Sahihu-L-Buhari, Buharijeva Zbirka Hadisa 2-1.Dio_text

  • View
    434

  • Download
    33

Embed Size (px)

Text of Sahihu-L-Buhari, Buharijeva Zbirka Hadisa 2-1.Dio_text

I

*

>

.

-

f

SAHIHU-L-BUHARIBUHARIJEVAzbirka hadisa2

SAHIHU-L-BUHARIBuharijeva zbirka hadisa

Naslov originala:

Lektura i korektura:dr.

Senahid Halilovic

Naslov prijevoda:

Samija Halilovic

SAHIHU-L-BUHARIBuharijeva zbirka hadisa

Redakcija:mr. mr. mr.

Autor:

Muhamed Mehanovic Senad CemanAbdulmedzid Semsudin

Muhammed b. Ismail el-BuhariPrijevod:

Teufik Mesic

Hasan Skapur

Dtp:Teufik Mesic

Hasan MakicRedaktura:dr.

Dizajn korice:

Fuad Sedic

Sead Becovic

mr.

Muhamed Mehanovicpomoc BiH

Stampa:

Izdavac: Visoki saudijski komitet zaTiraz: 6.000

Amos Graf,

Sarajevo

Za stampariju:Fahrudin Korjenic

Sva prava shim pan ja

i

izdavanja zadrzava

Visoki saudijski komitet zai

pomoc BiH

Kulturni centar "Kralj Fahd" u Sarajevu-

Besplatan primjerak

obf

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne Hercegovine, Sarajevoi i

28-725-4A5al-BUHARI./-

Muhammad

ibn Ismail

Buharijeva zbirka hadisa

=i

Sahihu-I-Buhari

Muhammed

b. Ismail El-Buhari;

(prijevod Hasan Skapur

grupa prevodilaca). Sarajevo: Visoki saudijski komitet, 2008. - 4

sv.;

24cm

Izv. stv. nasi,

na arap.

jeziku.

-

Tekst na bos.

i

arap. jeziku

ISBN 978-9958-880-32-2

COBISS.BH-ID 16982278

>5

-j'j

NJENOJ VRIJEDNOSTI

lbnu-Omer (Abdullah), radijallahu anhuma, rckaoje:

^*I

tjA C* aii""***

i$"'->

"Ncma nikoga, a da mu hadz 'umra nisu stavljcnii

u duznost."

^U

1*

^1 JV53

s^j

M

**

^4

y* i^"

^j^

4U3-oil

V|

lbnu-Omer (Abdullah), radijallahu anhuma, jos je rekao: "'Umra je uistinu, zajedno s hadzom spomenuta u Knjizi UzvisenogAllaha: "Upotpunitehadzfc

Jlj 41

^& J lJiJ $ (rfU ^j

i

umru u imc Allaha..."'

1773.

PRICAO

NAM

JE Abdullahb.

b.

Jusuf da

luuua

** - -

%

*

>

> *

ga jc obavijcstio Malik, prcnoscci od Sumcjja,

Abdur-Rahmana, on od Ebu-Saliha Semmana, a ovaj od Ebuoslobodcnog roba Ebu-BekraHurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik,sallallahu alcjhi ve sellem, rekao:

A1P

arapskom jcziku znaci posjeta, a u Scrijatu hodocascc Ka'bc u ihramima kojc sc od obilaska Ka'bc trcanja izmedu Safe Mcrvc (sa'j) u m;i kom godisnjem dobu.Rijcc 'umra ui i

sastoji

prencseno da jc Ibn-Omcrjcdnom prilikom rckao: "Ncma nijednog covjeka, a da mu nisu vadzib had? 'umra." Ibnu-Huzcjmc, Darckutni Hakim zabiljczili su istu izjavu, navodcci jos: "... akoje sposoban putovati, a ko uradi prcko toga, lo jc dobrovoljan dobar cin."

