Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  1/60

  Organizacija rada uOrganizacija rada uizvanrednimizvanrednim

  situacijama(kriznimsituacijama(kriznimstanjima)stanjima)Danijela LakoeljacDanijela Lakoeljac

  Medicinski fakultet u RijeciMedicinski fakultet u Rijeci

  Katedra za socijalnu medicinu iKatedra za socijalnu medicinu iepidemiologijuepidemiologiju

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  2/60

  KRI! " #$R%#KRI! " #$R%#

  KRI!KRI!"speci&'na psioloka reakcija"speci&'na psioloka reakcijana situaciju u kojoj je dolo dona situaciju u kojoj je dolo do

  promjene materijalne ili sociokulturnepromjene materijalne ili sociokulturnerealnosti pojedinca ili promjene njegarealnosti pojedinca ili promjene njegasamog to mo*e naruiti individualnusamog to mo*e naruiti individualnu

  ravnote*uravnote*u #$R%##$R%#"slo*ena psioloka i &zioloka"slo*ena psioloka i &zioloka

  reakcija organizma na stresorreakcija organizma na stresor

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  3/60

  Krizna situacija kod pojedincaKrizna situacija kod pojedincanaruava individualnu ravnote*unaruava individualnu ravnote*u

  mijenja odnos pojedinca premamijenja odnos pojedinca premaokolini i prema samom se+iokolini i prema samom se+i

  Krizna situacija nema zna'ajkeKrizna situacija nema zna'ajke

  +olesnog ,patolokog+olesnog ,patolokog

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  4/60

  na'ajke krizena'ajke krize

  -romjena aspekta okolinske realnosti-romjena aspekta okolinske realnostipojedincapojedinca

  -romjena nastupa naglo-romjena nastupa naglo -romjena je neo'ekivana-romjena je neo'ekivana -romjena zna'i gu+itak odnosa u-romjena zna'i gu+itak odnosa u

  kojima je pojedinac ranije *iviokojima je pojedinac ranije *ivio #tra je osnovni sadr*aj#tra je osnovni sadr*aj

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  5/60

  #tra u kriznim situacijama#tra u kriznim situacijama

  !larm koji ukazuje da se neto!larm koji ukazuje da se netoporemetiloporemetilo

  Izgu+ljeni orijentirIzgu+ljeni orijentir Osje.aj ugro*enosti i +espomo.nostiOsje.aj ugro*enosti i +espomo.nosti Osje.aj neizvjesnostiOsje.aj neizvjesnosti /u+itak tla pod nogama/u+itak tla pod nogama

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  6/60

  -oslovna kriza-oslovna kriza

  KRI! je stanje poslovnog sustavaKRI! je stanje poslovnog sustavakojem je oz+iljno ugro*enakojem je oz+iljno ugro*ena

  egzistencijaegzistencija

  #vaka kriza se mo*e tretirati kao#vaka kriza se mo*e tretirati kao

  indikator zakanjeli promjenaindikator zakanjeli promjena

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  7/60

  #imptomi poslovne krize#imptomi poslovne krize

  Dezorganizacija nee&kasnost +avljenjeDezorganizacija nee&kasnost +avljenjene+itnim stvarima preklapanje du*nostine+itnim stvarima preklapanje du*nosti

  ovlatenjaodgovornostiovlatenjaodgovornosti 0esta+ilnost cijena0esta+ilnost cijena -roputene prilike na tr*itu-roputene prilike na tr*itu Loa radna klimaLoa radna klima #la+a motivacija#la+a motivacija 11Menagment nije nita drugo negoMenagment nije nita drugo nego

  motiviranje drugi2Lee Iacoccemotiviranje drugi2Lee Iacocce

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  8/60

  -revladavanje krize-revladavanje krize

  $ri faze3$ri faze3 45intenzivni program45intenzivni program

  65restrukturiranje65restrukturiranje

  75strateko novopozicioniranje75strateko novopozicioniranje

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  9/60

  8to je kriza98to je kriza9

  #igurnosna zdravstvena ili okolina#igurnosna zdravstvena ili okolinakriza je neplanirani doga:aj kojikriza je neplanirani doga:aj koji

  izaziva stvarnu opa*enu ili mogu.uizaziva stvarnu opa*enu ili mogu.uprijetnju sigurnosti zdravlju iliprijetnju sigurnosti zdravlju iliokoliu ili izaziva prijetnjuokoliu ili izaziva prijetnju

  vjerodostojnosti i ugledu odre:enojvjerodostojnosti i ugledu odre:enojinstitucijiinstituciji

