Zdravstvena Zastita zdk

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  1/56

  1

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  ZENIKO-DOBOJSKI KANTONZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

  ZENIKO-DOBOJSKOG KANTONA

  I N F O R M A C I J A

  o provedbi Odluke o neposrednom ueuosiguranih lica u trokovima koritenja

  zdravstvene zatite na podruju

  Zeniko-dobojskog kantona

  Zenica, juni 2011.godine

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  2/56

  2

  I N F O R M A C I J A

  o provedbi Odluke o neposrednom ueuosiguranih lica u trokovima koritenjazdravstvene zatite na podruju

  Zeniko-dobojskog kantona

  U sklopu planiranih aktivnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeniko-dobojskog kantona obavljena je kontrola primjene ugovorenih obavezaregulisanih ugovorima o meusobnim odnosima u pruanju zdravstvene zatite

  za 2011. godinu i to: Naredbe Ministra zdravstva Zeniko-dobojskogkantona o nainu organizovanja i finansiranja specijalistiko-konsultativnedjelatnosti na podruju kantona (od 18.04.2006. godine), Odluke oneposrednom ueu osiguranih lica u trokovima koritenja zdravstvenezatite, kontrola primjene vaee Liste lijekova ije propisivanje i izdavanjeide na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavodazdravstvenog osiguranja Zeniko-dobojskog kantona, kontrola primjenevaee Liste ampul iranih li jekova u s lubama primarne zdravstvene zatite,sa posebnim akcentom na primjedbe i na pritube osiguranika,zadovol jstvo pruenim uslugama i zadovol jstvo odnosom zdravstvenihradnika prema korisnicima usluga (popuna pripremljenog anketnog listia).

  Struna kontrola se sastojala od direktnog uvida u primjenu svih pomenutihpropisa te utvrivanja eventualnog krenja istih. Posebna panja se odnosila naprimjenu Naredbe ministra o organizaciji konsultativno-specijalistikezdravstvene zatite u ugovornim ustanovama, radu porodine medicine i

  primjeni vaee Liste ampularnih lijekova, kao i kontroli odnosa premaosiguranim licima kada je u pitanju plaanje odreenih zdravstvenih usluga,uopeno nain naplate participacije u ugovornim zdravstvenim ustanovama, sa

  posebnim naglaskom na potivanje Odluke o neposrednom ueu nakategorijama osiguranika koji su osloboeni plaanja uea u trokovimakoritenja zdravstvene zatite.

  Nain strunog rada se sastojao od:

  - Izrade plana aktivnosti (pisani oblik sadraja kontrole);

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  3/56

  3

  -upoznavanje sa bitnim segmentima ugovora svih zdravstvenih ustanovaobilazaka svih ugovornih zdravstvenih ustanova i vrenja direktnih kontrolaaktivnosti odreenih slubi-razgovora sa direktorima ustanova,efovima slubi i ostalim medicinskimosobljem o izvravanju odreenih segmenata vaeih ugovora

  -kontrole protokola slubi,kontrole propisanih i apliciranih ampularnih lijekova ,-kontakt sa korisnicima usluga na nain postavljanja direktnih pitanja(koja seodnose na zadovoljstvo pruenom uslugom,popune pripremljenih anketnihlistia) i uvida u propisane lijekove, plaanja pojedinih zdravstvenih usluga tekontrole izdatih rauna.Izvjetaj e sadravati detaljan opis kontrolisanih aktivnosti u svakoj pojedinanojugovornoj ustanovi sa datumima i vremenom obavljene kontrole.

  Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko.Dana 24.3 .2011godine u 11 sati i 20minuta i 19.05.2011 godine obavljena jekontrola ugovornih obaveza.

  *porodina medicina

  U Domu zdravlja Visoko porodina medicina je organizirana i obavlja se preko 14timovaporodine medicine plus jedan tim ope medicine.U centralnom objektu Doma zdravlja funkcionie osam timova porodine

  medicine ostale ambulante porodine medicine su smjeteneu:Motre,Graanica i Buci.Vidljiv je napredak u organizaciji rada porodinemedicine ,jer su uvedeni novi timovi u tri prethodno navedene dislociraneambulante .Telefonom se naruuje svaki dan do 20 pacijenata po timu,ostatak sudirektno zakazani pacijenti tako da ukupno dnevno po timu porodine medicinebude primljeno i pregledano 45 bolesnika ekanje na ljekarski pregled ne trajedue od 20 minuta.

  Najvei napredak u radu ambulanti porodine medicine se ogleda uinstaliranju elektronskog kartona pacijenta,naime pacijent se prati od prijema doulaska u ordinaciju ljekara(sestra unosi vrijednosti pritiska,BMI,UK (svinavedeni podaci se unose u rubriku savjet).Ulaskom pacijenta kod porodinogdoktora ,na ekranu u ordinaciji se nalaze svi ve uvedeni parametri .Porodinamedicina je uvezana sa svim specijalistikim ordinacijama,laboratorijom,rentgenkabinetom tako da uope nema pisanja nalaza na papiru ,kompletan uvid ustanje pacijenta je u elekrtonskoj formi(pored svih navedenih podataka stojicijena usluge tako da se odmah zna koliko je novaca utroeno za realizacijuodreene zdravstvene usluge).Znai primarna zdravstvena zatita je u

  potpunosti informatiki rjeena,na taj nain e se kompjuterski vriti evidencija ipraenje ( prijema pacijenta,slanja na dodatne preglede,praenja nalazapacijenata i praenje terapije) jednom rjeju u Domu zdravlja Visoko sve seevidentira i kontrolie elektronskim putem.Nadalje uvezane su sve ambulante i izvan centralnog objekta.Radi se oprogramu kompatibilnom sa bolnikim informatikim sistemom Kantonalnebolnice Zenica tako da se planira do kraja 2011 godine obaviti elektronsko

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  4/56

  4

  uvezivanje ove dvije institucije,nadalje se planira uvezivanje sa poslovnicomZavoda zdravstvenog osiguranja Visoko i sa svim ugovornim apotekama na

  podruju Opine Visoko.U sklopu prostora Doma zdravlja je oformljena serversala koja e prikupljati i obraivati sve podatke.

  Direktnim uvidom u tri(elektronska) zdravstvena kartona,uzeta sluajnimodabirom konstatirano je sljedee:Podaci o osiguraniku sadre obavezno upisan i telefonski broj,anamnestiki

  podaci se uredno vode,nalazi i upute su evidentirani u karton kao i propisanaterapija.

  Problem liste za hipertoniare i dijabetiare se redovno vode na nainevidentiranja svih relevantnih medicinskih nalaza .

  Kune posjete se redovno dnevno obavljaju svaki dan se planiraju do tri kuneposjete ,koje obavlja tim kod koga je pacijent registriran.

  Kuno lijeenje i patronana sluba funkcioniu u dobroj korelaciji saljekarima,piu se dnevni izvjetaji sa kraim opisom obavljenih

  posjeta.Evidentirano je da jedan ljekarporodine medicine obavi oko 20 kunihposjeta mjeseno.Primjena nove liste lijekova se realizira uz odreene potekoe,ljekari

  smatraju da je lista preiroka i da e biti teko uklopiti se u planirana sredstva zalijekove sa liste, a s druge strane istiu da je lista poboljana za veinu

  pacijenata,ali istiu da postoje odreeni nedostaci kada je nova lista u pitanju(neki vani lijekovi nisu na listi,a za neke lijekove je kompliciran nain pisanja jerse trai preporuka subspecijaliste).Potronja lijekova sa liste za prva tri mjeseca2011 godine se u potpunosti uklapa u planirani iznos sredstava za lijekove saliste.

  Kontrolom smo ustanovili da se porodini ljekari pridravaju svih uputstavadatih od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja ,Kantonalnog zavoda zamedicinu rada kada su u pitanju voenja privremene sprijeenosti za rad usluajevima:invalidnost ne postoji,ocjena I kategorija invalidnosti i II kategorijainvalidnosti.U ekaonikom prostoru su upitana tri pacijenta (dvije ene i jedan mukarac) ozadovoljstvu pruenom uslugom u porodinoj slubi DZ Visoko,pacijenti nisuimali nikakvu primjedbu niti sugestiju uglavnom su se pohvalno izrazili oprofesionalnosti u odnosu ljekara i sestara prema pacijentima.

  U previjalitu porodine medicine smo konstatirali da se nalazi veinaampularnih lijekova sa Liste, protokolom bolesnika smo ustanovili dasvakodnevno desetine pacijenata primaju propisanu ampularnu terapiju ,a samiosiguranici su potvrdili da ne kupuju injekcije (provjereno za sljedee lijekove saListe( gentamicin,infuzijske otopine).Istaknut je problem defekture injekcijapenicillina,to e se prevazii dogovorom sa snabdjevaem toga lijeka(defektura

  je izazvana od strane proizvoaa lijeka trenutno ga nema nigdje na tritu).Ponovljenom kontrolom smo ustanovili da svih ampularnih lijekova sa liste ima udovoljnoj koliini, to znai da suprethodno utvrene defekture ampularnogpenicillina rjeene.Analgetika sa ampularne liste lijekova ima u nadlenimslubama doma zdravlja Visoko.

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  5/56

  5

  *Hitna medicinska pomo

  U slubi su angairana 4 tima ,radi se u turnusu .Dnevi protok pacijenata je oko70 za 24 sata.Finansiranje djelatnosti HMP se vri na nain da se dva tima

  finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (ugovorom saZavodom),a druga dva tima se finansiraju iz sredstava DZ Visoko.Opina Visokoje u 2010 godini izdvojila 20 000 KM za potrebe finansiranja grijanja u DZVisoko.Kada je u pitanju finansiranje djelatnosti navedene sluba(HMP) vano jenapomenuti da osniva nema uea u finansiranju iste.

  *Zubozdravstvena zatita

  Prema ugovornim obavezama etiri stomatoloka tima u DZ Visoko obavljajukompletnu ugovorenu zubozdravstvenu zatitu,bez plaanjauea(besplatno)za kategorije osiguranika djece ,omladine redovnih uenika-

  studenata do navrene dobi od 26 godina.Usluge za odrasle su na komercijalnoj osnovi cijene svih usluga DZ Visokosu postavljene na Web stranici ustanove.*dispanzer za ene

  PAPA brisevi se vre besplatno u sklopu projekta screeninga(jednom u tri godineje besplatan pregled ),ukoliko pacijentica na lini zahtjev trai da joj se nalazuradi onda za isti plaa 35 KM,ene sa dijagnosticiranim malignitetom suosloboene plaanja PAPA brisa i onda kada to trae na lini zahtjev.Ginekolokiultrazvuk se realizira striktno prema vaeoj Odluci o neposrednom ueu ,toznai plaa se 10 KM za one pacijentice koje podlijeu plaanju participacije,akategorije koje su osloboene plaanja uea ne plaaju nita za navedenuuslugu.

  *Laboratorijska dijagnostika

  U prosjeku dnevno 180 pacijenata zatrai laboratorijsku uslugu,a svaki oddnevno registriranih pacijenata uradi 10-12 pojedinanih analiza.Programski sevri obrada nalaza, odmah nakon unoenja podataka osiguranika izlazi raun zaone nalaze koji se rade po komercijalnoj osnovi ,a to su:-Helicobacter pylori 15 KM-Tumorski markeri 20 KM-PSA 20 KM(tercijarni nivo hemat.biohem.dijagnostike)-Reuma faktori (u kompletu 20 KM)-CRP 8,5 KM-ASTO 5 KM-Troponin 10 KM tercijarni nivo hematol.biohem .dijagnostike)-Hb A1c 10 KM (terc.nivo hematol.biohem.dijagnostike)-Progesteron 15 KM(tercijarni nivo hemat.biohem.dijagnostike)

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  6/56

  6

  - za sve hormone titne lijezde 8 KM(usluga sek.nivo nuklearne medicine).Navedene usluge se plaaju u utvrenim iznosima ,znai ne radi se o participacijinego o plaanju pune(komercijalne) cijene usluge koja je doneena na baziFederalnog tarifnika iz 2008 godine.Nalazi koji se prema ugovoru trebaju raditi u DZ Visoko(primarni nivo lab.

  dijagnostike i novim ugovorom sva sekundarna laboratorija(hematoloko-biohemijska))se vre uz striktnu primjenu Odluke o participaciji osiguranihlica(penzioneri,RVI ,nezaposleni prijavljeni na biro za zapoljavanje ,djeca iomladina-redovni studenti do navrene 26 godine ivota, i druge kategorije kojesu prema vaeoj Odluci o neposrednom ueu osloboene plaanja ueane

  plaaju).Naplata usluga se vri odmah na licu mjesta (u laboratoriji),s tim da serazdvaja usluga koja se plaa u punom komercijalnom iznosu od usluge koja

  podlijee plaanju(neplaanju-oslobaanju) propisane participacije premavaeoj Odluci o neposrednom ueu,sainjavaju se dnevni izvjetaji onaplaenim iznosima ,a predaja novca se vri svaki dan u 13 sati na blagajniDoma zdravlja.

