Buharijina Zbirka Hadisa 4 Dio

 • View
  241

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Buharijina Zbirka Hadisa 4 Dio

 • 8/8/2019 Buharijina Zbirka Hadisa 4 Dio

  1/545

 • 8/8/2019 Buharijina Zbirka Hadisa 4 Dio

  2/545

  SA IMENOM (U IME) ALLAHA MILOSRDNOGA MILOSTIVOGA

  GLAVA DANA PREDISLAMLJA

  (doslovno: dana neznaliarstva, tj. dana paganstva, dana neznanja i surovosti - a to je naziv za

  vrijeme prije Islama u sredinjoj i junoj Arabiji).

  PRIAO NAM JE Musedded, priao nam je Jahja, rekao je Hiam: priao mi je mojotac od Aie, bio zadovoljan Allah od nje, rekla je:

  Bio je dan (zvani) aura dan (to) poste (tj. to su postili) njega Kurejevii upredislamlju, i bio je Vjerovijesnik, pomilovao ga Allah i spasio, (obiaja da) posti njega. Papoto je doao (u) Medinu, postio je njega i zapovjedio je za njegovo postenje. Pa poto jesiao (odlomak u kojem je zapovjeeno da se posti) ramadan (ramazan), bio je (taj danstavljen na slobodnu volju svakoga pojedinca): ko je htio, postio je njega, a ko je htio, ne epostiti (tj. nije postio) njega.

  (dakle: Ko hoe neka ga posti a ko nee neka ne posti - nije grijeh.)

  PRIAO NAM JE Muslim, priao nam je Vuhejb, priao nam je Ibnu Tavus od svogaoca, od Ibnu Abbasa, bio zadovoljan Allah od njih dvojice, rekao je:

  Bili su (takvi da) vide (da smatraju, tj. Smatrahu oni, smatrali su oni) da je umra umjesecima hodoaa od pokvarenosti (grijeenja) u (na) zemlji. I nazivae (nazivahu onimjesec) muharrem saferom, i govore (tj. i govorahu, i govorili su): Kada se izlijee sadna(rane na leima deva) i zbrie se trag (od puta na povratku hodoasnika kuama). Dozvoljena

  je umra (onome) ko je inio (tj. ko bi inio) umru. Rekao je (Ibnu Abbas): Pa je doaoposlanik Allaha, pomilovao ga Allah i spasio, i njegovi drugovi etvrte (noi, tj. etvrtogadana mjeseca zul-hiddeta u Meku) uzvikujui (oni dvoodazov-telbiju) za hodoae, izapovjedio je njima Vjerovijesnik, pomilovao ga Allah i spasio, da uinu (da uine) njuumrom (tj. da preokrenu nju, tj. njega - to hodoae u umru). Rekli su:

  "O poslanie Allaha! Koje doputenje (nam je zapovjeeno, tj. ta nam je dozvoljenou ovome sluaju)?" Rekao je: "Doputenje, sve ono (cijelo ono, Dozvoljeno vam je sve tovam je dozvoljeno u asu kada se razrijeite hodoasnikih obaveza nakon izvrenja glavnihobreda hodoaa)."

  PRI

  AO NAM JE Alija, sin Abdullaha, priao nam je Sufjan, rekao je: bio je Amr(obiaja da) govori: priao nam je Seid, sin Musejjeba, od svoga oca, od svoga djeda, rekao

  je:

  Dola je (jedna) poplava (bujica) u predislamlju, pa je obukla (tj. pokrila, napunila) to je izmeu dva brda (koja su se nadvisila nad Mekom). Rekao je Sufjan: I govori (govoraeAmr, sin Dinara): Zaista ovaj hadis ima stvar (jednu veliku, tj. jednu dugu priu).

  PRIAO NAM JE Ebu Numan, priao nam je Ebu Avanete od Bejana Ebu Bira, odKajsa, sina Ebu Hazima, rekao je:

  Uniao je Ebu Bekr na enu (tj. jednoj eni) iz Ahmesa (plemena), rekne se njoj (imejoj je) Zejneba, pa je vidio nju (da ona) nee (da) govori (razgovara). Pa je rekao: "ta je njoj,nee (da) govori?" Rekli su: "Hodoastila je (tj. Hodoasti, Obavlja ona hodoae) utei

