33
KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME 1 Investitor/ Naruĉitelj: KAPPA d.o.o., 31 000 OSIJEK, Kapucinska 33/I GraĊevina: VIŠENAMJENSKI OBJEKT 2Po+P+8 U ULICI HRVATSKE REPUBLIKE 29 U OSIJEKU Knjiga (mapa): IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA SNIŽENJA NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME Vrsta projekt: GLAVNI I IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT Projektant: dr.sc. Ivica KOLUND, dipl.ing.graĊ. Suradnici: Davor ĈANŢAR, dipl.ing.graĊ. Ivan KUNDAKĈIĆ, dipl.ing.graĊ. Mjesto i datum: Osijek, svibanj, 2008.

zastita jama

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 1

Investitor/ Naruĉitelj: KAPPA d.o.o., 31 000 OSIJEK, Kapucinska 33/I

GraĊevina:VIŠENAMJENSKI OBJEKT 2Po+P+8 U ULICI HRVATSKE

REPUBLIKE 29 U OSIJEKU

Knjiga (mapa):IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA SNIŽENJA NIVOA

PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME

Vrsta projekt: GLAVNI I IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

Projektant: dr.sc. Ivica KOLUND, dipl.ing.graĊ.

Suradnici:Davor ĈANŢAR, dipl.ing.graĊ.

Ivan KUNDAKĈIĆ, dipl.ing.graĊ.

Mjesto i datum: Osijek, svibanj, 2008.

Page 2: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 2

SADRŢAJ:

1. Tehniĉki opis

2. Hidrauliĉki proraĉun

3. Statiĉki proraĉun

4. Proraĉun stabilnosti pokosa

5. Prilozi

Page 3: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 3

1. TEHNIČKI OPIS

UVOD

Na zahtjev Naruĉitelja „Kappa d.o.o.“, 31 000 Osijek, Kapucinska 33/1,

izraĊen je Izvedbeni projekt sniženja nivoa podzemnih voda i zaštite graĎevinske

jame, na graĊevini "Višenamjenski objekt 2Po+P+8" u ulici Hrvatske Republike 29 u

Osijeku kao izmjena i dopuna Izvedbenog projekta – Projekt zaštite graĎevinske

jame, Mapa 4, br. projekta GT-01-01-2008, siječanj 2008 a izradio ga je

„Geoekspert d.o.o.“, Zagreb.

Izmjena i dopuna Izvedbenog projekta je izvršena na zahtjev Naruĉitelja

zbog bojazni da prvotno rješenje zaštite graĊevinske jame i sniţenja nivoa

podzemnih voda (geotehniĉka sidra i vertikalni drenaţni bunari) nemoţe biti

primjenjivo zbog moćnosti nepostizanja projektirane sile u sidrima (vrsta tla u

kojemu se sidri), velike duţine sidara i sidrenih dionica, nedovoljnog prostora za

izvedbu i nepoznatog utjecaja na okolne objekte istih, te iznošenja ĉestica tla iz

vertikalnih bunara, (problemi uoĉeni na objektima izvedenim na ovome podruĉju

uz isti naĉin zaštite graĊevinske jame).

Page 4: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 4

Čelične talpe "Larsen"

L = 10.00m

Sidra I

Sidra II

1 faza iskopa

2 faza iskopa

3 faza iskopa

4 faza iskopa

NPI 25

NPI 25

Detalj A

Masa za injektiranje

Masa za injektiranje

I. PROJEKT ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME

Page 5: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 5

Svrha izrade ovoga projekta je osiguranje izvoĊenja iskopa graĊevinske jame

te temeljnog sklopa budućih objekata u zaštićenim i relativno suhim uvjetima

bez podzemnih voda. Ovim projektom se prilikom izvoĊenja buduće graĊevine a

zbog velike dubine iskopa (-7,34 m), predviĊa izvoĊenje zaštite iskopa

graĊevinske jame ĉeliĉnom podgradom tipa „Larssen 605“ S 270, duţine L=12,0

m koja će biti pridrţana ĉeliĉnom konstrukcijom uz konstantno sniţenje nivoa

podzemne vode zbog visokog nivoa iste, bunarom i horizontalnim drenaţnim

sustavom.

SNIŽENJE NIVOA PODZEMNIH VODA U GRAĐEVINSKOJ JAMI

Iz rezultata geotehniĉkih istraţnih radova vidi se da je statiĉki nivo

podzemne vode u tlu prije projektiranja sniţenja podzemne vode prema

navedenom izvješću registriran je na -4,00 m, mjereno od površine postojećeg

terena.