  Blagajna svaki dan prosljeuje novac u banku.Naplata za laboratorijsku usluguse vri preko elektronskog rauna,svi potrebni podaci su navedeni naraunu(ifra usluge,podacio pacijentu,iznos sredstava ).Cijene komercijalnog programa laboratorijskih usluga su bazirane uglavnom naFederalnom tarifniku zdravstvenih usluga iz 2008 godine.Radi pojanjenjakomercijalni program usluga podrazumjeva one usluge(veinom tercijarnognivoa) koje nisu ugovorene sa Zavodom zdravstvenog osiguranja,a Dom zdravljaih moe obavljati zato to posjeduje odgovarajuu opremu i kadar.

  *Radioloka i ultrazvuna dijagnostika

  Sluba rentgen dijagnostike radi od 7 do 13 i 30 sati svakim radnimdanom.Obavljaju se usluge skopije i standardne radiografije.Prosjeno sednevno pregleda 35 pacijenata.PFD dispanzer radi grafije .Od usluga koje senaplauju navodimo sljedee:

  -Grafija u dvije ekspozicije 13 KM(puna cijena za one koji vre uslugu na vlastitizahtjev ili privatno za neosigurana lica) inae je usluga ugovorena sa Zavodomzdravstvenog osiguranja i ista se osiguranicima prua uz strogo potivanjeOdluke o neposrednom ueu.-radiografija plua jedan profil ili dva profila uz oitavanje nalaza 18 KM(za onekoji plaaju uslugu inae je usluga ugovorena sa Zavodom zdravstvenogosiguranja i realizira se uz striktnu primjenu Odluke o neposrednom ueu-*RTG gastroduodenuma se naplauje 25 KM svim pacijentima(usluga nijeugovorena sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeniko-dobojskog kantona ) ,mamografija je ugovorena za 2011 godinu tako da se participacija za navedenu

  ________________________________________

  *RTG-rentgen

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  7/56

  7

  uslugu naplauje striktno prema vaeoj Odluci o ueu osiguranih lica utrokovima koritenja zdravstvene zatite (10 KM za osiguranike koji plaajuparticipaciju)nema ekanja usluga se obavi odmah.Mamografija se naplauje 50KM ukoliko pacijent(pacijentica) dolazi sa druge opine ili ukoliko se radi oneosiguranoj osobi.

  Striktno se potuje Naredba Ministra zdravstva o organiziranju konsultativnospecijalistike djelatnosti(iz 2006 godine) znai naplauju se one usluge kojenisu ugovorene sa Zavodom uz prethodno upoznavanje osiguranika danavedenu uslugu bez plaanjamogu realizirati u Kantonalnoj bolnici Zenica.Ultrazvuna dijagnostika ,samo se po Odluci o ueu osiguranika postupaukoliko se radi o *UZV abdomena ostali nalazi se naplauju svima:-UZV titne lijezde -20 KM-UZV srca 80 KM-UZV dojki 20 KM ,sve navedene usluge nisu ugovorene sa Zavodom ,navedenadijagnostika je ugovorena sa KB Zenica.

  *Konsultativno-specijalistika zdravstvena zatitaInternistika ambulanta radi svakim danom ,pacijenti se naruuju i dnevno ihbude 20-25.Ukoliko se ne radi o hitnom sluaju ekanje na pregled internistetraje od 7-10 dana.Neuropsihijatar radi svakim radnim danom od 7 do 15 sati(vlastitikadar),oftalmolog radi takoe svaki dan od 7-15 sati(vlastiti kadar),inae supojedini specijalisti DZ Visoko angairani u Domu zdravlja Vare i Breza.Konsultativno-specijalistika djelatnost se odvija bez ikakvih tekoa,s tim da

  se istie potreba angairanja ortopeda jednom u 15 dana,a ve dui period nakomercijalnoj osnovi dolazi urolog iz Sarajeva,uroloki pregled svi plaaju(usluganije ugovorena sa Zavodom).

  U domu zdravlja se obavlja podjela metadonske terapije za 20 pacijenata uzsaradnju i nadzor Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti.

  *Lijeenje van Kantona

  Medicinska dokumantacija se zaprima svaki dan od strane sekretaricedirektora, svi sluajevi seprosljeuju ljekarskoj komisiji za lijeenje van kantonaKB Zenica,izuzetak su sporadini hitni sluajevi koji se komisijski rjeavaju u DZVisoko.Potuju se zakljuci Zavoda zdravstvenog osiguranjao slanju osiguranikana lijeenje van Kantona i kriteriji za upuivanje i lijeenje osiguranika uugovornim klinikim centrima.Povean je broj sluajeva koji se upuuju na

  ____________________________________*UZV-ultrazvuk

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  8/56

  8

  lijeenje u Kantonalnu bolnicu Zenica,uz primjedbu da nalaz za upuenogpacijenta ne bi trebalo da piu specijalizanti KB Zenica jer je to degradiranjeuputnice napisane od specijaliste Doma zdravlja Visoko.U toku rada komisije sevodi zapisnik i dnevni izvjetaj na osnovu ega sesainjavaju mjeseni izvjetaji

  o broju sluajeva koji su poslani na lijeenje van Kantona.Istie se problem da prilikom upuivanja u Kantonalnu bolnicu Zenica pacijenti

  esto budu vraeni bez da je napisan razlog njihovog vraanja,insistira se natome da obavezno ljekar upie da se pacijent vraa ukoliko nema slobodnogmjesta ili ukoliko je neki od aparata neispravan ili postoji neki drugi razlog da

  pacijent nije zadran na hospitalnom lijeenju.Kontrola je zavrena u 15 sati .

  Dom zdravlja sa polikl inikom Teanj

  Dana 5.04.2011 godine od 9 sati i 15 minuta do 11 sati i 20 minuta obavljena je

  struna kontrola primjene vaeih akata i ugovornih obaveza u navedenojzdravstvenoj ustanovi.

  Je organizirana i obavlja se preko 11 timova porodine medicine za podrujeOpine Teanj.

  *Porodina medicina

  U centralnom objektu rade etiri tima porodine medicine,u ambulanti Jelah radetri tima porodine medicine,u ambulanti Kaloevii i Miljanovci radi po pola tima

  porodine medicine,Piljuii,Teanjka ,ije,Karadaglije radi po jedan timporodine medicine,pored porodine medicine u zgradi centralnog objekta radi ijedan tim ope medicine. Pacijenti se naruuju telefonom ili direktno.Problemliste su sadrane u zdravstvenim kartonima,evidentirana je propisana terapija,kraa anamneza vrijednosti kontrolisanog* RR-a,*BMI-a kao i drugi vaniparametri za pojedine pacijente.

  Dnevno jedan ljekar pregleda u prosjeku do 30 pacijenata,ali ukoliko neko odljekara nedostaje onda taj broj po ljekaru iznosi i do 50 dnevnih pregledabolesnika.Obzirom da se pacijenti naruuju ekanje na ljekarski pregled onih kojisu narueni traje oko 30 minuta.U kune posjete se ide,ali ne u onom broju kako propisuje normativorganiziranja rada u porodinoj medicini,glavni razlog za to jeste nedostatakvremena(zbog obima posla).

  Patronana djelatnost se obavlja svakim radnim danom,sve uoene promjenena bolesnicima se usmeno prenesu ljekaru ili na osnovu zapaanja patronanesestre se organizira kuna posjeta ljekara.

  Ampularna lista se primjenjuje ,svi lijekovi koji su na istoj pacijenti ne kupuju.

  ______________________________________________________________*RR krvni pritisak (tlak)*BMI Body Mass Index(odreivanje stepena gojaznosti)

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  9/56

  9

  Potronja lijekova sa liste u DZ Teanj za prvo tromjeseje 2011 godine biljeiprekoraenje potronje u odnosu na planirana sredstva.

  Naplata svih propisanih participacija se obavlja strogo po vaeoj Odluci oneposrednom ueu osiguranih lica u trokovima koritenja zdravstvene zatite,

  za plaanje iste izdaje se priznanica koja sadri podatke o pacijentu ,vrstiusluge, originalni primjerak blok-priznanice se daje pacijentu drugi list priznanicese predaje u blagajnu Doma zdravlja ,a trei ostaje u bloku.

  Primjedbe uposlenih se odnose na rad komisije KZMR-a za voenje bolovanjapreko 42 dana,u smislu da je prije mnogo bolje funkcionisalo voenje bolovanjaod strane nadlenih ljekara doma zdravlja nego sada,smatra se da je samouveden jedan nered i haos. Primjenjuju se svi zakljuci Zavoda zdravstvenogosiguranja vezano za komisijski zakljuena bolovanja,ali smatraju da nemadovoljno komunikacije izmeu specijalista Zavoda za medicinu rada i specijalista

  medicine rada Doma zdravlja Teanj.

  *Medicina rada

  *

  Hematoloko-biohemijski laboratorij

  Za analize koje se obavljaju striktno po Naredbi ministra zdravstva Zeniko-dobojskog kantona ,primjenjuje se vaea odluka o neposrednom ueuosiguranih lica u trokovima koritenja zdravstvene zatite.Meutim,u laboratorijuse rade i druge vrste usluga koje se naplaauju prema cjenovniku ustanovljenomod strane Upravnog odbora ustanove ,a radi se o uslugama koje nisu ugovorenesa Zavodom,pa svi pacijenti plaaju :-CRP 10 KM-ASTO 15 KM-RF 10 KM-Helicobacter pylori 15 KM-PSA-orijentacioni 15 KM-HbA 1 c 10 KM,dnevno u laboratoriju se prue usluge za 80 pacijenata.

  *Dispanzer za ene

  U sklopu projekta Screeninga uzimaju se PAPA brisevi dnevno od 7-10uzoraka.Pacijentice se do sada nisu naruivale nego kolikoih doeisti dan budeobraeno,niko ne plaa navedenu uslugu.Trenutno se ne radi ginekoloki UZV uDZ Teanj(doktorica koja je radila ginekoloki UZV otvorila je privatnu dodatnudjelatnost pa se pacijentice usmjeravaju na privatni pregled),oekuje se krajemaprila povratak sa specijalizacije doktorice koja e raditi ginekoloki ultrazvuk udomu zdravlja.Navedena usluga se naplauje 15 KM ,obzirom da DZ Teanjnema ugovoren ginekoloki UZV sa Zavodom.Ginekoloki ultrazvuk jeugovoren sa OB Teanj i svim pacijenticama se treba rei gdje uslugu moguobaviti prema vaeoj Odluci o neposrednom ueu.

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  10/56

  10

  *Konsultativno-specijalistika djelatnost

  Odvija se prema vaeem Ugovoru o meusobnim odnosima uz koritenjevlastitog prostora i kadra,odnosno kadra ope bolnice Teanj.

  Dom zdravlja Teanj obavlja odreenu specijalisitiku djelatnost i u Domu

  zdravlja Usora i Doboj Jug ,prema sljedeem rasporedu:2 puta mjeseno idefizijatar,jedan put mjeseno pneumoftiziolog,dva puta mjesenoginekolog.Internistika zdravstvena zatita se obavlja u Opoj bolnici Teanj kaoi usluge hirurgije.

  *UZV i rentgen dijagnostikaRentgen snimanje se obavlja svakim radnim danom do 13 sati,a oitavanjesnimaka se vri u Opoj bolnici Teanj.Ultrazvuna dijagnostika abdomena se vri prema vaeoj Naredbi i Odluci, s timda penzioneri ne plaaju uee kada rade UZV abdomena dok drugi osiguranici

  plaaju uee u iznosu od 10 KMcijena iz Odluke (primjedba i upozorenje dase striktno mora primjenjivati Odluka o neposrednom ueu za sve osiguranikeOpine Teanj kada je u pitanju UZV abdomena).U domu zdravlja Teanj se radi i ergometrija po cijeni od 40 KM ,uz angairanjespecijaliste po ugovoru o djelu(usluga nije ugovorena sa DZ Teanj tercijarninivo zdravstvene zatite,ugovorena je sa OB Teanj za stanovnitvogravitirajuih opinanovim ugovorom za 2011 godinu).

  Evidentiran je problem prekoraenjaplaniranie potronje lijekova sa Liste(toje direktna nadlenost i obaveza menadmenta i uposlenih ljekara doma zdravljada isti rjeavaju).Ljekari smatraju da e potronja lijekova biti jo vea obziromna implementiranje nove daleko ire liste lijekova.Obzirom da se potronjalijekova sa esencijalne liste u kvartalnim periodima detaljno obrauje,premanajnovijoj analizi u DZ Teanj i dalje postoji probijanje u potronji lijekova saListe.Opina Teanj je u 2011 godini planirala 20.000 KM kao pomo za asfaltiranje

  prostora ispred slube hitne medicinske pomoi doma zdravlja Teanj.

  U domu zdravlja Teanj odobrena je dodatna djelatnost za tri doktora koji sunaglasili(navedeno u odobrenju) da e raditi usluge u privatnim ustanovama,akoje se ne rade u domu zdravlja Teanj ,to znai da nema direktnog sukobainteresa.

