56
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU TRUDNO E Ć ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU TRUDNO E Ć Nacionalni vodi za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti č Projekat izrade Vodi za u u ča kliničk praks Finansira Evropska unija i rukovodi Evropska agencija za rekonstrukciju Ministarstvo zdravlja Republike Srbije Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi

Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

ZDRAVSTVENA ZAŠTITAŽENA U TOKU TRUDNO EĆZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ŽENA U TOKU TRUDNO EĆ

Nacionalni vodi za lekareu primarnoj zdravstvenoj zaštiti

č

Projekat izrade Vodi za u uča kliničk praks

Finansira Evropska unija i rukovodi Evropska agencija za rekonstrukciju

Ministarstvo zdravljaRepublike Srbije

Republička stručnakomisija za izradu i

implementacijuvodiča u kliničkoj

praksi

Page 2: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

RReeppuubbllii~~kkaa ssttrruu~~nnaa kkoommiissiijjaa zzaa iizzrraadduu ii iimmpplleemmeennttaacciijjuu vvooddii~~aa uu kklliinnii~~kkoojj pprraakkssii

MMiinniissttaarrssttvvoo zzddrraavvlljjaa RReeppuubblliikkee SSrrbbiijjee

SSrrppsskkoo lleekkaarrsskkoo ddrruu{{ttvvoo

Z D R A V S T V E N A Z A [ T I T A@ E N A U T O K U T R U D N O ] E

NNaacciioonnaallnnii vvooddii~~ zzaa lleekkaarree uu pprriimmaarrnnoojj zzddrraavvssttvveennoojj zzaa{{ttiittii

NNoovveemmbbaarr,, 22000055..

Projekat izrade Vodi~a za klini~ku praksu

Finansira Evropska unija i rukovodi

Evropska agencija za rekonstrukciju

Page 3: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

ZZDDRRAAVVSSTTVVEENNAA ZZAA[[TTIITTAA @@EENNAA UU TTOOKKUU TTRRUUDDNNOO]]EE

Nacionalni vodi~ za lekare u primarnoj zdravstvenoj za{titi

Republi~ka stru~na komisija za izradu i implementaciju vodi~a uklini~koj praksi Ministarstvo zdravlja Republike SrbijeSrpsko lekarsko dru{tvo

Izdava~: Srpsko lekarsko dru{tvo - SLDZa izdava~a: prof. dr Vojkan Stani}, predsednik SLD-a

Tehni~ka priprema: Crown Agents[tampa: Valjevo printTira`: 3000, I izdanje

© Copyright Srpsko lekarsko dru{tvo

ISBN 86-85313-40-6

(ii)

CIP - Katalogizacija u publikacijiNarodna biblioteka Srbije, Beograd618.2 (083.1)

ZDRAVSTVENA ZA[TITA @ENA U TOKU TRUDNO]E / (priredila Radna grupa zaizradu vodi~a, rukovodilac Neboj{a Radunovi}. - 1. izd. - Beograd: Srpskolekarsko dru{tvo, 2005 (Valjevo: Valjevo print). - VII, 45 str.; tabele; 21 cm. - (Nacionalni vodi~ za lekareu primarnoj zdravstvenoj za{titi / Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Republi~kastru~na komisija za izradu i implementaciju vodi~a u klini~koj praksi)

Tira` 3.000. - Bibliografija: str. 35-39.

ISBN 86-85313-40-6

a) Trudno}a - UputstvaCOBISS. SR-ID 118976012

Page 4: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

UVODNA RE^

Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najboljedokaze koji su nam na raspolaganju, u zdravstvenoj za{titi celokupnogstanovni{tva ili pojedinih njegovih grupa.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je, u `elji da stvori jedan moderan sistem zdravstvene za{tite u kome bi pacijenti bili le~eni najednak i za sada najbolji dokazani na~in, pokrenulo pisanje vodi~a saciljem da standardizuje dijagnosti~ko-terapijske procedure.

Tim povodom je imenovana Republi~ka stru~na komisija za izradu iimplementaciju vodi~a u klini~koj praksi (RSK). U njenom sastavu suprofesori Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta, predstavnici zdravstvenihustanova (domova zdravlja, bolnica i klini~kih centara), medicinskihudru`enja i drugih institucija sistema zdravstvene za{tite u Srbiji.

Da bi definisala na~in svog rada ova komisija je izradila dokument -Poslovnik o radu RSK.

Teme vodi~a su birane u skladu sa rezultatima studije „Optere}enjebolestima u Srbiji" i iz oblasti u kojima postoje velike varijacije u le~enju,a sve u cilju smanjenja stope morbiditeta i mortaliteta.

Rukovodioci radnih grupa za izradu vodi~a su eksperti za odre|enuoblast, poznati {iroj stru~noj javnosti i predlo`eni od strane RSK. Oni subili u obavezi da formiraju multidisciplinarni tim.

Svaki vodi~ je u svojoj radnoj verziji bio testiran u domovimazdravlja, a zatim u zavr{noj formi prezentovan ispred odgovaraju}e sekcijeSrpskog lekarskog dru{tva ili nacionalnog udru`enja, koji su zatim dalisvoje stru~no mi{ljenje u pismenoj formi. Tek nakon ovoga RSK je bila umogu}nosti da ozvani~i Nacionalni vodi~.

Za tehni~ku pomo} u realizaciji ovog projekta, Evropska unija jepreko Evropske agencije za rekonstrukciju, anga`ovala EPOS.

@elim da se zahvalim svima koji su u~estvovali u ovom procesu, naentuzijazmu i velikom trudu, i da sve korisnike ohrabrim u primenivodi~a.

(iii)

Beograd, novembar 2005.

Predsednik RSK za izradu i implementaciju vodi~a u klini~koj praksi

Prof. dr Vera Popovi}Profesor Medicinskog fakulteta

Univerziteta u Beogradu

Page 5: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

RRaaddnnaa ggrruuppaa zzaa iizzrraadduu vvooddii~~aa

RRuukkoovvooddiillaacc::Prof. dr Neboj{a Radunovi}Institut za ginekologiju i aku{erstvo KC Srbije, Medicinski fakultet Beograd

SSeekkrreettaarr::Prim. mr sc. med. Ljiljana Sokal Jovanovi} Gradski zavod za za{titu zdravlja, Beograd

^̂llaannoovvii::Doc. dr Aleksandra Novakov Miki} Klinika za ginekologiju i aku{erstvo KC Novi SadPrim. mr sc. med. Dragana Lozanovi}-Miladinovi}Institut za zdravstvenu zastitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan ^upi}“, BeogradPrim. dr Branka Milo{evi}Dom zdravlja Novi BeogradPrim. dr sc. med. @arko Puziga}aInstitut za zdravstvenu za{titu majke i deteta Srbije „Dr Vukan ^upi}“, Beograd Doc. dr Sne`ana Raki} Ginekolo{ko-aku{erska klinika „Narodni front“, Beograd

SSaarraaddnniiccii::Prof. dr Sini{a Stoji}Klinika za ginekologiju i aku{erstvo, KC Novi SadProf. dr Neboj{a Lali}predsednik Radne grupe za Nacionalni vodi~ klini~ke prakse Diabetes melitusDr Mirjana Petri~evi}Slu`ba za zdravstvenu za{titu `ena i dece, Dom zdravlja SuboticaDr Angelina Jefti}Slu`ba za zdravstvenu za{titu `ena, Dom zdravlja ZemunDr Branka Lazi}Slu`ba za zdravstvenu za{titu `ena, Dom zdravlja Vo`dovacDr Vesna Dragi}evi}, Gradski zavod za za{titu zdravlja, BeogradDr Sultana Manojlovi}Slu`ba za zdravstvenu za{titu `ena, Dom zdravlja „Dr Simo Milo{evi}“ - ^ukarica

(iv)

Page 6: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(v)

KLASIFIKACIJA PREPORUKA

Ovaj vodi~ je zasnovan na dokazima sa ciljem da pomogne lekarima udono{enju odluke o odgovarajucoj zdravstvenoj za{titi. Svaka preporuka, data u vodi~u, stepenovana je rimskim brojevima (I, IIa,IIb, III) u zavisnosti od toga koji nivo dokaza je poslu`io za klasifikaciju.

NNiivvoo ddookkaazzaa

Dokazi iz meta analiza multicentri~nih, dobro dizajniranih kontrolisanihstudija. Randomizirane studije sa niskim la`no pozitivnim i niskim la`nonegativnim gre{kama (visoka pouzdanost studija)

Dokazi iz najmanje jedne, dobro dizajnirane eksperimentalne studije.Randomizirane studije sa visoko la`no pozitivnim i/ili negativnimgre{kama (niska pouzdanost studije)

Konsenzus eksperata

SStteeppeenn pprreeppoorruukkee

Postoje dokazi da je odre|ena procedura ili terapija upotrebljiva ilikorisna

Stanja gde su mi{ljenja i dokazi suprotstavljeni

Procena stavova/dokaza je u korist upotrebljivosti

Primenljivost je manje dokumentovana na osnovu dokaza

Stanja za koje postoje dokazi ili generalno slaganje da proceduranije primenljiva i u nekim slu~ajevima mo`e biti {tetna

Preporuka zasnovana na klini~kom iskustvu grupe koja je sa~inilavodi~

A

B

I

II

III

IIaIIb

C

Page 7: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(vi)

Page 8: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

SADR@AJ

UUVVOODD 11

CCIILLJJ VVOODDII^̂AA 22

AANNTTEENNAATTAALLNNAA ZZDDRRAAVVSSTTVVEENNAA ZZAA[[TTIITTAA@@EENNAA NNAA PPRRIIMMAARRNNOOMM NNIIVVOOUU 33II.. OOpp{{ttee pprreeppoorruukkee ii iinnffoorrmmaacciijjee zzaa ssvvee ttrruuddnnee `̀eennee 44IIII.. OOpp{{ttee kkaarraakktteerriissttiikkee oorrggaanniizzaacciijjee zzddrraavvssttvveennee zzaa{{ttiittee

oo kkoojjiimmaa ttrreebbaa uuppoozznnaattii ssvvaakkuu ttrruuddnniiccuu 55IIIIII.. OOrrggaanniizzoovvaann ii ssiisstteemmaattsskkii zzddrraavvssttvveennoo vvaassppiittnnii rraadd ssaa

ttrruuddnniimm `̀eennaammaa,, ppaarroovviimmaa ii ppoorrooddiiccoomm 663.1. Savetovali{te za trudnice 73.2. [kola za roditeljstvo 103.3. Psihofizi~ka priprema za poro|aj 113.4. Patrona`ne posete trudnim `enama 11

IIVV.. PPrrvvii lleekkaarrsskkii pprreegglleedd ttrruuddnnee `̀eennee -- pprrvvii ttrriimmeessttaarr ttrruuddnnoo}}ee 1133

VV.. KKoonnttrroollnnii lleekkaarrsskkii pprreegglleeddii 11445.1. Kontrolni lekarski pregled trudne `ene - 16. nedelja 15 5.2. Kontrolni lekarski pregled trudne `ene - 24. nedelja 16 5.3. Kontrolni lekarski pregled trudne `ene - 28. nedelja 17 5.4. Kontrolni lekarski pregled trudne `ene - 36. nedelja 18

VVII.. UUllttrraazzvvuu~~nnii pprreegglleedd 1199VVIIII.. SSaavveettii zzaa ssmmaannjjeennjjee uuoobbii~~aajjeenniihh tteeggoobbaa zzaa

vvrreemmee ttrruuddnnoo}}ee 2200VVIIIIII.. SSkkrriinniinngg nnaa iinnffeekkcciijjee 2211

(vii)

Page 9: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

IIXX.. TTrruuddnnee `̀eennee kkoojjee zzaahhtteevvaajjuu ddooppuunnsskkuu -- pprroo{{iirreennuu zzddrraavvssttvveennuu zzaa{{ttiittuu 2233

XX.. TTrruuddnnoo}}aa vviissookkoogg rriizziikkaa 224410.1. Anemija u trudno}i 2510.2. Dijabetes melitus 2510.3. Hipertenzivni sindrom u trudno}i 2810.4. Rh izoimunizacija 3010.5. Spontani i habitualni poba~aji 3110.6. Detekcija poreme}aja u ravoju ploda 33

LLiitteerraattuurraa 3355

PPrriilloozzii:: 1) HIV algoritam 402) List za kontrolu trudno}e 423) Pregledi trudnica u trudno}i bez komplikacija 44

(viii)

Page 10: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(ix)

Page 11: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

AAnntteennaattaallnnaa zzddrraavvssttvveennaa zzaa{{ttiittaa ttrruuddnniihh `̀eennaa predstavlja skup mera kojese sprovode u toku trudno}e sa ciljem da se o~uva zdravlje, spre~iobolevanje majke i rodi doneseno, zdravo i za `ivot sposobno dete.