 • 8/8/2019 Buharijina Zbirka Hadisa 4 Dio

  3/545

  (ona)." Rekao je njoj: "Govori (Razgovaraj), pa (jer) zaista ovo se nee dozvoliti (tj. nedozvalja se, ne dozvoljava se, nije dozvoljeno u Islamu da se to ini u ime pobonosti). Ovo je(To je) od posla predislamlja." Pa je govorila, pa je rekla: "Ko si ti?" Rekao je: "ovjek(jedan) od Iseljenika." Rekla je: "Kojih Iseljenika?" Rekao je: "Od Kurejevia." Rekla je:"Od kojih Kurejevia si ti?" Rekao je: "Zaista ti (eno) si zaista veliki ispitivalac (tj. pita

  mnogo). Ja sam Ebu Bekr." Rekla je: "ta (tj. Koliko dugo) je nae ostajanje na ovoj dobrojstvari koja (je ta to) je donio Allah nju poslije predislamlja (poslije doba neznanja,neznabotva)?" Rekao je: "Va ostanak (Vae ostajanje) na njoj je dok su istrajali naispravnosti (dok budu ustrajni na ispravnosti) sa vama vae voe (rukovodioci)." Rekla je: "Ata su voe?" Rekao je: "Zar nije bilo za tvoj narod (u tvoga naroda nikakvih, ikakvih) glava(tj. glavara) i asnika (uglednika koji) zapovijedaju njima, pa se pokoravaju njima?" Rekla je:"Da." Rekao je: "Pa oni su ti (takvi to) su na (nad) ljudima."

  PRIAO MI JE Fervete, sin Ebul-Magra-a, izvijestio nas Alija, sin Mushira, odHiama, od njegovoga oca, od Aie, bio zadovoljan Allah od nje, rekla je:

  Primila je Islam (jedna) ena crna (koja je pripadala) nekom (plemenu od) Arapa, ibila je za nju (jedna tijesna) mala soba u Bogomolji (napravljena, tj. i ta crna ena imala jemalu sobu u Bogomolji). Rekla je (Aia): Pa je bila (obiaja da) dolazi nama, pa pria (pa seispria) kod nas, pa kada je svrila (zavrila) svoje prianje (svoju priu), rekla je (rekla bi):

  "I dan pasa (pojasa) je od udnovatosti naega Gospoda.Zar ne! Zaista on je iz grada bezvjerstva spasio mene."

  Pa poto je umnoila (mnogo puta to izrekla), rekla je njoj Aia: "A ta je dan pasa?"Rekla je:

  "Izala je (jedna) djevojica (koja je pripadala) nekom (od) moje porodice, a na njoj je(bio jedan) pas od koe, pa je pao od nje (sa nje), pa se spustila (tj. sko ila je odreena, neka)maka, a ona misli njega (maka misli da je pas, pojas) meso, pa je uzela (taj pas). Pa su (oni)osumnjiili mene za njega (za taj pas-pojas), pa su kanjavali mene ak (da) je doprlo odnjihove stvari (to dotle) da su oni traili (taj pas) u mojoj prednjoj strani (tj. u momeenskome spolnome udu, organu). Pa dok su oni okolo (oko) mene, a ja sam u svojoj tuzi(alosti), kadli je dola (kadli doe ona) maka dok se usporedila sa naim glavama, zatim jebacila njega (pas), pa su uzeli njega. Pa sam rekla njima: "Ovo je (taj pas) koji (je taj to) steosumnjiili (optuili) mene za njega, a ja sam od njega ista (zdrava, tj. nevina)."

  (Napominje se da je ovaj hadis ve prolazio, i da je tamo rije "viahun" prevoena pogreno

  sa izrazom "erdan, ogrlica". "Viahun" zna

  i pas, pojas koji ene stavljaju na ramena i prekostomaka. Znai i al, ili neka vrsta ala.)

  PRIAO NAM JE Kutejbete, priao nam je Ismail, sin Dafera, od Abdullaha, sinaDinara, od Ibnu Umera, bio zadovoljan Allah od njih dvojice, od Vjerovijesnika, pomilovaoga Allah i spasio, rekao je:

  "Zar ne (Pazite)! Ko je bio (tj. Ko bude) zaklinja (Ko se bude zaklinjao), pa neka sene zaklinje (ni s kim, ni s im, ni sa im drugim) osim sa Allahom." Pa bili su Kurejevii(obiaja da) se zaklinju (da se kunu) sa svojim oevima, pa je rekao:

  "Ne zaklinjite se sa svojim oevima!"

