39

Click here to load reader

Zastita povrca

  • Upload
    tanja13

  • View
    213

  • Download
    19

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Zastita povrca

Sadræaj

2 Uvod

3 BOLESTI I ZA©TITA POVRΔA4 Plodovito povrÊe (rajËica, paprika, patlidæan)4 PlamenjaËa rajËice (krumpira), Phytophthora infestans

6 Crna lisna pjegavost rajËice, Alternaria solani

8 Okruglasta lisna pjegavost rajËice, Septoria lycopersici

10 PlamenjaËa paprike, Phytophthora capsici

12 Siva plijesan, Botrytis cinerea

14 TikvenjaËe (krastavci, dinje, lubenice, tikve)14 PlamenjaËa krastavaca, Pseudoperonospora cubensis

15 Pepelnica krastavaca, Erysiphe orontii, Sphaerotheca fusca

16 KupusnjaËe (kupus, kelj, kelj pupËar, cvjetaËa)16 Suha truleæ kupusa, Phoma lingam

17 Crna lisna pjegavost kupusnjaËa, Alternaria brassicae

17 PlamenjaËa kupusa, Peronospora parasitica

18 LukoviËasto povrÊe (luk, Ëeπnjak, poriluk)18 PlamenjaËa luka, Peronospora destructor

19 Siva plijesan lukova liπÊa, Botrytis squamosa

20 Korjenasto povrÊe (mrkva, perπin, celer)20 Paleæ liπÊa mrkve, Alternaria dauci

21 Pepelnica mrkve, Erysiphe heraclei

22 LepirnjaËe (grah, mahune)22 Bijela truleæ, Sclerotinia sclerotiorum

24 Grahova hra, Uromyces appendiculatus

25 Lisnato povrÊe (salata)25 PlamenjaËa salate, Bremia lactucae

26 ©TETNICI I ZA©TITA POVRΔA27 ResiËari - tripsi 27 Cvjetni resiËar, Frankliniella occidentalis

27 Duhanov resiËar, Thrips tabaci

29 Cvjetni πtitasti moljac, Trialeurodes vaporariorum

31 ObiËni crveni pauk, Tetranychus urticae

33 Lisne uπi; Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae, Macrosiphum

euphorbiae, Brevicoryne brassicae . . .

35 Lisni mineri, Liriomyza spp.

36 Kupusni buhaËi (Halticinae: Phyllotreta nemorum, Ph. atra, Ph. nigripes, Ph. undulata)

37 ©tetni leptiri37 Kukuruzni moljac, Ostrinia nubilalis

39 Kupusni bijelac, Pieris brassicae

40 Lisne sovice, Mamestra spp., Autographa gamma

41 OPIS PRIPRAVAKA ZA BILJNU ZA©TITU63 PROGRAMI BILJNE ZA©TITE70 MOJA PRAVILA ZA ZA©TITU VODA

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 1

Page 2: Zastita povrca

3

Uvod

Proizvodnja povrÊa vaæna je poljoprivrednagrana koja i u Hrvatskoj ima dugu tradiciju.Posebice se razvijala uz veÊe gradove jer jeblizina træiπta osiguravala dobru prodaju, ali iotkup za potrebe preraivaËke industrije.PovrÊe u ljudskoj prehrani dobiva sve veÊuvaænost zbog dobro uravnoteæenog sastavahranjivih, zaπtitnih i dijetoprofilaktiËnih tvari,pa tako postaje istoznaËnica za zdravlje,dugovjeËnost i kvalitetu æivota. Zbog usitnjenosti hrvatskih obiteljskih gospo-darstava, a time i teπkoÊa oko postizanjaekonomiËnosti, u posljednje se vrijeme sve viπeobiteljskih gospodarstava usmjeruje na intenzivnu proizvodnju povrÊa.Usprkos prijeko potrebnim mjerama za osiguranje uroda, proizvoaËe Ëesto iznenadineoËekivana pojava bolesti ili πtetnika.VeÊinu tako nastalih πteta moguÊe je izbjeÊipoznavanjem bolesti, πtetnika i uzgajanih kultura, te pravilno usmjerenim preventivnimprogramima prskanja.Namjena je ove knjiæice pobliæe predstavitigospodarski vaæne πtetoËinje te poljodjelcimapribliæiti πiroku ponudu naπih sredstava zabiljnu zaπtitu. Tijekom dugogodiπnjeg djelo-vanja Syngenta je stekla bogato znanje ouporabi sredstava za biljnu zaπtitu kako bi senjihova svojstva πto bolje iskoristila. Stoga vas,cijenjeni proizvoaËi povrÊa, pozivamo danam se obratite sa svim vaπim pitanjima, a miÊemo vas sa zadovoljstvom posavjetovati. Zakvalitetne savjete glede proizvodnje povrÊamoæete se obratiti i æupanijskim centrima i ispostavama Poljoprivredno-savjetodavnesluæbe.

2

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 2

Page 3: Zastita povrca

PlamenjaËa rajËice odnosno krumpira

PlamenjaËa rajËice odnosno krumpira

PlamenjaËa rajËice odnosno krumpira

vlaænog i toplog vremena.Temperatura u tom razdoblju treba biti 20 0Cili viπa, a liπÊe ili plodovi moraju biti 6 do 12sati mokri. Za vrijeme jakih rosa ili oborina odpoËetka lipnja gotovo je uvijek dovoljnotopline i vlage da bolest moæe uniπtiti veÊi dionasada.

Zaπtita: VeÊ prije presaivanja potrebno je poprskati

presadnice preparatom Daconilom 720. Pri

presaivanju biljke treba zaliti otopinom preparata

na osnovi propamokarba. Nakon presaivanja

obavljaju se prskanja prema preventivnom

programu. ZapoËinje se s kontaktnim fungicidom

Daconilom 720 u vrijeme bujnog rasta, cvatnje i

zametanja plodova (najdalje do vremena kada biljke

dosegnu konaËnu veliËinu), nastavlja se prskanje

Ridomilom Gold MZ ili Revusom (do 3 puta). U vri-

jeme dozrijevanja i berbe mogu se primijeniti

preparati Quadris i Daconil izmjeniËno ili, ako su

uvjeti za razvoj bolesti povoljni, kombinacija tih

preparata. Razmake izmeu prskanja treba prilagodi-

ti rastu biljaka i uvjetima za razvoj bolesti ( od 7 do

10 dana).

PlamenjaËa rajËiceodnosno krumpira Phytophthora infestans

PlamenjaËa rajËice odnosno krumpira Ëesta jebolest koja uzrokuje propadanje liπÊa,smeenje te gnjiloÊu plodova. Zbog obiljavlage pri tlu najprije se zaraze donji listovi. U poËetku se obiËno pojave sivozelene pjegena rubovima listova koji na donjoj strani dobiju snjeænobijelu pljesnivu prevlaku. Zavlaæna vremena gljiva moæe zaraziti plodoveveliËine oraha, pa i veÊ pocrvenjele plodoverajËice. Na plodu, koji se obiËno zarazi prekopeteljke, zaraza se oËituje uleknutim pjegamabronËane boje. Zaraza stabljike obiËno sepojavi u blizini lisnih pazuπaca, jer se tu najdulje zadræava vlaga.Izvor primarnih zaraza na rajËici obiËno jezaraæeni krumpir. Da bi se raπirila po nasadu,gljivi plamenjaËe rajËice potrebno je razdoblje

4 5

BOLESTIPLODOVITOG

POVRΔA

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 4

Page 4: Zastita povrca

u sredini pjega nastane barπunasta prevlaka.Za jaku sporulaciju potrebna je vlaga.

Zaπtita: Presadnice je potrebno prskati joπ prije

presaivanja. Osim uporabe preventivnih fungicida

kao πto su Daconil i Quadris, pri pojavi prvih

pjega potrebno je primijeniti neki od sistemiËnih

fungicida.

Crna lisna pjegavostrajËice na plodu

7

Crna lisna pjegavost rajËice Alternaria solani

Crna lisna pjegavost bolest je koja se pojavljujena listovima, stabljikama i plodovima. Glavnisu izvor bolesti zaraæeni biljni ostaci. Gljivamoæe zaraziti biljke veÊ u vrijeme klijanaca.Zaraza se prstenasto πiri oko stabljiËice, takoda biljke zaostaju u razvoju ili propadaju. Prikasnijoj zarazi pojavljuju se uoËljive okrugletamnosmee pjege s koncentriËnim krugovimakoji nastaju kao posljedica obrambene reakcijebiljaka. Listovi s veÊim brojem pjega osuπe sei otpadnu. Plod se zarazi u blizini peteljke, gdjenastanu od 2 do 3 cm velike crnosmee pjegekoje prelaze u gnjiloÊu. Za klijanje spora iprodor hifa u biljno tkivo najpogodnija je tem-peratura od 18 do 25 0C. UËestala rosa ilikiπica pospjeπuju razvoj bolesti. Pri visokojtemperaturi i visokoj relativnoj vlazi iz konidija

6

Crna lisna pjegavostrajËice na liπÊu

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 6

Page 5: Zastita povrca

kada je zraËna vlaga niska i plijesan se rajËicene moæe πiriti.

Zaπtita: Bolest se ne moæe sprijeËiti samo

poπtovanjem plodoreda. Biljke preventivno treba

zaπtititi fungicidom Daconilom 720. Pri pojavi

prvih znakova bolesti treba primijeniti Score 250 EC.

Okruglasta lisna pjegavost rajËice na listu

9

Okruglasta lisna pjegavostrajËiceSeptoria lycopersici

Tom se gljiviËnom bolesti zarazi prije svegaliπÊe. Pjege koje su karakteristiËne za tubolest velike su od 2 do 3 mm i u sredini susive, a rub im je tamniji. Istodobno nastaju imanje pjege, veliËine 1 - 2 mm, koje su sliËnesimptomima krastavosti plodova rajËice,Xanthomonas campestris. Meutim, razlika je utome πto na posuπenim pjegama nastajunespolni sporangiji. Iz njih se s kapljicamakiπe u razvojnoj fazi rasprostrane karakteristiËnenitaste piknospore. Gljiva prezimljuje u piknidijama, na ostacima biljaka rajËice,odakle se u proljeÊe sporama zaraze mladebiljke. BuduÊi da gljiva izluËuje toksine kojiπtetno djeluju na klorofil, zaraæeni listovipoæute, uvrnu se i osuπe. RajËica brzo ostanebez liπÊa i ubrzo propadne. Bolest je opasna i

8

Okruglasta lisna pjegavost rajËice

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 8

Page 6: Zastita povrca

se pojavljuju sliËni simptomi. NajËeπÊe sunapadnuti plodovi bliæi tlu.

Zaπtita. VeÊ prije presaivanja presadnice je potrebno

prskati preparatom Daconilom. Pri presaivanju

biljke treba zaliti preparatom na osnovi propamokarba.

Kasnije treba obaviti preventivni program zaπtite s

preparatom Daconilom i Quadrisom. Oni se mogu

primjenjivati izmjeniËno ili, u povoljnim uvjetima za

razvoj bolesti, u kombinaciji. Razmake izmeu

prskanja treba prilagoditi razvoju biljaka i uvjetima

pogodnim za pojavu bolesti ( od 7 do 10 dana).

PlamenjaËa paprikena korjenovu vratu

11

PlamenjaËa ili truleæ plodovapaprikePhytophthora capsici

Ako se nasad zarazi, zaraæene biljke vrlo brzopolegnu. Ako se presadnice zaraze preko tla,korijenov vrat postane crn, nakon Ëega sepojavi nekroza i vlaæna truleæ. Napadnute sebiljke brzo suπe i propadaju. Ako gljiva zarazipapriku ispod lisnog pazuπca ili granËice,iznad zaraæenog se mjesta pojave tamnocrvene pjege. PlamenjaËa paprikemoæe zaraziti plodove i preko peteljke, aliplod se moæe zaraziti i neposrednimdodirom. Ako u vrijeme nakon zaraze poËnerazdoblje vlaæna vremena, vodenasta setruleæ raπiri po cijelom plodu. Istodobno sepojavi bjeliËasta prevlaka koju tvori micelij.Na liπÊu se takoer pojave nekrotiËne pjege,koje kasnije moæe prekriti micelij. PlamenjaËapaprike moæe zaraziti i patlidæan, na kojemu

10

Suπenje biljaka zbogplamenjaËe paprike

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 10

Page 7: Zastita povrca

preko mladih biljËica, presadnica, pa doplodova i cijelih biljaka.Katkad se na plodovima rajËice pojave srebrne pjege koje nastaju kao zaustavljeneinfekcije sporama sive plijesni. Takav plod nepropadne, ali ima manju træiπnu vrijednost.Spore iskliju u kapljici vode u kliËne mjeπinicekoje mogu probiti i neoπteÊenu pokoæicu tese razrastu u meustaniËnom prostoru.Nakon nekoliko dana na odumrlom se tkivupokaæe siva pljesniva prevlaka sastavljena odsporangija i spora. Njih, pak, raznosi vjetar namjesta daljnjih zaraza.

Zaπtita. Vaæno je obaviti preventivno prskanje

fungicidom Switchom 62,5 WG Ëim nastanu

povoljne prilike za razvoj sive plijesni. Prskanje rajËice

Switchom treba obaviti nakon otrgavanja zaperaka

jer su otvorene rane idealno mjesto za zarazu.

Jednako tako prskanje treba obaviti nakon nastanka

mehaniËkih oπteÊenja (nakon tuËe, vjetra, nevremena).

Osim specifiËnog botriticida Switcha u program

zaπtite rajËice od sive plijesni ukljuËujemo i pripravak

Daconil.

