2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

 • Upload
  jee2kk

 • View
  246

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  1/34

  SULIT

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

  SEKOLAH MENENGAH

  NEGERI KEDAH DARUL AMAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 1223/1

  Pendidikan IslamKertas 1

  Sept. 2009

  2 Jam

  Dua jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

  2. Bahagian A mengandungi 40 soalan. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan

  yang disediakan di halaman 11 .

  3. Bahagian B mengandungi empat soalan subjektif. Jawab tiga soalan: Soalan 1,Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya. Jawapan anda hendaklah ditulis

  dalam helaian tambahan yang disediakan.

  4. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruangan yang disediakandi halaman 12.

  5. Ceraikan kertas jawapan di halaman 11 daripada kertas soalan. Ikat kertas jawapan

  bersama-sama helaian tambahan dan serahkan kepada pengawas peperiksaan padaakhir peperiksaan.

  ____________________________________________________________________________

  Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

  [Lihat sebelah

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  2/34

  SULIT 1223/1

  2

  Bahagian A

  [40 markah]

  Jawab semuasoalan.

  Soalan 1 hingga Soalan 20

  Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Hitamkan jawapan yang

  tepat pada ruangan jawapan yang disediakan.

  1 Berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur kepada Allah ialah pengertian

  A khurafat

  B murtadC nifak

  D kufur

  2 Kesan menjauhi perbuatan sihir terhadap individu ialahA keluarga hidup bahagia

  B hidupnya diredhai Allah

  C negara maju dan membangun

  D masyarakat aman dan makmur

  3 Berikut di bawah ialah nama-nama lain Ahli Sunnah Wal Jamaah kecualiA As-Salaf

  B Al-Jamaah

  C Ahli Sunnah

  D Ahli al-Bait

  4 Hukuman ke atas penzina yang belum berkahwin ialah

  A 100 sebatan

  B 80 sebatanC 60 sebatan

  D 40 sebatan

  5

  Pernyataan di atas ialah pengertian

  A mencuri

  B merampas

  C merompak

  D menyamun

  6 Perceraian secara fasakh dikategorikan sebagai

  A Talak RajiB Talak Bain

  C Talak Bain SughraD Talak Bain Kubra

  Mengambil hak orang lain secara sembunyi yang disimpan di tempat

  simpanan tanpa izin.

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  3/34

  SULIT 1223/1

  3

  7 Hukum menyebut mahar semasa akad nikah ialahA wajib

  B sunat

  C harus

  D makruh

  8

  Pernyataan di atas berkaitan ciri-ciri

  A sahamB jual beli

  C syarikat

  D insurans

  9 Antara sebab diharuskan melihat bakal isteri ialah

  I supaya dapat melihat kecantikan isteri

  II supaya berpuas hati dengan pilihan yang dibuat

  III supaya dapat berkenalan di antara bakal suami dan bakal isteri

  IV supaya dapat mengelakkan penipuan

  A I dan II

  B I dan IIIC II dan IV

  D III dan IV

  10

  Pernyataan di atas ialah syarat

  A bakal suamiB wali mujbir

  C akadD saksi

  11 Berikut ialah syarat sah binatang yang disembelih kecuali

  A halal dimakan

  B binatang yang cukup umur

  C mati dengan sekali sembelihanD putus urat halkum dan urat marik

  [Lihat sebelah

  Islam

  Baligh

  Lelaki

  Memahami lafaz ijab dan qabul

  Adil, tidak melakukan dosa besar

  Sejahtera pancaindera, tidak buta, pekak dan bisu

  Tiada unsur judi

  Tiada unsur gharar

  Ada perkongsian untung

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  4/34

  SULIT 1223/1

  4

  12 Sepasang suami isteri yang tidak mempunyai anak telah bersepakat untuk mengambil anakangkat. Hukum mengambil anak angkat ialah

  A wajib

  B sunat

  C harus

  D makruh

  13 Saidina Uthman bin Affan telah dilantik menjadi khalifah secara

  A syura

  B wasiat

  C syura dan wasiat

  D syura dan demokrasi

  14 Fungsi utama Majlis Syura pada zaman Khulafak al-Rasyidin ialah

  A menentukan dasar perundangan negaraB menjaga keseluruhan harta negara

  C menjaga keamanan dalam negaraD menentukan perlantikan khalifah

  15 Baitul Mal berfungsi menguruskan pendapatan dan perbelanjaan negara yang dilakukan oleh

  I Dewan al Jundi

  II Dewan al Kharaj

  III Dewan al Nafakhah

  IV Dewan al Mazalim

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  16 Di antara berikut, manakah karya agung Imam Al-Ghazali Rahimahullah ?

  A Al-RisalahB Al-Muwatto

  C Al-Ihya UlumuddinD Al-Tarikhul Al-Kabir

  17 Globalisasi ilmu pengetahuan pada zaman Kerajaan Abbasiyah berkembang dengan

  pembukaan Kota Sicily kerana ia banyak menyimpan khazanah ilmu pengetahuanterutamanya

  A kimia dan fizik

  B astronomi dan perubatan

  C matematik dan geomatri

  D biologi dan falsafah

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  5/34

  SULIT 1223/1

  5

  18

  Pernyataan manakah paling tepat merujuk kepada adab berniaga yang dilarang dalam ayat

  di atas

  A melakukan penipuan

  B melakukan amalan riba

  C mengaut keuntungan yang berlebihanD mengurangkan sukatan dan timbangan

  19 Berikut merupakan adab-adab berekreasi kecuali

  A berpakaian menutup aurat

  B menjaga pergaulan mengikut IslamC merosakkan harta benda awam

  D mematuhi peraturan pihak berkuasa

  20 Maksud meratapi kematian ialah

  A tidak reda dengan takdir Allah SWT

  B kecewa dan sedih kerana kematian tersebutC menganggap diri penyebab kepada kematian tersebut

  D meraung-raung sambil melakukan perkara yang menyeksa tubuh badan

  Soalan 21 hingga Soalan 40

  Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

  21 Perbuatan membunuh diri ialah melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh

  daripada ______________________ sendiri.