  *Stomatologija DZ Teanj

  je organizirana i funkcionie preko 5 timova (jedan je specijalista pedodont ,aetiri su doktori stomatologije).U centralnom objektu DZ Teanj rade tristomatoloka tima,a dva su dislocirani i rade u ambulanti Jelah i ambulantamaTeanjka i ije.Djeca po Odluci o neposrednom ueu osiguranih lica ne

  plaaju stomatoloke usluge ,ali samo do starosti od 19 godina,svi ostali

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  11/56

  11

  osiguranici se vode kao odrasli i plaaju usluge po cijenama koje je donio UO DZTeanj.

  Ovdje postoji krenje Odluke o neposrednom ueu ,ista bi se moralaprimjenjivati i za osiguranike do navrenih 26 godina ivota ako su redovnistudenti.Cjenovnik je baziran uglavnom na Fedralnom tarifniku iz 2008 godine

  tako da pojedine stomatoloke usluge u DZ Teanj imaju sljedeu cijenu:-pregled dr.stoamtologije 5 KM-pregled specijaliste 10 KM-ekstrakcija zuba uz ljekarski pregled 15 KM-analgam plomba 15 KM-helio plomba 20 KM,niko od uposlenih stomatologa nema saglasnost direktoraza dodatnu djelatnost.

  Opa bolnica Teanj

  Kontrola ugovornih obaveza u Opoj bolnici Teanj(220 kreveta) je obavljena

  dana 05.04.2011. godine u 11 sati i 30 minuta i 18.05.2011 godine .Premaugovoru izmeu Zavoda zdravstvenog osiguranja i Ope bolnice Teanjdefinisane su tano ugovorene obaveze,a izvjetaj obavljene kontrolezapoinjemo sa opisom usluga* internog odjela Ope bolnice Teanj:

  Leei bolesnici na internom odjelu plaaju usluge koje nisu ugovorene saZavodom zdravstvenog osiguranja,to su usluge na lini zahtjev,naime bolesnici

  prilikom prijema u bolnicu (kao i njihova pratnja) budu upoznati i saglase se da eplatiti sve usluge koje budu realizirane na lini zahtjevu Opoj bolnici Teanj(takvo pojanjenje daje aktuelni menadment OB Teanj).

  Interesirali smo se za plaanje usluge CT dijagnostike i uvjerili smo se usljedee: obzirom da je navedena oblast radiologije ugovorena sa Zavodomzdravstvenog osiguranja Zeniko-dobojskog kantona ,nakon nae prethodnekontrole (juni 2010 godine) nema plaanja usluge CT dijagnostike u Opoj bolniciTeanj ,osim participacije za kategorije koje prema Odluci istu morajuplatiti(participacija 50 KM za CT bez kontrasta,100 KM CT sa kontrastom ,130KM CT zdjelice sa kontrastom).Prema navodima direktora OB Teanj zadnjedvije godine usluga CT-a nije naplaena niti jednom leeem niti vanjskompacijentu,samo u 2010 godini je uraeno oko 1200 CT-a (leei i vanjskibolesnici),znai za navedenu dijagnostiku strogo se primjenjuje vaea Odluka oneposrednom ueu osiguranih lica u trokovima koritenja zdravstvene zatitena kantonu.

  Bronhoskopija se ne naplauje ,osim onim pacijentima koji trae da se uslugaobavi u optoj anesteziji za takve sluajeve se naplauje 50 KM.

  Ustanovili smo da svi bolesnici plaaju sljedee usluge tercijarnog nivoalaboratorijsko-biohemijske dijagnostike(navedene usluge nisu ugovorene saZavodom) tako npr se plaaju usluge:-HbA1C -10 KM

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  12/56

  12

  -troponin-30 KM-mioglobin-30 KM-BNP- 30 KM kod koronarnog sindroma se sve tri navedene usluge svimanaplauju po 30 KM.Objanjeno je da od plaenog iznosa OB Teanj ostajusamo 2 KM, zato to se radi o skupim reagencijama,a na taj nain se skrauje

  procedura dijagnostike i bolnikog lijeenja pacijenata,s tim da se svi pacijentiinformiu da navedenu dijagnostiku mogu besplatno (ili uz uee) uraditi u KBZenica.

  Od 1.3.2011 godine sljedee laboratorijske usluge se ne naplauju :PSA,Ca129,Ca 125,CEA ,inae su se navedene usluge naplaivale do navedenogdatuma u iznosu od 20 KM po usluzi(ovakvo poboljanje je uslijedilo nakonugovaranja za 2011 godinu sa Zavodom zdravstvenog osiguranja).Svim osiguranicima se naplauje i usluga Holter monitoringa po cijeni od 100KM(usluga nije ugovorena sa Zavodom).

  Nadalje osiguarnici su morali kupovati lijek streptazu, koji se u indiciranimsluajevima davao u jedinici intenzivne njege. Nakon insistiranja Zavoda

  zdravstvenog osiguranja da se lijek ne plaa od strane osiguranika postignut jedogovor i od 1.3.2011 godine u OB Teanj nema kupovine lijeka Streptase.Svimindiciranim sluajevima lijek se aplicira ,a nabavka istog se realizira prekobolnike apoteke iz sredstava OB Teanj.UZV dijagnostika sekundarnog nivoa se vri uz potivanje Odluke oneposrednom ueu , UZV abdomena se ne naplauje samo za leeebolesnike(ambulantne usluge UZV abdomena su ugovorne obaveze svihdomova zdravlja) ,vanjskim pacijentima se UZV abdomena naplauje 20 KM.

  Zdravstvene usluge koje se naplauju od osiguranika utvrene su cjenovnikomkoji je verificiran od strane upravnog odbora bolnice .P laanje se vri prekocentralne blagajne uz dobijanje rauna na kome se nalazi ifra realiziranezdravstvene usluge iznos novca i reenica na lini zahtjev uz potpisosiguranika ili pratnje.Primjeeno je da se Odluka o ueu osiguranih lica utrokovima koritenja zdravstvene zatite striktno sprovodi,naime kategorijeosiguranika koje su osloboene plaanja uea ne snose trokove koritenjazdravstvene zatite(za usluge koje su ugovorene sa Zavodom) , ali je evidentnoda dio osiguranika mora uestvovati u trokovima i plaati prilian brojzdravstvenih usluga obavljenih u Opoj bolnici Teanj,koje nisu ugovorene ,abolnica kadrovski i opremom iste moe pruati korisnicima.Ukoliko se komparirastanje sa prethodnom kontrolom moemo samo konstatirati da je dolo doznaajnog poboljanja primjene Odluke o neposrednom ueu osiguranih lica utrokovima koritenja zdravstvene zatite.Komisija je ustanovila da se Odluka o neposrednom ueu osiguarniha lica

  nalazi istaknuta na vidnom mjestu u Opoj bolnici Teanj.Prilikom obilaska odjela primjetili smo da se na istom trenutno nalazi sedam

  pacijenata koji su imali modani udar,tri pacijenta su bili na intenzivnoj njezi ,aetiri su smjeteni na odjelu(standardnoj njezi),takoe smo evidentirali i dvapacijenta smjetena u sobi za intenzivnu psihijatriju.Od direktora bolnice smoupoznati da broj ugovorenih kreveta akutne neurologije i akutne psihijatrije niti

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  13/56

  13

  izdaleka ne zadovoljava stvarne potrebe gravitirajueg stanovnitva jer se radi opravoj epidemiji hitnih neurolokih stanja (uglavnom modanih udara).Znaajno je istai da se dosta uradilo na zanavljanju ljekarskog kadra bolnice,tako da je uposleno 17 mladih doktora,svi su na razliitim specijalizacijama s timda su neki od njih ve specijalizirali(ginekolog,radiolog).

  *Pulmologija OB Teanj

  Ugovorom su priznata 92 kreveta.Popunjenost krevetnih kapaciteta je izmeu 90i 100%.esto se pacijenti koji nisu BK pozitivni ,a dijagnostiki su obraeni iekaju samo PH nalaz putaju na kuno lijeenje,ili se alju na produenivikend.Vano je istai da su BK +pacijenti izdvojenina C odjeljenju.Pacijenti su

  potpuno fiziki odvojeni i ne naputaju odjeljenje,sve sobe imaju video nadzor sazvunim i svjetlosnim signalomSvi kreveti se prate na ekranu u sestrinskoj

  sobi.Dva puta dnevno se obavlja ljekarska vizita.Posjeta dolazi posebnimstepenitem u posebnoj kabini .Pacijenti i posjeta moraju nositi maske.Prosjek leanja pacijenata oboljelih od TBC-a u Tenju je oko 45-50 dana(odnosno pacijenti su hospitalizirani do trenutka kada postanu BK negativni).

  *Ginekologija i akuerstvo

  Vano je spomenuti da se broj poroda u OB Teanj znatno poveao u prva trimjeseca 2011 godine(101 porod),to se objanjava ljekarskim pojaanjem(petginekologa od ega su tri uposlenici bolnice ,a dva su vanjski saradnici)krajem2011 godine dolazi jo jedan specijalista(specijalizant OB Teanj).

  Konsultativno-specijalistika zdravstvena zati ta

  Sprovoenje ugovorene konsultativno-specijalistike zdravstvene zatite seobavlja prema vaeoj Naredbi Ministra i Ugovoru o meusobnim odnosima saZavodom zdravstvenog osiguranja.Internistika ambulanta radi svaki radni dan od 10 do 15 sati ,tako da svi pacijentikoji dou sa gravitirajueg podruja bivaju isti dan pregledani uz striktnu primjenuvaee Odluke u neposrednom ueu osiguranih lica.Opa hirurgija je po istom principu organizirana ,svaki radni dan se primaju

  pacijenti sa gravitirajueg podruja ,a prema vaeem ugovoru o meusobnimodnosima i Odluci o neposrednom ueu.Iako je djelatnost ortopedije i urologije ugovorena , OB Teanj na teret vlastitihsredstava angaira i obezbjeuje dolazak jednom nedjeljno specijalistaKantonalne bolnice Zenica(ortopeda i urologa) po ugovoru o djelu. Nemanaruivanja pacijenata,nema ograniavanja broja pacijenata svi koji dou napregled bivaju primljeni. Ortopedski i uroloki specijalistiki pregledi se obavljajuuz striktnopotivanje vaee Odluke o neposrednom ueu osiguarnih lica (ko

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  14/56

  14

  je osloboen plaanja uea ne plaa ,a aktivni osiguarnici plaaju specijalistikipregled prema cjenovniku iz Odluke).UZV dijagnostika abdomena se naplauje ambulantnim bolesnicima,jer susredstva za tu uslugu po Naredbi i Ugovoru dodjeljena domovima zdravlja.Laboratorijska dijagnostika se obavlja prema Ugovoru i Naredbi Ministra

  zdravstva(iz 2006 godine) s tim da se naplauju usluge koje nisu ugovorene odpacijenata(u prethodnom dijelu izvjetaja je navedeno plaanje laboratorijskihusluga:HbA1c,troponina,mioglobina i BNP-a).Laparoskopske usluge se naplauju svim osiguranicima prema internomcjenovniku ustanove(90KM-radi se o usluzi tercijarnog nivoa koja nije ugovorenasa OB Teanj).RTG dijagnostika za pacijente sa podruja opina Maglaj ,Doboj Jug,Usora iTeanj od 1.1.2011 godine nikom se ne naplauju usluge ,striktno se primjenjujeOdluka o neposrednom ueu osiguranih lica.

  Zadovoljstvo pacijenata uslugom pruenom u Opoj bolnici Teanj

  Pacijentima koji koriste usluge OB Teanj je omogueno da se pismeno oituju ozadovoljstvu,nezadovoljstvu ,daju primjedbu,prijedlog,pohvale rad slube ilipojedinca uposlenika OB Teanj , a sve prema procedurama AKAZ-a.

  Definisan je upitnik o zadovoljstvu-nezadovoljstvu pacijenata (izuzet je jedantakav upitnik) u razmatranje se uzimaju popunjeni upitnici bez obzira da li supotpisani ili ne od strane pacijenata.Svaki bolesnik nakon zavretka tretmana ,priotpustu dobija listi o zadovoljstvu pruenom uslugom sa jednom kovertom ,takoda isti moe putem sanduia za primjedbe (koji se nalazi na vidno istaknutommjestu) ili putem pote dostaviti OB Teanj.Primjedbe se razmatraju svakih 15dana,prema navodima menadmenta vie od 95 % primjedbi sadre samopohvale .Posjedujemo jedno pismo zadovoljnog korisnika .

  Veoma je vano istai da Opa bolnica Teanj ima instaliran (prvi stepen)bolnikog informatikog sistema,uvezani su :prijemni trakt,konsultativno-specijalistika zdravstvena zatita,rentgen kabinet.Trenutno se vri probni raduvezanih prijemnih ambulanti svake slube,ljekarskih soba,laboratorija iendoskopskog kabineta ,nakon obavljene probe prva faza informatikog sistemae se pustiti 1.5.2011 godine(nakon ega nee biti cirkulacije papira sve e seelektronski odraivati).