Siva plijesan na stabljici

Zaustavljene infekcijesive plijesni na plodurajËice

Siva plijesanBotrytis cinerea

Siva plijesan je agresivna gljiva koja je vrlorasprostranjena u prirodi jer preæivljava naodumrlom biljnom tkivu i moæe parazitiratina brojnim biljnim vrstama. Siva je plijesanprije svega parazit na ranama, ali moæezaraziti i potpuno zdrave biljne dijelove. ZbogpoveÊane vlage zraka, slabije osvijetljenosti ilipojaËanog gnojenja duπikom biljke postaju osjetljivije na zarazu sivom plijesni. Utakvim uvjetima gljiva zarazi mjesta koja suoπtetili insekti ili imaju mehaniËka oπteÊenjaod tuËe, vjetra, nepravilnog zalijevanja, ubiranja plodova, otrgavanja zaperaka,otpadanja kotiledonskih listiÊa i dr. Biljke(rajËica, paprika, patlidæana, krastavaca, tikava, mahuna, salate) mogu biti napadnuteu razliËitim fazama razvoja, od klijanaca,

12 13

Salata zaraæena sivom plijesni

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 12

Page 8: Zastita povrca

PlamenjaËa krastavca, dinja i lubenicaPseudoperonospora cubensis

Gljiva parazitira na samoniklome i kultivira-nom bilju iz porodice tikvenjaËa. NajveÊeπtete Ëini na krastavcima, dinjama i lubenicama. Prvi znakovi bolesti pojavljujuse prije nastanka plodova. Pjege su okruglei svijetlozelene, a list izgleda poput mozai-ka s tamnim i svijetlim podruËjima.Postupno se poveÊavaju i postaju uglate jersu ograniËene æilama lista. Zaraæeni diolista se suπi, a zbog manje asimilacijskepovrπine plodovi ostaju maleni i deformirajuse. Na donjoj strani lista na pjegama sestvara tamnosiva prevlaka koja potjeËe odsporonosnih organa.

Zaπtita. VeÊ prije presaivanja presadnice je

potrebno prskati pripravkom Daconilom. Pri

presaivanju biljke treba zaliti pripravkom na osnovi14

PlamenjaËa krastavca na listu

propamokarba. Nakon presaivanja treba primijeniti

preventivni program zaπtite. ZapoËinje se kontaktnim

fungicidom Daconilom 720 u vrijeme bujnog rasta,

cvatnje i zametanja plodova (najdalje do vremena

kada biljke dosegnu konaËnu veliËinu), a nastavlja se

prskanjem Ridomilom Gold MZ ili Revusom (do 3

puta). U vrijeme dozrijevanja i berbe mogu se upora-

biti pripravci Quadris i Daconil izmjeniËno ili, pri

povoljnim uvjetima za razvoj bolesti, u kombinaciji.

Razmake izmeu prskanja treba prilagoditi rastu

biljaka i uvjetima za razvoj bolesti (od 7 do 10 dana).

Pepelnice na tikvenjaËamaErysiphe orontii, Sphaerotheca fusca

Na krastavcima, dinjama, lubenicama i ostalim tikvenjaËama pojavljuje se pepeljastaprevlaka. U nasadima tikvenjaËa naotvorenome redovito se pojavljuju pepelnice,koje mogu osjetno skratiti vegetaciju biljaka,osobito ako se pojave rano. Vrlo se brzo πire ustaklenicima i plastenicima, gdje se tikvenjaËeuzgajaju pri niæoj relativnoj vlazi. Gljiva æivi nalisnoj povrπini odakle u list prodire svojimorganima za sisanje. Bijela do siva pljesnivaprevlaka πiri se po povrπini liπÊa i plodova.Prenosi se posebnim sporama - konidijama,kojima za klijanje nije potrebna voda.

Zaπtita. Primjenjuju se preventivni programi prskanja

kontaktnim fungicidima (dinokap) a u vrijeme

intenzivnog rasta, cvatnje i stvaranja plodova treba

uporabiti sistemiËni fungicid Topas 100 EC (2 - 3

puta), kasnije, u vrijeme zriobe, strobilurinski fungicid

Quadris ( 2 - 3 puta).

Pepelnica tikvenjaËa nalistu krastavca

15

BOLESTITIKVENJA»A

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 14

Page 9: Zastita povrca

Crna lisna pjegavost kupusnjaËaAlternaria brassicae

NajËeπÊe napada kupus, cvjetaËu, repu,brokulu i hren. Na listovima se pojavljujutamnohrave okrugle pjege promjera od 5do 12 mm. NajveÊe πtete nanosi u uzgojucvjetaËe te na sjemenskim usjevima jer napada cvat πto cvjetaËama umanjuje træiπnuvrijednost. KoncentriËne pjege Ëesto zahvateveÊi dio cvata.

Zaπtita. KupusnjaËe treba preventivno prskati fungi-

cidom Daconilom, a Ëim se pojave prve pjege, moæe

se rabiti fungicid Score (razmaci izmeu prskanja

iznose 12-14 dana). Score u Hrvatskoj nije registriran

za tu namjenu, ali u drugim zemljama jest.

PlamenjaËa kupusa Peronospora parasitica

Bolest se pojavljuje u nasadima kupusnjaËagotovo svake godine, jaËim ili slabijim intenzitetom. VeÊ se na kotiledonskim listovima presadnica moæe uoËiti gubitakboje, a kasnije ta mjesta poæute, listovi sesavijaju i uvenu. Na mjestima zaraze pojavi sesiva prevlaka koja je izvor kasnijih infekcija.Biljke koje su sistemiËno zaraæene zaostaju urastu i nisu pogodne za prodaju. Starenjemlistovi postaju otporniji tako da kasnije πtetenisu velike. Meutim, napadnuta su mjestaidealno ulazno mjesto za kasnije zaraze gljivicama i bakterijama.

Zaπtita. PreporuËuje se preventivno prskanje

fungicidom Daconilom svakih 8 - 12 dana.

Crna lisna pjegavost nacvatu cvjetaËe

PlamenjaËa kupusa nalistu kelja

17

Suha truleæ kupusaPhoma lingam

Bolest se pojavljuje u svim razvojnim stadijimakupusa. Nakon zaraze kotiledonskih listiÊapojavljuju se blijedozelene pjege, a kasnijebolest napadne i korijen, koji potamni, a cijelase biljka osuπi. Nakon presaivanja biljke bolestse Ëesto proπiri na stabljiku i listove. Na stabljicise pojavljuju sive pjege, koje Ëesto imaju lju-biËasti rub. Pri povoljnim uvjetima gljiva urasteduboko u stabljiku, πto uzrokuje pucanje tkiva inastanak rak-rana. Na liπÊu se pojavljuju sivkas-tosmee pjege, oπtro odvojene od zdravogtkiva.

Zaπtita. Potrebno se pridræavati plodoreda (kupusnjaËe

treba saditi svakih 3 do 5 godina ako se pojavi bolest),

ukloniti i uniπtiti biljne ostatke iz zaπtiÊenih prostora ili

polja. Vrlo dobar uËinak postiæe se preventivnim

prskanjem fungicidom Daconilom. Nakon prvih

znakova bolesti treba primijeniti fungicid Score, koji u

Hrvatskoj nije registriran za tu namjenu, ali ima

odobrenje za uporabu u drugim zemljama.16

Suha truleæ kupusa

BOLESTIKUPUSNJA»A

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 16

Page 10: Zastita povrca

Siva plijesan listova luka

Luk napadnut plamenjaËom

pridræavanje plodoreda. Luk uzgojen iz sjemena ili

luËice potrebno je vrlo rano zaπtititi fungicidom

Daconilom. Kasnije, u fazi najbujnijeg rasta, nuæno

je nastaviti zaπtitu od bolesti Ridomilom Gold MZ

(do 3 puta). U fazi umjerenog rasta najbolje se

iskoriπtavaju brojne prednosti fungicida Quadrisa i

Daconila. Razmake izmeu prskanja potrebno je

prilagoditi vremenskim prilikama, a prosjek je 7-10

dana.

Siva plijesan listova lukaBotrytis squamosa

Bolest se Ëesto pojavljuje u kiπovitim proljeÊi-ma. Na listovima luka pojavljuje se velik brojmanjih, veÊinom ovalnih ili okruglih, blije-doæutih, malo uleknutih pjega rasporeenihpo cjelokupnoj lisnoj povrπini. Sve dok sepjege ne spoje, za tu je bolest karakteristiËnovodenasto tkivo oko pjega. Znakovi bolestina listu Ëesto se mogu zamijenitinedostatkom hranjiva, πtetama od insekata iliherbicida jer su simptomi vrlo sliËni. Najprijepropadnu vrhovi listova, a kasnije, za vlaænavremena, pjege se spoje i odumre cijeli list.Bolest moæe prouzroËiti truleæ glavica luka uskladiπtu.

Zaπtita. Nuæno je primijeniti posebne fungicide, tzv.

botriticide npr. Switch 62,5 WG u preventivnom

programu s fungicidom Daconilom.

Luk zaraæen sivom plijesni

PlamenjaËalukaPeronospora destructor

PlamenjaËa luka iznimno je opasna bolestkoja u kiπovitom proljeÊu moæe prepolovitiurod. Napada luk, poriluk i Ëeπnjak. Izvorbolesti su zaraæene luËice, biljke ostajupatuljaste i zavinutih listova, a Ëesto su listovi prelomljeni i vise. Na listu se pojavipepeljastoljubiËasta prevlaka koja potjeËeod sporonosnih organa. Na kraju listovipropadnu i klonu, osuπe se i potpunoodumru. Na takve se biljke Ëesto naselesaprofitske gljive, a listovi im poprimetamnu boju. Kasnije se zaraze πire ljetnimsporama, koje u lipnju i srpnju mogu potpuno uniπtiti nasade luka u roku odsamo 10 -14 dana.

Zaπtita. Osim preventivnog programa prskanja,

posebno je vaæno suzbijanje korova u luku te 18

BOLESTILUKOVI»ASTOG

POVRΔA

19

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 18

Page 11: Zastita povrca

Paleæ liπÊa mrkveAlternaria dauci

Bolest se pojavljuje gotovo svake godine iglavni je uzrok suπenja liπÊa mrkve. NajveÊuπtetu nanosi u jesen, kada je relativna vlagazraka visoka. Na razvijenim biljkama poËinjuse suπiti stariji listovi, a mlai ostaju zeleni. Nalistovima se pojavljuju ovalne svijetloæutepjegice koje kasnije potamne i postanu gotovo crne. Pjege se spajaju, zaraæeno seliπÊe suπi, a usjev ubrzo izgleda kao spaljen.©tete su veÊe ako se bolest pojavi ranije.

Zaπtita. Preventivna prskanja fungicidom

Daconilom. Pri pojavi prvih znakova bolesti treba

uporabiti fungicid Score, a potom Quadris zbog

kraÊe karence. Ako su uvjeti za razvoj bolesti

povoljni, prskanje treba ponoviti nakon 12-14 dana.

20

Paleæ liπÊa mrkve

Pepelnica korjenastog povrÊaErysiphe heraclei

Pepelnica napada brojne vrste korjenastogpovrÊa: mrkvu, celer, perπin, pastrnjak, alinajveÊe πtete nanosi na mrkvi. Pojava bolestiobiËno jaËa u vruÊim ljetima i u krajevima stoplijom klimom. Na listovima se razvijagusta bijelopljesniva prevlaka, a jaËe suzaraæeni donji listovi, koji se osuπe. Ako jezaraza jaËa, nastaje retrovegetacija jer biljkaiz rezervi korijena potjera nove listove.Kvaliteta povrÊa je slabija, a urod manji.

Zaπtita. Pri pojavi prvih znakova bolesti mogu se

primijeniti fungicidi Score ili Quadris. U

uvjetima povoljnim za razvoj bolesti prskanje treba

ponoviti. Oba fungicida uËinkovito suzbijaju i paleæ

liπÊa mrkve.

Pepelnica na liπÊu mrkve

21

BOLESTI KORJENASTOG

POVRΔA

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 20

Page 12: Zastita povrca

napadnuto mjesto prekrije bijeli pahuljastimicelij. Na zaraæenim se plodovima za vrijeme prijevoza ili skladiπtenja moæe pojaviti bijela prevlaka - micelij gljive.U uzgoju na otvorenome bolest se najprijepojavi na plodovima koji su bliæi tlu. Nakupusu se bijela truleæ pojavljuje u vrijemeglaviËanja, iako je zaraza nastala mnogoprije. Na salati je najËeπÊe prvo napadnutabiljka u dijelu korjenova vrata, a kasnijebolest zahvati donji dio glavice. Pojavljuje segnjiloÊa, a na ostacima biljaka razvijaju sesklerociji koji mogu u tlu preæivjeti i nekolikogodina. Stoga je potrebno voditi brigu opravilnom plodoredu, a zaraæeni biljni materijal ukloniti s polja ili iz zaπtiÊenih prostora te ga uniπtiti.

Zaπtita. Uz pravilan plodored i primjenu ostalih

agrotehniËkih mjera potrebno je provoditi usmjereno

preventivno prskanje fungicidom Switchom. Salatu

prvi put prskamo Switchom nakon nicanja, drugi

put kada biljka ima 4-5 listova i kada se poËnu

stvarati glave. Za prvo i drugo prskanje treba

primijeniti niæe doze.

