95
Žitna ulica 15 2000 Maribor, Slovenija UČNI NAČRTI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA

2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

  • Upload
    others

  • View
    32

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Žitna ulica 15

2000 Maribor, Slovenija

UČNI NAČRTI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

ŠTUDIJSKI PROGRAM

2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA

SMER ZDRAVSTVENA NEGA

Page 2: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

1. LETNIK

Page 3: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Na dokazih utemeljena zdravstvena nega

Course title: Evidence Based Nursing

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega 2. stopnja 1 1

Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

1 1

Vrsta predmeta / Course type Obvezni predmet/Obligatory subject

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Lab. work

Klinič.vaje Clin. work

Druge oblike kontaktnih ur

Sam. delo Indiv. work

ECTS

15 15 20 75 5

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. dr. Dominika Vrbnjak, prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: Angleški-slovenski/English-Slovene

Vaje / Tutorial: Angleški-slovenski/English-Slovene

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Ni pogojev za vključitev (prisotnost se preverja).

There are no specific prerequisites (attendance is checked).

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Razprave o naravi dokazov v praksi zdravstvene nege in zdravstvu. Proces in metoda na dokazih utemeljene zdravstvene nege. Oblikovanje raziskovalnih vprašanj z uporabo modela. PICOT (Populacija, Intervencija, Primerjava Izid, Čas). Sistematično iskanje relevantnih dokazov in primernih dokazov. Kritična ocena kvantitativnih in kvalitativnih dokazov. Implementacija dokazov in evalvacija izidov. Znanost o izvajanju in promocija na dokazih utemeljene prakse.

Debates about the nature of evidence in nursing and health care practice. Evidence based practice process and Evidence based method. Identification of research questions using the PICOT model (Patient Intervention Comparison Outcome Time) Systematic searching of relevant and appropriate evidence. Critical appraisal of quantitative and qualitative evidence. Implementation of evidence and evaluation of outcomes. The science of implementation and promotion of evidence based practice.

Page 4: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Temeljna literatura in viri / Readings:

Obvezna: Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt. 2015. Evidence-based practice in nursing & healthcare: a guide to best practice. 3rd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health. Polit, Denise F., Tatano Beck, C. (2017) ) Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Philadelphia [etc.]: Wolters Kluwer., Priporočena: Higgins, J. P. T., Green, S. eds. 2011. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration. Available from http://handbook.cochrane.org. Straus, S. E., Glasziou, P., Richardson, S. W., & Haynes, B. R. 2018. Evidence-based medicine, how to practice and teach EBM, 5th ed. Elsevier.

Cilji in kompetence: Objectives and competences:

Študent bo sposoben: • razpravljati o naravi dokazov v praksi zdravstvene nege in zdravstvu, • razlikovati med sistematičnim pregledom in posamičnimi raziskavami, • uporabiti PICOT model oblikovanja specifičnega raziskovalnega vprašanja, • sposoben poiskati primerne dokaze glede na specifično raziskovalno vprašanje, • oceniti kvantitativne in kvalitativne dokaze, • interpretirati ugotovitve in podati predloge za prakso zdravstvene nege in zdravstva, • razpravljati o spodbudah in ovirah na dokazih utemeljene zdravstvene nege.

Student will be able: • to discuss about the nature of evidence in nursing and health care, • to differentiate between systematic review and single studies, • to use PICOT model for asking specific clinical/research question, • able to find appropriate evidence to address a specific research question, • evaluate the quality of quantitative and qualitative evidence, • able to interpret the findings and propose changes for nursing and health care practice, • able to discuss about facilitators and barriers of evidence based nursing.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Študent: • razpravlja o naravi dokazov v praksi zdravstvene nege in zdravstvu, • razloži EBP proces in metodo, • oblikuje raziskovalno vprašanje z uporabo PICOT modela, • oblikuje iskalno strategijo in poišče primerne dokaze glede na specifično PICOT vprašanje, • kritično oceni kakovost dokazov različnih raziskav, • interpretira ugotovitve za prakso zdravstvene nege in zdravstva, • razpravlja o spodbudah in ovirah na dokazih utemeljene zdravstvene nege.

Student: • discuss the nature of evidence in nursing and health care practice, • explain EBP process and method, • formulate the research question using PICOT model, • design search strategy and search relevant evidence to address a specific PICOT question, • critically appraise the quality of a range of evidence, • interpret in order to inform nursing and health care practice, • discuss about facilitators and barriers in evidence based nursing.

