมุงหมายในการประกาศบัญญัติ 10 ประการของโมเสสคือขอใด 1. ใหเคารพบิดามารดาของตน 2. มิใหโลภ ในสิ่งที่ไมใชของตน 3. อยาฆามนุษยเพราะมนุษยทุกคนเปนบุตรของพระเจา 4. สรางขวัญและกําลังใจใหชาวยิวมีความอดทนและศรัทธา

ในพระเจาองคเดิม

15. บุคคลใดยอมไดรับการยกเวนในการถือศีลอด 1. อารี เปนหญิงแมลูกออน 2. อุทัย อายุไมถึง 20 ป 3. อาทิตย เปนอาสารักษาดินแดน 4. เอื้อมพร ตองดูแลมารดาที่ปวยหนัก

16. เมื่อถึงวันสําคัญทางพุทธศาสนา ชาวพุทธควรจะระลึกถึงสิ่งใดมากที่สุด 1. พระรัตนตรัย 2. พระพุทธคุณ 3 3. พระไตรปฎก 4. การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา

Page 8: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 9 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

17. ขอใด มิใช กฬีาภูมิปญญาของไทย 1. หมากรุก 2. วาวไทย 3. โยคะ 4. กระบี่กระบอง

18. ขอใด มิใช บทบาททางสังคมตามสถานภาพ 1. ลูกเสือชั้นม.ตนแตงเครื่องแบบในวนัหยุดเพื่อไปรับเสด็จ 2. ผูอํานวยการโรงเรียนประชุมท้ังครแูละผูปกครองพรอมกัน 3. แพทยประจําตําบลแนะนําวิธีปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 4. นกัเรียนติดตอเชารถตูรับสงตามเสนทางตางๆ 19. การแกปญหาในสังคมท่ีไดผลจะตองเริ่มตนอยางไรเปนลําดับแรก 1. สรางสัมพนัธท่ีดีในครอบครัว 2. ยกยองผูกระทําความดีใหปรากฏ 3. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมตามแบบตะวันตก 4. แกภาพลักษณท่ีไมดีของประเทศ

Page 9: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 10 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

20. วัตถุประสงคท่ีสําคัญของกฎหมายคือขอใด 1. การควบคุมความประพฤติของคนในสังคม 2. การประสานประโยชน 3. การพัฒนาสังคมใหกาวหนา 4. การระงับขอพิพาท

21. คณะกรรมการชุดใดมีหนาที่โดยตรงในการตรวจสอบมใิหเกิดกรณีพิพาท

นมโรงเรียนบูด หรือ ปลากระปองเนาเสีย 1. คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 3. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 4. องคการบริหารสวนทองถิ่น

22. หลักการปกครองที่ดีท่ีสุดในทุกระบอบคือขอใด

1. มีรัฐบาลที่ต้ังขึ้นตามแนวนโยบายแหงรัฐ 2. มีกฎหมาย มีศีลธรรม และมีความยติุธรรม 3. รัฐบาลแถลงนโยบายและวาระแหงชาติชัดเจน 4. ประชาชนมคีวามเขาใจและเคารพกฎหมาย

Page 10: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 11 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

23. นักเรียนคนใดตอไปนี้ เมื่อเติบโตขึ้นจะเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย 1. ในการเลือกต้ังประธานนักเรียน มุกตัดสินใจเลือกพลอยเพราะพลอยเปน

คนมีความรบัผิดชอบ ท้ังๆ ท่ีไมไดเปนเพื่อนกลุมเดียวกันกับตน 2. หลังจากปดการแขงขันกฬีาสี นิลนําเพื่อนไปกินเลี้ยงเพราะตนมีฐานะดี 3. ทุกคนตางรักแกว เพราะแกวมักจะเกรงใจผูอื่น 4. แมจะมีเรื่องราวใดๆ เกิดขึ้น มรกตก็ไมรูสึกทุกขรอน

24. ความสําเร็จในดานการเมืองการปกครองของไทย จําเปนตองมีสิ่งใดเกื้อหนุน 1. จารีตประเพณี 2. วัฒนธรรมประชาธิปไตย 3. คานิยม “เดินตามหลังผูใหญ หมาไมกัด” 4. คานิยม “เปนผูนอยคอยกมประนมกร”

25. ขอใดถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมดานวัตถุ 1. โบราณสถาน 2. ใบลาน 3. คัมภีรกุรอาน 4. นิทานปรัมปรา

Page 11: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 12 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

26. ขอความใดสอดคลองกับความหมายของคําวา ‘เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ’ 1. มั่นคง ยั่งยืน 2. เติบโต กาวหนา 3. แขงขันได ทัดเทียม 4. เสมอภาค ยติุธรรม

27. ปจจัยขอใดจะสงผลให เจาของธุรกิจตัดสินใจเพิ่มปริมาณการผลิต 1. ราคาของสินคาที่ทดแทนกันไดลดต่ําลง

2. ราคาของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตลดต่ําลง 3. อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําเพิ่มขึ้น 4. อัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อการลงทนุเพิ่มขึ้น 28. ผูบริโภคที่ฉลาดและรูเทาทัน (Smart Consumer) ควรตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและ

บริการโดยใชหลักเกณฑใด 1. เลือกซื้อสินคาที่สามารถตอรองราคาไดตํ่าที่สุด 2. เลือกซื้อสินคาโดยพิจารณาจากกระแสนิยมของสงัคม 3. เลือกซื้อสินคาที่มีการรับประกันและมีบริการหลังการขาย 4. การซื้อสินคาที่ตอบสนองความพึงพอใจมากที่สุด

Page 12: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 13 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

29. แนวคิดของการดําเนินธุรกิจประเภทสหกรณมีความสัมพนัธอยางไรกับหลักการ พื้นฐานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

1. ความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล 3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตน 4. ความไมประมาท

30. หากคาเงินบาทแข็งคาขึ้น จะสงผลกระทบตอหนวยธุรกิจใด

1. สถาบันการเงิน 2. กระทรวง ทบวง กรม 3. ผูสงออก 4. ผูนําเขา

31. รัฐบาลควรดําเนินการอยางไรเมื่อประสบกับปญหาเงินเฟอ 1. กระตุนใหสถาบันการเงินปลอยเงินกูแกประชาชนเพิ่มขึ้น 2. กระตุนการออมภาคประชาชน โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคาร 3. สงเสริมการลงทุนในโครงการขนาดใหญ เพื่อกระตุนการจางงาน 4. สงเสริมการลงทุนในธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดเล็ก

Page 13: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 14 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

32. เศรษฐกจิของไทยจะฟนตัวไดมากนอยเพียงไร ขึ้นกบัปจจัยใดเปนสําคัญ 1. ภาวะเศรษฐกิจโลก 2. การสั่งซื้อจากตางประเทศ 3. ราคาน้ํามันในตลาดโลก 4. อัตราภาษีศุลกากร

33. รัฐบาลควรจะใชสถาบันใดเปนแหลงเงินทุนตามนโยบาย “ไทยเขมแขง็” 1. เงินกูจากตางประเทศ 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา 4. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

34. ขอใดเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการดําเนินนโยบายการคาแบบคุมกัน 1. การลดกําแพงภาษีสินคานําเขาจากตางประเทศ 2. การจัดงบประมาณสนับสนุนภาคการเกษตรในประเทศ 3. การยกเลิกมาตรการหามนําเขาสินคาบางชนิดจากประเทศคูคา 4. การใหสิทธพิิเศษในการนําเขาสินคากับกลุมประเทศกําลังพัฒนา

Page 14: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 15 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

35. สินคาสงออกที่ทํารายไดใหประเทศไทยมากที่สุดในปจจุบนัคือขอใด 1. ขาว ขาวโพด ยางพารา น้ําตาล 2. ขาว มันสําปะหลัง อาหารทะเลแชแขง็ พริกไทย 3. ผาไหม อาหารกระปอง ขาว ขาวโพด 4. คอมพิวเตอร แผงวงจรไฟฟา สิ่งทอ อัญมณี

36. จงเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอยของการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร

ของไทย A สะดวก

B เขาใจงาย C เห็นลักษณะสําคัญ D เชื่อมโยงเหตุการณ

E ความสัมพันธตอเนื่องกับสมัยเริ่มตนใหมหรือหลายสมัย 1. A B C D E 2. B C D A E 3. D C A B E 4. A C B E D

Page 15: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 16 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

37. คําวา "บางกอก" นั้น มีขอสันนษิฐานวาอาจมาจากการที่แมน้ําเจาพระยาคดเคี้ยว ไปมา บางแหงมีสภาพเปนเกาะเปนโคก จึงเรียกกันวา "บางเกาะ" หรือ "บางโคก" หรือไมก็เปนเพราะบริเวณนี้มีตนมะกอกอยูมาก จึงเรียกวา "บางมะกอก" โดยคําวา "บางมะกอก" มาจากวัดอรุณ ซึ่งเปนชื่อเดิมของวัดดังกลาว และตอมากรอนคําลงจึงเหลือแตคําวาบางกอก

ขอความขางตนนี้เชื่อถือไดมากนอยเพียงไร และสามารถนําขั้นตอนใดที่สําคัญท่ีสุดของวิธีการทางประวัติศาสตรมาใช 1. เชื่อถือไมได และตองรวบรวมขอมูลกอน

2. เชื่อถือได และดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 3. เชื่อถือไมได และควรสรปุขอมูลกอน

4. เชื่อถือได และดําเนินการตั้งสมมติฐานตอไป

38. นางสาวเย็นฤดี งามพรอม เกิดในปพ.ศ. 2511 ถาเทียบตามศักราชสากลของ ฮิจเราะหศักราชจะตรงกับปใด