Bijela truleæ na stabljicikrastavca

23

Bijela truleæSclerotinia sclerotiorum

Bijela truleæ vrlo je rasprostranjena bolestkoja napada brojne povrtne kulture: grah,rajËicu, krastavce, kupus, salatu... Gljiva jevrlo agresivna, a u uvjetima povoljnim zarazvoj moæe naËiniti vrlo velike πtete i teπkose zaustavlja. Potrebno je kvalitetno i navrijeme primijeniti sve agrotehniËke mjerekoje smanjuju moguÊnost razvoja bijeletruleæi, a usto i prskati prema programu preventivne zaπtite. BuduÊi da gljiva æivi u tlu,najËeπÊe se prvi znakovi zaraze pojave nakorjenovu vratu, a kasnije se proπire na cijelubiljku i plodove. Na napadnutom korjenovuvratu u poËetku se pojavi vodenasta pjega,koja se prstenasto πiri oko stabljike. Iznadmjesta zaraze biljka se suπi i propada.Nekoliko dana nakon pojave bolesti

22

Bijela truleæ na kupusu

BOLESTI LEPIRNJA»A

(mahunarki)

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 22

Page 13: Zastita povrca

PlamenjaËa salateBremia lactucae

Bolest napada salatu, radiË i endiviju u svimrazvojnim stadijima. Najprije se na listovimapojave svijetlozelene ili æute pjege razliËiteveliËine i uglata oblika jer su omeene æilamalista. Tkivo lista postaje klorotiËno, tanje, suho iprozirno. Zbog razliËitosti meu hibridima, ali iuvjetima za razvoj bolesti, simptomi su ËestorazliËiti. Gljiva prezimi na biljnim ostacima kojeje potrebno ukloniti. Sporama je za klijanjepotrebna voda na povrπini listova. PlamenjaËamoæe za hladnog vremena i Ëestih oborina vrlobrzo uniπtiti usjev. Optimalna temperatura zarazvoj gljive je 15 0C.

Zaπtita. Prskati treba prema preventivnom programu:

zapoËeti kontaktnim fungicidima, a u vrijeme

najbujnijeg rasta prskati Ridomilom Gold MZ (3 puta).

PlamenjaËa salate najprijenapada donje listove

Sporangiofori plamenjaËesalate na listu

25

Hra grahaUromyces appendiculatus

Hra se pojavljuje na svim mahunarkama, alinajveÊe πtete Ëini na niskom grahu. NajËeπÊenapadne list, rjee stabljiku i mahune.Bjelkaste pjege koje se pojavljuju na mladomliπÊu prije cvatnje Ëesto se isprva ne primjeÊuju. Na donjoj strani lista stvaraju senakupine u obliku svijetlih priπtiÊa. Kasnije sepojavljuju smei praπnati jastuËiÊi koji suizvor zaraza. Ako su uvjeti za razvoj bolestipovoljni, na listovima se moæe razviti veÊi brojhrastih pjega, a list se osuπi i otpadne. Akobolest napadne mahune, one gube træiπnuvrijednost. Razvoju bolesti pogoduje prekom-jerna gnojidba duπiËnim gnojivima. Zaraæenebiljke potrebno je ukloniti i uniπtiti (spaliti).

Zaπtita. Preventivni program prskanja fungicidom

Daconilom 720.24

Hra graha na listu

BOLESTI LISNATOG POVRΔA

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 24

Page 14: Zastita povrca

26

RESI»ARI - TRIPSI

Cvjetni resiËarFrankliniella occidentalis

Duhanov resiËar Thrips tabaci

ResiËari su izraziti polifagni πtetnici ( hrane sevelikim brojem kultiviranih i korovskih vrsta),a najveÊe πtete nanose na paprici, rajËici,krastavcima, dinjama i lubenicama. Na luku ikupusu ËeπÊi je duhanov resiËar. ©tete ËineliËinke i odrasli oblici (imaga) koji sisanjemuzrokuju deformacije plodova, listova, cvjetova, ali katkad i cijelih biljaka. Na mjestuuboda tkivo odumre, a kako zdravi dio biljkedalje normalno raste - plod se deformira. Kaoposljedica sisanja duhanova resiËara na liπÊuluka nastanu srebrne pjege nepravilnog oblika koje kasnije posmee. ResiËari se

©tete od resiËara na listukrastavca

27

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 26

Page 15: Zastita povrca

Cvjetni πtitasti moljac (bijelamuπica)Trialeurodes vaporariorum

©titasti moljac je oko 2 mm velika, vrloæivahna muπica. Tvrdokoran je πtetnik kojiËesto moæe smanjiti urod rajËice i do 40 %. Napada i nanosi πtetu brojnompovrÊu - patlidæanima, krastavcima, paprici,tikvenjaËama (tikve, lubenice, dinje)... Izjajaπaca odloæenih na donjoj strani listaizlegu se liËinke koje se kreÊu nekoliko sati,a potom se uËvrste na stalnome mjestu.©titasti moljac po plodovima i listovimaobilno izluËuje mednu rosu, na kojoj sekasnije razviju gljive Ëaavice. LiËinke suprekrivene voπtanim prahom koji oteæavadobro djelovanje insekticida. Meutim, naodrasle, krilate oblike insekticid djelujemnogo uspjeπnije. U toplijim mjesecima,kada je razvoj bijele muπice vrlo brz

©titasti moljac na listukrastavca

29

najËeπÊe zadræavaju na skrivenim mjestimakao πto su cvjetovi, vrπni dijelovi biljke,pazuπci listova i mladi listovi.Odrasli resiËar maleni je πtetnik (veliËine 0,9 -1,4 mm) izduæenog tijela. Ima dva pararesatih krila. Moæe biti æute, naranËaste ilismee boje, ovisno kojom se biljkom hrani.LiËinke su manje od odraslih oblika i neπto susvjetlije boje. Malena jajaπca (0,2 mm) kojaæenke odlaæu u parenhimsko tkivo cvjetova,plodova i mlaih listova polucilindriËna suoblika i nisu vidljiva golim okom. KalifornijskiresiËar ima 12-15 generacija u godini,duhanov do 5. Razvoj od jajaπca do odraslogπtetnika traje samo 12 do 17 dana (duhanovaresiËara 10-30 dana).Zbog kratkoga razvojnog ciklusa, velikogbroja generacija i oteæane kvalitetne primjene insekticida (potrebno je poprskatiskrivene dijelove biljaka gdje se πtetnici skrivaju) resiËare je teπko suzbijati, pogotovoako se previπe namnoæe. Mnogo se bolji uspjeh postiæe preventivnim prskanjem, kadaje manja moguÊnost da Êe resiËari naËinitiveÊe gospodarske πtete na kulturi. Za praÊen-je pojave kalifornijskog resiËara preporuËujese u nasad postaviti ljepljive æute ploËe zadruge insekte, a modre samo za resiËare.

Zaπtita. Prema programu: Actarom 25 WG (0,8

kg/ha) preko tla, te kasnije preventivnim prskanjem

insekticidom Matchom 050 EC (2l/ha), Vertimecom

1,8 EC (1,25 l/ha) ili Karateom Zeon (0,1-0,2 l/ha) u

razmacima od 5 do 7 dana.

28

LiËinka resiËara

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 28

Page 16: Zastita povrca

(razvojni ciklus traje 19 dana) te kada suisprepleteni svi stadiji, preporuËuju se kraÊirazmaci izmeu prskanja, od 4 do 7 dana.

Zaπtita. Iznimno je vaæno pratiti pojavu bijele muπice

uz pomoÊ æutih ljepljivih ploËa, protresanjem biljaka i

pregledom donjih strana listova. U nasadima povrÊa

potrebno je primijeniti preventivni program

prskanja, svakako prije nego πto se taj πtetnik odveÊ

namnoæi. PreporuËuje se primjena insekticida iz

razliËitih kemijskih skupina i razliËitog naËina

djelovanja. Zemljiπnom primjenom Actare (800 g/ha)

postiæe se vrlo dobar uspjeh u suzbijanju bijele

muπice, a kasnije se (pri pojavi prvih πtetnika)

prska u razmacima od 4 do 7 dana Karateom Zeon

(0,2-0,3 l/ha), koji iznimno dobro djeluje na odrasle

insekte. Za povrÊe je u Hrvatskoj registriran i Actellic

EC 50, koji se odliËno uklapa u sloæene programe

zaπtite od cvjetnoga πtitastog moljca kojega suzbija u

dozi 0,5 -1 l/ha, ali uz najviπe tri prskanja tijekom

jedne vegetacije (na otvorenome ili u staklenicima i

drugim zaπtiÊenim prostorima).

30

Odrasli oblici πtitastogmoljca

Koprivin (obiËni) crveni paukTetranychus urticae

Odrasli pauci imaju Ëetiri para nogu, tijelo imje ovalno, dugaËko do 1 mm. Boja tijela im jerazliËita - moæe biti bijela, æuÊkasta, zelena ilicrvena - ovisno na kojoj se biljci hrane. Imajudvije tamne pjege na lenom dijelu tijela. Uuvjetima toplih i suhih kasnijih proljetnih iljetnih mjeseci pauci se Ëesto namnoæe i Ëineπtete na brojnim kulturama (paprici, rajËici,grahu, krastavcima, dinjama, lubenicama, alii na duhanu, soji...). Na donjoj strani listovasmjeste se mali pauci koji stvaraju preu.©tetu Ëine svi pokretni stadiji pauka - odraslioblici i liËinke, koji siπu biljne sokove. Zbogtoga se na licu lista, izmeu æila, mogu uoËi-ti svjetlije toËkice, klorotiËne ili srebrne boje,a ako je napad πtetnika jak, list izgledamramorasto. Listovi æute (razgrauje se lisni

©tete od crvenog paukana listu graha

31

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 30

Page 17: Zastita povrca

klorofil), a lisne æile najdulje ostaju zelene.Najpovoljniji uvjeti za brz razvoj πtetnika jesuvisoka temperatura (25 - 300C) i niska relativna vlaga zraka (45 - 55%) te dostaSunËeve svjetlosti. U takvim uvjetima razvojod jajaπca do odraslog pauka traje samo 8-12 dana.Æenka æivi prosjeËno 30-ak dana i za to vrijeme odloæi 100-tinjak jaja. U jesen, zbogkraÊeg dana i niæih temperatura, æenkenapuπtaju biljke domaÊine i sele se na skrovita mjesta u stakleniku i plasteniku, gdjeprezime kao “zimske æenke”.

Zaπtita. Zbog sposobnosti brzog stvaranja velikog

broja generacija i Ëeste pretjerano velike

namnoæenosti πtetnika preporuËuje se u uvjetima

povoljnim za razvoj pauka prskati prema

preventivnom programu, svakih 7 - 12 dana. Ako se

obiËni crveni pauk previπe namnoæi rokove izmeu

prskanja potrebno je skratiti na 4 - 7 dana. Pritom se

preporuËuju veÊe koliËine vode. Prskati treba

akaricidom Vertimecom 1,8 EC. Zbog moguÊeg

razvijanja otpornosti, u program je potrebno uvrstiti

najmanje dva razliËita akaricida. Dobra se

uËinkovitost moæe postiÊi i primjenom Actellica 50 EC

(0,75 - 1 l/ha), koji se u povrÊu smije uporabiti najviπe

tri puta tijekom iste vegetacije.

32

Odrasla æenka koprivinacrvenog pauka

Lisne uπiZelena breskvina uπ - Myzus persicae, pamukovalisna uπ - Aphis gossypii, crna bobova uπ - Aphisfabae, mljeËikina lisna uπ - Macrosiphum euphorbiae, kupusna lisna uπ - Brevicoryne brasssicae...

Lisne uπi vrlo su rasprostranjeni πtetnici jer jeveÊina vrsta polifagna (hrane se siπuÊi sokovevelikog broja biljaka domaÊina). Zimski oblik(najËeπÊe su to zimska jaja) prezimi na specifiËnom domaÊinu. U svibnju se pojavljuju krilati oblici, koji do polovice lipnjalete na biljke domaÊine. Lisne uπi Ëine dvojake πtete: oπteÊuju listove i prenoseviruse. Napadaju brojne vrste, a zbogsposobnosti brzog razmnoæavanja vrlo suopasni πtetnici. Tako npr. pri kasnom napadukupusne lisne uπi problem postaje tvorbaglavice kupusa. Zelena breskvina uπ moæenaËiniti ekonomski velike πtete u nasadimakrastavaca, paprike, salate...

Lisne uπi

33

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 32

Page 18: Zastita povrca

Lisni mineriLiriomyza spp.

Odrasli lisni mineri male su muπice, dugeizmeu 1,5 i 2,3 mm. LiËinke su bez nogu inemaju jasno odijeljenu glavu. RazliËite su boje,naranËaste do smee, duæine oko 2 mm. ©tetenanose liËinke koje æive izmeu dva sloja lista ihrane se lisnim tkivom - parenhimom. Zbogtoga se stvaraju uoËljivi hodnici na listovima, akarakteristiËni su za pojedine vrste minera. Nalistovima se osim mina mogu uoËiti i sitnijesvjetlije pjege koje nastaju zbog dodatneprehrane æenki i odlaganja jaja.Mineri Ëesto nisu ekonomski bitni πtetnici, ali ihne treba podcjenjivati. Ako je ljeto toplo, moæese oËekivati jaËi napad i veÊe πtete od tih πtetnika.

Zaπtita. Nakon pojave prvih hodnika ili prvih znakova

hranjenja æenki treba upotrijebiti Match (1 l/ha).

Mine lisnih minera nalistu rajËice

LiËinka lisnog minera

35

Zaπtita. Pri pojavi uπiju treba primijeniti insekticide:

Actara 25 WG osigurava, prije svega zemljiπnom

primjenom, vrlo dugo djelovanje na lisne uπi. Moæe

se primijeniti i folijarno ( preko lista). Ima dozvolu za

primjenu na paprici, kupusnjaËama i rajËici, a u

nekim drugim zemljama registrirana je za suzbijanje

lisnih uπiju na salati i tikvenjaËama.