CCiilljjeevvii zzaa{{ttiittee uu ttrruuddnnoo}}ii ssuu::• pratiti zdravstveno stanje trudne `ene i ploda, • na vreme identifikovati trudno}u sa visokim rizikom (koja zahteva

posebnu brigu za majku i plod), • svim trudnim `enama pru`iti podr{ku, dati odgovaraju}e savete i

informacije.

NNaa pprriimmaarrnnoomm nniivvoouu zzddrraavvssttvveennee zzaa{{ttiittee,, ooddnnoossnnoo uu ddoommoovviimmaa zzddrraavvlljjaa,naglasak se stavlja na:• rano uklju~ivanje trudne `ene u sistem zdravstvene za{tite;• pru`anje predvi|ene za{tite u svakom pojedinom slu~aju;• rano otkrivanje rizika i upu}ivanje na vi{i nivo za{tite.

Ranim otkrivanjem i pravilnom selekcijom ugro`enih trudno}a,intenzivnim nadzorom trudnice i ploda doprinosi se da se svaki plodrazvija prema svom maksimalnom genetskom potencijalu.

(1)

UVOD

Page 12: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

1. Definisanje procedura i standarda zdravstvene za{tite koji seobezbe|uju u toku trudno}e svim trudnim `enama na nivou primarnezdravstvene za{tite.

2. Primena ujedna~enih sadr`aja i mera za{tite na primarnom nivou idefinisanje stanja i postupaka za koje je potrebno upu}ivanje nasekundarni i tercijarni nivo zdravstvene za{tite.

3. Otkrivanje rizika po zdravlje majke i ploda, kao i blagovremenopreduzimanje odgovaraju}ih dijagnosti~kih i terapijskih procedura.

(2)

CILJ VODI^A

Page 13: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

U domovima zdravlja, u slu`bama za zdravstvenu za{titu `ena sprovodise sistematsko pra}enje i kontrola zdravstvenog stanja `ene u vezi satrudno}om, koja podrazumeva:

• prvi lekarski pregled trudne `ene u prvom trimestru;• kontrolne lekarske preglede ~etiri puta u toku trudno}e (izuzev kod visoko

rizi~nih trudno}a, gde se ovi pregledi obavljaju prema indikacijama);• ultrazvu~ne preglede trudne `ene ~etiri puta u toku trudno}e

(uklju~uju}i i jedan izme|u 7. i 8. nedelje gestacije (NG)); • laboratorijsku kontrolu krvne slike, glikemije, urina i odre|ivanje krvne

grupe, Rh faktora kod svake trudne `ene i genetska i druga ispitivanjau zavisnosti od indikacija i anamneze;

• zdravstvenovaspitni rad na razvijanju zdravih stilova `ivota i pripremitrudne ̀ ene za poro|aj, kao i na razvijanju podr{ke od strane budu}egoca deteta i ostalih ~lanova porodice.

U okviru rada polivalentne patrona`ne slu`be doma zdravlja organizujuse ku}ne posete patrona`ne sestre porodici - trudnoj `eni.

(3)

ANTENATALNA ZDRAVSTVENA ZA[TITA @ENA NAPRIMARNOM NIVOU

Page 14: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(4)

11.. OOpp{{ttee pprreeppoorruukkee ii iinnffoorrmmaacciijjee zzaa ssvvee ttrruuddnnee `̀eenneeSSvvaakkoojj ttrruuddnnoojj `̀eennii ttrreebbaa pprruu`̀iittii::

• odgovaraju}e informacije o organizacijizdravstvene za{tite u toku trudno}e - gde }e seobezbe|ivati za{tita, ko je od zdravstvenihradnika za to zadu`en i sl.;

• pri prvoj poseti informaciju o tome kako }e sei {ta sprovoditi u okviru ove za{tite; preporu~itizdravo pona{anje, uklju~uju}i i na~in ishrane;

• priliku da bude uklju~ena u grupnizdravstvenovaspitni rad i obezbediti joj pisaneinformacije o osnovnim promenama u tokutrudno}e i pravima vezanim za antenatalnuza{titu;

• pri svakoj poseti potpunu informaciju, jasnoobja{njenje i ohrabriti je u postavljanju pitanja;

• pre izvo|enja skrining testa potpuno obja{njenjeza{to se taj test izvodi, uz naglasak da `ena imapravo da prihvati test ili da ga odbije.

IA

IA

IA

IA

C �

Page 15: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(5)

22.. OOpp{{ttee kkaarraakktteerriissttiikkee oorrggaanniizzaacciijjee zzddrraavvssttvveenneezzaa{{ttiittee oo kkoojjiimmaa ttrreebbaa uuppoozznnaattii ssvvaakkuu ttrruuddnniiccuuKKoo pprruu`̀aa zzaa{{ttiittuu??• Ginekolog-aku{er i babica na primarnom nivou

~ine osnovni tim zdravstvene za{tite trudne`ene sa fiziolo{kom trudno}om, kome sepridru`uju polivalentna patrona`na sestra istomatolog. Rutinsko uklju~ivanje ginekologa-aku{era iz bolni~ke ustanove u zdravstvenuza{titu kod nekomplikovane trudno}e nepobolj{ava ishod trudno}e u odnosu na situacijukada je u pitanju komplikovana trudno}a.

KKoonnttiinnuuiitteett zzddrraavvssttvveennee zzaa{{ttiittee• Antenatalnu za{titu pru`aju izabrani stru~njaci sa

kojima se trudna `ena ose}a bezbedno ikonforno. Stalnost izabranog tima treba dapostoji tokom cele trudno}e.

• Sistem referalnosti mora postojati, tako da uslu~aju kada postoji potreba za dopunskimprocedurama u dijagnostici i tretmanu, trudna`ena bude upu}ena odgovaraju}em specijalisti.

GGddee ssee pprruu`̀aa zzddrraavvssttvveennaa zzaa{{ttiittaa??• Antenatalna za{tita na primarnom nivou

ostvaruje se u domovima zdravlja i u ku}itrudne `ene. Ova za{tita bi trebalo da budelako dostupna i pristupa~na svim trudnim`enama.

MMeeddiicciinnsskkaa ddookkuummeennttaacciijjaa• List za kontrolu trudno}e se koristi za vo|enje

evidencije o toku trudno}e i sprovedenimprocedurama.

• Knji`ica za majku i dete.

C �

C �

IA

IA

IA

Page 16: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

33.. OOrrggaanniizzoovvaann ii ssiisstteemmaattsskkii zzddrraavvssttvveennoovvaassppiittnnii rraadd ssaa ttrruuddnniimm`̀eennaammaa,, ppaarroovviimmaa ii ppoorrooddiiccoomm

SSvvee aakkttiivvnnoossttii ssee rreeaalliizzuujjuu kkrroozz rraadd::• savetovali{ta za trudnice, • {kole za roditeljstvo,• psihofizi~ku pripremu trudnice za poro|aj, • patrona`ne ku}ne posete.

(6)

UU~~eessttaalloosstt aanntteennaattaallnniihh ppoosseettaa• Za prvorotku sa nekomplikovanom trudno}om,

predvi|eno je 8, odnosno 9 poseta slu`bi zazdravstvenu za{titu `ena, od kojih je 5 posetaradi lekarskog pregleda, a 3, odnosno 4 zbogultrazvu~ne dijagnostike. Za vi{erotku sanekomplikovanom trudno}om broj poseta slu`bimo`e biti i manji.

• Rano u trudno}i svakoj `eni treba dati pisanuinformaciju o broju i vremenu planiranih posetalekaru, sadr`aju ovih poseta, kao i nedeljigestacije kada se obavljaju ultrazvu~ni pregledi.O prikazanoj dinamici poseta treba razgovaratisa svakom trudnicom, omogu}iti joj postavljanjepitanja i davati potpune i jasne odgovore.

• U ku}i trudne ̀ ene obavlja se jedna, a u slu~ajupotrebe i vi{e poseta polivalentne patrona`nesestre.

IA

IB

C �

Page 17: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(7)

33..11.. SSaavveettoovvaallii{{ttee zzaa ttrruuddnniicceeOOssnnoovvnnii ssaaddrr`̀aajjii zzddrraavvssttvveennoovvaassppiittnnoogg rraaddaa• {to ranije zapo~injanje kontrole zdravlja i toka

trudno}e (najkasnije do kraja drugog mesecatrudno}e) i redovno dola`enje na kontrole;

• trudne `ene i one koje planiraju trudno}u trebainformisati o potrebi uzimanja folne kiseline -pre koncepcije i sve do 12. nedelje gestacije(smanjenje rizika od pojave poreme}aja nervnogsistema - anencefalija, spina bifida);

• pridr`avanje higijensko-dijetetskog re`ima utrudno}i (li~na higijena, pravilna ishrana,odgovaraju}a ode}a, obu}a, zna~aj kretanja);

• redovne posete stomatologu zbog kontrolestanja usta i zuba;

• zna~aj dojenja i maj~inog mleka u ishraninovoro|en~eta i odoj~eta; zna~aj dojenja zapravilan razvoj i rast deteta i zdravlje majke;zna~aj pripreme dojki i bradavica za dojenje;

• dolazak kod lekara uvek kada se jave neke odnavedenih tegoba: poja~an sekret, svrab, otok,glavobolja, nesvestica, vrtoglavica, krvavljenje,oticanje plodove vode, gr~evi, trudovi, povi{enatelesna temperatura u trajanju preko 3 dana,uporno povra}anje, bol pri mokrenju, kao i akodo|e do pogor{anja postoje}ih patolo{kihstanja;

• usvajanje znanja i ve{tina u vezi sa odr`avanjemsvakodnevne higijene deteta (kupanje, negako`e i dr.);

• posete ginekologu posle poro|aja jednom utoku prvih {est nedelja, a zatim jednom u tokuprvih {est meseci;

C �

C �

C �

C �

C �

IA

IA

IA

Page 18: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(8)

• uticaj nezdravih navika i rizi~nog pona{anja utrudno}i (pu{enje, pasivno pu{enje,alkoholizam, narkomanija, opasnost odpreteranog fizi~kog naprezanja, uticaj stresa naposlu i `ivotu uop{te);

• Zna~aj poznavanja HIV statusa u trudno}i;mogu}nost testiranja i poverljivost rezultata;mogu}nost spre~avanja prenosa HIV infekcije samajke na dete

• informisati trudnu `enu o pravima vezanim zatrudno}u i materinstvo - posebno sa aspektariziko faktora vezanih za radno mesto;

• opasnost od pasivnog pu{enja, kaplji~neinfekcije, zra~enja (ispitati radne uslove `ene ipredlo`iti mere za{tite);

• psihofizi~ka priprema za poro|aj, kao i fizi~keve`be za ja~anje karli~nih mi{i}a posleporo|aja;

• poznavanje prava i zakonskih propisa u vezi satrudno}om i materinstvom;

• priprema najbli`ih ~lanova porodice za pravilanstav prema porodilji i novoro|en~etu.

