38
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА РАДНИКА 8 227

08. Zdravstvena zastita radnika

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 08. Zdravstvena zastita radnika

ЗДРАВСТВЕНАЗАШТИТАРАДНИКА

8227

Page 2: 08. Zdravstvena zastita radnika

Здравствена заштита радно активног становништва (472079 лица) организована је на нивоу примарне здравствене заштите у: 14 домова здравља, Заводу за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ и Ваздухопловном медицинском центру JAT-AIRWAYS. Због малог броја радно активног становништва домови здравља у Барајеву и Сопоту немају организовану ову службу. Најразвијеније службе медицине рада су у домовима здравља „Др милутин Ивковић“-Палилула, „Др Ђорђе Ковачевић“-Лазаревац, Стари град, Земун, Звездара, Вождовац и Нови Београд. На здравственој заштити радно активног становништва ангажовано је укупно 270 медицинских радника и то: 119 лекара (44% укупно запослених). Од овог броја лекара 102 су специјалисти различитих медицинских грана, 3 на специјализацији и 14 опште медицине. У обезбеђивању здравствене заштите радника ангажовано је и 18 медицинских радника са вишом школском спремом (од тога 16 медицинских сестара) и 133 медицинска радника са средњом школском спремом. На један тим (1 лекар и 0,7 медицинских сеста-ра/техничара) било је 3967 радно активних лица. Посете ради превентивних прегледа чине 34,3% укупног броја посета остварених у служби за здравствену заштиту радника. Од укупног броја прегледаних лица у циљу запошљавања (19475) код 3,9% је констатована неспособност за рад. Остварено је укупно 294066 посета лекару ради дијагностике и лечења, од којих је првих 105038, односно 2,8 посета по епизоди болести. Остварене су и 32 кућне посете лекара. У службама за здравствену заштиту радно активног становништва регистрована је општа стопа обољевања од 200 на 1000 радника. Пет водећих група болести чине 38,4% укупног морбидитета ове групације и то :

• болести система за дисање (42,4/1000); • болести система крвотока (38,2/1000); • болести мишићно коштаног система (23,3/1000); • болести мокраћно-полног система (12,4/1000); • болести исхране и метаболизма (12,2/1000).

Подаци који су приказани у овом поглављу добијени су на основу Извештаја служби за медицину рада (обр. бр. 3-02-60).

228

Page 3: 08. Zdravstvena zastita radnika

Табела

35

01

23

45

67

89

10

270

119

102

314

1816

133

133

1ДО

М ЗДРАВЉА

"ВОЖДО

ВАЦ

"23

128

411

112

ДОМ

ЗДРАВЉА

"ВРАЧАР

"12

77

55

3ДО

М ЗДРАВЉА

"ГРОЦКА"

73

21

44

4ДО

М ЗДРАВЉА

"ЗВЕЗДАРА"

209

81

1111

5ДО

М ЗДРАВЉА

"ЗЕМ

УН

"24

99

44

1111

6ДО

М ЗДРАВЉА

"ДР Ђорђе

Ковачевић

"-ЛАЗАРЕВАЦ

289

63

11

1818

7ДО

М ЗДРАВЉА

"НОВИ

БЕОГРАД

"25

1111

31

1111

8ДО

М ЗДРАВЉА

"ОБРЕНОВАЦ

"7

33

44

9ДО

М ЗДРАВЉА

"Др Милутин

Ивковић

"-ПАЛИЛУЛА

5323

185

33

2727

10ДО

М ЗДРАВЉА

"РАКОВИЦА"

104

46

611

ДОМ

ЗДРАВЉА

"САВСКИ

ВЕНАЦ

"15

75

23

35

512

ДОМ

ЗДРАВЉА

"СТАРИ

ГРАД"

2512

111

33

1010

13ДО

М ЗДРАВЉА

"Др Симо Милошевић

"-ЧУКАРИЦА

31

12

214

ДОМ

ЗДРАВЉА

"МЛАДЕНОВАЦ

"5

22

11

22

15ЈАТ

- AIR

WAY

S - ВМЦ

32

21

116

ЗАВОД ЗА

ЗДРАВСТВЕНУ

ЗАШ

ТИТУ

РАДНИКА

"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

"10

55

55

УКУПНО

ВИША СТРУЧНА

СПРЕМА

СРЕДЊ

А СТРУЧНА

СПРЕМА

ОПШТЕ

МЕДИЦИНЕ

НА

СПЕЦИЈАЛИЗА

ЦИЈИ

СВЕГА

ОД ТОГА

МЕДИЦИНСКЕ

СЕСТРЕ

ОД ТОГА

МЕДИЦИНСКЕ

СЕСТРЕ

СВЕГА

МЕДИЦИНСКИ

РАДНИЦИ

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

ДОМОВИМА

ЗДРА

ВЉА

И ЗАВОДИМА

ПРЕ

МА

СТР

УЧНОЈ СПРЕ

МИ

У БЕОГР

АДУ

У 2

010.ГО

ДИНИ

Р.

бр.

ЗДРА

ВСТВЕНА

УСТАНОВА

УКУПНО

СПЕЦИЈАЛИ

-СТИ

СВЕГА

ОД ТОГА

ЛЕКАРИ

МЕДИЦИНСКИ

РАДНИЦИ

229

Page 4: 08. Zdravstvena zastita radnika

КОД ЛЕКАРА

РАДН

ИЦИ

У

УДРУЖЕНОМ

РАДУ

И СА

ЊИМА ИЗЈЕДНАЧЕНА

ЛИЦА

01

23

45

67

89

1011

2940

6610

5038

1611

8632

2339

9322

8903

111

5996

21

ДОМ

ЗДРАВЉА

"ВОЖДО

ВАЦ

"19

561

9882

1180

41

1956

119

561

2ДО

М ЗДРАВЉА

"ВРАЧАР

"17

013

3ДО

М ЗДРАВЉА

"ГРОЦКА"

2082

576

5585

4716

225

1542

620

4580

4ДО

М ЗДРАВЉА

"ЗВЕЗДАРА"

2332

572

2919

0123

325

2332

55

ДОМ

ЗДРАВЉА

"ЗЕМ

УН

"22

694

7899

5133

3122

694

2114

96

ДОМ

ЗДРАВЉА

"Др Ђорђе

Ковачевић

"-ЛАЗАРЕВАЦ

7775

225

528

5955

367

397

6739

710

355

7ДО

М ЗДРАВЉА

"НОВИ

БЕОГРАД

"15

727

8ДО

М ЗДРАВЉА

"ОБРЕНОВАЦ

"

9ДО

М ЗДРАВЉА

"Др Милутин

Ивковић

"-ПАЛИЛУЛА

7622

418

559

1443

039

949

3941

191

3618

410

ДОМ

ЗДРАВЉА

"РАКОВИЦА"

4819

1576

954

2819

1771

2000

11ДО

М ЗДРАВЉА

"САВСКИ

ВЕНАЦ

"11

988

4210

3569

6655

6292

5333

12ДО

М ЗДРАВЉА

"СТАРИ

ГРАД"

2065

162

7342

2819

141

1834

415

1013

ДОМ

ЗДРАВЉА

"Др Симо Милошевић

"-ЧУКАРИЦА

14ДО

М ЗДРАВЉА

"МЛАДЕНОВАЦ

"75

5315

ЈАТ

- AIR

WAY

S - ВМЦ

919

919

919

919

16ЗАВОД ЗА

ЗДРАВСТВЕНУ

ЗАШ

ТИТУ

РАДНИКА

"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

"15

308

1530

810

774

1530

815

308

УКУПНО

ОСТАЛИХ

МЕДИ

-ЦИНСКИХ

РАДН

ИКА

СВЕГА

Р.

бр.

ПОСЕТЕ

ОД ТОГА

ПРВЕ

ПОСЕТЕ

СВЕГА

ВОЈНА

ЛИЦА

ЗЕМЉОРА

ДНИЦИ

ОСТАЛА

ЛИЦА

И ЗАВОДИМА

У БЕОГР

АДУ

У 2

010.ГО

ДИНИ

БРОЈ ПОСЕТА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

ДОМОВИМА

ЗДРА

ВЉА

ОД ТОГА

НОСИОЦИ

ПРАВА

ЗДРА

ВСТВЕНА

УСТАНОВА

КОД

ОСТАЛИХ

МЕДИЦИ

-НСКИХ

РАДН

ИКА

ЛЕКАРА

У ОРДИНАЦИЈИ

КУЋНЕ ПОСЕТЕ

КАТЕГОРИЈА

КОРИСНИКА

Табела

36

230

Page 5: 08. Zdravstvena zastita radnika

СПОСОБНИ

ЗА

РАД

НЕСПОСОБНИ

ЗА

РАД

01

23

45

67

89

1011

1213

2E+0

510

7918

4056

853

3277

918

7690

1947

518

702

4580

773

11

ДОМ

ЗДРАВЉА

"ВОЖДО

ВАЦ

"71

9659

1311

3215

178

8991

990

118

2ДО

М ЗДРАВЉА

"ВРАЧАР

"56

5734

5519

3826

448

6170

770

73

ДОМ

ЗДРАВЉА

"ГРОЦКА"

4266

3991

240

3517

0737

837

822

54

ДОМ

ЗДРАВЉА

"ЗВЕЗДАРА"