  22

  Pernyataan di atas merujuk kepada syarat-syarat _____________________.

  23 Menurut pendapat Ahli Sunnah Wal-Jamaah, pelaku dosa besar tetap dikira sebagai

  mukmin kerana imannya masih ada tetapi dikira ____________________ kerana telah

  melakukan dosa besar.

  24 Hukum orang Islam yang mukallaf lari dari medan perang ialah _______________ .

  [Lihat sebelah

  Menyesal terhadap maksiat yang dilakukan Berhenti melakukan maksiat dengan segera

  Berazam tidak akan mengulanginya lagi

  Firman Allah SWT:

  @ymr&ur!$#yt79$#tPymur(#4qt/h9$#.

  ( :275 )

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  6/34

  SULIT 1223/1

  6

  25

  P dalam rajah di atas ialah ____________________________ .

  26 Allah SWT telah memberi ______________________ kepada orang yang bermusafir

  untuk mengerjakan solat secara jamak dan qasar.

  27

  Pernyataan di atas berkaitan dengan langkah-langkah ___________________________

  .

  28

  Q dalam rajah di atas ialah _____________________ .

  29 Hukum mengambil upah haji bagi seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat

  tertentu ialah _______________________.

  30 Sebaik-baik akikah ialah menyembelih __________________ ekor kambing bagi

  kanak-kanak lelaki.

  31 Miqat ____________________ ialah sempadan tempat bagi jemaah haji memulakan

  niat ihram haji atau umrah.

  Prinsip Akidah Ahli

  Sunnah Wal-Jamaah

  Berpegang teguh dengan al-Quran dan Sunnah

  Berpegang teguh dengan prinsip as-Salaf as-Soleh

  P

  Menyebarkan ajaran Islam

  Program pemulihan akidah

  Kerjasama dalam penguatkuasaan undang-undang

  Rukun Jual Beli

  Penjual dan

  Pembeli

  Barang Harga Q

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  7/34

  SULIT 1223/1

  7

  32

  R dalam rajah ialah Jamrah _______________________.

  33

  Pernyataan di atas ialah tindakan suami terhadap isteri yang ____________________ .

  34

  S dalam rajah di atas ialah ______________________________.

  35

  Pernyataan di atas merujuk kepada Imam _____________________.

  36 Panglima tentera pada zaman Kerajaan Bani Umaiyah yang berjaya membuka Andalus(Sepanyol) ialah ___________________________.

  Ulamak pertama yang menyusun kitab fekah mengikut bab dan

  fasal.

  Kitab karangan beliau ialah Al-Fekah Al-Akhbar dan Al-Faraid.

  Melontar Jamrah

  Jamrah Ula Jamrah Wusta R _________________

  v Memberi nasihat dengan penuh hikmah

  v Memisahkan tempat tidurv Memukul dengan tujuan mendidik

  Kesan positif daripadakepimpinan khulafa

  ar- Rasyidin dari aspek

  sosial.

  Ilmu pengetahuan diberi perhatian penting

  Kebajikan fakir miskin diberi keutamaan

  S

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  8/34

  SULIT 1223/1

  8

  37

  Penemuan penyakit-penyakit di atas telah dikenalpasti oleh

  _________________________.

  38 Laluan _____________ yang telah digunakan oleh para peniaga muslim pada zaman

  Kerajaan Bani Abbasiah untuk mendapatkan barangan sutera di negeri Cina.

  39 Kita hendaklah menasihati pesakit supaya ______________________ dan tabah dalam

  menghadapi ujian daripada Allah SWT

  40

  T dalam rajah di atas ialah ______________.

  Jangkitan virus seperti TB

  Penyakit Rubella

  Penyakit cacar ( Smallpox )

  Sumber berfikir

  Wahyu dan syariat Islam

  T

  Bukti kajian saintifik

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  9/34

  SULIT 1223/1

  9

  Bahagian B

  [60 markah]

  Jawab tigasoalan: Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satusoalan berikutnya.

  1 (a) Firman Allah SWT:

  Ayat di atas menerangkan tentang kecelakaan ke atas orang-orang yang menipu

  ketika berjual beli.

  (i) Apakah maksud menipu ? [2 markah](ii) Nyatakan usaha untuk membendung perbuatan menipu dalam kalangan

  pelajar sekolah anda. [2markah](iii) Terangkan dua kesan menipu terhadap individu . [4 markah]

  (b) Hadis Rasulullah SAW:

  Hadis di atas menerangkan tentang sifat-sifat munafik yang perlu dihindari oleh

  umat Islam.

  Berdasarkan hadis di atas:

  (i) Nyatakan dua ciri nifak. [2 markah]

  (ii) Jelaskan dua sebab perbuatan nifak masih berleluasa masa kini. [4 markah]

  (c) (i) Nyatakan dua contoh ajaran sesat. [2 markah](ii) Jelaskan dua langkah menghindari diri daripada terlibat dengan ajaran sesat.

  [4 markah]

  2 (a) (i) Apakah maksud sembelihan? [2 markah](ii) Nyatakan dua perkara sunat semasa sembelihan. [2 markah]

  (iii) Terangkan dua sebab binatang wajib disembelih. [4 markah]

  (b) (i) Nyatakan maksud peminangan. [2 markah](ii) Nyatakan dua syarat perempuan yang boleh dipinang. [2 markah]

  (iii) Terangkan batas-batas pergaulan dalam tempoh pertunangan. [4 markah]

  [Lihat sebelah

  @urtesJ=j9t%!$##s)(#q9$tG.$#

  n?t$Z9$#tbqqtGo#s)urNdq9$x.rr&

  d R

  :)( .

  .

