8
11 IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNICKO - KRIZEVACKE ZUPANIJE ZA 2015. GODINU I. OPCI DIO A. RACUN PRIHODA I RASHODA PLAN ZA 2015. POVECANJE/ SMANJENJE NOVI PLAN 2015 1 2 3 4 PRIHODI POSLOVANJA 13. 461.058 374.873 13.835.931 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 24.800 11.700 36.500 RASHODI POSLOVANJA 12.379.458 801 .573 13.181.031 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 1.106.400 -415.000 691.400 RAZLIKA - VISAK I MANJAK 0 0 C.VISAK PRIHODA I PRIMITAKA PLAN ZA 2015 . POVECANJE/ SMANJENJE NOVI PLAN 2015 1 2 3 4 PRENESENI VISAK PRIHODA IZ PROTEKLIH GODINA 3.909.726 0 3.909.726 PRIJENOS VISKA PRIHODA U PRORACUN KOPRIVNICKO - KRtZEVACKE ZUPANIJE 895.400 0 895 .400 VISAK PRIHODA KOJI SE PRENOSI U !DUCE RAZDOBLJE 3.014.326 0 3.014.326

2 1 1 2 - zzjz-kkz.hr€¦ · 1000 PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZASTITA PUCANSTVA U KOPRIVNICKO-KRIZEVACKOJ ZUPANIJI A 100001 Higijensko-epidemioloska zdravstvena zastita …

  • Upload
    ngophuc

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

11 IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNICKO - KRIZEVACKE ZUPANIJE ZA 2015. GODINU

I. OPCI DIO

A. RACUN PRIHODA I RASHODA

PLAN ZA 2015. POVECANJE/

SMANJENJE NOVI PLAN 2015 1 2 3 4

PRIHODI POSLOVANJA 13.461.058 374.873 13.835.931

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 24.800 11.700 36.500 RASHODI POSLOVANJA 12.379.458 801.573 13.181.031

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 1.106.400 -415.000 691.400 RAZLIKA - VISAK I MANJAK 0 0

C.VISAK PRIHODA I PRIMITAKA

PLAN ZA 2015. POVECANJE/

SMANJENJE NOVI PLAN 2015 1 2 3 4

PRENESENI VISAK PRIHODA IZ PROTEKLIH GODINA 3.909.726

0 3.909.726

PRIJENOS VISKA PRIHODA U PRORACUN KOPRIVNICKO - KRtZEVACKE ZUPANIJE 895.400 0 895.400

VISAK PRIHODA KOJI SE PRENOSI U !DUCE RAZDOBLJE 3.014.326 0 3.014.326

A. RAC UN PR/HODA I RAS HODA PR/HOD/ POSLOVANJA I PR/HOD/ OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMO VINE

"CJ ::!!~ ::o en 0 ;:) ;:)

~ Ill Ill POVECANJEI Ill "" ;:) "" NOV/PLAN ZA

~ .§ "" ~ QI Naziv prihoda PLAN ZA 2015. <I> - . -§ ~· ;;;· SMANJENJE 2015. Q. ~ 5· :) "' ~· 0 QI ii1 1 2 3 4 5 6 7 8 6 PR/HOD/ POSLOVANJA 13.461.058 374.873 13.835.931

63 IZVOR POMOCJ 63 POMOC/ IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPCEG

PRORACUNA 0 230.000 230.000 636 Pomoci proracunskim korisnicima iz proracuna koji im nije

nadleian 0 230.000 230.000 64 PR/HOD/ OD IMOVINE 182.000 30.000 212.000

641 Prihodi od financijske imovine 62.000 0 62.000 642 Prihodi od nefinancijske imovine 120.000 30.000 150.000

43 PR/HOD/ ZA POSEBNE NAMJENE

PR/HOD/ OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, 65 PRISTOJBI PO POSEBNIM PROP/SIMA I NAKNADA 120.000 -65.000 55.000

652 Prihodi po posebnim propisima HZZ 120.000 -65.000 55.000 31 VLASTIT/ PR/HOO/

PR/HOD/ OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUZENIH 66 USLUGA I PR/HODA OD DONACIJA 6.451.518 0 6.451.518

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruienih usluga 6.451.518 0 6.451.518

11 OPCI PR/HOD/ I PRIM/Cl

PR/HOD/ IZ NADLEZNOG PRORACUNA I OD HZZO-a 67 TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 1.125.400 -250.000 865.400