Karate Zeon ima brzo i kontaktno djelovanje u dozi

0,1 - 0,2 l/ha protiv lisnih uπiju na rajËici i

paprici. Meutim, u svijetu je registriran i rabi se na

brojnim povrtnim kulturama: patlidæanu, kupusu,

krastavcima, radiËu, grahu, graπku, korabici,

Ëeπnjaku, luku, rotkvici, rabarbari, πpinatu...

Actellic 50 EC insekticid je kontaktnoga i

æeluËanoga, ali i fumigantnog djelovanja. Primjenjuje

se protiv brojnih πtetnika u povrÊarstvu (πtitasti

moljci, πtetne grinje...), voÊarstvu i ratarstvu.

UËinkovito suzbija lisne uπi u dozi 0,5-1 l/ha.

34

Kupusna lisna uπ

Zelena breskvina uπ

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 34

Page 19: Zastita povrca

©TETNI LEPTIRI(gusjenice na kupusnjaËama)

kukuruzni moljac, Ostrinia nubilalisveliki i mali kupusar, Pieris brassicae iPieris rapaelisne sovice, Mamestra spp.

OpÊenitoLeptiri od proljetnih mjeseci odlaæu jajaπca nabiljke domaÊine. Kada se izlegu gusjenice,poËinju se intenzivno hraniti najprije liπÊem, aneke vrste i plodovima paprike, rajËice ipatlidæana. Gusjenice imaju viπe razvojnih stadija za vrijeme kojih se presvlaËe. Kao gusjenice najËeπÊe prezimljuju u biljnim ostacima (u kukuruzovini) ili kao kukuljice u tlu(lisne sovice). Zbog toga su vrlo bitne mjerezaπtite uniπtavanje biljnih ostataka i zaoravanjekukuruzovine, te pravilan plodored.

Kukuruzni moljacOstrinia nubilalis

37

Gusjenica kukuruznogmoljca

Kupusni buhaËiPhyllotreta nemorum, Ph. atra, Ph.nigripes, Ph. undulata

BuhaËi su sitni πtetnici (duæine 1,5 do 3 mm)sjajnocrne, tamnoplave ili tamnozelene boje.Mogu biti i jednobojni, a neke vrste nasvakom pokrilju imaju æutu uzduænu prugu.Straænji par nogu imaju popriliËno zadebljani stoga su dobri skakaËi i æivahni kornjaπi.©tetu Ëine odrasli buhaËi, koji izgrizajuokrugle rupice u listu. Ako je napad jaËi(pogotovo za suhoga i toplog vremena)izgriæen moæe biti gotovo cijeli list. Napadajuvrste iz porodice krstaπica, a najveÊe πteteËine na mladim biljkama i presadnicama,koje mogu potpuno uniπtiti.

BuhaËi prezimljuju kao odrasli kornjaπi koji uproljeÊe izlaze iz tla i traæe biljke kojima sehrane te Ëine velike πtete izgrizanjem liπÊa.Ako je napadnuta biljka manja, πtete mogubiti velike. Jajaπca odlaæu na tlo ili na samubiljku. Izlegle se liËinke hrane korijenom iorganskim ostacima ili pak izgrizaju list, aliπtete nisu znaËajne. Sredinom ljeta pojavljujuse odrasli buhaËi, koji mogu posebicenaπtetiti mladom nasadu kupusnjaËa. VeÊinavrsta ima samo jednu generaciju u godini.

Zaπtita. Zalijevanje mladih presadnica Actarom 25

WG osigurava najdulje djelovanje, a moguÊe je i

kasnije prskanje insekticidima u vegetaciji -

Karateom Zeon (0,125 l/ha).

36

Kupusni buhaË

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 36

Page 20: Zastita povrca

Kupusni bijelacPieris brassicae

Potkraj travnja i poËetkom svibnja pojavljujuse leptiri kupusnog bijelca i poËnu odlagatijajaπaca na donju stranu listova biljaka izporodice krstaπica. Æuta jaja odlaæu u veÊimskupinama (leglima). Nakon desetak danaizlegu se gusjenice koje se 3 - 4 tjedna hranelistovima, a neke se ubuπe u samu biljku.Kupusni bijelac ima 2 - 3 generacije na godinu.

Leptir kupusnog bijelca

U grozd odloæena jajaπcakupusnog bijelca

39

Kukuruzni je moljac Ëest πtetnik. Gusjenicemoljca osim kukuruza napadaju i papriku,rajËicu, celer, grah, hmelj... Na mjestu gdje segusjenica ubuπi pojavi se gnjiloÊa i plod gubitræiπnu vrijednost.Gusjenice prezime u kukuruzovini ili u ostacima drugih biljaka domaÊina. Potkrajsvibnja zapoËne let leptira, a maksimum izlijetanja obiËno je krajem lipnja ili u prvomdijelu srpnja. Æenke odlaæu jaja na biljkedomaÊine, a nakon 5 - 7 dana izlaze gusjenice, koje se ubuπuju u biljke - u maleplodove ili u stabljike paprike.

Zaπtita. U vrijeme odlaganja jaja treba primijeniti

insekticid Match 050 EC (2 l/ha). Pri pojavi novih

plodova ili pri jakom napadu prskanje je potrebno

ponoviti. (Paziti na karencu!)

38

Kukuruzni moljac u stabljici

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 38

Page 21: Zastita povrca

41

Lisne sovice Mamestra spp.

Sovice su noÊni leptiri smee boje. Pojavljujuse u veÊem broju tijekom svibnja. NajËeπÊenanose πtete na kupusnjaËama iako napadajui brojne druge povrtne kulture. Leptiri mogupreletjeti velike udaljenosti kako bi odloæilijajaπca na biljkama domaÊinima. Gusjenicezelene boje hrane se intenzivno i obilno, tebrzo mogu prouzroËiti velike πtete. NajveÊeπtete nanose nezakorovljenim, obilno gnojenim i gustim usjevima. Gusjenice sovicaiznimno su tvrdokorne i posebno ih je teπkosuzbijati, osobito u starijim razvojnim stadijima. Stoga se najbolji uËinak postiæeako se suzbijaju dok su joπ malene - veliËinedo 20 mm.

Zaπtita. Za sve πtetne leptire na kupusnjaËama

opÊenito vrijedi: u vrijeme odlaganja jaja preporuËu-

je se upotreba insekticida Matcha 050 EC koji dobro

djeluje na jaja, a posebno djelotvorno uniπtava mlae

stadije gusjenica. Ako se u nasadu istodobno

primijete i jaja i gusjenice, potrebno je uporabiti dva

insekticida - Match 050 EC (inhibitor razvoja

gusjenica) i kontaktni preparat Karate Zeon. VeÊe

gusjenice uËinkovito uniπtava Karate Zeon.

40

Gusjenica sovice gamaAutographa gamma

©tete od gusjenica lisnihsovica

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 40

Page 22: Zastita povrca

42 43

Quadris se u svijetu rabi na sljedeÊim kulturama.

KARENCA. Za krastavce i rajËicu (patlidæane i papriku) 3 dana, za

krumpir (mrkvu, luk, Ëeπnjak, poriluk i πpinat) 14 dana, za πparoge je

osigurana vremenom primjene.

Revus 250 SC

Njanoviji je pripravak tvrtke Syngenta namijenjen suzbijanju plamen-jaËe na krumpiru, rajËici i krastavcima, a u tijeku je postupak regis-tracije i na brojnim drugim kulturama. Preventivni je fungicid sastanovitim kurativnim djelovanjem. SprjeËava stvaranje spora, zaus-tavlja rast micelija i sporulaciju. Djelatna tvar mandipropamid upija sepreko lisnog voska πto ju Ëini vrlo otpornom na ispiranje kiπom. Kada

Kultura Bolest Odmjera

rajËica, paprika, gljive iz roda Alternaria, 1 l/ha (10 ml / 10 l patlidæan Peronospora i Phytophthora, vode na 100 m2) plamenjaËa krumpira i pepelnica rajËice

tikvenjaËe pepelnica, plamenjaËa 0,75 l/ha (75 ml / 10 l krastavaca vode na 100 m2)

gljive iz roda Didymella 0,75-1 l/ha (75-100 ml / 10 l vode na 100 m2)

luk, Ëeπnjak plamenjaËa 1 l/ha (10 ml / 10 l vode na 100 m2)

poriluk pjegavost liπÊa, hra 1 l/ha (10 ml / 10 l vode na 100 m2)

mrkva paleæ liπÊa mrkve, pepelnica 1 l/ha (10 ml / 10 l vode na 100 m2)

πpinat nekrotiËna prstenasta pjegavost 1 l/ha (10 ml / 10 l vode na 100 m2)

πparoge hra πparoga 1 l/ha (10 ml / 10 l vode na 100 m2)

luk vlasac crna pjegavost ljuske lukovica 1 l/ha (10 ml / 10 l i lukova hra vode na 100 m2)

FUNGICIDI

Quadris

Djelatna tvar fungicida Quadris - azoksistrobin (250 g/l) pripadakemijskoj skupini strobilurina, a zbog πiroke primjene i povoljnihbioloπkih obiljeæja najprodavaniji je fungicid u svijetu. Quadris imaiznimno πirok spektar djelovanja na sve razrede opasnijih πtetnih gljiva: uzroËnike plamenjaËa, Oomycetes, pepelnica, Ascomycetes, hra, Basidiomycetes te uzroËnike pjegavosti Deuteromycetes. Quadrisdjeluje na gljive u razliËitim razvojnim stadijima. Najbolje se djelovanje postiæe preventivnim prskanjem, kojim se iskoristi iznimno dobro djelovanje azoksistrobina na gljive u poËetnim razvojnim stadijima ( dijeljenje spora, rast micelija).

Nakon prskanja Quadris se snaæno veæe na biljnu povrπinu, s kojepostupno prodire u list i u njemu se rasporeuje. Zbog umjerene sistemiËnosti Quadris se ravnomjerno rasporeuje i u biljnom tkivu.Dio fungicida ulazi u list i πtiti biljku iznutra, a dio ostane na povrπinii zaπtiÊuje biljku od novih zaraza. Vlaga dodatno potiËe ponovnuraspodjelu fungicida po povrπini lista te dodatni prodor s lisnepovrπine u unutraπnjost biljke. Fungicid Quadris posebno je postojan na povrπini biljaka, πto mu omoguÊuje dugo preventivnodjelovanje ( 8 -12 dana).

Zbog posebnog naËina djelovanja Quadris se idealno ukljuËuje uproturezistentne programe zaπtite.

Ima vrlo povoljan ekotoksikoloπki profil (nije πtetan za korisne insekte) i pogodan je za integriranu zaπtitu bilja.

Zbog povoljnoga sporijeg sistemiËnog djelovanja preporuËuje seprimjena u vrijeme umjerenog rasta, kada je vaæna postojanostpreparata i postupno premjeπtanje aktivne tvari. Kratke karenceomoguÊuju uporabu Quadrisa u vrijeme berbe i dugo Ëuvanjezdravih biljaka.

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 42

Page 23: Zastita povrca

44 45

Na taj se naËin ostvaruje znatno poveÊanje koliËine i kvalitete priroda uz optimalan odnos izmeu ulaganja i dobiti.

Formulacija vrhunske kvaliteteDaconil se PRILIJEPI i OSTANE na biljci. Nakon prskanja vrlo seteπko ispire oborinama ili vodom za natapanje s povrπine biljke.Uvjerljivo je najpostojaniji na biljci od svih fungicida sliËne namjene.To je svojstvo jedinstveno za klorotalonil, a posebno je patentiranaformulacija Daconila koja je zaπtiÊena pod imenom Super WeatherStik. Bolesti se najbræe razvijaju kada ima dovoljno vlage (oborina).VeÊina kontaktnih fungicida kiπom se manje ili viπe ispere. Kada jenajpotrebnije, viπe nisu na biljci da bi osigurali zaπtitu od bolesti.Daconil se, za razliku od drugih fungicida, PRILIJEPI i OSTANE,ondje gdje je bio nanesen, te uspjeπno πtiti biljku u uvjetima Ëestihoborina, a nakon kiπe prskanje nije potrebno ponavljati.

Siguran za brojne kultivirane biljkeDaconil je u svijetu registriran za uporabu na viπe od 100 kultura. UHrvatskoj za sada samo na rajËici, krastavcima, lubenicama, dinjamai krumpiru.

Daconil u odnosu na standarde ne ispire se ni nakon jake kiπe.

se jednom upije u lisno tkivo premjeπta se translaminarno i zaπtiÊujei drugu stranu lista. Za suzbijanje plamenjaËe krumpira, rajËice i kras-tavaca primijenjuje se u odmjeri 0,4 do 0,6 l/ha.(Na træiπtu od 2008!)

Daconil 720 SC

Daconil sadræava aktivnu tvar klorotalonil, a ima ova obiljeæja:• kontaktni fungicid (najupotrebljavaniji fungicid za suzbijanje

bolesti povrÊa i krumpira u svijetu)• iznimno πirok spektar djelovanja• siguran na brojnim kulturnim biljkama• jedinstvena i odliËna formulacija.

Kontaktni fungicidDaconil je (u mnogim se europskim zemljama prodaje pod trgovaËkim imenom Bravo) dugo poznati kontaktni fungicid. Imaviπestruki naËin djelovanja, πto znaËi da djeluje na viπe mjesta u æivotnom ciklusu gljive. Zbog toga je vjerojatnost da Êe gljiva postati otporna znatno manja. Iako se preparat u svijetu rabi veÊtridesetak godina, joπ nije utvrena otpornost uzroËnika bolesti naklorotalonil. Zato je Daconil osnova programa zaπtite od bolesti nabrojnim kulturama. Radi svladavanja bolesti ili spreËavanja pojaveotpornosti populacija uzroËnika bolesti idealan je kao samostalanpreparat u programima ili za mijeπanje s drugim fungicidima na kojeuzroËnici bolesti relativno brzo stvaraju otpornost (npr. strobilurini,triazoli, fenilamidi...).