ZZnnaa~~aajjnnii ssttaavvoovvii::• ne davati obavezno preparate gvo`|a svim

trudnim `enama - nema dokaza o korisnomefektu na zdravlje majke i ploda;

• trudnu `enu treba informisati da vitamin A uzetu koli~inama preko 700 mg mo`e bititeratogen, te ga treba izbegavati, kao iprekomerno konzumiranje d`igerice iliproizvoda od d`igerice;

• u nedostatku informacija o efektu primenevitamina D i vitamina E u trudno}i, kori{}enjeovih vitamina se ne preporu~uje rutinski u tokutrudno}e;

IIIA

IIaB

IA

C �

C �

IA

C �

IA

IA

IA

Page 19: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(9)

• informisati trudnu `enu o tome kako da smanjirizik od listerioze, salmoneloze i trihineloze;

• lekove u toku trudno}e treba koristiti {to jemanje mogu}e i ograni~iti ih na situacije ukojima su koristi od lekova ve}e od mogu}egrizika njihove primene;

• zapo~injanje ili nastavak telesnih ve`bi uumerenom stepenu nije povezano sanepovoljnim ishodom trudno}e;

• postoje potencijalne opasnosti od preteranogbavljenja sportom u toku trudno}e, npr. kodonih sportova koji mogu dovesti do povredastomaka, padova, kompromitovanja disanja sl.;

• seksualne aktivnosti tokom trudno}e neugro`avaju trudno}u (koristiti kondom radispre~avanja preno{enja infekcija);

• ograni~iti konzumiranje alkohola;• informisati o specifi~nim rizicima vezanim za

pu{enje u toku trudno}e (mala telesna masa naro|enju, prevremeno ro|enje)44;

• `enama koje ne mogu da prestanu da pu{e,dati podr{ku da smanje broj popu{enihcigareta;44

• dugotrajno putovanje avionom je povezano sapove}anim rizikom od venske tromboze, iakonije jasan pove}an rizik u toku trudno}e;

• adekvatno kori{}enje za{titnog pojasa uautomobilu (iznad i ispod stomaka);

• u slu~aju putovanja u inostranstvo, trebarazgovarati sa trudnom `enom o letenju,vakcinama, osiguranju;

C �

IA

C �

C �

C �

IIaB

IA

IA

IA

C �

C �

Page 20: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

33..22.. [[kkoollaa zzaa rrooddiitteelljjssttvvoo

Grupni zdravstvenovaspitni rad se smatra najkorisnijim metodomsavremenog savetovali{nog rada. SSaassttaavv ttiimmaa::• specijalista ginekolog aku{er,• specijalista pedijatar,• polivalentna patrona`na sestra,• pedijatrijska sestra,• aku{erska sestra,• nutricionista,• doktor stomatologije, specijalista de~je i preventivne stomatologije,• doktor medicine, specijalista socijalne medicine,

drugi profili zdravstvenih radnika i saradnika vezano za iskazaneprobleme, pitanja i dileme koje imaju budu}i roditelji.

TTeemmee:: • Zdravlje `ene u trudno}i i posle poro|aja• Zna~aj maj~inog mleka• Priprema dojki i bradavica za dojenje i zdravlje majke• Zapo~injanje dojenja i uspostavljanje laktacije• Poseta porodili{tu pre poro|aja• Nega novoro|en~eta• Pomo} majci posle otpusta iz porodili{ta• Prava trudnice, porodilje i majke dojilje• Zna~aj redovne kontrole u savetovali{tu za trudnice• Zna~aj posete ginekologu posle poro|aja (6 nedelja i 6 meseci)• Zna~aj i metode kontracepcije u postporo|ajnom dobu.

Organizovani grupni rad kroz [kole za roditeljstvo treba obaveznosprovoditi kod svih trudnica u poslednjem tromese~ju, tj. od VII do IXmeseca trudno}e.

(10)

Page 21: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

33..33.. PPssiihhooffiizzii~~kkaa pprriipprreemmaa zzaa ppoorroo||aajjU svrhu psihofizi~ke pripreme za poro|aj koristi se kombinacija Dik-Ridovog prirodnog poro|aja i ruskog psihoprofilakti~kog metodabezbolnog poro|aja.

Cilj psihofizi~ke pripreme je:• eliminacija straha koji je ste~en na negativnim emocijama od najranijeg

detinjstva i predstavlja stari negativni uslovni refleks;• stvaranje nove uslovno-refleksne veze na bazi pozitivnih predstava o

poro|aju.

Ovi zadaci pripreme za poro|aj se ostvaruju putem:• EDUKACIJE trudnice o fiziolo{kim zbivanjima tokom trudno}e, ~inu

poro|aja,• KINEZITERAPIJE - usvajanjem ve{tina kojima se olak{ava poro|aj.

Kineziterapijom se unapre|uje op{ta kondicija trudnice, u~i sepostizanje op{te i lokalne relaksacije, vrste disanja tokom poro|aja iusvaja se ve{tina napinjanja.

Ve`be (kineziterapija) se primenjuju:• po~ev od 26. nedelje trudno}e• ne treba da traju du`e od 90 minuta• sprovode se jedanput nedeljno• zavr{avaju se najmanje nedelju dana pre termina poro|aja.

U psihofizi~ku pripremu se ne uklju~uju trudnice sa rizi~nim trudno}ama,iako elementi psihi~ke pripreme i edukacije mogu i njima bitiprezentovani.

33..44.. PPaattrroonnaa`̀nnee ppoosseettee ttrruuddnniimm `̀eennaammaa

Patrona`nu posetu trudnoj `eni i porodici obavlja polivalentna patrona`nasestra jednom u toku trudno}e, a u slu~aju potrebe i ~e{}e. Ovomposetom treba obuhvatiti sve trudne `ene najkasnije do 20. gestacijskenedelje.

(11)

Page 22: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

Prilikom posete trudnoj `eni patrona`na sestra je du`na da procenipostojanje biolo{kog ili psihosocijalnog rizika i da u tom cilju obavislede}e aktivnosti:

NAPOMENA: Posle rada u porodici, patrona`na sestra obave{tavaordiniraju}eg lekara - ginekologa - aku{era usmeno i preko obrasca PPS(signal nalog) o bitnim elementima koji su zna~ajni za `ivot i zdravlje `enei porodice. Izve{taj patrona`ne sestre (signal nalog) treba ulo`iti uzdravstveni karton trudne `ene i uspostaviti kontakt sa slu`bama kojemogu pomo}i trudnici u re{avanju uo~enih problema (Centar za socijalnirad, zavod za tr`i{te rada, nevladine organizacije i sl.)

(12)

• proceni uslove u kojima trudnica `ivi i radi i da,ukoliko je mogu}e, uti~e na pobolj{anje istih;

• informi{e trudnicu sa zakonskim pravimavezanim za trudno}u;

• kod zaposlenih `ena informi{e se o uslovimarada na radnom mestu i pru`i im odgovaraju}epreporuke;

• uputi trudnicu u Savetovali{te za trudnice iobjasni zna~aj redovne kontrole trudno}e,zna~aj poha|anja [kole za roditeljstvo iuklju~ivanja u psihofizi~ku pripremu za poro|aj;

• objasni trudnici zna~aj fiziolo{kih promena utrudno}i i uka`e na simptome i znake kojizahtevaju neodlo`nu posetu lekaru (glavobolje,krvavljenje, bolovi, poja~an sekret, i dr);

• objasni zna~aj li~ne higijene u trudno}i, pravilneishrane, kontrole zuba, higijene dojki ibradavica i sl.;

• uka`e na opasnost od {tetnih navika u trudno}i(upotreba duvana, narkotika, alkohola), lekovauzetih po svom naho|enju i infekcija;

• izvesti ordiniraju}eg lekara o bitnim elementima`ivota i zdravlja trudnice ili usmeno ili prekosignal obrasca, koji ostaje u kartonu trudnice.

C �

C �

C �

C �

C �

C �

C �

C �

Page 23: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(13)

44.. PPrrvvii lleekkaarrsskkii pprreegglleedd ttrruuddnnee `̀eennee -- pprrvviittrriimmeessttaarr ttrruuddnnoo}}ee

SSaaddrr`̀aajj pprrvvoogg lleekkaarrsskkoogg pprreegglleeddaa odgovarasistematskom pregledu i ~ini ga:

• odre|ivanje starosti trudno}e, po potrebi iultrazvu~nim pregledom (ukoliko nije poznattermin poslednje menstruacije);

• odre|ivanje termina poro|aja po Negelovompravilu (datum prvog dana poslednjemenstruacije + godinu dana - 3 meseca + 7dana);

• uzimanje anamnesti~kih podataka (porodi~naanamneza, li~na - uklju~uju}i i alegriju nalekove, aku{erska anamneza);

• odre|ivanje arterijske tenzije (AT) i telesne mase(TM);

• palpatorni pregled {titne `lezde; • inspekcija donjih ekstremiteta na edeme i

pro{irene vene; • klini~ki ginekolo{ki pregled; • kolposkopski pregled i Papanikolau test (ukoliko

nisu ra|eni u poslednjih 6 meseci); • vaginalni sekret za odre|ivanje stepena ~isto}e i

po potrebi cervikalni bris na kulturu; • otvaranje i popunjavanje lista za kontrolu

trudno}e (predlog u prilogu) i knji`ice za majkui dete;

• laboratorijski pregled: broj eritrocita,hemoglobin, glikemija, celokupni urin;

• odrediti rizi~ne grupe za gestacioni dijabetesmelitus (GDM). Uraditi OGTT trudnicama izrizi~ne grupe8,38

• krvna grupa i Rh faktor;

C �C �

C �

IA

IA

IA

C �

IA

IA

IA

IA

IA

IA

Page 24: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

55.. KKoonnttrroollnnii lleekkaarrsskkii pprreegglleeddii

KKoodd ffiizziioolloo{{kkee ttrruuddnnoo}}ee ssee sspprroovvooddee 44 kkoonnttrroollnnaa lleekkaarrsskkaa pprreegglleeddaa ii ttoo uu::• 16. nedelji gestacije (NG)• 24. nedelji gestacije • 28. nedelji gestacije i • 36. nedelji gestacije.

