66
Zdravstvena ekonomika Prof.dr Boris Hrabač

9.Zdravstvena ekonomika

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 9.Zdravstvena ekonomika

Zdravstvena ekonomika

Prof.dr Boris Hrabač

Page 2: 9.Zdravstvena ekonomika

Pojam zdravstvene ekonomike

Zdravstvena ekonomika predstavlja oblast socijalne medicine koja se bavi modelima finansiranja zdravstvene zaštite, te uticajem tih modela na ponašanje zdravstvenih djelatnika tokom pružanja zdravstvenih usluga.

Page 3: 9.Zdravstvena ekonomika

Zdravstvena ekonomika kao multidisciplinarna oblast

Ekonomija Organizacija zdravstva Psihologija Menadžment Etičke vrijednosti u zdravstvenoj

zaštiti

Page 4: 9.Zdravstvena ekonomika

Reguliranje funkcija sistema u demokratskim društvima

Zakonodavstvo i sudstvo

Finansijske motivacije

Primjer: mehanizmi plaćanja u “ulozi vratara” u bolnici

Page 5: 9.Zdravstvena ekonomika

“Kontrolna dugmad” za reguliranje funkcija sistema

Finansiranje sistema

Zakonodavna regulativa

Alokacija resursa i mehanizmi plaćanja zdravstvenih usluga

Pružanje usluga Makro-organizacija Mikro-organizacija

Page 6: 9.Zdravstvena ekonomika

Uloga države i tržišta u zdravstvu Neoliberalizam:

“Zdravlje je roba koja se može prodavati na tržištu kao svaka druga.”

“Solidarnost bogatih i siromašnih nije pravična.”

Socijalno-odgovoran zdravstveni sistem: Uloga države u dizajnu i implementaciji

zdravstvene politike Ravnoteža uloge države i tržišta

Page 7: 9.Zdravstvena ekonomika

Potrošnja u zdravstvu Procentualno učešće zdravstvene

potrošnje u GDP-u ili troškovi za zdravstvenu zaštitu po stanovniku (per capita) u $.

2-3% početkom 20.stoljeća

4-5% sredinom stoljeća 10% danas (u SAD 14%)

Page 8: 9.Zdravstvena ekonomika

% ucešća zdravstvene potrošnje u GDP-u

JE VIŠE REZULTAT: političkih odluka sistema vrijednosti u društvu trenutnih socio-ekonomskih

mogućnosti u zemlji A MANJE JE REZULTAT:

tehničke ekspertize stručnjaka iz javnog zdravstva.

Page 9: 9.Zdravstvena ekonomika

Odnos zdravstvene potrošnje i zdravlja stanovništva

Porast zdravstvene potrošnje rezultira boljim zdravljem stanovništva samo do određene kritične tačke , nakon koje svako dalje ulaganje ne daje proporcionalne zdravstvene ishode.

Ta dva faktora nisu u linearnoj korelaciji.

Page 10: 9.Zdravstvena ekonomika

Klasifikacija zdravstvenih sistema Ekonomski kriteriji

Sistemi bogatih, siromašnih i zemalja u tranziciji Društveno-politički kriteriji

Sistemi nacionalne zdravstvene službe (Beveridge)

Sistem socijalnog osiguranja (Bizmark) Sistem privatnog osiguranja (USA, Južna

Amerika) Administrativni kriteriji

Decentralizacija

Page 11: 9.Zdravstvena ekonomika

Beveridge-ov model Uveden u Velikoj Britaniji 1946.godine. Danas u skandinavskim zemljama i u

južnoj Evropi. Finansiranje putem općeg oporezivanja;

kontrola vlade; državni budžet; neznatan privatni sektor; slobodan pristup za sve građane; doktori plaćeni putem plaće ili glavarine; neznatna participacija pacijenata.

Page 12: 9.Zdravstvena ekonomika

Bismark-ov model Uveden u Njemačkoj 1883.godine;

Francuska, Švicarska, Austrija.

Finansiranje putem obaveznih doprinosa poslodavaca ili zaposlenih; sredstva idu u nevladine fondove zdravstvenog osiguranja; fondovi ugovaraju s bolnicama i liječnicima (budžet ili isplata po usluzi).