Iznimno πirok spektar djelovanjaDaconil je u svijetu registriran za zaπtitu od brojnih biljnih bolesti (zaviπe od 125 vrsta), za viπe od bilo kojeg kontaktnog fungicida.Djeluje na uzroËnike gljiviËnih bolesti iz sva Ëetiri najvaænija razreda.Tako πirok spektar djelovanja omoguÊuje korisniku da relativno lakoi uspjeπno zaπtiti usjev od brojnih bolesti samo jednim fungicidom.

Standard 1

Prije kiπe

Nakon 10 mm kiπe

Standard 2 Standard 3

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 44

Page 24: Zastita povrca

46 47

Ridomil Gold MZ 68 WP

Ridomil Gold MZ 68 WP sadræava dvije aktivne tvari: metalaksil-Mi mankozeb. SistemiËno djelovanje metalaksila-M omoguÊuje zaπtitucijele biljke, a to je posebice vaæno u vrijeme najintenzivnijeg rasta.Metalaksil-M prodre u biljno tkivo u dovoljnoj koliËini veÊ 30 minutanakon prskanja i zaπtiÊuje ga od biljnih bolesti. Oborine nakon togavremena ne mogu isprati fungicid. Ridomil Gold ima najdulje kurativno djelovanje na plamenjaËe od svih fungicida (4 dana odpoËetka zaraze). Tada se oËituje joπ jedna velika prednost RidomilaGold - sprjeËava bolest i ako su uvjeti za zarazu nastali nekoliko danaprije prskanja. OdliËno kurativno djelovanje metalaksila-M omoguÊu-je veÊu prilagodljivost pri izboru vremena prskanja. Ridomil Goldtakoer πtiti i novoizrasle biljne dijelove, πto je iznimno bitno u vri-jeme bujnog rasta biljke. Kontaktna djelatna tvar mankozebpreparatu daje dugotrajno preventivno djelovanje.

Svojstva metalaksila-M kao πto su brzo upijanje u biljku, kurativnodjelovanje i izrazita sistemiËnost omoguÊuju da razmaci izmeuprskanja Ridomilom Gold budu od 8 do 12 dana. U posebnopovoljnim uvjetima za razvoj bolesti razmake izmeu prskanjapotrebno je skratiti na 7 dana. Najbolje vrijeme poËetka primjene jestrazdoblje najbujnijeg rasta i promjenjive vremenske prilike, a prijenego πto se pojave znakovi bolesti. RajËicu je prvi put najboljepoprskati 7 dana nakon presaivanja. Iz sjemena uzgojenu rajËicutreba prskati Ridomilom Gold kada ima razvijena 4 lista, a πpinat seprska kada ima 4 - 6 listova. Krastavci, dinje, lubenice i tikve preventivno se prskaju u 14-dnevnim razmacima, najviπe Ëetiri putau sezoni. Ridomil Gold MZ 68 WP smije se uporabiti najviπe triputu sezoni, osim na krastavcima, lubenicama, dinjama i tikvenjaËama,koje je moguÊe prskati i do Ëetiri puta.

Daconil se u svijetu primjenjuje na sljedeÊim kulturama.

KARENCA. Za krastavce za konzerviranje 3 dana, za rajËicu, krastavce,

kupusnjaËe, papriku, grah i graπak 7 dana, za krumpir, luk, poriluk,

perπin i πparoge 14 dana, za salatu i mrkvu 21 dan.

Kultura Bolest Odmjera

krumpir* plamenjaËa krumpira i 1,7 - 2,0 l/ha (17 - 20 ml / koncentriËna pjegavost lista 3 - 5 l vode na 100 m2 )

krastavci, dinje, plamenjaËa 1,7 - 2,0 l/ha (17 - 20 ml / lubenice* 3 - 5 l vode na 100 m2 )

rajËica* plamenjaËa, lisna pjegavost, 2 l/ha (20 ml / 3 - 5 l koncentriËna pjegavost, vode na 100 m2 ) siva plijesan

luk plamenjaËa, siva plijesan 1,7 l/ha (17 ml / 3 - 5 l vode na 100 m22

poriluk hra, pjegavost liπÊa 1,7 l/ha (17 ml / 3 - 5 l vode na 100 m2 )

kupusnjaËe plamenjaËa, pjegavost 2 l/ha (20 ml / 3 - 5 l(kupus, kineski vode na 100 m2 )kupus, cvjetaËa, brokula...)

paprika truleæ plodova paprike 2 l/ha (20 ml / 3 - 5 l vode na 100 m2 )

mrkva paleæ liπÊa mrkve 2 l/ha (20 ml / 3 - 5 l vode na 100 m2 )

celer pjegavost lista celera 2 l/ha (20 ml / 3 - 5 l vode na 100 m2 )

πparoge pjegavost lista celera, ljubiËasta 2 l/ha (20 ml / 3 - 5 l pjegavost πparoga, hra vode na 100 m2 )

grah, graπak plamenjaËa, pjegavost, siva plijesan, hre 2 l/ha (20 ml / 3 - 5 l vode na 100 m2 )

* Registriran u Hrvatskoj

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 46

Page 25: Zastita povrca

48 49

Topas je u svijetu registriran za uporabu na sljedeÊim kulturama.

KARENCIJA. Za tikve i rajËice u zatvorenom prostoru 3 dana, za luk,

papriku i artiËoke 14 dana, za tikve i rajËicu na otvorenome 21 dan, za

mrkvu 46 dana.

Switch 62,5 WG

Botriticid Switch dokazao je svoje vrhunsko djelovanje na sivu plijesan na razliËitim kulturama, od brojnih povrtnih kultura pa dojagoda i vinove loze. U Switchu su dvije djelatne tvari (ciprodinil i fludioksonil) koje zbog potpuno drugaËijeg naËina djelovanja jamËesigurno djelovanje na sivu plijesan i sprjeËavaju razvoj otpornostigljive. Te se dvije djelatne tvari razlikuju i po naËinu upijanja, ali ivezanja za biljno tkivo. Ciprodinil nakon vezanja na voπtane dijelovelistova ili plodova postupno ulazi u unutraπnjost biljke, u kojoj seumjereno sistemiËno rasporeuje. Fludioksonil odlikuje iznimnodobra postojanost na povrπini biljnog tkiva. U suzbijanju sive plijesni svakako se potrebno pridræavati preventivnog programazaπtite i, koliko god je moguÊe, utjecati na uvjete koji pogodujurazvoju te bolesti. Osim djelovanja na sivu plijesan i bijelu truleæ,Switch zbog sadræaja dviju djelatnih tvari ima dobro djelovanje i navelik broj Ëestih bolesti povrÊa.

Ridomil Gold ima u svijetu dopuπtenje za primjenu na sljedeÊimkulturama.

KARENCA. Za tikve, lubenice i dinje 5 dana, za krastavce u polju i u

zaπtiÊenom prostoru 7 dana, za luk i πpinat 14 dana, za krumpir,

rajËicu, Ëeπnjak, salatu i patlidæan 21 dan.

Topas 100 EC

Aktivna tvar u Topasu 100 EC, penkonazol, razliËita je od ostalih triazolskih tvari zbog odliËnog djelovanja na pepelnice.Prednost fungicida Topasa 100 EC jest snaæno sistemiËno djelovanje. U biljno se tkivo upija vrlo brzo i veÊ dva sata nakonprskanja kiπa ga viπe ne moæe isprati. Vrlo je bitno da Topas 100ne uzrokuje nikakve oæegotine na biljkama (fitotoksiËnost), nezaustavlja rast niti ima bilo kakvo πtetno djelovanje na biljkama.

Kultura Bolest Odvaga

krumpir plamenjaËa krumpira 2,5 kg /ha (25 g / 10 l vode na 100 m2)

rajËica, patlidæan plamenjaËa, okrugla lisna 3 - 3,5 kg/ha (30 - 35 pjegavost rajËice g / 10 l vode na 100 m2)

krastavci, tikve, dinje, plamenjaËa krastavaca 2,5 kg/ha (25 g /10 l lubenice vode na 100 m2)

luk, Ëeπnjak plamenjaËa luka 2,5 - 3 kg/ha (25 - 30 g / 10 l vode na 100 m2)

salata plamenjaËa salate 1,9 - 2,5 kg/ha (19 - 25 g /10 l vode na 100 m2)

πpinat plamenjaËa 2,5 kg /ha (25 g / 10 l vode na 100 m2)

Kultura Bolest Odmjera

rajËica, paprika, pepelnica 0,25 - 0,5 l/ha (2,5 - 5 luk ml /10 l vode na 100 m2)

krastavci, tikve, dinje, pepelnica 0,25 - 0,5 l/ha (2,5 - 5 lubenice ml /10 l vode na 100 m2)

mrkva pepelnica, paleæ liπÊa mrkve 0,25 - 0,5 l/ha (2,5 - 5 ml /10 l vode na 100 m2)

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 48

Page 26: Zastita povrca

50 51

Score se u svijetu primjenjuje za suzbijanje sljedeÊih bolesti.

KARENCA. Za rajËicu i krastavce 3 dana, za luk, celer, mrkvu, Ëeπnjak,

poriluk i luk vlasac 14 dana, za kupusnjaËe, perπin i salatu 21 dan.

Switch se u svijetu primjenjuje na sljedeÊim kulturama.

KARENCA. Za rajËicu, papriku, patlidæane, krastavce i tikve 7 dana, za

grah, luk i salatu 14 dana.

Score 250 EC

Score 250 EC poznat je kao triazolski fungicid s najboljim djelovanjemna razliËite lisne pjegavosti iz rodova Alternaria i Septoria. Triazolskifungicidi imaju sistemiËno djelovanje te se vrlo brzo premjeπtajuunutar biljke. Djelatna tvar difenokonazol, za razliku od ostalih triazola, premjeπta se postupno i zbog toga je u biljci ravnomjernorasporeen. Jedan od uËinaka takvog naËina upijanja i premjeπtanjajest to da Score ima najdulje preventivno djelovanje od svih triazola.Score iznimno snaæno djeluje na micelij gljive koji raste ispodpovrπine lista te kasnije, kada gljiva stvara sporonosne organe.Upravo zato Score ima najdulje i najsigurnije kurativno djelovanje.Temperaturna ograniËenja koja utjeËu na unos Scorea u biljno tkivoznatno su manja nego za druge triazole. To vrijedi za niæe temperature, a kako je Score neznatno hlapljiv, na povrπini biljkedugo se zadræava aktivna tvar koja osigurava odliËnu zaπtitu lista i priviπim temperaturama. Za kurativno su djelovanje potrebne viπe dozepreparata.

Kultura Bolest Odvaga

luk siva plijesan 1 kg/ha (10 g/100 m2), odnosno 0,125 % (12,5 g/10 l vode pri uporabi 800 l vode na ha)

salata, grah bijela truleæ 0,5-0,8 kg/ha (5-8 g/10 l vode na 100 m2)

krastavci bijela truleæ 1 kg/ha (10 g/10 l vode na 100 m2)

paprika, rajËica, bijela truleæ 0,8 kg/ha (8 g/100 m2), odnosno 0,1%patlidæani, tikve (10 g/10 l vode pri uporabi 800 l vode na ha)

Kultura Bolest Odmjera

kupusnjaËe* pjegavost, suha truleæ 0,3 - 0,5 l / ha / 100-500 l vode kupusa (3 - 5 ml / 1-5 l vode na 100 m2)

rajËica* okrugla i crna lisna pjegavost 0,5 l/ha (5 ml / 10 l vode na 100 m2) rajËice, pepelnica rajËice

luk, poriluk, hra, barπunasta plijesan 0,5 l/ha (5 ml / 10 l vode na 100 m2)Ëeπnjak, luk vlasac

krastavci crna truleæ stabljike 0,5 l/ha (5 ml / 10 l vode na 100 m2)

mrkva* pepelnica, paleæ liπÊa mrkve 0,3-0,5 l/ha / 100 - 500 l vode (3 - 5 ml / 1 - 5 l vode na 100 m2 )

salata smea pjegavost 0,5 l/ha (5 ml / 10 l vode na 100 m2)

celer lisna pjegavost 0,3-0,5 l/ha / 100 - 500 l vode (3 - 5 ml / 1 - 5 l vode na 100 m2 )

perπin gljive iz rodova Alternaria i 0,5 l/ha (5 ml / 10 l vode na 100 m2) Septoria

* Registriran u Hrvatskoj

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 50

Page 27: Zastita povrca

52 53

Opisana je primjena posebno prikladna za povrtne kulture i ukrasnobilje. Fizikalno-kemijske odrednice Actare iznimno su povoljne zadobro upijanje u biljno tkivo.Actara jednostavno i brzo prelazi iz korijena u nadzemne dijelovebiljke, u kojoj se ravnomjerno raspodijeli. Djelatna je tvar tako sigurnaod ispiranja i razgradnje sunËanom svjetloπÊu. Actara se premjeπtakroz biljku kroz ksilemske cijevi, πto znaËi da ima sposobnostakropetalnog kretanja (prema gore). Nakon upijanja korijenom vrlo sebrzo raspodijeli u udaljene nadzemne dijelove biljke. Pri pravilnojzemljiπnoj primjeni Actara se ne ispire iz tla i dugo je dostupna biljkama.U usporedbi s ostalim insekticidima iz skupine neonikotinoida uumjereno suπnim uvjetima najbolje se upija u biljke zbog odliËnetopljivosti u vodi. Brojni su pokusi pokazali da je pri primjeni Actarepreko tla djelovanje na πtetnike mnogo dulje nego nakon prskanja.

