zastita jama

  • View
    575

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of zastita jama

Investitor/ Naruitelj: Graevina:

KAPPA d.o.o., 31 000 OSIJEK, Kapucinska 33/I VIENAMJENSKI OBJEKT 2Po+P+8 U ULICI HRVATSKE REPUBLIKE 29 U OSIJEKU IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA SNIENJA NIVOA PODZEMNIH VODA I ZATITE GRAEVINSKE JAME GLAVNI I IZVEDBENI GRAEVINSKI PROJEKTdr.sc. Ivica KOLUND, dipl.ing.gra. Davor ANAR, dipl.ing.gra. Ivan KUNDAKI, dipl.ing.gra. Osijek, svibanj, 2008.

Knjiga (mapa): Vrsta projekt: Projektant: Suradnici: Mjesto i datum:

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIENJA NIVOA PODZEMNIH VODA I ZATITE GRAEVINSKE JAME

1

SADRAJ:1. Tehniki opis 2. Hidrauliki proraun

3. Statiki proraun4. Proraun stabilnosti pokosa 5. Prilozi

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIENJA NIVOA PODZEMNIH VODA I ZATITE GRAEVINSKE JAME

2

1. TEHNIKI OPIS

UVOD Na zahtjev Naruitelja Kappa d.o.o., 31 000 Osijek, Kapucinska 33/1, izraen je Izvedbeni projekt snienja nivoa podzemnih voda i zatite graevinske jame, na graevini "Vienamjenski objekt 2Po+P+8" u ulici Hrvatske Republike 29 u Osijeku kao izmjena i dopuna Izvedbenog projekta Projekt zatite graevinske jame, Mapa 4, br. projekta GT-01-01-2008, sijeanj 2008 a izradio ga je Geoekspert d.o.o., Zagreb.

Izmjena i dopuna Izvedbenog projekta je izvrena na zahtjev Naruitelja zbog bojazni da prvotno rjeenje zatite graevinske jame i snienja nivoa podzemnih voda (geotehnika sidra i vertikalni drenani bunari) nemoe biti primjenjivo zbog monosti nepostizanja projektirane sile u sidrima (vrsta tla u kojemu se sidri), velike duine sidara i sidrenih dionica, nedovoljnog prostora za izvedbu i nepoznatog utjecaja na okolne objekte istih, te iznoenja estica tla iz vertikalnih bunara, (problemi uoeni na objektima izvedenim na ovome podruju uz isti nain zatite graevinske jame).

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIENJA NIVOA PODZEMNIH VODA I ZATITE GRAEVINSKE JAME

3

I. PROJEKT ZATITE GRAEVINSKE JAME

Detalj A1 faza iskopa

NPI 25

2 faza iskopa

Sidra I Masa za injektiranje NPI 25

3 faza iskopa Sidra II 4 faza iskopa eline talpe "Larsen" L = 10.00m Masa za injektiranje

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIENJA NIVOA PODZEMNIH VODA I ZATITE GRAEVINSKE JAME

4

Svrha izrade ovoga projekta je osiguranje izvoenja iskopa graevinske jame te temeljnog sklopa buduih objekata u zatienim i relativno suhim uvjetima bez podzemnih voda. Ovim projektom se prilikom izvoenja budue graevine a zbog velike dubine iskopa (-7,34 m), predvia izvoenje zatite iskopa graevinske jame elinom podgradom tipa Larssen 605 S 270, duine L=12,0 m koja e biti pridrana elinom konstrukcijom uz konstantno snienje nivoa podzemne vode zbog visokog nivoa iste, bunarom i horizontalnim drenanim sustavom.

SNIENJE NIVOA PODZEMNIH VODA U GRAEVINSKOJ JAMI Iz rezultata geotehnikih istranih radova vidi se da je statiki nivo podzemne vode u tlu prije projektiranja snienja podzemne vode prema navedenom izvjeu registriran je na -4,00 m, mjereno od povrine postojeeg terena.