  ( ;ovello 4

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  10/60

  Kriznasituacija

  Provjera

  situacije

  Proslijediti

  obavijest

  Procjena

  stanja(aktivacija

  kriznog

  plana)

  Organizacija

  aktivnosti Priprema informacijai odobrenja

  Putanje informacije

  medijima, javnosti,

  partnerima (kanali)

  Povratna informacija

  (feedback) i evaluacija

  krize

  Provesti edukaciju

  javnosti

  Praenje dogaaja

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  11/60

  -rikupite osnovne informacije (tko9 to9-rikupite osnovne informacije (tko9 to9kada9 gdje9 i zato9)kada9 gdje9 i zato9)

  Kriza poput neuo+i'ajnog iz+ijanja +olestiKriza poput neuo+i'ajnog iz+ijanja +olestii +ioterorizmai +ioterorizma

  Dovedite u krizni centar 'elne ljude iDovedite u krizni centar 'elne ljude ivisoke du*nosnikevisoke du*nosnike O+avijestite oso+lje svog uredaO+avijestite oso+lje svog ureda Komunicirajte sa svojim oso+ljem (e"mail)Komunicirajte sa svojim oso+ljem (e"mail)

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  12/60

  Karakteristike komunikacije uKarakteristike komunikacije ukriznoj situacijikriznoj situaciji

  neto'nostneto'nost kontradiktornostkontradiktornost nepotpune informacije (naro'ito u po'etnojnepotpune informacije (naro'ito u po'etnoj

  fazi)fazi) konstantna promjena informacijakonstantna promjena informacija

  slom uo+i'ajeni komunikacijski kanalaslom uo+i'ajeni komunikacijski kanala konfuznostkonfuznost

  (;ovello 4

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  13/60

  #edam smrtni grijea#edam smrtni grijeakomunikacije u kriznoj situacijikomunikacije u kriznoj situaciji

  0epripremljenost3 >$o se nije moglo nama0epripremljenost3 >$o se nije moglo namadogoditi? sindromdogoditi? sindrom

  Odsutnost3 ne +iti odma na mjestu doga:ajaOdsutnost3 ne +iti odma na mjestu doga:aja Ignoriranje3 0e razumjeti potre+e ciljni skupinaIgnoriranje3 0e razumjeti potre+e ciljni skupina $iina3 0e komunicirati$iina3 0e komunicirati @daljenost3 >za+iti glavu u pijesak?@daljenost3 >za+iti glavu u pijesak? Izmiljanje3 sve osim istineIzmiljanje3 sve osim istine -odcjenjivanje3 ne +iti svjestan standarda koji-odcjenjivanje3 ne +iti svjestan standarda kojise od Aas o'ekujuse od Aas o'ekuju

  (;larke B ;ompanC 4

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  14/60

  Pritisak

  Rano razdoblje krize

  Razdobljepoveanog rizika

  ogunost utjecaja !emogunost utjecaja

  Objava u

  medijima

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  15/60

  Osnovna pitanja javnostiOsnovna pitanja javnosti

  8to se dogodilo9 Koji utjecaj ima98to se dogodilo9 Koji utjecaj ima98to se poduzima98to se poduzima9

  esmo li moja o+itelj i ja sigurni9 8toesmo li moja o+itelj i ja sigurni9 8to.e na nas utjecati9 8to mogu u'initi.e na nas utjecati9 8to mogu u'initida +i zatitio svoju o+itelj i se+e9da +i zatitio svoju o+itelj i se+e9

  $ko je uzrokovao ovaj pro+lem9 Mo*e$ko je uzrokovao ovaj pro+lem9 Mo*eli ga se popraviti9 Kako se pru*ali ga se popraviti9 Kako se pru*apomo. ozlije:enima,o+oljelima9pomo. ozlije:enima,o+oljelima9

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  16/60

  Osnovna pitanja javnostiOsnovna pitanja javnosti

  $ko je nadle*an za to9 Da li je doga:aj$ko je nadle*an za to9 Da li je doga:ajo+uzdan9 ato se to dogodilo9o+uzdan9 ato se to dogodilo9

  ato nije sprije'eno ovo to seato nije sprije'eno ovo to sedogodilo9 8to se jo 1loeg2 mo*edogodilo9 8to se jo 1loeg2 mo*edesiti9desiti9

