36
1 MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2015 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH) MODUL2 BAHASA CINA 3¥.-t. 2 Dua jam lima belas minit 2 •Ht-t 15 ft JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Modul ini mengandungi 22 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan. Sekiranya kertas jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. Modul ini mengandungi 16 halaman bercetak ©2015 Hak Cipta MPSM (Cawangan Kedah) j2k

2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

  • Upload
    jee2kk

  • View
    8.547

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2015 Percubaan SPM Kedah Bahasa CIna 2

Citation preview

Page 1: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

1

MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5

TAHUN 2015

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH)

MODUL2

BAHASA CINA 3¥.-t.

Kert~s 2 -iJ..~;:..

Dua jam lima belas minit 2 •Ht-t 15 ft

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Modul ini mengandungi 22 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan. Sekiranya kertas jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan.

Modul ini mengandungi 16 halaman bercetak

©2015 Hak Cipta ~erpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

j2k

Page 2: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

2

1. ,t..-iA,%1]'-.h-=../i'--%~7]'-, *~ 22 ;¥!, ii;~§i~~11%o

2. ;r; 0 {y;¥!' ·l'fi~§i ~i. o/J ;¥! § .:ry:-~ 0

[65 -Ji-J

:fR-t% T iil 8<J ;t q. , {gt :i£ ~ ~\ \E1 ~ -t ~? ir.J :H; *-o %-~ q-49:. ;r; iif ~ii 130 o ;t Jfd.vUi flJJ z~ ~ a9 q. 4t 0

40 j' 11~ lf- ' .t=--t 1~ 7 .i ffeJ ' . f!..-F % j!J J!.. ~ }J TZE! ~ :i:f-ft ' 175 ~t ~t .fe, 4-t ~ 1i. 0

%-~~~, kT-~8<J~, ~+•-t~~J:.~, ~~£~7%~8<Jn, $;r;~~

fro.%~ffl~8A~, A;r;~, ~;r;~, ~~##~~**· ~~~~~J:.o

1t-i::-7~0frn, 4-++~Pf#-T4t:J:t, :tf-7~/i'-}}, tl:!.7, %Er-J£filpf~.U1

.$-ZIUffr T' ;; nt3G%1lJJi.o tl:! ft;§' it£ 11~ 1t;!f 'l Jt..Ao zt £!-@- 71t 4000 ;t~'

.fr ;tft\E7~o #,Je,~ 1J' 1~Ji!!.7]'-pX~f, -.fti~r*J;f4£, j]-.f*-4~£, f.~}§@1

~. 5l~-j1J1l~/i'-@,.~Hf~1Jvff.J~1J To

~~8<JAtl:!*. \E7*~~T-~A-, -~A~*~~o~~·-~*~ 2000 Jt~, 1t:t"*~71fo #ffe1f1~·tt%, x/J1ttl:!*tit, 1t1Jt.;r;ii[, At'....ii:~_,/

7-$-fm-Hljf, ;r;ntJ3-tl:!-k~Ao

#..8~*7J:.~, ~~aXJt~~. iifA~~~*~~Mfto~-~•. %~ $ JJ£-t.i;- 7 -;Jz.ff~.JT*~*~ JtiJ, 7~)f*av A~ 7 %-a~, :fL-t£*-iJt1*Jt11e.o •t:k:-1-- A T, %*M~~~*· o~IR~T~~«o*~~X.%~±~*~· ~M~m ~+~~~~#ffi±, 3G~~~~~·}J~~~~~~.%~~7k, *J:.7~~

8<J~~*· -~R~#..~K, m~~-t. m~1~. %~~~•. ~~~$;r;~.

~·t~ ~·\71!;?

-~k,ft~~-+~#~~#~, ~*·~~~*oft~~~~.--~j

-i-7-*~o --;Jz.~J:.•~&lt, ft.:lFJl:.7 50 Jfik~h, ;;j-Jt7-;J-.f1f~t'....ii:~Jli!~

~. ~;r;~~*o%4~;r;-~. m~k·~~. ~~~k~·~~. -~~~~

~~~~*o%R~~~~*• -ffe-ffedJ:.*, k•~:t~~~o

©2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

j2k

Page 3: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

CJ

3

+~~1~.~~ 15~#•o~m, ~ft*~~kAa~, ~ka~~~~o

~k-~H*, ~~*±1~~~~-o~~. ~kk~I6A~*' •±*~~ m**~~~~o ~T§•Aft, ~A±~•t~s6fr~*~~T100fr, ~~

-t k~U~ 1i!!.1*iJ ~ t&.F~ o

~~--. ~~~~~*~~t~-~-~ft!~~~~R~-~~.&~~ ·~~-1~•. ~~k·~-~~~1•.~*1~~~+•-r±**· ~~A ~T~5tf~~?o

~2~7,¥!

Ill~ r iiH~ j:_ ~, !! J€r l§J ~ lliJ ,¥! o

UiWj §J ((i~ ~ ~!V,,f JJt * )> , ;ff ri #J ) [20 11-]

*--=-1liHt + L ~lL 1t ;.1\ T ' 4.t L *k ~ ' ,t. 4~ 1Zfl 4 ' i41f i~ ~ 1Ji 1 4t-f rj=f Jh ' VA

.£;ff T 4t-1-*~ Je.5it:~~o *--=-~i!~:f,tfif ~~*· ~-til. Ttt-1-Jli~ :kJr, J'c?* Q~A~~ft%, ~~*~~~-i!**o

4t-f*-a9~-f*-Q, ·~~ 20 -it, ~i:f¥--*.J6, 4t-T*-'.!t1~JLf3:1t,J<.lii$J.$T,

~~~~~*•~~. ~~~~~-~~. •~~tt+t:oa*~~~#~~. *­~~~tttt1f~~. #L~~4~o~~~#£~A, ~~-~To*-~~~1#

§ttf, tt~+~t4, A~~~~~~~o4t~~-~4L~, A;{f~~~~o +~~~. *Q~~~ttfk~ili*--=-~±~o*Q~ttf~~·~~~~~~~

T Jfd~k!f o

i! .Ek - +tt -f ~ k Ji:!:, , :k.. :k.. + , J, a9 4t -r Jtf. ~fd~ §J , a;Jc tl:l T ~ /i'-i:lt JiZ. , ?.t ,,t

~~o*-~'.!t~~~~4:t,f~~·~-#4tt1, ~~~~·~*o~#, *~* ~~m, ~ffe~tt-r~~~~. -~~%. ~m~~~~tt-r-~tAFl*o~~Fl

