Buharijina Zbirka Hadisa 8 Dio

  • View
    284

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Buharijina Zbirka Hadisa 8 Dio

SA IMENOM (U IME) ALLAHA MILOSRDNOGA MILOSTIVOGA. GLAVA (IZVJESNOGA) TUMAENJA (SNOVA, SANOVA )

A prvo to se poelo s njim poslaniku Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, od (izvjesne Allahove) objave je (izvjesni) san dobri (dobro snovienje, tj. istiniti snovi, sanovi snovi koji se ostvare). PRIAO NAM JE Jahja, sin Bukejra, priao nam je Lejs od Ukajla, od Ibnu ihaba. A priao mi je Abdullah, sin Muhameda, priao nam je Abdurezak, priao nam je Mamer, rekao je Zuhrija: Pa je izvijestio mene Urvete od Aie, bio zadovoljan Allah od nje, da je ona rekla: Prvo to se poelo s njim poslaniku Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, od (Allahove) objave (revelacije) je (izvjesno) vienje istinito u (svome) spavanju (tj. istiniti san, snovienje, sanjanje). Pa je bio (u takvoj prilici da) nee vidjeti (nikakvo) snovienje (tj. nee sanjati nikakav san drukije) osim (tako da) je doao kao raspuknue (te) zore (jutra). Pa je bio (uobiajio da) doe (da ode u peinu) Hira', pa se uva (uvae se) grijeha u njoj, a ono (tj. a to) je (izvjesno) odavanje pobonosti (u izvjesnim) noima vlasnicama (izvjesnoga) broja (tj. odavanja pobonosti u brojnim noima, po nekoliko noi razmiljajui i sklanjajui se tu u samou od grijeha koje su radili stanovnici Meke u to vrijeme - u tome se je sastojala ta pobonost). I opskrbi se za to (boravljenje u toj peini hranom i vodom). Zatim se vraa ka Hadidi, pa opskrbi (ona) njega za (dalju posjetu toj peini) slinu njoj, dok je iznenadila njega (ta) istina (tj. dok mu je iznenada dola Allahova objava jednoga dana), a on je u peini Hira'-u. Pa je doao njemu (izvjesni) aneo u nju (u peinu) pa je rekao: "itaj!" Pa je rekao njemu Vjerovijesnik, pomilovao ga Allah i spasio: "Nisam ja sa itaem (nikakvim bio, tj. Nisam ja nikakav ita, italac)!" Pa je uzeo mene pa je stegnuo (stisnuo; ili: pa je jako cijedio) mene, ak je dopro od mene (meni izvjesnom) trudu (tj. tekoi). Zatim je poslao (tj. pustio) mene pa je rekao: "itaj!" Pa sam rekao: "Nisam ja sa itaem!" Pa je uzeo mene pa je stegnuo mene drugi puta, ak je dopro od mene (meni izvjesnom) trudu. Zatim je poslao (pustio) mene pa je rekao: "itaj!" Pa sam rekao: "Nisam ja sa itaem (tj. Ne znam ja itati)!" Pa je stegnuo mene trei puta, ak je dopro od mene (izvjesnome) trudu (tj. bilo mi je to vrlo teko, taj stisak mi je bio vrlo muan i teak). Zatim je poslao (pustio) mene pa je rekao: "itaj, sa imenom tvoga (svoga) Gospodara koji je stvorio.....", dok je dopro (do rijei) "..... to nije znao.". Pa se vratio s njima (s tim prvim ajetima i rijeima Kur'ana), (a) tresu se njegova mesa (na ramenima, u stvari, komadi mesa izmeu ramena i vrata), dok je uniao na Hadidu (tj. dok je uniao Hadidi) pa je rekao: "Zamotajte (ili Pokrijte) me, zamotajte me!" Pa su zamotali njega dok je otiao od njega (taj izvjesni) strah, pa je rekao: "O Hadida! ta je meni (doslovno: ta je za mene)?" I izvijestio je nju (tu) vijest, i rekao je: "Ve sam se uplaio na (tj. za) svoju osobu (ili: za svoju duu)!" Pa je rekla njemu: "Nikako! Veseli se! Pa tako mi Allaha nee poniziti tebe Allah nikada. Zaista ti zaista ini dobroinstvo (svojoj) rodbini, i obistinjava (tj. biva istinit, ini istinitim svoje) prianje, i nosi (podnosi izvjesnu, ili: svaku) zamorenost (tj. teret, potekou), i ugoava (svakoga) gosta i potpomae na redama (tj. u sluajevima svake) istine (tj. gdje god je pravo da se pomogne)." Zatim je odvela njega Hadida dok je dovela njega Vereki, sinu Nevfela sina Eseda sina Abdul-uzza-a sina Kusajja, a on je sin strica (strievi) Hadide, brat njezinoga oca, a bio je (on jedan) ovjek (koji) se je pokrstio u predislamlju, i bio je (sposoban da) pie (tu) knjigu arapsku (tj. i pisae on arapsko pismo), pa