  ) (

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  10/34

  SULIT 1223/1

  10

  (c) (i) Nyatakan sebab diharuskan khuluk. [2 markah]

  (ii) Nyatakan hukum dan alasan bagi situasi berikut :

  Encik Ali merujuk isterinya setelah sebulan menceraikannya secara khuluk.

  [2 markah]

  3 (a) (i) Nyatakan sumbangan Khalifah Uthman bin Affan. [2 markah](ii) Terangkan dua akibat membelakangkan kepimpinan Khulafa ar-Rasyidin.

  [4 markah]

  (b) (i) Nyatakan dua contoh kewarakan Imam Abu Hanifah rahimahullah.[2 markah]

  (ii) Terangkan kegigihan beliau dalam menuntut ilmu yang boleh dicontohi olehanda. [4 markah]

  (c) Islam menggalakkan umatnya bersedekah.

  (i) Senaraikan dua jenis sedekah. [2 markah]

  (ii) Sebagai seorang pelajar, nyatakan dua adab yang perlu diamalkan oleh anda

  ketika bersedekah. [2 markah]

  (iii) Jelaskan dua perbezaan antara sedekah dan hadiah. [4 markah]

  4 (a) Kebangkitan Tamadun Islam pada zaman Kerajaan Bani Abbasiah disuburkandengan kemunculan para cendiakawan dan saintis muslim yang terkemuka.

  (i) Nyatakan dua faktor perkembangan Sains dan Teknologi pada zaman

  tersebut. [2 markah](ii) Terangkan dua kepentingan umat Islam menguasai ilmu Sains dan Teknologi

  dalam era globalisasi. [4 markah]

  (b) Hamka adalah tokoh ulamak yang telah membawa pembaharuan kepada umat Islamdi Nusantara.

  (i) Senaraikan dua keperibadian beliau. [2 markah]

  (ii) Nyatakan dua hasil karya beliau dalam bidang agama. [2 markah]

  (iii) Buktikan kegigihan beliau dalam mengembangkan dakwah di Nusantara.[2 markah]

  (c) (i) Apakah maksud rekreasi pasif. [2 markah](ii) Nyatakan dua contoh rekreasi pasif. [2 markah]

  (iii) Jelaskan dua hikmah beradab di tempat rekreasi. [4 markah]

  KERTAS SOALAN TAMAT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  11/34

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  12/34

  SULIT

  1223/2 SULIT

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

  SEKOLAH MENENGAH

  NEGERI KEDAH DARUL AMAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 1223/2

  Pendidikan IslamKertas 2

  Sept. 2009

  1 Jam 40 minit

  Satu jam empat puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi lima soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang disediakan.Sekiranya

  ruang dalam buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada

  pengawas peperiksaan. Helaian tambahan ( jika ada ) hendaklah diikat dan dihantarbersama-sama buku jawapan pada akhir peperiksaan.

  ______________________________________________________________________Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak

  [Lihat sebelah

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  13/34

  SULIT

  1223/2 SULIT

  2Jawab semuasoalan

  1 (a) Firman Allah SWT:

  sur%!$#(#rsB$#

  Nks]$Y6s9#Yqgs9urOg?suro4quys9$#

  $uR9$#4e2surm/br&@|6?6tR$yJ/Mt6|x.}s9

  $olm;`Bcr!$#@

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  14/34

  SULIT

  1223/2 SULIT

  3

  (ii) Mengapakah umat Islam disuruh memakan makanan yang baik. [2 markah]

  (iii) Jelaskan dua hikmah Islam mengharuskan memakan makanan haram ketikadarurat. [4 markah]

  (c) Lengkapkan potongan ayat di bawah dengan pilihan jawapan yang betul daripada jadual

  yang diberikan. Anda hanya dikehendaki menulis jawapan sahaja mengikut susunan

  yang betul seperti dalam al-Quran.

  A B C D

  muZ9

  3$#

  ;_x

  $oYs?#u

  (i)s)s9ur...z`yJ)9

  pyJ3t:$#

  (ii)br&!4

  (iii)`tBur6t$yJR*s3o

  .

  (iv)(`tBurtxx.b*s!$#

  ;Jym.[ 4 markah ]

  2 (a) Firman Allah SWT :

  qs9$uZ9tRryd

  tb#u)9$#4n?t9@t6y_ mtFr&t9$Yyz%Yd|tFB`iBpuyz!$#4

  =?ur@sVBF{$#$pk5tR$Z=9Og=ys9cr3xtGt

  uqd!$#%!$#Iwtms9)w)uqd(O=t=t9$#

  oyyg9$#ur(uqd`oHq9$#Om9$#

  ):2212 (

  Ayat di atas menerangkan bahawa kebesaran al-Quran yang diturunkan kepada manusia

  sebagai panduan dalam kehidupan.

  (i) Nyatakan cara makhluk selain daripada manusia mematuhi dan tunduk kepadaAllah SWT. [2 markah]

  (ii) Jelaskan dua keistimewaan al-Quran. [2 markah]

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  15/34

  SULIT

  1223/2 SULIT

  4

  (iii) Sebagai seorang pelajar, terangkan dua cara anda menghayati al-Quran dalamkehidupan seharian. [4 markah]

  [Lihat sebelah

  (b) Sabda Rasulullah SAW :

  ( )

  Hadis di atas menerangkan bahawa antara orang yang dikasihi Allah ialah mereka yangsentiasa beriman dan beramal soleh.