Prcko Nafija

jc

i

i

i

Ebi-Arubc u svom Menastku, sa sencdom, navodi kako jc Abdullah b. Omcr rckao: "Hadz 'umra su dva farza. Ovo misljenjc dijcli jos Omcr b. Hallab, njegov sin Abdullah. Abdullah b. Mcs'ud, Dzabir,Scidb.i

Ata, Tavus,

Mudzahid

i

jos ncki njihovi suvrcmenici. Ncki ucenjaci su rekli kako aulor (Buhari) ovim

naslovom ncdvosmislcno Ivrdi da jc 'umra vadzib slijedeci u iomc ono sio jc poznat stav Safijc, Ahmed;) nckih drugih. Ibn-Abbas objasnjava stav da jc 'umra sunnct, odnosno vadzib, rckavsi da jc ona spomenuta u Kur'anu uz hadz, tc da oni koji smatraju da ona nijc vadzib kazu da kontckst ajcta ukazujc da jc obavczno upotpunjavanjc 'umrc kada sc vec slupi u njenc obrede u lorn slucaju ona jc obavczna. Inacc, nijc.ii

SAHIHU-L-BUHARl'"Umra do 'umre pokriva hodocasniku manje prema Allahu ucinjene grijehe, a za hadz, iskreno obavljcn, bcz grijcscnja kod Allaha uvazcn, ncmai

'UMRA

drugc nagrade osim Dzenneta."

1

t

OBAVLJANJE *UMRE PRIJE HADZAJE Ahmed b. Muhammcd da ga je obavijestio Abdullah (b. Mubarek), njemu1774.

PRlCAO

NAM

n^

itt

"

^

m

+

A

Jt

a-

*

>a

prenio Ibnu-Dzubejr da je Ikrimc

b.

Halid pitaoJ^*,

Ibn-Omera, radijallahu anhuma, za obavljanjek

umre

prije obavljanja hadza, te je

odgovorio:

"Nc smcta."Ikrime je takoder rekao: Abdullahizjavio:b.

Omer

jecJ*L- -Oli-J

i^jS^ ^-l^-

JU^I

,vl

"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obavioje um.ru prije4

Ibrahim

b.

nego hadz." Sa'd prcnosi da jc Ibnu-Ishak rekao:b.

Saopcio mi je Ikrime

Halid:*-?*-/'

"Za

isto

sam

pitao

i

Ibnu-Omera."Ali,

,..-

PRICAO

NAM JE Amr b.pitao

njemu Ebu-Asimb.

koga jc obavijestio Ibnu-Dzurcjdz, da jc IkrimcHalid izjavio:

"To isto sam " anhuma.2

Ibn-Omera,

radijallahu

Ibn-Abbas, Seidhadzija krenei

b.

Dzubcjr, Sufjan Sevrii

i

Tavus smatraju da su had/

i

"umra u polpunosli obavljeni, ako

od svojc kucc obucc ihram na mikatu, nc, radi trgovackih ili nckih drugih inlcrcsa ncgo samo za hadz 'umru u imc Allaha, dzcllc sanuhu. Prcma misljcnju Safijc pohvalno je (mustchab) "umru obavili vise puta u jednoj godini, dok Malik njcgovi sljcdbcnici smatraju da jc to pokudeno (mckruh). Po misljcnju prvaka hancfijskc skolc 'umra sc mozc ciniti svakc godine u ncograniccnom broju samo ju jc mckruh ciniti u danu slajanja na Arcfalu, prvi dan Kurbani i

bajrama (jcvmun-nahri) sljcdeca tri dana (cjjamut-tcsrik), tj. 9, 10, 1, 12. 13. dana mjescca zul-hidzcta Tirmizi Ncsai u svojim Simenima sa sencdom navodc da jc Muhammcd, sallallahu alejhi vc sellem, rekao: "Uz hadz, uporcdo obavljajtc 'umru! Oba ova obrcda odstranjuju siromastvo grijehc hadziji, kao stoi 1 ii