~. A~~tt-r~~~~~ff!tt-1-*-~. ~;tf~~~~o*~~~~~#ttftt

~~~#•. ~1~~•0~*£m~•~tt-f~~~~~~~~tt~i~. ~• ~4t~~~~~~~~£~8~, ~kff~k~~tB~o~~~~tj~~' ~i!#

tt-f~~~~~. ~k~ttit:~:k..h~!

©2015 Hak Cipta terpelihara MPSM {Cawangan Kedah)

j2k

Page 4: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

4

tt-=f*••-~. ~. ~~tti£~R~~·. ~~~ID*--~~tt* vrr, >}J :ki£44t ~ vY. jr o W. ~ ~ ~ EIJJ E:J T o -it -=f W. it, itJL1f-#J .:fi $. Ei ~ T , 1£ JL -=f, 1t~t,::..;~~ ~1;.Jt;t 2. =M~~4t-=f a9"Eo

-+~~#Jt1t-~**~-~~tt-=f, ~~4-~~*tt~WffeT, I~~

ili-+~~#J*Ao~~*~~. ittt-=fA*To w.~-~. itJt-~t~ffi8#J tt-=f"M° 0

-+~ 1J,1:lc.:i6~-~*;1dttif&.l_;j;;.pf, ~~4tif ~~~*89 §JG, 1~;{k%

~~iliT~oit~tt-=fM~~~#'o G

-+~#~~#J~*4•~tt-=fo~~tT~St£#Jtt~. W~I~~~

T JJi.J~"1~~#J·ri~t~$-o ~~~*JJllJj-- ~ ~ALit~4t-=f o

it~, -+~-=f•T~-~~~N«ktt*, #4*~~~#Jtt-=f~o*~

m, A~~*~~To~:lt, ~~-=f~~ttt~±±~~~R, ~-~-+~~~ -~~. »~~~~~To~~~~~~«4Ttt~o~!~~4To~-=fi£~,

ft Z ~tt-=f, ~Jt1-'f91~A~ ! *-~~ ib 1u?%-~*• it:lt ~~k,::..;J,t T-+£$j]~r]ff ~ tt~ffo*~*~k.tt-=f*~~T~~§-, ~. ~~~. 4~4T~~*~4 tl:H$MJ-,~,Jt·ti*, A1f11!!..$.1li To

tt-=f*~· it~**· •~a:t§JE-#J~~*ffo~~~~~*~A, ~~ ~ffi*~tt-=f~~ili*o~m•~~~:lt~*g~~~ffi, ~~-~tt-=f~ili-+

~*#J~~. itt~ratt-=r-~-+~~+o

4t-=f *it' JL-=f' -*1~ 1.: A~k.lff ~ 4t-=f' y,t ~ifs 4 :t tt-=f ;.t -A' 89 ;:}J ifs T ' R -*~~ttA~-;t~~~~~o~~it+4m, tJt~ttA~*~~o

©2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

j2k

Page 5: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

. 5

~~~~k~, ~~~1~•~~"+~~tti~*~**"~~~. *~~

~·~-~~~~~. ~A~~~~-~~~~Mtti~~o*~~~~~*' ~ :ff-T .£;- , ~ .iE a~ it-f-~ :1i ;it 1t 1 ~ !

<~;t;-J~ Ht-r » )

*~~~~~-~~*.~~~1~-f-~~kfl, ~*~~A~ ~Jffl%, J1\7'g ~~~J'f--~~-;fo

*~ :tt-f-~~*~~~~A~~-~! ~-f-*=~*~~ttA~~~~~~~o

©2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

[3 0'-]

[5 ~]

[3 ~]

[5 7} J

j2k

Page 6: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

6

~8 .f.12 ~

1:t.J 1* r iil n9 ~ .!f-. ~ J& 1E7 %-1;7J ~ o

A 11 '.£ n J~ , ~ "'Jf .f1J , 1~ 1£ El - tf-, J:.. i* #_:. ofaJ , tk :r x - r -:r-• T r * o

*~111:, ~~~~*X***R--#~+El~M~~Ao~~~k+*~

*J:..*~· ~~*ct*•· ~£~**~+~+M••A~~~U·~~J&~•~o

7g T ~E • .1. Ei9 ;_i -;t fJ ~ -5 I ! 1) ~ 11-J i1H-* i:p ' ~ 1L f:lp VA +• 11-J :i% iftl f A fi!f i* : "M •1n, -t- x, ~ 1nJ:..-"

k1:ii1.~-+~k~~atlfa9 "J-1'" ~o i!k~~•-tJf-*-JA.;;f..J±:Jtit~ 1ftl>L, it-!-4g:-;J;:

J:..*~-~' ·~~k·~~~**o~~+~, A~k~~tt~~~~±~~~' 111!. 1n k A.~ -ff ft;J ~ ~~t i53t o

~1-tm--';;i-' 1!~14'-18tk~a'f .:~A~titiia9$Hi~~ 0 ~ 1::.;X~ k-T-1-lf,1i-:t" ~. '~*~~"~~"~ofaJo~k-~~~~~ttT~G, *~~&~~·~$.o ~iii ;)fl' 5($.itil: "M ~1n, 4'- *-, ~ 1i1J:..it i-5i*-, ~El~~ M • e., ~.£*7i!t, *if ~~A•~J:.., **~~M·o "~f~~~I··~~. ~~M~~k~-~~

~m•~~~*-*•~"~"~t~T-r, *$J:..T":t-~~?"o#~~ •l!t ~!±: T ~~fr-J ~fo, i*-'.'.t~~t.-#A.£ # o ~iLflp-o ~it 1 r -i-: "~,