Page 5: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja Seminarji Seminarske vaje

Lectures Seminars Tutorials

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Kolokvij Poročilo o projektu (formuliranja vprašanja v praksi zdravstvene nege, iskanje literature, kritična ocena dokazov in ugotavljanje implikacij za prakso) in njegova predstavitev.

20% 80 %

Colloquium Report of a project (to formulate a question in nursing practice, conduct a search of the literature, critically appraise evidence, and identify implications for practice) and its presentation.

Reference nosilca / Lecturer's references:

1. VRBNJAK, Dominika, DENIEFFE, Suzanne, O'GORMAN, Claire, PAJNKIHAR, Majda. Barriers to reporting medication errors and near misses among nurses: a systematic review. International journal of nursing studies, ISSN 1873-491X. [Online ed.], 2016, vol. 63, no. Nov., str. 162-178. http://www.sciencedirect.com.ezproxy.lib.ukm.si/science/article/pii/S0020748916301456, doi: 10.1016/j.ijnurstu.2016.08.019.

2. PAJNKIHAR, Majda, ŠTIGLIC, Gregor, VRBNJAK, Dominika. The concept of Watson's carative factors in nursing and their (dis)harmony with patient satisfaction: Elektronski vir. PeerJ, ISSN 2167-8359, 2017, vol. 5, no. feb., str. 1-16.

3. VRBNJAK, Dominika, PAHOR, Dušica, POVALEJ, Petra, EDVARDSSON, David, PAJNKIHAR, Majda.

Psychometric testing of the Slovenian Person-centred Climate Questionnaire - staff version. Journal of nursing management, ISSN 1365-2834, 2017, vol. 25, iss. 6, str. 421-429. http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.lib.ukm.si/doi/10.1111/jonm.12479/full, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jonm.12479/epdf, doi: 10.1111/jonm.12479. [COBISS.SI-ID 2320548]

Page 6: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: TEORIJE, KONCEPTI IN PRAKSA ZDRAVSTVENE NEGE

Course title: THEORIES, CONCEPTS AND PRACTICE OF NURSING

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega 2. stopnja 1 1

Nursing care2nd degree Bologna Study Programme

1 1

Vrsta predmeta / Course type Obvezni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Laboratory

work

Klinične vaje Clinical work

Druge oblike kontaktnih ur

Samost. delo

Individ. work

ECTS

25 20 30 175 10

Nosilec predmeta / Lecturer: prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: Slovenski/Slovene

Vaje / Tutorial: Slovenski/Slovene

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Ni pogojev za vključitev (prisotnost se preverja). There are no specific prerequisites (attendance is checked).

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Znanost in disciplina zdravstvene nege.

Razvoj znanosti zdravstvene nege.

Temeljne oblike znanja - vedenja v zdravstveni negi.

Interpretativna paradigma.

Profesija, praksa in umetnost in zdravstvene nege.

Značilnosti profesije zdravstvene nege.

Razvoj teorije zdravstvene nege.

Teorije in konceptualni modeli.

Opis, analiza in evalvacija teorije zdravstvene nege.

Kriteriji za analizo teorije.

Pomen teorije za prakso zdravstvene nege.

Kriteriji za aplikacijo teorije v prakso.

Koncepti zdravstvene nege.

Science and discipline of nursing.

Development science of nursing.

Nursing' fundamental patterns of knowing.

Interpretative paradigm.

Profession, practice and art of nursing.

The characteristic of nursing profession.

Development the theory of nursing.

Theories and conceptual models.

Description, analysis and evaluation of nursing theories.

The criteria for theory analysis.

The importance of theory on practice of nursing.

Criteria for theory application.

Concepts of nursing.

Criteria for concept analysis.

Selection the theory for practice.

Page 7: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Kriteriji za analizo koncepta zdravstvene nege.

Izbor teorije za prakso zdravstvene nege.

Povezava teorije, prakse in raziskovanja v zdravstveni negi.

Watsonova teorija skrbi.

Integration of theory, practice and research.

Watson's theory of caring.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Temeljna:

Peterson, S.J. ed. (2017). Middle range theories : application to nursing research and practice. 4th ed. Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer

McKenna, H. Pajnkihar, M. & Murphy, F. (2018). Temelji modelov, teorij in prakse zdravstvene nege. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze.