Page 13: 9.Zdravstvena ekonomika

Etička pozadina politike u BiH Socijalni pristup vs. čisto tržišni

pristup zdravstvenoj zaštiti

Uloga države i tržišta

Objektivni utilitarizam i egalitarni liberalizam

Page 14: 9.Zdravstvena ekonomika

Pojam “socijalnog zdravstvenog osiguranja”

podrazumijeva neprofitni i javni sistem osiguranja koji je uspostavljen zakonom i funkcionira pod okriljem parlamenta i vlade;

ovaj sistem se ne finansira putem općeg oporezivanja, već putem doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Page 15: 9.Zdravstvena ekonomika

Samoregulirajući sistem socijalnog zdravstvenog

osiguranja

Samoreguliranje znači da sistem osiguranja nije integriran u redovnu državnu birokratiju, već ima izvjestan stepen neovisnosti.

U upravnom vijeću su i predstavnici osiguranika i poslodavaca.

Page 16: 9.Zdravstvena ekonomika

Zakonska regulativa tržišta zdravstvenog osiguranja

Regulativa je osnovni tip intervencije kojom kreatori politike osiguravaju ispunjenje javnih ciljeva, iako su fondovi osiguranja samoregulirajući.

Page 17: 9.Zdravstvena ekonomika

Nekompetitivan i regionalno utemeljen sistem socijalnog

zdravstvenog osiguranja

Pod nekompetitivnim sistemom podrazumijevamo odsustvo kompeticije između različitih fondova socijalnog zdravstvenog osiguranja.

Regionalno utemeljeni znači da će postojati više fondova, tj. u svakoj regiji po jedan.

Page 18: 9.Zdravstvena ekonomika

Nekompetitivan regionalno utemeljen

sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja Neprofitni i javni sistem osiguranja Doprinosi za zdravstveno osiguranje Odsustvo kompeticije između fondova Regionalno utemeljeni fondovi Građani nemaju mogućnost izbora

fonda zdravstvenog osiguranja Osiguranje je obavezno Princip univerzalne pokrivenosti

zdravstvenim osiguranjem

Page 19: 9.Zdravstvena ekonomika

Kompetitivni profitni fondovi dobrovoljnog privatnog zdravstvenog osiguranja

Nema kompeticije s obaveznim zdravstvenim osiguranjem

Kompeticija između privatnih fondova

Dobrovoljno osiguranje

Paketi beneficija + premije prilagođene riziku

Page 20: 9.Zdravstvena ekonomika

Reguliranje tržišta davalaca usluga

i zdravstvenog osiguranja

MREŽA USTANOVA(regionalna)

Javno / privatno

PRIVATNI FONDOVI

OSIGURANJA

USTANOVE IZVANMREŽE

Privatno / javno

OBAVEZNO OSIGURANJE(regionalno)

Osnovni paket

Ostaleusluge

Osnovni paket+ ostale usluge

Page 21: 9.Zdravstvena ekonomika

Zakonska regulativa tržišta zdravstvenog osiguranja

Eksplicitno definirati postojanje dva komplementarna sistema osiguranja: Nekompetitivan regionalno utemeljen

sistem socijalnog zdravstvenog osiguranja;

Kompetitivni profitni fondovi privatnog zdravstvenog osiguranja.

Page 22: 9.Zdravstvena ekonomika

Alociranje resursa

Mehanizmi ugovaranja Sistem plaćanja zdravstvenih

djelatnika Mehanizmi nabavke lijekova

Principi: kontrola troškova, povećanje institucionalne efikasnosti

Page 23: 9.Zdravstvena ekonomika

Mehanizmi ugovaranja Ugovaranje se smatra

instrumentom za implementaciju ciljeva zdravstvene politike.

Esencijalni elemenat ugovaranja je uvođenje više tržišno orijentirane forme institucionalne alokacije sredstava, temeljene na odvajanju finansijera od davalaca usluga.

Page 24: 9.Zdravstvena ekonomika

Razlozi za uvođenje ugovaranja ?