Actara nije opasna za predatorske grinje, a neznatno je opasna ilisasvim neopasna za druge korisne insekte. Kada se primjenjujepreko tla, Actara je sasvim neopasna za korisne insekte (kao i zapËele). Zato je prikladna za ukljuËivanje u programe integriranezaπtite povrÊa.

Razvoj populacije πtetnika pri zemljiπnoj primjeni Actare

INSEKTICIDI

Actara 25 WG

Actara je izrazito sistemiËni insekticid. Sadræava 250 g/kg aktivnetvari tiametoksama, koji pripada novoj generaciji neonikotinoida.Djeluje na vrlo velik broj πtetnika i ne stvara se unakrsna otpornost sveÊinom insekticida. Actara ima dozvolu za uporabu na brojnimpovrtnim kulturama, ukrasnom bilju, ratarskim kulturama, a uvoÊarstvu se primjenjuje za suzbijanje mnogih πtetnika. Na πtetneinsekte djeluje kontaktno i æeluËano. Prvi se simptomi pojavljuju veÊ15 minuta nakon dodira s Actarom. Insekti se prestaju hraniti iugibaju za najkasnije 24 sata.

Actara se moæe primjenjivati prskanjem, ali je posebno uËinkovitaako se primijeni preko tla.

PrskanjePri prskanju se oËituje dobra sistemiËna i translaminarna raspodjelau biljnom tkivu. Actara se brzo upija u list - veÊ dva sata nakonprskanja kiπa je viπe ne moæe isprati. U biljci se polako razgrauje izbog toga ima dugo rezidualno djelovanje (npr. prskanjem prekoliπÊa πtiti krumpir od krumpirove zlatice 3 - 5 tjedana). Na izravnojsunËanoj svjetlosti brzo se razgrauje pa je potrebno izbjegevetiprskanje po “suncu”.

Primjena preko tla obuhvaÊa:1. prskanje ili namakanje plitica, 2. zalijevanje prskalicom bez sapnica,3. prskanje u brazdu za vrijeme sjetve ili sadnje,4. zalijevanje putem sustava za natapanje.

1. 2. 3. 4.

Inte

nzit

et n

apad

a πt

etni

ka

vrijeme

Neprskano

Prag πtetnosti

Primjena Actare preko tla

Neprskano

Prag πtetnosti

Primjena Actare preko tla

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 52

Page 28: Zastita povrca

54 55

Actara se razliËitim naËinima primjene preko tla moæe koristiti i nakulturama navedenim u sljedeÊoj tablici.

Kada se Actara primijeni preko tla, zbog dugotrajnog djelovanjapopulacija πtetnika vrlo dugo ne doseæe prag πtetnosti. No, kada jeprag πtetnosti i postignut kasnijom se primjenom insekticida prekolista postiæe mnogo bolji uËinak jer je zbog zemljiπne primjene brzina umnoæavanja πtetnika znatno smanjena.

Uporaba Actare prskanjem

KARENCA. Za rajËicu, papriku, krastavce i salatu 7 dana, za krumpir i

kupusnjaËe 14 dana.

3

14

5

7

rajËica

paprika

tikvenjaËe

Kultura ©tetnik Odvaga karenca (dani)

krumpir krumpirova zlatica, lisne uπi 60 - 80 g/ha

lisne uπi, krumpirova zlatica 150-200 g/ha (1,5-2 g/100 m2)

cvjetni πtitasti moljac 400 g/ha (4g /100 m2)

kupusnjaËe buhaËi, lisne uπi 150-200 g/ha (1,5-2 g/100 m2)

salata lisne uπi 200 g/ha (2 g/100 m2)

NaË

ini p

rimje

ne

RA

J»IC

A,

PA

PR

IKA

, T

IKV

EN

JA»

E

KU

PUSN

JA»

E SA

LATA

prije

, za

vrije

me

ili n

akon

pre

sai

vanj

a sr

edst

vo u

man

joj k

oliË

ini v

ode

(200

-300

l/ha

ili 2

-3 l/

100

m2 )

ra

vnom

jern

o po

prsk

ati

herb

icid

nim

sa

pnic

ama

po p

ovrπ

ini t

la te

ga

plitk

o un

ijeti

(inko

rpor

irati)

u tl

o ili

za

vrije

me

pres

aiv

anja

pop

rska

ti u

trak

ama

u br

azde

prsk

anje

mla

dih

bilja

ka u

pod

noæj

u le

nom

prs

kalic

om (

sapn

ice

uklo

niti)

pr

i Ëem

u se

kor

isti 5

0-10

0 m

l πkr

opiv

a po

bilj

ci

prim

jena

kap

ljiËn

im s

usta

vom

za

nata

panj

e. A

ctar

a se

prim

jenj

uje

pute

m c

entr

alno

g in

jekt

ora

za te

kuÊa

gn

ojiv

a, tr

eba

osig

urat

i je

dnak

omje

rno

dozi

ranj

e do

kon

aËni

h m

jest

a pr

imje

ne.

nam

akan

je p

litic

a u

oto

pinu

za

nam

akan

je. Z

a ve

Êu to

Ënos

t, zb

og

razl

iËite

brz

ine

i kol

iËin

e up

ijanj

a,

potr

ebna

je k

alib

raci

ja.

4 g

/100

duæ

insk

ih

met

ara

ili 4

00 g

/ha

7-8

g na

100

du

æins

kih

met

ara

ili 7

00 -8

00 g

/ha

2-3

g /1

00 d

uæin

skih

m

etar

a ili

300

-400

g/

ha

4 g

/100

duæ

insk

ih

met

ara

ili 6

00 g

/ha

1-2

g na

100

du

æins

kih

met

ara

ili 2

50-5

00 g

/ha

0,05

- 0

,07

%0,

05 -

0,0

7 %

0,05

- 0

,07

%

4-5

g /1

00 d

uæin

skih

m

etar

a ili

400

-500

g/

ha; k

ada

su b

iljke

st

arije

od

6 tje

dana

8

g/10

0 du

æins

kih

met

ara

ili 8

00 g

/ha

8 g

na 1

00 d

uæin

skih

m

etar

a ili

800

g/h

a

3 g

/100

duæ

insk

ihm

etar

a ili

400

g/h

a;

kada

su

biljk

e st

arije

od

6 tj

edan

a 4

g/ 1

00 d

uæin

skih

m

etar

a ili

600

g/h

a

4 g

/100

duæ

insk

ih

met

ara

ili 6

00 g

/ha

1-2

g /1

00

duæi

nski

h m

etar

aili

250

-500

g/h

a

4-5

g /1

00 d

uæin

skih

m

etar

a ili

400

-500

g/

ha; k

ada

su b

iljke

st

arije

od

6 tje

dana

8

g/10

0 du

æins

kih

met

ara

8 g

na 1

00 d

uæin

skih

m

etar

a ili

800

g/h

a

3 g

/100

duæ

insk

ih

met

ara

ili 4

00 g

/ha;

ka

da s

u bi

ljke

star

ije

od 6

tjed

ana

4

g/ 1

00 d

uæin

skih

m

etar

a ili

600

g/h

a

4 g

/100

duæ

insk

ih

met

ara

ili 6

00 g

/ha

1-2

g /1

00

duæi

nski

h m

etar

aili

250

-500

g/h

a

lis

ne u

πi,

cvje

tni π

titas

ti m

olja

c,

lisne

uπi

bu

haËi

lis

ne i

kr

umpi

rova

zla

tica

re

siËa

ri

ko

rjeno

ve u

πi

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 54

Page 29: Zastita povrca

57

Karate se moæe koristiti za suzbijanje sljedeÊih πtetnika.

KARENCA. Za krastavce i rajËicu 7 dana, za ostalo povrÊe (osim lisnatog)

14 dana, za lisnato povrÊe i graπak 21 dan.

Match 050 EC

Match 050 EC pripada skupini inhibitora razvoja insekata. PosebannaËin djelovanja omoguÊuje mu siguran uËinak na mlae razvojne

Karate Zeon Zeon tehnologija - prihvatljivija zaljude i prirodu

Karate Zeon nova je formulacija dobro poznatog insekticidaKaratea. Karate Zeon je u usporedbi s Karateom 2,5 EC:• sigurniji za korisnika• jednostavniji za rukovanje• sigurniji u suzbijanju πtetnika

Karate Zeon sadræava djelatnu tvar lambda cihalotrin (50 g/l),proizveden po najnovijoj, tzv. Zeon tehnologiji: aktivna je tvar uposebnim mikrokapsulama i nakon prskanja se vrlo brzo aktivira.Formulacija je naËinjena na osnovi vode i ne sadræava otapala:preparat ima fotostabilizator koji “Ëuva” djelatnu tvar od razgradnjena svjetlosti. Za Zeon formulaciju osobito je vaæan pojam“sinereze”. Naime, nakon duljeg skladiπtenja/mirovanja preparat sezguπnjava, ali ako ga se nekoliko puta protrese (treπenje tijekom prijevoza ili se boca 3-4 puta okrene), sadræaj se vrlo brzo vrati upoËetno stanje.

Djelatna tvar Karatea Zeona lambda cihalotrin pripada kemijskojskupini piretroida, koja ima vrlo πirok spektar djelovanja. KarateZeon djeluje kontaktno i æeluËano i poznat je po osobito brzomuËinku u suzbijanju πtetnika jer ima tzv. “knockdown” djelovanje.Bez obzira na Ëinjenicu da temperatura nema znatnijeg utjecajana djelotvornost tog insekticida, za postizanje najbolje uËinkovitosti preporuËljivo je prskati u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, kada su i insekti mnogo aktivniji. Tadaje i isparavanje kapljica πkropiva najmanje, te Êe insekti sigurnodoÊi u dodir s njim. Djelatna je tvar u tzv. Zeon tehnologijimikrokapsula zaπtiÊena od utjecaja okoliπa sve do dodira sbiljnom povrπinom i sve dok se sredstvo ne poËne suπiti. Stijenkakapsule se razgradi i djelatna tvar vrlo brzo djeluje na insekte.Zeon formulacija ima produljeno rezidualno djelovanje,poboljπanu primljivost na insekte i biljno tkivo, bitno manju otrovnost za sisavce i smanjenu za korisne insekte.

56

Kultura ©tetnik Odmjera

paprika i lisne uπi Aphididae, lisne sovice 0,1-0,15 l/ha (1 do 1,5 rajËica Mamestra spp., krumpirova zlatica ml/10 l vode na 100 m2) Leptinotarsa decemlineata

cvjetni πtitasti moljac Trialeurodes 0,2-0,3 l/ha (2 do 3 ml/10 l vaporariorum vode na 100 m2) patlidæani lisne uπi Aphididae, lisne sovice 0,1-0,15 l/ha (1 do 1,5 Mamestra spp., krumpirova zlatica ml/10 l vode na 100 m2) Leptinotarsa decemlineata, resiËari Thripidae)

cvjetni πtitasti moljac Trialeurodes 0,2-0,3 l/ha (2 do 3 ml/10 l vaporariorum vode na 100 m2)

poriluk, celer, lisne uπi Aphididae, lisne sovice 0,1-0,15 l/ha (1-1,5 ml/10 l grah, graπak Mamestra spp., resiËari Thripidae vode na 100 m2)

kupus, kupusni moljac Plutella xylostella, 0,15-0,2 l/ha (1,5-2 ml/10 kelj pupËar kupusna uπ Brevicoryne brassicae, vode na 100 m2) kupusni bijelac Pieris brassicae, kupusna sovica Mamestra brassicae, lisne uπi Aphididae, resiËari Thripidae

cvjetni πtitasti moljac Trialeurodes 0,2-0,3 l/ha (2 do 3 ml/10 l vaporariorum vode na 100 m2)

radiË, krastavci lisne uπi Aphididae, lisne sovice 0,1-0,15 l/ha (1 do 1,5 Mamestra spp., resiËari Thripidae ml/10 l vode na 100 m2)

cvjetni πtitasti moljac Trialeurodes 0,2-0,3 l/ha (2 do 3 ml/10 l vaporariorum vode na 100 m2)

mrkva, rotkvica, lisne uπi Aphididae, 0,1-0,15 l/ha (1 do 1,5 ml/10 l rabarbara, resiËari Thripidae vode na 100 m2)πpinat, korabica

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 56

Page 30: Zastita povrca

58 59

Vertimec 1,8 % EC

Akaricid i insekticid Vertimec sadræava djelatnu tvar abamektinkoja djeluje na πtetnike kontaktno i æeluËano. Abamektin sesnaæno veæe na voπtane tvari biljne povrπine, s kojih se brzo unosiu list (translaminarno djelovanje). Na πtetnike djeluje tako da seoni prestanu hraniti i najkasnije za dva dana uginu. Vertimec imaiznimno snaæno djelovanje na najotpornije πtetnike kao πto suπtetne grinje i resiËari, ali ga je zbog smanjene opasnosti odstvaranja otpornosti potrebno primijeniti u preventivnim programima. Na lisnoj se povrπini brzo razgradi pod utjecajemsvjetlosti te je za ostvarenje odliËne uËinkovitosti bolje prskatinaveËer i tako omoguÊiti unoπenje Vertimeca u list preko noÊi.Unutarnja nataloæena zaliha osigurava snaæno i produljeno djelovanjena sve insekte koji se hrane tom biljkom. Prednost brze razgradnjepripravka na povrπini zapravo je moguÊnost da se nedugo nakonprskanja (24 sata) korisni insekti puste u nasad.

KARENCA. Za rajËicu, papriku, krastavce i patlidæan 3 dana.