  Jo smo primjetili da Opa bolnica Teanj dosta ulae u edukaciju i usvajanjenovih dijagnostiko-terapeutskih procedura(na dan kontrole profesor UKC Tuzla

  je uradio pet punkcija-biopsija jetre leeim pacijentima uz asistenciju domaegljekarskog kadra).Leei pacijenti su dobili besplatnu uslugu klinikog profesora,a ljekari OB Teanj su imali priliku usvojiti nove dijagnostiko-terapeutsketehnike .

  Od ljekarskog kadra ope bolnice Teanj ni jedan doktor nema saglasnostdirektora za obavljanje dodatne djelatnosti.

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  15/56

  15

  Kada je u pitanju ljekarski kadar koji je angairan(u stalnom radnom odnosu) uOB Teanj stanje je sljedee:-4 interniste(2 subspecijaliste pulmologije,jedan subspecijalista kardiologije,jedansubspecijalista imunologije i alergologije)-3 pedijatra(jedan subspecijalista nefrolog)

  -4 hirurga(jedan subspecijalista abdominalne hirurgije i jedan subspec.djeijehirurgije)-1 pneumoftiziolog-1 patolog-1 transfuziolog-1 anesteziolog-1 mikrobiolog-1 spec.med.biohemije-1 radiolog-3 ginekologaspecijalizanti:

  -2 specijalizanta hirurgije-2 specijalizanta interne medicine-2 specijalizantna pneumoftiziologije(jedan u septembru 2011 godine zavravaspecijalizaciju ,a drugi u januaru 2012 godine)-2 specijalizanta iz radiologije-3 specijalizanta iz ginekologije-2 specijalizanta iz anestezije,pored navedenog ljekarskog kadra OB Teanjangaira rad sljedeiheminentnih klinikihljekara:Prof.dr.Zildi(gastroenterologija),Prof .dr. Zerem(hepatologija i g.enterologija),Prof.dr Dragan Keser(pneumoftiziologija)Prof.dr.Z.Dizdarevi(pneumoftiziologija)Prof.drHadismajlovi Ademir-torakalni hirurg,Prof.dr.Senaid Trnavevi(nefrolog) idrugi struni vanjski saradnici ,iji spisak posjedujemo.

  Vano je spomenuti rad urgentnog bloka OB Teanj ija djelatnost se upotpunosti finansira od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja( to je diokonsult.spec.zdr.zatite),u sklopu kojeg radi prijemna hirurka,prijemnainternistika i prijemna djeija ambulanta.Urgentni blok radi 24 sata ,s tim da jedo 15 sati rad pokriven doktorima sa odjela (redovan dnevni rad ljekara),a nakon15 sati rad je pokriven deurnim ljekarima iz nadlenih oblasti.Prosjeno u toku24 sata oko 60 70 pacijenata proe kroz urgentni blok OB Teanj.Istie se

  problem da HMP DZ Teanj,Usora i D.Jug najveim dijelom pacijente nakon 15sati prosljeuju u urgentni blok OB Teanj(obzirom da 24 sata radi laboratorij irentgen u OB Teanj),tako da se postavlja pitanje opravdanosti postojanjanavedenih hitnih medicinskih pomoi u nabrojanim domovima zdravlja.Nakon svega navedenog moe se zakljuiti da je dolo do znaajnog

  poboljanja u potivanju vaeih akata u Opoj bolnici Teanj(to se naroitoodnosi na Odluku o neposrednom ueu i Naredbu Ministra iz 2006 godine).Odreene preporuke i primjedbe su direktno upuene direktoru OB Teanj to jebez pogovora prihvaeno .Najveim napretkom smatramo uvoenje mjerakontrole kvalitete zdravstvene zatite-(ocjene usluge od samog korisnika) na

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  16/56

  16

  nain kako je ve detaljno opisano,kao i poetak informatizacije ustanove teformiranje C odjela za pozitivne BK bolesnike Zeniko-dobojskog kantona isvakako zapoljavanje 17 mladih ljekara .

  PZU Medicus Jelah

  Kontrola obavljena dana 05.04.2011 godine u 16 sati i 30 minuta.

  Dva tima porodine medicine,pacijenti se ne naruuju svi koji dou isti dan budupregledani,srijedom i utorkom jedan tim porodine medicine radi i poslijepodne.Kune posjete se realiziraju prema potrebi i pozivu pacijenata.Dnevno sepregleda do 25 pacijenata.Vode se problem liste svi nalazi se kompjuterskievidentiraju i prate.Zdravstveni kartoni sadre krae anamnestike podatke,uredno zavedenu terapiju i evidentirane parametre RR,BMI .Ampularna lista se

  primjenjuje ,svi lijekovi sa liste su dostupni bez plaanja za pacijente.Obzirom da

  je dnevni prosjek do 30 pacijenata,ljekari imaju vremena preventivno djelovati nanain davanja potrebnih savjeta ,objanjenja i educiranja stanovnitva o nainuzdravog ivota te preveniranja kardiovaskularnih oboljenja.

  Registracija pacijenata je obavljena prema dogovoru sa DZ Teanj ,a uzkomisijsko posredovanje Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javnozdravstvo(trenutno je registrirano 2873 osiguarnika u PZU Medicus Jelah).

  Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj

  Kontrola obavljena dana 24.03.2011 godine u 9 sati i 10 minuta.

  *Porodina medicinatrenutno funkcionie putem 13 timova,postoji jedan tim ope medicine ucentralnom objektu Doma zdravlja.etiri tima porodine medicine su smjetena ucentralnom objektu.Dislociranih ambulanti je 12 ,rad u ambulantama izvancentralnog objekta obavlja devet ljekara .U svim dislociranim ambulantama seradi puno radno vrijeme(od 7 do 15 sati )osimambulanti:K.Sutjeska,atii,D.Kakanj i Biljeevo.U navedenim ambulantamadoktor radi ogranieno radno vrijeme ,oko 2 sata zato to jedan doktor pokrivavie dislociranih ambulanti.Registrirano je u prosjeku do 2500 osiguranika potimu.Pacijenti se naruuju putem knjige naruivanja ili kontakt telefona,ali sepacijenti primaju i bez zakazanog termina (prema navodima medicinskihsestara). Prosjeno dnevno po ljekaru se pregleda do 60 pacijenata.Vode seproblem liste,ali zbog velikog broja pacijenata ne radi se dovoljno naprevenciji,strunom pojanjenju te zdravstvenom prosvjeivanjuosiguranika.Kune posjete se rijetko vre od strane porodinih lijenika(samo uizuzetnim sluajevima).Trenutno domu zdravlja nedostaje ljekarskog kadra (4-5

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  17/56

  17

  ljekara),problem je da nakon obavljenog pripravnikog staa dosta mladih ljekaraodlazi iz doma zdravlja .

  *Patronaa-kuno lijeenje

  je organizirano tako da svakim radnim danom sestre obavljaju kune posjete ,uzredovno informisanje porodinih ljekara o zdravstvenom stanju pacijenata.Kunolijeenje radi subotom i nedjeljom zbog podjele ampularne terapije.

  *Ampularna terapija

  se daje ,strogo prema listi ampularnih lijekova,nemakupovine od strane pacijenata(lijekove koji se nalaze na ampularnoj listi pacijentidobijaju na osnovu propisanog recepta i istim se vri aplikacija lijeka u

  prostorima doma zdravlja ili preko kunog lijeenja na kunim adresama) .

  Kontrolisan je rad dvije ambulante porodine medicine smjetene na spratu ucentralnom objektu doma zdravlja(koje imaju ukupno registriranih pacijenata

  4 607) i iznosimo sljedee zapaanje:hodnik (ekaonica)je bila dobronapunjena pacijentima koji su ekali na pregled ljekara,dakle(moglo sekonstatirati )da se pacijenti ne naruuju na pregled nego se primaju prema

  javljanju.Na pitanje koliko dugo ekaju na pregled jedna mlaa pacijentica(linipodaci su nam poznati)je odgovorila da eka oko 2 sata,ali da nije nezadovoljna

  jer svugdje se mora malo priekati pa tako i kod doktoracitiramo izjavupacijentice.Na pitanje upueno svim pacijentima kojih je bio nemali broj uekaonici da li su nezadovoljni uslugama u domu zdravlja Kakanj svi su se jako

  pohvalno izrazili istiui ljubaznost medicinskog osoblja ,naroito porodinihdoktora.Kontrola pisanja i izdavanja lijekova sa Liste se obavlja na nain mjesenogobrauna propisanih lijekova za svakog ordinarijusa posebno,za sada kontrolautroka planiranih sredstava je bila u granicama ,ali primjenom nove ire listelijekova ne zna se jo da li e potronja biti prekoraena ili e se moi uklopiti uza to planirana sredstva.Na nae pitanje vezano za impelentaciju nove listelijekova ,upitana doktorica spec. porodine medicine se pohvalno izrazila rekavida je nova lista komforna za pacijente ,a i ljekarima daje mogunost lakegterapijskog djelovanja .Prema izvjetaju o tromjesenoj potronji lijekova sa listeDZ Kakanj se uklapa u planirani iznos,nema prekoraenja potronjelijekova(informacija o potronji lijekova sa liste od 23.05.2011 godine).

  *Laboratorijska dijagnostika

  Sve usluge prema Naredbi Ministra zdravstva se obavljaju u Domuzdravlja.Usluge koje se komercijalno obavljaju u laboratoriju Doma zdravljaprema internom cjenovniku su:

  -ASTO 5 KM-RF 5 KM-Hb pylori 5KM

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  18/56

  18

  naplata se obavlja pomou blok priznanice od tri lista,pored podataka opacijentu navodi se naziv usluge i taan iznos sredstava.Laboratorij Doma zdravlja dnevno u prosjeku obavi 1000 do 1500 pojedinanihanaliza.ef laboratorije je inenjer hemije.

  *Zdravstvena zatita djecese obavlja svakodnevno angairanjem dva uposlena pedijatra sa radnimvremenom od 7 do 15 sati.Pedijatri obavljaju i konsultativne preglede za potrebe

  porodine medicine.

  *Zdravstvena zatita enase obavlja svakodnevno radom dva ginekologa.Dnevno se pregleda i do 100pacijentica.U Domu zdravlja se obavi i do 12poroda mjeseno(u toku kontrole u

  porodilitu se upravo obavljao jedan poroaj).Od usluga senaplauju:ginekoloki UZV 30 KM(usluga nije ugovorena sa Zavodom ,nalazeradi dr iz KB Zenica prema ugovoru sa DZ Kakanj),PAPA brisevi se trenutnouglavnom rade u sklopu projekta screeninga(ni jedna pacijentica ne plaauslugu),a ukoliko pacijentica eli na linizahtjev da uradi navedeni nalaz(eli da

  joj bris uradi ginekolog) plaa25 KM.Porodilite je aktivno i mjeseno u prosjekuse obavi oko 12 poroda.*Hitna medicinska pomo

  ,

  tri tima rade od 15 sati pa nadalje naplauje se ono to ljekar ustanovi da nijehitno medicinsko stanje,obavljaju se redovno kune posjete po pozivupacijenata.Opina finansira HMP i mrtvozorstvo u Domu zdravlja Kakanjsredstvima u iznosu od 70.000,00 KM na godinjem nivou.

  *Konsultativno-specijalistika zdravstvena zatita

  Opa interna medicina ,kada je u pitanju organizacija i rad ove medicinskeoblasti dolo je do poboljanja u odnosu na stanje iz prethodne kalendarskegodine,obzirom da Dom zdravlja od 1.3.2011 godine ima vlastitog internistu kojiradi svaki radni dan od 7-15 sati.Trenutno se pacijenti naruuju na pregled u rokuod jednog mjeseca(obzirom da je doktorica tek zavrila specijalizaciju pregledau prosjeku 15 do 20 pacijenata dnevno),ali svakim danom situacija je bolja i zaoekivati je da e se u narednom periodu skratiti vrijeme naruivanja internisti.Opa hirurgija se obavljaj od strane specijalista KB Zenica,nema ekanja svipacijenti koji se jave na pregled bivaju isti dan primljeni.Isto vai i za ORLspecijalnost.

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  19/56

  19

  *UZV i radiodijagnostika

  Dom zdravlja Kakanj ima vlastiti kadar,sve se obavlja uz striktno potivanjeOdluke o neposrednom ueu osiguranih lica u trokovima koritenjazdravstvene zatite.

  UZV abdomena(svih organa sa oitanjem) se naplauje 20 KM ,onimpacijentima koji po vaeoj Odluci o neposrenom ueu plaaju participaciju.Pacijenti se naruuju na pretragu i na pregled ekaju do mjesec i po.Problem jekoritenje jednog UZV aparata za sve pretrage ,tako da postoje u rasporeduutvreni termini koritenja aparata od strane pojedinih specijalista.UZV dojki se naplauje 10 KM svima (usluga nije ugovorena saZavodom)Mamografija se naruuje na 15 dana i plaa se 10 KM(za osiguarnike koji poOdluci plaaju uee),istiu problem tehnike prirode (kvar na aparatu) u 2010godini je u domu zdravlja Kakanj uraeno samo 50 mamografija(izjava direktoraDZ Kakanj).Prema naim saznanjima aparat je nov i nabavljen je prole godine,ali se svim pacijenticama zajedno uradi UZV dojki i mamografija u paketu i

  pacijentice plaaju 50 KM,zbog tog razloga je u proloj 2010 godini uraenosamo 50 mamografija.Osiguranice se i dalje upuuju u KB Zenica gdje morajuplaati uslugu mamografije po komercijalnoj cijeni iz Tarifnika Federacije BiH iz2008 godine 35 KM. Zavod zdravstvenog osiguranja je uslugu mamografijeugovorio sa DZ Kakanj za stanovnitvo opine Kakanj,tako da se ista mora

  pruati svim osiguranim licima u DZ Kakanj uz striktnu primjenu vaee Odluke oneposrednom ueu osiguranih lica u trokovima koritenja zdravstvene zatite.

