38351251 Buharijina Zbirka Hadisa 1 Dio

  • View
    102

  • Download
    14

Embed Size (px)

Text of 38351251 Buharijina Zbirka Hadisa 1 Dio

SAHIHU - (E)L - BUHARIJJI VJERODOSTOJNIK BUHARIJE (tj. Buharijina zbirka vjerodostojnih hadisa)

PRVI DIO OD SAHIHA EBU ABDILLAHA MUHAMEDA, SINA ISMAILA SINA IBRAHIMA SINA MUGIRETA SINA BERDIZBEHA BUHARIJE-DUFIJE, od njega bio zadovoljan Uzvieni Allah i okoristio nas s njime, usliaj! Buharija se rodio, zadovoljan bio od njega Uzvieni Allah, u Buhari u petak ili u noi petka trinaestog evala 194.godine (po Hidri), a umro je u noi subote, u noi Praznika mrenja, godine 256.(po Hidri) bivi ovjek od ezdeset i dvije godine osim (tj.manje) trinaest dana. Propovjeda se za njega da je rekao: "Izvadio sam knjigu Sahih iz oko esto hiljada hadisa za esnaest godina, a nisam stavio u njeg nijedan hadis (drukije) osim (tako) da sam se okupao i klanjao dva rekata." I njegove vrline su mnogobrojnije od (toga) da se izbroje i obilnije od broja pijeska i ljunka. A broj hadisa njegovog Sahiha je sedam hiljada dvjesta sedamdeset i pet, a sa odbacivanjem ponovljenog etiri hiljade, a veli se (i drukije o broju hadisa) osim toga (to je navedeno). A ponekad se Buharija prepire (tj. dolazi u sukob) sa (sve) etiri mezheba (tj. erijatske pravne kole); i ispravno je (miljenje) da je on mudtehid (samostalni vjersako-pravni uenjak). Iz komentara ubrahitije na Nevevijino (djelo) Erbeine i osim njega (jo iz drugih djela uzeti su navedeni podaci o Buhariji). A izveli smo tampanje (Sahiha) na (osnovu onoga) kako ga je komentarisao vo provjerivaa (ili potvrivaa istine) i zavretak muhadisa veliki uenjak Ahmed, sin Muhameda, Hatib El-Kastalanija, Allah mu se smilovao, osim (nekoga odstupanja od komentara Kastalanije) to je rijetko, pa neka se zna. (Domai tipografski zavod broj 257) Buharijin Sahih poeo prevoditi sa arapskog jezika Fuad Subai u Zenici godine 1962. (a po Hidri 1382.) Napomena prevodioca: Prevodilac je u prvom redu nastojao da prevod bude to doslovniji.