Ohrabriti decentralizaciju upravljanja;

Popraviti kvalitet rada davalaca usluga;

Poboljšati planiranje razvoja zdravstvene zaštite;

Poboljšati upravljanje zaštitom.

Page 25: 9.Zdravstvena ekonomika

Razlozi favoriziranja “mreže zdravstvenih ustanova”

Nužnost kontrole kapitalnih resursa u zdravstvu tijekom prijelaznog perioda;

Kontrola ukupnih troškova u zdravstvu i učinkovitija alokacija oskudnih resursa;

Izbjegavanje dupliciranja zdravstvenih kapaciteta na teritoriju jednog kantona;

Osiguranje jednake dostupnosti zdravstvene zaštite u F BiH.

Page 26: 9.Zdravstvena ekonomika

Pojam kontrole troškova “Finansijski deficit” nije dozvoljen;

uklapanje troškova u raspoloživi novac. “Kontrola troškova predstavlja

ograničavanje zdravstvene potrošnje na prethodno definiranoj razini.”

Važno je razlikovati proces kontrole troškova u zdravstvu od različitih strategija smanjenja potrošnje u zdravstvu ili porasta efikasnosti zdravstvenih usluga.

Page 27: 9.Zdravstvena ekonomika

Specifičnost zdravstvenog tržišta – “3 aktera” samo u zdravstvu

DOKTOR PACIJENT

ZDRAVSTVENOOSIGURANJE

Page 28: 9.Zdravstvena ekonomika

Ponuda i potražnja u zdravstvu

“Supply-induced-demand” = “zahtjev induciran ponudom”

Doktor nagovara pacijenta šta mu treba

Page 29: 9.Zdravstvena ekonomika

Međunarodna iskustva

Postoje brojni dokazi da liječnici koriste svoju diskrecionu moć da povećaju kvantitet i promijene sadržaj usluga, sa ciljem održavanja željene razine njihovog dohotka.

Page 30: 9.Zdravstvena ekonomika

Glavne karakteristike pojedinih metoda plaćanja zdravstvenih

usluga

METOD PLAĆANJA

Definicija osnovice za plaćanje i tehnički zahtjevi

Isplata po usluzi

Pojedinačni postupak ili produkt; cjenovnik

Plaćanje po slučaju

Pojedinačna dijagnoza slučaja; cjenovnik

Dnevni troškovi

Bolesnički dan; proračun troškova, pregovaranje

Nagradno plaćanje

Za specifične postupke (npr. imunizacija) ili ponašanje (npr. niska stopa proskripcije); lista, proračun

Page 31: 9.Zdravstvena ekonomika

Glavne karakteristike pojedinih metoda plaćanja zdravstvenih

usluga

METOD PLAĆANJA

Definicija osnovice za plaćanje i tehnički zahtjevi

Ravnomjerna stopa

Za odobrene investicije; lista odobrenih stavki, proračun, pregovaranje

Kapitacija / glavarina

Sve usluge za jednu osobu u određenom periodu (1 godina); proračun, pregovaranje

Mjesečna plaća

Period rada (1 mjesec); pregovaranje

Godišnji budžet

Sve usluge za osiguranike jednog zdravstvenog fonda u određenom periodu (1 godina); proračun, pregovaranje

Page 32: 9.Zdravstvena ekonomika

Utjecaj metoda plaćanja zdravstvenih usluga na relevantne

varijable

SISTEM PLAĆANJA

KONTROLA TROŠKOVA

KVALITET USLUGE

ADMINIS-TRACIJA

Isplata po usluzi

vrlo siromašna

vrlo dobar vrlo teška

Mjesečna plaća

zadovoljavajuća

siromašan laka

Godišnji budžet

vrlo dobra zadovoljavajući

laka

Kapitacija vrlo dobra zadovoljavajući

vrlo laka

Page 33: 9.Zdravstvena ekonomika

Sistem plaćanja zdravstvenih djelatnika

“Kombinirani sistemi plaćanja sa naglašenom prospektivnom komponentom” Kapitacija, godisnji budzet, mjesecna placa,

nagradno placanje.

