Sahihu-L-Buhari, Buharijeva Zbirka Hadisa 4-1.Dio_text

  • View
    465

  • Download
    24

Embed Size (px)

Text of Sahihu-L-Buhari, Buharijeva Zbirka Hadisa 4-1.Dio_text

A

%

-^-

--

-

-

-

-

SAHIHU-L-BUHARIBUHARIJEVAzbirka hadisa4

SAHIHU-L-BUHARIBuharijeva zbirka hadisa

Naslov originala:

Lektura i korektura:dr.

Senahid Halilovic

Naslov prijevoda:

Samija Halilovic

SAHIHU-L-BUHARIBuharijeva zbirka hadisa

Redakcija:mr. mr. mr.

Autor:

Muhamed Mehanovic Senad CemanAbdulmedzid Semsudin

Muhammed b. Ismail el-BuhariPrijevod:

1

*i JU Jl* 4)1 Jj~- j jl

W-

^- ff *-'"%

a

I

^Jl

>*blj

**

J^_^v-

j^JI JlS Jl3 *up

i a

4)1

l5

-3

me je

kad sam bio bolestan u Mekki. Rekao samli

Jli

45

mu: 'Imam imctka, daimetak?'

da uvasijetim

cijcli

J^ ^jl Jl J \sJj& o^j .^^ -,

-

>>i

"*

,

-

*j^

f

*"

slid! Jl ^illli

oJi N

"-* Jl*

>JJU

*s

-

'''

cJl V

'Ne\ rece Poslanik.v

Onda pola?\ Onda

priupitao sam.on.Ic^J jn:^1

'Ne\ odgovorifc

/tf

-

.

"

mc hrani, ili mc pusti!'; pa mc onda uposli!'; sin me prepustas!'"Upitali

sluga kaze: 'Nahrani mc,kazc: 'Nahrani

mc, komcLi1;

su

Ebu-Hurejru:

"Jesi

Poslanika, sallallahu alejhi

ovo cuo od ve sellem?", a on imIi

yia ^ii ^ ji yjiil SDli:

J^,*

J

*

odgovori: "Nc, ovo jc

iz

Ebu-Hurcjrinc kcsc." 3

na svoju porodicu - najvccu nagradu imas za dinar koji

si

potrosio na svoju porodicu.

Ajni u

svom komcnlaru

Bubarijevog Sahiha vcli; "Hadis sadrzi mudzizu, jcrjc spumcnuli ashab Sa'd ozdravio i zivio svc do vrcmcna zauzimanja Iraka, tc jc bio od koristi mnogim ljudima u vjcrskom i dunjaluckom poglcdu, a nastctio jc

ncvjcmicima." (Umdettd-kari, 21/14)

Ncki kazu da Poslanikove, sallallahuprimaoca bogatirn",ali

alcjhi

vc sellem,

rijcci

"ma

lerckc gincn" znace; "sadaka koja ciniprelcznijc,

jc znaccnjc

spomcnulo u prijcvodu hadisa

kako

vcli Ajni u

svom

komcnlaru. (Umdetul-kari, 21/14)

Kermani kazc: "Ovim posljcdnjim rijccima Ebu-Hurcjra zcli dcmanlirati one koji su ga pitali, tj. lo nijc ni od koga drugog osim od Poslanika, sallallahu alcjhi vc sellem. Radi sc o ncgaciji ciji jc cilj polvrda potvrdi ciji jc cilj negacija." Postoji mogucnosl da su rijcci: "Supruga kazc..." pa do kraja ovc rcccnicc Ebu-Hurcjrinc rijcci. ma nckih prcdanja ovog hadisa u kojima jc slovo "k" u rijcci "kis" s fcthom, pa jc u torn slucaju znaccnjc: iz uina Ebu-Hurcjrc. Tcjmi vcli: "Buhari aludira na to da jc dio hadisa ubaccni govori i I

Ebu-Hurejre.

1

Ovaj hadis sadrzi nckoliko propisa:

- covjek ireba pr\'o poci od sebe, svoga prava - izdrzavanjc djctcta supragc jc obavcza; - izdrzavanjc poslugc takodcr jc obavcza.i

i

polrcba;

Na osnovu rijcci u hadisu: "Hi mc hrani, ili mc pusti" vecina pravnika smatra da zena ima pravo na raskid braka ako muz nijc u mogucnosti da jc izdrzava a ona zcli rastavu. Svojc misljcnjc potkrcpljuju ajclom:i

"I

nc zadrzavajlc

ih

da bistc im

ucinili nasilje"

(El-Bckara, 231

).

Kufski {hancfijski) pravnici smalraju da jc zena u ovoj siluaciji duzna

strpjcli sc,

a sredstva koja jc bio

muz

duzan

izdvojiti za

njeno izdrzavanjc prctvaraju sc u njegov dug prcma

njoj.

{Umdetul-kari, 21/14-15)

SAHIHU-L-BUHARI5356.Lejs,b.

^S^b.

izdrzavanje

PRICAOprenoseci

NAM

JE Seid

Ufejr,

njemu

l&\J&J$j&&j*iZ&-.0r*

od Abdur-Rahmana b. Halida Musafira, on od lbn-ihaba, ovaj od Ibn-

*f

'

"^j

--

&&****&,

3t

. s

,

,

Jli

Musejjeba, a oni od Ebu-Hurejrc da je AllahovPoslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:tk

^

\---l

rr

**\

i

.ji, ;

.'

^.k^*

.ji

Na jvrednija je ona sadaka koja izvire iz bogatstva, j& u*od onih kojesi

^ ^ ? X^e

/

,*

JI

-e*'

^*>-

1

"

*M

J^-j

a podi

duzan izdrzavati."