Projektiranjem sniţenja nivoa podzemne vode u graĊevinskoj jami

predviĊeno je da maksimalni nivo podzemne vode u toku izgradnje graĊevine

bude min. cca. 0,50 m niţi od maksimalne dubine donje kote iskopa (-7,34 m),

tj. na koti –7,84 m, mjereno od površine postojećeg okolnog terena 0,00 m.

Page 6: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 6

Osim privremenog sniţenja nivoa podzemne vode tijekom izvoĊenja

graĊevine u graĊevinskoj jami, projektom je predviĊeno i trajno sniţenje iste za

vrijeme eksploatacije buduće graĊevine, kako bi se smanjila mogućnost

prodiranja vode kroz hidroizolaciju u podzemne etaţe.

U tu svrhu projektirani su drenaţni kanali i to jedan glavni uzduţni dren

(pravac istok-zapad) s jednostrukim uzduţnim padom prema bunaru tzv. glavni

sabirni dren koji odvodi vodu u izvedeni bunar, te sedam (7) popreĉnih drenova

(pravac sjever-jug) kao i 26 drenova okomita na rubne popreĉne drenove (pravac

istok-zapad).

Popreĉni drenovi su postavljeni pod kutom na navedeni uzduţni dren koji

prati pravac sjeverne fronte buduće graĊevine u tlocrtnom rasteru osnog

razmaka 6,00 m te su gledajući lijevo i desno od glavnog uzduţnog drena

smaknuti za 0,5 m.

Drenaţni kanali su svi širine 0,70 m i najmanje dubine 0,80 m, izvedeni u

padovima danim u tlocrtu drenaţnog sustava te su u njih poloţene drenaţne

cijevi (PE-HD DN 200). Drenaţni kanali su ispunjeni pranim drobljenim kamenom

frakcija 30 60 mm, i to samo u projektiranoj visini, tj. do kote -7,34 m (-3,96

m – plići dio objekta). Isti su s pripadajućim drenaţnim cijevima obloţeni

geotekstilom tipa 400 gr/m2 po svojem projektiranom opsegu uz preklop na vrhu

drena.

Page 7: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 7

IzvoĊenje drenaţnog sustava će se vršiti u dvije faze koje su odreĊene

izvoĊenjem zaštite graĊevinske jame podgradom i ĉeliĉnom konstrukcijom za

pridrţanje iste.

U prvoj fazi izvodi se bunar i drenaţni kanali tlocrtno postavljeni do privremenog

unutarnjeg zaštitnog pokosa podgrade s postavljanjem drenaţnih PE-HD DN 200

cijevi.

U drugoj faza izvodi nakon izvršene zaštite graĊevinske jame te cjelokupnog

iskopa iste do projektiranih kota. Drugom fazom osigurava se pristup izvoĊenju

ostatka drenaţnih kanala te postavljanja drenaţnih PE-HD DN 200 cijevi (vidi

nacrte u Prilogu br. III).

Page 8: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 8

ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME

Za pridrţanje ĉeliĉne podgrade (talpe tipa „Larssen 605 S 270“, duţine

L=12,0 m) pri radovima na iskopu podrumskog dijela budućeg objekta tlocrtnih

dimenzija cca 94,0×53,0 m, te zbog velike dubine iskopa (-7,34 m) projektirana

je ĉeliĉna konstrukcija koja se sastoji od ĉeliĉnog okvira u jednom nivou

horizontalno postavljenog na ĉeliĉne konzolne nosaĉe koji su zavareni za ĉeliĉne

talpe.

Kao razupore horizontalnog okvira, projektirani su ĉeliĉni kosnici koji se

upiru u buduću temeljnu ploĉu objekta te dijagonala koje zatvaraju kutove

ĉeliĉnog horizontalnog okvira. Zbog takvog naĉina pridrţanja podgrade temeljna

ploĉa se izvodi u dvije faze, i to:

Prva faza je izvoĊenje tem. ploĉe s prekidom 4,0 m od ruba buduće arm.

betonske ploĉe graĊevine s privremenim unutarnjim zaštitnim pokosom nagiba

1,5:1 uz podgradu te montaţom konstrukcije za pridrţanje podgrade.