~~#m11-J~:t-~, k+~:t-~~?4'-x, ~~~~-+~~~~~~•m~•­

ro "#.~#m~~~~~~~~i~~lt~. ~~~~~R7~G~-~~A -{t:r ~.k: I?,, 0

rf1-Tkit §JG, ~ iYf..1.f;JF #~:ft.th, -$] ~ *fl9i-5~it~, o t J;t+# lUik:!tto

~~~1. ~~£-~OC·o~'~' ~•m~~~~~~~To*~' -~-~ ~~fo~1~*-. **~~·A·~~-~o~~~~i:p~~AA~, ~~+~~ 1-f::JF#~~}Jo

©2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

j2k

Page 7: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

7

· £ i*-~:JJ-. *-:z::: *it 't' EY-J, Lt& .A a~ ~t * .1. v.t cf k ~ - ;Jz o .A,~ cf h §J c.. rir 'if ii #EY-J~*~-~~To .A~~~#"~~~"~+~AT~J:.T-~-~. -~T "~ ~ 1ip" ~+-'f 1 #~ EH'.l A" :>t + <>E;? U *¥~: "it%- r

~~*~4-T,~•~m, *~Li+~m~-&~o"

~BJt ~ -+7-t~ T +' .A il11!:..&& T ~*-0 111:.it: ".AM;~ El Jt.-:tEJt:>lJJ~ /i'-~ '~~;rp!t_.f-~' LiJL/i'--'fa{J*.1."-fb? ".A'.::cf-•t:r:, *.1.E!{Jfl~.71:,;Jtj ~Jf-;f1j 11Ji>T!

~•.AR~~~-~~~~~. ~~:>l~*.1.-~~~To

:t ai i#-1.;-lt::IF-~ ifidh, ~ /t. T ,¥R iJiJ:. w -'f Jt.111:. ~ w o ~ -f .A . .:; cf ;;r:: im 1t 111:. w i~, ~~111:.w~~~~~:>l~*wD*.1.m~a~~*-. Li~fo~+~~aw~~~o

r.!f. .,;,. ...,... _L ;£... Ll- -r J,rw. '·•rt = ;,,. < :£.. LJ.. .,, " ,i; .,, '.:Li.;... er,; i:l e ' -r J,M ),flit e A i_-r 11- P - 1'-9-, -x· :.=r ::i:.. ..:i:- "'i'-W-lr ~~ J -:r , ~ >>L: "'l-l\. >>L >a ::i'J ~ i:.i ?'(_ ..::i-. -,,,1• "''I• R l ·"'1' * 1.."Ei? " J:. •-hlf>~iA.JJ~fr-'f :>l~~ w, _i.*:>lm.~-T ~;;pit~ ~~Jt"i', f 1J "*.~

j*w#t~~~~~Jt.+~*.1., ~~~-lt~:>l+~~~o+~.~~~~~w

1f3 ~~Jio~ k To ~Af:#·J:t-$, h~a{J :k_JJg.i~J;#..i!Q ~~. ~h~witifr7J<.f-itG ~'ifo

±*~*w~fo~-k~~~~T~*-0

~·~~~~~~To~~. ~~~A~-+•~~~: i••~~m••. ~~~~±•~. ~~~~±~ol.ili'-*~*.1.~~.A~**~~. ~•~aw:>l

a~~~~•w~~. Lt~•:>t~mfy~•~Mw-~*~•o

~~. ~~~*· ~~k~fo-lt~~~~~~~aw~~o

[3 % ]

a)

b) I a 1~tf1-·~. •:tw~tlJe.k} ~4:f1J 11Ff! !

9. i.\ it aJJ J:. 1fn'JJ§ + 5J -f- tf 6{! " ·tr:" k 19 f;? %-&. E:k: J±: 11 * ;t .ff- fr~,.:; J.ffi.._El.?

[6 % ]

©2015 Ha1< Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

j2k

Page 8: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

8

~f~R~~~·~~*~~. ~~k~*±-~~~1~

1 o. ~Ri% J:..:9:., * ± ~1J '*.~ ~ 71t :i. ? [3 0'-J

[2 ~]

©2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

j2k

Page 9: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

~ 13 .f_ 16 J!

lll~rif7~j:_%j:_, f!J[;@J~l~J!o

9

~=-~71-

-t--f\#j:

[25 0~]

1i:-V\§J ~.$t4~, ft:#, ~~~tH, ~.t.-T*J.i~~. ~~-Trti~t~'1, iC-f.tAro ~ ~BfiW:, .J:ffe.*j!§:., t°~-ttl:!~7J<.o

~ E1: ";t" ~* tl:!, ~·-:;#J~&, %i'fi.Ej-:;f?%~, )t.7j(;}t~fiUt.iAo " ~IK1! !.Ao /.i}-Ai.AlCD~tJ!tffeAj\.:E.;g-, 11-f-*4-*-, in.ZEl: "~~~~'.f.iA, •,t*o .$.

~ 'if. A f.J Ji<.~ fJ ! " 4-*- 17f E1 : " * '* ~fl ~ ~ 1i- i;t CV ' %-11} I J ' A39: 4P- z ;fk. -t!:. 0 "

~-Ak~t. •-*#~*#~, #••@~:±!, a~rtJ*-~. ~~~~~' ~

£-f.l:Ao~4, *~~r, ~~a.J:A, ~~~~o ~~a~~~.~•~•.~

~OC·~~@o~~-f~~' ~*~A, ~~~~~~-:;fo

[ ~itf]

CD ..i U u ) : 4R;{)1 ~ o

CV ~)*"(tu Ii a o) : ~~;fRJj<.o

@ ~(ch a) : #ko

@ ~;.fJi : * 1-\ *-&. #-1.?L' -;?;- K. ~ 0

@ :# * : aJJ-+ {19 * ~i 0

@ lt (y u): ·ttt$, A~o

©2015 Hak Cipta terpelihara MP5M (Cawangan Kedah)

j2k

Page 10: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

10

[3 71'-J

[67}]

[2 71'- J

©2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

j2k

Page 11: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

J

11

~ 17 ~ 19 if!

til ~ r ifii ~ *fk, ~ Jfi @J :&-1CJ if! o

% fr Jt ffJ fsl , J:t & 1it. ltJ i' o

11)=-!0J& o/ A., ~4-ff ~ :f o

't ~~:ft~, :ft.RAll 1'i:~o !l3 A~"ff-.. i!:t, il~1~),te, iiiCDo *-L J:. J.i $.W, .:Ji Ji A 7~ At o

ltl.~:%"-R-t-, iJ:tqhl5)~.±.o

J!;- ;;i. - A.:f}f, .=:..A -t- ~:It iJt. ; :llo~+7J ~~ it,-~e:,{2)11JO~o

~~~~Ji,, ~m!i_~~@o J:.~~rf:J ,t.@, 1PTiii ~fl~$@?

CD 1f.Jk iii: -1t "1f .£iii" , 1f t!:7 T li:f~Jtl!,o @ ;}E : #, *"o @ ~~ (ji Ii) : *-:1l:M>MS9Jt!i-.f.*tiqho © rF:J J. : tt r J. .7lt o " rF:J ,; m 11 #J-iiil , tt r o

@ ~~: 11-:kL

©2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

[3 ft J

[3 0'-]

[2 ft]

j2k

Page 12: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

12

[10 '.0'-J

~ 20 . .f. 22 ~

'!ET~ T Ti1~~,tfiJ~1<>J ~ o

20. ~J'A...L.lt-*mi!, ___________ _

a ) .:f ~ ± J:. Ti1 -t fiJ E1¢J J,~U:: .. o

I ~n~ ~ Ji.-4- *-~If JJJ, ~4--"f ~ J:_,J,Ao I 21. J:. ifl-t 6) 1*~1PT# 1t±~~A.?

22. 15 tl:! -r Ti1 A; fiJ a~* x.. o c 1£-:i!-:.@.)

a) ~~.Z T, l.~Jt~p-f-?

KERTAS SOALAN TAMAT

©2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

[2 '.0'-]

[2 5J"'-]

[3 7t]

j2k

Page 13: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

J

13

MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5 2015

Nama·H:...t: (if) _______ (*) ________ J;l.t.M.: __ _

HelaianKertasJawapan ~~

~-~: ... if (20 ~)

©2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

I I

I

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

. 120

)~

j2k

Page 14: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

14

If $~ ~.M.