SAHIHU-(E)L-BUHARIJJIVJERODOSTOJNIK BUHARIJE U IME ALLAHA SVEMILOSRDNOGA MILOSTIVOGA Rekao je uitelj, vo, hafiz (hadisa) Ebu Abdillah Muhamed, sin Ismaila sina Ibrahima sina Mugireta Buharija, smilovao mu se Uzvieni Allah, usliaj (Boe, ovu molbu)!: GLAVA (u kojoj se govori o tome) kako je bio poetak objave ka poslaniku Allaha, Allah mu se smilovao i spasio ga, a (u tome smislu je i govor Allaha, uzvieno je Njegovo spominjanje: "Zaista smo mi objavili tebi kao to smo objavili Nuhu (Noemu) i vjerovjesnicima poslije njega..". PRIAO NAM JE El-Humejdija, rekao je: priao nam je Sufjan, rekao je: priao nam je Jahja, sin Seida, Ensarija, rekao je: izvjestio me Muhamed, sin Ibrahima, Temimovi da je uo Alkamu, sina Vekasa, Lejsovia (a) on govori: uo sam Umera, sina Hataba, bio Allah zadovoljan s njim-na govornici je rekao: uo sam poslanika Allaha, Allah mu se smilovao i spasio ga, (kako) kae: "Poslovi su samo sa namjerama, i svaki ovjek ima samo ono to je namjeravao. Pa ko je (takav) da (je njegova seoba) emigracija iz Meke u Medinu bila usmjerena (ka nekom ovosvjetskom dobru) da (ga postigne ili kakvoj eni) da (je oeni) vjena, pa njegova seoba je (preputena) ka (onome) to je selio k njemu." PRIAO NAM JE Abdulah, sin Jusufa, rekao je: izvjestio nas je Malik od Hiama, sina Urveta, od njegovoga (tj.Hiamovog) oca (Urveta), od Aie, majke vjernika, bio zadovoljan Allah s njom, da je Haris, sin Hiama, bio zadovoljan Allah s njim, pitao Allahovog poslanika, Allah mu se smilovao i spasio ga, pa je rekao: "O poslanie Allaha, kako ti dolazi objava?" Allahov poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, je rekao: "Nekih vremena dolazi mi kao zveket zvona (zvone na vratu ivotinja), a on (tj. ovaj nain objave) mi je najtei, pa (objava) presijeca (prekida glas) od mene, a ja sam ve zapamtio od njega ta je rekao. A nekih vremena prikae mi se Aneo ovjekom pa mi govori, pa ja zapamtim ta govori. Aia, bio zadovoljan Allah s njom, kae:"I zaista ve sam ga vidjela (ili gledala u stanju kad) mu silazi objava u danu estoke hladnoe, pa presijeca (Aneo objavu) od njega, a zaista mu sljeponica tee znojem. PRIAO NAM JE Jahja, sin Bukejra, rekao je: priao nam je Lejs od Ukajla, od Ibnu ihaba, od Urveta Ibnu Zubejra, od Aie, majke vjernika da je zaista ona rekla: "Prvo to se poelo (javljati) od (raznih vrsta) objave Allahovom poslaniku, Allah mu se smilovao i spasio ga, je dobro snovienje u spavanju. Pa ne sanjae nikakav san (drukije) osim (tako) da je doao (tj. ostvario se) kao osvit zore. Zatim mu se omilila samoa. I osamljivae se u peini Hira, (pa je u njoj vrio pokoru) ili inio je po Ibrahim-pejgamberovoj vjeri preporuene postupke da bi odbacio od sebe grijeh, grijeh idolopoklonstva i bezvjerstva, a ono (tj. to injenje pokore ili odbacivanje grijeha) je bogosluje, (vrio je pokoru) brojne noi prije nego se vrati (ili poeli) ka svojoj porodici, a opskrbljavao se za to (boravljenje u