pie (tj. na jeziku) arapskom iz Evanelja (ono) to je htio Allah da napie, i bio je starac veliki, ve je oslijepio, pa je rekla njemu Hadida: "O sine moga strica! Sluaj od sina tvoga (svoga) brata!" Pa je rekao njemu Verekate: "Sine moga brata! ta to vidi (via)?" Pa je izvijestio njega Vjerovijesnik, pomilovao ga Allah i spasio, (o onome) ta je vidio. Pa je rekao Verekate (Vereka): "Ovo (To) je (izvjesni) tajnik (vlasnik izvjesne tajne dobra, tj. aneo Dibril) koji se je sputao na Musa-a (tj. k Musa-u). O da sam ja u njoj (u ovoj prilici kada je poela da dolazi Allahova objava - da sam) mlad, (pa da) budem iv kada izvede (tj. protjera) tebe tvoj narod." Pa je rekao poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio: "A zar su oni moji protjerivai?" Pa je rekao Verekate: "Da. Nije donio (ni jedan) ovjek nikada (ono) to si donio njega (ti, pa da je bilo drukije) osim (tako da) se je njemu bilo neprijatelj. I ako stigne mene tvoj dan, pomoi u te pomoi ojaanom (tj. jednom jakom pomoi)." Zatim nije ostao Verekate (na ivotu), da, (tj. to jest) preminuo je. I malaksala je (tj. umirila se je, zadrala se je Allahova) objava (jednim) malaksavanjem, ak (da) se je oalostio Vjerovijesnik, pomilovao ga Allah i spasio, u (tj. prema onome) to je doprlo nama, (takvom jednom) alou (da) je jutrom odlazio od nje (tj. zbog te alosti) vie puta da se baci (da se obori) od vrhova (doslovno: od glava, tj. sa visova) visokih (izvjesnih) brda (planina). Pa kada god se je nadvisio (tj. doao, popeo se) u (na) vrh (nekoga) brda zato da baci od (tj. sa) njega svoju osobu (sebe), pojavio se je (pojavi se, pojavio bi se) njemu Dibril pa je rekao: "O Muhamede! Zaista ti si poslanik Allaha uistinu!" Pa se umiri zbog toga njegovo srce (ili potresenost njegovoga srca), i ustali (staloi) se njegova dua, pa se vrati. Pa kada se (tj. kada bi se) oduljila njemu malaksalost (zadravanje Allahove) objave, jutrom je (jutrom bi) otiao zbog slinoga tome. Pa kada se je nadvisio (tj. kada je doao) u (na) vrh (nekoga) brda, pokazao (bi) se njemu Dibril, pa je (pa bi) rekao njemu slino tome. Rekao je Ibnu Abas: "Raspuknjiva (izvjesnoga) osvanjivanja (svanua)....." je (tj. osvanjivanje to je) svjetlo Sunca u (svakome) danu i sjaj Mjeseca u (toj) noi. GLAVA sna (snovienja izvjesnih ljudi) dobrih, i (GLAVA) Njegovoga govora, uzvien je: "Zaista ve je bio istinit (tj. ve je istinu govorio, rekao) Allah Svome poslaniku (u njegovome) snu sa (izvjesnom) istinom, zaista unii ete svakako (u) Bogomolju Svetu, ako je htio (ako htjedne) Allah, bivajui sigurni (bezbijedni vi), brijui vae (tj. svoje) glave i skraujui (vi svoju kosu na glavi), neete se plaiti (ne plaei se vi), pa je znao (on ono) to niste znali (vi); pa je uinio osim toga (doslovno: nie toga, tj. prije toga jo jednu) pobjedu blizu (skoro osvajanje Hajbera prije Meke).". PRIAO NAM JE Abdullah, sin Meslemeta, od Malika, od Ishaka, sina Abdullaha sina Ebu Talhata, od Enesa, sina Malika da je poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, rekao: "San (izvjesni) lijepi od (izvjesnoga) dobroga ovjeka je (jedan) dio od etrdeset i est dijelova od (Boijega) vjerovijesnitva." GLAVA: San (izvjesni, izvjesno snovienje) je od Allaha.