  Kada su se pojavila prva saznanja oKada su se pojavila prva saznanja oovom doga:aju9ovom doga:aju9 Koje nam1loe2 stvari ne govorite9Koje nam1loe2 stvari ne govorite9

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  17/60

  Krizna komunikacijaKrizna komunikacija

  Interaktivni proces razmjeneInteraktivni proces razmjeneinformacija i miljenja me:uinformacija i miljenja me:u

  pojedincima skupinama i ustanovamaEpojedincima skupinama i ustanovamaE'esto uklju'uje viestruke poruke o'esto uklju'uje viestruke poruke onaravi rizika ili iskazivanju +rigenaravi rizika ili iskazivanju +rigemiljenja ili reakcija na krizne poruke ilimiljenja ili reakcija na krizne poruke ilizakonske i institucionalne mjere zazakonske i institucionalne mjere zarjeavanje krize5rjeavanje krize5

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  18/60

  /lavno pravilo kriznog/lavno pravilo kriznog

  komuniciranjakomuniciranja 0% FI0I$I 8$%$@G0% FI0I$I 8$%$@G -rije +ilo kakve javne izjave va*no je-rije +ilo kakve javne izjave va*no je

  utvrditi to .emo priop.iti javnostiutvrditi to .emo priop.iti javnosti Ocijeniti okru*enje u kojemOcijeniti okru*enje u kojem

  priop.avamo informacijepriop.avamo informacije Ocijeniti stav javnosti prema doga:ajuOcijeniti stav javnosti prema doga:aju

  i tome prilagoditi svoju izjavui tome prilagoditi svoju izjavu

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  19/60

  0e govoriti ako nismo spremni0e govoriti ako nismo spremni a vrijeme krize nikad ne upotrije+itia vrijeme krize nikad ne upotrije+iti

  izrazizraz 11 H% KOM%0$!R! 2H% KOM%0$!R! 2$aj izraz sugerira pomanjkanje iskrenosti$aj izraz sugerira pomanjkanje iskrenosti

  prenosi osje.aj tajnovitosti kao da netoprenosi osje.aj tajnovitosti kao da neto

  ne.emo ili ne smijemo re.ine.emo ili ne smijemo re.i$ime se u javnosti pojavljuje osje.aj$ime se u javnosti pojavljuje osje.aj

  skepti'nosti i nepovjerenjaskepti'nosti i nepovjerenja

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  20/60

  ednad*+a javne akcije iednad*+a javne akcije i

  reakcijereakcije Kriza poja'ane emocije javnosti Kriza poja'ane emocije javnosti

  ograni'en pristup 'injenicama ograni'en pristup 'injenicama

  glasinegovorkanja glasinegovorkanja pekulacijepretpostavke pekulacijepretpostavke

  izvla'enje krivi zaklju'akaizvla'enje krivi zaklju'aka

  JJ 0%#$!HIL0O I0ORM!;I#KO OKR@%0%0%#$!HIL0O I0ORM!;I#KO OKR@%0%

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  21/60

  Osnove do+re komunikacijeOsnove do+re komunikacije

  $o'no de&nirati komunikacijske$o'no de&nirati komunikacijskeciljeveciljeve

  Odrediti klju'ne poruke koje podupiruOdrediti klju'ne poruke koje podupirute ciljevete ciljeve

  ;iljeve i poruke tre+a de&nirati prije;iljeve i poruke tre+a de&nirati prije

  +ilo koje javne izjave+ilo koje javne izjave

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  22/60

  ;iljevi i poruke tre+aju +iti;iljevi i poruke tre+aju +itijednostavni izravni i realnijednostavni izravni i realni

  Informacije tre+a prenijeti kratkoInformacije tre+a prenijeti kratkojasno i efektnojasno i efektno

  !ko je rizik mali to tre+a jasno re.i!ko je rizik mali to tre+a jasno re.i

  navesti poruke koje u+la*avajunavesti poruke koje u+la*avajuza+rinutost javnosti te preporukeza+rinutost javnosti te preporukena'ina reagiranjana'ina reagiranja

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  23/60

  -oruke kojima u+la*avamo-oruke kojima u+la*avamo

  za+rinutost javnostiza+rinutost javnosti Rizik je maliRizik je mali Holest se mo*e lije'itiHolest se mo*e lije'iti 0e do+iva se lako0e do+iva se lako #imptomi se lako prepoznaju#imptomi se lako prepoznaju