Projektiranjem snienja nivoa podzemne vode u graevinskoj jami predvieno je da maksimalni nivo podzemne vode u toku izgradnje graevine bude min. cca. 0,50 m nii od maksimalne dubine donje kote iskopa (-7,34 m), tj. na koti 7,84 m, mjereno od povrine postojeeg okolnog terena 0,00 m.KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIENJA NIVOA PODZEMNIH VODA I ZATITE GRAEVINSKE JAME

5

Osim privremenog snienja nivoa podzemne vode tijekom izvoenja graevine u graevinskoj jami, projektom je predvieno i trajno snienje iste za vrijeme eksploatacije budue graevine, kako bi se smanjila mogunost prodiranja vode kroz hidroizolaciju u podzemne etae. U tu svrhu projektirani su drenani kanali i to jedan glavni uzduni dren (pravac istok-zapad) s jednostrukim uzdunim padom prema bunaru tzv. glavni sabirni dren koji odvodi vodu u izvedeni bunar, te sedam (7) poprenih drenova (pravac sjever-jug) kao i 26 drenova okomita na rubne poprene drenove (pravac istok-zapad). Popreni drenovi su postavljeni pod kutom na navedeni uzduni dren koji prati pravac sjeverne fronte budue graevine u tlocrtnom rasteru osnog razmaka 6,00 m te su gledajui lijevo i desno od glavnog uzdunog drena smaknuti za 0,5 m. Drenani kanali su svi irine 0,70 m i najmanje dubine 0,80 m, izvedeni u padovima danim u tlocrtu drenanog sustava te su u njih poloene drenane cijevi (PE-HD DN 200). Drenani kanali su ispunjeni pranim drobljenim kamenom frakcija 30 60 mm, i to samo u projektiranoj visini, tj. do kote -7,34 m (-3,96 m plii dio objekta). Isti su s pripadajuim drenanim cijevima obloeni geotekstilom tipa 400 gr/m2 po svojem projektiranom opsegu uz preklop na vrhu drena.KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIENJA NIVOA PODZEMNIH VODA I ZATITE GRAEVINSKE JAME

6

Izvoenje drenanog sustava e se vriti u dvije faze koje su odreene izvoenjem zatite graevinske jame podgradom i elinom konstrukcijom za pridranje iste.

U prvoj fazi izvodi se bunar i drenani kanali tlocrtno postavljeni do privremenog unutarnjeg zatitnog pokosa podgrade s postavljanjem drenanih PE-HD DN 200 cijevi.

U drugoj faza izvodi nakon izvrene zatite graevinske jame te cjelokupnog iskopa iste do projektiranih kota. Drugom fazom osigurava se pristup izvoenju ostatka drenanih kanala te postavljanja drenanih PE-HD DN 200 cijevi (vidi nacrte u Prilogu br. III).

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIENJA NIVOA PODZEMNIH VODA I ZATITE GRAEVINSKE JAME

7

ZATITA GRAEVINSKE JAMEZa pridranje eline podgrade (talpe tipa Larssen 605 S 270, duine L=12,0 m) pri radovima na iskopu podrumskog dijela budueg objekta tlocrtnih dimenzija cca 94,053,0 m, te zbog velike dubine iskopa (-7,34 m) projektirana je elina konstrukcija koja se sastoji od elinog okvira u jednom nivou horizontalno postavljenog na eline konzolne nosae koji su zavareni za eline talpe.

Kao razupore horizontalnog okvira, projektirani su elini kosnici koji se upiru u buduu temeljnu plou objekta te dijagonala koje zatvaraju kutove elinog horizontalnog okvira. Zbog takvog naina pridranja podgrade temeljna ploa se izvodi u dvije faze, i to:Prva faza je izvoenje tem. ploe s prekidom 4,0 m od ruba budue arm. betonske ploe graevine s privremenim unutarnjim zatitnim pokosom nagiba 1,5:1 uz podgradu te montaom konstrukcije za pridranje podgrade.

Druga faza je izvedba nastavka temeljne ploe i zidova podruma s time da kroz iste postoje prodori oko kosnika, a u svemu prema projektu.