  *Stomatoloka sluba DZ Kakanj

  U centarlnom objektu DZ Kakanj postoji 5 stomatolokih ordinacija i dvijeordinacije u Haljiniima i Brnjicu.Od uposlenog kadra imamo 7 doktorastomatologije .etiri tima rade sa djecom i omladinom(jedan pedodont),jedan timradi za odrasle ,jo radi i jedan specijalista protetike i jedan specijalistaortodont.Cjenovnik stomatolokih usluga je izraen 2000 godine ,sadri ifreusluga i cijene.-vaenje zuba se plaa 10KM svima koji nisu osloboeni plaanja uslugeOdlukom o neposrednom ueu,jednopovrinska plomba 15 KM,dvopovrinskaplomba 25 KM i tropovrinska plomba 30 KM se naplauje odraslim pacijentima,djeca i redovni studenti do navrenih 26 godina ne plaaju usluge plombiranjazuba.

  Rtg zuba plaaju odrasli 4 KM po zubu.Djeci se naplauje samo fiksnaprotetika po cijeni koi 80 KM ,navlaka od 60-120 KM(usluga nije ugovorena saZavodom zdravstvenog osiguranja).

  Istaknut je problem pruanja usluga neosiguranim licima(na podruju opineKakanj je oko 10 000 takvih sluajeva- iz romskog naselja i veliki brojnezaposlenih koji su skinuti sa biroa za zapoljavanje).

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  20/56

  20

  Dom zdravlja epe

  Kontrola je obavljena dana 25.03.2011 godine u 8 sati i 30 minuta.

  *Primarna zdravstvena zatitase obavlja preko tri tima porodine medicine i tri tima opemedicine(Ozimica,B.Han,.Polje i Globarica povremeno jednom sedmino ).Ucentralnom objektu po timu porodine medicine ima registrirano u prosjeku preko2500 pacijenata.

  Dnevni prosjek pregledanih bolesnika je 50-60.Situacija se dosta popravila uodnosu na prethodno obavljenu kontrolu.Ljekari su manje optereeni tako dapreventivno i savjetodavno djeluju kod svakog bolesniak koji zahtjeva takvuuslugu .Pacijenti se naruuju ,ali ukoliko neko doe izvan zakazanog termina

  bude primljen . Kune posjete se obavljajuu korelaciji sa patronanim sestramaili na poziv pacijenta.Dom zdravlja epe trenutno ima 21 ljekara (najvie od formiranja

  ustanove),tako da je problem nedostatka ljekarskog kadra u DZ epe upotpunosti rijeen.

  Patronana djelatnost postoji i obavlja se ustaljnim redom prema potrebiosiguranika.*Dispanzer za enetrenutno nema ginekologa ,rad se organizira tako to dva puta sedmino dolazeginekolozi iz Zenice.PAPA bris se uzima u sklopu projekta screeninga,ukoliko

  pacijentica eli na vlastiti zahtjev da uradi nalaz naplauje joj se za uslugu PAPAbrisa 15 KM.*UZV dijagnostika abdomena

  se radi povremeno ,strogo po vaeim propisimane naplauje se od kategorija koje su Odlukom o ueu osiguranih lica iosloboene plaanja uea(ukoliko se radi o neosiguarnom licu usluga senaplati u iznosu od 30KM).

  *Biohemijsko-hematoloki

  U laboratoriju DZ epe se na komercijalnoj osnovi obavljaju sljedeelaboratorijske usluge:

  laboratorij sve usluge se obavljaju prema vaeojNaredbi Ministra ,usluge iz dijela sekundarne laboratorijske dijagnostike seprema ustupljenim sredstvima obavljaju u Kantonalnoj bolnici Zenica.

  -kreatinin 8 KM-Fe u serumu 11 KM-ASTO 12 KM-AP 12 KM-LDH 12 KMCK 11 KM

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  21/56

  21

  -fibrinogen 15 KM .DZ epe za efa laboratorije ima doktoricu specijalistumedicinske biohemije.Dnevno se uradi do 200 pojedinanih analiza.Obzirom dase meu navedenim uslugama nalazi i dio laboratorijskih usluga sekundarnognivoa i dio usluga tercijarnog nivoa saglasni smo da se usluge sekundarnognivoa iz naredbe ne smiju naplaivati pacijentima ,osim iznosa propisanog

  uea po vaeoj Odluci,a da se za usluge tercijarnog nivoa pacijenti upuuju uKB Zenica.*potronja lijekova

  *

  sa Liste je pod kontrolom u Domu zdravlja,postoji dobrasaradnja menadmenta DZ -a sa ljekarima(dnevno praenje potronje lijekova saliste po ljekaru) i ove kalendarske godine se oekuje uklapanje potronje uplanirana sredstva za listu lijekova .Ampularna lista lijekova

  se sprovodi u potpunosti ,pacijenti ne plaaju niti vrenabavku lijekova koji se nalaze na istoj.

  *Konsultativno-specijalisitika zdravstvena zatita

  Internisti dolaze dva puta sedmino(na pregled se eka 20dana),dermatovenerologija :specijalisti dolaze jednom sedmino(na pregled seeka 20 dana-postoji objektivna potreba za jo jednim dolaskom dermatologa usedmici),problem je da se ograniava broj pacijenata od strane dermatologa.ORL specijalista dolazi 2 puta sedmino nema ekanjaOftalmologija i hirurgija se obavlja ustaljenim redoslijedom nema ekanja

  pacijenata niti naruivanja.

  Neurologija i psihijatrija specijalisti dolaze jednom sedmino.objektivno postojipotreba za jo jednim dolaenjem u toku sedmice dana.

  U toku kontrole 7 pacijenata je stacionarno lijeeno.Vano je jo spomenutirad hemodijaliznog satelitskog centra KB Zenica u kojem se trenutno dijalizira 54bolesnika(24 iz opine epe,20 iz opine Zavidovii i 10 iz opine Maglaj).

  Najvei uoeni problem u DZ epe prilikom prethodne kontrole je bionedovoljan broj ljekara,koji je direktno uticao na kvalitet zdravstvene usluge u

  porodinoj/opoj medicini.Sada je taj problem otklonjen to smatramo velikimuspjehom menadmenta DZ epe.

  Dom zdravlja Breza

  Kontrola je obavljena dana 30.03.2011 godine u 9 sati.*Primarna zdravstevna zatita je organizirana i obavlja sepreko 4 tima porodinemedicine i jednog tima ope medicine.U centralnom objektu Doma zdravlja senalaze dvije ambulante koje rade svakim radnim danom od 7 do 15 sati.Vancentralnog objekta djelatnost porodine(opte )medicine se organizira na sljedeinain:-ambulanta upa puno radno vrijeme radi ljekar,

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  22/56

  22

  -G.Breza utorkom i etvrtkom pola radnog vremena (od 11 do 15)radi ljekar-Slivno etvrtkom od 10-15 sati radi ljekar,planira se otvaranje ambulante uKahvama gdje bi doktor radio tri dana u sedmici.Dom zdravlja raspolae sa 12 doktora (ukupno zaposlenih 44)od ega je 8specijalista.

  Jedan tim porodine medicine u centralnom objektu ima registriranih 2600osiguranika.Pacijenti se naruuju putem knjige narudbi ili telefonom .Dnevo senarui do 30 pacijenata ,ali ih doe ukupno i do 60 niko se ne vraa svi se istidan pregledaju.Postoje i vode se problem liste za pojedine pacijente.Ne moe seljekar dovoljno i kvalitetno posvetiti pacijentu zbog velikog optereenja inedostatka vremena.Kune posjete se obavljaju po potrebi i pozivu pacijenata.Primjedba na rad ljekara u ambulanti opte medicine DZ Breza,primejeno je da

  pacijenti sjede u ekaonici sa svojim zdravstvenim kartonima,to smatramonepravilnou obzirom da se radi o znaajnom dokumentu gdjese nalazi masa

  pohranjenih nalaza ,moe doi do gubljenja dokumentacije ili nestajanjaodreenih vanih medicinskih nalaza ,skrenuli smo panju direktoru Doma

  zdravlja da se uoeni nedostatak otkloni.*Ampularna terapija

  se ne sprovodi kako treba ,naime od propisanih injekcijaprva se da na teret Doma zdravlja a ostatak terapije pacijenti kupuju,isto je i sainfuzijama.Reeno je da se gleda socijalni status pacijenta i onda odluuje ko ekupiti a ko nee kupiti lijek (potpuno neispravno postupanje, skrenuta je panjauposlenim na licu mjesta).Na kupovinu injekcija su se alili osiguranici koje smopitali o zadovoljstvu pruenim uslugama(posjedujemo podatke pacijenata).

  *Laboratorijska dijagnostikau januaru 2011 godine uraeno je 8062 pojedinanih analiza.Laboratorijskeusluge se naplauju po komercijalnom programu (one koje nisuugovorene):CRP-5KM,ASTO-5KM,RF-5KM,navedene usluge plaaju svipacijenti osim onih koji boluku od malignih bolesti.Za sve ugovorenelaboratorijske usluge se striktno primjenjuje Odluka o neposrednom ueuosiguranih lica u trokovima koritenja zdravstvene zatite-penzioneri ne plaajuparticipaciju.

  *UZV dijagnostika abdomena

  se naplauje svima 10 KM(nije ispravno mora se postupati po vaeoj Odluci) tadijagnostika je Naredbom Ministra(iz 2006 godine) dodijeljena domovima zdravljai spada u red ugovorene i finansirane djelatnosti od strane Zavoda zdravstvenogosiguranja.

  *Konsultativno specijalistika zdravstvena

  zatita

  Internista vlastiti kadar,hirurg ugovor o djelu dolazi 1x sedmino,ORL iz KBZenica dolazi 1x sedmino,derma KB Zenica 1x u 15 dana i oftalmologjedan put

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  23/56

  23

  sedmino iz KB Zenica .Nema nikakvih problema u organiziranjukons.spec.zdravstvene zatite pri Domu zdravlja Breza,osim to dermatologograniava broj pacijenata koje e pregledati .Uoeno je da po ugovoru o djelu imaju angairanog pedijatra koji dolazi izSarajeva (ponedjeljkom i etvrtkom)iza 3 sata poslije podne to utie na slanje

  velikog broja djece na lijeenje ili dijagnostiku u Sarajevo.Dom zdravlja je angairao radiologa i fizijatra koji dolaze jedanputsedmino,ginekologa koji dolazi 2 puta sedmino.

  Istaknut je problem velikog broja neosiguarnih lica na opini Breza premaslobodnoj procjeni menadmenta doma zdravlja oko 2000 je neosiguranih.

  Dom zdravlja sa poliklinikom Zavidovii

  Kontrola je obavljena dana 25.03.2011 godine u 11 sati i 30 minuta.

  *porodina medicina

  Preventino se djeluje u sklopu sistematskih pregleda osiguranika,kunih posjetaljekara i patronanih sestara.Redovno se organiziraju struni sastanci ljekara uzobradu odreene interesantne medicinske teme.

  je organizirana i djeluje putem 13 timova porodinemedicine, pet timova je smjeteno u centralnom objektu.Djelatnost se obavlja

  po principima rada porodine medicine.Znai postoji naruivanje ,kuneposjete,patronana djelatnost ,precizno voenje zdravstvenih kartona kao ivoenje problem listi.

  *Ampularni lijekovi se propisuju i daju strogo prema propisanoj Listi.Informatikise prati potronja ampula u Domu zdravlja.

  Na vidnom mjestu istaknuto i postavljeno sandue u ekaonikom prostoru ,zadostavu svih pismenih primjedbi ili pritubi na rad laboratorije.

  *Laboratorijska dijagnostika

  Dnevno se primi 150-160 pacijenata za laboratorijske pretrage,a u prosjeku popacijentu se uradi do 5 pojedinanih analiza(to znai dnevno 500 do 600

  pojedinanih analiza se uradi od toga otprilike 100 do 120 se uradi nakomerciajlnoj osnovi).Plaanje se obavlja strogo prema vaeim propisima.Zausluge koje se naplauju prema Odluci o ueu osiguranika se izdaju bijelirauni ,a za usluge na komercijalnoj osnovi se daju crveni rauni .Plaanjeusluga se obavlja po slubama .Na komercijalnoj osnovi se rade sljedee analize(svi plaaju):-fibrinogen 30 KM-R testovi svi u kompletu 14 KM-enzimi po 10 KM(gama G T,CK,LDH-tumor markeri svaki po 20 KM(Ca 19-9;Ca 15-3,Ca 125-hepatitis markeri po 25 KM-PSA total i free forma po 20 KM-elektroliti svi po 8 KM(K,Na,Cl)-Ca 8 KM

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  24/56

  24

  -P 8,5 KM ,sve navedene usluge nisu ugovorene sa DZ Zavidovii,obzirom da jeDZ kadrovski i tehniki osposobljen da radi navedene usluge iste se naplaujupo formiranim cijanama(cijene su bazirane na Federalnom cjenovniku).Na vidnim mjestima i u svakoj slubi su istaknute Odluke o neposrednom ueuosiguranika u trokovima lijeenja.