PRIAO NAM JE Ahmed, sin Junusa, priao nam je Zuhejr, priao nam je Jahja, on je sin Seida, rekao je: uo sam Ebu Selemeta rekao je: uo sam Ebu Katadeta od Vjerovijesnika, pomilovao ga Allah i spasio, rekao je: "San (izvjesni) je od Allaha, a sanjarenje (smreni, zamreni, bezvezni san, izvjesni san bez veze) je od (izvjesnoga) sotone." PRIAO NAM JE Abdullah, sin Jusufa, priao nam je Lejs, priao mi je Ibnul-Had od Abdullaha, sina Habbaba, od Ebu Seida Hudrije da je on uo Vjerovijesnika, pomilovao ga Allah i spasio, (da) govori: "Kada je vidio (tj. usnio - u daljem tekstu samo e se prevoditi sa izrazom "usnio, sanjao") jedan (od) vas (neki) san (to) voli njega (tj. san koji mu je drag, mio), pa on je samo od Allaha, pa neka zahvali Allahu na njemu, i neka pria za njega (za taj san). A kada je usnio (sanjao neto drugo) osim toga od (onoga) to mrzi, pa ono (pa to) je samo od (izvjesnoga) sotone, pa neka trai utoite od njegovoga zla (od zla toga sna molei Allaha za utoite), i neka ne spominje njega nikome (doslovno: ni za jednoga ovjeka - tj. ni jednome ovjeku, a to e rei: nikome), pa zaista on nee tetiti njemu." ("Ru'ja": san je u arapskom jeziku imenica enskoga roda.) GLAVA: San dobri (tj. Dobri san) je dio od etrdeset i est dijelova od (Allahovoga) vjerovijesnitva. PRIAO NAM JE Museded, priao nam je Abdullah, sin Jahja-a sina Ebu Kesira, - i pohvalio je na njega (tj. pohvalio je Museded njega) dobro i rekao je: Susreo sam ga u Jemami, - (priao nam je Abdullah) od svoga oca (Jahja-a), priao nam je Ebu Selemete od Ebu Katadeta, od Vjerovijesnika, pomilovao ga Allah i spasio, rekao je: "San dobri je od Allaha, a (izvjesno) sanjarenje je od (izvjesnoga) sotone. Pa kada je sanjario (neki od vas), pa neka trai utoite od njega, i neka pljune od svoje ljevice (tj. na svoju lijevu stranu), pa zaista ono nee tetiti njemu." A od njegovoga oca (tj. A od Abdullahovoga oca Jahja-a) rekao je: Priao nam je Abdullah, sin Ebu Katadeta, od svoga oca, od Vjerovijesnika, pomilovao ga Allah i spasio, slino njemu (navedenom hadisu). PRIAO NAM JE Muhammed, sin Beara, priao nam je Gunder, priao nam je ubete od Katadeta, od Enesa, sina Malika, od Ubadeta, sina Samita, od Vjerovijesnika, pomilovao ga Allah i spasio, rekao je: "San (izvjesnoga) vjernika je dio od etrdeset i est dijelova od (toga Allahovoga) vjerovijesnitva." PRIAO NAM JE Jahja, sin Kaze'ata, priao nam je Ibrahim, sin Sa'da, od Zuhrije, od Seida, sina Musejjeba, od Ebu Hurejreta, bio zadovoljan Allah od njega, da je poslanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, rekao: "San (izvjesnoga, ili: svakoga) vjernika je dio od etrdeset i est dijelova od (toga) vjerovijesnitva (Allahovoga)." Predao je njega (navedeni hadis) Sabit, i Humejd, i Ishak, sin Abdullaha, i uajb od Enesa, od Vjerovijesnika, pomilovao ga Allah i spasio.

PRIAO MI JE Ibrahim, sin Hamzeta, priao mi je Ibnu Ebu Hazim i Deraverdija od Jezida, sina Abdullaha sina Habbaba, od Ebu Seida Hudrije da je on uo poslanika Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, (da) govori: "San dobri je dio od etrdeset i est dijelova od (Boijega) vjerovijesnitva." GLAVA (izvjesnih) razveseljivaica (tj. sanova