Actellic 50 EC

Poznati je i provjereni insekticid za suzbijanje brojnih πtetnika upovrÊarstvu, cvjeÊarstvu, ratarstvu i voÊarstvu. Na πtetnike djelujekontaktno i æeluËano. Meutim, zbog izrazitog djelovanja parama(fumigantno djelovanje) uniπtava i skrivene, pripravcima Ëestoizravno nedostupne πtetnike. Insekticid ima brojne prednosti - vrlokratku karencu na povrÊu, πirok spektar djelovanja, prikladnost uprogramima zaπtite od πtetnika za Ëije je suzbijanje potreban velikibroj prskanja (cvjetni πtitasti moljac, kupusni πtitasti moljac, lisne

stadije insekata kao πto su jajaπca i gusjenice πtetnih leptira, liËinkerazvojnog stadija L1 - L3 krumpirove zlatice, jajaπca i liËinke resiËara.Djeluje na netom odloæena jaja i sve stadije liËinki tako da sprjeËavasintezu hitina - tvari nuæno potrebne za normalan razvoj liËinki. Hitinstvaraju samo niæi razvojni stadiji liËinaka, te stoga Match 050 EC nedjeluje na odrasle insekte i ne πteti korisnim insektima na prskanim kulturama. Match 050 EC od svih najËeπÊe koriπtenih insekticida zaintegriranu zaπtitu ima najdulje djelovanje, uz snaænu otpornost naispiranje. NaËin djelovanja - ovicidno (djeluje na jaja) i larvicidno(uniπtava gusjenice), te dugotrajna postojanost na biljnom tkivu -omoguÊuju veliku prilagodljivost u vrijeme prskanja (manja moguÊnostpogrjeπke) i dugotrajnu zaπtitu. Za postizanje πto bolje uËinkovitosti ioptimalnog iskoriπtavanja prednosti Matcha vaæno je obaviti prskanjekada se primijete jajaπca πtetnika ili gusjenice prvih stadija.

Match 050 EC primjenjuje se na sljedeÊim kulturama.

KARENCA. Za papriku, rajËicu i patlidæan 7 dana, za kupus 14 dana, za krum-

pir 21 dan.

Kultura ©tetnik Odmjera Vrijeme primjene

kupus kupusni bijelac, 0,4 l/ha (4 ml / 3 - nakon pojave jajaπaca, samo kupusna sovica 6 l vode na 100 m2) jedanput u vegetaciji

paprika resiËari 2 l/ha (20 ml / 3 - triput u vegetaciji, u razmaku 6 l vode na 100 m2) od 7-14 dana kukuruzni moljac 2 l/ha (20 ml / 3 - jedanput u vegetaciji 6 l vode na 100 m2)

sovice 1 l/ha (10 ml / 3 - jedanput u vegetaciji, u vrijeme 6 l vode na 100 m2) pojave jajaπaca

patlidæan resiËari 2 l/ha (20 ml / 3 - dvaput u vegetaciji, u razmaku 6 l vode / 100 m2) od 7-14 dana

krumpirova zlatica 0,4 l/ha (4 ml / 3 - jedanput u vegetaciji, u razvojnom 6 l vode / 100 m2) stadiju L1-L3

sovice 0,6 l/ha (6 ml / 3 - jedanput u vegetaciji, u vrijeme 6 l vode / 100 m2) pojave jajaπaca

rajËica resiËari 2 l/ha (20 ml / 3 - dvaput u vegetaciji, u razmaku 6 l vode na 100 m2) od 7-14 dana

sovice 0,6 l/ha (6 ml / 3 - jedanput u vegetaciji, u vrijeme 6 l vode na 100 m2) pojave jajaπaca

ukrasno resiËari 2 l/ha (20 ml / 3 - triput u vegetaciji, u razmakubilje 6 l vode na 100 m2) od 7-14 dana

krumpir krumpirova zlatica 0,3 l/ha (3 ml / 3 - u stadiju L1-L3, mijeπanje s Actarom 6 l vode na 100 m2) 60 g/ha produæuje djelovanje

Kultura ©tetnik Odmjera

rajËica, paprika, obiËni (koprivin) crveni pauk, 0,5 - 1 l /ha (5 -10 ml na 100 m2 ) krastavci, lisni mineri patlidæani, ukrasno bilje resiËari 1 - 1,25 l/ha (10 - 12,5 ml na 100 m2 )

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 58

Page 31: Zastita povrca

6160

djelovanja herbicida Fusilade forte najmanje podjednako dobrakao u ostalih graminicida, a otpornost prema ispiranju brojnim jepokusima dokazano najbolja. Fusilade forte izrazito je selektivan.U kulturama kao πto su, primjerice, krumpir, grah, πeÊerna repa iuljana repica ne nastaju nikakva oπteÊenja (kao pri uporabidrugih Ëesto rabljenih herbicida iste namjene), Ëak i kada se dozepoveÊaju 2 - 4 puta. Za herbicide sliËnog djelovanja kakvo imaFusilade forte vrlo je bitno da pri zakaπnjeloj primjeni (ako jekorov prevelik) slabije djeluju na korove (posebice na muhare).Meutim, uz ISOlink tehnologiju ugraenu u Fusilade forte ta jemoguÊnost bitno manja. Zbog toga, ako vremenske prilike ilizakorovljenost usjeva to zahtijevaju, Fusilade forte moæe se primijeniti i malo kasnije nego ostali herbicidi te namjene, posebice na πeÊernoj repi i soji.

Odmjere:• jednogodiπnje trave i samonikle æitarice, 0,8 l/ha• divlji sirak, 1,3 l/ha• pirika, 1,5-1,8 l/ha• zubaËa 2 l/ha

Ouragan System 4

- Ëetiri puta bolji

Ouragan System 4 neselektivni je herbicid za suzbijanje svih jednogodiπnjih i viπegodiπnjih korova. Biljke ga upijaju kroz listove i stabljiku, a u biljci se premjeπta sistemiËno (akropetalno- prema gore i bazipetalno - prema dolje) te tako uniπtava inadzemne i podzemne dijelove korova. Na træiπtu se nudi velikbroj totalnih herbicida na osnovi glifosata, koji je u svijetu najprodavanija herbicidna djelatna tvar. Meutim, mali je brojpreparata koji potpuno iskoriπtavaju prednosti glifosata, odnosnonjegove optimalne formulacije. Ouragan System 4 visokosofisticiranaje formulacija glifosata stvorena na osnovi patentiranih pomoÊnihsredstava koja su rezultat dugogodiπnjega paæljivog i zahtjevnogznanstvenog rada struËnjaka u Syngenti.

uπi...). Dopuπtena je primjena Actellica 50 EC i na otvorenome i uzatvorenim prostorima.

KARENCA. Za rajËicu, papriku i krastavce 7 dana, za ostalo povrÊe 14 dana.

Fusilade forte

Sadræava 150 g/l fluazifop-p-butila. Fusilade forte je herbicid zasuzbijanje jednogodiπnjih i viπegodiπnjih travnih korova uπirokolisnim kulturama (u svijetu je registriran za primjenu na brojnim kulturama: grahu, graπku, kupusnjaËama, luku, mrkvi,perπinu, paprici, rajËici, stoËnoj i πeÊernoj repi, krumpiru, cikli,soji, suncokretu, uljanoj repici, koπtiËavom i jezgriËavom voÊu,malinama, kupinama, ribizu, vinogradima i ukrasnom bilju).Selektivan je za πirokolisne kulture, praktiËno za vrijeme cijelevegetacijske sezone. BuduÊi da djeluje preko listova upotrebljavase nakon nicanja korova. Fusilade forte temelji se na tzv. ISOlinktehnologiji. PomoÊne tvari (patentno zaπtiÊena ISOlink tehnologi-ja) ne omoguÊuju samo bolju primljivost na listu, πto je uobiËa-jeno za klasiËne dodatke (ovlaæivaËe), veÊ su ISOlink sastojci, zarazliku od klasiËnih pomoÊnih tvari, tijesno povezani sa samomaktivnom tvari. UËinci ISOlink tehnologije, uz odliËno djelovanjena travnate korove, jest mnogo bræe upijanje sredstva ipremjeπtanje u biljci do samih toËaka rasta. Zbog toga je brzina

Kultura ©tetnik Odmjera

krastavci lisne uπi 0,5 -1 l/ha (5-10 ml u 10 l vode na100 m2)

cvjetni πtitasti moljac 0,5 -1 l/ha (5-10 ml u 10 l vode na 100 m2)

rajËica lisne uπi 0,5 -1 l/ha (5-10 ml u 10 l vode na100 m2)

cvjetni πtitasti moljac 0,5 -1 l/ha (5-10 ml u 10 l vode na 100 m2)

paprika lisne uπi 0,5 -1 l/ha (5-10 ml u 10 l vode na100 m2)

cvjetni πtitasti moljac 0,5 -1 l/ha (5-10 ml u 10 l vode na 100 m2)

ostalo lisne uπi 0,5 -1 l/ha (5-10 ml u 10 l vode na100 m2)povrÊe cvjetni πtitasti moljac 0,5 -1 l/ha (5-10 ml u 10 l vode na 100 m2) kupusni πtitasti moljac 0,5 -1 l/ha (5-10 ml u 10 l vode na 100 m2)

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 60

Page 32: Zastita povrca

6362

Ouragan System 4 Ëetiri je puta bolji zbog ovih svojstava:1. to je glifosat s najbræim djelovanjem,2. ima najbolji ekotoksikoloπki profil,3. najsigurniji je za korisnika ( bez neugodnog mirisa, nema

pjenjenja),4. najprilagodljiviji je za primjenu (nije potrebno dodavati ovlaæivaË,

dobro se mijeπa s ostalim preparatima, nema ograniËenja primjene na brojnim kulturama otpornima na glifosat)

©to je System 4 tehnologijaSystem 4 tehnologija predstavlja glifosat u obliku amonijeve solis pomoÊnim tvarima u obliku tzv. korisnih iona i sloæenih APGovlaæivaËa. Ta je tehnologija patentirana omoguÊuje da Ouragan

System 4 svladava Ëetiri prepreke koje mogu umanjiti djelovanje gli-fosata. Zbog toga je Ouragan System 4 Ëetiri puta bolji:

1. najbolje se veæe za biljnu povrπinu,2. neutralizira utjecaj "loπih iona",3. najbræe prodire u voπtane slojeve kutikule,4. u najveÊoj koliËini ue u unutraπnjost biljke i najobilnije se

premjeπta u toËke rasta.

Ouragan System 4 vrlo je prilagodljiv herbicid koji se moæe primjenjivati na strniπtima, u voÊnjacima i vinogradima, uz æeljezniËke pruge, na nepoljoprivrednim povrπinama i drugdje. Primjeπovitoj zakorovljenosti (uskolisnim i πirokolisnim,jednogodiπnjim i viπegodiπnjim korovima) treba prskati 4 - 8 l/haOuragana. Ako na zemljiπtu ima viπegodiπnjih korova poputpirike, sirka ili kiselice (πtavalj), preporuËena doza herbicida je 4 - 5 l/ha. Ako je nasad zakorovljen osjakom, doza je 5 - 6 l/ha,a najviπe su odmjere potrebne za suzbijanje zubaËe i slaka (6 do8 l/ha). U sluËaju zakorovljenosti samo jednogodiπnjim korovimatrebaju se primijeniti mnogo niæe odmjere (2 - 3 l/ha)

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 62

Page 33: Zastita povrca

PreporuËivanje programa prskanja za povrÊe vrlo je teπko, ali je svakakopotrebno jer bez planiranja i provedbe preventivnih prskanja mogu sebrzo i pretjerano namnoæiti πtetnici i proπiriti bolesti. Tada nastaju πtetekoje viπestruko premaπuju vrijednost potrebne, ali neobavljene usmjerene preventivne zaπtite kulturnih biljaka. Pri izradi programaprskanja potrebno je voditi brigu o brojnim Ëimbenicima: nuæno je poznavati cjelokupnu agrotehniku zasaenih kultura, bolesti i πtetnika,vremenske prilika koje pospjeπuju njihov razvoj, svojstvo sredstava zabiljnu zaπtitu tako da ih upotrijebimo kada je najkorisnije. Ova broπuranudi koristan sadræaj potrebnih informacija. U prvom dijelu broπureopisane su brojne bolesti i πtetnici povrtnih kultura te su dane kratkeupute za zaπtitu. U dijelu u kojemu se opisuju preparati predstavljena susredstva s najvaænijim znaËajkama, pravilan naËin primjene i ukljuËivan-je u programe zaπtite.

Osnovno naËelo pri izradi programa zaπtite povrÊa od bolesti i πtetnikajest uvrπtavanje sredstava iz viπe kemijskih skupina u zaπtitu. To je osobito vaæno za one bolesti i πtetnike koji imaju velik broj generacija ugodini i vrlo se brzo razmnoæavaju te Ëine velike gospodarske πtete (plamenjaËe, pepelnice, siva plijesan; resiËari, lisne uπi, πtitasti moljci,πtetne grinje...). Pravilnom uporabom preparata izbjegavamo opasnoststvaranja otpornosti bolesti i πtetnika. Za svaki je preparat vaæno da gaprimijenimo u vrijeme kada se mogu najbolje iskoristiti njegove prednosti.