  (i) Nyatakan maksud sifat mahmudah . [2 markah]

  (ii) Nyatakan dua amalan baik yang dapat menjaga hubungan sesama manusia.[2 markah]

  (iii) Huraikan dua ciri orang yang soleh. [4 markah]

  (c) Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran.Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib. Anda dikehendaki

  menulis nombor ayat sahaja.

  qR4n?t9qR31

  3!$#ure@3/>xO=t 2

  3ku!$#nqZ9`tB!$to4 3

  4Uour!$#@sWBF{$#$Y=93 4

  [4 markah]

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  16/34

  SULIT

  1223/2 SULIT

  5

  3 (a) Firman Allah SWT :

  s%yxn=r&tbqZBsJ9$#t%!$#NdNkEx|

  tbqyzt%!$#urNd`tq=9$#cqB

  t%!$#urNdo4qx.=9tbq=st%!$#urNd

  Ng_r9tbqym):1 - 5 (

  Ayat di atas menerangkan tentang ciri-ciri orang beriman yang cemerlang.

  ( i ) Nyatakan dua ciri mukmin yang cemerlang selain daripada menjauhi perbuatanlagha(sia-sia). [2 markah]

  (ii) Jelaskan dua cara untuk mengelakkan diri anda daripada terjebak dengan

  perkara lagha. [2 markah]

  (iii ) Terangkan dua kebaikan menjauhi perbuatan laghadalam

  kehidupan seorang pelajar. [4 markah]

  (b) Sabda Rasulullah SAW :

  :

  ... . ) (

  Hadis di atas menggariskan punca-punca berlakunya perpecahan dalam masyarakat.

  Berdasarkan hadis di atas :

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  17/34

  SULIT

  1223/2 SULIT

  6

  (i) Nyatakan dua punca perpecahan dalam masyarakat. [2 markah]

  (ii) Mengapakah berlakunya perbuatan tersebut dalam masyarakat. [4 markah]

  (iii) Jelaskan pengajaran hadis yang dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian.

  [2 markah]

  [Lihat sebelah

  (c) Susun semula potongan ayat al-Quran berikut mengikut tertib seperti dalam al-Quran.

  Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja mengikut susunan ayat yang betul.

  b*s(#q9uqs?@)s_uy9$#

  Oy9$#

  2

  ymN6n=tZBsJ9$$/$ru

  Om3

  s)s9N2u!%y`^qu`iBN6Rr&t

  mn=t$tBOGYt4

  [4 markah]

  4 (a) Firman Allah SWT :

  b)urtnr&z`iB.J9$#

  x8u$yftF$#n_r's4LymyyJozNn=x.!$#

  OOm=/r&muZtB'tB4y79sNkXr'/Pqs%w

  cqJn=t):6(

  Ayat di atas mewajibkan umat Islam agar memberi perlindungan kepada orang bukanIslam yang berminat dengan Islam.

  Berdasarkan ayat di atas :

  (i) Nyatakan dua bentuk perlindungan tersebut. [2 markah]

  (ii) Senaraikan dua organisasi yang bertanggungjawab untuk menyampaikan

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  18/34

  SULIT

  1223/2 SULIT

  7

  dakwah di Malaysia. [2 markah]

  (iii) Jelaskan dua kesan positif perlindungan tersebut terhadap Islam. [4 markah]

  (iv) Terangkan dua teknik berdakwah yang boleh dilakukan terhadap orang yang berminat dengan ajaran Islam di tempat anda. [4markah]

  (b) Firman Allah SWT :

  @%r&>xt9.r&

  Zoypky-(@%!$#(7ky-_t/N3oYt/ur4zrr&ur

  npy_%y`(

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  19/34

  SULIT

  1223/2 SULIT

  8

  py_%y`9$#$pkXr(x.=x.qx.Ahs%q`B

  ;otyfx7p2tt6B7ptRqGyw7p%wur7p/x%s3t

  $pkJyqs9urOs9m|Js?$tR...) :35(

  Ayat di atas menerangkan tentang hidayah Allah kepada manusia.

  (i) Apakah maksud hidayah dalam ayat di atas. [2 markah]

  (ii) Nyatakan dua perkara yang boleh menghalang seseorang daripada memperolehihidayah Allah SWT. [2 markah]

  (iii) Jelaskan dua perbezaan orang yang mendapat hidayah dengan orang yang tidak

  mendapat hidayah Allah. [4 markah]

  (iv) Terangkan pengajaran yang dapat dicontohi daripada ayat di atas. [2 markah]

  [Lihat sebelah

  (b) Nyatakan hukum tajwid bagi perkataan yang bergaris.

  (i) mn/ `iB(ii) !$#c) @%

  (iii) 7p-/!#y `B(iv) =tG39$#

  [4 markah]

  (c) Tukarkan semula pernyataan di bawah ke tulisan rumi.

  i ii

  iii

  [6 markah]

  KERTAS SOALAN TAMAT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  20/34

  SULIT 1223/1(PP)

  [Lihat sebelah1223/1(PP) SULIT

  1223/1(PP)

  PendidikanIslam

  Kertas 1

  Peraturan

  Pemarkahan

  Sept.

  2009

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA- PENGETUA

  SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

  NEGERI KEDAH DARUL AMAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

  PENDIDIKAN ISLAM

  KERTAS 1

  PERATURAN PEMARKAHAN

  ________________________________________________

  Peraturan pemarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetak

  KERTAS 1

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  21/34

  SULIT 1223/1(PP)

  [Lihat sebelah

  1223/1(PP) SULIT

  2

  BAHAGIAN A

  BAHAGIAN B

  1 C 21 Jasad/ badan

  2 B 22 taubat

  3 D 23 Fasik

  4 A 24 Haram/ Dosa besar

  5 A 25 1. Merujuk kepada al-Quran dan Sunnah

  apabila berlaku pertelingkahan

  2. Tidak menghukum kecuali bukti yang sahih3. Tidak mencela/ mengkafirkan orang yang

  tidak sealiran dengan mereka

  6 C 26 Rukhsah / kelonggaran

  7 B 27 Menangani / menjauhi/ membenteras/ ajaran sesat

  8 D 28 Sighah / ijab dan kabul/ lafaz jual beli

  9 C 29 Harus

  10 D 30 2 ekor

  11 B 31 Makani

  12 C 32 Jamratul Aqabah

  13 C 33 Nusyuz / derhaka

  14 D 34 Rakyat diberi layan yang sama rata

  15 B 35 Imam Abu Hanifah

  16 C 36 Tariq bin Ziad

  17 B 37 Ibnu Sina

  18 B 38 Sutera

  19 C 39 Bersabar/ tidak putus asa/ tenang

  20 D 40 1. Akal fikiran 2. Maklumat dan fakta yang tepat

  3. matlamat yang jelas

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  22/34

  SULIT 1223/1(PP)

  [Lihat sebelah

  1223/1(PP) SULIT

  3

  Soalan Jawapan Markah

  1 ( a ) (i) Maksud menipu ialah melakukan sesuatu untuk mendapatkan

  kepentingan diri sendiri atau memudaratkan orang lain.