1. 1551 2. 1968 3. 3054 4. 1389

Page 16: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 17 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

39. การจดบันทึกขอมูลรายละเอียดตางๆ ท้ังขอมลูและแหลงขอมูลใหถูกตอง เพื่อการ อางอิงที่นาเชื่อถือ อยูในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร

1. วิเคราะหขอมูล 2. ระบุประเด็นปญหา 3. สรุปองคความรู 4. รวบรวมขอมูล

40. การสันนิษฐานการคนพบมนุษยในยุคหินเกาตอนตนเรียกชื่อวาอยางไร

1. มนุษยวานร 2. มนุษยไฮเดนเบิรก 3. มนุษยนีแอนเดอธัล 4. มนุษยโครมนัยอง

41. อารยธรรมใดเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต 1. จีน 2. อินเดีย 3. อิสลาม 4. กรีก-โรมัน

Page 17: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 18 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

42. เหตุผลใดที่ทําใหเกิดความขัดแยงในคริสตศตวรรษที่ 20 1. สาเหตุทางอุดมการณทางการเมือง 2. สาเหตุทางสังคม และชนชั้น 3. สาเหตุทางวัฒนธรรม และการทหาร 4. สาเหตุทางดานเศรษฐกิจอันเปนปจจัยท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต

43. องคการยูเนสโก (UNESCO) เปนหนวยงานภายใตสหประชาชาติ มีจุดมุงหมายใน

การสรางความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกในดานใดมากที่สุด 1. การเมือง 2. เศรษฐกิจ 3. สังคม 4. ความมั่นคง

44. การวเิคราะหพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรชวยใหผูเรียนไดรับประโยชน ในขอใดมากที่สุด

1. ทําใหเกิดความรูสึกชาตินิยม 2. ฝกใหมีวิธีคิดที่เปนเหตุเปนผล 3. ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางสงบสุข 4. คาดหมายเหตุการณท่ีจะเกิดไดแมนยํา

Page 18: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 19 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

45. ระเบียบการปกครองสมัยอยุธยาจําเปนตองจัดระเบียบใหรดักุมและเขมงวด มากขึ้น ดวยสาเหตุหลายประการ ขอใดมีสวนสําคัญนอยท่ีสุด

1. มีดินแดนในการปกครองเพิ่มมากขึ้น 2. ประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทาํใหสังคมมีโครงสรางซับซอน 3. วิถีชีวิตของคนไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพราะการศึกษาแพรหลาย 4. มีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นคงทั้งภายในและภายนอก

46. ถานักเรียนตองการชมการถายทอดสดฟุตบอลซึ่งแขงขันที่ประเทศอังกฤษ เวลา

15.00น. วันเสาร นักเรียนตองเปดเครื่องรับโทรทศันท่ีประเทศไทย เวลาใด จึงจะไดชมการถายทอดตั้งแตเริ่มตนการแขงขัน

1. 8.00 น. วันเสาร 2. 15.00 น. วันเสาร 3. 22.00 น. วันเสาร 4. 8.00 น. วันอาทิตย

Page 19: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 20 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

47. แผนที่ฉบับหนึ่งระบุมาตราสวน 1 : 200,000 ระยะจริงที่สั้นที่สุดระหวางเมือง ก และเมือง ข ในแผนที่ฉบบันี้เปนกี่กิโลเมตร ถาระยะหางของเมอืงทั้งสอง ในแผนที่ 5 เซนติเมตร

1. 5 2. 10 3. 15 4. 20

48. ถาจะเดินทางทองเที่ยวชมถํ้าหินงอก หินยอย ลองแกงชมน้ําตกที่สวยงาม ควรไปทองเที่ยวจังหวัดใด

1. นครราชสีมา 2. กาญจนบุรี 3. ชลบุร ี4. สิงหบุร ี

Page 20: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 21 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

49. ถาจะตั้งโรงงานน้ําตาลใหใกลแหลงวัตถุดิบ แรงงานหางายควรเลือกพื้นที่ในขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี 2. ระยอง จันทบุร ี3. ขอนแกน นครราชสีมา 4. เชียงใหม เชยีงราย

50. การแกปญหาในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย ขอใดไม เหมาะสม 1. ปญหาขาดแคลนที่ดินทํากินในภาคเหนือ-ควรเพิ่มผลผลิตในพื้นที่จํากัด 2. ปญหาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ควรฉีดน้ําลางเกลือในดินอยาง

สม่ําเสมอ 3. ปญหาน้ําเสียในแมน้ําเจาพระยา-ควรลดการทิ้งขยะ และไมปลอยน้ําเสีย

ลงแมน้ํา 4. ปญหาดินเปรี้ยวหรือดินเปนกรดในภาคใต-ควรดําเนินโครงการตามแนว

พระราชดําริ “แกลงดิน”