2

I 3

3

I 4

4 !

I 3

5

I 5

6

I 3

7

I 5

8

I 3

9

I 6

i

10

I 3

©2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

j2k

Page 15: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

15

11 a)

I 3

b)

I 3

12 a)

I /2 \

I b)

I 12

13

I

13

14

I 6

15

I 6

16 a)

b)

I 2

17

I 3

~2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

j2k

Page 16: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

16

18

I 3

19 I 2

20 a )

I 2

b )

-y-21

13

22 ~ i±:riil-£ 5J ~1-:X..o ( 1£.it-:&!)

I 3

©2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

j2k

Page 17: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

1

MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5

TAHUN 2015

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

MODUL 2

BAHASA CINA

华文

Kertas 2

试卷二

PERATURAN PEMARKAHAN

评阅标准

(教师讨论版 + 教师批阅版)

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 20 halaman bercetak

Page 18: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

2

华文试卷(二)评阅标准

第 1 题:概述

1. 字数必须重数。 2. 字数多于题目所规定者,将被扣分。 3. 字数少于题目所规定者,不扣分。 4. 分数:内容分数 20分。语法错误以扣 2分为限。 5. 完全没有内容者 0分。 6. 全篇答非所问者 0分。 7. 语法错误扣分准则:

• 标点错误不扣分; • 每两个错漏、颠倒、多余字等于一个曲线; • 每两个曲线扣一分。

字数 扣分

135 - 139 1

140 –144 2

145 - 149 3

150 - 154 4

155–159 5

160– 170 10

171或以上 20

Page 19: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

3

教师讨论版

概述参阅答案

注意:

1. 本试卷分为三个部分,共有 22 题,必须全部作答。

2. 不必抄题,惟须注明题目号数。

第一部分

现代文

[65分]

第 1 题

根据下面的文字,概述他找回汉子尊严的始末。答案字数不可超过 130。文后须注明确实的字数。

40 岁那年,妻子得了急病,尽管他竭尽全力四处举债,仍没能把妻子留住。

他一贫如洗,欠下一身的债,两个孩子还得上学,连债主进了他家的门,都不忍

心开口。他反倒安慰人家,人不倒,债不亡,就算拼掉这身骨头,也要把债还上。

他去了河南,在一个小煤矿井下挖煤,才干了两个月,出事了,他的左臂被

缆车砸断了,只能无奈截肢。出院后,矿主叫他赶紧走人。矿主给了他 4000 元钱,

打发他回家。他把钱小心地分成两半,一半缝在内裤里,另一半装在包里,然后

回家,没想到那个包照样给小偷划了。

好好的人出去,回来却少了一条胳膊,一家人抱头痛哭。那条胳膊换来的

2000 元钱,他拿去还了债。乡亲们同情他,劝他出去乞讨,他说不可,我已经丢

了一条胳膊,不能再出去丢人。

他独自去了上海,到建筑工地寻活,可人家总有来由拒绝他。万般无奈,他

壮着胆子去了一次残联寻求帮助,残联的人瞟了他一眼,就摇头说你走吧。快一

个月了,他依然流落街头,口袋里只剩下几块钱。恰是盛夏,他却全身冰凉,忽

然发现这个世界竟那样陌生,无论自己如何努力老是受到伤害。他想到了死,爬

上了高高的立交桥,一阵风把他吹醒,想起孩子,想起了家,他骂自己蠢,你连

死都不怕,还怕活着吗?

Page 20: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

4 第二天,他碰到一个老乡。老乡说,咱去华山做挑夫。他二话没说,跟着老

乡去了华山。第一次踏上华山险道,他背了 50 斤货物,才走了一小半路已经两腿

灌铅,喘不过气来。他想歇不敢歇,想退无路可退,两边都是悬崖峭壁,一脚踏

空就要粉身碎骨。他只能咬紧牙关,一步一步往上爬,天黑时才到山顶。

半夜下了山,领到 15 元待遇。他想,这钱根本不是人赚的,明天及早回去吧。

可是一觉醒来,他又登上了陡峭的山路。从此,他天天凌晨 6 点起床,带上馒头

和自来水就去领货。为了多赚点钱,他肩上的重量从 50 斤逐渐加到了 100 斤,这

几乎是挑战他体力的极限。

无法想像,他究竟要流若干汗才能换回一毛钱!可他从不认为赚得少,反而

对华山充满了感激,他说是华山帮他还清了债,还供了他的两个孩子上大学,让

他找回了汉子的尊严。

(摘自《华山独臂挑夫》,有改动)

[20 分]

答案:

他 40 岁时,妻子病逝,欠了一身债①。他发誓/ 矢志 / 决心要还清债务①,就

去挖煤①。左臂不幸砸断①,矿主用 4000 元打发他/ 给他 4000 元回家①,却被

偷 2000 元①。他拿余款还债①。为免丢人①,他拒绝乞讨①。他求职不成①,求

助无门①/(他去工地求职,向残联求助,都被拒)②,想寻死①,可想到孩子/

家人 而醒悟①。后来,他去华山当挑夫①。为了多赚钱①,他越挑越重/ 挑的重

量加倍①,几乎挑战极限①。他还清了债①,还供孩子上大学①,找回汉子的尊

严①。

(121字)

Page 21: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

5 第 2 至 7 题

阅读下面的文字,然后回答问题。

张三制镜手艺祖传三代了,技艺精湛,名扬四海,渐渐独霸了镜子市场,以

至有了镜子张的光荣称号。张三家道也就殷实起来,还专设了镜子展销大厅,招

来四面八方的顾客,成为当地商界一道美景。

镜子张的独子张四,年方 20 许,高中毕业后,镜子张觉得儿子文化水准够了,

便不再叫他升学深造,把他收进制镜作坊,学习制镜手艺。或许由于家传之故,

张四对制镜情有独钟,技艺进步很快。不久他技艺纯熟,独立操作了。张四制作

了许多镜子,镜片平匀敦厚,底泊细腻不怕湿蚀。镜片的装饰很艺术,具有民族

风格。平心而论,张四制作的镜子是超出张三之上的。张四的镜子和父亲的制品

同时摆进了展销大厅。

这里是一个镜子的天地,大大小小的镜子琳琅满目,映出了整个世界,煞是

好看。张四觉得自己的镜子和父亲的一样辉煌了,便沾沾自喜起来。不料,张四

很快发现,父亲的镜子极受欢迎,销售甚多,而自己制作的镜子却无人问津。他

便问爹,我制的镜子不比你的差啊!镜子张说,总有些不同吧。张四便蹲在两种

镜子前细细端详着,反复对比着。结果发现父亲的镜子远不如自己制作得精细工

整,父亲的镜面竟有些故意的弯度和凸凹,不是行家是看不出的。他疑惑地对爹

说,你这种镜子映得会失真,不是制镜工艺的大忌吗!