Priporočena:

Raile Alligood, M. ed. (2018). Nursing theorists and their work. 9th ed. St. Louis : Elsevier

Potter, P.A. et al. (2017). Fundamentals of nursing. 9th ed. St. Louis: Elsevier.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študent bo:

spoznal teorije in koncepte zdravstvene nege ter njihovo analizo in evalvacijo,

razumel povezavo med teorijo in prakso zdravstvene nege ter izbor in aplikacijo teorije v prakso,

razumel filozofijo in znanost zdravstvene nege,

sposoben analizirati koncepte v zdravstveni negi,

sposoben opisati, analizirati in vrednotiti teorije zdravstvene nege.

Student will:

get familiar with nursing theories and concepts and their analysis and evaluation,

understand the connection between theory and practice and selection and application of theory in practice,

understand philosophy and science of nursing,

be able to analyse the concepts in nursing,

be able to describe, analyse and evaluate nursing theories.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Študent:

Interpretira razvoj, zgradbo in delovanje teorije.

Opiše, analizira in vrednoti teorijo zdravstvene nege z izbranim modelom in kriteriji.

Uporabi model za opis, analizo in vrednotenje izbrane teorije.

Analizira izbran koncept.

Razloži zdravstveno nego kot profesijo in disciplino.

Student:

Interpret development, structure and function of theory.

Describe, analyse and evaluate nursing theory using a selected model and criteria.

Use the model for theory description, analysis and evaluation for selected theory.

Analyse selected concept.

Explain nursing as a profession and as discipline.

Explain the science and art of nursing care.

Page 8: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Razloži znanost in umetnost zdravstvene nege.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Frontalna oblika predavanja

Seminarji: delo v skupini

Seminarske vaje Na seminarjih in seminarskih vajah je potrebna 80 % udeležba.

Lecturers

Seminars: group work

Turorial

At least 80 % participation is required at the seminars and tutorials.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Kolokvij

Seminarsko delo v obliki članka in njegova predstavitev.

20% 80%

Colloquium

Seminar paper prepared as article and its presentation

Reference nosilca / Lecturer's references:

1. PAJNKIHAR, Majda. Nurses' (un)partner-like relations hipswith clients. Nurs. ethics, 2009, vol. 16, no. 1, str. 43-56.

2. BUTTERWORTH, Tony, BELL, Louise, JACKSON, Christine Ann, PAJNKIHAR, Majda. Wickedspell or magic bullet? A review of the clinical supervision literature 2001-2007. Nurse education today, 2008, vol. 28, no. 3, str. 264-272.

3. PAJNKIHAR, Majda, ŠTIGLIC, Gregor, VRBNJAK, Dominika. The concept of Watson's carative factors in nursing and their (dis)harmony with patient satisfaction : Elektronski vir. PeerJ, ISSN 2167-8359, 2017, vol. 5, no. feb., str. 1-16. https://peerj.com/articles/2940/, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67106, doi: 10.7717/peerj.2940. [COBISS.SI-ID 2304932],

4. PAJNKIHAR, Majda, MCKENNA, Hugh P., ŠTIGLIC, Gregor, VRBNJAK, Dominika. Fit for practice : analysis and evaluation of Watson's theory of human caring. Nursing science quarterly, ISSN 1552-7409, 2017, vol. 30, no. 3, str. 243-252, ilustr. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0894318417708409,[COBISS.SI-ID 2339748],

Page 9: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Terapevtski posegi v zdravstveni negi

Course title: Therapeutic interventions in nursing care

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2

Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Nursing care

1 2

Vrsta predmeta / Course type Obvezni predmet/Obligatory subject

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Lab. work

Klinič.vaje Clin. work

Druge oblike kontaktnih ur

Sam. delo Indiv. work

ECTS

20 10 30 30 35 5

Nosilec predmeta / Lecturer: Izr. prof. dr. Dušan Mekiš, doc. dr. Polonca Ferk

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: Slovenski/ Slovene

Vaje / Tutorial: Slovenski/ Slovene

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Specifičnih pogojev za vključitev ni. There are no specific criteria for inclusion.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Modul »Terapevtski posegi v zdravstveni negi« je namenjen spoznavanju patofiziologije in splošne farmakologije, tj. farmakokinetike in farmakodinamike zdravil. Študent bo spoznal povezanost patofizioloških dogajanj s klinično sliko bolezni in poškodb ter smernice zdravljenja izbranih bolezni. Študent bo spoznal mehanizme delovanja zdravil, možnosti neželenih učinkov zdravil, farmakokinetične lastnosti glede na način vnosa zdravila v telo. Študent bo spoznal ukrepanje pri zapletih dajanja zdravil in neželenih učinkov zdravil.