Prihodi iz nadleinog proracuna za financiranje redovne 671 dielatnosti proracunskih korisnika 1.125.400 -250.000 865.400

43 PR/HOD/ ZA POSEBNE NAMJENE

PR/HOD/ IZ NADLEZNOG PRORACUNA I OD HZZO-a 67 TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 5.582.140 439.873 6.022.013

673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 5.582.140 439.873 6.022.013

43 PR/HOD/ OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 7 PR/HOD/ OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 24.800 11.700 36.500

72 PR/HOD/ OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE /MOVINE 24.800 11.700 36.500 721 Prihodi od prodaje gradevinskih objekata 800 0 800 723 Prihodi od prodaie prijevoznih sredstava 24.000 11.700 35.700

UKUPNO PR/HOD/ POSLOVANJA 13.485.858 386.573 13.872.431

RASHOD/ POSLOVANJA I RASHOD/ ZA NABAVU NEFINANC/JSKE /MOV/NE

::0 (/) ~ 0 ,.... ~ .9: NOVI PLANZA POVEGANJE/ NOVI PLAN ZA Q)

-§ Naziv rashoda .... Q) ,.... t'D ~ 5· -§

.:;:- 2015. SMANJENJE 2015 . Q, 111'

Q) 5· ,....

1 2 3 4 5 6 7 8 3 RASHODIPOSLOVANJA 12.379.458 801.573 13.181.03 1

31 Rashodi za zaposlene 7.867.720 -111.087 7.756.633 311 Plate (Bruto) 6.496.448 0 6.496.448 312 Ostali rashodi za zaposlene 268.900 -111.087 157.813 313 Doprinosi na plat e 1.102.372 0 1.102.372

32 Materijalni rashodi 4.496.738 888.290 5.385.028 321 Naknade troskova zaposlenima 269.860 15.140 285.000 322 Rashodi za materijal i energiju 2.129.694 0 2.129.694 323 Rashodi za usluge 1.790.184 873.150 2.663.334 324 Naknada troskova osobama izvan radnog odnosa 40.000 0 40.000 329 Ostafi nespomenuti rashodi poslovanja 267.000 0 267.000

34 Financijski rashodi 15.000 8.570 23.570 343 Ostali financijski rashodi 15.000 8.570 23.570

Naknade gradanima i kutanstvima na temelju osiguranja i druge 37 naknade 20.000 -14.200 5.800

372 Ostale naknade gradanima i kutanstvima iz proracuna 20.000 -14.200 5.800 38 Ostali rashodi 20.000 -10.000 10.000

381 Tekute donacije u novcu 20.000 -10.000 10.000 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.106.400 -415.000 691.400

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 23.400 0 23.400 412 Nematerijalna imovina 23.400 0 23.400

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.083.000 -415.000 668.000 422 Postrojenja i oprema 911.000 -413.000 498.000 423 Prijevozna sredstva 170.000 0 170.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.000 -2.000 0

UKUPNO RASHODI 13.485.858 386.573 13.872.431

.-..,.,

-0 en 0

~ "" a. Ill c: "' N "" ., "O c: m 5· 'E. a. Ill ::I

Ill

1 2 3

3 31

311 312 313

32

321

3 31

311 312 313

32

321 322 323 329

4 41

412 42

422 423

4

423

3 31

311 312 313

32 321 322 323 329

4

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Plan za 2015.

4 5

07 ZDRAVSTVO

1000 PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZASTITA PUCANSTVA U KOPRIVNICKO-KRIZEVACKOJ ZUPANIJI

A 100001 Higijensko-epidemioloska

zdravstvena zastita 2.554.684 PR/HOD/ ZA POSEBNE NAMJENE HZZO 1.287.584 RASHODI POSLOVANJA 1.287.584 Rashodl za zaposlene 1.270.306 Place (Bruto) 1.076.200 Ostali rashodi za zaposlene 9.000 Doprinosi na p late 185.106 Materijaln i rashodi 17.278 Naknade troskova zaposlenima 17.278 /ZVOR VLASTITI PR/HOD/

RASHODIPOSLOVANJA 1.084.100 Rashodi za zaposlene 648.394 Place (BrutoJ 545.622 Ostali rashodi za zaposlene 31 .500

Doorinosi na o late 40.000 Materijalni rashodi 435.706

Naknade troskova zapos/enima 8.882 Rashodi za materijal i energiju 287.824 Rashodi za usluge 130.000 Ostali nespomenuti rashodi pos/ovanja 9.000