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  24/60

  -reporuke na'ina reagiranja-reporuke na'ina reagiranja

  -oduzmite sve mjere opreza-oduzmite sve mjere opreza @ slu'aju sumnje na kontakt s@ slu'aju sumnje na kontakt s

  uzro'nicima o+ratite se lije'nikuuzro'nicima o+ratite se lije'niku !ko se jave simptomi o+ratite se!ko se jave simptomi o+ratite se

  lije'nikulije'niku @o'ite i upozorite na eventualne@o'ite i upozorite na eventualne

  simptome kod drugisimptome kod drugi

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  25/60

  -ru*anje to'ne i +rze-ru*anje to'ne i +rze

  informacijeinformacije uspostavljanje redoviti kontakata suspostavljanje redoviti kontakata s

  medijima ( u vrijeme koje njimamedijima ( u vrijeme koje njima

  odgovara radi krajnji rokova zaodgovara radi krajnji rokova zapredaju materijala u redakcije)predaju materijala u redakcije)

  !ko je informacija pri+li*na procjena!ko je informacija pri+li*na procjena

  naglasiti da je to preliminarnanaglasiti da je to preliminarnainformacija koja .e se mo*da mjenjatiinformacija koja .e se mo*da mjenjati

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  26/60

  #tatisti'ke podatke i klju'ne#tatisti'ke podatke i klju'neinformacije medijima uvijekinformacije medijima uvijek

  dostavljajte u pisanom o+likudostavljajte u pisanom o+liku @vijek do+ro znati kako je neka@vijek do+ro znati kako je neka

  informacija prikupljena i kako suinformacija prikupljena i kako su

  izvedeni zaklju'ciizvedeni zaklju'ci

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  27/60

  @ komunikaciji koristiti jasne termine@ komunikaciji koristiti jasne terminenene

  previe stru'ne izraze koji nisuprevie stru'ne izraze koji nisusvakome poznatisvakome poznati Oprezno odgovoriti na pitanje 1Koliko9Oprezno odgovoriti na pitanje 1Koliko9

  Kako veliko ili malo9 Koliko 'esto iliKako veliko ili malo9 Koliko 'esto ili

  rijetko92rijetko92 0apraviti mentalnu sliku ti mjera0apraviti mentalnu sliku ti mjera

  nekim primjeromnekim primjerom

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  28/60

  0eizvjesnost0eizvjesnost

  atjev javnosti zaatjev javnosti za pouzdanom ipouzdanom ismislenomsmislenominformacijom oinformacijom o

  opasnostima i rizicimaopasnostima i rizicima::

  -riznanje-riznanjei o+janjenjei o+janjenjeneizvjesnostineizvjesnosti

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  29/60

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  30/60

  avna percepcija rizikaavna percepcija rizika

  -ercepcija rizika za stru'ne oso+e se-ercepcija rizika za stru'ne oso+e serazlikuje od percepcije rizika javnostirazlikuje od percepcije rizika javnosti

  Aa*na je edukacija javnosti o raziniAa*na je edukacija javnosti o razinirizika i alternativnim rizicimarizika i alternativnim rizicima

  avnost vie voli *ivjeti +ezavnost vie voli *ivjeti +ez

  zdravstveni i ekoloki pro+lema tezdravstveni i ekoloki pro+lema tete*e priva.a rizikete*e priva.a rizike

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  31/60

  -ravila za izgradnju povjerenja-ravila za izgradnju povjerenja

  i vjerodostojnostii vjerodostojnosti 45-rivatiti javnost kao partnera s kojim45-rivatiti javnost kao partnera s kojim

  radimo i kojegradimo i kojeg

  informiramorazo+li'avamoinformiramorazo+li'avamodezinformacije u+la*ujemo stra idezinformacije u+la*ujemo stra iza+rinutostza+rinutost

  65-rivatiti za+rinutost i +ojazan javnosti65-rivatiti za+rinutost i +ojazan javnosti

  ne preuveli'avati ni insistirati nane preuveli'avati ni insistirati natragediji ali suosje.ati s javno.u i pru*ititragediji ali suosje.ati s javno.u i pru*itiodgovores uva*avanjem ljudskostiodgovores uva*avanjem ljudskosti

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  32/60

  75Hiti iskren i otvoren5 0e zavaravati75Hiti iskren i otvoren5 0e zavaravatijavnost la*ima zatajenjem informacija5javnost la*ima zatajenjem informacija5