Pri kontrolnim pregledima trudne `ene treba pratiti napredovanjetrudno}e i tragati za mogu}im faktorima rizika. KKaadd ggoodd ssee ppoossuummnnjjaa nnaa mmoogguu}}ii rriizziikk,, bbiilloo iizz aannaammnneessttii~~kkiihh ppooddaattaakkaa iilliiiizz oobbjjeekkttiivvnnoogg pprreegglleeddaa,, ppoo pprraavviilluu ttrreebbaa ppllaanniirraattii vvee}}ii bbrroojj kkoonnttrroollnniihhpprreegglleeddaa iillii ddooppuunniittii ssaaddrr`̀aajj pprreegglleeddaa..

(14)

• svim trudnicama obezbediti dobrovoljno,poverljivo i besplatno savetovanje i testiranje naHIV;

• preporu~iti svim trudnicama pregled Nuhalnebrazde (NT) ili kombinovani test nahromozomopatije (NT, PAPP-A, beta HCG);

• ako se trudna `ena javila na prvi pregled upoodmakloj trudno}i potrebno je odrediti porednavedenog, jo{ i stav, polo`aj i sme{taj ploda ikontrolisati sr~ane tonove;

• u slu~aju sumnje na visokorizi~nu trudno}u(poglavlje 9 i 10 ovog Vodi~a defini{ekriterijume za trudno}e sa pove}anim rizikom)upu}ivanje na konsultativni pregled na vi{i nivoginekolo{ke zdravstvene za{tite i/ili specijalistimadrugih odgovaraju}ih medicinskih disciplina;

• dati informacije, savete, preporuke o na~inu`ivota tokom trudno}e (ishrana, higijena, fizi~kaaktivnost, seksualno pona{anje, rizik na radnommestu, putovanje, kori{}enje lekova, pu{enje isl.);

• procena radne sposobnosti.

C �

C �

IA

IA

C �

IA

Page 25: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(15)

55..11.. KKoonnttrroollnnii lleekkaarrsskkii pprreegglleedd ttrruuddnnee `̀eennee -- 1166..nneeddeelljjaa ggeessttaacciijjee

• odre|ivanje starosti trudno}e;• uzimanje anamnesti~kih podataka o op{tem

stanju zdravlja i o toku trudno}e;• odre|ivanje arterijske tenzije (AT)(A) i telesne

mase (TM); • inspekcija donjih ekstremiteta na edeme i

pro{irene vene; • klini~ki pregled (pod spekulumom i bimanuelni)

- procena stanja spolja{njeg i unutra{njegmateri~nog u{}a (procena potrebe zastavljanjem serkla`a);

• laboratorijski pregled: broj eritrocita,hemoglobin, celokupni urin;

• preporu~iti svim trudnicama koje nisu uradileskrining na hromozomopatije u prvom trimestrutripl test (beta HCG, AFP i E3);

• kod Rh inkompatibilije kontrola titra RhDantitela15;

• upu}ivanje na preventivni stomatolo{ki pregled; • upu}ivanje u [kolu za roditeljstvo; • davanje saveta o higijensko-dijetetskom re`imu

u toku trudno}e; • procena radne sposobnosti.

C �C �

IA

C �

C �

IA

IIaB

IIaB

C �C �

IA

C �

NNee ppoossttoojjee ddookkaazzii ddaa ssee ~~ee{{}}iimm ooddrree||iivvaannjjeemmnniivvooaa EErr ii HHggbb ppoossttii`̀ee bboolljjii iisshhoodd ttrruuddnnoo}}ee..SSkkrriinniinngg nnaa aanneemmiijjuu ttrreebbaa rraaddiittii uu pprrvvoojj ppoosseettii ii uu2288.. NNGG..99,,1100,,1133,, 4411

IA

Page 26: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(16)

55..22.. KKoonnttrroollnnii lleekkaarrsskkii pprreegglleedd ttrruuddnnee `̀eennee -- 2244..nneeddeelljjaa ggeessttaacciijjee

• odre|ivanje starosti trudno}e; • uzimanje anamnesti~kih podataka o op{tem

stanju zdravlja i o toku trudno}e;• odre|ivanje arterijske tenzije (AT) i telesne mase

(TM); • inspekcija donjih ekstremiteta na edeme i

pro{irene vene; • klini~ki pregled; • laboratorijski pregled: celokupni urin; • kod Rh inkompatibilije kontrola titra RhD

antitela;15

• davanje saveta o higijensko-dijetetskom re`imuu toku trudno}e;

• preporuka i davanje uputa za psihofizi~kupripremu za poro|aj;

• procena radne sposobnosti.

•• PPoossttoojjee jjaakkii ddookkaazzii ddaa pprrii ssvvaakkoojj ppoosseettii ttrruuddnniicceettrreebbaa kkoonnttrroolliissaattii AATT ii uurriinn nnaa pprrootteeiinnuurriijjuu..99,,3399,,4400

C �C �

IA

C �IA

IA

IA

IA

C �

C �

IA

Page 27: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(17)

55..33.. KKoonnttrroollnnii lleekkaarrsskkii pprreegglleedd ttrruuddnnee `̀eennee -- 2288..nneeddeelljjaa ggeessttaacciijjee

• odre|ivane starosti trudno}e• uzimanje anamnesti~kih podataka o op{tem

stanju zdravlja i o toku trudno}e;

• odre|ivanje telesne mase (TM);

• Roll-over test (merenje arterijske tenzije naboku i u sede}em polo`aju);

• inspekcija donjih ekstremiteta na edeme ipro{irene vene;

• spolja{nji aku{erski pregled;

• slu{anje sr~anih tonova ploda;

• laboratorijski pregled: broj eritrocita,hemoglobin, glikemija, celokupni urin;

• uraditi OGTT trudnicama koje su razvile nekiod faktora rizika za GDM;

• kod Rh inkompatibilije kontrola titra RhDantitela;

• davanje saveta o higijensko-dijetetskom re`imuu toku trudno}e;

• upoznavanje trudne `ene sa zakonskimpropisima iz prava vezanih za materinstvo(trudni~ko bolovanje, socijalna za{titanezaposlene trudnice, socijalna za{tita posleporo|aja).

PPrriimmeennaa ttookkoolliittiikkaa ppeerr ooss nneemmaa oopprraavvddaannjjaa uupprreevveenncciijjii pprreevvrreemmeennoogg ppoorroo||aajjaa pprree 3300.. NNGG..1111

C �C �C �

IA

C �

IA

C �IA

IA

IA

IA

IA

IA

Page 28: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(18)

55..44.. KKoonnttrroollnnii lleekkaarrsskkii pprreegglleedd ttrruuddnnee `̀eennee -- 3366..nneeddeelljjaa

• uzimanje anamnesti~kih podataka o op{temstanju zdravlja i o toku trudno}e;

• odre|ivanje arterijske tenzije (AT) i telesne mase(TM);

• inspekcija donjih ekstremiteta na edeme ipro{irene vene;

• pregled dojki i bradavica - priprema za dojenje; • aku{erski pregled - spolja{nji i unutra{nji; • uzimanje cervikalnog brisa za bakteriolo{ku

analizu; • slu{anje sr~anih tonova ploda; • odre|ivanje karli~nih mera - procena

disproporcije; • laboratorijski pregled: celokupni urin • kod Rh inkompatibilije kontrola titra RhD

antitela;• davanje saveta o higijensko-dijetetskom re`imu

i na~inu pona{anja do poro|aja i u toku {estnedelja posle poro|aja;

• objasniti znake po~etka poro|aja; • preporu~iti predporo|ajni pregled u bolnici

gde }e se odvijati poro|aj (radi potpunihinformacija, kardiotokografije);

• pprriipprreemmiittii uuppuutt zzaa ppoorrooddiillii{{ttee ii pprriilloo`̀iittii::•• kkrrvvnnaa ggrruuppaa,, RRhh ffaakkttoorr•• llaabboorraattoorriijjsskkee ii ddrruuggee nnaallaazzee ((HHBBssAAgg,, EElliissaa

tteesstt HHIIVV,, kkoopprrookkuullttuurraa)) •• nnaallaazz cceerrvviikkaallnnoogg bbrriissaa •• nnaallaazzee ssvviihh iizzvvrr{{eenniihh uullttrraazzvvuu~~nniihh pprreegglleeddaa•• lliisstt zzaa kkoonnttrroolluu ttrruuddnnoo}}ee •• rreegguulliissaattii ppoorrooddiilljjsskkoo ooddssuussttvvoo ii ddaattii ssaavveettee

uu vveezzii ssaa ttiimm;;• dogovoriti se o orijentacionom datumu

kontrolnog pregleda {est nedelja posle poro|aja

C �

IA

C �C �

IA

IA

C �C �

IA

IA

C �

IA

C �

IA

C �

Page 29: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

NAPOMENA: Osim detaljne biometrije ultrazvu~ni pregled treba da sadr`i najmanje:

1. Oblik i veli~ina glavice i presek (cavum pellucidum, cerebellum, veli~inakomora i atrijuma manji od 10 mm)

2. Ki~mena mo`dina (uzdu`ni presek)3. Abdominalni presek na nivou `eluca4. Abdominalni presek na nivou bubrega i pup~ane vrpce5. Popre~ni presek bubrega (pelvis manji od 5 mm)6. Popre~ni presek toraksa u nivou sr~anih komora7. Ruke: tri kosti i {aka (bez brojanja prstiju)8. Nogica: tri kosti i stopalo (bez brojanja prstiju)

(19)

•• SSvvaakkaa ttrruuddnnaa `̀eennaa nnaa ddaann tteerrmmiinnaa ppoorroo||aajjaaoobbaavveezznnoo ttrreebbaa ddaa ssee jjaavvii nnaa pprreegglleedd uu bboollnniiccuuggddee }}ee ssee ppoorrooddiittii..

•• NNee ppoossttoojjee ddookkaazzii ddaa ssee ooddrree||iivvaannjjeemm gglliikkeemmiijjeeii eerriittrroocciittaa uu 3366.. NNGG ppoossttii`̀ee ppoovvoolljjaann eeffeekkaatt nnaaiisshhoodduu ttrruuddnnoo}}ee99..

•• nnee ppoossttoojjee ddookkaazzii ddaa ssee rreeddoovvnniimm pprreegglleeddiimmaaCCTTGG ((kkoodd uurreeddnniihh ttrruuddnnoo}}aa)) uuttii~~ee nnaa iisshhooddttrruuddnnoo}}ee..99

66.. UUllttrraazzvvuu~~nnii pprreegglleedd

Neophodno je obaviti tri puta u toku trudno}eultrazvu~ni pregled, a ukoliko je potrebno i ~etiri:

Do 8. gestacijske nedelje - utvr|ivanje trudno}e(ukoliko nije poznat podatak o poslednjojmenstruaciji u cilju odre|ivanja datuma poro|aja istarosti trudno}e)

• od 11. do 14. gestacijske nedelje (12);

• od 20. do 24. gestacijske nedelje (20);

• od 30. do 34. gestacijske nedelje (32).

C �

IA

IA

IA

IA

IA

C �

Page 30: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

UUkkoolliikkoo jjee rruuttiinnsskkiimm uullttrraazzvvuu~~nniimm pprreegglleeddoomm oottkkrriivveennoo ooddssttuuppaannjjee ooddffiizziioolloo{{kkoogg nnaallaazzaa,, uuppuuttiittii ppaacciijjeennttaa nnaa kkoonnssuullttaattiivvnnii UUZZ pprreegglleedd nnaa vvii{{iinniivvoo zzaa{{ttiittee..

Kod `ena kod kojih postoji pretpostavka o riziku ili je rizik ve} otkriven,broj ultrazvu~nih pregleda nije ograni~en i obavlja se prema medicinskimindikacijama.