1435

418

771

246

580

496

845

ДОМ

ЗДРАВЉА

"ЗЕМ

УН

"80

2555

0922

6724

990

8814

0414

0422

66

ДОМ

ЗДРАВЉА

"Др Ђорђе

Ковачевић

"-ЛАЗАРЕВАЦ

1008

598

489

7312

894

0020

9424

2518

2816

6059

77

ДОМ

ЗДРАВЉА

"НОВИ

БЕОГРАД

"51

458

4736

339

3516

013

464

2977

4552

4526

268

ДОМ

ЗДРАВЉА

"ОБРЕНОВАЦ

"76

3334

9837

7735

846

7698

498

49

ДОМ

ЗДРАВЉА

"Др Милутин

Ивковић

"-ПАЛИЛУЛА

1193

977

5230

2411

6392

4444

818

5018

4759

63

10ДО

М ЗДРАВЉА

"РАКОВИЦА"

5211

4870

330

1158

6591

291

211

ДОМ

ЗДРАВЉА

"САВСКИ

ВЕНАЦ

"35

1517

9911

9352

350

950

912

ДОМ

ЗДРАВЉА

"СТАРИ

ГРАД"

1143

147

2055

5611

5510

237

1626

1935

1931

698

41

13ДО

М ЗДРАВЉА

"Др Симо Милошевић

"-ЧУКАРИЦА

4930

3719

1207

485

285

222

114

ДОМ

ЗДРАВЉА

"МЛАДЕНОВАЦ

"48

0447

2381

954

954

954

15ЈАТ

- AIR

WAY

S - ВМЦ

16ЗАВОД ЗА

ЗДРАВСТВЕНУ

ЗАШ

ТИТУ

РАДНИКА

"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

"16

233

9204

6225

804

1487

545

514

473

41

Табела

37

ПРЕТХО

-ДН

И

ЦИЉАНИ

ПРЕГЛЕДИ

Р.

бр.

КОНТРО

-ЛНИ

ПРЕГЛЕД

ЗДРА

ВСТВЕНА

УСТАНОВА

УКУПНО

СИСТЕ

-МАТСКИ

ПРЕГЛЕД

ПЕРИО

-ДИ

ЧНИ

ПРЕГЛЕД

ПОСЕТЕ

ПРЕ

ГЛЕДАНА

ЛИЦА

У ЦИЉУ

ЗА

ПОШЉАВАЊА

УКУПНО

КОД ЛЕКАРА

БРОЈ ПРЕ

ВЕНТИ

ВНИХ

ПОСЕТА

И БРО

Ј ЛИЦА

ПРЕ

ГЛЕДАНИХ

У ЦИЉУ

ЗАПОШЉАВАЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ

РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

ДОМОВИМА

ЗДРА

ВЉА

И ЗАВОДИМА

У БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

СВЕГА

ОД ТОГА

НА

ОДРЕЂ

ЕНО

МЕСТО

СВЕГА

ОД ТОГА

ПРИВРЕ-

МЕНО

КОД

СОЦИ

-ЈАНОГ

РАДН

И-

КА

УКУПНО

КОД

ПСИХО

-ЛОГА

231

Page 6: 08. Zdravstvena zastita radnika

01

23

45

67

89

10

ГРУПА

I -

XIX

УКУПНО

БЕОГР

АД

A00

- T

9894

422

1260

210

293

9329

9095

1491

3ГР

УПА

I

ЗАРА

ЗНЕ

БОЛЕСТИ

И ПАРА

ЗИТА

РНЕ

БОЛЕСТИ

(A00

- B

99)

1325

198

116

164

3822

3

005

Dia

rrho

ea e

t gas

troe

nter

itis

A09

159

559

2100

6Друге заразне болести

A02

, A04

, A05

, A07

-A08

160

2521

402

007

Tube

rcul

osis

pul

mon

isA

15-A

1612

23

200

8Tu

berc

ulos

is a

liaA

17-A

191

1

018

Друге бактеријске болести

A21

-A22

, A24

-A28

,A31

-A32

, A38

, A

42-4

963

43

83

024

Друге инфекције

претеж

но пренете полним

путем

A57

-A64

82

503

0En

ceph

aliti

s vir

alis

A83

-A86

11

033

Infe

ctio

nes h

erpe

svir

ales

B00

4115

25

034

Vari

cella

et H

erpe

s zos

ter

B01

-B02

131

913

178

2703

5M

orbi

liB

051

103

6Ru

beol

aB

061

103

7H

epat

itis a

cuta

BB

1610

24

303

8Друга вирусна жутица

B15

, B

17-B

1925

21

71

039

Mor

bus H

IVB

20-B

2413

21

1ЗЕМУН

ЛАЗАРЕВАЦ

МЛАДЕНОВАЦ

НОВИ БЕОГРАД

ОПШТИ

НЕ

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

СВЕГА

ВОЖДОВАЦ

ГРОЦКА

ЗВЕЗДАРА

232

Page 7: 08. Zdravstvena zastita radnika

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

ЗЗЗЗ РАД. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ

СРБИЈЕ"

01

211

1213

1415

16

ГРУПА

I -

XIX

УКУПНО

БЕОГР

АД

A00

- T

9812

819

6619

6589

3016

111

2641

ГРУПА

I

ЗАРА

ЗНЕ

БОЛЕСТИ

И ПАРА

ЗИТА

РНЕ

БОЛЕСТИ

(A00

- B

99)

262

3737

269

18

005

Dia

rrho

ea e

t gas

troe

nter

itis

A09

3242

006

Друге заразне болести

A02

, A04

, A05

, A07

-A08

111

158

200

7Tu

berc

ulos

is p

ulm

onis

A15

-A16

22

21

008

Tube

rcul

osis

alia

A17

-A19

018

Друге бактеријске болести

A21

-A22

, A24

-A28

,A31

-A32

, A38

, A

42-4

944

1

024

Друге инфекције

претеж

но пренете полним

путем

A57

-A64

103

0En

ceph

aliti

s vir

alis

A83

-A86

033

Infe

ctio

nes h

erpe

svir

ales

B00

154

034

Vari

cella

et H

erpe

s zos

ter

B01

-B02

162

233

603

5M

orbi

liB

05

036

Rube

ola

B06

037

Hep

atiti

s acu

ta B

B16

103

8Друга вирусна жутица

B15

, B

17-B

194

22

71

039

Mor

bus H

IVB

20-B

244

11

4

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ОД

ТОГА

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

ОПШТИ

НЕ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

ПАЛИЛУЛА

СТАРИ ГРАД

ЧУКАРИЦА

233

Page 8: 08. Zdravstvena zastita radnika

01

23

45

67

89

10

ЗЕМУН

ЛАЗАРЕВАЦ

МЛАДЕНОВАЦ

НОВИ БЕОГРАД

ОПШТИ

НЕ

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

СВЕГА

ВОЖДОВАЦ

ГРОЦКА

ЗВЕЗДАРА

040

Paro

titis

B26

11

041

Друге вирусне болести

A81

, A87

-A89

, B03

-B04

,

B07

-B

09, B

25, B

27-B

3425

254

34

812

3

042

Myc

oses

B35

-B49

388

8713

5017

2804

8Ec

hino

cocc

osis

B67

105

3Друге хелминтијазе

B68

-B71

, B75

, B77

-B83

33

054

Sequ

elae

tube

rcul

osis

B90

1

057

Друге заразне болести и паразитне

болести

A65

-A67

, A69

-A70

, A74

, A77

-A79

, B

58-B

64, B

85-B

89, B

94, B

9953

152

2

ГРУПА

II

ТУМОРИ

C00

- D

4816

0113

811

120

367

135

058

Злоћудни

тумори усне

,усне дупље и ждрела

C00

-C14

123

31

059

Neo

plas

ma

mal

ignu

m o

esop

hagi

C15

21

060

Neo

plas

ma

mal

ignu

m g

aste

ris

C16

111

061

Neo

plas

ma

mal

ignu

m c

oli

C18

402

29

1

062

Злоћудни

тумори ректосигмоидног споја

дебелог

црева

,чмара

и чма рног канала

C19

-C21

491

713

1

063

Neo

plas

ma

mal

ignu

m h

epat

is e

t duc

tuum

bili

arum

in

trah

epat

icor

umC

222

064

Neo

plas

ma

mal

ignu

m p

ancr

eatis

C25

111

51

234

Page 9: 08. Zdravstvena zastita radnika

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

ЗЗЗЗ РАД. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ

СРБИЈЕ"