Druga faza je izvedba nastavka temeljne ploĉe i zidova podruma s time da

kroz iste postoje prodori oko kosnika, a u svemu prema projektu.

Page 9: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 9

2. HIDRAULIČKI PRORAČUN

PRORAČUN SNIŽENJA NIVOA PODZEMNIH VODA U GRAĐEVINSKOJ JAMI

ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA VODOPROPUSNOSTI TLA

S obzirom da nije ispitan koeficijent vodopropusnosti za sve slojeve tla po

dubini sondažne bušotine in situ, izvršen je izračun koeficijenta vodopropusnosti

(k) u (cm/s) iz granulometrijskih krivulja geotehničkih istražnih radova i to za

koherentne materijale po formuli Zamarin a za nekoherentne materijale prema

dijagramu i formuli US. BUREAU OF SOIL CLASSIFICATION:

- OdreĎivanje prosječnog koeficijenta vodopropusnosti (k) u (cm/s) iz sondi:

n

1i

i

n

1i

ii

.prosj

h

hk

k

- Izmjeren nivo podzemne vode na koti -4,0 m od površine terena

d(m) hsloja(m) s d K(m/dan) K(cm/s)

MI S-1 3,80-4,00 0,80 2,79 1,63 1,12E-02 1,29E-05

SFc S-1 5,80-6,00 3,70 2,81 1,47 2,95E-02 3,41E-05

CI S-1 9,00-9,20 2,00 2,79 1,53 8,16E-03 9,45E-06

SFs S-1 11,20-11,40 3,50 2,79 1,57 2,51E-02 2,90E-05

CL S-1 16,50-16,70 4,50 2,60 1,50 1,25E-02 1,45E-05

14,50 Kpros 1,92E-02 2,22E-05

Page 10: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 10

- Skica presjeka drenova kroz graĊ. jamu:

NASIP

CI

MI

SFc

CI

SFs

teren

N.P.V.

dno iskopa

Page 11: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 11

PRORAČUN DRENAŽNOG SUSTAVA

- širina bagerske ţlice b=0,70 m

- oĉekivani maksimalni nivo podzemne vode -4,0 m mjereno od površine postojećeg terena

- maksimalna dubina iskopa graĊ. jame -8,51 m (prodori temeljne ploĉe) mjereno od površne postojećeg terena

- oĉekivani maksimalni nivo podzemne vode u toku eksploatacije drenaţnog sustava; -0,50 m mjereno od kote dna graĊ. jame, odnosno -7,84 m mjereno od površine postojećeg terena.

- usvojena prosjeĉna dubina drenova hd,prosj= 1,50 m od kote iskopa graĊ. jame –7,34 m.

Iz navedenog proračunom dobijemo slijedeće:

- Prosjeĉni osni razmak drenova L (m)

- Ukupna koliĉina vode koja dotiĉe u graĊevinsku jamu (koliĉina vode u primarnom i

sekundarnim popreĉnim drenovima i koliĉina vode dna graĊevinske jame )

dnapopuzukupno QQQQ

Page 12: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 12

3. STATIČKI PRORAČUN

1. FAZA I.

FAZA I – Iskop tla iz graĎevinske jame na kotu -3,50 m od površine terena te prije

postavljanja I. nivoa čeličnog okvira s razuporama za pridržanje čelične podgrade

tipa „Larssen 605“ na koti -2,70 m uz konstantno snižavanje nivoa vode u

graĎevinskoj jami.

- ulazni podaci:

z = 20,0 kN/m3 - specifiĉna teţina tla

w = 10,0 kN/m3 - specifiĉna teţina vode

pros = 25 ° - kut unutarnjeg trenja tla

h = 3,50 m - dubina iskopa

d = 8,00 m - dubina zabijanja talpi

j = 4,00 m - nivo podzemne vode izvan graĊ. jame

i = 4,34 m - nivo podzemne vode unutar graĊ. jame

Lista sluĉajeva opterećenja

No Naziv

1 AKTIVNI TLAK

2 PROMETNO OPTEREĆENJE

3 HIDRAULIĈKI TLAK

Page 13: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 13

talpe l=12,0 mtip Larssen 605

NASIP

CI

MI

SFc

CI

SFs

NIVO I.

N.P.V.