(20)

77.. SSaavveettii zzaa ssmmaannjjeennjjee uuoobbii~~aajjeenniihh ssiimmppttoommaa zzaavvrreemmee ttrruuddnnoo}}ee99,,1100

77..11.. MMuukkaa ii ppoovvrraa}}aannjjee uu rraannoojj ttrruuddnnoo}}ii• Prilagoditi na~in ishrane;• Trudnicu treba informisati da }e muka i

povra}anje prestati spontano do 16. NG; • antihistaminici + vitamini B kompleksa kod

trudnica kod kojih simptomi progrediraju.77..22.. GGoorruu{{iiccaa• Promena namirnica i na~ina ishrane (manje

koli~ine, ~e{}i obroci...);• Antacide ponuditi trudnicama kod kojih

simptomi ne prolaze.77..33.. ZZaattvvoorr• Upozoriti trudnicu da je zatvor uobi~ajen u

toku trudno}e; • Savetovati da se jedu cerealije, toplo, ka{asto;• Blaga laksativna sredstva koja ne izazivaju

kontrakcije.77..44.. HHeemmoorrooiiddii• Promena na~ina ishrane, redovne stolice, manje

sedenja; • Kod `ena kod kojih se simptomi pogor{avaju,

preporu~iti standardne kreme za terapijuhemoroida.

IA

IA

IA

IA

C �

IA

IA

IA

C �

IA

Page 31: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(21)

77..55.. VVaarriikkoozznnee vveennee• Trudnicu treba informisati da su pro{irene vene

propratna pojava u toku trudno}e; • No{enje ~arapa za vene mo`e smanjiti simptome,

ali ne}e spre~iti pojavu novih variksa - koristiti ihpo dogovoru sa lekarom.

77..66.. VVaaggiinnaallnnii iisscceeddaakk• Vaginalni sekret pove}ava se u trudno}i i to je

fiziolo{ka pojava. Ukoliko je povezan sapeckanjem, suvo}om, neprijatnim mirisom ilibolom pri mokrenju, treba preduzeti ispitivanje.

ZZaa llee~~eennjjee vvaaggiinnaallnnee kkaannddiiddiijjaazzee kkoodd ttrruuddnniiccaapprreeppoorruu~~uujjee ssee:: 77 ddaannaa IImmiiddaazzooll vvaaggiinnaalleettee..

• Oralna proskripcija antimikotika ne preporu~uje seu trudno}i.

77..77.. BBooll uu kkrrssttiimmaaUmereno kretanje, plivanje, ve`be i fizikalna terapijamogu smanjiti bol u krstima, ukoliko se utvrdi da tegobenisu uzrokovane prevremenim kontrakcijama.

88.. SSkkrriinniinngg nnaa iinnffeekkcciijjee88..11.. AAssiimmppttoommaattsskkaa bbaakktteerriiuurriijjaa77,,3399

• Svim trudnicama treba raditi skrining naasimptomatsku bakteriuriju (srednji mlazmokra}e-sediment). Le~enje asimptomatskebakteriurije smanjuje incidencu preterminskihporo|aja.39

• Asimptomatska bakteriurija le~i se amoksicilinom(250 mg, 3 puta dnevno 3-7 dana) ili oralnimcefalosporinima (cefaleksin 250-500 mg, 3 putadnevno, 3-7 dana). Nitrofurantoin (100 mg, 4puta dnevno) je lek druge linije.9

IA

C �

IA

IA

IA

IA

C �

IA

Page 32: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(22)

88..33.. CChhllaammyyddiiaa ttrraacchhoommaattiiss4411

• Test na hlamidiju treba raditi samo `enama saznacima cervicitisa.

88..44.. HHeeppaattiittiiss BB vviirruuss3311

• Svim trudnicama na kraju trudno}e treba uraditiHbS Ag, da bi se pozitivnima smanjio rizik odtransmisije sa majke na dete.

88..55.. HHeeppaattiittiiss CC vviirruuss3300

• Nema potrebe raditi Hepatitis C Ag svimtrudnicama jer nije dokazano da imaopravdanja u ishodu trudno}e.

88..66.. HHIIVV ((aallggoorriittaamm ppoossttuuppaakkaa vviiddeettii uu pprriilloogguu))• Svim trudnicama na po~etku trudno}e treba

predlo`iti test na HIV da bi se spre~ila vertikalnatransmisija sa majke na dete.

• Vertikalna koordinacija (upu}ivanje na vi{enivoe ZZ) radi tretmana HIV pozitivnihtrudnica: upu}ivati ih na Kliniku za infektivne itropske bolesti.

88..77.. RRuubbeellllaa4422

• Trudnicama treba ponuditi test na Rubella Ag,da bi se one koje nisu prele`ale rubelu posleporo|aja vakcinisale i tako spre~ile rizikobolevanja u slede}oj trudno}i.

88..88.. SSyypphhiilliiss2277

• Nije potrebno raditi WAR svim trudnicama.

88..22.. AAssiimmppttoommaattsskkaa bbaakktteerrjjiisskkaa vvaaggiinnoozzaa99

• Nema dokaza da asimptomatska bakerijskavaginoza u trudno}i i njeno le~enje uti~e naishod poro|aja (smanjenje prevremenihporo|aja), ali njeno le~enje kod ponovljenihprevremenih poro|aja i prethodnih neuspelihtrudno}a ima efekta.

IA

IA

IA

IIbC

IA

C �

IIaB

C �

Page 33: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(23)

99.. TTrruuddnnee `̀eennee kkoojjee zzaahhtteevvaajjuu ddooppuunnsskkuu -- pprroo{{iirreennuu zzddrraavvssttvveennuuzzaa{{ttiittuu::99..1100..1133,,1144,,1166,,1177,,1188

• sr~ano oboljenje, uklju~uju}i i hipertenziju;• oboljenje bubrega;• endokrini poreme}aji, dijabetes insulin zavistan;• psihi~ki poreme}aji (na stalnoj terapiji);• hematolo{ki poreme}aji, uklju~uju}i tromboemboliju,;• epilepsija sa antikonvulzivnom terapijom;• maligna oboljenja;• astma te`eg stepena;• bolesti zavisnosti (duvan, alkohol,droge,...);• HIV infekcija;• autoimune bolesti;• genetske bolesti (hromozomopatije ili monogenska oboljenja);• gojaznost (BMI 35 ili vi{e pri prvoj poseti) ili pothranjenost (BMI

manji od 18 pri prvoj poseti);• mla|e od 18 ili starije od 35 godina;• jedan ili vi{e socijalnoekonomskih rizika - nizak socijalno

ekonomski status, vulnerabilne grupe (izbeglece, Romi),nezaposlenost, nizak obrazovni nivo, nasilje u porodici,zanemarivanje, lo{i higijenski uslovi stanovanja...

88..99.. TTooxxooppllaassmmoossiiss• Test na toksoplazmozu ne treba raditi svakoj

trudnici. • Radi izbegavanja infekcije savetovati:

• Redovno pranje ruku• Detaljno pranje sve`eg vo}a i povr}a• Dobro kuvanje mesa i drugih sve`ih

namirnica• Izbegavanje kontakta sa ma~kama i

njihovim fecesom (pesak, zemlja).

IIbB

C �

Page 34: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(24)

•• @@eennee kkoojjee uu aakkuu{{eerrsskkoojj aannaammnneezzii iimmaajjuu::• ponavljani spontani poba~aj;• prevremeno ro|enje;• te{ku preeklampsiju ili eklampsiju;• Rh izoimunizaciju ili druga ABO signifikantna antitela;• operaciju na materici - uklju~uju}i carski rez, miomektokiju,

biopsiju;• ponavljanu antenatalnu ili postpartalnu hemoragiju;• puerperalnu psihozu;• visok multiparitet (vi{e od 6 trudno}a);• mrtvoro|enje ili neonatalnu smrtnost;• novoro|en~e malo za termin (manje od 5 percentila);• novoro|en~e veliko za termin (vi{e od 95 percentila);• novoro|en~e te{ko manje od 2500 g ili vi{e od 4500 g;• novoro|en~e sa kongenitalnim anomalijama (strukturalne,

hromozomske i genetske).

1100.. TTrruuddnnoo}}aa vviissookkoogg rriizziikkaa

Jedan od ciljeva antenatalne zdravstvene za{tite je da se pravovremenodetektuju patolo{ka stanja u trudno}i. Iz tog razloga su, kao obavezniza sve trudnice, uvedeni skrininzi na odre|ena patolo{ka stanja, kao {tosu:• anemija u trudno}i,• dijabetes melitus,• hipertenzija izazvana trudno}om (HIP),• Rh izoimunizacija tokom trudno}e Rh D negativnih `ena sa Rh D

pozitivnim partnerom, • stanja koja su dovela do spontanih poba~aja (vi{e od 2) u prethodnim

trudno}ama,• poreme}aji u razvoju ploda.

Page 35: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(25)

1100..11.. AAnneemmiijjaa uu ttrruuddnnoo}}ii99,,1100

• Svim trudnicama treba raditi skrining naanemiju u trudno}i odre|ivanjem broja Er inivoa hemoglobina u krvi, jer le~enje na vremeotkrivene anemije smanjuje incidencu ra|anjadece sa niskom telesnom masom.

• Nivo Er i Hgb treba odre|ivati najmanje 2 puta:na po~etku trudno}e i u 28. NG.

• Ukoliko je nivo hemoglobina ispod 110 mg/dlu prvom trimestru ili ispod 105 mg/dl u tre}emtrimestru, indikovana je nadoknada preparatimagvo`|a per os.

• Ukoliko je nivo hemoglobina ispod 90 mg/dlkonsultovati hematologa.

1100..22.. DDiijjaabbeetteess mmeelliittuuss2211

1100..22..11.. PPrreeggeessttaacciijjsskkii ddiijjaabbeetteess mmeelliittuuss (stanjehroni~ne hiperglikemije sa poreme}ajemmetabolizma masti i proteina uzrokovanoapsolutnim ili relativnim nedostatkom insulina).38

• Trudnica se hospitalizuje najmanje tri puta tokomtrudno}e:

• neposredno nakon utvr|ivanja trudno}e• izme|u 20 i 24. nedelje trudno}e, i• u 34. nedelji trudno}e.

• Ostale hospitalizacije prema potrebi i stanjubolesti.

1100..22..22.. GGeessttaacciijjsskkii ddiijjaabbeetteess mmeelliittuuss (poreme}ajmetabolizma glukoze bilo kog stepena koji prvi putnastaje u trudno}i).

IA

IA

C �

IA

IIB

Page 36: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(26)

1100..22..22..11 SSkkrriinniinngg nnaa ggeessttaacciijjsskkii ddiijjaabbeetteess mmeelliittuuss3377,,88

Odre|ivanje glikemije nata{te u prvom trimestru • Vrednost glikemije nata{te preko 7 mmol/l

govori za GDM• Glikemija preko 11,1 mmol/l bez prethodnog

gladovanja govori za GDM.