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIENJA NIVOA PODZEMNIH VODA I ZATITE GRAEVINSKE JAME

8

2. HIDRAULIKI PRORAUNPRORAUN SNIENJA NIVOA PODZEMNIH VODA U GRAEVINSKOJ JAMI ODREIVANJE KOEFICIJENTA VODOPROPUSNOSTI TLA S obzirom da nije ispitan koeficijent vodopropusnosti za sve slojeve tla po dubini sondane buotine in situ, izvren je izraun koeficijenta vodopropusnosti (k) u (cm/s) iz granulometrijskih krivulja geotehnikih istranih radova i to za koherentne materijale po formuli Zamarin a za nekoherentne materijale prema dijagramu i formuli US. BUREAU OF SOIL CLASSIFICATION: - Odreivanje prosjenog koeficijenta vodopropusnosti (k) u (cm/s) iz sondi:d(m)n

hsloja(m) 0,80 3,70 2,00 3,50 4,50 14,50

s

d

K(m/dan) 1,12E-02 2,95E-02 8,16E-03 2,51E-02 1,25E-02 1,92E-02

K(cm/s) 1,29E-05 3,41E-05 9,45E-06 2,90E-05 1,45E-05 2,22E-05

k i hin i 1

MI SFc CI SFs CL

S-1 S-1 S-1 S-1 S-1

3,80-4,00 5,80-6,00 9,00-9,20 11,20-11,40 16,50-16,70

2,79 2,81 2,79 2,79 2,60

1,63 1,47 1,53 1,57 1,50 Kpr os

k prosj.

i 1

hi

- Izmjeren nivo podzemne vode na koti -4,0 m od povrine terenaKAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIENJA NIVOA PODZEMNIH VODA I ZATITE GRAEVINSKE JAME

9

- Skica presjeka drenova kroz gra. jamu:teren

NASIP CI MI

N.P.V.

SFcdno iskopa

CI SFsKAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIENJA NIVOA PODZEMNIH VODA I ZATITE GRAEVINSKE JAME

10

-

PRORAUN DRENANOG SUSTAVAirina bagerske lice b=0,70 m oekivani maksimalni nivo podzemne vode -4,0 m mjereno od povrine postojeeg terena maksimalna dubina iskopa gra. jame -8,51 m (prodori temeljne ploe) mjereno od povrne postojeeg terena oekivani maksimalni nivo podzemne vode u toku eksploatacije drenanog sustava; -0,50 m mjereno od kote dna gra. jame, odnosno -7,84 m mjereno od povrine postojeeg terena. usvojena prosjena dubina drenova hd,prosj= 1,50 m od kote iskopa gra. jame 7,34 m.

-

-

Iz navedenog proraunom dobijemo slijedee: - Prosjeni osni razmak drenova L (m)

- Ukupna koliina vode koja dotie u graevinsku jamu (koliina vode u primarnom i sekundarnim poprenim drenovima i koliina vode dna graevinske jame )

Q ukupno

Q uz

Q pop

Q dna

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIENJA NIVOA PODZEMNIH VODA I ZATITE GRAEVINSKE JAME

11

3. STATIKI PRORAUN1. FAZA I. FAZA I Iskop tla iz graevinske jame na kotu -3,50 m od povrine terena te prije postavljanja I. nivoa elinog okvira s razuporama za pridranje eline podgrade tipa Larssen 605 na koti -2,70 m uz konstantno sniavanje nivoa vode u graevinskoj jami.- ulazni podaci: z = 20,0 kN/m3 - specifina teina tla w = 10,0 kN/m3 - specifina teina vode pros = 25 - kut unutarnjeg trenja tla h = 3,50 m - dubina iskopa d = 8,00 m - dubina zabijanja talpi j = 4,00 m - nivo podzemne vode izvan gra. jame i = 4,34 m - nivo podzemne vode unutar gra. jameLista sluajeva optereenja No 1 2 AKTIVNI TLAK PROMETNO OPTEREENJE Naziv

3

HIDRAULIKI TLAKKAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIENJA NIVOA PODZEMNIH VODA I ZATITE GRAEVINSKE JAME

12

STATIKI MODEL:

teren

NASIP CI

NIVO I.

MI1, 5: 1

N.P.V.

SFcdno iskopa N.P.V.

CItalpe l=12,0 m tip Larssen 605

SFs

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIENJA NIVOA PODZEMNIH VODA I ZATITE GRAEVINSKE JAME

13

2. FAZA II. FAZA II Postavljanje I. nivoa elinog okvira s kosnic