peini). Zatim se (opet) vraa Hadidi pa se opskrbljava za (noi) sline njima (tj. navedenim noima) dok mu je dola Istina (tj. objava), a on u peini Hira. Pa mu je doao Aneo (misli se na odreenog anela \ibrila-Gavrila, pa zbog toga piem velikim slovom) pa rekao: "itaj (ili: Ui)!" Rekao je (Muhamed): "Nisam ja nikakav italac (ili ita tj. ja ne znam itati)." Rekao je (Muhamed dalje): "Pa me uzeo pa me stisnuo (tako jako) da mi je doao truda (izazvao mi tekou). Zatim me pustio i rekao: "itaj!" Ja sam rekao: "Nisam ja nikakav italac." Pa me uzeo pa me stisnuo drugi puta da mi je doao truda. Zatim me pustio pa rekao: "itaj!" Pa ja rekoh: "Nisam ja nikakav italac." Pa me uzeo i stisnuo me trei puta. Zatim me pustio pa je rekao: "itaj, u ime tvoga Gospoda koji je (sve) stvorio. Stvorio je ovjeka od usirene krvi. itaj, a tvoj Gospod je najplemenitiji." Pa se povratio (iz peine) Allahov poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, (a od uzbuenja ili straha) srce njegovo se trese, pa je uniao Hadidi, keri Huvejlida pa rekao: "Zamotajte me, zamotajte me (tj. pokrite me, ogrtaem)!" Pa su ga zamotali (pa je bio zamotan ili pokriven sve) dok je otiao od njega strah pa je rekao Hadidi, a izvjestio ju je (ovu cijelu) vijest: "Zaista ve sam se pobojao za sebe (svoj ivot)." Pa je (na to) Hadida rekla: "Nikako, tako mi Allaha, nee te poniziti Allah nikada! Ti zaista nagrauje rodbinu i podnosi (brigu oko zbrinjavanja) nemonoga (koji ivi na teret drugih) i stie nepostojee (tj. ono to nema ili po jednom tumaenju: daje siromahu da stee, zaradi) i asti gosta i pomae (druge) u sluajevima prava (na pomo tj. u opravdanim sluajevima i prilikama)." Pa ga je (odmah) Hadida odvela (i vodila ga je) dok ga je dovela Vereki, sinu Nevfela sina Eseda sina Abdu-(E)l-Uzaa, strievia Hadide - a on (Vereka) je bio ovjek (koji) se ve pokrstio u predislamskom dobu i pisae jevrejsko pismo, pa (u to vrijeme Vereka) pie na jevrejskom jeziku od Evanelja (onoliko) koliko je htio Allah da napie i bio je star starac ve oslijepio - pa mu je Hadida rekla: "O strieviu, uj, od svog bratia (ta e ti ispriati)!" Pa mu je Vereka rekao: "O bratiu, ta to vidi (ili via)?" Pa ga je izvjestio poslanik Allaha, smilovao mu se Allah i spasio ga, vijest (svega) ta je vidio. Pa mu je Vereka rekao: "Ovaj tajnik (objave tj. tajno bie koje donosi objavu od Allaha tebi) je (onaj isti) kojega je Allah sputao (ili slao) Mojsiju. O da sam u njoj (tj. u sadanjoj pojavi objave) mlad! Da mi je (da) budem iv kad te protjera tvoj narod!" Pa je poslanik Allaha, Allah mu se smilovao i spasio ga, rekao: "A zar su moji protjerivai oni (tj. zar e me protjerati)." Rekao je (Vereka): "Da. Nije nijedan ovjek nikada donio (neto) kao to si ti donio (a da je proao drukije) osim (tako) da mu se bilo neprijateljem. I ako me stigne tvoj dan (tj. dan tvoga proganjanja), pomoi u te snanom pomoi." Zatim Vereka nije ostao (da ita uini) to jest usmren je (umro je), a objava (Muhamedu) je malaksala (oslabila tj. prestala je za neko vrijeme). Ibnu ihab je rekao: "A izvjestio me Ebu Selemete, sin Abdurahmana, da je Dabir, sin Abdulaha, El-Ensarije rekao priajui o malaksavanju (prestanku) objave: "Pa je (Muhamed, poslanik Allaha) u svom prianju rekao: "Dok ja (jednom prilikom) idem, kad (najednom osjetihda) sam uo (nekakav) glas iz neba, pa podigoh svoj pogled, a kad aneo koji mi je doao u Hiru sjedilac (tj. sjedi) na (nekakvoj) stolici (ili prijestolju) izmeu neba i zemlje. Pa sam se od njega zastraio, pa sam se vratio pa sam rekao: "Zamotajte me, zamotajte me!" Pa je (odmah) Allah, uzvien je On, objavio: "O pokriveni, ustani pa opominji!" (i dalje sve) do Njegovog (ili do Svoga) govora "I poganstvo (idolopoklonstvo) napusti!", pa se (iza toga Allahovog govora) objava rasplamsala i slijedila (neprekidno dvadeset i tri godine)." Slijedi ga (Jahja-a, sina Bukejrovog) Abdulaha Ibnu Jusuf i Ebu Salih (tj. ova dvojica se slau sa Jahjaom u pripovjedanju gornjeg hadisa), a (Ukajla) slijedi Hilal, sin Redada (pripovjedajui) od Zuhrije. A rekao je Junus i Mamer: "..njegovo meso (koje se nalazi na prostoru od ramena prema vratu ili od zatiljka prema pleima, a koje se trese u strahu)." (Hoe da kae da Junus i Mamer priaju da je Zuhrija upotrijebio izraz "treslo se njegovo meso" umjesto izraza "treslo se njegovo srce" kad se povratio iz peine Hire, Hira ugledavi prvi puta Dibrila.)

PRIAO NAM JE Musa, sin Ismaila, rekao je: priao nam je Ebu Avanete, rekao je: priao nam je Musa, sin Ebu Aiete, rekao je: priao nam je Seid Ibnu Dubejr od Ibnu Abasa o Njegovom govoru, On (Allah) je uzvien: "Ne pokrei, s njim (s Kur'anom) svoj jezik zbog (toga da) pouri s njim." Rekao je (Ibnu Abas): "Poslanik Allaha, Allah mu se smilovao i spasio ga, borae se (sa) od objavljivanja (Kur'ana spopadajuom ga velikom) tekoom. I ponekad (ili mnogo puta) micae svoje dvije usne (jako ili: i bio je dio te tekoe ili: i bio je znak te tekoe to to je jako micao svoje dvije usne)." Pa je Ibnu Abas (dalje) rekao: "Pa ja u micati (pokretati) njih dvije (mislei na usne) tebi kao to njih dvije micae poslanik Allaha, Allah mu se smilovao i spasio ga." I Seid je rekao: "Ja u njih dvije micati (ili ja njih dvije miem, pokreem) kao to sam vidio Ibnu Abasa (da) njih dvij