PPrroocceennaa rriizziikkaa zzaa GGDDMM vvrr{{ii ssee uu pprrvvoojj pprreennaattaallnnoojjppoosseettii

UUkkoolliikkoo ssuu vvrreeddnnoossttii gglliikkeemmiijjee uu ggrraanniiccaammaannoorrmmaallee,, uuttvvrr||uujjee ssee rriizziikk nnaa sslleeddee}}ii nnaa~~iinn::NNiizzaakk rriizziikk• Mla|e od 25 godina• Normalna TM• Bez prethodnih abnormalnosti metabolizma

glukoze• Bez dijabetesa u porodici• Bez habitualnih poba~ajaVViissookk rriiiizziikk::• Gojaznost• Dijabetes u prethodnoj trudno}i• Glikozurija• Dijabetes u porodici, • Trudnice starije od 35 godina • Imaju oboljenja {titaste `lezde • Habitualni poba~aji• Trudnice koje su ra|ale decu telesne mase

preko 4000 g.UUmmeerreenn rriizziikk::• Sve ostaleTTrruuddnniiccaammaa uu ggrruuppii ssaa nniisskkiimm rriizziikkoomm ttrreebbaappoonnoovviittii gglliikkeemmiijjuu uu 2244.. ddoo 2288.. NNGG..

IA

IA

IIB

Page 37: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(27)

TTrruuddnniiccaammaa uu ggrruuppii ssaa vviissookkiimm rriizziikkoomm ooddmmaahhuurraaddiittii ddiijjaaggnnoossttii~~kkii tteesstt OOGGTTTT ssaa 110000 gg gglluukkoozzee(preporuka ADA i Vodi~a dobre prakse zaDijabetes)

DDiijjaaggnnoozzaa GGDDMM ssee ppoossttaavvlljjaa pprreemmaa sslleeddee}}iimmkkrriitteerriijjuummiimmaa::Postojanje dve ili vi{e vrednosti glikemije (iz venskeplazme) preko:

OOGGTTTT ((110000 gg)) Nata{te 5,3 mmol/l 1h 10,0 mmol/l2h 8,6 mmol/l3h 7,8 mmol/l

• Ultrasonografskim pregledima - jedanputmese~no, odre|ivanje biofizi~kog profila od 28.nedelje gestacije.

• Stanje feto-placentne jedinice se u kasnijojgestaciji procenjuje analizama protokateroplacentne i fetoplacentne cirkulacijedoplerskom ultrazvu~nom metodom.

1100..22..22..22.. LLee~~eennjjee• Ograni~iti kalorijski unos na 30 Kal/kg dnevno:

ugljeni hidrati ~ine 40%, masti 25-30%, a proteini30-35%.

• Kod 10-15% trudnica je za normalizacijuglikemije neophodna primena insulina. Le~enjeovih trudnica se obavlja u saradnji sa internistom- endokrinologom.

NAPOMENA8, 21

Ne postoje dokazi da se redovnom kontrolomglikemije svim trudnicama posti`e bolji ishodtrudno}e (manje IUGR, makrozomije, prevremenihporo|aja)

IA

IA

IA

IA

Page 38: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(28)

1100..33.. HHiippeerrtteennzziivvnnii ssiinnddrroomm uu ttrruuddnnoo}}ii1100..33..11.. DDeeffiinniicciijjee

Blaga hipertenzija

ili • Sistolni pritisak >140 mm Hg • Dijastolni pritisak >90 mm Hg izmeren 2 puta

za redom u razmaku od 4 h• Proteinurija jedan „+“

Te{ka hipertenzija

ili • Sistolni pritisak >160 mm Hg• Dijastolni pritisak >110 mm Hg izmeren 2

puta za redom u razmaku od 4 h• >300 mg proteina u 24 h mokra}i ili• „++“ u urinu izmeren 2 puta za redom u

razmaku od 4 h • > „+“ ako je urin spec. te`. <1,03 i pH 8• Serumski kreatinin >1,2 mg/dl• Trombocitopenija <100.000• Renalni simptomi (oligurija, anurija,

hematurija)• CNS (glavobolja, cerebralne, vizuelne smetnje)• Gastrointestinalni trakt (epigastri~ni bol,

muka...)

Eklampsijaili Toni~ko-kloni~ki gr~evi ili koma kod

preeklampti~nih pacijentkinja, koji se ne mogupripisati drugim uzrocima

Gestacionahipertenzija

ili Trudnice kod kojih je prvi put tokom trudno}eili ranog puerperijuma detektovana hipertenzija-bez proteinurije

Page 39: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(29)

1100..33..22.. PPrraa}}eennjjee

IInntteennzziivvnniinnaaddzzoorr--ppoossllaattii nnaabboollnnii~~kkoollee~~eennjjee

• Dijastolni pritisak >100mm Hg

• Pove}anje dijastolnogpritiska za >25 mm Hg

• Sumnja na IUGR ploda• Sumnja na patnju ploda• Trombociti < 100.000• Proteinurija (> „++“ u

urinu izmeren 2 puta zaredom u razmaku od 4hili > „+“ ako je urinspec. te`.< 1,03 i pH 8)

• Kreatinin >1,2 mg/dl• Pove}anje enzima jetre

(SGOT, SGPT)

Hospitalizacija

PPoojjaa~~aannnnaaddzzoorr--ggiinneekkoolloogg uuddoommuu zzddrraavvlljjaa

• Hipertenzija potvr|enana ponovnom pregledu

• Svaka hipertenzija kojase javlja posle 37. NG

• TA se meri 2 puta nedeljno• Proteinurija 2 puta nedeljno• UZ provera fetusa, koli~ina

plodove vode• Serumski urati, trombociti

uredni• U svakom slu~aju PIH pre

20. NG, isklju~iti molarnutrudno}u

PPrraa}}eennjjee--ggiinneekkoolloogg uuddoommuu zzddrraavvlljjaa

• Jednokratna hipertenzijakoja se ne ponavlja

• TA se meri jedanputmese~no do 36. NG, potomjednom nedeljno

• Roll over test u 28. NG• Proteinurija na svakom

pregledu• TM na svakom pregledu

Upozoriti trudnicu na znakoveuznapredovale preeklampsije(glavobolje, problemi sa vidom,bol ispod rebara, povra}anje,iznenadni otok lica, ruku ilistopala)

Page 40: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(30)

1100..33..33.. TTeerraappiijjaaHospitalizacija i le`anje nisu potrebni u tretmanublage hipertenzije bez proteinurije.12

Antihipertenzivi obi~no nisu potrebni za le~enjegestacione hipertenzije bez proteinurije. Kada jedijastolni pritisak >100 mm Hg ili kada sehipertenzija javlja pre 32. NG, treba zapo~etiterapiju antihipertenzivima.12

Methyl-Dopa - prva linija le~enjaInicijalna terapija 3 puta 250 mg, ukoliko tenzijaostaje neregulisana i na 3 puta 500 mg -TTRREEBBAAHHOOSSPPIITTAALLIIZZOOVVAATTII

1100..44 RRhh iizzooiimmuunniizzaacciijjaa1100.. 44..11.. DDeeffiinniicciijjaa Formiranje antitela majke protiv eritrocita fetusakao odgovor na postojanje antigena na membranieritrocita ploda. Kao posledica Rh izoimunizacijenastaje oboljenje fetusa, fetalna eritroblastoza.

1100..44..22.. DDiijjaaggnnoozzaa ii sskkrriinniinngg3355,,3366

• Odre|ivanje krvne grupe i Rh faktora u prvojposeti

• Kod Rh D negativnih odrediti KG i Rh partnera

Ako je partner Rh D pozitivan, titar Rh antitela seodre|uje prema slede}em protokolu.

Kod prvorotke RhD antitela u: • 16. nedelji gestacije • 28. nedelji gestacije • 36. nedelji gestacije

IA

IA

IIaB

IA

IA

C �

C �

Page 41: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(31)

Kod `ena koje su ra|ale kao i kod onih koje suranije bile trudne, a kod kojih se trudno}a zavr{ilaprekidom: • RhD imunih antitela u prvoj poseti, • dalja kontrola se vr{i na isti na~in kao kod

prvorotki.

1100..44..33.. PPoossttuuppaakkRh D izoimunizacija Rh D negativnih trudnica seprevenira davanjem anti Rh D imunoglobulina:15

• Kod svake neimunizovane Rh D negativnetrudnice izme|u 28. i 34. nedelje gestacije udozi od 300 mikrograma (ukoliko nije primilaimunoglobulin u toku trudno}e).

• Posle poro|aja, u prva 72 sata (kod Rhpozitivne dece).

• Posle biopsije horiona, rane amniocenteze ikordocenteze unutar 72 sata od intervencije.

• Ako postoji krvavljenje u trudno}i.• Posle poba~aja, u prva 72 sata u dozi od 300

mikrograma.• Posle ektopi~ne trudno}e u dozi od 300

mikrograma.

Treba upozoriti da se titar Rh antitela nakon ovihdavanja mo`e detektovati posle 8-10 nedelja!

1100..55.. SSppoonnttaannii ii hhaabbiittuuaallnnii ppoobbaa~~aajjii (ne`eljenaekspulzija ploda pre 22. nedelje gestacije. Plod,`ivoro|en ili mrtvoro|en, je telesne mase ispod500 grama i telesne du`ine manje od 25 cm.)

IA

C �

Page 42: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(32)

1100..55..11.. OOttkkrriivvaannjjee uuzzrrookkaa ii pprreevveenncciijjaa hhaabbiittuuaallnniihhppoobbaa~~aajjaa ((vvii{{ee oodd 33 ssppoonnttaannaa ppoobbaa~~aajjaa))

GGeenneettsskkii ffaakkttoorrii•• Uraditi kariotip iz periferne krvi za oba partnera; •• Citogenetska analiza abortiranog materijala.

AAnnaattoommsskkii ffaakkttoorrii•• Proveriti anatomiju i morfologiju uterusa UZ

pregledom;•• Proveriti du`inu i kvalitet grli}a (serkla` smanjuje

incidencu preterminskog poror|aja kod `ena sa 3ili vi{e poro|aja u drugom trimestru).

EEnnddookkrriinnii ffaakkttoorrii•• Proveriti endokrini status (tiroidna `lezda,

pankreas, funkcija jajnika i hipofize). IInnffeekkttiivvnnii ffaakkttoorr

•• TORCH skrining nije potrebno rutinski raditi kodhabitualnih poro|aja;

•• Bakterijske vaginoze i cervikalni bris potrebno jele~iti.

IImmuunnoolloo{{kkii ffaakkttoorr•• Rutinski skrining na tireoidna antitela nije

potreban; •• Antifosfolipidna antitela, Lupus antikoagulantna At

i antikardiolipinska At treba raditi u IgG i IgM klasi

Le~enje zavisi od uzro~nika spontanih poba~aja.

IA

C �

IA

C �

IA

C �

IA

IIbB

IIbB

Page 43: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(33)

1100..66.. DDeetteekkcciijjaa ppoorreemmee}}aajjaa uu rraazzvvoojjuu ppllooddaaIspitivanje poreme}aja u razvoju ploda obuhvata:skrining hromozomopatija, invazivni dijagnosti~kipostupci, strukturalne anomalije

1100..66.. 11.. SSkkrriinniinngg hhrroommoozzoommooppaattiijjaa((1199,,2200,,2222,,2233))

Svim trudnicama treba ponuditi jedan od testova zaskrining na hromozomopatije koji zadovoljavajuzahtev da imaju stopu detekcije preko 6600%% i la`nopozitivne nalaze manje od 55%%.