镜子张微微一笑,说,对制镜工艺你只知其表,不知其里。要做一名制镜大

师,功夫还在镜片以外。张四更不明白了。镜子张说,这几年的书算白念了,傻

儿子,你耐心看看顾客是怎么挑选镜子的吧。

一个瘦瘦的中年妇女走过一面面镜子,终于在一面穿衣镜前停步了,里边映

出一个丰满的女人。她高兴地说,这镜子我要了。张四一愣,这是一面中心稍凸

的镜子啊。

一个矮小伙站在一面长条镜前反复端详,看着镜中高高身架的自己,他欢喜

地掏出了钱。这面镜子两头有些斜弯。

一个身材平实的少女在挑选镜子。她选中了稍 S 弯度的镜片,因为里边映出

了胸高臀突的性感线条。她笑着要服务员包扎这面镜子。

张四说,爹,他们优劣不分啊!

Page 22: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

6

这时,一个胖子腋下夹着减肥按摩仪走过来,停在张四制作的镜子前。张四

想,我终于有主顾了。可是,当胖子看到镜中活生生的胖家伙,无疑于一个肥肥

的猪头时,脸上马上发胀了。抡起减肥按摩仪砸了过去。砰!镜片碎了。胖子还

叫,什么鸟镜子,不是作贱人么!张四不由心疼起来,这是他精心磨了一个星期

制作的镜片啊。张四要发火,镜子张按住了他的胳膊,说,你别急,砸就砸了吧。

若能砸出你的一点灵性来,我们也算值了。

张四说,这些人都有病不是?

镜子张说,这不奇怪,谁不愿意自己的形象美啊。但世上无完美之人,总有

缺陷要被镜子映照出来。他们希望的不是去美容改变缺陷,而仅想叫镜子映出一

个完美的形象,这才给了我镜子张一个好机会。

张四说,可是,镜子就是要如实反映人的真像啊!

镜子张说,儿子,要做受人欢迎的镜子,就不能在意镜子本身的功能了,只

要使照镜人满意就足足可以。不懂这个道理,才是制镜人的大忌呢。

张四恍然大悟,才明白了父亲说的“手艺在镜里功夫在镜外”的真谛,怪不

得父亲的事业这么发达,老人家不只是一名出色的制镜工匠啊。张四忽然又惋惜,

这样下去,真正的镜子不就失传了么!

(陈一水《镜子》)

2. 文中“一道美景”指的是什么? [3 分]

金字招牌/[受欢迎/口碑佳/品质优良]的品牌/ 商业界的亮点③。

3. 根据镜子张所说的这句话,他儿子还需要学什么功夫? [4 分]

他儿子还需要要学习掌握/了解购镜者的心理。④ /

他儿子还需要要学习迎合顾客的要求。④

张三家道也就殷实起来,还专设了镜子展销大厅,招来四面八方

的顾客,成为当地商界一道美景。

要做一名制镜大师,功夫还在镜片以外。

Page 23: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

7

4. 从顾客选购张三的镜子这件事情,可以看出怎样的人性弱点? [3 分]

人们不敢面对自己的缺陷/极力掩饰自己的缺点。③

5. 以上是两父子的说话。你赞同谁的说法?试提出你的理由。 [5 分]

我赞同张四的说法①。照镜子,就是要照出真实的我,看清自己的美与丑。④

我赞同镜子张的说法①。在商言商,能制作出使照镜人满意的镜子,不但使顾

客开心,也保证了镜子的销量④。

(其他合理的答案)

6. 试解释上面句子中“灵性”的意思。 [3 分]

做生意灵巧的心机/灵活的手段/变通的窍门③。

7. 为什么张四惋惜真正的镜子会失传? [5 分]

父亲为了迎合顾客的喜好②,忽略了制作真正的好镜子①,长久下去,制作好

镜子的手艺就会失传②。

第 8 至 12 题

阅读下面的文字,然后回答问题。

在教室门外,我听到,像往日一样,上课铃一响,教室里一下子静了下来。

走进教室,就感到安静里好像潜伏着一种与平日不同的气氛。但我还是平静

地走上讲台,还没开口讲课,就发现全班五十多个同学都直勾勾地盯着我身后的

黑板。

为了把学生的注意力吸引到我的讲课中,我立即以平静的语调导入新课:

若能砸出你的一点灵性来,我们也算值了。

张四 :镜子就是要如实反映人的真像啊!

镜子张:只要使照镜人满意就足足可以。

Page 24: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

8 “同学们,今天,我们上——”

我一边说一边转身准备往黑板上板书。

班上的女学生王娜娜边站边喊道:“报告老师,你看黑板上——”

我一下子惊呆了,原来黑板有一行清楚的粉笔字:“高老师是个 _______ ”

后边有一个不太清晰的“坏”字。这是我教学十年来从未出现过的情况,过去每

次上语文课时,黑板总是擦得干干净净。这几个字,显然是我有什么得罪学生的

地方,他们是在公开向我挑战。

我仔细一看,这字体像是我昨天批评过的李晓写的。我心里的火一下子蹿得

老高,感到头皮都“啪啪”炸响。但是瞬间我就控制住了自己,并决定改变教学

内容。我面带笑容说道:“同学们,今天,我们上说话课,题目有些同学已经知

道,并替我写在黑板上,谢谢这位同学。”尽管我的话里透着真诚,很多同学还

是一脸的不安。

我用粉笔把不太清晰的“坏”字重描了一下,并添上了“老师吗?”。许多

同学这才发出了善意的笑声,课堂气氛已转入正常。我立即一口气说了下去:

“我,就是你们的高老师,是个坏老师吗?今天,我愿意把一个真实的我向同学

们介绍一下。”接着我详细地介绍我的生活和工作的情况,也坦诚地承认了自己

的一些弱点和缺点。

由于是说自己,我说得非常流畅,一句多余的话也没有,口才比平常显得更

好。我说完了,教室里一片沉静。我感到,同学们被我的真诚感动了。果然,一

阵热烈的掌声响了起来,全班同学都在热烈地鼓掌。连李晓眼中也有点晶莹,他

的手也拍得非常起劲。

主课是从来不兴鼓掌的,这在我的教学生涯中是第一次。我心中为自己即兴

设计的教学方案陶醉了。我潇洒地将“高老师"三个字底下画上了一道横线,擦掉

了“高老师”三个字,将题目改成”_______ 是个 ________ 吗?“要求道:

“请各位同学考虑一下,完善题目,并以这个题目说一段话。”