Page 21: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 22 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

ตอนที่ 2 : วิทยาศาสตร : จํานวน 37 ขอ (รวม 100 คะแนน)

สวนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว

จํานวน 32 ขอ (ขอ 1 - 32) : ขอละ 2.5 คะแนน

1. การสับหรือบดอาหารใหมีขนาดเล็กจะมีผลตอการยอยอยางไร

1. กลืนงายและดูดซึมงาย

2. ชิ้นอาหารมขีนาดเล็ก ดูดซึมงาย

3. อาหารซึมผานผนังลําไสเล็กไดงาย

4. อาหารมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ํายอยไดมาก

2. การรับประทานผักดิบกับน้ําพริก เมื่อเทียบกับการรับประทานผักชนิดเดียวกันที่ผาน

การตมเปนระยะเวลานาน ผักท้ังสองแบบมีปริมาณวิตามินชนิดใดแตกตางกันมาก

ท่ีสุด

1. วิตามิน เอ

2. วิตามิน ซี

3. วิตามิน ดี

4. วิตามิน อี

Page 22: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 23 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

3. นักเรียนโรงเรียนหนึ่งตองการตรวจสอบสมมติฐานที่วา

“สารตางชนิดกันมีความสามารถในการรับและคายความรอนไดไมเทากัน”

นักเรียนจึงเลือกใช น้ําประปา ดินเหนียว ดินทราย และ เศษไมเล็กๆ ในการ

ทดลองใหความรอนจนอณุหภูมขิองสารเพิ่มขึ้นจนถึง 40 องศาเซลเซียส

ปจจัยในขอใดที่ตองจัดใหเหมือนกัน

1. สถานะของสาร ปริมาณสาร

2. สถานะของสาร อุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลง

3. สถานที่วางสาร ภาชนะที่ใสสาร

4. สถานที่วางสาร ระยะเวลาในการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิท่ีกําหนด

4. ถาในเลือดมีปริมาณ CO2 มาก และมปีริมาณ O2 นอย จะทําใหเกิดอาการใด

1. ไอ

2. หาว

3. จาม

4. สะอึก

Page 23: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 24 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

5. นําอาหารเหลวชนิดหนึ่งมาทดสอบหาสารอาหาร ไดผลดังตาราง ตาราง ผลการทดสอบสารอาหารโดยใชสารละลายชนิดตางๆ

ผลการทดสอบกับสารละลายชนิดตางๆ

ชนิดอาหาร คอปเปอรซัลเฟต

โซเดียม

ไฮดรอกไซด เบเนดิกต ไอโอดีน

อาหารเหลว ตะกอนสีมวง ตะกอนสีมวง ตะกอนสีสม ไมเปลี่ยนแปลง ขอใดสรุปไดครอบคลุมท่ีสุด

1. มีโปรตีน และ คารโบไฮเดรต เปนองคประกอบ

2. มีโปรตีน และ แปง เปนองคประกอบ

3. มีโปรตีน และ น้ําตาลทราย เปนองคประกอบ

4. มีโปรตีน และ น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว เปนองคประกอบ

Page 24: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 25 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

6. ภาพ การทดสอบหาแปงที่ตําแหนงปดกระดาษของใบไมท่ีอยูในตนเดียวกัน

เมื่อใหใบไมทุกใบไดรับแสงเปนเวลา 4 ชั่วโมง กระดาษดํา

กระดาษสา

กระดาษแกวใส

จากภาพ การออกแบบการทดลองนี้กําหนดใหสิ่งใดเปนตัวแปรตน

1. ปริมาณแปง

2. ตําแหนงของใบไม 3. ชนิดของกระดาษ

4. ระยะเวลาที่ไดรับแสง

Page 25: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 26 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

7. แผนภาพ การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม I 1

II 2

III 3 4 5 6

กําหนดให = เพศชาย = เพศหญิง

= ยีนเดน = ยีนดอย เปนโรคธาลัสซีเมีย จากภาพ ถาหมายเลข 1 และ 4 เปนโรคธาลัสซีเมีย หมายเลข 2 จะเปนโรคธาลัสซี

เมียหรือไม และควรมียนีเปนอยางไร

1. ไมเปนโรคธาลัสซีเมีย มยีีนเปน

2. ไมเปนโรคธาลสัซีเมีย มยีีนเปน

3. เปนโรคธาลัสซีเมีย มียีนเปน

4. เปนโรคธาลัสซีเมีย มียีนเปน

Page 26: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 27 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

8. มาและมาลายมีจํานวนโครโมโซมเปน 64 แทง และ 44 แทงตามลําดับ

ลูกผสมขามสายพันธุระหวางมากับมาลาย จะมีจํานวนโครโมโซมของเซลลรางกาย

เปนกี่แทง

1. 44 แทง 2. 54 แทง

3. 64 แทง 4. 108 แทง

9. ตาราง สายพันธุของหอยที่พบในปาชายเลนที่มีความหนาแนนของตนไมแตกตางกัน ความหนาแนนของตนไม (จํานวนตนตอไร) สายพันธุของหอยที่พบ