01

211

1213

1415

16

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ОД

ТОГА

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

ОПШТИ

НЕ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

ПАЛИЛУЛА

СТАРИ ГРАД

ЧУКАРИЦА

040

Paro

titis

B26

041

Друге вирусне болести

A81

, A87

-A89

, B03

-B04

,

B07

-B

09, B

25, B

27-B

3437

1313

10

042

Myc

oses

B35

-B49

6615

1510

48

048

Echi

noco

ccos

isB

671

053

Друге хелминтијазе

B68

-B71

, B75

, B77

-B83

054

Sequ

elae

tube

rcul

osis

B90

11

057

Друге заразне болести и паразитне

болести

A65

-A67

, A69

-A70

, A74

, A77

-A79

, B

58-B

64, B

85-B

89, B

94, B

9930

31

ГРУПА

II

ТУМОРИ

C00

- D

4832

721

921

931

190

058

Злоћудни

тумори усне

,усне дупље и ждрела

C00

-C14

13

31

059

Neo

plas

ma

mal

ignu

m o

esop

hagi

C15

106

0N

eopl

asm

a m

alig

num

gas

teri

sC

161

77

206

1N

eopl

asm

a m

alig

num

col

iC

189

88

9

062

Злоћудни

тумори ректосигмоидног споја

дебелог

црева

,чмара

и

чмарног канала

C19

-C21

98

89

1

063

Neo

plaz

ma

mal

ignu

m h

epat

is e

t duc

tuum

bili

arum

intr

ahep

atic

orum

C22

11

064

Neo

plas

ma

mal

ignu

m p

ancr

eatis

C25

22

2

235

Page 10: 08. Zdravstvena zastita radnika

01

23

45

67

89

10

ЗЕМУН

ЛАЗАРЕВАЦ

МЛАДЕНОВАЦ

НОВИ БЕОГРАД

ОПШТИ

НЕ

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

СВЕГА

ВОЖДОВАЦ

ГРОЦКА

ЗВЕЗДАРА

065

Други злоћудни

тумори органа

за варење

C17

, C23

-C24

, C26

151

066

Neo

plas

ma

mal

ignu

m la

ryng

isC

325

32

067

Neo

plas

ma

mal

ignu

m tr

ache

ae, b

ronc

hi e

t plu

mon

isC

33-C

3436

26

4

068

Други злоћудни

тумори органа

за дисање и интраторакалних

органа

C30

-C31

, C37

-C39

195

4

069

Злоћудни

тумор

кости и зглобне хрскавице

C40

-C41

81

41

070

Mel

anom

a m

alig

num

cut

isC

4320

12

12

107

1N

eopl

asm

a m

alig

num

cut

is a

liud

C44

355

17

072

Злоћудни

тумори везивног

и меког

ткива

C45

-C49

1611

073

Neo

plas

ma

mal

ignu

m m

amm

aeC

5015

69

611

23

074

Neo

plas

ma

mal

ignu

m c

ervi

cis u

teri

C53

122

075

Neo

plas

ma

mal

ignu

m c

orpo

ris u

teri

C54

-C55

51

076

Други злоћудни

тумори женских

полних органа

C

51-C

52, C

56-C

586

11

077

Neo

plas

ma

mal

ignu

m p

rost

atae

C61

6414

13

107

8Други злоћудни

тумори мушких полних

органа

C60

, C62

-C63

61

107

9N

eopl

asm

a m

alig

num

ves

icae

uri

nari

aeC

6734

13

080

Други злоћудни

тумори система за

мокрење

C64

-C66

, C68

271

51

081

Neo

plas

ma

mal

ignu

m o

culi

et a

dnex

orum

ocu

liC

691

236

Page 11: 08. Zdravstvena zastita radnika

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

ЗЗЗЗ РАД. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ

СРБИЈЕ"

01

211

1213

1415

16

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ОД

ТОГА

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

ОПШТИ

НЕ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

ПАЛИЛУЛА

СТАРИ ГРАД

ЧУКАРИЦА

065

Други злоћудни

тумори органа

за варење

C17

, C23

-C24

, C26

122

206

6N

eopl

asm

a m

alig

num

lary

ngis

C32

067

Neo

plas

ma

mal

ignu

m tr

ache

ae, b

ronc

hi e

t plu

mon

isC

33-C

348

66

91

068

Други злоћудни

тумори органа

за дисање и интраторакалних

органа

C30

-C31

, C37

-C39

26

2

069

Злоћудни

тумор

кости и зглобне хрскавице

C40

-C41

11

107

0M

elan

oma

mal

ignu

m c

utis

C43

63

34

071

Neo

plas

ma

mal

ignu

m c

utis

aliu

dC

4410

66

42

072

Злоћудни

тумори везивног

и меког

ткива

C45

-C49

23

073

Neo

plas

ma

mal

ignu

m m

amm

aeC

5053

1919

458

074

Neo

plas

ma

mal

ignu

m c

ervi

cis u

teri

C53

77

307

5N

eopl

asm

a m

alig

num

cor

pori

s ute

riC

54-C

551

12

107

6Други злоћудни

тумори женских

полних органа

C

51-C

52, C

56-C

584

407

7N

eopl

asm

a m

alig

num

pro

stat

aeC

6113

99

185

078

Други злоћудни

тумори мушких полних

органа

C60

, C62

-C63

11

307

9N

eopl

asm

a m

alig

num

ves

icae

uri

nari

aeC

679

1010

101

080

Други злоћудни

тумори система за

мокрење

C64

-C66

, C68

124

44

081

Neo

plas

ma

mal

ignu

m o

culi

et a

dnex

orum

ocu

liC

691

1

237

Page 12: 08. Zdravstvena zastita radnika

01

23

45

67

89

10

ЗЕМУН

ЛАЗАРЕВАЦ

МЛАДЕНОВАЦ

НОВИ БЕОГРАД

ОПШТИ

НЕ

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

СВЕГА

ВОЖДОВАЦ

ГРОЦКА

ЗВЕЗДАРА

082

Neo

plas

ma

mal

ignu

m c

ereb

rale

C71

141

71

108

3Злоћудни

тумори других

делова централног

нервног

система

C70

, C72

11

084

Други секундарни

,злоћудни

тумори неозначених и разних

локација

C73

-C80

, C97

245

15

1

085

Mor

bus H

odgk

inC

817

11

108

6Ly

mph

oma

non

- Hod

gkin

C82

-C85

172

308

7Le

ucae

mia

C91

-C95

131

1

088

Други злоћудни

тумори лимфне

жлезде,крвне лозе

и сродног

ткива

C88

-C90

, C96

6

089

Car

cino

ma

in si

tu c

ervi

cis u

teri

D06

31

090

Neo

plas

ma

beni

gnum

cut

isD

22-D

2330

729

3126

1957

091

Neo

plas

ma

beni

gnum

mam

mae

D24

222

1724

925

092

Leio

myo

ma

uter

iD

256

21

093

Neo

plas

ma

beni

gnum

ova

rii

D27

1610

31

094

Neo

plas

ma

beni

gnum

org

anor

um u

rina

rior

umD

304

1

095

Neo

plas

mat

a b

enig

na c

ereb

ri e

t sys

tem

atis

ner

vosi

cen

tral

is

part

ium

alio

rum

D33

81

1

096

Доброћудни

тумори,други тумори>

in si

tu<

и тумори

неизвесног

и непознатог

исхода

D00

-D05

, D07

-D21

, D26

, D

28-D

29,

D31

-D32

, D34

-D48

361

6410

4425

36

238

Page 13: 08. Zdravstvena zastita radnika

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

ЗЗЗЗ РАД. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ

СРБИЈЕ"

01

211

1213

1415

16

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ОД

ТОГА

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

ОПШТИ

НЕ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

ПАЛИЛУЛА

СТАРИ ГРАД

ЧУКАРИЦА

082

Neo

plas

ma

mal

ignu

m c

ereb

rale

C71

31

083

Злоћудни

тумори других

делова централног

нервног

система

C70

, C72

084

Други секундарни

,злоћудни

тумори неозначених и разних

локација

C73

-C80

, C97

42

25

108

5M

orbu

s Hod

gkin

C81

21

11

086

Lym

phom

a no

n - H

odgk

inC

82-C

855

11

608

7Le

ucae

mia

C91

-C95

36

62

088

Други злоћудни

тумори лимфне

жлезде,крвне лозе

и сродног

ткива

C88

-C90

, C96

33

089

Car

cino

ma

in si

tu c

ervi

cis u

teri

D06

11

109

0N

eopl

asm

a be

nign

um c

utis

D22

-D23

4045

4540

2009

1N

eopl

asm

a be

nign

um m

amm

aeD

2451

2828

4127

092

Leio

myo

ma

uter

iD

252

21

093

Neo

plas

ma

beni

gnum

ova

rii

D27

22

094

Neo

plas

ma

beni

gnum

org

anor

um u

rina

rior

umD

302

1

095

Neo

plas

mat

a b

enig

na c

ereb

ri e

t sys

tem

atis

ner

vosi

cen

tral

is p

artiu

m

alio

rum

D33

13

2

096

Доброћудни

тумори,други тумори>

in si

tu<

и тумори неизвесног

и

непознатог

исхода

D00

-D05

, D07

-D21

, D26

, D

28-D

29,

D31

-D32

, D34

-D48

6529

2971

17

239

Page 14: 08. Zdravstvena zastita radnika

01

23

45

67

89

10

ЗЕМУН

ЛАЗАРЕВАЦ

МЛАДЕНОВАЦ

НОВИ БЕОГРАД

ОПШТИ

НЕ

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

СВЕГА

ВОЖДОВАЦ

ГРОЦКА

ЗВЕЗДАРА

ГРУПА

II

IБО

ЛЕСТИ

КРВ

И И

БОЛЕСТИ

КРВ

ОТВ

ОРН

ИХ

ОРГ

АНА

И

ПОРЕ

МЕЋАЈИ

ИМУНИТЕ

ТАD

50-D

8913

4219

513

812

818

010

3

097

Anae

mia

side

rope

nica

D50

1156

185

100

117

127

9509

8Друге слабокрвности

D51

-D64

892

54

492

099

Хеморагијска

стања и друге болести крви

и крвотворних

органа

D65

-D77

648

165

5

100

Неки поремећаји

имуног система

D80

-D89

3317

24

1ГР

УПА

IV

БОЛЕСТИ

ЖЛЕЗД

А СА

УНУТР

АШЊИМ

ЛУЧЕЊЕМ

,ИСХРА

НЕ

И МЕТА

БОЛИЗМ

АE

00-E

9057

8312

6033

264

952

718

2

101

Поремећаји штитасте жлезде због

недостатка

јода

E00-

E02

8938

23

3410

2Th

yreo

toxi

cosi

sE0

526

916

4025

2021

103

Други поремећаји

штитасте жлезде

E03-

E04,

E06

-E07

691

109

2495

4859

104

Dia

bete

s mel

litus

E10-

E14

1794

241

166

206

161

3310

5Потхрањеност

E40-

E46

103

510

6Av

itam

inos

is A

E50

11

107

Други недостаци витамина

E51-

E56

1211

108

Sequ

elae

mal

nutr

ition

is e

t def

icie

ntia

e m

ater

iaru

m n

utri

tivar

um

alia

eE6

41

109

Obe

sita

sE6

610

6670

248

596

110

Deh

ydra

tio e

t hyp

ovol

aem

iaE8

612

101

240

Page 15: 08. Zdravstvena zastita radnika

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

ЗЗЗЗ РАД. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ

СРБИЈЕ"