“Retrospektivni neograničeni sistemi plaćanja” Isplata po usluzi

Page 34: 9.Zdravstvena ekonomika

“Prospektivni način plaćanja u F BiH”

OBITELJSKA MEDICINA (mogućnost privatizacije prakse)

Osnovna plaćaKapitacijaNagradno plaćanje

BOLNICE Prospektivni godišnji globalni budžet

Specijalisti i laboratoriji u PZZ

Sistem mjesečnih plaća

Page 35: 9.Zdravstvena ekonomika

Mogućnost kontrole troškova kod plaćanja po usluzi

Sistem relativnih bodova u Njemačkoj;

Plafon troškova Cijena usluge opada, ako broj usluga

raste. (Cijene usluga se iskazuju u bodovima; vrijednost boda pada, ako broj usluga raste.)

Page 36: 9.Zdravstvena ekonomika

Nemoć nadzora iz zdravstvenog osiguranja

PACIJENT MEDICINA

PROFESIONALNA AUTONOMIJA

DRUŠTVO ZDRAVSTVENOOSIGURANJE

Page 37: 9.Zdravstvena ekonomika

Pojam profesionalne autonomije

Profesionalna autonomija = konspiracija protiv laika (Bernard Shaw)

Uključuje profesionalni ponos

Ne voli vanjsku kontrolu

Očekuje povjerenje društva

Page 38: 9.Zdravstvena ekonomika

Slom tržišta – “market failure” Nastaje zato što sistem ne uspijeva da

efikasno distribuira sredstva ili ne uspijeva da ostvari ostale ciljeve osim efikasnosti (npr. jednakost u pristupačnosti zdravstvenoj zaštiti).

Primjer: zamjena plaća sa plaćanjem po usluzi u Českoj rezultirala je bankrotstvom fondova zdravstvenog osiguranja u 1992.godini zbog kreiranja velikih unutrašnjih dugovanja. Vratili se na sistem plaća.

Page 39: 9.Zdravstvena ekonomika

Mehanizmi kupovine lijekova

Kontinuirani porast troškova za lijekove.

U zapadnoj Evropi troškovi za lijekove iznose 10 – 20 % od ukupnih troškova zdravstva.

Page 40: 9.Zdravstvena ekonomika

Strategije u propisivanju lijekova

Široki spektar mjera u cilju kontrole troškova i porasta kvaliteta propisivanja lijekova:

Strategije koje se tiču ponude; Strategije koje se tiču zahtjeva; Strategije usmjerene ka tržištu kao

cjelini.

Page 41: 9.Zdravstvena ekonomika

Strategije koje se tiču ponude

Fiksni budžeti za obiteljske liječnike; Pozitivna ili negativna lista lijekova; Generičko propisivanje; Vodići dobre propisivačke prakse; Nagradno plaćanje.

Page 42: 9.Zdravstvena ekonomika

Strategije koje se tiču zahtjeva

Podjela troškova (participacija);

Programi zdravstvene edukacije pacijenata.

Page 43: 9.Zdravstvena ekonomika

Strategije usmjerene ka tržištu kao cjelini

Direktna kontrola cijena i industrije; Kontrola marži veledrogerija (10%) i

apoteka (20%); Referentne cijene (reference pricing);

funkcionira putem grupiranja sličnih produkata i kreiranja cijene koju treba da pokrije osiguravatelj, a ostatak plaća pacijent.

Page 44: 9.Zdravstvena ekonomika

Kombinovane strategije za propisivanje lijekova

Referentne cijene; Pozitivne liste; Plafon troškova (za liječnika ili dom

zdravlja).

Page 45: 9.Zdravstvena ekonomika

Zaključci u vezi sa metodama plaćanja

Izbjegavati sisteme plaćanja koji kreiraju motivaciju za “zahtjeve inducirane ponudom”

Favorizirati sisteme plaćanja koji jačaju ulogu “vratara”

Respektirati profesionalnu autonomiju liječnika

Mjerenje rezultata rada; zadovoljstvo pacijenta i zdravstveni ishodi, a ne output-i zdravstvenih ustanova

Page 46: 9.Zdravstvena ekonomika

Konfrontacija sa oskudicom sredstava

Stalni porast troskova sistema zdravstvene zastite: Starenje populacije Kontinuirano uvodjenje novih

medicinskih tehnologija. Broj radnih mjesta raste ! Liste cekanja rastu !