1,5

:1

teren

N.P.V.

dno iskopa

STATIČKI MODEL:

Page 14: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 14

2. FAZA II.

FAZA II – Postavljanje I. nivoa čeličnog okvira s kosnicima za pridržanje čelične

podgrade tipa „Larssen 605“ na koti -2,70 m te skop tla iz graĎevinske jame do

konačne kote dna iskopa na -7,34 m od površine terena. Nakon izvršenog iskopa može

se pristupiti izvoĎenju podložnog betona i nastavka arm. betonske temeljne ploče i

zidova a sve uz konstantno snižavanje nivoa vode u graĎevinskoj jami.

Lista sluĉajeva opterećenja

No Naziv

1 VLASTITA TEŢINA (g)

2 AKTIVNI TLAK

3 PROMETNO OPTEREĆENJE

4 HIDRAULIĈKI TLAK

- ulazni podaci:

z = 20,0 kN/m3 - specifiĉna teţina tla

w = 10,0 kN/m3 - specifiĉna teţina vode

pros = 25 ° - kut unutarnjeg trenja tla

h = 7,46 m - dubina iskopa

d = 4,16 m - dubina zabijanja talpi

j = 4,00 m - nivo podzemne vode izvan graĊ. jame

i = 0,50 m - nivo podzemne vode unutar graĊ. jame

Page 15: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 15

STATIČKI MODEL:

talpe l=12,0 mtip Larssen 605

NASIP

CI

MI

SFc

CI

SFs

NIVO I.

N.P.V.

teren

N.P.V.

dno iskopa

Page 16: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 16

STATIČKI MODEL U TOWER-u:

Izometrija

Page 17: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 17

REZULTATI DOBIVENI U PROGRAMSKOM PAKETU PLAXIS

Horizontalni pomak nakon iskopa do dubine -7,34 m s podupirujućim slojem tla i

kampadna ugradnja armiranobetonske ploĉe graĊevine d = 1,0 m(faza 2)

Page 18: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 18

Horizontalni pomak nakon iskopa podupirujućeg sloja tla do kote -7,34 m (faza 4)

Page 19: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 19

Horizontalni pomak nakon iskopa podupirujućeg sloja tla do kote -7,34 m te

aktiviranja prometnog opterećenja q = 33,3 kN/m2

Page 20: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 20

ZAKLJUČAK ANALIZE OPTEREĆENJA DOBIVENIH U PROGRAMSKOM PAKETU

PLAXIS

Horizontalni pomaci u zadnjoj fazi u < 2,8 cm.

Maksimalni momenti savijanja u potpornoj konstrukciji Mmaks = 263,34 kNm/m'.

Sile u kosnicima u zadnjoj fazi: F = 925,2 kN.

Pomaci potporne konstrukcije su unutar dozvoljenih vrijednosti. Rezultati

provedenih dokaza nosivosti ukazuju da ĉeliĉna talpa, kao i potporna konstrukcija

imaju dovoljan kapacitet nosivosti.

Page 21: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 21

4. PRORAČUN STABILNOSTI POKOSA

Provjera i dokaz stabilnosti pokosa graĊevinske jame izvršena je za privremeni

zaštitni pokos uz pobijenu podgradu u nagibu 1,5:1, za radove na iskopu graĊevinske

jame u širokom iskopu uz nagibe pokosa od 2:1 (plići dio graĊevine) te za privremeni

pokos u graĊevinskoj jami uz nagib 1:2. Svi radovi na izvedbi graĊevinske jame te

buduće graĊevine u istoj će se izvoditi pri konstantnom sniţavanju nivoa podzemnih

voda gdje će nivo iste biti uvijek minimalno 50,0 cm niţe od dna iskopa. Minimalni

koeficijent stabilnosti za pokose graĊevinske jame po metodi Morgenstern-Price

izraĉunat je pomoću programskog paketa Geo-Slope uz korištenje rezultata

geotehniĉkih istraţnih radova

- Raĉunski nivo podzemne vode na koti -4,0 m od površine terena

Page 22: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 22

1. NASIP - specifiĉna teţina:

- kohezija:

- kut unut. trenja:

= 19,0 kN/m3

c = 2,0 kN/m2

= 20

2. CI - specifiĉna teţina:

- kohezija:

- kut unut. trenja:

= 19,0 kN/m3

c = 13,0 kN/m2

= 25

3. MI - specifiĉna teţina:

- kohezija:

- kut unut. trenja:

= 19,0 kN/m3

c = 14,0 kN/m2

= 23

4. SFc - specifiĉna teţina:

- kohezija:

- kut unut. trenja:

= 19,0 kN/m3

c = 5,0 kN/m2

= 26

5. CI - specifiĉna teţina:

- kohezija:

- kut unut. trenja:

= 19,0 kN/m3

c = 11,0 kN/m2

= 22

6. SFs - specifiĉna teţina:

- kohezija:

- kut unut. trenja:

= 19,0 kN/m3

c = 0,0 kN/m2

= 30

Za pojedine slojeve tla na danome profilu odabrani su slijedeći parametri:

Page 23: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 23

DOKAZ STABILNOSTI ZAŠTINOG POKOSA UZ PODGRADU

Minimalni koeficijent stabilnosti : Fs,min= 1,24

1.236

0,00

-3,50

-7,40

1,5:1

N.P.V.

N.P.V.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Min. koef. sigurnosti

TALPE

Dužina (m)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Vis

ina (

m)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Page 24: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 24

DOKAZ STABILNOSTI POKOSA ŠIROKOG ISKOPA GRAĐEVINSKE JAME

Minimalni koeficijent stabilnosti : Fs,min= 1,35

1.350

0,00

Min. koef. sigurnosti

-4,00

2:1

N.P.V.

N.P.V.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dužina (m)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Vis

ina (

m)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Page 25: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 25

REKAPITULACIJA

Minimalni koeficijent stabilnosti za pokose graĊevinske jame po metodi

Morgenstern-Price pri sluĉaju raĉunskog nivoa podzemne vode na koti -4,00 m od

površine terena iznosi:

PRIVREMENI ZAŠTINI POKOS UZ PODGRADU:

Nagib pokosa: 1,5 : 1 Fs,min = 1,24 Slika 1.

POKOS ŠIROKOG ISKOPA GRAĐEVINSKE JAME:

Nagib pokosa: 2 : 1 Fs,min = 1,35 Slika 2.

Iz navedenog je vidljivo da su minimalni faktori sigurnosti stabilnosti pokosa

( Fs.min), graĊevinske jame zadovoljavajući uz projektirane nagibe pokosa od 1,5 : 1,

2 : 1 te se graĊevinska jama moţe izvoditi u širokom iskopu uz dani nagib pokosa.

Page 26: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 26

KONTROLA STABILNOST SUSJEDNIH GRAĐEVINA

Pri izvoĎenju dodatnih radova sa svrhom kontrole stabilnosti na susjednih

objekata Investitoru se predlaže slijedeće:

IzvoĊenje dva piezometra promjera 3" i svaki duţine l=15,6 m. Konstrukcija

piezometra je slijedeĉa: taloţnik (puna cijev) l=1,0m, filter l=6,0m i puna cijev l=8,6

m sa zaštitnom kapom i lokotom. Ukupna duţina svakog piezometra je L=8,60m (puna

cijev s kapom)+6,0m (perforirana cijev duplo omotana s PVC mreţicom slota

1,0mm)+1,0m (puna cijev – taloţnik) = 15,60 m.

Piezometre postaviti na istoĉnu i zapadnu stranu graĊevinske jame uz postojeće

objekte a u svemu prema naknadnom dogovoru Investitora, Vlasnika postojeće

graĊevine te projektanta.

Razlog postavljanja te praćenja nivoa podzemnih voda u piezometrima u toku

izvoĊenja graĊevinske jame budućeg objekta je osiguranje stabilnosti postojećih

susjednih graĊevina.

Nivoe podzemnih voda u ugraĊenim piezometrima potrebno je pratiti u toku

izvoĊenja graĊevinske jame jednom na dan.

Uz postavljene piezometre preporuĉa se Investitoru da se kao dodatna kontrola

stabilnosti objekata postave klinometri kako bi se pratila naginjanja postojećih

susjednih objekata.

Page 27: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 27

5.1. PRILOZI – DRENAŽNI SUSTAV

338 600 600 600 600 600 600 600 600 602 603 600 1200 600 212 257390

338 9007 491

1254

1254

11090

1838 338 95 533 600 600 600 600 600 600 600 603 602 600 600 600 600 525 101

1838 338 5431 3528 101

11235

489

400

3528

10092

296

256

331

600

600

600

600

600

381

256

489

4312

489

5290

600

100

870

600

600

600

600

600

600

720

100

233

256

4312

256

233

197

5290

197

5684

100

5045

145

4 4

101

5116

101

5317

10153362271

101199

101199

233

233

3

3

234

1592 5792 3214 391

2079 5431 3214 391

631

50

553

50

553

50

553

50

553

50

553

50

553

50

333

1835 5612 3214 391

4632

1673 5732 3214 391

391321456721754

1916 5552 3214 391

1998 5491 3214 391

100

770

720

720

770

Page 28: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 28

1,5:

1

spoj bunara i PE-HD cijevi

5.2. PRILOZI – DRENAŽNI SUSTAV

Page 29: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 29

73

79

85

97

103

109

102

96

90

8479

72

66

60

54

5034

1,5:

1

2:1

1:1

1553 338 382 600 600 600 600 600 600 600 600 611 594 600 1200 600 220 252 240 40

1553 338 347 70 530 70 530 70 530 70 530 70 530 70 530 70 530 70 530 70 541 70 524 70 530 70 1130 70 530 70 180 256 240 40

198 1355 338 9007 252 240 40

1696 9007 252 240

1696 9007 391

11194

101

396

338

100

834

350

384

50

1150

1200

11429

PRESJEK 4 - 4 M 1:200

84

122

104

110

116

122

128

134

140

146

152

159

153

148

135

130

127

734

384

350

734

338

422

5.3. PRILOZI – DRENAŽNI SUSTAV

Page 30: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 30

DETALJ PRODORA BUNARA M 1:10

5.4. PRILOZI – DRENAŽNI SUSTAV

Page 31: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 31

DNO ISKOPA

-7,34DNO ISKOPA

-3,96

DNO ISKOPA

-7,34

2

2

1

1

1

1

1

1

IPB 360

1

ZAŠTITNA PODGRADA

tip LARSSEN 605

TALPEtip LARSSEN 605

TALPE

tip LARSSEN 605

TALPEtip LARSSEN 605

TALPE

tip L

ARSS

EN 6

05

TALPE

IPB 260

2

IPB 360

1

IPB 260

2

IPB 360

1

IPB 260

2

IPB 260

2

IPB 360

1

IPB 260

2

IPB 360

1

IPB 260

2

IPB 360

1

IPB 260

2IPB 360

1

IPB 260

2IPB 360

1

IPB 360

3

IPB 360

3

PRIVREMENI ZAŠTITNI POKOS 1,5:1

PRIVREMENI RUB TEMELJNE PLOÈE

KONAÈNI RUB BUDUÆEG OBJEKTA

ZAŠTITNA PODGRADA

PRIVREMENI ZAŠTITNI POKOS 1,5:1

PRIVREMENI RUB TEMELJNE PLOÈE

KONAÈNI RUB BUDUÆEG OBJEKTA

-3,50

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

-3,50 -3,50

-3,50

-3,50

-3,50-3,50-3,50

PRIVREMENI ZAŠTITA OKO BUNARA

5.5. PRILOZI – ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME

Page 32: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 32

5.6. PRILOZI – ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME

I. faza iskopa(postavljanje okvira)

1,5

: 1

(dno iskopa)

ZAŠTITNI POKOS

PRIVREMENI

konzolni nosaè

10

8

-3,50-5,93

PRIVREMENI ZAŠTITNI POKOS

PRIVREMENI RUB TEMELJNE PLOÈE

konzolni nosaè

10

konzolni nosaè

10

9

9

9

58 x M 36, L =80mmnavoja

4

58 x M 36, L =80mmnavoja

4

58 x M 36, L =80mmnavoja

4

PRIVREMENI ZAŠTITNI POKOS

11"B"

"A"

-7,34

-3,50-5,93

PRIVREMENI RUB TEMELJNE PLOÈE

-7,34

Page 33: zastita jama

KAPPA OSIJEK - PROJEKT SNIŽENJA

NIVOA PODZEMNIH VODA I ZAŠTITE

GRAĐEVINSKE JAME 33

5.7. PRILOZI – ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME

OKVIR I.

I. faza iskopa(postavljanje okvira)

OKVIR II.

II. faza iskopa(postavljanje okvira)

III. faza iskopa(dno drena)

(vanjske talpe)

(unutarnje talpe)

DNO ISKOPA

(konaèni okvir)

poèetni iskop

PRESJEK 2 - 2 M 1:50

GRAÐEVINSKE JAME

22

TLOCRT NIVOA RAZUPORA I M 1:50

NA KOTI -4,0 m

22

TLOCRT NIVOA RAZUPORA II M 1:50

NA KOTI -6,5 m