979

395

125

A B C D

A C

A D จากตาราง ถาปามีความหนาแนนของตนไมลดลงจะสงผลกระทบตอหอยสายพันธุ

ใดเปนอันดับแรก

1. A

2. B

3. C

4. D

Page 27: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 28 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

10. แผนภาพ สายใยอาหารของสิ่งมีชีวติ 4 ชนิด

เหยี่ยว

กุง ปลา

สาหราย ถาปลามีจํานวนลดลงมาก เหตุการณในขอใดมีโอกาสเกิดขึ้นนอยท่ีสุด

1. จํานวนเหยี่ยวลดลง

2. เหยี่ยวกินกุงมากขึ้น

3. กุงมีจํานวนเพิ่มขึ้น

4. สาหรายมีจํานวนลดลง

11. เมื่อพลังงานในสารอาหารถูกถายทอดจากผูผลิตไปยังผูบริโภคลําดับตอไปไดเพียง

10% ถาไกตัวหนึ่งกินเมล็ดขาวเปลือกจํานวน 2,500 เมล็ดตอวัน ปริมาณพลังงานที่

ไกตัวนี้สามารถใชสรางเปนเนื้อเยื่อ เทียบไดกับเมลด็ขาวเปลือกจํานวนเทาใด

1. 25 เมล็ด

2. 250 เมล็ด

3. 2,500 เมล็ด

4. 25,000 เมล็ด

Page 28: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 29 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

12. กราฟ จํานวนสิ่งมีชีวิต 4 ชนิดในโซอาหาร จากชวงเวลา A ถึง F

A B C D E F

เวลา ถาเขียนความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ชนิดในรูปของโซอาหารเปน ดังนี้ พืช หนอน ไก ง ู จากกราฟ ชวงเวลาใดที่มีอาหารของไกอยูนอยท่ีสุด

1. A ถึง B

2. B ถึง C

3. C ถึง D

4. E ถึง F

จํานว

นสิ่งม

ีชีวิต

หนอน

พืช

งู

ไก

Page 29: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 30 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

13. ในการจําแนกประเภทของสารเปน สารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย

ควรพิจารณาโดยใชเกณฑในขอใด

1. สี 2. ความขุน

3. องคประกอบ

4. ขนาดอนุภาค

14. นําของเหลวชนิดหนึ่งไประเหยแหง พบวาไมมีสารใดเหลืออยูในภาชนะเลย

การสรุปท่ีดีท่ีสุดเกี่ยวกับของเหลวชนดินี้คือขอใด

1. เปนสารละลาย

2. เปนสารบริสุทธิ์ 3. เปนตัวทําละลาย

4. ไมมีของแข็งเปนองคประกอบ

Page 30: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 31 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

15. ความรอนแฝงของการหลอมเหลวของน้ําแข็ง = 80 แคลอรี่ / กรัม

ความรอนแฝงของการกลายเปนไอของน้ํา = 540 แคลอรี่ / กรัม

จากขอความขางบน ขอใดสรุปไดถูกตองที่สุด

1. พลังงานความรอนเทาๆ กัน จะระเหยน้ําไดมากกวาการหลอมเหลวน้ําแข็ง

2. พลังงานความรอนเทาๆ กัน จะระเหยน้ําไดมากกวาการหลอมเหลวน้ําแข็ง

3.325 เทาโดยน้ําหนัก

3. พลังงานความรอนเทาๆ กัน จะหลอมเหลวน้ําแข็งไดมากกวาการระเหยน้ํา

3.325 เทาโดยน้ําหนัก

4. พลังงานความรอนเทาๆ กัน จะหลอมเหลวน้ําแข็งไดมากกวาการระเหยน้ํา

6.750 เทาโดยน้ําหนัก

16. ในการวิเคราะหองคประกอบของสีจากสิ่งตางๆ ดวยวิธีโครมาโตกราฟ

ขอใดไมเหมาะกับหลักการวิเคราะหโดยใชวิธีนี ้

1. องคประกอบของสีในใบไม 2. องคประกอบของสีในน้าํสมสายชูกลั่น

3. องคประกอบของสีในปากกาเมจิก

4. องคประกอบของสีท่ีใชยอมผาสีดํา

Page 31: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 32 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

17. เตรียมสารละลายเอทิลแอลกอฮอลโดยใชสวนผสมในปริมาณที่กําหนดในตาราง

บีกเกอรท่ี 1 2 3 4

ปริมาณสารละลายเอทิลแอลกอฮอล (cm3) 700 380 150 80

ปริมาณน้ํา (cm3) 300 120 50 20 จากขอมูล สารละลายเอทิลแอลกอฮอลในบีกเกอรใด มีความเขมขนมากที่สดุ