  Izgu+ljeno povjerenje javnosti je gotovoIzgu+ljeno povjerenje javnosti je gotovonemogu.e povratiti5nemogu.e povratiti5 5#ura:ivati s drugim vjerodostojnim5#ura:ivati s drugim vjerodostojnim

  izvorima te s njima uskla:ivatiizvorima te s njima uskla:ivati

  informacije5 #uko+i i neslaganja izme:uinformacije5 #uko+i i neslaganja izme:uorganizacija stvaraju z+rku i nepovjerenje5organizacija stvaraju z+rku i nepovjerenje5

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  33/60

  =5#ura:ivati s medijima5=5#ura:ivati s medijima5 @loga medija je informiranje javnosti@loga medija je informiranje javnosti

  s naom pomo.i ili +ez nje5s naom pomo.i ili +ez nje5 Osigurati se pri tome da informacijeOsigurati se pri tome da informacije

  koje oni prenose javnosti +udu 'im jekoje oni prenose javnosti +udu 'im je

  mogu.e preciznije i korisnije5mogu.e preciznije i korisnije5

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  34/60

  Aie glasnogovornikaAie glasnogovornika

  Krizna stanja imaju vie aspekata iKrizna stanja imaju vie aspekata ipoti'u raznovrsna pitanjapoti'u raznovrsna pitanja

  0aj+olje je uklju'iti stru'njake razni0aj+olje je uklju'iti stru'njake raznipro&la u komunikaciji s javno.u kakopro&la u komunikaciji s javno.u kako+i informacije i o+janjenja +ila to+i informacije i o+janjenja +ila topotpunijapotpunija

  !li je +itno da svi glasnogovornici!li je +itno da svi glasnogovorniciusklade ciljeve i poruke kako +i seusklade ciljeve i poruke kako +i seiz+jegle proturje'ne informacijeiz+jegle proturje'ne informacije

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  35/60

  Mogu.e zamkeMogu.e zamke

  Reagirajte na pro+leme a ne na ljudeReagirajte na pro+leme a ne na ljude 0e odgovarati na napad napadom0e odgovarati na napad napadom Ostati miran uljudan zauzeti &zi'kiOstati miran uljudan zauzeti &zi'ki

  neutralan stavneutralan stav @smjeriti se na koristi a ne trokove@smjeriti se na koristi a ne trokove

  postupakapostupaka

  Od+acivati negativne insinuacijeOd+acivati negativne insinuacije Koristiti pozitivne i neutralne izrazeKoristiti pozitivne i neutralne izraze

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  36/60

  #matrajmo da sve to ka*emo i#matrajmo da sve to ka*emo iu'inimo je dio slu*+enog iskazau'inimo je dio slu*+enog iskaza

  @vijek govoriti u u ime organizacije@vijek govoriti u u ime organizacijekoristiti imenicukoristiti imenicu mi mi

  0ikad ne iskazati neslaganje s0ikad ne iskazati neslaganje s

  organizacijom koju predstavljemoorganizacijom koju predstavljemo O+e.ati samo ono to mo*emo ispunitiO+e.ati samo ono to mo*emo ispuniti

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  37/60

  0e pouzdati se samo u izgovorenu rije'0e pouzdati se samo u izgovorenu rije've. koristiti razna vizualna pomagala ive. koristiti razna vizualna pomagala i

  materijale za naglaavanje klju'ni to'akamaterijale za naglaavanje klju'ni to'aka Dr*ati se 'injenica o onom to je u'injenoDr*ati se 'injenica o onom to je u'injenoto se 'ini i to .e se 'initito se 'ini i to .e se 'initi

  #tatisti'ke podatke koristiti samo radi#tatisti'ke podatke koristiti samo radiilustracije naglaavanje trendova uspjeailustracije naglaavanje trendova uspjea

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  38/60

  Ispravljanje pogreaka iIspravljanje pogreaka i

  kontrola glasinakontrola glasina !ko se pojave neke dezinformacije!ko se pojave neke dezinformacije

  +rzo reagirati i ispraviti+rzo reagirati i ispraviti

  -retjerana reakcija na pogrekuJkrivu-retjerana reakcija na pogrekuJkrivuinformaciju samo .e privu.i pozornostinformaciju samo .e privu.i pozornostna pro+lem i pove.ati pogrekuna pro+lem i pove.ati pogreku