Slede}i testovi zadovoljavaju ovaj standard:• Od 11. do 14. NG:

merenje nuhalne trahclucence (NT) ilikombinovani test ( NT, hCG+ PAPP-A)

U slu~aju da nije ura|en skrining u prvomtrimestru ponuditi:• Od 14. do 20. NG

tripl test (hCG + AFP + E3) ilikvadripl test (hCG + AFP + E3 + inhibin-A)

Kod trudnica kod kojih je rizik ve}i od 11::225500 uterminu, treba preduzeti neku od invazivnihdijagnosti~kih metoda.

1100..66..22.. IInnvvaazziivvnnii ddiijjaaggnnoossttii~~kkii ppoossttuuppccii4433

Invazivnim dijagnosti~kim postupcima se dobijamaterijal ploda, {to omogu}ava detekciju: genskihnaslednih oboljenja (cisti~na fibroza, mi{i}nadistrofija, mukopolisaharidoza, hemofilija),hromozomskih aberacija (zbog godina starostitrudnice ili drugih naslednih ili nenaslednih~inilaca), uro|enih anomalija (spina bifida i dr.).

IIaB

IIaB

IIaB

IIaB

Page 44: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(34)

OOvvii iinnvvaazziivvnnii ppoossttuuppccii ssee oobbaavvlljjaajjuu nnaa sseekkuunnddaarrnnoommii//iillii tteerrcciijjaallnnoomm nniivvoouu zzddrraavvssttvveennee zzaa{{ttiittee

11)) BBiiooppssiijjaa hhoorriioonnaa ((CCVVSS)) izvodi se izme|u 9. i 12.nedelje trudno}e. Biopsijom horiona se vr{idijagnostika cisti~ne fibroze, mi{i}ne distrofije idrugih naslednih genskih oboljenja, kao ikariotipizacija ploda.

22)) RRaannaa aammnniioocceenntteezzaa ((AACC)) se radi od 16. do 18.nedelje trudno}e. Uzorak plodove vode sekoristi za analizu kariotipa ploda i odre|ivanjenivoa odre|enih supstanci.

33)) KKoorrddoocceenntteezzoomm se dobija krv ploda. Obavlja seu drugoj polovini trudno}e (od 21. nedelje).Hromozomi se identifikuju iz limfocita krviploda.

1100..66..33 SSttrruukkttuurraallnnee aannoommaalliijjeeSvim trudnicama treba ponuditi ultrazvu~ni pregledod 11. do 14. nedelje gestacije, potom u 20. do24. nedelje gestacije radi blagovremenog otkrivanjastrukturalnih (morfolo{kih) anomalija ploda koddobro obu~enog specijaliste za ultrazvu~nepreglede i na dovoljno dobrom ultrazvu~nomaparatu.

IIaB

IIaB

Page 45: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

LITERATURA

ZZaakkoonnsskkaa,, ppooddzzaakkoonnsskkaa aakkttaa ii ssttrruu~~nnoo--mmeettooddoolloo{{kkii mmaatteerriijjaall::

1. Uredba o zdravstvenoj za{titi `ena, dece, {kolske dece i studenata.Slu`beni glasnik Republike Srbije 49/95

2. Institut za zdravstvenu za{titu majke i deteta „Dr Vukan ^upi}”. Stru~nometodolo{ko uputstvo za sprovo|enje Uredbe o zdravstvenoj za{titi `ena,dece, {kolske dece i studenata. Beograd: Unicef, 1997.

3. Institut za zdravstvenu za{titu majke i deteta „Dr Vukan ^upi}”. Primarnazdravstvena za{tita majke i deteta. Beograd: Unicef, 2004.

4. Petrovi} O. Popovi} D. Priru~nik za zdravstvene radnike i roditelje„@ivotne poruke - zdravlje porodice”. Beograd: Unicef, 1999.

5. Program [kole za trudnice i roditeljstvo. U: Program promocije, za{tite ipodr{ke dojenju. Beograd, 2001.

KKoonnssuullttoovvaannii ssuu sslleeddee}}ii vvooddii~~ii ddoobbrree pprraakkssee::

6. Vodi~ dobre prakse za rad polivalentnih patrona`nih sestara u porodici.Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, UNICEF, Gradski zavod za za{tituzdravlja, Kanadska asocijacija za javno zdravlje, Beograd. 2004.

7. Nacionalni vodi~ za klini~ku praksu, Urinarne infekcije, Republi~kastru~na komisija za izradu i implementaciju vodi~a u klini~koj praksi,Radna grupa za urinarne infekcije, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije,2004.

8. Nacionalni vodi~ za klini~ku praksu, Dijabetes mellitus, Republi~kastru~na komisija za izradu i implementaciju vodi~a u klini~koj praksi,Radna grupa za Dijabetes melitus, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije,2004.

9 National Institute for Clinical Excellence. Clinical Guideline 6 AntenatalCare (Routine care for healthy pregnant woman). URL:http://www.nice.org.uk

(35)

Page 46: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

10 American Academy of Pediatrics and American College of Obstetriciansand Gunecologists. Guidelines for Perinatal Care. 3rd ed. Washington,DC: American College of Obstetricians and Gynecologists, 1992.

11. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). Guideline No1 (B). In: Tocolytic Drugs for Women in Preterm Labour. London,October 2002.

12 Scottish Obstetric Guideline and Audit project. The Menagement of Mild, Non-proteinuric Hypertension in Pregnancy. Scottish Intercollegeate Guidelines network.October 1997. URL: http://www.sign.ac.uk/guidelines/sogap/sogap2.html

13 . Dodd JM, Robinson JS, Crowter CA et al. Guiding Antenatal Care. TheMedical Journal of Australia, March 18th, 2002.

14. Pregnancy, Childbirth, Postpartum and Newborn Care: A Guide forEssential Practice. Geneva: World Health Organization, 2003.

15. U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF). Screening for Rh(D)Incompatibility: Recommendation statement. Rockville (MD): Agency forHealthcare Research and Quality (AHRQ); February 2004. 4 p. (3reference)

16. Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians andGynaecologists Screening in pregnancy. URL:http://www.ranzcog.edu.au/open/statements/2_2.htm

17. National Guideline Clearinghouse. Routine Prenatal Care. URL:http://www.guideline.gov

18. Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI). Routine prenatal care.Bloomington (MN): Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI);2003 Jul. 56 p. (94 references)

OOssttaallaa kkoorrii{{}}eennaa lliitteerraattuurraa::

19. Gyselaers WJA, Vereecken AJ, Van Herck EJH, Straetmans DPL, MartensGEI, de Jonge ETM, et al. Screening for Trisomy 21 in Flanders: A 10Years Review of 40.490 Pregnancise Screened by Maternal Serum. Eur JObstet Gynecol Reprod Biolog 2004; 115:185-9.

20. Crossley JA, Aitken DA, Cameron AD, McBride E, Connor MJ. Combined

(36)

Page 47: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

ultrasound and biochemical screening for Down’s Syndrome in the FirstTrimester: A Scottish Multicentre sudy. Br J Obstet Gynecol 2002; 109:667-76.

21. Vogel N, Burnard B, Vial Y, Ruiz J, Paccaud F, Hohlfeld P, Screening forgestational diabetes :variation in guidelines. European Journal Obstetrics,Gynaecology and Reporoductive Biology 2000;91:29-36.

22. Nicolaides KH. Nuchal translucency and other first-trimester sonographicmarkers of chromosomal abnormalities. Am J Obstet Gynecol 2004; 191:45-67.

23. Wald NJ. Rodeck C. Harshaw AK. Walters J. Chitty L. Mackinson AM.First and seccond trimester antenatal screening for Down’s syndrome: theresults of the Serum, Urine and Ultrasound Screening Study (SURUSS).Health Technol Assess 2003; 7 (11)

24. Watson WJ. Serial Changes in the 50-g oral glucose tets in pregnancy:implications for screening. Obstetrics and gynaecology 1989;74:40-3.

25. Makrydimas G, Sotiriadis A, Ioannidis JPA. Screening performance of firsttrimester nuchal translucency for major cardiac defects: A meta-analysis.Am J Obstet Gynecol 2003; 189: 1330-5.

26. Zoppi MA, Ibba RM, Putzolu M, Floris M, Monni G. Nuchal translucencyand the acceptance of invasive prenatal chromosomal diagnosis inwomen aged 35 and older. Obstet Gynecol 2001; 97: 916-20.

27. Doherty L, Fenton KA, Jones J, Paine TC, Higgins SP, Williams D, et al.Syphilis: old problem, new strategy. British Medical Journal2002;325:153-6.

28. Caughey AB, Kuppermann M, Norton ME, Washington AE. Nuchaltranslucency and first trimester biochemical markers for Down syndromescreening: A cost-effectiveness analysis. Am J Obstet Gynecol 2002; 187:1239-45.

29. McAuliffe FM. Hornberger LK. Winsor S. Chitayat D. Chong K. JohnsonJA. Fetal cardiac defects and increased nuchal translucency thicness: Aprospective study. Am J Obstet Gynecol 2004; 191: 1486-90.

(37)

Page 48: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

30. Whittle M, Peckham C, Anionwu E, et al. Antenatal screening forhepatitis C. Working party report on screening for hepatitis C in the UK.January 2002.(www.nelh.nhs.uk/screening/antenatal_pps/Hep_C_NSC.pdf)

31. Summers PR, Biswas MK, Pastorek JG, Pernoll ML, Smith LG, Bean BE.The pregnant hepatitis B carrier: evidence favoring comprehensiveantepartum screening. Obstetrics and Gynaecology 1987;69:701-4.

32. Dugoff L, Hobbins JC, Malone FD, Poter TF, Luthy D, Comstock CH. etal. First-trimester maternal serum PAPP-A and free-beta subunit humanchorionic gonadotropin concentrations and nuchal translucency areassociated with obstetric complications: A population-based screeningstudy (the FASTER Trial). Am J Obstet Gynecol 2004; 191: 1446-51.

33. Cusik W, Buchanan P, Hallahan TW, Krantz DA, Larsen JW, Macri JN.Combined first-trimester versus second-trimester serum screening forDown syndrome: A cost analysis. Am J Obstet Gynecol 2003; 188: 745-51.

34. U.S. Preventive Services Task Force. Guide to Clinical Preventive Services.2nd ed. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1996;

35. Haugen G, Husby H, Helbig AE, Schmidt-Melbye AC. Ultrasonographicmonitoring of pregnancies complicated by red blood cellalloimmunization in a cohort with mild to moderate risk according toprevious obstetric outcome. Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81(3):227-33.

36. American College of Obstetricians and Gynecologists. Prevention of Rh(D) Alloimmunication. Practice Bulletin Number 4. Washington, DC: AmJ Obstet Gynecol, 1999.

37. U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF). Screening for gestationaldiabetes mellitus: recommendations and rationale. Obstet Gynecol 2003;101(2): 393-5. (50 references)

38. Hoffman L, Nolan C, Wilson JD, et al. Gestational diabetes mellitus --management guidelines. The Australian Diabetes in Pregnancy Society.Med J Aust 1998; 169: 93-97.

39. Rouse DJ. Asymptomatic bacteriuria in pregnancy. In: Wildschut HIJ,

(38)

Page 49: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

Weiner CP, Peters TJ, editors. When to screen in obstetrics andgynecology. London: WB Saunders, 1996: 163-169

40. Working Group. Report on High Blood Preasure in Pregnancy. J ClinHypertens, 2001: 3 (2):75-88.

41. Brocklehurst P, Roony G, Interventions for treting genital chlamidiatrachomatis infection in pregnancy. Cochrane Database of SystematicReviews 2002;(3).