01

211

1213

1415

16

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ОД

ТОГА

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

ОПШТИ

НЕ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

ПАЛИЛУЛА

СТАРИ ГРАД

ЧУКАРИЦА

ГРУПА

II

IБО

ЛЕСТИ

КРВ

И И

БОЛЕСТИ

КРВ

ОТВ

ОРН

ИХ

ОРГ

АНА

И

ПОРЕ

МЕЋАЈИ

ИМУНИТЕ

ТАD

50-D

8930

398

9816

532

097

Anae

mia

side

rope

nica

D50

273

8181

151

2709

8Друге слабокрвности

D51

-D64

222

22

109

9Хеморагијска

стања и друге болести крви

и крвотворних

органа

D65

-D77

614

148

210

0Неки поремећаји

имуног система

D80

-D89

21

14

2ГР

УПА

IV

БОЛЕСТИ

ЖЛЕЗД

А СА

УНУТР

АШЊИМ

ЛУЧЕЊЕМ

,ИСХРА

НЕ

И МЕТА

БОЛИЗМ

АE

00-E

9097

247

047

011

8820

3

101

Поремећаји штитасте жлезде због

недостатка

јода

E00-

E02

45

51

210

2Th

yreo

toxi

cosi

sE0

568

1919

4218

103

Други поремећаји

штитасте жлезде

E03-

E04,

E06

-E07

114

4747

164

3110

4D

iabe

tes m

ellit

usE1

0-E1

429

923

523

538

667

105

Потхрањеност

E40-

E46

11

106

Avita

min

osis

AE5

010

7Други недостаци витамина

E51-

E56

110

8Se

quel

ae m

alnu

triti

onis

et d

efic

ient

iae

mat

eria

rum

nut

ritiv

arum

alia

eE6

41

109

Obe

sita

sE6

616

254

5427

811

0D

ehyd

ratio

et h

ypov

olae

mia

E86

1

241

Page 16: 08. Zdravstvena zastita radnika

01

23

45

67

89

10

ЗЕМУН

ЛАЗАРЕВАЦ

МЛАДЕНОВАЦ

НОВИ БЕОГРАД

ОПШТИ

НЕ

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

СВЕГА

ВОЖДОВАЦ

ГРОЦКА

ЗВЕЗДАРА

111

Други поремећаји

жлезда са

унутрашњим

лучењем

, исхране

и

метаболизма

E1

5-E3

5, E

58-E

63, E

65, E

67-E

85,

E87-

E90

1838

144

100

269

187

63

ГРУПА

V

ДУШЕВНИ

ПОРЕ

МЕЋАЈИ

И ПОРЕ

МЕЋАЈИ

ПОНАШАЊА

F00-

F99

5565

643

845

710

526

315

112

Dem

entia

F00-

F03

241

21

1

113

Dis

ordi

nes m

enta

les e

t dis

ordi

nes m

orum

pro

pter

usu

m a

lcoh

olis

(A

lcoh

olis

mus

)F1

073

101

218

9

114

Душевни

поремећаји и поремећаји

понашања узроковани

употребом дрога

F11-

F19

369

27

33

115

Схизофренија

, схизотипски поремећаји

, суманути поремећаји

F20-

F29

174

86

2818

311

6Поремећаји располож

ења(афективни

поремећаји)

F30-

F39

1908

167

766

167

153

101

117

Неуротски,стресогени

и соматоформни поремећаји

F40-

F48

3100

402

6646

125

019

011

8Re

tard

atio

men

talis

F70-

F79

612

449

211

9Други душевни

поремећаји и поремећаји

понашања

F04-

F09,

F50

-F69

, F8

0-F9

918

944

420

446

ГРУПА

V

IБО

ЛЕСТИ

НЕРВ

НОГ СИСТЕ

МА

G00

-G99

1703

179

131

264

255

229

120

Запаљењске

болести централног

нервног

система

G00

-G09

391

212

1M

orbu

s Par

kins

onG

2054

58

212

2M

orbu

s Alz

heim

erG

3035

61

123

Scle

rosi

s mul

tiple

xG

3532

15

7

242

Page 17: 08. Zdravstvena zastita radnika

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

ЗЗЗЗ РАД. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ

СРБИЈЕ"

01

211

1213

1415

16

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ОД

ТОГА

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

ОПШТИ

НЕ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

ПАЛИЛУЛА

СТАРИ ГРАД

ЧУКАРИЦА

111

Други поремећаји

жлезда са

унутрашњим

лучењем

, исхране

и

метаболизма

E1

5-E3

5, E

58-E

63, E

65, E

67-E

85,

E87-

E90

324

110

110

565

76

ГРУПА

V

ДУШЕВНИ

ПОРЕ

МЕЋАЈИ

И ПОРЕ

МЕЋАЈИ

ПОНАШАЊА

F00-

F99

598

289

288

114

7216

7

112

Dem

entia

F00-

F03

42

212

1

113

Dis

ordi

nes m

enta

les e

t dis

ordi

nes m

orum

pro

pter

usu

m a

lcoh

olis

(A

lcoh

olis

mus

)F1

04

1111

9

114

Душевни

поремећаји и поремећаји

понашања узроковани

употребом дрога

F11-

F19

64

42

115

Схизофренија

, схизотипски поремећаји

, суманути поремећаји

F20-

F29

4819

1940

411

6Поремећаји располож

ења(афективни

поремећаји)

F30-

F39

147

132

132

241

3411

7Неуротски,стресогени

и соматоформни поремећаји

F40-

F48

376

102

101

111

2712

611

8Re

tard

atio

men

talis

F70-

F79

411

9Други душевни

поремећаји и поремећаји

понашања

F04-

F09,

F50

-F69

, F8

0-F9

913

1919

372

ГРУПА

V

IБО

ЛЕСТИ

НЕРВ

НОГ СИСТЕ

МА

G00

-G99

244

112

108

425

633

120

Запаљењске

болести централног

нервног

система

G00

-G09

3612

1M

orbu

s Par

kins

onG

2016

44

154

122

Mor

bus A

lzhe

imer

G30

68

812

212

3Sc

lero

sis m

ultip

lex

G35

87

74

243

Page 18: 08. Zdravstvena zastita radnika

01

23

45

67

89

10

ЗЕМУН

ЛАЗАРЕВАЦ

МЛАДЕНОВАЦ

НОВИ БЕОГРАД

ОПШТИ

НЕ

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

СВЕГА

ВОЖДОВАЦ

ГРОЦКА

ЗВЕЗДАРА

124

Epile

psia

G40

-G41

251

6329

3816

412

5Мигрена

и друге

главобоље

G43

-G44

796

4949

135

190

206

126

Isch

aem

ia c

ereb

ri tr

ansi

tiva

et sy

ndro

mae

affi

nes

G45

467

612

7Поремећаји нерава

, коренова живаца и снопова живаца

G50

-G59

107

2313

109

128

Мож

дана

парализа и други синдроми

парализе

G80

-G83

311

11

129

Друге болести нервног система

G10

-G13

, G21

-G26

, G31

-G32

, G36

-G

37, G

46-G

47, G

60-G

73, G

90-G

9931

266

2339

294

ГРУПА

V

IIБО

ЛЕСТИ

ОКА

И ПРИ

ПОЈК

А ОКА

H

00-H

5938

3110

8811

824

716

842

7

130

Болести очног капка

H00

-H01

141

121

2322

1813

1Болести вежњаче ока

H10

-H13

781

9672

6817

289

132

Болести беоњаче и рожњаче

H15

-H19

455

111

513

3Катаракта и друга обољења сочива

H25

-H28

228

1611

1618

813

4Ab

latio

retin

ae e

t rup

tura

retin

aeH

334

12

135

Gla

ucom

aH

40-H

4241

54

248

3027

136

Stra

bism

usH

49-H

5059

11

11

137

Anom

alia

e re

frac

tioni

s et a

nom

alia

e ac

com

mod

atio

nis

H52

1337

505

246

175

138

Amau

rosi

s et a

mbl

yopi

aH

5439

12

11

244

Page 19: 08. Zdravstvena zastita radnika

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

ЗЗЗЗ РАД. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ

СРБИЈЕ"