李晓第一个举起了手,我让他站了起来。他说:“我的题目是——李晓是那

个写‘高老师是坏’这几个字的学生吗?”我心中一惊,学生的眼光是多么犀利

啊!尽管我认为自己表现得很潇洒,但还是被学生一眼看穿了。

李晓讲得也非常流畅,否定了黑板上的字是他写的。尽管我心中不相信他的

话,但对他的说话艺术还是赞许的。学生们又鼓起掌来,这掌声似乎比给我的更

热烈。

Page 25: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

9 掌声一落,女学生王娜娜举起了手,她说:“我说话的题目是‘王娜娜是个

坏学生吗?”王娜娜承认那行字是她写的,主要是想看一下老师是否有雅量,到

底有多大的雅量。她说她不是个坏学生,高老师也不是个坏老师。今天,她感到

老师的形象更加高大了。我非常惊喜,为她的大胆活泼而高兴,更为她的说话水

平而高兴。全班同学的掌声又一次热烈地响了起来。

此事过去又快十年了。如今,李晓已成为一个著名作家;王娜娜在法国留学,

已获得博士学位,正在读博士后。这个班的学生见到我或者来信时,说最佩服的

是我处理这节课的方式,这节课是他们印象最深刻的一堂语文课。

其实,近十年来,这三次掌声也仍然时时回响在我的耳边。

《掌声》

8. “我”为何临时决定改变教学内容? [3 分]

因为黑板上写的几个字,显然是公开向“我”挑战①,“我”虽然心中有点气,

但是为了缓和上课气氛 /为了打破僵局 ②,所以临时改变了教学内容。

a)

b)

9. 试说明上面两个句子中的“ 惊”是何意?各反映出作者怎样的心理反应?

[6 分]

第一个"惊"是震惊①,因为作者难于置信自己被标为“坏”老师/感到意外自

己在学生眼里是个“坏”老师②。

第二个"惊"是惊叹①,意想不到学生的观察力如此敏锐,能读出老师的心思/

能一眼看穿老师的心思/能明察秋毫,观察入微②。

我一下子惊呆了,原来黑板有一行清楚的粉笔字:“高

老师是个 _______ ”后边有一个不太清晰的"坏"字。

我心中一惊,学生的眼光是多么犀利啊!!

Page 26: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

10

10. 根据上文,学生到底“看穿”了什么? [3 分]

看出了“我”心中的怒气(a)及对李晓恶搞的怀疑(b) 。

a / b = 2 分

a + b = 3 分

11. a)从高老师对突发事件的处理上,你如何评价高老师? [3 分]

高老师不仅有理性/善于克制自己,而且有智慧/又能随机应变。③

b)倘若“我”任由“心里的火一下子蹿得老高”,试预测后果。 [3 分]

学生会对老师感到失望,认为老师小气,而且鲁莽行事,没有彻查,就怀

疑他惩罚过的学生恶作剧,学生可能从此不再喜欢上“我”的课,对学习

失去兴趣,也不会有今日的成就。③

12. a)写出上面句子所采用的修辞手法。 [2 分]

比拟②

b)写出上面句子中的补语。 [2 分]

在我的耳边。②

尽管我认为自己表现得很潇洒,但还是被学生一眼看穿了。

近十年来,这三次掌声也仍然时时回响在我的耳边。

“走进教室,就感到安静里好像潜伏着一种与平日不同的气氛。”

Page 27: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

11

第二部分

古代诗文

[25分]

第 13 至 16 题

阅读下面的文言文,然后回答问题。

苏轼自密徙徐,是岁,河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下。涨不时

泄,城将败,富民争出避水。

公曰:“富民若出,民心动摇,吾谁与守?吾在,是水决不能败城。”驱使复入。

公履屦①杖策亲入武卫营,呼其卒长,谓之曰:“河将害城,事急矣。虽禁军宜为我尽

力!”卒长呼曰:“太守犹不避涂潦②,吾侪小人效命之秋也。”执挺入火伍中,率其

徒短衣徒跣,持畚锸③以出,筑未南长堤,首起戏马台,尾属于城。堤成,水至堤下,

害不及城,民心乃安。然雨日夜不止,河势益暴,城不沉者三板④。公庐于城上,过家

不入,使官吏分堵而守。

卒完城以闻,复请调来岁夫⑤,增筑故城为木岸,以虞⑥水之再至.朝廷从之。讫

事诏褒之。徐人至今思焉。

(苏辙《栾城集·苏轼治水》有删节)

【注释】

① 屦(jù):粗布鞋。

② 涂潦(túliǎo):路上积水。

③ 锸(chā):锹。

④ 三板:古代长度单位,六尺高。

⑤ 岁夫:明年的夫役。

⑥ 虞(yú):忧虑,戒备。

Page 28: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

12 13. 苏轼到徐州赴任那年,当地发生了什么事?当时情况如何? [3 分]

洪水决堤淹没曹村/水灾/洪灾①,徐州城就要被冲垮了,富民们争着要逃出

城避水。②

*抄原文者,得分减半。

14. 苏轼如何保全徐州城? [6 分]

i. 苏轼把要逃离的富民赶回城中,以免动摇民心。③ /

ii. 他亲自到武卫营,要求军队筑长堤。③ /

iii. 苏轼和官吏们日夜驻守。③

(写以上任何两项得满分。)

15. 就苏轼治水一事,突出他哪两个形象?举例说明。 [6 分] i. 爱民如子,以全城百姓为重/ 誓死与城共存亡。

ii. 因时制宜/临危不乱/ 聪明才智,发动军民、官民分头守城。

iii. 忠于职守/拼搏精神,不畏风雨,几过家门不入。

(任何合适答案,合理说明都接受,答 2项即可得 6 分。)

16. 将下列句子翻译为现代汉语。 [2 分] √ √ √

a)吾在,是水决不能败城。 我在,这水就决不能让它冲垮/冲毁城墙。

√ √

b)太守犹不避涂潦,吾侪小人效命之秋也。

太守还不避开一路积水,(跋涉而来),这是我们效命的时候了。(2 分)

(5-4√ 得 2分, 2-3√得 1分,1√得 0分)

【翻译】

苏轼从密州到徐州赴任,这年,洪水决堤要淹没曹村,在 梁山泊 泛滥,从

南清河溢出,水汇集在城下,不停上涨不能及时流泄。城就要被冲垮了,富民们

争着要逃出城避水。

苏轼说:“富民们如果都出了城,就会动摇民心,那我还和谁来守城呢?只

要我在,水就绝不会冲了城。”将富民们赶回城中。苏轼穿着粗布鞋拄着木棍亲

自到武卫营,将卒长呼出说:“河水将要冲进城里,事情很紧迫了,即使是禁军

也要为我尽力。”卒长说:“太守尚且不逃避洪水,是我们这些小人效命于您的

Page 29: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

13 时候了。” 于是拿着梃率领众人穿短衣赤着脚拿着箕畚铁锹出城,从东南方向筑

起长堤,首起戏马台,一直到城门口。长堤造成,水涨到长堤下,没有危害到城,

民心才安定。然而雨日夜不停地下,水势更大了,城还有六尺没有沉。苏轼住在

城上,路过家门口也不进去,让官吏们分别守在各个地方。

最终保全了城,把这个情况向上级报告,又请求增调的夫役,在老城增建木

岸,以防洪水再来。朝廷听从他的意见。事后发诏书表彰他,徐州人至今还怀念

他。

第 17 至 19 题

阅读下面的诗歌,然后回答问题。

17. 为什么农民不再耕田? [3 分]