1. บีกเกอรท่ี 1

2. บีกเกอรท่ี 2

3. บีกเกอรท่ี 3

4. บีกเกอรท่ี 4

Page 32: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 33 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

18. แผนภาพวัฏจักรคารบอน

CO2 ในบรรยากาศ เผาไหม

หายใจ ยอยสลาย พืช

เนาเปอย หายใจ

สัตว เผาไหม เวลาผานไป น้ํามัน เวลาผานไป

ถานหิน

แกสธรรมชาติ พิจารณาขั้นตอนตอไปนี้ ก. การสังเคราะหดวยแสงของพืช

ข. การหายใจของพืช

ค. การเปลี่ยนแปลงจากพืชเปนถานหิน

ขั้นตอนใดที่เกิดปฏิกิริยาเคม ี

1. ก และ ข 2. ข เทานั้น

3. ข และ ค 4. ก ข และ ค

สังเคราะหดวยแสง

Page 33: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 34 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

19. สนามเด็กเลนมีพื้นที่เปนวงกลม รัศมี 10 เมตร ชายคนหนึ่งออกวิ่งจากจุด A ดวย

ความเร็วสม่าํเสมอไปตามขอบพื้นที่ และไปหยุดที่จุด B ใชเวลาทั้งสิ้น 1 นาที

B จุดศูนยกลาง A

ขนาดของความเร็วเฉลี่ยท่ีชายคนนี้วิ่งเปนกี่เมตรตอวินาที

1. π/6 2. π/3

3. 10π 4. 20π

20. โยนวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นตรงๆ ในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุขึ้นไปถึงตําแหนงสูงสุด

ขอใดกลาวไมถูกตอง

1. วัตถุมีความเร็วเปนศูนย 2. วัตถุมีอัตราเร็วเปนศูนย 3. วัตถุมีความเรงเปนศูนย 4. วัตถุมีน้ําหนักเทากับน้ําหนักกอนโยน

Page 34: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 35 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

21. ภาพ การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย

เราอาจประมาณไดวาโลกโคจรรอบดวงอาทิตยเปนรูปวงกลม

ทิศของความเรงเปนไปตามขอใด

1. เปนไปตามลูกศร ( 1 )

2. เปนไปตามลูกศร ( 2 )

3. เปนไปตามลูกศร ( 3 )

4. ระบุไมได เพราะความเรงเปนศูนย

ดวงอาทิตย

( 2 ) ( 3 )

( 1 )

โลก

Page 35: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 36 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

22. แขวนปายอันหนึ่งเอาไวหนารานดวยเชือกท่ีมีลักษณะเหมือนกัน 2 เสนดังรูป

( 1 ) ( 2 )

30 cm 60 cm

ถาปายมีน้ําหนัก 90 นิวตัน เชือกหมายเลข ( 1 ) และเชือกหมายเลข ( 2 ) รบัน้ําหนัก

เสนละกี่นิวตัน ตามลําดับ

1. 60.0 และ 30.0

2. 67.5 และ 22.5

3. 75.0 และ 15.0

4. 77.5 และ 12.5

23. ชายสองคนเดินขึ้นเขาพรอมกัน ถาชายสองคนมีน้ําหนักไมเทากันแตมีกําลังเทากัน

ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับเวลาที่ใชในการเดินเพื่อใหถึงยอดเขา

1. ชายทั้งสองใชเวลาเทากัน

2. ชายที่มีน้ําหนักมากกวาใชเวลามากกวา 3. ชายที่มีน้ําหนักมากกวาใชเวลานอยกวา 4. ไมสามารถสรุปได เพราะขอมูลไมเพียงพอ

ปาย

Page 36: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 37 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

24. ปลอยวัตถุท่ีมีน้ําหนัก 10 นิวตัน จากที่สูง 2 เมตรเหนือผิวดิน

เมื่อวัตถุกระทบพื้น งานที่เกิดเนื่องจากแรงโนมถวงมีคาเทาใด

1. 5 จูล

2. 10 จูล

3. 15 จูล

4. 20 จูล

25. เมื่อวางวัตถุหนากระจกเวา โดยใหระยะวัตถุนอยกวาความยาวโฟกัส

ภาพที่เห็นในกระจกเวาจะมีลักษณะอยางไร

1. ภาพเสมือน หัวต้ัง ขนาดเล็กกวาวัตถุ

2. ภาพจริง หัวกลับ ขนาดเล็กกวาวัตถุ

3. ภาพเสมือน หัวต้ัง ขนาดใหญกวาวัตถุ

4. ภาพจริง หัวกลับ ขนาดใหญกวาวัตถุ

26. คนที่ใสแวนสายตาสั้น จะเห็นภาพของวัตถุมีขนาดเล็กกวาวัตถุจริงในกรณีใด

1. วัตถุอยูหางจากแวนสายตานอยกวาความยาวโฟกัส

2. วัตถุอยูหางจากแวนสายตานอยกวา 2 เทาของความยาวโฟกัส

แตมากกวาความยาวโฟกัส

3. วัตถุอยูหางจากแวนสายตามากกวา 2 เทาของความยาวโฟกัส

4. เหตุการณนี้ไมเกิดขึ้นจริง คนยอมเห็นภาพขนาดเทาวัตถุ

Page 37: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 38 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