  Sve kartoteke u Domu zdravlja imaju obezbjeen 24 satni video nadzor.Komercijalne cijene formira Upravni odbor Doma zdravlja ,s tim da ni jednaformirana cijena ne prelazi iznos iz Federalnog tarifnikaOpina Zavidovii za 2011 godinu je dala 45 000 KM za populaciju penzioneraija primanja su ispod 300 KM tako da ta populacija moe bez plaanjakomercijalnih cijena uraditi sljedee dijagnostike usluge:mamografiju,UZV srcalaboratorijske usluge,fizikalni tretman itd.

  *Konsultativno-specijalistika djelatnostse obavlja na potpuno isti nain kao i prethodne kalendarske godine,naime:

  Opa interna se obavlja prema vaeem Ugovoru uz svakodnevni rad dvauposlena internista.Opa hirurgija se obavlja dolaskom dva puta sedmino specijalista Kantonalnebolnice Zenica,dnevno se pregleda do 20 pacijenata(ograniava se brojpregleda),svi oni koji ele mogu biti pregledani i kod hirurga kojeg angaira Domzdravlja ,po cijeni od 10 KM za pregled.ORL se obavlja dolaskom specijalista KB Zenica,svi pacijenti budu primljeni togdana.Dermatovenerologija se obavlja takoe od strane specijalista KB Zenica,nemakomercijalnog angairanja specijaliste,svi se pacijenti prime isti dan.Oftalmologija se obavlja po ugovorenom principu od starne oftalmologa KBZenica,meutim Dom zdravlja angaira i komercijalni dolazak (2xsedmino)oftalmologa koji obavlja preglede po utvrenom cjenovniku.

  Svi pacijenti bivaju informisani o svojim pravima i upoznati da odreene uslugemogu pored KB Zenica realizirati i u Domu zdravlja uz plaanje utvrene cijeneusluge.Prema posebnom ugovoru angaira se fizijatar i neuropsihijatar koji prema

  utvrenom rasporedu dolaze svake sedmice.Dom zdravlja angaira na komercijalnoj osnovi sljedee specijaliste:

  -dodatni dolazak hirurga(prethodno navedeno) svi plaaju pregled 10 KM-dodatno dolaenje oftalmologa(prethodno navedeno) specijalistiki pregled 10KM-vaskularni hirurg-traumatolog-ortoped-neurohirurg-urolog-reumatolog ,specijalistiki pregled plaaju svi pacijenti u iznosu od 10 KM.

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  25/56

  25

  *RTG I UZV DIJAGNOSTIKA

  -Mamografija je ugovorena sa Zavodom zdravstvenog osiguranja,plaanjeparticipacije je prema vaeoj Odluci i iznosi 10 KM-CT,UZV srca,UZV dojki se plaa 40 KM ,kolor dopler pretrage se plaaju 30

  KM,UZV titne lijezde 10 KM,*IVP ,*IVU,bronhoskopija 100 KM su usluge kojese naplauju svim pacijentima (jer iste nisu ugovorene sa Zavodom posjedujemo kompletan cjenovnik usluga koje se rade na komercijalnoj osnovi uDZ Zavidovii)).*Mikrobioloke usluge se naplauju svim pacijentima (radi se o manipulativnimtrokovima uzimanja i slanja uzoraka te plaanja potronog materijala)cijenausluge je 5KM.*Zubozdravstvena zatita

  Trenutno rade dva stomatoloka tima u DZ Zavidovii.Striktno se potuje Odlukao neposrednom ueu za djeiju populaciju i redovne studente do navrenih 26

  godina(nema plaanja ugovorene stomatoloke zatite).Za ostale osiguranike sve usluge se rade na principu komercijalnogprograma(posjedujemo kompletan cjenovnik stomatolokih usluga DZZavidovii),od komercijalnih stomatolokih usluga izdvajamo sljedee:ekstrakcijazuba 7KM,jednopovrinska plomba sa poliranjem 15 KM,viepovrinska plombasa poliranjem 30 KM.

  *Dispanzer za ene

  PAPA brisevi se uzimaju u sklopu projekta screeninga,ene ne plaaju zanavedenu uslugu,ali ukoliko ele da uslugu dobiju od ginekologa na lini zahtjev

  plaaju 30 KM.-ginekoloki ultrazvuk se naplauje 20KM(usluga nije ugovorena sa Zavodom).

  Istaknut je problem lijeenja velikog broja neosiguarnih lica ,zbog skidanja sabiroa smatra se da u opini Zavidovii trenutno ima oko 6000 neosiguranih .

  U domu zdravlja je obavljena djelimina informatizacija sve specijalistikeambulante su uvezane sa kartotekama,planira se nastavak informat ikoguvezivanja svih slubi .

  Na pitanje da li se pacijenti ale i na to se ale dobili smo odgovor damjeseno bude do deset albi ,uglavnom na plaanje odreenih zdravstvenihusluga,te da sve albe budu rjeene od strane menadmenta nakon pojanjenjapacijentima da se radi o ugovorenoj ili komercijalnoj usluzi..

  Na nae pitanje da li od uposlenika doma zdravlja Zavidovii neko imadoputenje direktora za dopunski rad dobili smo odgovor da ginekolog i internistaimaju dozvole za dopunski rad i da svoje ordinacije imaju u epu.

  ________________________________________________________________*IVP,*IVU(rentgenska kontrastna metoda snimanja bubrega,mokraovoda imokrane beike)

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  26/56

  26

  Dom zdravlja MaglajKontrola je obavljena dana godine 1.04.2011 godine u 9 sati.

  *

  Porodina medicina

  je organizirana i funkcionie putem est timova porodine medicine,etiri timarade u centralnom objektu u prosjeku po timu je registrirano oko 1500pacijenata,izvan centralnog objekta puno radno vrijeme rade timovi porodinemedicine u ambulantama Kosova i Novi eher.Nisu ispotovane sve

  pretpostavke normativa i standarda kada je u pitanju rad porodinihtimova.Edukacija je obavljena preko Zavoda za javno zdravstvo,meutim nainrada se ne odvija u potpunosti po principima porodine medicine,nedostaje veapreventivna aktivnost,ali opi je dojam da se dosta toga poboljalo u odnosu na2010 godinu.Uvedene su problem liste,pacijenti se naruuju ,preventivno se

  poelo djelovati na nain zdravstvenog prosvjeivanja pacijenata.

  *Patronana sluba i kuno lijeenje

  Funkcionira tako to se obavlja redovno obilaenje leeih bolesnika, podjelaterapije,pregledi babinjara uz davanje strune pomoi i savjeta,stalno suangairana tri tehniara.Kontrola je obuhvatila rad ambulante porodine medicine Novi eher,porodiniljekar radi puno radno vrijeme, registrirano je 2 403 pacijenta ,ali registracija je

  jo u toku tako da smatraju da e ambulanta nakon registarcije svoggravitirajueg stanovnitva imati oko 4000 registriranih korisnika.Vikendom sedijeli ampularna terapija od strane medicinskih sestara(dnevno 17-18-podjelaampularne terapije po kuama ,prema zahtjevu pacijenata).Odmah je uoenveliki broj pacijenata na jednog ljekara (osim registriranih dolaze i neregistriranipacijenti svakodnevno),dnevno u prosjeku 70 do 80 ,to oteava obavezu

  preventivnog strunog rada tima porodine medicine,nedostaje voenej problemlisti ,nema naruivanja pacijenata ,a sve zbog nedostatka vremena,jer doktoricanakon tolikog dnevnog protoka bolesnika jednostavno fiziki nije u mogunostisprovoditi sve postulate porodinog ljekara.Neophodno je uvesti jo jedan tim

  porodine medicine ,to se i planira u skorije vrijeme.

  *Dispanzer za ene

  radi angairanjem ,po ugovoru o djelu;specijaliste KB Zenica koji dolazi dva putanedjeljno.Naplauje se ginekoloki UZV svim pacijenticama10 KM.PAPA bris se takoe naplaivao svim pacijenticama 30 KM ,u posljednje vrijemesve vie ena navedeni nalaz urade u sklopu projekta screeninga bez plaanjausluge.

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  27/56

  27

  *Laboratorijska dijagnostika

  U laboratoji se ne radi od ugovorenih usluga trigliceridi i Fe u serumu,kadapacijenti te usluge urade u OB Teanj ili KB Zenica Dom zdravlja Maglaj

  refundira plaeni iznos pacijentima ili plati dostavljenu fakturu navedenimzdravstvenim ustanovama gdje je usluga i realizirana.Dnevno se u laboratoriji uradi oko 550 pojedinanih usluga,ni jedna

  laboratorijska usluga se ne obavlja po komercijalnom programu ,za sve seprimjenjuje Odluka o neposrednom ueu osiguranih lica u trokovimakoritenja zdravstvene zatite.

  UZV abdomena radi vlastiti kadar ,striktno se potuje Odluka o neposrednomueu ,ukoliko se plaa participacija ona iznosi 10 KM.

  *RTG i UZV dijagnostika

  RTG snimke vri uposleni rtg tehniar ,a oitavanje se obavlja u OB Teanj gdjese od 1.1.2011 godine oitavanje snimaka vri uz striktnu primjenu Odluke o

  neposrednom ueu(ne plaaju one kategorije osiguranika koje su osloboeneplaanja uea).*konsultativno-specijalisitika zdravstvena zatita

  Primjedba je istaknuta vezano za rad dermatologa KB Zenica koji ograniavabroj pacijenata na 20 po dolasku(pacijenti ekaju preko jedan mjesec napregled) ,tako da to izaziva nezadovoljstvo meu pacijentima.(o navedenom jeupoznat direktor KB Zenica).

  je organizirana i obavlja se uskladu sa Naredbom ministra zdravstva i prema vaeim ugovorima omeusobnim odnosima na nain da nadleni specijalisti dolaze prema utvrenomrasporedu u toku sedmice ,nema problema sa listama ekanja uglavnom svipacijenti budu pregledani onog dana kada se jave na specijalistiki pregled.

  *Istaknut je problem sa KB Zenica ,naime kada se pacijenti sanitetskim kolimaupute u KB Zenicu ,voza i auto budu dugo zadrani u krugu bolnice jer svedijagnostike procedure moraju biti obavljene ,a prevoz pacijenta (od slube doslube ) se obavlja kolima doma zdravlja.Na taj nain esto se desi da zbogdugosatnog zadravanja u krugu KB Zenica nema niti jednog vozila za potrebehitnosti u DZ Maglaj ,to predstavlja veliki problem.Opa bolnica Teanj ,kao i KB Zenica za sve pacijente koji lee alju rodbinutraei da porodini ljekar propie potrebnu terapiju(lijekove sa liste) koju ondapodignu u apoteci i nose u bolnicu.Direktor DZ Maglaj je istakao da je promjenamenadmenta u OB Teanj imala pozitivan efekat na osiguranike opine Maglaj,

  jer se dosta stvari uredovalo naroito u dijelu plaanja pojedinih uslugazdravstvene zatite u OB Teanj.*Ampularna lista lijekova

  Utvrenoje krenje primjene ampularne liste lijekova u DZ Maglaj.Pacijenti prvuinjekciju prime na teret DZ Maglaj ,a ostatak terapije moraju kupiti,od toga suizuzeta djeca, ovaj propust smatramo neprihvatljivim ,ozbiljno je upozorendirektor DZ Maglaj na uoenu nepravilnost uz zahtjev da se ampularna listalijekova u cjelosti primjenjuje za sve osiguarnike opine Maglaj.

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  28/56

  28

  Evidentan je problem sa grijanjem,sve prostorije doma zdravlja(na dankontrole 1.4.2011) bile su veoma hladne to predstavlja jednu neugodnost iopasnost ne samo za pacijente nego i za uposlenike.

  Na postavljeno pitanje da li neko od ljekara ima odobrenje direktora zadopunsku djelatnost navedeno je da jedna doktorica spec.med.rada radi 4 sata u

  DZ Maglaj ,a onda radi u vlastitoj privatnoj ordinaciji.Na pitanje da li osniva Doma zdravlja opina Maglaj svojim finansijskimplanom za 2011 godinu je planirala uee u finansiranju Doma zdravlja dobilasam sljedei odgovor:Planiran je iznos od 80 000 KM (od tog iznosa 20 000 KMza nabavku sanitetskog vozila) ali do sada nije nita od toga realizirano.

  Dom zdravlja sa poliklinikom Doboj Jug

  Kontrola obavljena 1.04.2011 godine u 12 sati .