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 183.000

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.000 Nematerija/na imovina 3.000 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 180.000 Postrojenja i oprema 10.000 Prijevozna sredstva 170.000

IZVOR PR/HOD/ OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMO VINE 0 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijevozna sredstva 0

A 100002 Preventivno zdravstvena 1.600.000

zastita djece i mladez i

PR/HOD/ ZA POSEBNE NAMJENE_HZZO 1.600.000 RASHODI POSLOVANJA 1.587.000

Rashodi za zaposlene 1.419.000

Place (Bruto) 1.140.000 Ostali rashodi za zaposlene 18.000 Doprinosi na place 205.946

Materijalni rashodi 168.000 Naknade troskova zaooslenima 30.000 Rashodi za materijal i energiju 120.000 Rashodf za us luge 15.000 Ostali nespomenuti rashodi pos/ovanja 3.000 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 13.000

Povecanjel Novi plan za 2015.

smanjenje

6 7

2.359.966 1.287.584 1.287.584

1.270.306 1.076.200

9.000

185.106 17.278

17.278 1.072.382

-158.218 925.882 -100.394 548.000

-45.622 500.000

-23.500 8.000

40.000

-57.824 377.882

8.882

-87.824 200.000

30.000 160.000

9.000

-36.500 146.500

3.000 3.000

-36.500 143.500 10.000

-36.500 133.500

36.500 36.500

36.500 36.500

-446.147 1.153.853

1.600.000 -446.147 1.140.853

-411 .147 1.007.853

-272.147 867.853 -8.000 10.000

-75.946 130.000 -35.000 133.000

30.000

-40.000 80.000 5.000 20.000

3.000

13.000

Rashodi za nabavu neproizvedene •41 dugotrajne imovine 3.000 3.000

412 Nematerijalna imovina 3.000 3.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 10.000 10.000

422 Postrojenja i oprema 10.000 10.000

T100001 Savjetovaliste za 134.000 106.700

reproduktivno zdravlje adolescenata

IZVOR OPCI PR/HOD/ I PRIM/Cl

3 Rashodi poslovanja 75.300 48.000 31 Rashodi za zaposlene 11.100 11 .100

311 Place (Bruto) 9.700 9.700 313 Doprinosi na place 1.400 1.400

32 Materijalni rashodi 64.200 36.900 321 Naknade tro~kova zaposlenima 2.500 2.500 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000 -2.800 17.200 323 Rashodi za us/uge 41 .700 -24.500 17.200

K100001 Nabava opreme za savietovaliste za reproduktivno

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 58.700 58.700

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.200 2.200

412 Nemateriialna imovina 2.200 2.200

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne irnovine 56.500 56.500

422 Postrojenja i oprema 56.500 56.500

A 100003 Provodenje javno zdravstvene zastite i zastite mentalnog 910.474 952.236

zdravlja s prevencijom ovisnosti

PR/HOD/ ZA POSEBNE NAMJENE_HZZO 739.556 55.002 794.558 3 RASHODI POSLOVANJA 739.556 55.002 794.558

31 Rashodi za zaposlene 739.556 43.000 782.556

311 Place (Bruto) 623.000 43.000 666.000

312 Ostali rashodi za zaposlene 0

313 Doprinosi na place 116.556 116.556

32 Materijalni rashodi 0 12.002 12.002

321 Naknade troskova zaposlenirna 0 12.002 12.002 IZVOR VLASTITI PR/HOD/ 170.918 -13.240 157.678

3 RASHODIPOSLOVANJA 163.918 -1 3.240 150.678

31 Rashodi za zaposlene 105.918 -54.000 51 .918

311 Place (Bruto) 69.000 -44.000 25.000

312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000 -10.000 15.000

313 Doprinosi na place 11 .918 11.918 32 Materijalni rashodi 58.000 40.760 98.760

321 Naknade troskova zaposlenirna 40.000 40.000

322 Rashodi za materijal i energiju 3.000 25.760 28.760

323 Rashodi za usluge 15.000 15.000 30.000

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 7.000 4 IMOVINE 7.000

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 3.000 imovine 3.000

412 Nematerija/na imovina 3.000 3.000 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

4.000 imovine 4.000

422 Postrojenja i oprema 4.000 4.000

T 100002 Zajedno protiv ovisnosti 230.000 230.000 IZVOR POMOCI

3 RASHODI POSLOVANJA 221 .850 229.000 31 Rashodi za zaposlene 82.188 1.309 83.497

311 Place tBrutoJ 69.988 1.309 71 .297 313 Doprinosi na place 12.200 12.200

32 Materiialni rashodi 128.062 143.903

321 Naknade troSkova zaposlenima 5.600 -900 4.700 -322 Rashodi za materijal i energiju 50.300 6.398 56.698 323 Rashodi za usluae 72.162 10.343 82.505