27. รูป การหักเหของแสงผานแทงพลาสติกใส

ขอใดแสดงการหักเหของแสงไมถูกตอง

1. มุม 1 ตองมากกวา มุม 2

2. มุม 2 ตองเทากับ มมุ 3

3. มุม 1 ตองเทากับ มมุ 4

4. มุม 1 และ 2 รวมกันตองได 90o

4

3

2

1

พลาสติกใส อากาศ

แสง

Page 38: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 39 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

A

28. ภาพ วงจรไฟฟาที่เชื่อมตอดวยโลหะชนิด M หรอื N หรือ O หรือ P

ระหวางจุด X และ Y

V

โลหะ

X Y

เขียนกราฟความสัมพันธระหวางความตางศักยไฟฟากับกระแสไฟฟาของโลหะชนิด

M N O และ P M

N

O

P

ความตางศักย (โวลต)

0.2 0.4 0.6 0.8

จากกราฟ ถาโลหะแตละชนิดมีความยาวและพื้นที่หนาตัดเทากัน โลหะชนิดใดมี

ความตานทานสูงที่สุด

1. M 2. N

3. O 4. P

2.0

1.5

1.0

กระแสไฟฟ

า (แอมแ

ปร)

0

Page 39: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 40 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

29. ภาพ วัฏจักรหิน

การสะสมและทับถม

การกัดกรอนและพัดพา

หินแปร หินอคันี

แมกมา จากภาพ กระบวนการใดทําใหหินตะกอนเปลี่ยนเปนหินแปรได 1. การหลอมละลาย 2. การกัดกรอนและผุพัง 3. การสะสมและทับถม 4. การไดรับความรอนและความดัน

การหลอมละลาย ความเย็นและการตกผลึก

ความรอนและความดัน

หินตะกอน ตะกอน

ความรอนและความดัน การกัดกรอนและผุพัง

การหลอมละลาย

Page 40: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 41 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

30. ปรากฏการณเรือนกระจก มีผลกระทบตอเหตุการณใดนอยท่ีสุด

1. น้ําแข็งที่ขั้วโลกละลายมากขึ้น

2. พันธุพืชในเขตอบอุนอพยพขึ้นที่สูงขึน้

3. สัตวปามีจํานวนชุกชุมมากขึ้น

4. พื้นที่ทะเลทรายแผขยายกวางขึ้น

31. ขอมูล ลักษณะอากาศ การกระจายของฝน และลกัษณะฝน ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (oC) การกระจาย

ของฝน

พื้นท่ีท่ีฝนตก

(%)

ลักษณะฝน ปริมาณฝน

(มิลลิเมตร)

คอนขางหนาว

เย็น

รอน

รอนจัด

16.0 – 17.9

18.0 – 22.9

35.0 – 39.9

≥ 40.0

กระจายเปนแหงๆ

กระจาย

เกือบท่ัวไป

ท่ัวไป

20 – 40

41 – 60

61 – 80

> 80

เล็กนอย

ปานกลาง

หนัก

หนักมาก

0.1 – 10.0

10.1 – 35.0

35.1 – 90.0

> 90 จากขอมูล ถาวันนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ย 19oC มีฝนตกประมาณ 53% ของพื้นที่ และวัด

ปริมาณน้ําฝนได 20 มิลลิเมตร จะรายงานสภาพอากาศตามขอใด

1. อากาศเย็น มีฝนตกในระดับปานกลางทั่วไปในพื้นที่

2. อากาศรอน มีฝนตกหนักกระจายเปนแหงๆ ในพืน้ที่

3. อากาศเย็น มีฝนตกในระดับปานกลางกระจายในพื้นที่

4. อากาศคอนขางหนาว มฝีนตกเล็กนอยกระจายในพื้นที่

Page 41: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 42 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

32. ขอใดไมใชดาวเทียมสื่อสาร

1. ไทยคม

2. เทลสตาร 3. อินเทลแซท

4. วอยเอเจอร

Page 42: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 43 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

สวนที่ 2 : แบบระบายคําตอบ : จํานวน 5 ขอ (ขอ 33 - 37) : ขอละ 4 คะแนน

แตละขอใหระบายคําตอบที่ถูกตอง 2 คําตอบจาก 6 ตัวเลือกท่ีกําหนดให

33. ตาราง ผลการตรวจวัดคา DO BOD และ ปริมาณสารตะกั่ว จากแหลงน้าํ 4 แหลง

แหลงน้ําที่ คา DO

(มิลลิกรมัตอลิตร)