The aim of the modul „Therapeutic interventions in nursing care“ is to learn basic principles of pathophysiology and general pharmacology (pharmacokinetics and pharmacodymics). A student will get knowledge on the association of pathophysiological characteristics with the disease or injury clinical presentations. The guidelines of treating selected diseases will also be considered. A student will obtain knowledge on drugs' mechanisms of action, adverse drug reactions, drug pharmacokinetic characteristic according to the way of drug administration. A student will learn how to act in case of specific drug administration complications and specific adverse drug reactions.

Page 10: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Temeljna literatura in viri / Readings:

Stoelting RK, Hillier SC. Pharmacology & Physiology In Anesthetic Practice. 4th Edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2005. HOLC, Iztok, KRIŽMARIĆ, Miljenko, MEKIŠ, Dušan. Klinična patofiziologija nujnih stanj : izbrana poglavja. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2016. 312 str., ilustr. ISBN 978-961-6254-57-1. [COBISS.SI-ID 87448833] Rang and Dale's Pharmacology. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2016. 8th edition (or the latest edition). FERK, Polonca, LIPNIK-ŠTANGELJ, Metoda. Navodila za vaje iz farmakologije in toksikologije. Spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Medicinska fakulteta, 2010. 41 str., ilustr. ISBN 978-961-6739-12-2. [COBISS.SI-ID 64958721]

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študent bo:

spoznal farmakokinetiko in farmakodinamiko zdravil

spoznal mehanizme delovanja zdravil pri boleznih in poškodbah

spoznal povezanost načina vnosa zdravila v telo na farmakokinetiko in farmakodinamiko zdravil ter na možnosti neželenih učinkov zdravil in zapletov

spoznal povezanost patofizioloških dogajanj s klinično sliko bolezni in poškodb

spoznal smernice in cilje zdravljenja izbranih bolezni

spoznal ukrepanje pri zapletih dajanja zdravil in neželenih učinkov zdravil

spoznal način vstavitve in nege intravenskega kanala pri odraslem in otroku

A student will be able:

to get familiar with pharmacokinetics and pharmacodynamics

to get knowledge about mechanisms of drug actions in diseases and injuries

to get familiar with the influence of a drug administration on pharmacokinetics and pharmacodynamics, on adverse drug reactions and complications

to get familiar with the association of pathophisiological conditions with disease or injury clinical picture

to get familiar with the guidelines of treating selected diseases

to get knowledge on treating drug administration complications and adverse drug reactions

to get familiar with insertion and care of the intravenous line and intravenous drug administration in adults and children

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Študent bo:

spoznal in razumel farmokinetične in farmakodinamične lastnosti zdravil

spoznal in razumel mehanizme delovanja zdravil pri boleznih in poškodbah

spoznal povezanost načina vnosa zdravila v telo na farmakokinetiko in farmakodinamiko zdravil ter na možnosti neželenih učinkov zdravil in zapletov

spoznal povezanost patofizioloških dogajanj s klinično sliko bolezni in poškodb

spoznal smernice in cilje zdravljenja izbranih bolezni

A student:

will get familiar with drugs' pharmacokinetic and pharmacodymic characteristics

will get familiar with the knowledge on mechanisms of drug actions in diseases and injuries

will get familiar with the influence of a drug administration on pharmacokinetics pharmacodynamics, on adverse drug reactions and complications

will understand association of pathophysiological conditions with disease or injury clinical picture

will get familiar with guidelines of treating selected diseases

Page 11: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

spoznal mesta in načine vstavitve intravenskega kanala, kakor tudi stopnjo nujnosti hitrega zdravljenja bolezni ter ukrepanja pri zapletih dajanja zdravil in neželenih učinkov zdravil

will get familiar with intravenous line insertion and acting in emergency medical treatment and adverse drug reactions

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja Seminarji Laboratorijske vaje Klinične vaje

Lectures Seminars Tutorials Clinical practice

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

pisni izpit

100 %

written exam

Reference nosilca / Lecturer's references:

MEKIŠ, Dušan, KAMENIK, Mirt. A randomised controlled trial comparing remifentanil and fentanyl for induction of anaesthesia in CABG surgery. Wien. Klin. Wochenschr., 2004, jg. 116, hft. 14, str. 484-488. [COBISS.SI-ID 1645887] JCR IF: 0.901, SE (50/103), medicine, general & internal, x: 2.279

MEKIŠ, Dušan, KAMENIK, Mirt. Remifentanil and high thoracic epidural anaesthesia: a successful combination for patients with myasthenia gravis undergoing transsternal thymectomy. Eur. j. anaesthesiol., 2005, vol. 22, no. 5, str. 397-399. [COBISS.SI-ID 1940543] JCR IF: 1.126, SE (13/22), anesthesiology, x: 1.736