  -resla+a reakcija na pogrekuJkrivu-resla+a reakcija na pogrekuJkrivuinformaciju samo .e omogu.itiinformaciju samo .e omogu.itipove.anje pogrekepove.anje pogreke

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  39/60

  Oso+ni stiloviOso+ni stilovi

  Individualni stilovi i talenti utje'u naIndividualni stilovi i talenti utje'u nauspjenost komunikacijeuspjenost komunikacije

  Do+ra priprema i uvje*+anost po+oljavaDo+ra priprema i uvje*+anost po+oljavasva'ije umije.esva'ije umije.e -rezentacija tre+a +iti svakome-rezentacija tre+a +iti svakome

  razumljivarazumljiva$re+a navesti +itne i osnovne podatke$re+a navesti +itne i osnovne podatke Iz+jegavati +ilo koji vid samosvjesnostiIz+jegavati +ilo koji vid samosvjesnosti

  samoisticanjasamoisticanja

  # j i d +# j ti d +

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  40/60

  #avjeti za do+rog#avjeti za do+rogkomunikatorakomunikatora

  45Kao prvo ne 'inite tetu5 Aae rije'i45Kao prvo ne 'inite tetu5 Aae rije'iimaju u'inak"vodite ra'una da toimaju u'inak"vodite ra'una da to

  +ude pravi u'inak+ude pravi u'inak 650e +r+ljajte5 najte to'no to tre+a650e +r+ljajte5 najte to'no to tre+a

  i to *elite re.i5i to *elite re.i5

  75!ko ne znate o 'emu govorite75!ko ne znate o 'emu govoriteprestanite govoriti5prestanite govoriti5

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  41/60

  5@sredoto'ite se na informiranje ljudi a5@sredoto'ite se na informiranje ljudi ane na njiovo impresioniranje5Koristitene na njiovo impresioniranje5Koristite

  svakodnevni jezik5svakodnevni jezik5 =50ikad ne recite nita to ne +iste tjeli=50ikad ne recite nita to ne +iste tjeli

  sutradan vidjeti na naslovnici novinasutradan vidjeti na naslovnici novina N50ikada ne la*ite5 0e.e vam pomo.i5N50ikada ne la*ite5 0e.e vam pomo.i5 50e o+e.avajte to ne mo*eteodr*ati550e o+e.avajte to ne mo*eteodr*ati5

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  42/60

  P50e govorite 1+ez komentara25P50e govorite 1+ez komentara25Izgledat .e kao da neto skrivate5Izgledat .e kao da neto skrivate5

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  43/60

  MedijiMediji

  Mediji su sredstvo za komunikaciju sMediji su sredstvo za komunikaciju sjavno.ujavno.u

  Aa*na je suradnja i razumijevanje sAa*na je suradnja i razumijevanje smedijima to je klju'no za uspjemedijima to je klju'no za uspjekomunikacijekomunikacije

  0ovinari ne doputaju da im netko0ovinari ne doputaju da im netkodrugi de&nira vijestdrugi de&nira vijest

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  44/60

  0ovinari *ele AI%#$30ovinari *ele AI%#$3

  Odgovor na klju'na pitana3Odgovor na klju'na pitana3

  $KO9 K!D!9$KO9 K!D!9/D%9 8$O9/D%9 8$O9

  K!KO9 !8$O9K!KO9 !8$O9

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  45/60

  Osnovna pravila u odnosima sOsnovna pravila u odnosima s

  novinarimanovinarima

  0ikad ne lagati novinarima niti i0ikad ne lagati novinarima niti inavoditi na krive informacijenavoditi na krive informacije

  0e sva:ati se snovinarima0e sva:ati se snovinarima #asluati pitanje i razmisliti o odgovoru#asluati pitanje i razmisliti o odgovoru 0e izra*avati oso+no miljenje ve.0e izra*avati oso+no miljenje ve.

  slu*+eni stavslu*+eni stav 0e praviti se va*an razgovarati o0e praviti se va*an razgovarati oonom to znamo a ne to mislimoonom to znamo a ne to mislimo

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  46/60

  -ostupci u kriznoj-ostupci u kriznoj

  komunikacijikomunikaciji 45-rije iz+ijanja krize45-rije iz+ijanja krize

  65a vrijeme krize65a vrijeme krize

  75-oslije krize75-oslije krize

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  47/60

  -rije iz+ijanja krize-rije iz+ijanja krize

  Odr*avajte iskren i vjerodostojanOdr*avajte iskren i vjerodostojanodnos s novinarimaodnos s novinarima