  *Primarna zdravstvena zatitaje organizirana i obavlja se na nain djelovanja dva tima porodine medicine ucentralnom objektu ustanove ,a u Mraviimajednog tima ope medicine.Do sada

  je registrirano 5001 osiguranik (sve je razvrstano na timove po starosnimgrupama).Radno vrijeme je rasporeeno na sljedei nain: od 7 sati do 15 radi jedandoktor, od 11-19 sati radi drugi ljekar, a nakon 19 sati rad preuzima sluba hitnemedicinske pomoi. Ljekar iz centralnog objekta svaki radni dan ide u Mravie podva sata.Dnevno se pregleda u prrosjeku 40 pacijenata po timu porodine medicine.Pacijenti se primaju isti dan kada dou ljekaru, znai nema naruivanja. Kuneposjete se obavljaju prema potrebi i pozivu pacijenta, a vodi se poseban protokolkunih posjeta.U zdravstvenim kartonima nema problem lista, ali se svi nalazi evidentiraju u

  posebne sveske, tako da postoji posebno voenje vrijednosti registriranihhipertoniara, dijabetiara, pretilih bolesnika i ostalih parametara.

  Ampularna lista se u potpusnosti primjenjuje, a pacijenti ne kupuju ni jedan lijekkoji se nalazi na listi ampularnih lijekova, kao ni infuzije.Penzioneri ne plaaju uprimarnoj zdravstvenoj zatiti nita od usluga ugovorenedjelatnosti, samo ukoliko se radi o penzioneru sa podruja druge opine vri senaplata ampularnih lijekova.Fizijatar dolazi iz Doma zdravlja Teanj svakih 15 dana.

  HES: angairan je epidemiolog iz Zavidovia.PFD-dva pulmologa obavljaju pored komercijalne djelatnosti i ugovorenuzdravstvenu zatitu iz te medicinske oblasti.RTG dijagnostiku u potpunosti obavlja OB Teanj za osiguarnike oine DobojJug.

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  29/56

  29

  *Hematoloko-biohemiski laboratorij

  pored ugovorenih usluga iz Naredbe Ministra zdravstva(iz 2006 godine),obavljaju se i sljedee usluge po komercijalnom programu(plaaju svi):

  ASTO 10 KM

  RF 10 KMHbA1c 15 KM navedene usluge obavljaju se od privatnog biohemiara sa kojimpostoji potpisani ugovor.

  *Konsultativno-specijalistika zdravstvena zatita

  Dogovorom izmeu Doma zdravlja Teanj I Doma zdravlja Doboj Jug osiguranicisa podruja opine Doboj Jug usluge iz oblasti:dermatovenerologije,ORL-a Ineuropsihijatrije direktno ostvaruju u DZ Teanj.Opa interna se obavlja od strane tri interniste, za ugovorene usluge(dolaziinternista OB Teanj 2 puta mjeseno)nita se ne naplauje od osiguranika koji

  su po vaeoj Odluci o neposrednom ueu osloboeni plaanja uea, znaipenzioneri ne plaaju specijalistiki pregled iz ope interne medicine,a oni kojinisu osloboeni plaanja participacije istu plaaju striktno prema vaeoj Odlucio neposrednom ueu. Od dijagnostikih procedura iz oblasti interne medicinerade se na komercijalnoj osnovi UZV srca 40 KM, endoskopske pretrage, kolordopler krvnih sudova, UZV titne lijezde.UZV dijagnostika abdomenaprema vaeem ugovoru se obavlja za osiguranikesa podruja Opine Doboj Jug u OB Teanj.Ginekologija se obavlja od strane tri specijalista (ugovor o djelu) po istom

  principu kao i opa interna.Neuropsihijatrija jednom nedeljno dolazi NPS (ugovor o djelu). Radi se nakomercijalnoj osnovi EEG i EMNG.Oftalmolog vlastiti kadar radi svaki dan.Vano je istaknuti da se u poliklinici Doboj Jug obavljaju operativni oftalmolokizahvati iz domena visoko diferencirane zdravstvene zatite za osiguranikeZeniko-dobojskog kantona(finansiranje hirurkih oftalm.usluga u D.Jugu jeuvedeno iz razloga da se smanje trokovi slanja pacijenata u UKC Tuzla,te da sepobolja dostupnost usluga visoko difer.oftalmologije pacijentima naegkantona).U poliklinici su angairani jo i ultrasoniari, specijalisti medicine rada i psihologkliniki, svi na bazi ugovora o djelu, te vre medicinske uluge iz razliitih oblastistariktno na komercijalnoj osnovi.

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  30/56

  30

  Dom zdravlja Usora

  Kontrola obavljena dana 5.04.2011 godine u 14 sati i 40 minuta.

  *Primarna zdravstvena zatitase obavlja preko dva tima porodine medicine. Dnevno se pregleda do 50pacijenata u porodinoj medicini, radi se po principu naruivanja, mada se primesvi oni koji dou istog dana, kune posjete se obavljaju prema potrebi i pozivu

  pacijenata. Vode se problem liste za odreene bolesnike.Izvan centralnogobjekta usluge iz opte medicine se pruaju osiguranicima uambulantama:abljak,Alibegovci i Omanjska tako to ljekar dva puta sedminoide u navedene ambulante po dva sata.

  Ampularna lista lijekova se u potpusnosti primjenjuje(istaknut je problemnemogunosti nabavke ampula Penicillin).

  *Laboratorijska dijagnostikaza sve usluge koje ne moe raditi DZ Usora ugovoreno je da se rade u OBTeanj. Primjenjuje se striktno Odluka o neposrednom ueu osiguranih lica utrokovima koritenja zdravstvene zatite, penzioneri ne plaajuparticipaciju.Prema naim saznanjima svim pacijentima se naplauju sljedeelaboratorijske pretrage:fibrinogen 5KM,protrombinsko vrijeme 5 KM,alaninfosfataza 5 KM, trigliceridi 9 KM,ALT AST 4KM ,o navedenom smo upozoriliuposlene DZ Usora i zahtjevali smo striktnu primjenu ugovornih obaveza iOdluke o neposrednom ueu osiguranih lica u trokovima koritenjazdravstvene zatite.Istaknut je problem RTG dijagnostike, naime snimanja se obavljaju u Domuzdravlja i alju na oitavanje u OB Teanj(usluge snimanja se rade uz striktnu

  primjenu Odluke o neposrednom ueu), zbog nedosljednog primjenjivanjavaeeg ugovora uslugeoitavanja RTG snimaka su bile naplaivaneosiguranicima opine Usora u OB Teanj.Nakon detaljnog tumaenja ugovoramenadmentu DZ Usora i menadmentu OB Teanj ovaj problem jeotklonjen,naime OB Teanj je ugovorom obavezna oitavati RTG snimke uzstriktno potivanje Odluke o neposrednom ueu.

  *Konsultativno-specijalistika zdravstvena zatita

  Internista srijedom dolazi iz OB TeanjHirurg etvrtkom dolazi takoe iz OB TeanjORL specijalista ne dolazi, nego osiguranici uslugu iz te specijalistike djelatnostidobijaju direktno u DZ Teanj.Ginekolog dolazi svakog utorka.Neuropsihijaatar dolazi jednom nedeljno-utorkom.Fizijatar iz DZ Teanj dolazi jednom u 15 dana.

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  31/56

  31

  Dermatovenerolog ne dolazi u DZ Usora nego osiguranici za tu vrstuzdravstvene zatite odlaze u DZ Teanj.Oftamologija se obavlja vlastitim kadrom.Inae konsultativno-specijalistika zdravstvena zatita se na opisani nainorganizira ve dui vremenski period, tako da osiguranici znaju raspored dolaska

  pojedinih specijalista i toga dana dolaze na pregled.Nema naruivanja niti dugogekanja na specijalistike preglede.Plaanje se vri uz striktnu primjenu Odluke oneposrednom ueu (kategorije koje su osloboene ne plaaju specijalistike

  preglede,a kategorija radno aktivnih osiguranika plaa uee prema Odluci oneposrednom ueu).

  Dom zdravlja Olovo

  Kontrola obavljena30.03.2011 godine u 14 sati i 30 minuta.

  *Primarna zdravstvena zatita

  organizirana i obavlja se putem etiri tima porodine medicine, osim lokacije ucentralnom objektu postoje i ambulante u Carevoj upriji i Solunu. Tri putanedeljno ljekari idu C.upriju, a jednom nedeljno ljekari odlaze u ambulantuSolun. Inae aktivnosti iz oblasti porodine medicine se obavljaju po propisanimstandardima. Kune posjete se redovno vre. Patronana djelatnost se obavljasvakim radnim danom, postoji dobra saradnja patronanih sestara i porodinihljekara. Dnevno se pregleda do 40 pacijenata po timu porodinemedicine.Kontrolisala sam rad jedne ambulante porodine medicine (dr MujoHodi) koji ima 2400 registriranih pacijenata.Kontrolom sam ustanovila da timradi po principima porodine medicine uz potpuno potivanje propisanih

  postulata(prevencija,problem liste,kune posjete i naruivanje pacijenata).

  *Laboratorijska dijagnostika

  se obavlja u Domu zdravlja, plaanje uea se vri striktno prema vaeojOdluci, penzioneri(i druge osloboene kategoriej osiguarnika) ne plaaju zaugovorene usluge iz Naredbe Ministra zdravstva.Dnevno se uradi u prosjeku oko400 pojedinanih laboratorijskih pretraga.Od komercijalnih usluga u laboratorijise rade sljedee(uzorci se alju u Sarajevo):-Reuma faktori 15 KM-PSA 15 KM-tumor markeri 15 KM-hormoni 15 KM*Mikrobioloke usluge se rade u Sarajevu DZ Olovo samo uzima uzorke i iste

  prosljeuje na pregled.

  *Ampularna lista lijekova se potuje u cjelosti,

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  32/56

  32

  *Lijeenje van kantona se odobrava uz potpis tri ljekara, ali se ograniava broj bodana,ili ukoliko treba produenje za vankantonalno lijeenje pacijenti se upuujuna komisiju KB Zenica. Nadalje se insistira na striktnoj primjeni zakljuaka oslanju pacijenata na lijeenje van Kantonakao i primjeni dostavljenih kriterija zaupuivanje na lijeenje u ugovorne klinike centre.

  *Konsultativno-specijalistika zdravstvena zatita

  Opa Interna jedanput nedeljno dolazi specijalista iz Sarajeva.Opa hirurgija takoe jednom sedmino dolazi specijalista iz Sarajeva.ORL jedanput sedmino specijalista iz Sarajeva dolazi.Oftamologija, specijalista iz Sarajeva dolazi jednom u 15 dana.Dermatovenerologija,jednom u 15 dana dolazi specijalista iz Sarajeva, tenutno je

  problem zbog otkaza ugovora u fazi je zakljuivanje novog ugovora sa novimljekarkom iz Sarajeva.

  Ginekologija, smjenjuju se dva ginekologa (ugovor o djelu) dolaze 6 putamjeseno.Fizijatrija specijalista dolazi tri puta mjeseno,neuropsihijatar dolazi jednomnedeljno,pneumoftiziolog dolazi jednom nedeljno.

  *Hitna medicinska pomo se obavlja svakodnevno od 15 sati do 7 ujutru.

  Prilikom kontrole smo ustanovili sljedeu nepravilnost:tog dana u 14 sati i 30minuta je dolazio pneumoftiziolog,ekaonica je bila puna pacijenata koji su ekalidoktora ,na nae pitanje da li je neko neto platio jedan pacijent je rekao da jemorao platiti 10 KM za teko bolesnu majku(kojoj se ukazivala pomo jer je

  kolabirala) zato to je njegova majka bila 21 pacijent(doktor prima samo 20pacijenta po dolasku) ,a svi prekobrojni moraju platiti navedeni iznos da bi bilipregledani.To smo istakli kao veliki problem ,obzirom da je ugovorom DZ Olovodobio sredstva i za uslugePFD-a,moraju se strogo pridravati vaee Odluke oneposrednom ueu osiguranih lica u trokovima koritenja zdravstvenezatite.Kasnije smo konstatirali nakon izvrenog uvida u ugovore angairanihljekara da svi sadre klauzulu ogranienje broja pacijenata po jednom dolasku .U DZ Olovo se sljedee usluge obavljaju strogo na komercijalnoj osnovi(svi

  plaaju):-UZV srca uz pregled kardiologa 42 KM-UZV mekih tkiva 30 KM-UZV limfnih vorova 30 KM-UZV skrotuma 20 KM-UZV kukova 35 KM-mamografija je besplatna samo za lanice udruenja ena lijeenih od rakadojke dok ostale pacijentice plaaju 35 KM,menadment DZ Olovo je upozorenda se i za navedenu uslugu mora primjeniti Odluka o neposrednom ueu toznai oni koji su osloboeni ne plaaju nita ,a oni koji nisu osloboeni plaajuuee od 10 KM.

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  33/56

  33

  Dom zdravlja Vare

  Kontrola obavljena30.03.2011 godine u 11 sati i 30 minuta.