 • 8/8/2019 Buharijina Zbirka Hadisa 4 Dio

  4/545

  PRIAO NAM JE Jahja, sin Sulejmana, rekao je: priao mi je Ibnu Vehb, rekao je:izvijestio me je Amr da je Abdurahman, sin Kasima, priao njemu da je Kasim bio (obiajada) ide pred mrtvakim nosilima (tj. da ide ispred mrtvakih nosila, ispred mrtvaca), i neeustati zbog nje (tj. i ne ustajae on zbog denaze, zbog sprovoda, zbog toga to ide, prolazinarod nosei mrtvaca), i (on) izvjetava (izvjetavae) od Aie (da) je rekla:

  Bili su stanovnici predislamlja (obiaja da) ustaju zbog nje (zbog denaze) govore(govorei oni) kada su vidjeli nju (denazu, sprovod): "Bila si u tvojoj (tj. u svojoj) porodici(ono) to si ti (sada u njemu, jer su vjerovali da se umrli pretvori u pticu istoga oblika koji jeimao dok je bio iv)."

  (Ili: "Bila si u svojoj porodici ugledna. ta si ti sada?" Ili: "Bila si ti u svojoj porodici. Nisi tisada, tj. i sada te vie nema, niti e vie ikada postojati.")

  Dvaputa (bi to ponovili denazi, sprovodu, tj. osobi koja se nosi mrtva).

  (Napomena prva: Hanefijski pravnici smatraju da je bolje ii iza denaze, nego li ispred nje.Druga napomena: Smatra se da Aia r.a. nije znala da je Muhammed a.s. ustajao ispreddenaze i da je zapovjedio da se ustane ispred denaze, ispred mrtve osobe koja se nosi makarbila i inovjerac, nemusliman. Zbog toga Kasimovo stanovite i praksa na osnovu Aiina stavanije vrsto, ak je pogreno jer je suprotno postupku Muhammeda a.s. koji je postupakdokazan.)

  PRIAO MI JE Amr, sin Abasa, priao nam je Abdurahman, priao nam je Sufjan odEbu Ishaka, od Amra, sina Mejmuna, rekao je: rekao je Umer, bio zadovoljan Allah od njega:

  Zaista idolopoklonici ne izlijevahu se od Dem'a (tj. ne kreahu, ne kretahu, nisu sekretali sa Muzdelife) do (da) se pojavi (dok se ne pojavi) Sunce na (brdu) Sebiru (do da serodi Sunce obasjavi Sebir), pa se protivio njima Vjerovijesnik, pomilovao ga Allah i spasio,pa se izlio (tj. pa je krenuo, kretao se) prije (nego) da se pojavi (prije nego se rodi) Sunce.

  PRIAO MI JE Ishak, sin Ibrahima, rekao je: rekao sam Ebu Usametu: priao je namaJahja, sin Muhelleba: priao nam je Husajn od Ikrimeta "I pehar pun.", rekao je (da rije"dihakan" znai): pun, neprekidan (puna aa neprekidno, odjedanput napunjena). Rekao je:Rekao je (doslovno: A rekao je) Ibnu Abbas: uo sam svoga oca (da) govori u predislamlju:

  "Napoji nas peharom punim (punom aom, tj. upotrebljavao je rije "dihakun": pun

  odjedanput)."(ovjek moe dobiti au vode, ali da to ne bude odjedanput, nego pola ae, pa opet polaae. Bar sam tako mogao iz komentara da razumijem objanjavanje znaenja rijei"dihakun".)

  PRIAO NAM JE Ebu Nuajm, priao nam je Sufjan od Abdul-Melika, sina Umejra,od Ebu Selemeta, od Ebu Hurejreta, bio zadovoljan Allah od njega, rekao je: rekao jeVjerovijesnik, pomilovao ga Allah i spasio:

  "Najistinitija rije (to) je rekao nju (odreeni) pjesnik je rije Lebida:

  "Zar ne! Svaka stvar osim Allaha je nitavna."

 • 8/8/2019 Buharijina Zbirka Hadisa 4 Dio

  5/545

  A skoro (blizu) je bio Umejjete, sin Ebu Salta, da primi Islam.

  PRIAO NAM JE Ismail, priao mi je moj brat od Sulejmana, sina Bilala, od Jahja-a,sina Seida, od Abdurrahmana, sina Kasima, od Kasima, sin Muhammeda, od Aie, biozadovoljan Allah od nje, rekla je:

  Bio je za (u) Ebu Bekra (jedan) djeak (to) vadi (tj. daje) njemu danak (porez) i bio jeEbu Bekr (obiaja da) jede od njegovoga danka. Pa je donio (taj djeak jednoga) dana (jednu)stvar, pa je jeo od nje Ebu B