SKLADISTENJE HRANE (PORODICI) ZA VRIJEME OD GODINU DANA NACIN IZDRZAVANJA PORODICEI

Jjljl a**

jj,

>&

^t

^i^^ ^ ^.rov..

5357.

PRICAO MI

JE

Muhammed

b.

Selam da

ihjc

gS5*

^

f^C

1 ^fc

jcobavijcstio Vcki\ prenoseci

njemu prenio Ma "Jesi li cuo sta o covjeku koji skuplja hranu svojoj porodici za period od godinu dana, ili neki diogodine?"

od Ibn-Ujcjnc da mer, kogaje Sevn pitao:

.*,.

,"/*,...

;;V^-

-

--

5

L$zZ>

oJ ;

3J

ft

ijii^i ijllijJlJ

ij&5JUi5ili

on dozvoli im ulazak. Kada su usli, nazvali su selam sjeli. Abbas potom rece: 'Vladaru pravovjernih, prcsudi izmcdu mcnc

*Da\

^tf

Jl**S'

j^j

J* J

Ji

^I*J

i

c j,es jui liUjJai^JI JlSi IJli

Cb te*jg

yi i^

i

ovog!' Grupa u kojoj jc biorece:i

Osman

i

njcgovipresudi

drugovi

'Vladaru

pravovjernih,

i^ja

^il J^jilf

^t

medu njima rastereti ih." Omcr rece: Tolahko, s imenom Allahovim, s cijom dozvolom opstojenebofc

V \K"

rj'j

W^

^^--i'

tti"

)i,

^'

v**\~ *t' m'I* ^ ^L>c^l_j j!^

i

zcmlja, pitam vas: znatcsallallahualejhi

li

da jc Allahovrekao:sto*

Poslanik,

ve

sellem,

ft

r

:.;

V

'.Vn- 'rn

'

-

tt

Mi

se

(poslanici)

ne nasljedujemo, ono

ostavimo smatra se sadakom', misleci na sebe?'

^

'*':

*4k ^^ >

rj

j^ LfL* iai; ^'/ U **M VI JUi UiLi illii*'!

sluge? Prije spavanja reci 33 puta \subhanallah\ 33,

puta 'elhamdulillah

i

34 puta 'Allahu ekber'.'"

Sutjan

veli:

"Jedno je od navedenog 34 puta.

Nisam to poslijc nikada izostavio." Rcccno "Cak ni za vrijeme bitke na Siffinu?!"i4

mu jc:l^> y oJ^3:.

^jl S* ^-!1

^^ J^Vj J^ -*-*j

Pa

ni tada",

rece on. 5

ifJ^>

iilJ *^/j

Jli i&-*>

ill!

posljcdnjoj cjclini; "Fisaluhu...5

- komentar jc Ibn-Abbasov, radijallahu anhuma,

koji biljezi Tabcri.

Ovo jc

skraccna vcrzija prclhodnog hadisa.

Imam

Tabcrii

li

vcli:i

Na osnovu ovog

hadisa zakljucujc sc da ukoliko

u kuci ima zena koja jc kadra

sluzili (kuhati. mljcti

si.),

ako jc uobicajeno da zene slicnog slalusa radc lakvc

13

SAHIHU-L-BUHARI

Mm

IZDR/AVANJK

MUZEVLJEVOSLUZENJE SVOJE PORODICE5363.

Jij

^ J^ll i*S> oL iu..

PRICAO

NAM

JE

Muhammedb. b.

b.

Ar'ara,

zkl iU.

s^>,,

|U .onr.

njcmu Su'ba, prcnoscci od HakcmaIbrahima, a ovaj od Esveda

Utcjbc, on od

x

.-:'>

Jezida da je rekao:

&*+**

* *,-

on od Zcjda

Vchba da jc Alija,

radijallahu anhu,j,'

rekao:

"Poslaniku, sallallahu alcjhi ve sellem, poklonjenjesvileni,

& J^-l J ju ^ *+ ^5 > ^ ^3 2j^l+*3

- - >

J15

zlatom protkani ogrtac; obukao

sam1

ga,

ali

^ ^-aJI cJy

I Z l^i^U tlj^

**

-

^Jl

sam

primijetio srdzbu nai

njegovom

lieu,

pa sam ga

razrezao

podijelio

medu svojim zenama."

-

r

ZENINO POMAGANJE MUZU U IZDRZAVANJU I BRIZI O NJEGOVOJ DJECI5367.b.

PRICAO NAM J E Musedded, njemu Hammad a* j A $$ LJAmra,a

tflt

.onv

Zejd, prenoseci od

on od Dzabira

b.

**

**

^ *

Abdullaha, radijallahu anhuraa, da je rekao:

"Moj(ili (ili

je

otac

umro

i

ostavio iza sebe

sedam

keeri

*

c

r

_

t

devet keeri), pa

sam

sc ozenio raspustcnicomsallallahualejhi

udovicom).

Poslanik,

ve

sellem, rekao

mi je: *Ozenio si se, Dzabire?' *Da\ odgovorio sam mu. 'Neudavanom, ili onom koja je vec bila u braku?',me.ozenio neudavanom dai

Uf c sj-j'6 m &\ &j j 5t 12 skaJtf

US JJ cJi

d

il IjSj

Jlii#

l ci

upita

i^Uij Akyzj \&yjIII*

*

*ij&+ *

%

'Udavanom', odgovorio sam mu.fc

Al&

i>l

i ci2Si

Jis

cii5^u:j

Sto se nisi

se

jedno

s

drugim

igrate

smijete?\ rece mi.i

'Abdullah jc umro

S*^ S*Wi

^*>

Jii

ol?

ostavio iza sebc keeri; bilo

^

mi jc ncprijatno da i