i

i

kovacka mjesina (viganj) odstranjujc trosku iz zcljcza, zlata srebra. Za hodocascc obavljcno bcz grijcscnja kod Allaha primljcno, hadziji ncma drugc nagrade osim Dzenneta."i

i

sencdom, zabiljczio da jc Ikrimc b. Halid b. As Mahzurni rekao Ibn-lshaku: Dosao sam u Mcdinu s jednom gmpom Mckelija, susreo Abdullaha h. Omcra rekao mu: "Mi nismo jos nikada obavljali hadz, pa mozemo li krenuti sada na obavljanje 'urnrc, iz Mcdinc?" Da, ncma vam nikakvc zaprckc. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, sve svojc 'umrc obavio jc prije svoga hadza - odgovorio jc Abdullah b. Omcr. Tako smo mi - rekao jc Ikrimc -obavili 'umru.sai

Ahmed jc,

6

ojiiMGilifi

&S&

ajjlqiltgi

gn

KOLIKO JE UMRI OBAVIO VJEROVJESN1K, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM?h

..

gg

^l>^l ^ J$i

1775.

PRlCAOi

NAMb.

JE Kutcjbc, njcmu Dzcrir,

j_^u'.-2,.

prenoseci od Mensura, da je

-

Ja

Urve

Mudzahid rekao: Zubejr smo usli u dzamijudo Aisine

*.'

^ l& ^ bfa ^ *jc- v*,.>v*

.

wvo

**

-"

,

(Vjerovjesnika). Abdullah b.Omersjedase

sobe, dok ostali svijet klanjase u dzamiji duha-natnaz.

Mi smo Abdullaha- upitali zataj

b.

Omcra - rckaoi

jc

Mudzahid

U^ ^ c^J S** & ^ * ^ * -T., attP iyj~ J! JJi^ j bj^ J-u,7 ,-,-

_,

=

*

lijj

njihov

namaz on odgovori:ga u dzamiji)."upitao:

r"*^

"J*

oWU:i

^ ^* ^ ^wiJl-tf

J

'1

"Novotarija

Cie klanjati

J&M& J^j^il^Jj Jli^i JtS

Potom ga'umri?""Cetiri, a

je

Mudzahid

"Koliko je

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obavio

.^v^/i^^^!^>^

-'**.'..

'

.i

jednu od njih" - rekao je on "je

"u redzebuBilo

neugodno - kaze Mudzahid da ga demantujemo.

nam

1

776. Posto

smo u

sobi culi (skripu) pranja zubii

{*yA*^^

^

ll cUI U Sjy. JUS Sy^Ul

1

- Sta kaze? upitalaje Aisa. - Kaze - odgovorio jc Urvc - da jc AllahovPoslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavio cetiri'urnre, a

- C ^ ^-^ OO*'*

a

$t?

-'I ^ fl dfe 41 j

.-1111 - Pitao sam Enesa, radnallahu anhu: uv 1-1 Kolikoscllcm?"- Cetiri - odgovorio je Enes:hk

Hemmam

prenoseci od Katade koji

rekao:

"Jl -*ipl*S4^^l^jLJIoJL-Sjla-*

..

,**, .'---'.,-

. .it

*

:f *>,j ajij

Katadc, koji jc izjavio:Pitao

sam Enesa,

radijallahu

anhu, (za

umre

w-^

SI ^jJl

s&\ JLas

-Up

Vjerovjesnika), pa je odgovorio:

"Vjerovjesnik,

sallallahu

alejhi

ve

sellem,fij' j*^*' J^*J

obavio je jednu "umru one godine kada su gaidolopoklonici odbili; 'umru Hudcjbijc u narcdnojgodini;

f*^

'-'-^

^-^ ^-^

^

umru u

zul-ka detu,1

v

i

'umru zajedno u*_*

sastavu svoga hadza/

**

.

_

"

^ _

f

f*,

1780.

PRICAOkazao:

NAM

JE Hudbe, da

mu

je

y&\

J15J f l>?.

lU*

&.

j.

.

WA

Hemmam

_umrelzuzimajucizul*-

^,,

..,-:*