01

211

1213

1415

16

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ОД

ТОГА

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

ОПШТИ

НЕ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

ПАЛИЛУЛА

СТАРИ ГРАД

ЧУКАРИЦА

124

Epile

psia

G40

-G41

3022

2238

1112

5Мигрена

и друге

главобоље

G43

-G44

6520

173

7111

126

Isch

aem

ia c

ereb

ri tr

ansi

tiva

et sy

ndro

mae

affi

nes

G45

207

76

127

Поремећаји нерава

, коренова живаца и снопова живаца

G50

-G59

98

831

412

8Мож

дана

парализа и други синдроми

парализе

G80

-G83

114

44

129

Друге болести нервног система

G10

-G13

, G21

-G26

, G31

-G32

, G36

-G

37, G

46-G

47, G

60-G

73, G

90-G

9979

3231

139

1ГР

УПА

V

IIБО

ЛЕСТИ

ОКА

И ПРИ

ПОЈК

А ОКА

H

00-H

5939

886

286

244

281

130

Болести очног капка

H00

-H01

346

623

213

1Болести вежњаче ока

H10

-H13

6360

6096

2013

2Болести беоњаче и рожњаче

H15

-H19

810

105

133

Катаракта и друга обољења сочива

H25

-H28

6833

3348

1013

4Ab

latio

retin

ae e

t rup

tura

retin

aeH

331

135

Gla

ucom

aH

40-H

4294

5656

142

1213

6St

rabi

smus

H49

-H50

66

4913

7An

omal

iae

refr

actio

nis e

t ano

mal

iae

acco

mm

odat

ioni

sH

5231

615

615

3527

138

Amau

rosi

s et a

mbl

yopi

aH

5430

301

3

245

Page 20: 08. Zdravstvena zastita radnika

01

23

45

67

89

10

ЗЕМУН

ЛАЗАРЕВАЦ

МЛАДЕНОВАЦ

НОВИ БЕОГРАД

ОПШТИ

НЕ

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

СВЕГА

ВОЖДОВАЦ

ГРОЦКА

ЗВЕЗДАРА

139

Други поремећаји

ока

и припојака

ока

H

02-H

06, H

20-H

22, H

30-H

32, H

34-

H36

, H43

-H48

, H51

, H53

, H55

-H59

782

453

2531

753

ГРУПА

V

III

БОЛЕСТИ

УВА

И БОЛЕСТИ

МАСТО

ИДНОГ НАСТА

ВКА

H

60-H

9522

8321

976

249

122

364

140

Болести средњег

ува

и болести мастоидног

наставка

H

65-H

7559

629

5976

4772

141

Surd

itas

H90

-H91

429

19

65

142

Друге болести ува и болести мастоидног

наставка

H

60-H

62, H

80-H

83, H

92-H

9512

5818

917

164

6928

7ГР

УПА

IX

БОЛЕСТИ

СИСТЕ

МА

КРВ

ОТО

КА

I0

0-I9

918

092

2681

2117

1961

1650

878

144

Хроничне

реуматске болести срца

I05-

I09

91

11

214

5H

yper

tens

io a

rter

ialis

ess

entia

lis (p

rim

aria

)I1

012

626

2116

1771

1252

1070

574

146

Друге болести крвног

притиска

I1

1-I1

511

75

5514

7In

farc

tus m

yoca

rdi a

cutu

sI2

1-I2

249

67

3077

269

148

Друге исхемијске

болести срца

I20,

I23-

I 25

1302

2820

417

594

2714

9Em

bolia

pul

mon

isI2

67

22

115

0Поремећаји спроводног

система срца

и аритмије

срца

I44-

I49

1205

302

613

210

858

151

Insu

ffici

entia

cor

dis

I50

168

1124

152

Друге болести срца

I2

7-I4

3, I5

1-I5

238

363

1821

306

153

Крварења у мозгу

I60-

I62

274

51

3

246

Page 21: 08. Zdravstvena zastita radnika

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

ЗЗЗЗ РАД. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ

СРБИЈЕ"

01

211

1213

1415

16

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ОД

ТОГА

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

ОПШТИ

НЕ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

ПАЛИЛУЛА

СТАРИ ГРАД

ЧУКАРИЦА

139

Други поремећаји

ока

и припојака

ока

H

02-H

06, H

20-H

22, H

30-H

32, H

34-

H36

, H43

-H48

, H51

, H53

, H55

-H59

9946

4643

7

ГРУПА

VII

IБО

ЛЕСТИ

УВА

И БОЛЕСТИ

МАСТО

ИДНОГ НАСТА

ВКА

H

60-H

9531

848

248

239

360

140

Болести средњег

ува

и болести мастоидног

наставка

H

65-H

7518

613

1380

3414

1Su

rdita

sH

90-H

917

366

366

314

142

Друге болести ува и болести мастоидног

наставка

H

60-H

62, H

80-H

83, H

92-H

9512

510

310

328

222

ГРУПА

IX

БОЛЕСТИ

СИСТЕ

МА

КРВ

ОТО

КА

I0

0-I9

926

1114

7714

6512

4216

501

144

Хроничне

реуматске болести срца

I05-

I09

44

145

Hyp

erte

nsio

art

eria

lis e

ssen

tialis

(pri

mar

ia)

I10

1578

1014

1002

1228

8236

914

6Друге болести крвног

притиска

I1

1-I1

518

77

266

147

Infa

rctu

s myo

card

i acu

tus

I21-

I22

179

4444

109

1514

8Друге исхемијске

болести срца

I20,

I23-

I 25

264

6969

400

4114

9Em

bolia

pul

mon

isI2

62

150

Поремећаји спроводног

система срца

и аритмије

срца

I44-

I49

170

8383

334

1215

1In

suffi

cien

tia c

ords

I50

7717

1725

1415

2Друге болести срца

I2

7-I4

3, I5

1-I5

231

3131

180

315

3Крварења у мозгу

I60-

I62

68

247

Page 22: 08. Zdravstvena zastita radnika

01

23

45

67

89

10

ЗЕМУН

ЛАЗАРЕВАЦ

МЛАДЕНОВАЦ

НОВИ БЕОГРАД

ОПШТИ

НЕ

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

СВЕГА

ВОЖДОВАЦ

ГРОЦКА

ЗВЕЗДАРА

154

Infa

rctu

s cer

ebri

I63

295

19

649

515

5Ap

ople

xia

cere

bri

I64

162

22

156

Друге болести крвних

судова мозга

I65-

I69

704

913

415

7At

hero

scle

rosi

sI7

080

162

315

8M

orbi

vas

orum

per

iphe

rico

rum

alii

I73

351

144

159

Embo

lia a

rter

iaru

m e

t thr

ombo

sis a

rter

iaru

mI7

44

12

160

Друге болести артерија,

артериола

и капилара

I71-

I72,

I77-

I79

8516

253

161

Запаљење вена

, запаљење вена

са тромбозом

, емболија и

тромбоза вена

I80-

I82

158

226

1629

12

162

Vari

ces v

enar

um e

xtre

mita

tum

infe

rior

umI8

329

649

1749

3651

163

Hae

mor

rhoi

des

I84

395

5118

6410

852

164

Друге болести крвотока

I85-

I99

318

2031

4210

71ГР

УПА

X

БОЛЕСТИ

СИСТЕ

МА

ЗА

ДИСАЊЕ

J00-

J99

2000

318

5424

8316

5218

0855

17

165

Phar

yngi

tis a

cuta

et t

onsi

llitis

acu

taJ0

2-J0

390

2146

712

3966

960

135

6616

6La

ryng

itis e

t tra

chei

tis a

cuta

J04

1545

8158

580

9721

7

167

Infe

ctio

nes t

ract

us re

spir

ator

ii su

peri

oris

mul

tiplic

es a

cuta

e lo

ci

non

s pec

ifica

tisJ0

0-J0

1, J0

5-J0

628

7641

328

306

139

425

168

Influ

enza

J10-

J11

612

118

6941

617

248

Page 23: 08. Zdravstvena zastita radnika

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

ЗЗЗЗ РАД. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ

СРБИЈЕ"