Page 47: 9.Zdravstvena ekonomika

Dvije grupe strategija za politicku intervenciju

Prva grupa; prebacivanje sredstava iz drugih oblasti javne potrosnje u zdravstveni sektor, rasta doprinosa za osiguranje, vezivanja zdravstvenih troskova za rast GDP-a;

Druga grupa; utjecaj na zahtjeve za zdravstvenom zastitom i na pruzanje zdravstvenih usluga.

Page 48: 9.Zdravstvena ekonomika

Utjecaj na zahtjeve za zdravstvenom zastitom

“Podjela troškova” (participacija pacijenata);

Postavljanje prioriteta (osnovni paket zdravstvenih prava); Motivacija za potrosnjom u privatnom

sektoru; Osiguranje prava na izlazak iz sistema

obaveznog osiguranja.

Page 49: 9.Zdravstvena ekonomika

Utjecaj na pružanje zdravstvenih usluga

Konkurencija između fondova osiguranja; Smanjenje broja liječnika i bolničkih kreveta; Kontrola plata i cijena lijekova; Odgovarajuće metode plaćanja

zdravstvenih usluga sa ciljem kontrole troškova;

Optimalno korištenje tehnologije; Efektivniji načini pružanja usluga (jačanje

uloge PZZ)

Page 50: 9.Zdravstvena ekonomika

“Podjela troškova” (participacija pacijenata)

“Podjela troškova” (participacija pacijenata) se odnosi na bilo kakvo direktno plaćanje korisnika zdravstvenih usluga prema davaocima.

Uticaj na neopravdane zahtjeve Prikupljanje dodatnih sredstava (osobito kod lijekova) Nepravičnosti u finansiranju i korištenju (izuzeci od

participacije i godišnji plafon troškova za participaciju)

Page 51: 9.Zdravstvena ekonomika

Postavljanje prioriteta u zdravstvenoj zaštiti

je proces donošenja odluka o isključenju izvjesnog broja zdravstvenih usluga iz “osnovnog paketa” finansiranog putem kolektivne solidarnosti, te njihovom prepuštanju individualnoj odgovornosti građana.

Tehnička ekspertiza, javna debata i odabrani vladini službenici.

Page 52: 9.Zdravstvena ekonomika

Holandski kriteriji u postavljanju prioriteta

Potrebna zaštita sa aspekta društvenog pristupa konceptu zdravlja;

Djelotvorna zaštita; Efikasna zaštita; Zaštita ne može biti prepuštena

individualnoj odgovornosti građana.

Page 53: 9.Zdravstvena ekonomika

Izjednačavanje rizika SOLIDARNOST je svijest o

jedinstvu i volji da se snose njene posljedice.

Grupna, dobrovoljna i prisilna solidarnost.

Prisilna solidarnost je sužena na solidarnost interesa.

Humanitarna solidarnost se zasniva na vrijednostima ljudskog života.

Page 54: 9.Zdravstvena ekonomika

Solidarnost u zdravstvenom osiguranju

SOLIDARNOST RIZIKA; kada zdravi plaćaju za bolesne, te kada ljudi s malim rizicima plaćaju za ljude s većim rizicima.

SOLIDARNOST DOHOTKA; kada finansijski sposobni ljudi plaćaju za manje bogate.

Page 55: 9.Zdravstvena ekonomika

Distribucija solidarnosti rizika i dohotka po tipu osiguranja

Sistem socijalnog zdravstvenog osiguranja; visoki stupanj solidarnosti rizika i solidarnosti dohotka.

Sistem privatnog osiguranja; ne postoji solidarnost dohotka, a solidarnost rizika je ograničena.

Page 56: 9.Zdravstvena ekonomika

Premije osiguranja su podešene prema tzv.

“homogenim rizičnim skupinama”, tj. ljudima koji imaju približno istu šansu manifestirati izvjesni rizik.

Što je veći očekivani zahtjev koji osiguravatelj mora platiti, premija će biti veća (“risk-adjusted premiums”).