MEKIŠ, Dušan, KAMENIK, Mirt, STARC, Vito, JERETIN, Stojan. Cardiac output measurements with electrical velocimetry in patients undergoing CABG surgery : a comparison with intermittent thermodilution. Eur. j. anaesthesiol., 2008, letn. 25, št. 3, str. 237-242. [COBISS.SI-ID 23646425] JCR IF (2006): 1.169, SE (14/22), anesthesiology, x: 1.834

MEKIŠ, Dušan, KAMENIK, Mirt. Influence of body position on hemodynamics in patients with ischemic heart disease undergoing cardiac surgery. Wien. klin. Wochenschr., Suppl., 2010, vol. 122, suppl. 2, str. 59-62, doi: 10.1007/s00508-010-1346-9. [COBISS.SI-ID 3667775]

ZORKO, Nuška, MEKIŠ, Dušan, KAMENIK, Mirt. The influence of the Trandelenburg position on haemodynamics: comparison of anaesthetized patients with ischaemic heart disease and healthy volunteers. J. int. med. res., 2011, vol. 39, no. 3, str. 1084-1089. http://www.jimronline.net/content/full/2011/103/1674.pdf. [COBISS.SI-ID 3997247]

PEARSE, Rupert M, NOVAK-JANKOVIČ, Vesna, STECHER, Adela, ŠTIVAN, Feri, GRYNYUK, Andriy, DAMJANOVSKA, Marija, KOSTADINOV, Ivan, KNEZEVIC, Mile, MALIVOJEVIĆ, Marko, BOROVŠAK, Zvonko, KAMENIK, Mirt, MEKIŠ, Dušan, OSOJNIK, Irena, KOSEC, Lučka, OSTOJIĆ-KAPŠ, Silva, ALEKSIČ, Dragoslav, GERJEVIČ, Božislava, KALAN, Katja, URŠIČ, Tomaž. Mortality after surgery in Europe : a 7 day cohort study. Lancet (Br. ed.). [Print ed.], Sep. 2012, vol. 380, [no.] 9847, str. 1059-1065. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673612611489, doi: 10.1016/S0140-6736(12)61148-9. [COBISS.SI-ID 4437567]

MOLLER PETRUN, Andreja, MEKIŠ, Dušan, KAMENIK, Mirt. Successful use of rocuronium and sugammadex in a patient with myasthenia. Eur. j. anaesthesiol., 2010, vol. 27, no. 10, str. 917-918, doi: 10.1097/EJA.0b013e3283392593. [COBISS.SI-ID 3702591]

MEKIŠ, Dušan. How to predict a difficult airway = Kako napovedati težavno oskrbo dihalne poti. Acta medico-biotechnica, 2013, vol. 6, [no.] 1, str. 10-19, ilustr. http://www.actamedbio.mf.uni-

Page 12: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

mb.si/02_10id_amb_81_12.pdf. [COBISS.SI-ID 4682303]

BERGER, Jelena, MUŠIČ, Polona, LOGAR ZAKRAJŠEK, Bernarda, MEKIŠ, Dušan. Preprečevanje in ukrepanje v primeru zavedanja med splošno anestezijo = Preventing and managing awareness during general anesthesia. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], 2014, letn. 83, št. 2, str. 137-146

ZADEL, Sabina, STRNAD, Matej, PROSEN, Gregor, MEKIŠ, Dušan. Point of care ultrasound for orotracheal tube placement assessment in out-of hospital setting. Resuscitation, ISSN 0300-9572. [Print ed.], 2015, vol. 87, no. , str. [1-6], ilustr. [COBISS.SI-ID 5187903)

KARNJUŠ, Igor, MEKIŠ, Dušan, KRIŽMARIĆ, Miljenko. Inhalation sedation with the 'Anaesthetic Conserving Device' for patients in intensive care units : a literature review. Signa vitae, ISSN 1334-5605, 2016, vol. 11, no. 1, str. 1-24, ilustr. http://www.signavitae.com/2016/05/. [COBISS.SI-ID 1538359492], [JCR]

HOLC, Iztok, KRIŽMARIĆ, Miljenko, MEKIŠ, Dušan. Klinična patofiziologija nujnih stanj : izbrana poglavja. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2016. 312 str., ilustr. ISBN 978-961-6254-57-1. [COBISS.SI-ID 87448833] MEKIŠ, Dušan. Anestezija pri ginekoloških bolnicah. V: TAKAČ, Iztok (ur.), et al. Ginekologija in perinatologija. 1. izd. Maribor: Medicinska fakulteta, 2016, str. 355-377, ilustr. [COBISS.SI-ID 5673535]