官家不向商人,却只向农民征税,因此农民选择从商。③/

因为官家向农民征税,因此他们被迫另谋出路。③

客行野田间,比屋皆闭户。 借问屋中人,尽去作商贾。 官家不税商,税农服作苦。

居人尽东西,道路侵垅亩①。 采玉上山颠,探珠入水府。

边兵索衣食,此物同泥土。 古来一人耕,三人食犹饥;

如今千万家,无一把②锄犁。 我仓常空虚,我田生蒺藜③。

上天不雨粟④,何由活蒸黎⑤?

(姚合《庄居野行》)

注释:

① 侵垅亩:一作“侵垄亩”,侵占了庄稼地。 ② 把 :持,拿。

③ 蒺藜(jílí):长有细刺的野生草本植物。 ④ 雨粟:落下粟米。“雨”用作动词,落下。

⑤ 蒸黎:百姓。

Page 30: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

14 18. 农民改行后又面对怎样的生活? [3 分]

农民冒着生命危险上山采玉①,下水求珠①,并遭到边兵敲诈勒索①, 苦不

堪言/农民生活苦不堪言①。

19. 原文中哪两句寄寓了诗人对广大百姓的深切关怀之情? [2 分]

上天不雨粟,何由活蒸黎?②

供教师参考

客行野田间,比屋皆闭户 ⑴。 借问屋中人 ⑵,尽去作商贾。

官家不税商 ⑶,税农服作苦。 居人尽东西,道路侵垅亩 ⑷。

采玉上山颠 ⑸,探珠入水府 ⑹。 边兵索衣食,此物同泥土 ⑺。

古来一人耕,三人食犹饥; 如今千万家,无一把锄犁 ⑻。

我仓常空虚,我田生蒺藜 ⑼。 上天不雨粟 ⑽,何由活蒸黎 ⑾?

姚合《庄居野行》

词句注释

⑴比屋:一作“比邻”,相连接的许多人家。 ⑵借问:请问。 ⑶税商:征税于商人。“税”用作动词。

⑷侵垅亩:一作“侵垄亩”,侵占了庄稼地。 ⑸山颠:一作“山巅”。

⑹水府:神话传说中龙王的住处,这里指水的深处。 ⑺此物:指上文的珠宝玉器。

⑻把 :持,拿。 ⑼蒺藜:长有细刺的野生草本植物。

⑽雨粟:落下粟米。“雨”用作动词,落下。 ⑾烝黎:百姓。

Page 31: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

15 白话译文

在田间行走,无意中发现村庄中的很多人家空无一人。向路过的村人打听才知道,这些屋子里的人都外出做生意去了。官家不向商人征税,偏偏征税于劳役辛苦的农民。在这里居住的人,纷纷做生意谋出路去了,以致这里的土地无人耕种,任由行人往来,变成了道路。这些经商的人冒着生命危险上山采玉,下水求珠。可边疆士卒要吃要穿,这些珠宝如同泥土,无法充饥御寒。古来一人耕种,三个人还吃不饱。现在成千上万的人家,竟没有一个人拿着犁锄耕田。我们的粮仓已经空虚了好长一段时间,我们的田园已经完全荒芜。上天不落下粮食,有什么办法去养活众多的老百姓呢?[2]

3 创作背景

姚合在元和十一年(816年)登进士第后授武功主簿,任此职后曾在农庄闲居一段时期,写了一些反映农村情况的诗,较有社会意义。这首《庄居野行》就是其中比较典型的一首。由于唐朝政府重商轻农,导致农民都弃农经商,造成“如今千万家,无一把锄犁”的严重局面,因此作者大力呼吁,希望引起政府的重视。此诗和刘驾的《反贾客乐》有异曲同工之妙,拓宽了唐诗创作的题材。[3]

4 作品鉴赏

《庄居野行》诗歌对当时社会上存在的重商轻农的风气进行了正本清源,对受侮辱受损害的农民表示了深厚的同情。这首诗在赋的艺术表现手法的运用上颇具特色。 诗人落笔便直敷诗人“野行”之其事,突现了农村“比屋皆闭户”的萧条荒凉的现实。接着,诗人便挖掘、剖析了农民“闭户”从商的社会原因,说明农民被迫流离失所、漂泊四方的根本症结,在于“官家不税商,税农服作苦”。接下去,诗人又展示了农民被迫采玉撷珠的苦辛和边兵敲诈勒索农民的生活画面,并从古今遥迢辽阔的时间领域上对“官家”逼农经商的昏庸举动进行了鞭笞,从而表达了诗人对社会形势动荡的忧恨。结尾“上天不雨粟,何由活蒸黎”二句的愤怒质问,更寄寓了诗人对广大农民的深切关怀之情。 赋的表现手法在于体物写志,在记叙性诗歌中用得较多。这首诗几乎通篇用赋,诗人从开头“比屋皆闭户”的社会现状入手,层层展开场景,拓展画面,从“田间”至“比屋”,从“屋中”至“垄亩”,从“山颠”至“水府”,从“古来”到“如今”,从“仓”廪到“田”畴..都达到“随物赋形”的地步,而环境的每一推移,又总带情韵以行,让读者透过“皆”、“尽”、“犹”、“常”等充满感情色彩的时间、程度副词而看到唐末重商轻农的政策给社会带来的不幸后果,虽属平铺直叙,却颇具感人的艺术魅力。 此外,这首诗语言通俗,对仗工整,如“采玉上山颠,探珠入水府”等句即是。“古来一人耕,三人食犹饥;如今千万家,无一把锄犁”等句,则对比鲜明,讽指深入。[3]

5 作者简介

姚合,唐代诗人。陕州硖石(今河南陕县南)人。官终秘书少监。世称姚武功,其诗派亦称“武功体”。所作诗篇多写个人日常生活和自然景色,喜为五律,刻意求工,颇类贾岛,故“姚贾”并称。其诗为南宋“江湖派”诗人所师法。有《姚少监诗集》,又编有《极玄集》。[4]

Page 32: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

16

第三部分

名句

[10分]

第 20 至 22 题

回答下面有关名句的问题。

20. 金风玉露一相逢,_________________________________。

a)补全上面名句的原文。 [2 分]

便胜却人间无数。(中五)②

b)“金风玉露”指的是什么节日? [2分]

七夕/ 乞巧节。②

21. 上面名句借喻何种性格的人? [3 分]

性格清高,不愿屈身侍候小人的人/不肯屈节于人的人。③

22. 写出下面名句的含义。(任选一题) [3 分]

a)覆巢之下,复有完卵乎?