  Imenujte nekoga tko .e +iti zadu*enImenujte nekoga tko .e +iti zadu*enza koordinaciju u vrijeme krizeza koordinaciju u vrijeme krize(prikupljanje podataka o mogu.im(prikupljanje podataka o mogu.im

  pitanjima i trendovima strategijapitanjima i trendovima strategijakomunikacije)komunikacije)

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  48/60

  -rije iz+ijanja krize-rije iz+ijanja krize

  Odredite 'lanove tima za upravljanjeOdredite 'lanove tima za upravljanjekrizomkrizom

  De&nirajte uloge mjere mogu.eDe&nirajte uloge mjere mogu.escenarije doga:ajascenarije doga:aja

  @AI%K dostupni +rojevi telefona (u@AI%K dostupni +rojevi telefona (u

  uredu i kod ku.e) mo+itelauredu i kod ku.e) mo+itela*ivotopisi*ivotopisi

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  49/60

  0apraviti i odr*avati popise0apraviti i odr*avati popise

  -rimarni kontakti"stru'njaci za-rimarni kontakti"stru'njaci zaklju'ne slu*+e i pro+lemska podru'jaklju'ne slu*+e i pro+lemska podru'ja

  #ekundarni kontakti"stru'njaci za#ekundarni kontakti"stru'njaci zaklju'ne slu*+e i pro+lemska podru'jaklju'ne slu*+e i pro+lemska podru'ja

  -opis medija"popis tiskani-opis medija"popis tiskani

  medijaradija i televizije elektronskimedijaradija i televizije elektronskimedijamedija

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  50/60

  -rije iz+ijanja krize-rije iz+ijanja krize

  Kriterij za oda+ir 'lanova tima odgovora na kriznuKriterij za oda+ir 'lanova tima odgovora na kriznusituaciju3situaciju3

  mo. opa*anjamo. opa*anja intuitivnostintuitivnost stru'njaci u jednom ili vie funkcionalni podru'jastru'njaci u jednom ili vie funkcionalni podru'ja sposo+ni privatiti dodatnu odgovornostsposo+ni privatiti dodatnu odgovornost imaju razvijeno logi'ko jasno miljenjeimaju razvijeno logi'ko jasno miljenje odlu'nostodlu'nost mirni u stresnim situacijamamirni u stresnim situacijama sposo+ni rijeiti pro+lemesposo+ni rijeiti pro+leme

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  51/60

  -rije iz+ijanja krize-rije iz+ijanja krize

  Iza+erite glasnogovornike educirajte i zaIza+erite glasnogovornike educirajte i zarad s novinarimarad s novinarima

  Kriteriji za oda+ir glasnogovornikaKriteriji za oda+ir glasnogovornika dovoljno visok autoritet da ga se privatidovoljno visok autoritet da ga se privati

  kao oso+u koja predstavlja institucijukao oso+u koja predstavlja instituciju stru'no znanje o kriznoj situacijistru'no znanje o kriznoj situaciji mogu.nost izra*avanja na na'in da gamogu.nost izra*avanja na na'in da ga

  razumiju mediji i ira javnostrazumiju mediji i ira javnost

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  52/60

  -rije iz+ijanja krize-rije iz+ijanja krize

  Kriteriji za oda+ir glasnogovornikaKriteriji za oda+ir glasnogovornika +rzo u'i+rzo u'i

  sposo+an odlu'itisposo+an odlu'iti izvrsne komunikacijske sposo+nostiizvrsne komunikacijske sposo+nosti sposo+nost rada pod pritiskomsposo+nost rada pod pritiskom

  ugled i kredi+ilitet u o'ima medija iugled i kredi+ilitet u o'ima medija ijavnostijavnosti

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  53/60

  -rije iz+ijanja krize-rije iz+ijanja krize

  @tvrdite poruke ciljanu pu+liku@tvrdite poruke ciljanu pu+likumedijske ku.emedijske ku.e

  Kreirajte kontakt listu novinara (sKreirajte kontakt listu novinara (snjiovim rokovima ovisno o tipu medija)njiovim rokovima ovisno o tipu medija)

  -ripremite plan za organizaciju kriznog-ripremite plan za organizaciju kriznog

  centra za medije (stolovi stolci telefoncentra za medije (stolovi stolci telefonInternet priklju'ak itd5 'ak i kava)Internet priklju'ak itd5 'ak i kava)