คา BOD

(มิลลิกรมัตอลิตร)

สารตะกั่ว

(มิลลิกรมัตอลิตร)

1

2

3

4

1.8

6.0

2.5

6.7

150

87

162

65

0.22

0.03

0.08

0.02 ถากําหนดใหน้ําที่มีคา DO ตํ่ากวา 3 มิลลิกรัมตอลิตร และมีคา BOD สูงกวา

100 มิลลิกรมัตอลิตร เปนน้ําเสีย

ขอมูลท่ีถูกตองคือขอใดบาง

1. แหลงน้ําที่ 1 และ 3 อยูใกลเมืองใหญมากที่สุด

2. แหลงน้ําที่ 4 สามารถใชดื่มไดอยางปลอดภัย

3. บริเวณแหลงน้ําที่ 2 มีชุมชนบานเรือนหนาแนนมากกวาบรเิวณแหลงน้ําที่ 4

4. เฉพาะแหลงน้ําที่ 3 เทานั้น ท่ีตองการระบบบําบดัน้ําเสีย

5. เฉพาะแหลงน้ําที่ 2 และ 4 เทานั้น ท่ีใชเพื่อการคมนาคมได

6. แหลงน้ําที่ 3 อยูใกลโรงงานทําแบตเตอรีมากกวาแหลงน้ําที่ 1

Page 43: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 44 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

34. ยาลดกรดประกอบดวย MgO และ MgCO3 อัดเปนเม็ดโดยผสมกับแปง เมื่อนําเม็ด

ยามาบดใหเปนผงในภาชนะ A แลวนํามาละลายดวยสารละลายกรด HCl ปริมาณ

มากเกินพอในภาชนะ B พบวามีฟองแกสเกิดขึ้น เมื่อกรองแปงออกแลว นํา

สารละลายที่ไดไปตมไลกรดในภาชนะ C จะเหลือของแข็งสีขาว

จากการทดลองนี้ สารใดบางที่จัดเปนสารบริสุทธิ ์

1. ยาลดกรด

2. ผงละเอียดในภาชนะ A

3. แกสที่เกิดในภาชนะ B

4. สารละลายที่เหลืออยูในภาชนะ B

5. ไอสารที่ไดจากภาชนะ C

6. ของแข็งสีขาวที่เหลือในภาชนะ C

35. ปรากฏการณในขอใดบางที่มีระยะเวลายาวนานเทากัน

1. คาบการหมนุรอบตัวเองของโลก

2. คาบการหมนุรอบตัวเองของดวงจันทร 3. คาบการหมนุรอบตัวเองของดวงอาทิตย 4. คาบการโคจรของดวงจันทรรอบโลก

5. คาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย 6. คาบการโคจรของดวงอาทิตยรอบกาแล็กซี

Page 44: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 45 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

36. ปรากฏการณจันทรุปราคาจะไมมโีอกาสเกิดขึ้นไดในวันใดบาง

1. วันวิสาขบูชา 2. วันอาสาฬหบูชา

3. วันมาฆะบูชา 4. วันลอยกระทง

5. วันพระ แรม 15 คํ่า

6. วันที่เกิดสุริยุปราคา

Page 45: ข้อสอบ 2553

รหัสวิชา 92 สังคมฯ/วิทยาศาสตร หนา 46 วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น.

37. ตาราง กําลังไฟฟาและความตางศักยของเครื่องใชไฟฟาชนิดตางๆ

ชนิดของเครื่องใชไฟฟา กําลังไฟฟา (วัตต) ความตางศักย (โวลต)

หมอหุงขาว

ตูเย็น

เตารีดไฟฟา

เครื่องเปาผม

700

300

1,000

1,100

220

220

220

220

ขอความตอไปนี้ ขอใดถูกตอง

1. ใชตูเย็น 2 ชั่วโมง จะสิน้เปลืองพลังงานไฟฟามากกวาใชหมอหุงขาว 1 ชัว่โมง

2. ใชเตารีด 2 ชั่วโมง จะสิน้เปลืองพลังงานไฟฟามากกวาใชเครื่องเปาผม 2 ชั่วโมง

3. ใชเตารีด 2 ชั่วโมง จะสิน้เปลืองพลังงานไฟฟามากกวาใชหมอหุงขาว 3 ชัว่โมง

4. ใชตูเย็น 1 วัน จะสิ้นเปลอืงพลังงานไฟฟามากกวาใชเตารีด 2 ชั่วโมง

และหมอหุงขาว 2 ชั่วโมง

5. ใชเตารีด 2 ชั่วโมง จะสิน้เปลืองพลังงานไฟฟานอยกวาใชเครื่องเปาผม 2 ชั่วโมง

6. ใชเครื่องเปาผม 1 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟามากกวาใชเตารีด 1 ชั่วโมง

และหมอหุงขาว 1 ชั่วโมง