01

211

1213

1415

16

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ОД

ТОГА

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

ОПШТИ

НЕ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

ПАЛИЛУЛА

СТАРИ ГРАД

ЧУКАРИЦА

154

Infa

rctu

s cer

ebri

I63

8429

2984

1015

5Ap

ople

xia

cere

bri

I64

46

156

Друге болести крвних

судова мозга

I65-

I69

117

721

115

7At

hero

scle

rosi

sI7

038

88

121

158

Mor

bi v

asor

um p

erip

heri

coru

m a

liiI7

37

55

22

159

Embo

lia a

rter

iaru

m e

t thr

ombo

sis a

rter

iaru

mI7

41

160

Друге болести артерија,

артериола

и капилара

I71-

I72,

I77-

I79

156

619

1

161

Запаљење вена

, запаљење вена

са тромбозом

, емболија и

тромбозавена

I80-

I82

3224

2417

162

Vari

ces v

enar

um e

xtre

mita

tum

infe

rior

umI8

323

3333

2315

163

Hae

mor

rhoi

des

I84

4417

1730

1116

4Друге болести крвотока

I85-

I99

2779

7938

ГРУПА

X

БОЛЕСТИ

СИСТЕ

МА

ЗА

ДИСАЊЕ

J00-

J99

2875

567

563

427

8646

1

165

Phar

yngi

tis a

cuta

et t

onsi

llitis

acu

taJ0

2-J0

398

088

844

1149

262

166

Lary

ngiti

s et t

rach

eitis

acu

taJ0

432

520

2013

37

167

Infe

ctio

nes t

ract

us re

spir

ator

ii su

peri

oris

mul

tiplic

es a

cuta

e lo

ci n

on

spec

ifica

tisJ0

0-J0

1, J0

5-J0

673

220

620

661

611

168

Influ

enza

J10-

J11

5023

2313

5

249

Page 24: 08. Zdravstvena zastita radnika

01

23

45

67

89

10

ЗЕМУН

ЛАЗАРЕВАЦ

МЛАДЕНОВАЦ

НОВИ БЕОГРАД

ОПШТИ

НЕ

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

СВЕГА

ВОЖДОВАЦ

ГРОЦКА

ЗВЕЗДАРА

169

Pneu

mon

iaJ1

2-J1

824

110

2413

6628

170

Bron

chiti

s acu

ta e

t bro

nchi

oliti

s acu

taJ2

0-J2

125

7894

375

177

219

943

171

Sinn

usiti

s chr

onic

aJ3

227

254

246

4717

172

Друге болести носа

и синуса носа

J30-

J31,

J33-

J34

1122

393

4312

242

150

173

Mor

bi to

nsila

rum

et v

eget

atio

num

ade

noid

ium

chr

onic

iJ3

517

167

466

1917

4Друге болести горњег

дела система за

дисање

J36-

J39

113

126

635

175

Запаљење душница

, емфизем

и друге

обструктивне

болести

плућа

J40-

J44

741

155

7291

5631

176

Asth

ma

bron

chia

leJ4

5-J4

662

010

749

5949

5917

7Br

onch

iaec

tasi

aJ4

72

178

Pneu

moc

onio

sis

J60-

J65

41

179

Друге болести

система за

дисање

J22,

J66-

J99

852

713

40ГР

УПА

X

I БО

ЛЕСТИ

СИСТЕ

МА

ЗА

ВАРЕ

ЊЕ

K

00-K

9352

1165

443

861

364

391

5

181

Друге болести зуба

и потпорних

структура

K00

-K01

, K03

-K08

641

428

219

182

Друге болести усне

дупље,

пљувачних жлезда и вилица

K09

-K14

616

159

1618

3U

lcus

ven

tric

uli e

t ulc

us d

uode

niK

25-K

2750

950

6842

8039

184

Gas

triti

s et d

uode

nitis

K29

1005

9962

7426

920

118

5Друге болести једњака,

желуца и дванаестопалачног црева

K20

-K23

, K28

, K30

-K31

1818

333

216

249

7625

7

250

Page 25: 08. Zdravstvena zastita radnika

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

ЗЗЗЗ РАД. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ

СРБИЈЕ"

01

211

1213

1415

16

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ОД

ТОГА

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

ОПШТИ

НЕ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

ПАЛИЛУЛА

СТАРИ ГРАД

ЧУКАРИЦА

169

Pneu

mon

iaJ1

2-J1

843

1414

367

170

Bron

chiti

s acu

ta e

t bro

nchi

oliti

s acu

taJ2

0-J2

131

243

4330

511

017

1Si

nnus

itis c

hron

ica

J32

785

523

172

Друге болести носа

и синуса носа

J30-

J31,

J33-

J34

132

4141

172

2717

3M

orbi

tons

ilaru

m e

t veg

etat

ionu

m a

deno

idiu

m c

hron

ici

J35

55

2817

4Друге болести горњег

дела система за

дисање

J36-

J39

153

39

175

Запаљење душница

, емфизем

и друге

обструктивне

болести

плућа

J40-

J44

7260

6019

86

176

Asth

ma

bron

chia

leJ4

5-J4

612

455

5592

2617

7Br

onch

iaec

tasi

aJ4

71

11

178

Pneu

moc

onio

sis

J60-

J65

12

179

Друге болести

система за

дисање

J22,

J66-

J99

113

39

ГРУПА

X

I БО

ЛЕСТИ

СИСТЕ

МА

ЗА

ВАРЕ

ЊЕ

K

00-K

9373

931

131

176

413

418

1Друге болести зуба

и потпорних

структура

K00

-K01

, K03

-K08

22

818

2Друге болести усне

дупље,

пљувачних жлезда и вилица

K09

-K14

32

27

318

3U

lcus

ven

tric

uli e

t ulc

us d

uode

niK

25-K

2711

740

4046

2718

4G

astr

itis e

t duo

deni

tisK

2917

329

2993

518

5Друге болести једњака,

желуца и дванаестопалачног црева

K20

-K23

, K28

, K30

-K31

182

125

125

345

35

251

Page 26: 08. Zdravstvena zastita radnika

01

23

45

67

89

10

ЗЕМУН

ЛАЗАРЕВАЦ

МЛАДЕНОВАЦ

НОВИ БЕОГРАД

ОПШТИ

НЕ

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

СВЕГА

ВОЖДОВАЦ

ГРОЦКА

ЗВЕЗДАРА

186

Болести слепог

црева

K35

, K38

201

12

62

187

Her

nia

ingu

inal

isK

4020

013

927

1937

188

Her

nia

fem

oral

isK

41-K

4611

627

16

510

189

Mor

bus C

rohn

et c

oliti

s ulc

eros

aK

50-K

5180

37

132

819

0Ile

us p

aral

ytic

us e

t obs

truc

tio in

test

inal

is, s

ine

hern

iaK

569

21

119

1D

iver

ticul

osis

inte

stin

iK

5716

13

192

Друге болести црева и потрбушнице

K52

-K55

, K58

-K67

626

659

6533

259

193

Mor

bus h

epat

is a

cloh

olic

us

K70

595

1810

319

4Друге болести јетре

K71

-K77

125

1415

1533

319

5C

hole

lithi

asis

et c

hole

cyst

itis

K80

-K81

367

2924

4853

5619

6Акутно

запаљење и друге болести гуштераче

K85

-K86

4613

43

319

7Друге болести система за

варење

K82

-K83

, K87

-K93

9010

446

1ГР

УПА

X

IIБО

ЛЕСТИ

КОЖЕ

И ПОТК

ОЖНОГ ТК

ИВА

L00

-L90

2699

9543

029

823

680

3

198

Инфекције

кож

е и поткожног т

кива

L0

0-L0

810

4920

079

110

390

199

Друге болести коже и поткожног т

кива

L1

0-L9

916

5095

230

219

126

413

ГРУПА

X

III

БОЛЕСТИ

МИШИЋНО

-КОШТА

НОГ СИСТЕ

МА

И

ВЕЗИ

ВНОГ ТК

ИВА

M00

-M99

1100

113

0716

2010

4213

2017

31

252

Page 27: 08. Zdravstvena zastita radnika

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

ЗЗЗЗ РАД. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ

СРБИЈЕ"

01

211

1213

1415

16

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ОД

ТОГА

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

ОПШТИ

НЕ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

ПАЛИЛУЛА

СТАРИ ГРАД

ЧУКАРИЦА

186

Болести слепог

црева

K35

, K38

22

24

187

Her

nia

ingu

inal

isK

4049

1818

262

188

Her

nia

fem

oral

isK

41-K

4624

1313

3018

9M

orbu

s Cro

hn e

t col

itis u

lcer

osa

K50

-K51

267

713

119

0Ile

us p

aral

ytic

us e

t obs

truc

tio in

test

inal

is, s

ine

hern

iaK

561

419

1D

iver

ticul

osis

inte

stin

iK

573

77

11

192

Друге болести црева и потрбушнице

K52

-K55

, K58

-K67

749

976

3619

3M

orbu

s hep

atis

acl

ohol

icus

K

7013

33

719

4Друге болести јетре

K71

-K77

617

1719

319

5C

hole

lithi

asis

et c

hole

cyst

itis

K80

-K81

4130

3075

1119

6Акутно

запаљење и друге болести гуштераче

K85

-K86

74

410

219

7Друге болести система за

варење

K82

-K83

, K87

-K93

183

38

ГРУПА

X

IIБО

ЛЕСТИ

КОЖЕ

И ПОТК

ОЖНОГ ТК

ИВА

L00

-L90

355

135

135

276

71

198

Инфекције

кож

е и поткожног т

кива

L0

0-L0

815

135

3570

1419

9Друге болести коже и поткожног т

кива

L1

0-L9

920

410

010

020

657

ГРУПА

X

III

БОЛЕСТИ

МИШИЋНО

-КОШТА

НОГ СИСТЕ

МА

И

ВЕЗИ

ВНОГ ТК

ИВА

M00

-M99

1236

581

581

1839

325

253

Page 28: 08. Zdravstvena zastita radnika

01

23

45

67

89

10

ЗЕМУН

ЛАЗАРЕВАЦ

МЛАДЕНОВАЦ

НОВИ БЕОГРАД

ОПШТИ

НЕ

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

СВЕГА

ВОЖДОВАЦ

ГРОЦКА

ЗВЕЗДАРА

200

Запаљење зглобова

M05

-M14

390

8827

4842

2020

1Дегенеративно

обољење зглобова

M15

-M19

1168

157

8315

559

112

202

Стечени деформитети удова

M20

-M21

312

26

43

203

Друга обољења зглобова

M00

-M03

, M22

-M25

189

937

1435

3620

4Системска обољења везивног

ткива

M30

-M36

645

1115

55

205

Поремећаји вратног и

другог међупршљенског

диска

M50

-M51

354

3373

2142

1420

6Друга обољења леђа

M40

-M49

, 53-

M54

7230

720

1223

552

1000

1302

207

Болести меког т

кива

M60

-M79

1097

256

9115

376

220

208

Поремећаји структуре и густине костију

M80

-M85

340

348

6612

1720

9O

steo

mye

litis

M86

174

101

210

Друге болести мишићнокоштаног

система и везивног

ткива

M87

-M99

121

361

244

2ГР

УПА

X

IVБО

ЛЕСТИ

МОКРА

ЋНО

-ПОЛНОГ СИСТЕ

МА

N00

-N99

5898

701

568

578

538

1010

211

Акутни

и прогресивни

бубрежни

синдроми

N00

, N01

1711

212

Друге болести гломерула бубрега

N02

-N08

31

121

3Болести каналића

бубрега

и међућелијског

ткива

N10

-N16

502

63

521

4Недовољна

функција бубрега

N17

-N19

124

239

1714

121

5Мокраћни каменци

N20

-N23

780

6045

8214

015

6

254

Page 29: 08. Zdravstvena zastita radnika

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

ЗЗЗЗ РАД. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ

СРБИЈЕ"