FERK, Polonca, TERAN, Nataša, GERŠAK, Ksenija. The (TAAAA)n microsatellite polymorphism in the SHBG gene influences serum SHBG levels in women with polycystic ovary syndrome. Human reproduction, ISSN 0268-1161, 2007, letn. 22, št. 4, str. 1031-1036. [COBISS.SI-ID 22198489]

ČELHAR, Teja, FERK, Polonca, MLINARIČ-RAŠČAN, Irena. Genetska raznolikost kot osnova uporabnosti farmakogenomike v klinični praksi = Genetic variability as the basis of pharmacogenomic applications in clinical practice. Farmacevtski vestnik, ISSN 0014-8229, 2007, letn. 58, št. 4, str. 149-154. [COBISS.SI-ID 2229105]

FERK, Polonca, POHAR PERME, Maja, TERAN, Nataša, GERŠAK, Ksenija. Androgen receptor gene (CAG)n polymorphism in patients with polycystic ovary syndrome. Fertility and sterility, ISSN 0015-0282. [Print ed.], 2008, letn. 90, št. 3, str. 860-863, doi: 10.1016/j.fertnstert.2007.07.1291. [COBISS.SI-ID 24236249]

FERK, Polonca, LESKOŠEK, Branimir. Farmakogenomika in informacijski izzivi = Pharmacogenomics and informatical challenges. Informatica medica slovenica, ISSN 1318-2129, 2008, letn. 13, št. 1, str. 33-40. [COBISS.SI-ID 24777945]

FERK, Polonca, POHAR PERME, Maja, GERŠAK, Ksenija. Insulin gene polymorphism in women with polycystic ovary syndrome. Journal of international medical research, ISSN 0300-0605, 2008, letn. 36, št. 6, str. 1180-1187. [COBISS.SI-ID 25007833]

FERK, Polonca. Farmakogenomika selektivnih zaviralcev privzema serotonina = Pharmacogenomics of selective serotonin reuptake inhibitors. Farmacevtski vestnik, ISSN 0014-8229, dec. 2010, letn. 61, št. 5/6, str. 289-294. [COBISS.SI-ID 257856256]

PAL, Marjetka, VOGRIN, Matjaž, FERK, Polonca. Glukozamin za peroralno zdravljenje osteoartroze = Glucosamine for oral treatment of osteoarthrosis. Farmacevtski vestnik, ISSN 0014-8229, jul. 2011, letn. 62, št. 3, str. 147-153. [COBISS.SI-ID 262585344]

ČERNE, Jasmina Živa, FERK, Polonca, LESKOŠEK, Branimir, GERŠAK, Ksenija. Hormone replacement therapy and some risk factors for breast cancer among Slovenian postmenopausal women. Climacteric, ISSN 1369-7137, 2011, vol. 14, issue 4, str. 458-463, doi: 10.3109/13697137.2010.541307. [COBISS.SI-ID 28234457]

MLINAR, Barbara, FERK, Polonca, PFEIFER, Marija, GERŠAK, Ksenija, MARC, Janja. Lipin 1 gene polymorphisms in polycystic ovary syndrome. Hormone and Metabolic Research, ISSN 0018-5043, 2011, vol. 43, issue 6, str. 427-432, ilustr., doi: 10.1055/s-0031-1273761. [COBISS.SI-ID 28233689]

PAL, Marjetka, LESKOŠEK, Branimir, FERK, Polonca. Poraba antihipertenzivnih zdravil v Sloveniji in primerjava z Norveško = Consumption of antihypertensives in Slovenia and comparison with Norway. Zdravniški vestnik, ISSN

Page 13: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

1318-0347. [Tiskana izd.], maj 2011, letn. 80, št. 5, str. 386-394, ilustr. http://szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_Vestnik/2011/maj/386-94.pdf. [COBISS.SI-ID 28446937]

FERK, Polonca, LIPNIK-ŠTANGELJ, Metoda, KRŽAN, Mojca, ČERNE, Katarina. Expression of organic cation transporter 3 (SLC22A3) and plasma membrane monoamine transporter (SLC29A4) in human umbilical vein endothelial cells and their relevance for histamine uptake. BMC pharmacology & toxicology, ISSN 2050-6511, 2012, vol. 13, suppl. 1, str. A73. http://www.biomedcentral.com/2050-6511/13/S1/A73, doi: 10.1186/2050-6511-13-S1-A73. [COBISS.SI-ID 30163161]