  (1 x 2 m = 2 m)

  (ii) Dua usaha untuk membendung perbuatan menipu ialah:

  1. Menasihati mereka2. Mengajak mereka membuat kebaikan

  3. Menerangkan keburukan menipu

  (2 x 1 m = 2 m)

  (iii) Dua kesan menipu terhadap individu ialah:

  1. Dimurkai Allah/ dibenci/ dihina hidup tidak tenang

  2. Dibenci masyarakat - hidup disisih3. Hidup mundur - tidak mendapat kerjasama orang lain4. Hilang kepercayaan - hidup resah/ tidak tenang

  (2 x 2 m = 4 m)

  Isi = 1 mHuraian = 1 m

  ( b ) (i) Dua ciri nifak ialah:

  1. Apabila bercakap dia berdusta

  2. Apabila diberi amanah dia khianati3. Apabila berjanji dia mungkir

  4. Apabila bertengkar dia melampaui batas

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Dua sebab perbuatan masih berleluasa ialah:

  1. Lemah iman dalam diri individu/ masyarakat

  2. Tidak dapat membezakan baik dan buruk/ jahil

  3. Kurang pengetahuan agama Islam4. Terpengaruh dengan persekitaran/ ingin keseronokan5. Masyarakat tidak prihatin

  (2 x 2 m = 4 m)

  (c) (i) Dua ajaran sesat ialah

  1. Qadyani2. Bahai

  3. Taslim

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Dua langkah menghindari diri daripada terlibat dengan

  ajaran sesat

  1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan2. Melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang

  sebenar/ menuntut ilmu

  3. Menjauhkan diri daripada kawan yang mengamalkanajaran sesat

  (2 x 2 m = 4 m)

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  23/34

  SULIT 1223/1(PP)

  [Lihat sebelah

  1223/1(PP) SULIT

  4

  Soalan Jawapan Markah

  2 ( a ) (i) Maksud sembelihan ialah menghilangkan nyawa binatang

  yang halal dimakan/ dengan cara memutuskan urat halkum

  dan urat marik dengan menggunakan alat yang tajam denganniat kerana Allah

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Dua perkara sunat semasa sembelihan ialah:

  1. Menyebut nama Allah/ selawat/ Allahu Akbar2. Menghadap kiblat

  3. Menggunakaan alat sembelihan yang paling tajam4. Melakukan sembelihan di siang hari

  5. Menyembelih pangkal leher dengan memutuskan uratkiri dan kanan

  (2 x 1 m = 2 m)

  (iii) Dua sebab binatang wajib disembelih ialah:

  1. Sembelihan dengan nama Allah untuk memelihara

  akidah2. Dapat membezakan daging - yang halal dan haram

  3. Dapat mengeluarkan darah menghindarkan penyakit4. Tanda penghormatan terhadap makhluk Allah

  (2 x 2 m = 4 m)

  Isi= 1 m

  Huraian= 1 m

  ( b ) (i) Maksud peminangan ialah lamaran/ daripada seorang lelakikepada seorang perempuan untuk dijadikan isteri. (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Syarat-syarat perempuan yang boleh dipinang ialah:

  1. Bukan isteri orang2. Bukan mahram

  3. Bukan dalam iddah rajei4. Bukan dalam ihram haji atau umrah

  (2 x 1 m = 2 m)

  (iii) Batas-batas pergaulan dalam tempoh pertunangan ialah

  1. Pergaulan lelaki dan perempuan masih orang asing(ajnabi)

  2. Diharamkan bergaul bebas contoh

  3. Dilarang keluar berdua-duaan tanpa mahram menimbulkan gejala sosial

  (2 x 2 m = 4 m)

  Isi= 1 m

  Huraian= 1 m

  ( c ) (i) Sebab diharuskan Khuluk ialah:

  1. Isteri tidak berasa sesuai dengan suami

  2. Isteri bimbang berlaku derhaka/ nusyuz

  (1 x 2 m = 2 m)

  (c) Hukum dan alasan(i) Hukum : Tidak Sah

  Alasan : Khuluk tidak boleh dirujuk

  melainkan akad nikah yang baru.

  (2 x 1 m = 2 m)

  Hukum = 1m

  Alasan = 1m

  Soalan Jawapan Soalan

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  24/34

  SULIT 1223/1(PP)

  [Lihat sebelah

  1223/1(PP) SULIT

  5

  3 (a) (i) Sumbangan Khalifah Uthman bin Affan ialah:

  1. Menyumbang harta/kekayaan untuk pertahanan

  negara2. Mengumpul dan membukukan al-Quran

  3. Membesarkan angkatan tentera darat dan laut

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Dua akibat membelakangkan kepimpinan Khulafa ar-Rasyidinialah:

  1. Negara Islam selepas Khulafa ar-Rasyidin dipimpinoleh khalifah secara warisan

  2. Keadaan kacau bilau pembunuhan khalifah Uthmandan Ali/ terdedah dengan fitnah/ peperangan sesamasendiri

  3. Orang munafik memecahbelahkan umat Islam

  4. Timbul perpecahan aliran pemikiran / ahli Sunnah

  dan Syiah

  (2 x 2 m = 4 m)

  Isi = 1 m

  Huraian = 1 m

  (b) (i) Dua contoh kewarakan Imam Abu Hanifah rahimahullah:

  1. Sering bangun malam mengerjakan solat sunat

  2. Rajin membaca al-Quran(2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Kegigihan beliau dalam menuntut ilmu yang boleh dicontohi:

  1. Mempelajari pelbagai ilmu - contoh ilmu undang-

  undang Islam, Fekah, Hadis2. Berguru dengan beberapa orang ulamak - contoh

  Imam Abu Hamad bin Sulaiman, Anas bin Malik,Abdullah bin Abi Aufa, Zaid bin Ali, Abdullah bin

  Hasan, Abdullah bin Haris.