01

211

1213

1415

16

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ОД

ТОГА

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

ОПШТИ

НЕ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

ПАЛИЛУЛА

СТАРИ ГРАД

ЧУКАРИЦА

200

Запаљење зглобова

M05

-M14

6129

2958

1720

1Дегенеративно

обољење зглобова

M15

-M19

9610

410

435

943

202

Стечени деформитети удова

M20

-M21

13

37

320

3Друга обољења зглобова

M00

-M03

, M22

-M25

297

720

220

4Системска обољења везивног

ткива

M30

-M36

92

212

205

Поремећаји вратног и

другог међупршљенског

диска

M50

-M51

3244

4479

1620

6Друга обољења леђа

M40

-M49

, 53-

M54

834

302

302

1082

215

207

Болести меког т

кива

M60

-M79

9561

6113

78

208

Поремећаји структуре и густине костију

M80

-M85

7726

2680

2020

9O

steo

mye

litis

M86

11

121

0Друге болести мишићнокоштаног

система и везивног

ткива

M87

-M99

12

25

1ГР

УПА

X

IVБО

ЛЕСТИ

МОКРА

ЋНО

-ПОЛНОГ СИСТЕ

МА

N00

-N99

867

428

428

1063

145

211

Акутни

и прогресивни

бубрежни

синдроми

N00

, N01

51

212

Друге болести гломерула бубрега

N02

-N08

121

3Болести каналића

бубрега

и међућелијског

ткива

N10

-N16

266

62

214

Недовољна

функција бубрега

N17

-N19

1612

1228

421

5Мокраћни каменци

N20

-N23

9247

4713

424

255

Page 30: 08. Zdravstvena zastita radnika

01

23

45

67

89

10

ЗЕМУН

ЛАЗАРЕВАЦ

МЛАДЕНОВАЦ

НОВИ БЕОГРАД

ОПШТИ

НЕ

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

СВЕГА

ВОЖДОВАЦ

ГРОЦКА

ЗВЕЗДАРА

216

Cys

titis

N30

2244

5527

228

929

152

421

7Друге болести система за

мокрење

N25

-N29

, N31

-N39

1007

287

6831

3223

521

8H

yper

plas

ia p

rost

atae

N40

1019

191

6286

3834

219

Mor

bi p

rost

atae

alii

N41

-N42

325

103

222

0H

ydro

cele

et s

perm

atoc

ele

N43

93

221

Phim

osis

et p

arap

him

osis

N47

93

12

222

Друге болести мушких полних

органа

N44

-N46

, N48

-N51

181

1115

128

2522

3Болести дојке

N60

-N64

252

4527

219

230

Поремећаји менструације

N91

-N92

141

55

123

1M

orbi

clim

acte

rici

N95

3730

3

233

Друга обољења полномокраћног

пута

N82

, N84

-N90

, N93

-N94

, N96

, N98

-N

9912

021

1324

145

ГРУПА

X

VII

УРО

ЂЕНЕ

НАКАЗН

ОСТИ

, ДЕФОРМ

АЦИЈЕ

И

ХРО

МОЗО

МСКЕ

НЕНОРМ

АЛНОСТИ

Q00

-Q99

241

4

256

Урођене

аномалије

крвотока

Q20

-Q28

51

259

Друге урођене аномалије система за

варење

Q38

-Q40

, Q42

-Q45

326

1Друге аномалије полно-мокраћног система

Q50

-Q52

, Q54

-Q64

126

2D

efor

mat

ione

s cox

ae c

onge

nita

eQ

653

256

Page 31: 08. Zdravstvena zastita radnika

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

ЗЗЗЗ РАД. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ

СРБИЈЕ"

01

211

1213

1415

16

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ОД

ТОГА

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

ОПШТИ

НЕ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

ПАЛИЛУЛА

СТАРИ ГРАД

ЧУКАРИЦА

216

Cys

titis

N30

139

169

169

432

7321

7Друге болести система за

мокрење

N25

-N29

, N31

-N39

244

1717

867

218

Hyp

erpl

asia

pro

stat

aeN

4019

011

011

027

929

219

Mor

bi p

rost

atae

alii

N41

-N42

41

17

220

Hyd

roce

le e

t spe

rmat

ocel

eN

431

41

221

Phim

osis

et p

arap

him

osis

N47

322

2Друге болести мушких полних

органа

N44

-N46

, N48

-N51

686

631

522

3Болести дојке

N60

-N64

5154

5445

230

Поремећаји менструације

N91

-N92

11

123

1M

orbi

clim

acte

rici

N95

11

3

233

Друга обољења полномокраћног

пута

N82

, N84

-N90

, N93

-N94

, N96

, N98

-N

9928

44

101

ГРУПА

X

VII

УРО

ЂЕНЕ

НАКАЗН

ОСТИ

, ДЕФОРМ

АЦИЈЕ

И

ХРО

МОЗО

МСКЕ

НЕНОРМ

АЛНОСТИ

Q00

-Q99

45

59

1

256

Урођене

аномалије

крвотока

Q20

-Q28

11

325

9Друге урођене аномалије система за

варење

Q38

-Q40

, Q42

-Q45

326

1Друге аномалије полно-мокраћног система

Q50

-Q52

, Q54

-Q64

126

2D

efor

mat

ione

s cox

ae c

onge

nita

eQ

651

11

1

257

Page 32: 08. Zdravstvena zastita radnika

01

23

45

67

89

10

ЗЕМУН

ЛАЗАРЕВАЦ

МЛАДЕНОВАЦ

НОВИ БЕОГРАД

ОПШТИ

НЕ

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

СВЕГА

ВОЖДОВАЦ

ГРОЦКА

ЗВЕЗДАРА

264

Друге урођене аномалије и деформације

мишићно

-коштаног

система

Q67

-Q79

5

265

Друге урођене аномалије

Q10

-Q18

, Q30

-Q34

, Q80

-Q89

52

266

Хромозомске

ненормалности

Q90

-Q99

22

ГРУПА

X

VII

IСИМПТО

МИ

, ЗНАЦИ

И ПАТО

ЛОШКИ

КЛИНИЧКИ

И

ЛАБО

РАТО

РИЈС

КИ

НАЛАЗИ

R00

-R99

3642

1090

444

196

390

428

267

Dol

or a

bdom

inal

is e

t pel

vis

R10

393

215

3627

626

8Fe

bris

cau

sae

ingo

tae

R50

150

159

5926

9Se

nilit

asR

5414

310

270

Други симптоми,

знаци и ненормални

клинички и

лабораторијски налази

R00

-R09

, R11

-R49

, R51

-R53

, R55

-R

9930

8510

9044

216

334

583

ГРУПА

X

IXПОВРЕ

ДЕ

ТРО

ВАЊА

И ПОСЛЕДИЦЕ

ДЕЛОВАЊА

СПОЉНИХ

ФАКТО

РАS0

0-T

9844

1929

932

637

562

716

49

271

Frac

tura

cra

nii e

t oss

ium

faci

eiS0

249

147

112

272

Преломи

врата,

грудног коша и карлице

S12,

S22

, S32

, T08

491

416

273

Frac

tura

fem

oris

S72

163

35

274

Преломи

других костију уда

S42,

S52

, S62

, S82

, S9

2, T

10, T

1219

027

134

315

275

Frac

tura

e re

gion

um c

orpo

ris m

ultip

liciu

mT0

238

137

276

Специфична

и вишеструка

уганућа

, расцепи

и утиснућа

S03,

S13

, S23

, S33

, S43

, S53

, S63

, S7

3 , S

83, S

93, T

0337

410

1626

2313

0

258

Page 33: 08. Zdravstvena zastita radnika

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

ЗЗЗЗ РАД. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ

СРБИЈЕ"