42. Morgan-Capner P, Crowcroft NS. Guidelines on the management of, andexposure to, rash illness in pregnancy (including consideration of relevantantibody screening programmes in pregnancy). Communicable Diseaseand Public Health/PHLS 2002;5(1):244-6

43. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Amniocentesis.Guideline No. 8. London: Royal College of Obstetricians andGynaecologists;2000.

44. Lumley J, Oliver S, Waters E. Interventions for promoting smokingcessation during pregnancy. Cochrane database of Systematic Reviews2001;(2). 2001

45. Mahomed K. Iron supplementation in pregnancy. Cochrane Database odSystematic Reviews 2001;(2)

PPrreettrraa`̀iivvaannee ssuu sslleeddee}}ee bbaazzee ppooddaattaakkaa::

1. Cochrane Library URL: http://www.cochrane.org

2. Clinical Evidence URL: http://www.clinicalevidence.com

3. Evidence-Based Medicine Reviews URL: http://www.ovid.com

4. Medline URL: http://www.ovid.com

5. Pretra`ivanje interneta prema klju~nim re~ima.

(39)

Page 50: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(40)

Page 51: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(41)

Lekar beleži u karton da li je ponudio test na HIV i da li je trudnica prihvatila testiranje, a sestra to uvodi u protokol. Ako je trudnica odbila testiranje, ginekolog predlaže da o tome razmisli do sledećeg susreta.

Patronažnoj službi se daje signalni nalog-obrazac (PPS). Pri svakoj narednoj poseti iznova se nudi testiranje na HIV. Ako trudnica prihvati testiranje, poziva se na ponovni pregled za 2 nedelje, kada joj

lekar lično saopštava rezultate testa na HIV. Dobra je praksa ljubazno zamoliti trudnicu za broj telefona, za slučaj da ona ne dođe po rezultate testa, posebno ako je rezultat pozitivan.

Uzorak krvi na HIV uzima se u laboratoriji ustanove gde je test ponuđen. Ako to nije moguće trudnica se šalje u ZZZZ. U oba slučaja testiranje je poverljivo.Trudnica ili njen uzorak krvi se u ZZZZ šalje sa

uputom na kome umesto imena pacijenta stoji šifra (deo matičnog broja pacijenta), naziv ustanove, ime lekara i telefon. Negativni rezultati testa se prosleđuju ustanovi iz koje je trudnica upućena na testiranje,

a pozitivni se preporučeno šalje direktno njenom lekaru tj. ginekologu.

POZITIVAN REZULTAT ELISA testa NEGATIVAN REZULTAT ELISA testa

Iz ZZZZ mikrobiolog/epidemiolog obaveštava telefonom lekara, čije je ime na uputu, da ima HIV+ pacijenta, a HIV+ rezultat testa preporučeno šalje

lekaru koji vodi trudnoću.

Razgovarati o rizicima i prevenciji HIV infekcije i

eventualnom retestiranju za 3-6 meseci kao i testiranju partnera.

Ginekolog rezultat preliminarnog ELISA testa saopštava trudnici lično. Ako je lekaru potrebna

pomoć za saopštavanje rezultata može kontaktirati profesionalnog savetnika iz Centra za HIV ili ZZZZ.

Lekar trudnicu upućuje na potvrdni Western Blot test i zakazuje pregled kod specijaliste na Infek-

tivnoj klinici Beograd, tel: 011 / 685-299

Algoritam postupaka kod savetovanja i testiranja trudnica na HIV infekciju

Testiranje na HIV je rutinsko i nudi se kao skrining test svim trudnicama.PRAVO TRUDNICE JE DA PRIHVATI ILI ODBIJE DA SE TESTIRA

Trudnica dobija brošuru o HIV-u

• Šta je HIV? • Na koji način se sve može preneti ili dobiti virus?• Šta je transmisija HIV-a sa majke na dete? • Ispitati da li trudnica prepoznaje neku situaciju u kojoj je mogla biti izložena virusu?

• Koje su koristi od testiranja?• Objasniti proces testiranja (vađenje krvi, period prozora, ELISA i Western Blot testovi)• Objasniti značenje rezultata testa (i ukoliko je test

pozitivan, šta dalje)

Spisak tema o kojima lekar treba da razgovara pre testiranja

NAKON SAZNANJA DEFINITIVNOG HIV STATUSA PACIJENTKINJI SE NUDI

REPRODUKTIVNI IZBOR

PREKID TRUDNOĆE: - do 10 n.g. ab. Art. Leg.- 10-20 n.g. komisija - preko 20 n.g. etički komitet

NASTAVAK TRUDNOĆE, kontrola u referentnim centrima i mere prevencije prenošenja HIV-a na dete

Page 52: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(42)

Savetovanje pre testiranja na HIV

Savetovanje posle testiranja - Negativan ELISA test

Savetovanje posle testiranja – Pozitivan ELISA test

• HIV infekcija i faktori rizika• Zašto se trudnoj ženi predlaže da se

testira i koje su mere sprečavanja prenosa HIV infekcije sa majke na novorođenče?

• Prepoznavanje situacija u kojima je (bilo) moguće prenošenje virusa?

• Procedura testiranja i poverljivost• Period prozora, ELISA i Western Blot

testovi• Šta znači ELISA negativan rezultat?• Šta znači ELISA pozitivan rezultat?• Značaj testiranja seksualnog partnera• Kondomi i bezbedna seksualna praksa• Emocionalna podrška

• Objasniti rezultate testa • Diskutovati mogućnost ponovnog testa ako je prvi test urađen u periodu prozora (oko

3 meseca pre nego što se HIV antitela mogu detektovati rutinskim skrining testovima) • Diskutovati faktore rizika i zaštitu• Objasniti potrebu ponavljanja testa ako i dalje postoje faktori rizika kao i testiranje

seksualnog partnera

POZITIVAN REZULTAT TESTA MORA BITI PRODISKUTOVAN LIČNO

• Objasniti alternative za ishod i nastavak trudnoće

• Zadržati ili prekinuti trudnoću• Nastavak trudnoće sa ili bez

antiretroviralnog tretmana• Diskutovati tok HIV infekcije kod

trudne žene• Diskutovati uticaj na nerođenu bebu• Diskutovati predočene opcije za

tretman• Naglasiti važnost medicinske nege i

zaštite• Diskutovati načine prevencije

prenošenja HIV infekcije na druge• Diskutovati važnost upoznavanja

seksualnih partnera ili osoba sa kojima se razmenjuje pribor za ubrizgavanje droge (ako je reč o IVN)

• Uputiti trudnicu specijalisti za HIV

Odgovori na najčešća pitanja:

• Da li ću umreti?Mnogi ljudi sa HIV infekcijom dugo uživaju u životu. Unapređenja u razvoju tretmana se nastavljaju.

• Šta je sa mojom bebom? Postoje lekovi procedure koje se mogu primeniti tokom trudnoće i sa verovatnoćom od 98% će se roditi zdrava beba

• Sa kim mogu da razgovaram o ovome? Važno je govoriti sa nekim u koga imate poverenje, kao što je partner, blizak prijatelj. Neke žene smatraju da bi pomogao razgovor sa drugim HIV+ ženama.

• Ko će znati rezultate ovog testa?Vaš lekar i medicinski radnik koji mu je saopštio rezultate.Oni ne smeju da otkriju Vaše ime bez Vašeg znanja.

• Šta je sa mojom sigurnošću / bezbednošću?

Otkrivanje pozitivnog rezultata može Vas dovesti u rizik od stigmatizacije pa i od zlostavljanja. Recite mi kakve reakcije očekujete kod vašeg partnera, posle saopštavanja rezultata? Da li Vam je potrebna pomoć u nalaženju bezbednog mesta za boravak?

Radna grupa za prevenciju prenošenja HIV infekcije sa majke i dete Komisije

za SIDU Republike Srbije

Page 53: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(43)

List za kontrolu trudno e _________________________

Prezime, ime jednog roditelja i ime

Zanimanje_______________ Godina ro enja______

Tok ranijih trudno a

Poro aji:

Poba aji:

Utvr en riziko-faktor u ovoj trudno i

PA HBsAg Poslednja menstruacija

KG •ena

Rh •ena

VS Elissa

Termin poro aja KG mu•

Rh mu•

Kolposkopski pregled

Dojke Koprokultura

Skrining hromozomopatija TORCH Cervikalni bris

Pregledi I trimestar 16 NG 24 NG 28 NG 36 NG

Datum pregledaNG

Opšte stanje

TT

TA

Proširene vene

Edemi

Štitna •lezda

JMBG

Br. trudni kog kartona Ovaj list trudnica nosi sa sobom zajedno sa uputom za poro aj!

Page 54: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(44)

Laboratorijski nalazi

Dijagnoza:

Terapija:

Konsultacije:

_______________ Ginekolog - akušer

Datum pregleda

NG

Spoljašnje genitalije

Vagina

Cerviks

Uterus

Adnexa

Polo•aj

Stav

Tonovi

Ak

ers

ki

nala

z

Visina fundusa

Datum pregleda

ErHGB ŠUK

Urin

Ostale laboratorijske analize

Page 55: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(45)

PREGLEDI TRUDNICA U TRUDNO I BEZ KOMPLIKACIJA

Pre 12 NG � Odre ivanje starosti trudno e i TP � Anamneza (porodi na, li na, akušerska) � AT, TM� KG, Rh factor � Er, Hgb, glikemija, celokupni urin (proteinurija, glikozurija, sediment) � Uraditi OGTT trudnicama iz rizi ne grupe i onima sa grani nim vrednostima

glikemije � Ginekološki pregled (PA, kolposkopija-ukoliko nije ra ena poslednjih 6

meseci, VS, cervikalni bris pp) � Preporu iti test na HIV � Preporu iti Dabl test i UZ pregled NT

8 NG UZ pregled 12 NG UZ pregled 16 NG � AT, TM

� Ginekološki pregled (odre ivanje kompetentnosti grli a) � Celokupni urin� Preporu iti tripl test onim trudnicama koje nisu uradile skrining u 12. NG � RhD antitela kod Rh negativnih trudnica

20 NG UZ pregled 24 NG � AT, TM

� Celokupni urin� RhD antitela kod Rh negativnih trudnica

28 NG � TM � Roll-over test (merenje AT na boku i u sede em polo•aju) � slušanje sr anih tonova ploda � Er, Hgb, glikemija, celokupni urin� OGTT trudnicama sa grani nim vrednostima glikemije i onima koje su razvile

neki od faktora rizika � Rh antitela kod Rh negativnih trudnica

32 NG UZ pregled 36 NG � TA, TM

� Pregled dojki i bradavica � Akušerski pregled (spoljašnji i unutrašnji) � Cervikalni bris � Odre ivanje karli nih mera � Celokupni urin� RhD antitela kod Rh negativnih trudnica

37 NG � AT � Akušerski pregled (odre ivanje visine fundusa, pokreti i slušanje tonova ploda)

38 NG � AT � Akušerski pregled (odre ivanje visine fundusa, pokreti i slušanje tonova ploda)

39 NG � AT � Akušerski pregled (odre ivanje visine fundusa, pokreti i slušanje tonova ploda)

40 NG Pregled u bolnici u kojoj e se poroditi /Posle 36. nedelje trudnica se kontroliše na 7 dana po mogu nosti u bolnici gde e se poroditi.

Page 56: Republička stručna ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA U TOKU … vodici/Zdravstvena zastita zena...UVODNA RE^ Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji

(46)