PAL, Marjetka, FERK, Polonca. Interakcije zdravil z zaviralci angiotenzinske konvertaze = Drug interactions with angiotensin-converting enzyme inhibitors. Acta medico-biotechnica, ISSN 1855-5640, 2012, vol. 5, [no.] 1, str. 15-23. http://www.actamedbio.mf.uni-mb.si/article/Interakcije+zdravil+z+zaviralci+angiotenzinske+konvertaze_414. [COBISS.SI-ID 512188728]

ČERNE, Jasmina Živa, FERK, Polonca, FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana, LESKOŠEK, Branimir, GERŠAK, Ksenija. Risk factors for HR- and HER2-defined breast cancer in Slovenian postmenopausal women. Climacteric, ISSN 1369-7137, 2012, vol. 15, issue 1, str. 68-74, doi: 10.3109/13697137.2011.609286. [COBISS.SI-ID 29099993]

ORNIK, Vanja, FERK, Polonca. Raznolikost v farmakološkem odzivu na zdravljenje z metforminom = Variability in pharmacological response to metformin treatment. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], jul.-avg. 2013, letn. 82, št. 7/8, str. 487-496, ilustr. http://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/667. [COBISS.SI-ID 512342840]

LESKOŠEK, Branimir, FERK, Polonca. Telepharmacology in clinical practice?. V: LEHMANN, Christoph Ulrich (ur.), AMMENWERTH, Elske (ur.), NØHR, Christian (ur.). Medinfo 2013 : proceedings of the 14th World congress on medical and health informatics : part 1 and 2, (Studies in health technology and informatics, ISSN 0926-9630, Vol. 192). Amsterdam [etc.]: IOS Press, 2013, str. 1220. http://ebooks.iospress.nl/publication/34436, doi: 10.3233/978-1-61499-289-9-1220. [COBISS.SI-ID 30783449]

PAVIČIĆ BALDANI, Dinka, SKRGATIĆ, Lana, ČERNE, Jasmina Živa, FERK, Polonca, ŠIMUNIĆ, Velimir, GERŠAK, Ksenija. Association of PPARG Pro12Ala polymorphism with insulin sensitivity and body mass index in patients with polycystic ovary syndrome. Biomedical reports, ISSN 2049-9434, Mar. 2014, vol. 2, iss. 2, str. 199-206. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3917751/pdf/br-02-02-0199.pdf, doi: 10.3892/br.2013.215. [COBISS.SI-ID 31151321]

LESKOŠEK, Branimir, FERK, Polonca, JERENEC, Katja. Clinical scenarios in telepharmacology. V: JORDANOVA, Malina (ur.), LIEVENS, Frank (ur.). Global telemedicine and eHealth updates : knowledge resources, (Global telemedicine and eHealth updates: knowledge resources, ISSN 1998-5509, Vol. 7, 2014). Grimbergen: International Society for Telemedicine and eHealth (ISfTeH), 2014, str. 183-186. [COBISS.SI-ID 512398648]

PAL, Marjetka, LESKOŠEK, Branimir, PAJNTAR, Marjan, FERK, Polonca. Evaluation of arterial hypertension control in family practice in Slovenia = Ovrednotenje nadzora arterijske hipertenzije v ambulantah družinske medicine v Sloveniji. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], apr. 2014, letn. 83, št. 4, str. 299-310, tabele, graf. prikazi. http://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/1189. [COBISS.SI-ID 31377113]

PRUNK ZDRAVKOVIĆ, Tanja, LUNDER, Mojca, FERK, Polonca. Vloga prenašalca ABCB5 v iniciaciji, invaziji in zasevanju malignega melanoma in možnosti razvoja novih tarčnih učinkovin = The role of ABCB5 transporter in the initiation, invasion and metastatic spread of malignant melanoma and prospects for development of new target substances. Farmacevtski vestnik, ISSN 0014-8229, dec. 2014, letn. 65, št. 5, str. 361-367. http://www.sfd.si/modules/catalog/products/prodfile/fv_52014_net.pdf.