34 Financijski rashodi 1.600 1.600 343 Ostali financijski rashodi 1.600 1.600

38 Ostali rashodi 10.000 -10.000 0 381 Tekuce donacije 10.000 -10.000 0

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.150 -7.150 1.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.150 -7.150 1.000

422 Postrojenj a i oprema 8.150 -7.150 1.000

A100004 Zdravstvena ekologija 2.025.000 -229.000 1.796.000

IZVOR VLASTITI PR/HOD/

3 RASHODIPOSLOVANJA 1.595.000 151 .000 1.746.000 31 Rashodi za zaposlene 865.000 46.000 911.000

311 Place (Bruto) 680.000 73.000 753.000 312 Ostali rashodi za zaposlene 65.000 -32.000 33.000 313 Doprinosi na place 120.000 5.000 125.000

32 Materijalni rashodi 730.000 105.000 835.000 321 Naknade troskova zaposlenima 30.000 5.000 35.000 322 Rashodi za materijal i enerai/u 150.000 150.000 323 Rashodi za usluge 550.000 100.000 650.000

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 4 IMOVINE 430.000 -380.000 50.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 430.000 -380.000 50.000

422 Postrojenja i oprema 430.000 -380.000 50.000

T 100003 Monitoring kakvoce vode za 670.000 670.000

pice IZVOR OPCI PR/HOD/ I PRIM/Cl 670.000 670.000

3 RASHODIPOSLOVANJA 670.000 670.000 31 Rashodi za zapos lene 214.500 241.190

311 Place (Bruto) 177.606 204.296

313 Doorinosi na o lace 36.894 36.894 32 Materiialni rashodi 428.810 428.810

321 Naknade troskova zaposlenima 1.700 1.700 322 Rashodi za materijal i energiju 211 .500 211 .500

323 Rashodi za usluge 215.610 215.610

T 100004 Prevencija rizika odredenih 111.400 108.700

cimbenika okolisa IZVOR VLASTITI PR/HOD/ 20.000 20.000

3 RASHODIPOSLOVANJA 20.000 20.000

31 Rashodi za zaposlene 20.000 20.000

311 Place (Bruto) 20.000 20.000

IZVOR OPCI PR/HOD/ I PRIM/Cl 91 .400 88.700

3 RASHODI POSLOVANJA 88.200 -2.700 85.500 31 Rashodi za zaposlene 69.620 69.620

311 Place (Bruto) 57.448 57.448

312 Ostali rashodi za zaposlene 400 400

313 Doprinosi na plat e 11 .772 11.772 32 Materijaln i rashodi 18.580 -2.700 15.880

321 Naknade troskova zapos/enima 550 550 322 Rashodi za materijal i energiju 13.800 -1.800 12.000 323 Rashodi za usluge 4.230 -900 3.330

K100004 Nabava opreme za prevenclju rizika odredenih cimbenika okolisa 0

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.200 3.200 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

41 imovine 1.200 1.200

412 Nematerijalna imovina 1.200 1.200

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 42 imovine 2.000 2.000

422 Postrojenja i oprema 2.000 2.000 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0

A 100005 Provodenje specijalisticko-3.511.000 3.245.801

d ijagnosticke zdravstvene zastite

PR/HOD/ ZA POSEBNE NAMJENE HZZO 1.900.000 439.871 2.339.871 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.900.000 301 .026 2.201 .026

31 Rashodi za zaposlene 1.555.000 -140.421 1.414.579 311 Place (Bru to) 1.313.000 -137.434 1.175.566 312 Ostali rashodi za zaposlene 17.000 22 013 39.013 313 Doprinosi na p lace 225.000 -25.000 200.000