Okvirni program zaπtite od bolesti iz razreda plamenjaËa,Oomycetes, u koji pripadaju plamenjaËa krumpira i rajËice, te plamenjaËa krastavacaOpÊenito, kontaktni se fungicidi primjenjuju na poËetku razvoja kulture, u vrijeme polaganog rasta i slabijih uvjeta za stvaranje zaraze.Meu brojnim kontaktnim fungicidima Daconil se odlikuje iznimnoπirokim spektrom djelovanja i najboljom primljivoπÊu i postojanoπÊu naliπÊu, πto mu omoguÊuje sigurno djelovanje i u vlaænim uvjetima (npr.pri oborinama ili natapanju).U vrijeme intenzivnog rasta, cvatnje i razvoja plodova, u vrlo povoljnimuvjetima za zarazu potrebno je primjenjivati izrazite sistemike s kurativnim djelovanjem. Pri zaπtiti od plamenjaËa (od krumpirove plijesni, plamenjaËe krastavca, luka...) u to je vrijeme idealan fungicidRidomil Gold MZ, koji se vrlo ravnomjerno rasporeuje u biljnom tkivu

64

te ima najdulje djelovanje na plamenjaËe. Ridomil Goldprimjenjuje se 2 - 3 puta. PreporuËljivi razmaci izmeu prskanja uobiËa-jeno iznose 7 - 10 dana (ovisno o pogodnosti uvjeta za razvoj bolesti),a u iznimno povoljnim uvjetima za razvoj bolesti razmake izmeuprskanja treba skratiti na 7 dana.Svojstva Quadrisa poput dobre primljivosti na povrπini biljnog tkiva,umjerene sistemiËnosti, πirokog spektra djelovanja i kratke karence,najkorisnija su u vrijeme zriobe i neposredno prije berbe (ovisno okarenci). Zbog kratke karence u nekim kulturama mogu se obavitiprskanja izmeu berbi, koja osiguravaju dugotrajnu zaπtitu u kulturama Ëija se berba ne obavlja odjednom. Osim djelovanja na plamenjaËe, Quadris odliËno suzbija pepelnice i pjegavosti brojnih kultura, pa ga treba primijeniti u vrijeme opasnosti od zaraze nekolikonavedenih bolesti. Ako su u to vrijeme uvjeti za razvoj bolesti izuzetnopovoljni preporuËuje se kombinacija Quadrisa i Daconila. Razmaciizmeu prskanja trebali bi biti 7 - 10 dana.

Programi suzbijanja πtetnika na povrÊuDonosimo kratak opis programa suzbijanja dvaju vrlo otpornih i Ëestihπtetnika na povrtnim kulturama.

Program suzbijanja resiËara Zbog kratkog razvojnog ciklusa, velikog broja generacija i skrivenostiπtetnika u pazuπcima listova i cvjetovima, resiËare je u povoljnim uvjetima za razvoj, ali i ako se previπe namnoæe, vrlo teπko suzbijati ionemoguÊiti znatnije gospodarske πtete. Samo se preventivnim programom prskanja moæe oËekivati veÊi uspjeh. Za praÊenje pojaveresiËara u nasad je potrebno postaviti æute ljepljive ploËe (za razliËiteinsekte) ili ploËe plave boje (samo za resiËare).

Odlike Actare kao πto su snaæno akropetalno premjeπtanje ( kretanje ubiljci prema gore), postojanost u biljnom tkivu i dugotrajno djelovanje,dobra topljivost u vodi i odliËno upijanje kroz korijen omoguÊuju dugotrajno i snaæno djelovanje pri primjeni preko tla. Putem sustava zanatapanje ili zalijevanjem Actara (0,8 kg/ha) se primjenjuje kada kulturne biljke imaju dobro razvijen korjenov sustav (2 - 3 tjedna nakonpresaivanja). Pri jaËem napadu πtetnika nakon 5 - 6 tjedana preporuËljivo je ponoviti primjenu Actare preko tla.

65

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 64

Page 34: Zastita povrca

66 67

Match 050 EC dobro djeluje na resiËare u vrijeme odlaganja jajaπaca iu poËetnim razvojnim stadijima liËinki (2 l/ha). Na odrasle resiËare, ali ina sve oblike koji se hrane vrlo dobro djeluje insekticid Vertimec 1,8 EC(1,25 l/ha). Prskanja nakon primjene preko tla (pri jaËem napadu πtetnika) treba obaviti u razmacima od 7 do 9 dana.

Program suzbijanja cvjetnoga πtitastog moljca,Trialeurodes vaporariorumVrlo je vaæno pratiti pojavu cvjetnoga πtitastog moljca uz pomoÊ æutihljepljivih ploËa i treπenjem biljaka te pregledom donjih strana listova.Ako se ne primjenjuje preventivni program prskanja, zaπtitu trebazapoËeti odmah nakon πto se opaze prve bijele i vrlo pokretne muπice.U zaπtiÊenim prostorima za postizanje sigurnog djelovanja na bijelumuhu potrebno je primijeniti preventivni program zaπtite s uporabominsekticida iz razliËitih kemijskih skupina. Svojstva Actare, kao πto susnaæna akropetalna pokretljivost (gibanje kroz biljku prema gore), postojanost u biljnom tkivu i odliËno upijanje sredstva putem korijenaosiguravaju dugotrajno i snaæno djelovanje, prije svega primjenompreko tla. Putem sustava za natapanje ili zalijevanjem Actaru trebarabiti kada biljke imaju dobro razvijen korjenov sustav (2 - 3 tjednanakon presaivanja). Nakon 5 - 6 tjedana preporuËljivo je ponovitiprimjenu Actare preko tla.

I te kako je potrebno nakon primjene preko tla nastaviti primjenu insek-ticida Actellica 50 EC (0,5 - 1 l/ha), kojeg odlikuje jako kontaktno iæeluËano, ali i fumigantno djelovanje. Nakon dva uzastopna prskanjaActellicom preporuËujemo uporabu insekticida Karate Zeona(0,2 - 0,3 l/ha), koji osobito dobro djeluje na odrasle oblike cvjetnogaπtitastog moljca. Ako Actara nije bila primijenjena preko tla, moæe seprimijeniti i prskanjem po biljkama (0,4 kg/ha). Potrebno je prskati urazmacima od 7 do 9 dana.

U tablicama je prikazan pregled djelovanja Syngentinih preparataprema kulturama, πtetnicima i bolestima.

Prog

ram

zaπ

tite

lube

nica

, din

ja i

kras

tava

ca

pla

men

jaËa

pep

eln

ica

DA

CO

NIL

RID

OM

IL G

OLD

REV

US

DA

CO

NIL

bo

lest

i

QU

AD

RIS

QU

AD

RIS

rak s

tab

ljik

eSC

OR

EQ

UA

DR

IS

Lege

nda:

• tik

ve•

kras

tavc

i•

dinj

e i l

uben

ice

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 66

Page 35: Zastita povrca

6968

Prog

ram

zaš

tite

plo

dovi

tog

povr

Êa

pep

eln

ica

pla

men

jaËa

raj

Ëice

kon

cen

triË

na

pje

gav

ost

bar

πun

asta

plij

esan

list

a ra

jËic

e

pje

gav

ost

list

a

tru

leæ

kori

jen

a

sme

a p

jeg

avo

st p

lod

ova

p

apri

kesi

va p

lijes

an

SCO

RE

SCO

RE

SCO

RE

DA

CO

NIL

bo

lest

i

QU

AD

RIS

Lege

nda:

• ra

jËic

a•

papr

ika

• pa

tlidæ

an

RID

OM

IL G

OLD

REV

US

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 68

Page 36: Zastita povrca

Sva sredstva za biljnu zaπtitu imaju odreena ograniËenja uprimjeni glede njihova nepoæeljnog utjecaja na vode. Prijesvega, ta se ograniËenja odnose na propisani zaπtitni pojasizmeu mjesta prskanja i vodenih povrπina, na zabranu prim-jene tih sredstava na kraπkim poljima i dr.

Iz rezultata praÊenja (monitoringa) oneËiπÊenja uoËeno je nerijetko oneËiπÊenje podzemnih voda lokalnim (tzv. spot)oneËiπÊenjem. Ono najËeπÊe nastaje zbog nenamjernih pogrjeπaka ili nemara. Koji su glavni uzroci takvogoneËiπÊenja? Pri pripremi sredstva za prskanje i pranju prskaliceπkropivo se moæe razliti, preparat rasuti ili πkropivo moæe kap-ati, odnosno otjecati voda kojom se ispirala prskalica. To jeposebno opasno ako se takvi poslovi obavljaju u dvoriπtima,blizu odvodnih kanala, kanalizacije ili dvoriπnih bunara.Neispravne prskalice takoer su uzrok da πkropivo iz prskalicekaplje ili curi za vrijeme prijevoza i tako oneËiπÊuje vode uzceste. Malo tko vodi brigu o tome da zemlja koja se za vrijemeprskanja zadræi na kotaËima traktora sadræava takve koliËineda bi primjerice ako se donese u blizinu bunara ili drugih izvo-ra vode na dvoriπtima ili putovima, vrlo brzo oneËistila vodupreko dopuπtenih granica. Jedan od vrlo vaænih uzrokalokalnog oneËiπÊenja jest i izravno prskanje preko vodenihpovrπina (npr. preko otvorenih melioracijskih kanala, poto-ka...). Neprimjereno odlaganje prazne ambalaæe i ostatakasredstava za zaπtitu bilja takoer je jedan od vrlo Ëestih uzrokaoneËiπÊenja. OneËiπÊenje vode moæe sprijeËiti sam korisnik takoda pravilno obavlja poslove pripreme prskanja, ËiπÊenja opreme irukovanja ambalaæom. Osnovno znanje i paæljivost temelji sukoji svakom korisniku omoguÊuju uæivanje u Ëistoj vodi idobrom ugledu poljoprivrednika.

Voda je iznimno vaæna za ljude i okoliπ, stoga je moramoËuvati od svih oblika oneËiπÊenja. I nepravilna primjena sred-stava za biljnu zaπtitu moæe biti uzrokom oneËiπÊenja voda.Unos πtetnih tvari moæemo sprijeËiti ako se pridræavamo neko-liko osnovnih pravila.

Pravila za zaπtitu

voda

70 71

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 70

Page 37: Zastita povrca

4. Preostalu koliËinu πkropiva treba iskoristiti na polju!

Preostalu koliËinu πkropiva u prskalici treba razri-jediti vodom i ponovo upotrijebiti na veÊpoprskanoj povrπini.• ToËno treba izraËunati i pripremiti koliËinu

πkropiva koja je potrebna za povrπinu koju seæeli poprskati.

• Ako ipak, unatoË tomu, ostane manja koliËinaπkropiva u prskalici, treba je razrijediti uomjeru 1:10 i iskoristiti je na veÊ poprskanojpovrπini.

5. Prskalicu treba uvijek temeljito oËistitina naËin koji neÊe oneËistiti okoliπ!

• Unutraπnjost prskalice πto je bolje moguÊetreba oËistiti tako da se ostatak πkropiva razri-jedi i iskoristi na polju.

• U dvoriπtu prskalicu je potrebno temeljito oËis-titi na zatravljenoj povrπini. Time se sprjeËavada i najmanji ostaci tekuÊine za prskanje nedospiju u bunare, kanale, podzemne ilipovrπinske vode.

6. Prskalicu je potrebno spremiti pod krov!

Nakon ËiπÊenja prskalicu treba spremiti pod krov.• Ako se dogodi da se neoËiπÊenu prskalicu ne

moæe spremiti pod krov, treba je ostaviti nazatravljenoj povrπini da kiπa ne ispere osuπeneostatke πkropiva u odvodne kanale.NeoËiπÊenu prskalicu nikada ne ostavljajte beznadzora!

72 73

1. ©kropivo (tekuÊinu za prskanje) trebapripremati na polju!

Pripremom πkropiva na polju smanjuje se moguÊnostizlijevanja ili rasipanja na “osjetljivim” povrπinamakao πto su dvoriπta.• ©kropivo ne pripremajte nikada uz potoke ili ceste.• Bez obzira na to gdje se prskalica puni vodom,

preparat treba dodati u spremnik prskalice na poljuili u nasadu.

• Upotrijebiti treba toliko vode koliko propisuju uputeza primjenu sredstva za biljnu zaπtitu. Time se πtedivrijeme, ali i smanjuje moguÊnost pogrjeπke.

2. Preparatima je mjesto samo u spremniku prskalice!

Pri pripremi πkropiva uvijek treba paziti da se zrnca,prah ili tekuÊina preparata ne rasipaju izvan spremni-ka prskalice. VeÊ samo male koliËine sredstvadovoljne su da oneËiste vode.

3. Ispraænjenu ambalaæu potrebno je uvijek isprati!

PlastiËne boce treba uvijek dobro isprati vodom apotom je izliti u spremnik prskalice.• Pri prskanju u polju ili nasadu treba imati

uvijek dovoljno vode za ispiranje ambalaæe.• Nakon obavljenog prskanja uvijek sa sobom treba

ponijeti ispranu i zatvorenu ambalaæu.• Svu ambalaæu treba uniπtiti ili odstraniti na

propisani naËin.

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 72

Page 38: Zastita povrca

74 75

7. Odræavanje i popravljanje potrebno jeobavljati samo na veÊ oËiπÊenoj prskalici!

• Prije svakog prskanja, prije nego πto se pristupipripremi πkropiva za prskanje, treba provjeritiispravnost prskalice.

• Prije popravka prskalice treba provjeriti je li u njez-inu spremniku ostalo πkropiva. MoguÊe ostatketekuÊine za prskanje treba isprazniti u pripreml-jene posude koje se rabe za pripremu πkropiva idalje postupiti u skladu s uputom.

Pravila zaπtite voda svakome trebaju bitijasna!

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 74

Page 39: Zastita povrca

Za sve daljnje obavijesti obratite se na adresu:

Syngenta

Zagreb, Samoborska c. 147

Tel.: 01 3887 670

Faks: 01 3887 671

Mobitel: 098 492 782 i 098 383 113 ili terenskoj sluæbi

Satnica –akovaËka, 098 492 781

Sisak, 098 252 066

Varaædin, 098 492 780

Vrgorac, 099 217 7964

Koprivnica, 098 362 730

IvaniÊ Grad, 099 311 72 85

Des

ign:

Tan

ja ©

eme

vrtnine_HR_2007_pop.qxd 1/25/07 5:18 PM Page 76