01

211

1213

1415

16

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ОД

ТОГА

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

ОПШТИ

НЕ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

ПАЛИЛУЛА

СТАРИ ГРАД

ЧУКАРИЦА

264

Друге урођене аномалије и деформације

мишићно

-коштаног

система

Q67

-Q79

22

21

265

Друге урођене аномалије

Q10

-Q18

, Q30

-Q34

, Q80

-Q89

11

11

266

Хромозомске

ненормалности

Q90

-Q99

ГРУПА

X

VII

IСИМПТО

МИ

, ЗНАЦИ

И ПАТО

ЛОШКИ

КЛИНИЧКИ

И

ЛАБО

РАТО

РИЈС

КИ

НАЛАЗИ

R00

-R99

239

371

364

726

222

2

267

Dol

or a

bdom

inal

is e

t pel

vis

R10

2310

1014

1726

8Fe

bris

cau

sae

ingo

tae

R50

37

52

255

269

Seni

litas

R54

1

270

Други симптоми,

знаци и ненормални

клинички и лабораторијски

налази

R00

-R09

, R11

-R49

, R51

-R53

, R55

-R

9921

335

434

95

245

150

ГРУПА

X

IXПОВРЕ

ДЕ

ТРО

ВАЊА

И ПОСЛЕДИЦЕ

ДЕЛОВАЊА

СПОЉНИХ

ФАКТО

РАS0

0-T

9847

117

517

32

400

97

271

Frac

tura

cra

nii e

t oss

ium

faci

eiS0

25

11

927

2Преломи

врата,

грудног коша и карлице

S12,

S22

, S32

, T08

57

714

227

3Fr

actu

ra fe

mor

isS7

23

11

127

4Преломи

других костију уда

S42,

S52

, S62

, S82

, S9

2, T

10, T

1238

3131

338

275

Frac

tura

e re

gion

um c

orpo

ris m

ultip

liciu

mT0

2

276

Специфична

и вишеструка

уганућа

, расцепи

и утиснућа

S03,

S13

, S23

, S33

, S43

, S53

, S63

, S7

3 , S

83, S

93, T

0359

3838

6210

259

Page 34: 08. Zdravstvena zastita radnika

01

23

45

67

89

10

ЗЕМУН

ЛАЗАРЕВАЦ

МЛАДЕНОВАЦ

НОВИ БЕОГРАД

ОПШТИ

НЕ

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

СВЕГА

ВОЖДОВАЦ

ГРОЦКА

ЗВЕЗДАРА

277

Laes

io tr

aum

atic

a oc

uli e

t orb

itae

S05

141

25

278

Laes

io tr

aum

atic

a in

trac

rani

alis

S06

61

11

1

279

Друге повреде унутрашњих

органа

S26-

S27,

S36

-S37

91

17

280

Ударне повреде и специфичне

, вишеструке

повреде

са

ампутацијом

S07-

S08,

S17

-S18

, S28

, S38

, S47

-S4

8, S

57-S

58, S

67-S

68, S

77-S

78,

S87-

S88,

S97

-S98

, T04

-T05

126

428

462

281

Друге специфичне

, неспецифичне

и вишеструке

повреде

S00-

S01,

S04

, S0

9-S1

1, S

14-S

16,

S19-

S21,

S24

-S25

, S29

-S31

, S34

-S3

5, S

39-S

41, S

44-S

46, S

49-S

51,

S54-

S56,

S59

-S61

, S64

-S66

, S69

-S7

1, S

74-S

76, S

79-S

81, S

84-S

86,

S89-

S91,

S94

-S96

, S99

, T00

-T01

, T0

6-T0

7 , T

09, T

11, T

13-T

14

2971

197

264

253

502

1077

282

Утицаји страног т

ела унетог

преко

природног

отвора

T15-

T19

222

118

3913

3

283

Опекотине и нагризи

T20-

T32

251

329

2452

92

284

Тровање дрогама и биолошким супстанцама

T3

6-T5

035

232

285

Токсична

дејства

супстанци

немедицинског

порекла

T5

1-T6

515

11

287

Други и неспецифични

утицаји спољних узрока

T33-

T35,

T66

-T73

, T75

-T78

2611

21

7

260

Page 35: 08. Zdravstvena zastita radnika

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

ЗЗЗЗ РАД. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ

СРБИЈЕ"

01

211

1213

1415

16

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ОД

ТОГА

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

ОПШТИ

НЕ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

ПАЛИЛУЛА

СТАРИ ГРАД

ЧУКАРИЦА

277

Laes

io tr

aum

atic

a oc

uli e

t orb

itae

S05

31

11

127

8La

esio

trau

mat

ica

intr

acra

nial

isS0

61

127

9Друге повреде унутрашњих

органа

S26-

S27,

S36

-S37

280

Ударне повреде и специфичне

, вишеструке

повреде

са

ампутацијом

S07-

S08,

S17

-S18

, S28

, S38

, S47

-S4

8, S

57-S

58, S

67-S

68, S

77-S

78,

S87-

S88,

S97

-S98

, T04

-T05

101

117

281

Друге специфичне

, неспецифичне

и вишеструке

повреде

S00-

S01,

S04

, S0

9-S1

1, S

14-S

16,

S19-

S21,

S24

-S25

, S29

-S31

, S34

-S3

5, S

39-S

41, S

44-S

46, S

49-S

51,

S54-

S56,

S59

-S61

, S64

-S66

, S69

-S7

1, S

74-S

76, S

79-S

81, S

84-S

86,

S89-

S91,

S94

-S96

, S99

, T00

-T01

, T0

6-T0

7 , T

09, T

11, T

13-T

14

300

8280

223

858

282

Утицаји страног т

ела унетог

преко

природног

отвора

T15-

T19

183

310

283

Опекотине и нагризи

T20-

T32

241

111

628

4Тровање дрогама и биолошким супстанцама

T3

6-T5

01

285

Токсична

дејства

супстанци

немедицинског

порекла

T5

1-T6

52

1128

7Други и неспецифични

утицаји спољних узрока

T33-

T35,

T66

-T73

, T75

-T78

32

261

Page 36: 08. Zdravstvena zastita radnika

01

23

45

67

89

10

ЗЕМУН

ЛАЗАРЕВАЦ

МЛАДЕНОВАЦ

НОВИ БЕОГРАД

ОПШТИ

НЕ

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

СВЕГА

ВОЖДОВАЦ

ГРОЦКА

ЗВЕЗДАРА

288

Неке ране

компликације повреда и компликације

хируршког и

медицинског лечења некласификоване на

другом месту

T79-

T88

71

5

289

Последице

повреда

, тровања и друге последице спољних

узрока

T90-

T98

2112

ГРУПА

X

XI

ФАКТО

РИ КОЈИ

УТИ

ЧУ

НА

ЗДРА

ВСТВ

ЕНО

СТА

ЊЕ

И

КОНТА

КТ СА

ЗДРА

ВСТВ

ЕНОМ

СЛУЖБО

МZ

00-Z

9963

703

6318

2586

250

7803

1142

840

8519

166

290

Лица која

траже здравствене

услуге ради

прегледа и

испитивања

Z00-

Z13

6166

362

8825

3725

077

0211

370

3504

1916

6

292

Остала лица

потенцијално здравствено

угрож

ена заразном

болешћу

Z20,

Z22

-Z29

1061

2548

9129

297

Лица у здравственим служ

бама

ради одређених третмана

и

здравствене

заштите

Z40-

Z54

5

298

Лица у здравственим служ

бама

из других разлога

Z31-

Z33,

Z37

, Z55

-Z99

974

51

1029

581

ГРУПА

I-

XX

IУКУПНО

A00

-T98

, Z00

-Z99

1581

2518

920

1287

995

7916

898

2634

140

8519

166

262

Page 37: 08. Zdravstvena zastita radnika

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

ЗЗЗЗ РАД. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ

СРБИЈЕ"

01

211

1213

1415

16

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ОД

ТОГА

Табела

38

БРОЈ ОБО

ЉЕЊА

И СТА

ЊА

У ЗДРА

ВСТВ

ЕНОЈ ЗА

ШТИ

ТИ РАДНО

АКТИ

ВНОГ СТА

НОВНИШТВ

А У

БЕОГР

АДУ

У 2

010.

ГОДИНИ

ОПШТИ

НЕ

Р.

бр

.МОРБ

ИДИТЕ

ТНА

ЛИСТА

(10 МКБ)

ШИФРА

ПАЛИЛУЛА

СТАРИ ГРАД

ЧУКАРИЦА

288

Неке ране

компликације повреда и компликације

хируршког и

медицинског лечења некласификоване на

другом месту

T79-

T88

1

289

Последице

повреда

, тровања и друге последице спољних узрока

T90-

T98

99

ГРУПА

X

XI

ФАКТО

РИ КОЈИ

УТИ

ЧУ

НА

ЗДРА

ВСТВ

ЕНО

СТА

ЊЕ

И

КОНТА

КТ СА

ЗДРА

ВСТВ

ЕНОМ

СЛУЖБО

МZ

00-Z

9912

7143

1438

4147

318

3746

45

290

Лица која

траже здравствене

услуге ради

прегледа и испитивања

Z00-

Z13

995

3724

3251

473

1628

4499

292

Остала лица

потенцијално здравствено

угрож

ена заразном

болешћу

Z20,

Z22

-Z29

179

435

435

158

96

297

Лица у здравственим служ

бама

ради одређених третмана

и

здравствене

заштите

Z40-

Z54

32

2

298

Лица у здравственим служ

бама

из других разлога

Z31-

Z33,

Z37

, Z55

-Z99

9415

315

351

50

ГРУПА

I-

XX

IУКУПНО

A00

-T98

, Z00

-Z99

1409

010

933

1043

050

317

948

7286

263

Page 38: 08. Zdravstvena zastita radnika

UTVR\ENA OBOQEWA I STAWA U OSNOVNOJ ZDRAVSTVENOJ

ZA[TITI RADNO AKTIVNOG STANOVNI[TVA PREMA

GRUPAMA OBOQEWA U BEOGRADU

U 2010. GODINI

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XVII XVIII XIX

2,8 3,4 2,8

12,3 11,8

3,6

8,1

4,8

38,342,4

11,0

5,7

23,3

12,5

0,1

7,7 9,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0Grafikon 17

stopa na 1000

DESET NAJ^E[]IH OBOQEWA I STAWA U OSNOVNOJ

ZDRAVSTVENOJ ZA[TITI RADNO AKTIVNOG STANOVNI[TVA

U BEOGRADU U 2010. GODINI

26,7

19,115,3

6,6 6,3 6,1 5,5 4,8 4,0 3,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grafikon 18stopa na 1000

1 - HYPERTENSIO ART. ESSENTALIS PRIM.2 - PHARINGITIS AC. ET TONSILLITIS AC3 - ДРУГА ОБОЉЕЊА ЛЕЂА4 - НЕУРОТСКИ, СТРЕС., СОМАТ. ПОРЕМЕЋАЈИ5 - ДРУГЕ СПЕЦ. НЕСПЕЦ. И ВИШЕСТР. ПОВРЕДЕ

Grupa oboqewa po MKB - 10

6 - INFECT. TR. RESPIRATORI SUP. MULTIPL. AC.7 - BRONCHITIS AC. ET BRONCIOLITIS AC.8 - CYSTITIS9 - ПОРЕМЕЋАЈИ РАСПОЛОЖЕЊА (АФЕКТИВНИ ПОР.)

10 - ДРУГИ ПОР. ЖЛЕЗДА СА УНУТ. ЛУЧЕЊЕМ,ИСХРАНЕ И МЕТАБОЛИЗМА

264