Page 57: 9.Zdravstvena ekonomika

Solidarnost u kontekstu smanjenja nepravičnosti

Finansijske kontribucije nisu ovisne o zdravstvenom statusu, već o sposobnosti pojedine osobe da plati.

Usluge se ne pružaju sukladno sposobnosti plaćanja, već sukladno potrebama.

Page 58: 9.Zdravstvena ekonomika

Progresivan & regresivan sistem oporezivanja

PROGRESIVAN SISTEM OPOREZIVANJA: “opće oporezivanje” (“general taxation”)

REGRESIVAN SISTEM OPOREZIVANJA: stope doprinosa su isti postotak plaća ili dohotka, a često postoji maksimum na svotu koja je podložna oporezivanju; mogućnost iskakanja iz obaveznog osiguranja (opting out); “premije prilagođene riziku”.

Page 59: 9.Zdravstvena ekonomika

Solidarnost u Federaciji BiH Nejednakosti u zdravstvenoj potrošnji

per capita 3,5 : 1 tokom 1999.godine. Od 2002.godine svaki kanton izdvaja

8% u Federalni fond solidarnosti za slijedeći “paket prava”: TZZ (kardijalna hirurgija, neurohirurgija) SZZ (lijekovi za karcinome koji se daju u

bolnicama) VERTIKALNI PROGRAMI ZZ (hemodijaliza)

Page 60: 9.Zdravstvena ekonomika

Evropske vrijednosti u zdravstvu

• Obavezno osiguranje za sve građane • Osnovni paket zdravstvenih prava za sve

• Privatno dobrovoljno osiguranje

• Elitistička medicina

HORIZONTALNA LINIJA

Page 61: 9.Zdravstvena ekonomika

Pitanja konkurencije i solidarnosti

SLOBODAN IZBOR FONDA OSIGURANJA Bogatiji ljudi napuštaju obavezno

osiguranje; Premije osiguranja prilagođene riziku; Plaćanje po usluzi (fond – doktor); Slobodan izbor liječnika je veći za

osiguranike jačih fondova

Page 62: 9.Zdravstvena ekonomika

Zakonska regulativa tržišta zdravstvenog osiguranja

Selekcija “dobrih rizika” Obavezno otvoren prijem novih

osiguranika; Shema ujednačavanja rizika između svih

privatnih fondova; Propisivanje maksimalne visine premije

za minimalni standardni paket beneficija; Tendencija isključivanja skupih

intervencija iz standardnog paketa beneficija.

Page 63: 9.Zdravstvena ekonomika

Da li konkurencija FZO povećava efikasnost ???

STANOVNIŠTVO• Premije ili doprinosi• Paketi prava

STANOVNIŠTVO•Premije ili doprinosi

• Selekcija dobrih rizika

FZO 1 FZO 2 FZO 3

PZZ BOLNICA 1 BOLNICA 2

•kapitacija •Plaćanje po usluzi•Kontrola troškova

•Profiti FZO

•Racio-niranje

Page 64: 9.Zdravstvena ekonomika

Načini reguliranja tržišta davalaca usluga i tržišta zdravstvenog osiguranja;“mješavina javnog i privatnog vlasništva”

U “mrežu zdravstvenih ustanova” se može uključiti javno i privatno vlasništvo.

Javne i privatne ustanove su plaćene na isti način ako su dio “mreže”.

Pitanja reguliranja kompeticije i tržišta se moraju promatrati identično ako su ustanove dio “mreže”.

Page 65: 9.Zdravstvena ekonomika

Etički postulati u dizajnu sistema Socijalni pristup – pacijenti; Zakoni tržišta – privatne medicinske

prakse, ljekarne, veledrogerije, ambulante i bolnice u privatnom vlasništvu;

Principi suvremenog menadžmenta – npr. upravljanje bolnicom;

Planski pristup u ministarstvima zdravstva – mreža zdravstvenih ustanova

Page 66: 9.Zdravstvena ekonomika

Najlošija opcija razvoja zdravstva u F BiH

- dva odvojena sistema zdravstva -

SLOBODAN IZBOR ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

= privatizacija bolnica

PRIVATNOOSIGURANJE

PRIVATNE USTANOVE

JAVNO OSIGURANJE

JAVNE USTANOVE