  *Primarna zdravstvena zatitase obavlja preko est timova porodine medicine, etiri tima su u centralnomobjektu. Dva tima u Vare Majdanu.Pored porodine medicine primarnazdravstvena zatita se obavlja i preko 12 podrunih terenskih ambulanti.U centralnom objektu registrovano je 2900 pacijenata na dva tima porodinemedicine, a inae do sada je raegistrovano 9000 osiguranika po timovima.Pacijenti se naruuju telefonom i preko knjige narudbi.Problem liste se urednovode za sve pacijente sa povienim krvnimpritiskom i eernim oboljenjem.Kune posjete se redovno obavljaju na poziv pacijenta. Patronana djelatnoist sesvakim radnim danom obavlja. Dnevno po timu porodine medicine se pregleda

  do 50 pacijenata.Obzirom da DZ Vare nema vie uposlenog neuropsihijatra sklopljen je ugovorsa doktorom iz Breze koji dolazi dva puta nedeljno.Pneumoftizioloka zatita seobavlja na nain da jednom sedmino(etvrtkom)dolazi specijalistapneumoftiziolog DZ Visoko ,a angaman ljekara plaa DZ Vare iz ugovoromdodjeljenih sredstava.Pisanje lijekova sa Liste se kontrolie, tako to se svakih 15 dana pravi izvjetajo potronji lijekova po ljekarima, i na osnovu tog materijala se organizuju redovnistruni sastanci.Analizom potronje lijekova za prva tri mjeseca smo konstatiralida se DZ Vare uklapa u planirani iznos za lijekove sa Liste.

  Se obavlja preko dva stomatoloka tima,ljekari u timovima su specijalistipedodoncije i ortodoncije .Problem sa pedodontom jeste to doktorica ispunjavauslove za penziju do kraja ove kalendarske godine.Trenutno se angaira jedanstomatolog(ugovor o djelu) koji dolazi svaki radni dan pola radnog vremena.Kada

  je u pitanju ugovorena stomatoloka zatita striktno se primjenjuje Odluka oneposrednom ueu(djeca i redovni studenti do navrenih 26 godina ne plaajunita za ugovorene stomatoloke usluge .Posjedujemo cijene komercijalnihusluga koje nam je dostavio DZ Vare.

  *Zubozdravstvena zatita

  se realizira na nain da svi lijekovi sa Listae idu na teret sredstava Domazdravlja, pacijenti nita ne kupuju od lijekova koji su na Listi.

  *Ampularna lista lijekova

  Laboratorijska dijagnostika

  -HDL 10 KM

  sve usluge primarnog nivoa iz Naredbe Ministrazdravstva se obavljaju u Domu zdravlja, na nain striktnog potivanja vaeeOdluke o neposrednom ueu osiguranih lica u trokovima koritenjazdravstvene zatiate, penzioneri ne plaaju ni jednu od ugovorenih laboratorijskihusluga.Pored toga laboratorij radi i komercijalne usluge(plaaju svi) i to:

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  34/56

  34

  -kreatinin 4 KM-transaminaze sve po 11 KM .

  *Konsultativno-specijalistika zdravstvena zatita

  - Opa interna specijalista iz DZ Visoko dolazi jedanput nedeljno, ograniava sebroj pacijenata na 20.

  - Opa hirurgija jednom sedmino dolazi specijalista iz Visokog.-ORL, Dermatovenerologija i pedijatrija dolaze specijalisti iz Zenice jedanput

  nedeljno. Ugovorena specijalistika djelatnose se obavlja bez ikakvih problema.

  *Lijeenje van Kantona

  Slanje pacijenta na lijeenje ili potrebnu dijagnostiku u KB Zenica se obavlja na

  organizirani nain, dva puta sedmino kombi Doma zdravlja vozi pacijente.

  , pacijenti se upuuju komisijski, naime utorkom ietvrdtkom zasjeda ljekarska komisija od tri doktora sve osluke se daju uz

  jednoglasnu saglasnost..

  *Po komercijalnom programu se rade odreene laboratorijske pretrage(navedeneu prethodnom dijelu izvjetaja),primjenjuje se Federalni vaei tarifnik. Plaanjese vri preko blok priznanica, na nain da ljekar napie koje nalaze trae,pacijent ide na blagajnu izvri plaanje i dobija potvrdu o plaenoj usluzi saimenom i prezimenom pacijenta i iznosom uplaenog novca kao i tanimnazivima usluga.U prostorijama doma zdravlja Vare(prostor pod zakupom) radi ginekolog(uposlenik DZ Vare)koji koristi vlastiti ultrazvuni aparat i svim pacijenticama nakomercijalnoj osnovi (usluga nije ugovorena sa Zavodom) naplauje UZVginekoloki 40 KM i UZV dojki 40 KM,UZV abdomena svih organa 40 KM.Obzirom da je UZV abdomena ugovorna usluga DZ Vare smatramo pogrenim

  plaanje navedene usluge ,jer za istu se mora primjenjivati vaea Odluka.

  Zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti

  Kontrola obavljena dana 28.03.2011 godine u 9 sati i 30 minuta. Zavod jeorganiziran i funkcionie preko svojih slubi: Odjeljenje za prevenciju ovisnosti,slubi za ambulantni i stacionarni tretman, odjeljenja za rehabilitaciju iresocijalizaciju ovisnika narkomanije, odjeljenja za stacionarni tretman (detoks).

  Radno vrijeme Zavoda: ambulantni rad od 7 15 sati, utorkom i etvrtkomradi savjetovalite do 17 sati, subotom i nedjeljom su organizirane deure.

  Stacionar-detoks radi 24 sata, ljekari su na pripravnosti, a deurajumedicinski tehniari.

  Organizirana je dnevna podjela terapije na terenu u svim domovimazdravlja osim: Olovo, Usora i epe.

  Mjeseno dva puta ljekari i psiholozi sa tehniarima (medicinske ekipe)obavljaju teren, (inae terapiju metadonsku u domovima zdravlja daju tehniari

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  35/56

  35

  obueni od strane Zavoda). Zavod plaa podjelu terapije. Na terenu poredljekarskog i psihilokog pregleda tehniari vre testiranje na psihoaktivnesupstancije. Nabavka potrebnih testova se vri iz sredstava Zavoda za borbuprotiv bolesti ovisnosti (30.000,00 KM na godinjem nivou). Dnevno 30pacijenata se testira na psihoakt. supstance, psihijatri dnevno u prosjeku

  pregledaju (interveniu) 20 25 pacijenata. U Zavodu se obavlja psihoterapijagrupna i individualna. Nema plaanja participacije sve se obavlja potpunobesplatno. Imaju dobru saradnju sa SBK do sada lijeili tri njihova pacijenta pokomercijalnoj osnovi.

  Nabavka metadona je organizirana i obavlja se preko Global fonda.Zavodje poeo primjenjivati terapiju Suboxone-om lijekom koji je stavljen na novu listulijekova ije propisivanje i izdavanje ide na teret sredstava obaveznogzdravstvenog osiguranja.Sve usluge koje za osiguranike Zeniko-dobojskogkantona prua Zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti su besplatne.Trenutno je registrirano 578 ovisnika(526 mukaraca i 52 ene) po opinama

  broj registriranih ovisnika izgleda ovako:

  Zenica-382Visoko-39Kakanj-18Breza-18Zavidovii 6Maglaj -16Doboj Jug 12Teanj -54ostala mjesta kantona 33.U zavodu za borbu protiv bolesti ovisnosti nema liste ekanja,metadon je osnovnisupstitucioni lijek(kao to je navedeno u prethodnom tekstu 2010 godine jeukljuena i terapija Suboxon-om, na kantonu je trenutno 7 pacijenta na terapijinavedenim lijekom).U sklopu rada Zavoda se vri i detoks terapija ,sluba posjeduje 6 kreveta.Dosada je 64 pacijenta prolo detoks tretman.Najvei broj svih registriranih ovisnika(89,24 %) je bilo heroin ovisno.

  Dom zdravlja ZenicaKontrola obavljena dana14.04.2011 godine u 9 sati

  *se obavlja preko 10 ambulanti porodine medicine i 13 ambulanti ope medicine ,a ukupno 32 tima porodine medicine.

  primarna zdravstvena zatita

  Najvei problem predstavlja nedostatak ljekarskog kadra, niko od mladih doktoranije zainteresovan da ostane u Domu zdravlja niti su zainteresirani zaspecijalizaciju porodine medicine. Kontrola rada porodine medicine jeobavljena u dvije ambulante: Centar i Jalija.Pacijenti se iskljuivo naruuju preko telefona ili sveske narudbi. Problem listese vode svakom pacijentu koji ima povieni krvni pritisak, dijabetes mellitus ilineki drugi hronini zdravstveni problem.

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  36/56

  36

  U ambulanti Centar do sada je registrirano 9.576 osiguranika, trenutno jerad organiziran na sljedei nain: tri su stalno uposlena ljekara, i svi registrirani

  pacijenti su rasporeeni na tri tima.Obzirom na veliki broj registriranih pacijenataljekari su optereeni i esto se stvaraju guve u ambulanti. Radno vrijemeambulante je organizirano na sljedei nain: 7-19,30 pon-pet. Subotom rade dva

  doktora 7 15 sati, nedjeljom radi jedan ljekar od 7 do 15 sati. Ovakav rasporedje iz razloga da se rastereti sluba hitne medicinske pomoi.Takoer je prebaena sva dvojna injekciona terapija u ambulantu Centar

  subotom i nedjeljom, radi rastereenja slube HMPi rad je organiziran dvokratnoi to od 7-15 sati ujutru i od 17 do 21 sat poslijepodne i navee.

  Ambulanta porodine medicine Jalija ima dva tima* PM. Broj registriranihpacijenata po timovima je: 2.234 i 2.218. Radno vrijeme ambulante je 7-19.30pon.-pet. Subotom jedan tim deura (radi) na Odmutu, a drugi radi u ambulantiPotok radna je samo jedna subota u mjesecu. Radi se po principima porodinemedicine.

  U ambulanti se srijedom i petkom uzima krv i urin pacijentima (dolaze laboranti)

  uzorci se nose u centralnu laboratoriju Doma zdravlja Zenica gdje budu uraeni idostavljeni nazad u ambulantu porodine medicine i nalazi se izdaju pacijentimasutradan u 11 sati.

  Kune posjete ljekari obavljaju prema potrebi i pozivu pacijenata. Inaeobje ambulante rade po principima porodine medicine.

  Uvedena je kompjuterska kontrola pisanja ljekova sa Liste po svakomljekaru, trenutno se biljei (po prvi put) smanjenje potronje lijekova sa Liste.Napisan je pravilnik pisanaj lijekova u kojem su navedena ogranienja brojaoriginalnih pakovanja pojedinih lijekova koje ljekari mogu mjesenopropisati.Uputstvo o primjeni liste lijekova je napisano u skladu sa pozitivnim

  propisima ,ali ne smije sadravati ogranienje pisanja originalnih pakovanjalijeka o emu je upozoren menadment DZ Zenica.

  Striktno se primjenjuje vaea Odluka o ueu osiguranih lica utrokovima koritenja zdravstvene zatite, penzioneri i druge kategorije koje suosloboene plaanja uea ne plaaju ni jednu uslugu u ambulantama

  porodine medicine.* Zubozdravstvena zatita

  .

  Prema ugovornim obavezama djeci i redovnim studentima se ne naplauju.zubozdravstvene usluge. Dnevno uslugu dobije preko 100 pacijenata, radi 10timova svaki radni dan plus jedan tim u Nemili. Posao se obavlja i subotom inedjeljom preko organiziranih deura koje traju od 7 ujutro do 7 navee.

  Istaknuto je da se primaju svi pacijenti (djeijeg i studentskog uzrasta) koji suupueni iz privatnih stomatolokih ordinacija, dobijaju uslugu i ista se nenaplauje .RTG zuba odrasli plaaju sve vrste snimaka:-mali snimak 5 KM-analogni 15 KM

 • 7/26/2019 Zdravstvena Zastita zdk

  37/56

  37

  -digitalni 15 KM ,djeca do 26 godina ne plaaju navedene usluge ,izuzetak sudjeca upuena iz privatnih ordinacija kojima se naplauje usluga.

  _______________________________________________________________*PM-porodina medicina

  Ortodonti primaju djecu sa uputnicama iz privatnih zubnih ordinacijapregledaju i obrade djece bez plaanja usluga. (Najvie se privatnih uputnica zaortodonta alje iz epa).Kod ortodonta se na ugradnju aparatia eka i dogodinu dana.U svakoj zubnoj ordinaciji Doma zdravlja Zenica se nalazi cjenovnik usluga koje

  se naplauju(cjenovnik je sainjen 2008 godine ).

  * RTG dijagnostika

  .

  Problematika je zbog nedostatka kadra. Tri rentgen tehniara obavljaju snimanje,zbog toga na rtg kime se eka vie mjeseci (2-3). Dnevno se obavi 70 80ekspozicija. Obavi se u PFD-u i 5 skopija plua. Utorkom i petkom radiologoitava snimke. U RTG-u se ne radi nita sa kontrastom, niti se radi snimanjedjece do tri godine ivota. Inae se participacija naplauje striktno po vaeojOdluci o nepo