比喻一个国家被摧毁了,人民必也会遭殃受累。/比喻整体被毁灭了,

个体也必难保。(中四)③

b)学不可以已。青,取之于蓝,而青于蓝。

比喻学无止境,只要继续努力,便可超越前人。(中三)③

KERTAS SOALAN TAMAT

不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人。

Page 33: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

17 教师批改版

概述

答案:

他 40 岁时,妻子病逝,欠了一身债①。他发誓/ 矢志 / 决心要还清债务①,就

去挖煤①。左臂不幸砸断①,矿主用 4000 元打发他/ 给他 4000 元回家①,却被

偷 2000 元①。他拿余款还债①。为免丢人①,他拒绝乞讨①。他求职不成①,求

助无门①/(他去工地求职,向残联求助,都被拒)②,想寻死①,可想到孩子/

家人 而醒悟①。后来,他去华山当挑夫①。为了多赚钱①,他越挑越重/ 挑的重

量加倍①,几乎挑战极限①。他还清了债①,还供孩子上大学①,找回汉子的尊

严①。

(121字)

序 答案 分数

2 文中“一道美景”指的是什么?

金字招牌/[受欢迎/口碑佳/品质优良]的品牌/ 商业界的亮点③。

3

3 根据镜子张所说的这句话,他儿子还需要学什么功夫?

他儿子还需要要学习掌握/了解购镜者的心理。④ /

他儿子还需要要学习迎合顾客的要求。④

4

4 从顾客选购张三的镜子这件事情,可以看出怎样的人性弱点?

人们不敢面对自己的缺陷/极力掩饰自己的缺点。③

3

5 以上是两父子的说话。你赞同谁的说法?试提出你的理由。

我赞同张四的说法①。照镜子,就是要照出真实的我,看清自己的美与

丑。④

我赞同镜子张的说法①。在商言商,能制作出使照镜人满意的镜子,不

但使顾客开心,也保证了镜子的销量④。

(其他合理的答案)

5

Page 34: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

18

6

试解释上面句子中“灵性”的意思。

做生意灵巧的心机/灵活的手段/变通的窍门③。

3

7 为什么张四惋惜真正的镜子会失传?

父亲为了迎合顾客的喜好②,忽略了制作真正的好镜子①,长久下去,

制作好镜子的手艺就会失传②。

5

8 “我”为何临时决定改变教学内容?

因为黑板上写的几个字,显然是公开向“我”挑战①,“我”虽然心中

有点气,但是为了缓和上课气氛 /为了打破僵局 ②,所以临时改变了

教学内容。

3

9 试说明上面两个句子中的“ 惊”是何意?各反映出作者怎样的心理反

应?

第一个"惊"是震惊①,因为作者难于置信自己被标为“坏”老师/感到

意外自己在学生眼里是个“坏”老师②。

第二个"惊"是惊叹①,意想不到学生的观察力如此敏锐,能读出老师的

心思/能一眼看穿老师的心思/能明察秋毫,观察入微②。

6

10 根据上文,学生到底“看穿”了什么?

看出了“我”心中的怒气(a)及对李晓恶搞的怀疑(b) 。

a / b = 2 分

a + b = 3 分

3

11

a)从高老师对突发事件的处理上,你如何评价高老师?

高老师不仅有理性/善于克制自己,而且有智慧/又能随机应变。③

3

b)倘若“我”任由“心里的火一下子蹿得老高”,试预测后果。

学生会对老师感到失望,认为老师小气,而且鲁莽行事,没有彻查,就

怀疑他惩罚过的学生恶作剧,学生可能从此不再喜欢上“我”的课,对

学习失去兴趣,也不会有今日的成就。③

3

12 a)写出上面句子所采用的修辞手法。

比拟②

2

b)写出上面句子中的补语。

在我的耳边。②

2

Page 35: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

19

13 苏轼到徐州赴任那年,当地发生了什么事?当时情况如何?

洪水决堤淹没曹村/水灾/洪灾①,徐州城就要被冲垮了,富民们争着要

逃出城避水。②

*抄原文者,得分减半。

3

14 苏轼如何保全徐州城?

i. 苏轼把要逃离的富民赶回城中,以免动摇民心。③ /

ii. 他亲自到武卫营,要求军队筑长堤。③ /

iii. 苏轼和官吏们日夜驻守。③

(写以上任何两项得满分。)

6

15 就苏轼治水一事,突出他哪两个形象?举例说明。 i. 爱民如子,以全城百姓为重/ 誓死与城共存亡。

ii. 因时制宜/临危不乱/ 聪明才智,发动军民、官民分头守城。

iii. 忠于职守/拼搏精神,不畏风雨,几过家门不入。

(任何合适答案,合理说明都接受,答 2 项即可得 6分。)

6

16 将下列句子翻译为现代汉语。

√ √ √

a)吾在,是水决不能败城。 我在,这水就决不能让它冲垮/冲毁城墙。

√ √

b)太守犹不避涂潦,吾侪小人效命之秋也。

太守还不避开一路积水,(跋涉而来),这是我们效命的时候了。

(2分)

(5-4√ 得 2分, 2-3√得 1分,1√得 0分)

2

17 为什么农民不再耕田?

官家不向商人,却只向农民征税,因此农民选择从商。③/

因为官家向农民征税,因此他们被迫另谋出路。③

3

18 农民改行后又面对怎样的生活?

农民冒着生命危险上山采玉①,下水求珠①,并遭到边兵敲诈勒索①,

苦不堪言/农民生活苦不堪言①。

3

19 原文中哪两句寄寓了诗人对广大百姓的深切关怀之情?

上天不雨粟,何由活蒸黎?②

2

Page 36: 2015 PSPM Kedah BC2 w Ans

20

20 金风玉露一相逢,_________________________________。

a)补全上面名句的原文。

便胜却人间无数。(中五)②

2

b)“金风玉露”指的是什么节日?

七夕/ 乞巧节。②

2

21 上面名句借喻何种性格的人?

性格清高,不愿屈身侍候小人的人/不肯屈节于人的人。③

3

22 写出下面名句的含义。(任选一题)

a)覆巢之下,复有完卵乎?

比喻一个国家被摧毁了,人民必也会遭殃受累。/比喻整体被毁灭了,

个体也必难保。(中四)③

3

b)学不可以已。青,取之于蓝,而青于蓝。

比喻学无止境,只要继续努力,便可超越前人。(中三)③

3