32 Materijalni rashodi 345.000 441.447 786.447

321 Naknade troskova zaposlenima 45.000 45.000 322 Rashodi za materijal i energiju 300.000 441 .447 741 .447

IZVOR VLASTITI PR/HOD/ 1.611.000 -566.225 1.044.775

3 RASHODI POSLOVANJA 1.228.000 -540.725 687.275 31 Rashodi za zaposlene 223.000 -195.000 28.000

311 Place (Bru to) 162.000 -162.000 0 312 Ostali rashodi za zaposlene 33.000 -33.000 0 313 Doorinosi na o lace 28.000 28.000

32 Materijalni rashodi 935.000 -275.725 659.275 321 Naknade troskova zaposlenima 5.000 5.000 322 Rashodi za materijal i energiju 780.000 -337.911 442.089

323 Rashodi za usluae 150.000 62.186 212.186 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE

4 IMOVINE 383.000 -25.500 357.500 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

41 imovine 3.000 3.000 412 Nematerijalna imovina 3.000 3.000

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 42 imovine 380.000 -25.500 354.500

422 Postrojenja i oprema 380.000 -25.500 354.500

A 100006 Uprava s administrativno-3.288.125 3.239.365

tehnic kim osobliem PR/HOD/ ZA POSEBNE NAMJENE HZZO 62.000 522.992 584.992

3 RASHODI POSLOVANJA 62.000 522.992 584.992 31 Rashodi za zaposlene 0 584.992 584.992

311 Place (Bruto) 0 584.992 584.992 32 Materijalni rashodi 62.000 -62.000 0

322 Rashodi za materijal i energiju 62.000 -62.000 0

PR/HOD/ ZA POSEBNE NAMJENE HZZ 50.000 5.000 55.000

3 RASHODI POSLOVANJA 50.000 5.000 55.000 31 Rashodi za zapos lene 50.000 5.000 55.000

311 Place ( bruto) 50.000 5.000 55.000 IZVOR PR/HOD/ OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE NADOKNADE 5 TETA S OSNOVA OSIGURANJA

3 RASHODI POSLOVANJA 20.800 -20.800 0

31 Rashodi za zapos lene 800 -800 0 311 Place (Bruto) 800 -800 0

37 Naknade gradanima i kucanstvima na temelju

20.000 osiguranja i druge naknade -20.000 0

372 Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz 20.000

lororacuna -20.000 0 IZVOR PR/HOD/ OD IMOVINE

3 RASHODI POSLOVANJA 274.000 31 Rashodi za zaposlene 0 111 .526

313 Doorlnosi na olace 0 111 .526 11 1.526 32 Materijalni rashodi 0 162.474

,..._ 323 Rashodi za usluge IZVOR VLAST/TI PR/HOD/

3 RASHODIPOSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene

311 Place (Bruto)

312 Ostali rashodi za zaposlene

313 Doprinosi na olace 32 Materijalni rashodi

321 Naknade troskova zaposlenima

322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za us/uge

Ostale intelektualne usluge-EU projekti

Naknada troskova osobama izvan radnog 324 odnosa

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi

343 Ostali financijski rashodi 37 Naknade gradanima i kucanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz proracuna

38 Ostali rashodi

381 Tekuce donacije

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 4 IMOVINE

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

412 Nematerijalna imovina 42 Rashodi za nabavu pro1zvedene dugotrajne

imovine 422 Postroienia i oorema 426 Nematerijafna proizvedena imovina

Koprivnica, 18 1 2 . 20\~/

lzradila: / ~j Danijela Cos;;(/ o

0 162.474 162.474 3.155.325 -829.952 2.325.373 1.746.602 560.771 2.307.373

657.000 -64.814 592.186 495.000 -38.214 456.786

70.000 -26.600 43.400 92.000 92.000

1.066.102 611 .315 1.677.417 83.000 -612 82.388

190.000 190.000 498.102 611 .927 1.110.029

0 848.214 848.214

40.000 40.000 255.000 255.000

13.400 8.570 21.970 13.400 8.570 21 .970

0 5.800 5.800

0 5.800 5.800

10.000 10.000 10.000 10.000

15.000 3.000 18.000

3.000 5.000 8.000 3.000 5.000 8.000

12.000 -2.000 10.000 10.000 10.000

2.000 -2 .000 0

.,,-----......._ #!,':i•· " .. , "

ill~~. ' Ravna<Eel'ica-Z,,.,oda: ~ I~.~ .'-l·9t."sc. . razenka Vadla, dr .

:=:l 'f_f:R~ I f .

· ~ ff c::_ c ~~"" -~~~"o/J (...,. ~ ~~0!.'fl _:JY