  (2 x 2 m = 4 m)

  Isi= 1 mHuraian= 1 m

  (c) (i) Dua jenis sedekah ialah:

  1. Senyuman

  2. Amar makruf nahi mungkar

  3. Menyelesaikan masalah orang lain4. Membuang perkara yang menghalang di jalan

  5. Wang atau harta

  6. Khidmat

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Adab-adab yang perlu ada ketika bersedekah ialah:

  1. Ikhlas kerana Allah2. Memberi barang yang disayangi

  3. Tidak mengungkit semula barang yang telah diberi

  (2 x 1 m = 2 m)

  Soalan Jawapan Markah

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  25/34

  SULIT 1223/1(PP)

  [Lihat sebelah

  1223/1(PP) SULIT

  6

  (iii) Dua perbezaan antara sedekah dan hadiah:

  Sedekah Hadiah

  1. Beri kepada orang

  orang tertentu/ susah

  1. Beri kepada sesiapa

  saja/ orang senang2. Bertujuan membantu

  orang susah/mendekatkan dirikepada Allah

  2. Bertujuan sebagai tanda

  penghargaan/kenangan/ pujian/kasih sayang

  3. Dapat pahala 3. Dapat pujian

  4. Hukum sunat 4. Hukum harus

  (2 x 2 m = 4 m)

  4 (a) (i) Dua faktor perkembangan Sains dan Teknologi ialah:

  1. Aktiviti penterjemahan

  2. Galakan para khalifah3. Globalisasi ilmu

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Dua kepentingan umat Islam menguasai ilmu Sains danTeknologi ialah:

  1. Mendominasikan kehidupan manusia - yang semakin

  kompleks2. Melengkapkan diri dengan ilmu - untuk menghadapi

  cabaran

  3. Mengadunkan acuan tersendiri - berteraskan SyariatIslam/ supaya tidak menyeleweng

  (2 x 2 m = 4 m)

  Isi= 1 mHuraian= 1 m

  (b) (i) Dua keperibadian Hamka ialah:1. Petah berpidato

  2. Berjiwa seni3. Berani

  (2 x 1 m = 2 m)

  (ii) Dua hasil karya dalam bidang agama ialah:1. Tafsir al-Azhar

  2. Tasawuf Moden3. Pedoman Mubaligh Islam

  4. Arkan al-Islam5. Sejarah Umat Islam

  6. Revolusi Agama

  (2 x 1 m = 2 m)

  (iii) Kegigihan beliau dalam mengembangkan dakwah di

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  26/34

  SULIT 1223/1(PP)

  [Lihat sebelah

  1223/1(PP) SULIT

  7

  Nusantara ialah:

  1. Menerbitkan majalah Khatib al-Ummah

  2. Mengasaskan Persatuan Hindia Timur3. Melibatkan diri dengan Pertubuhan Muhammadiah/

  mengetuainya4. Mengasaskan Kolej al-Mubalighin5. Menerbitkan Majalah Pedoman Masyarakat/ Menara/

  Merdeka/ pemandangan/ Panji Masyarakat/ GemaIslam

  6. Menganggotai pemimpin Pusat Muhammadiah

  (1 x 2 m = 2 m)

  (c) (i) Maksud rekreasi pasif ialah rekreasi yang tidak banyak

  memerlukan tenaga fizikal dan pergerakan yang banyak. (1 x 2 m = 2 m)

  (ii) Dua contoh rekreasi pasifialah:1. Bersiar-siar

  2. Berjalan-jalan3. Berkelah

  (2 x 1 m = 2 m)

  (iii) Dua hikmah beradab di tempat rekreasi:

  1. Mendapat keredaan Allah2. Dapat memupuk silaturrahim dikalangan pengunjung

  3. Melahirkan masyarakat yang mencintai alam sekitar4. Mengekalkan warisan alam

  5. Menghindari perkara-perkara maksiat6. Menyelamatkan harta awam7. Menjimatkan wang Negara

  8. Mengekalkan persekitaran yang bersih/ nyaman

  9. Melahirkan masyarakat yang berdisiplin/

  bertanggungjawab

  (2 x 2 m = 4 m)

  SKEMA PEMARKAHAN TAMAT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  27/34

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP)

  Pendidikan

  Islam

  Kertas 2

  PeraturanPemarkahan

  Sept.