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  54/60

  Komunikacija u vrijemeKomunikacija u vrijeme

  krizekrize a u'inkovitu komunikaciju u vrijemea u'inkovitu komunikaciju u vrijeme

  krize klju'no je +iti pripremljen prijekrize klju'no je +iti pripremljen prije

  nego to kriza iz+ijenego to kriza iz+ije$renuci krize nisu naj+olje vrijeme za$renuci krize nisu naj+olje vrijeme za

  izmiljanje novog sustavaizmiljanje novog sustava

  Hudite susretljivi i iskreniHudite susretljivi i iskreni #udjelujte u stvaranju pri'e#udjelujte u stvaranju pri'e

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  55/60

  @ trenucima krize@ trenucima krize

  ODM!S o+avijestite novinareODM!S o+avijestite novinare Organizirajte krizni centar (Q"6)Organizirajte krizni centar (Q"6) O+ratite se javnosti (putemO+ratite se javnosti (putem

  uvje*+anog glasnogovornika)uvje*+anog glasnogovornika) Recite ono to znateRecite ono to znate

  0e naga:ajte0e naga:ajte !ko ne znate priznajte (1pro+lem se!ko ne znate priznajte (1pro+lem sejo uvijek istra*uje2)jo uvijek istra*uje2)

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  56/60

  @ trenucima krize@ trenucima krize

  adr*ite mirno do+roduno iadr*ite mirno do+roduno isusretljivo dr*anjesusretljivo dr*anje

  -reduitrite negativan pu+licitet i-reduitrite negativan pu+licitet io+avijestite javnost o aktivnostimao+avijestite javnost o aktivnostimakoje ste poduzelikoje ste poduzeli

  Organizirajte novinarima pristupOrganizirajte novinarima pristupmjestu doga:aja (po+rinite se za svemjestu doga:aja (po+rinite se za sveprakti'ne detalje)prakti'ne detalje)

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  57/60

  @ trenucima krize@ trenucima krize

  Aodite dnevnik poziva novinaraAodite dnevnik poziva novinara @vijek uzvratite svaki poziv@vijek uzvratite svaki poziv -oka*ite vau do+ru namjeru i-oka*ite vau do+ru namjeru i

  otklonite sumnjeotklonite sumnje @klju'ite glasnogovornika u sve odluke@klju'ite glasnogovornika u sve odluke

  i namjere kriznog tima i 'elni ljudii namjere kriznog tima i 'elni ljudi 0e imenujte krivce0e imenujte krivce

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  58/60

  @ trenucima krize@ trenucima krize

  Osigurajte potporu 1neutralni2Osigurajte potporu 1neutralni2vjerodostojni oso+avjerodostojni oso+a

  !*urirajte informacije 'esto i redovno!*urirajte informacije 'esto i redovno

  -ratite izvje.a u medijima odma-ratite izvje.a u medijima odmaispravite eventualne neto'nostiispravite eventualne neto'nosti

  Otvorite pose+nu Te+ stranicu (priop.enjaOtvorite pose+nu Te+ stranicu (priop.enja

  za medije najave 'injenice adrese)za medije najave 'injenice adrese) Organizirajte tim za analizu pro+lema sOrganizirajte tim za analizu pro+lema s

  ciljem prevencije u +udu.nosticiljem prevencije u +udu.nosti

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  59/60

  = savjeta za komunikaciju u= savjeta za komunikaciju uvrijeme krizevrijeme krize

  -ripremite plan za krizne situacije-ripremite plan za krizne situacije @ trenucima krize o+ratite se javnosti +ez@ trenucima krize o+ratite se javnosti +ez

  odlaganja ali recite sam ono to uistinuodlaganja ali recite sam ono to uistinuznateznate Dovedite u krizni press centar najvieDovedite u krizni press centar najvie

  du*nosnikedu*nosnike

  Izvijestite oso+lje svoje institucije i klju'niIzvijestite oso+lje svoje institucije i klju'nipartnerapartnera

  !*urirajte podatke 'esto i redovno!*urirajte podatke 'esto i redovno

 • 7/25/2019 Zdravstvena Zastita u Izvanrednim Stanjima

  60/60

  0akon krize0akon krize

  Ocijenite u'inkovitost svog kriznogOcijenite u'inkovitost svog kriznogplanaplana

  Ispravite sve uo'ene nedostatkeIspravite sve uo'ene nedostatke