  2009

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

  SEKOLAH MENENGAH

  NEGERI KEDAH DARUL AMAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

  PENDIDIKAN ISLAM

  KERTAS 2

  PERATURAN PEMARKAHAN

  Peraturan pemarkahan ini mengandungi 8 halaman bercetak

  1223/2(PP) SULIT

  Soalan Jawapan Markah

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  28/34

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP) SULIT

  2

  1 (a)(i) Dua contoh perbuatan yang dianggap mempermainkan agama :1. Memperkecilkan tuntutan agama

  2. Melakukan maksiat / berdua-duaan antara lelaki dan perempuanajnabi

  3. Bangga apabila melanggar larangan Allah

  4. Melanggar hukum syariat / makan di khalayak ramai pada sianghari bulan Ramadhan/ meninggalkan solat / Solat Jumaat/ tidakmenunaikan zakat/ tidak menutup aurat

  5. Menghina orang yang bertaqwa

  [2 x 1 m = 2 m]

  (ii)

  Dua akibat orang yang mempermainkan agama ialah :

  1. Akidah rosak2. Diazab/ diseksa dengan azab yang pedih di akhirat/ neraka

  3. Kehidupan tidak tenang/ tidak tenteram4. Dipandang hina oleh masyarakat

  [2 x 1 m = 2 m]

  (iii) Dua langkah untuk menjauhi perbuatan mempersendakan agama :1. Sentiasa menuntut ilmu agama2. Sentiasa menjauhkan diri dari bergaul dengan golongan

  tersebut3. Sentiasa melaksanakan tuntutan / tanggungjawab sebagai

  hamba Allah S.W.T.4. Sentiasa berdamping dengan alim ulamak

  [2 x 2 m = 4 m]

  (b)(i)

  Dua ciri makanan yang baik:

  1. Makanan daripada sumber yang halal2. Makanan yang mengandungi pelbagai jenis zat/protein/vitamin

  3. Makanan yang seimbang

  [2 x 1 m = 2 m]

  (ii)Dua sebab di suruh memakan makanaan yang baik:1. Menjaga kesihatan diri/ mengelak daripada penyakit

  2. Menjaga maruah diri3. Memelihara kewarasan akal

  4. Doa dimakbulkan

  [2 x 1 m = 2 m]

  (iii) Dua hikmah diharuskan:1. Islam mewajibkan umatnya menjaga nyawa sebagai suatu yang

  berharga

  2. Memberi kelonggaran umat Islam untuk menyelamatkan nyawa3. Melambangkan bahawa ajaran Islam tidak membebankanumatnya.

  [2 x 2 m = 4 m]

  (c) Lengkapkan ayat:

  D, B, A, C [4 x 1 m = 4 m]

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  29/34

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP) SULIT

  3

  Soalan Jawapan Markah

  2 (a)(i) Dua cara makhluk lain mentaati Allah SWT:1. Bertasbih dengan cara tersendiri

  2. Mengikut segala ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan3. Mengikut fitrah seperti tumbuhan mengeluarkan buah

  [1 x 2 m = 2 m]

  (ii)Dua keistimewaan al-Quran :1. Kandungannya lengkap merangkumi semua aspek kehidupan

  2. Terpelihara daripada sebarang perubahan/ penyelewengan3. Membimbing manusia ke arah kebahagiaan hidup dunia dan

  akhirat4. Setiap huruf yang dibaca diberi pahala

  5. Beroleh ketenangan jiwa apabila membaca al-Quran6. Menjadi penawar kepada penyakit rohani dan jasmani

  7. Dijauhi daripada gangguan syaitan8. Mukjizat agung kepada Rasulullah SAW

  9. Keindahan bahasanya tidak dapat ditandingi.

  [2 x 2 m = 4 m]

  (iii)Dua cara menghayati al-Quran :1. Sentiasa membaca al-Quran dengan beristiqamah

  2. Membaca al-Quran - dengan memahami maksud/makna ayat3. Mengamalkan ajaran al-Quran dengan bersungguh-sungguh

  4. Sentiasa membaca al-Quran - dengan bertajwid

  [2 x 2 m = 4 m]

  Isi = 1 m

  Huraian = 1 m

  (b)(i) Maksud sifat mahmudah ialah sifat-sifat terpuji / yang dianjurkan

  oleh Islam

  [2 x 1 m = 2 m]

  (ii) Dua amalan baik yang dapat menjaga hubungan sesama manusia:1. Bertolak ansur

  2. Menghormati orang tua3. Nasihati menasihati

  4. Menjaga silatulrahim5. Berbudi bahasa

  6. Ziarah menziarahi dan jawapan lain yang boleh diterima.

  [2 x 1 m = 2 m]

  (iii)Dua ciri orang soleh:1. Berilmu - dapat memantapkan hubungannya dengan Allah dan

  sesama makhluk2. Beramal - secara ikhlas / istiqamah

  3. Berakhlak - memiliki akhlak dalam dirinya supaya berperibadiMulia

  [2 x 2 m = 4 m]

  1 isi= 1 m1 huraian= 1 m

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  30/34

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP) SULIT

  4

  (c) Susun semula ayat:

  1 , 4 , 2 , 3

  1 = 1

  2 = 43 = 24 = 3

  (Mana-mana kedudukan yang betul diberi markah)

  [4 x 1 m = 4 m]

  3 (a)(i) Dua ciri mukmin yang berjaya :

  1. Orang yang khusuk dalam sembahyang2. Orang yang mengeluarkan zakat

  3. Orang memelihara kehormatan diri

  [2 x 1 m = 2 m]

  (ii) Dua cara untuk mengelakkan diri daripada terjebak perkara lagha:

  1. Melazimi amalan-amalan sunat2. Sentiasa melakukan perkara-perkara yang berfaedah3. Sentiasa mengutamakan ilmu berbanding perkara-perkara lain

  4. Berdamping dengan orang yang berilmu / menghadirimajlis-majlis ilmu

  [2 x 2 m = 4 m]

  (iii) Dua kebaikan menjauhi perkara lagha :

  1. Memperolehi kejayaan - dalam apa jua perkara yang diceburi2. Melakukan tugas - dengan penuh tangjungjawab

  3. Dapat melakukan perkara berfaedah - seperti berbincangtentang pelajaran/ mengisi masa lapang

  [2 x 1 m = 2 m]

  Isi= 1 m

  Huraian = 1 m(b)(i) Dua punca perpecahan dalam masyarakat:

  1. Dengki mendengki2. Tipu menipu

  3. Benci membenci4. Berpaling muka / sombong

  5. Berjual beli atas jualan orang lain6. Menzalimi

  7. Menghina sesama Islam8. bunuh membunuh

  9. Merompak

  10.Mencabul kehormatan

  [2 x 1 m = 2 m]

  (ii) Dua sebab berlaku perbuatan tersebut:

  1. Lemah iman2. Kurang didikan agama yang sempurna

  3. Terpengaruh dengan dunia / rakan4. Perasaan dendam

  5. Tekanan perasaan

  [2 x 1 m = 2 m]

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  31/34

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP) SULIT

  5

  (iii) Pengajaran hadis:

  1. Orang Islam hendaklah mengeratkan persaudaraan2. Orang Islam sentiasa mengekalkan perpaduan dalam

  masyarakat

  3. Orang Islam hendaklah menjauhi sifat dengki mendengki/ pulauMemulau.

  Catatan: mana-mana jawapan pengajaran berdasarkan hadisditerima

  [2 x 2 m = 4 m]

  (c) Susun semula ayat:

  4, 3,1, 2

  1 = 32 = 43 = 2

  4 = 1(Mana-mana kedudukan yang betul diberi markah)

  [4 x 1 m = 4 m]

  4 (a)(i) Dua bentuk perlindungan yang boleh diberikan :

  1. Tempat tinggal.2. Makanan / pakaian

  3. Keselamatan.

  [2 x 1 m = 2 m]

  (ii) Dua organisasi:1. PERKIM

  2. IKIM3. YAPIEM

  4. YADIM5. ABIM

  6. Semua majlis & Jabatan Agama Islam Negeri diterima

  Catatan: mana-mana pertubuhan dakwah yang sesuai diterima

  [2 x 1m = 2m]

  (iii) Dua kesan positif perlindungan tersebut terhadap Islam:

  1. Ramai akan memeluk Islam2. Ajaran Islam/ dakwah berkembang

  3. Agama Islam dihormat / dipandang mulia

  [2 x 2 m = 4 m]

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  32/34

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP) SULIT

  6

  (iv) Dua teknik berdakwah :

  1. Menggunakan penulisan - untuk menerangkan kebaikan Islam

  2. Menggunakan internet dan media elektronik- untuk

  memahamkan ajaran Islam kepada mereka3. Menunjukkan contoh teladan yang baik - agar mereka tertarikdengan ajaran Islam

  4. Mewujudkan hubungan yang baik - dengan orang bukan Islam5. Menganjurkan sesi perbincangan - dengan orang bukan Islam

  untuk menjelaskan tentang ajaran Islam

  [2 x 2 m = 4 m]

  isi = 1mhuraian=1m

  (b) Hukum tajwid:

  1. _t/ 7ky-

  2. t brpktFs9N3Yr&3. pk-r& Hw4. bq.@

  [4 x 1 m = 4 m]

  (c) Tulisan jawi

  / )1( /)2(

  Catatan:

  - Huruf cerai tidak diterima- Kesalahan melebihi 3 huruf tiada markah

  - Kurang dan tambah huruf dikira salah

  [4 x 1 m = 4 m]

  5 (a)(i) Maksud hidayah ialah cahaya petunjuk/ yang diberikan oleh Allah

  SWT kepada sesiapa yang dikehendaki

  [2 x 1 m = 2 m]

  (ii) Dua perkara yang boleh menghalang seseorang mendapat hidayah

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  33/34

  SULIT 1223/2(PP)

  1223/2(PP) SULIT

  7

  Allah SWT :1. Berterusan berada di dalam kejahilan

  2. Tidak berusaha menuntut ilmu3. Tidak beramal dengan ilmu

  4. Bersikap sombong/ tidak mahu menerima kelemahan diri

  5. Melakukan maksiat6. Memakan makanan yang haram

  [2 x 1 m = 2 m]

  (iii) Dua perbezaan :

  Orang yang mendapat

  hidayah

  Orang yang tidak mendapat

  hidayah

  1. Sentiasa bertasbih danbertahmid kepada Allah

  2. Sentiasa mendirikan solat

  3. Sanggup mengeluarkanzakat4. Sentiasa takut kepada

  pembalasan hari akhirat

  1. Sentiasa leka dan lalaidaripada mengingati Allah

  2. Lalai daripada mengerjakan

  solat3. Enggan mengeluarkan zakat4. Tidak mengendahkan

  pembalasan hari akhirat

  [2 x 2 m = 4 m]

  (iv)

  Pengajaran daripada ayat di atas :

  1. Kita hendaklah berusaha - mendapatkan hidayah daripada Allah

  SWT2. Kita wajib menuntut ilmu - sebagai usaha untuk memperolehi

  hidayah Allah3. Kita wajib menguasai ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah -

  untuk memperolehi kesejahteraan di dunia dan akhirat4. Umat Islam perlu memelihara diri - daripada perkara yang

  menghalang daripada memperolehi hidayah Allah

  [1 x 2 m = 2 m]

  Isi= 1 mHuraian= 1 m

  (b) Hukum tajwid

  Hukum tajwid

  (i) Mad Silah Qasirah(ii) Wajibal Ghunnah

  (iii) Ikhfa Hakiki

  (iv) Alif Lam Qamariah/ Izhar Mutlak

  [4 x 1 m = 4 m]

  (c)

  2kk

 • 8/14/2019 2009 PSPM Kedah PI 12 w Ans

  34/34

  SULIT 1223/2(PP)8

  Tulisan Rumi:

  1. Keamanan yang wujud di negara / kita mesti dipertahankan2. Kehidupan bernegara adalah satu / kehidupan yang kompleks

  3. Kita hendaklah melakukan / amalan sunat secara istiqamah

  Catatan:- Setiap satu keratan 1m

  - Kesalahan dikira pada perkataan- Salah dua perkataan 1m

  - Salah tiga perkataan atau lebih 0 m

  [2 x 3 m = 6 m]

  PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

  2kk