ZDRAVKOVIĆ, Bogdan, PRUNK ZDRAVKOVIĆ, Tanja, DARIŠ, Barbara, LUNDER, Mojca, ŠTRUKELJ, Borut, FERK, Polonca. Cannibalism of malignant cells as a consequence of their exposure to octocrylene. International Journal of Molecular Medicine, ISSN 1107-3756, 2015, vol. 36, suppl. 1, str. S13. [COBISS.SI-ID 512559672]

HOJNIK, Marko, DOBOVIŠEK, Luka, KNEZ, Željko, FERK, Polonca. A synergistic interaction of 17-[beta]-estradiol

Page 14: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

with specific cannabinoid receptor type 2 antagonist/inverse agonist on proliferation activity in primary human osteoblasts. Biomedical reports, ISSN 2049-9434, 2015, vol. 3, iss. 4, str. 554-558. http://www.spandidos-publications.com/br/3/4/554, doi: 10.3892/br.2015.469. [COBISS.SI-ID 512520760]

REJC, Tadej, PETRIČ, Uroš, DEBELJAK, Jana, BREMEC, Toni, FERK, Polonca, LUNDER, Mojca, ROŠKAR, Irena, ŠTRUKELJ, Borut, KREFT, Samo. Zmes naravnih polifenolov iz lesa bele jelke za zmanjšanje postprandialne glukoze : patentna prijava : P-201500116. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2015. 15 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3895153]

DOBOVIŠEK, Luka, HOJNIK, Marko, FERK, Polonca. Overlapping molecular pathways between cannabinoid receptors type 1 and 2 and estrogens/androgens on the periphery and their involvement in the pathogenesis of common diseases (Review). International Journal of Molecular Medicine, ISSN 1791-244X, 2016, vol. 38, iss. 6, str. 1642-1651. https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijmm.2016.2779, doi: 10.3892/ijmm.2016.2779. [COBISS.SI-ID 512636216]

DEBELJAK, Jana, FERK, Polonca, ČOKOLIČ, Miro, ZAVRATNIK, Andrej, TAVČAR BENKOVIĆ, Eva, KREFT, Samo, ŠTRUKELJ, Borut. Randomised, double blind, cross-over, placebo and active controlled human pharmacodynamic study on the influence of silver fir wood extract (Belinal) on post-prandial glycemic response. Pharmazie, ISSN 0031-7144, 2016, vol. 71, no. 10, str. 566-569, ilustr. http://www.ingentaconnect.com/contentone/govi/pharmaz/2016/00000071/00000010/art00003, http://pharmazie.govi.de/contents_1016.htm, doi: 10.1691/ph.2016.6658. [COBISS.SI-ID 4217969]

ROLA, Eva, FERK, Polonca, MRHAR, Aleš. Retrospektivna analiza ambulantne imunosupresivne terapije pri bolnikih s presajenimi jetri = Retrospective analysis of outpatient immunosuppressive therapy in liver transplant patients. Gastroenterolog, ISSN 1408-2756, nov. 2016, letn. 20, št. 2, str. 40-57, tabele. http://www.szgh.si/gastroenterolog/Gastroenterolog-letnik20-stevilka2-November_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 4244849]

Page 15: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Raziskovanje in raziskovalna metodologija

Course title: Research and research methodology

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega 1 1

Nursing Care 2nd degree Bologna Study

Programme 1 1

Vrsta predmeta / Course type Obvezni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Laboratory

work

Teren. vaje Field work

Druge oblike kontaktnih

ur

Samost. delo Individ. work

ECTS

30 45 35 140 10

Nosilec predmeta / Lecturer: prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, prof. dr. Sonja Šostar Turk

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: slovenski

Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Ni pogojev za vključitev (prisotnost se preverja). There are no specific prerequisites (attendance is checked).

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Filozofija znanosti za podporo kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja.

Utemeljitev izbora paradigme, metodologije in metod raziskovanja v zdravstveni negi.

Opredelitve kvalitativne in kvantitativne metodologije in metod.

Opis kvalitativnega in kvantitativnega raziskovalnega procesa.

Mešane metode.

Metode zbiranja in analize podatkov v okviru kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja.

Opredelitev discipline in znanosti zdravstvene nege.

Etični vidiki raziskovanja.

Philosophy of science for supporting qualitative and quantitative research.

Justifying the paradigm, methodology and research methods in nursing.

Defining the qualitative and quantitative methodology and methods.

Description of qualitative and quantitative research process.

Mixed methods.

Methods of data collection and analysis within qualitative and quantitative research.

Defining the discipline and science of nursing.

Research ethics.

Page 16: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna: Polit, D. F., Beck, C. T. (2017). Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice. 10th ed. Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE Handbook of Qualitative Research. 5th ed., Sage Publications. Priporočena: Creswell, J. W., Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches, 4th ed. Los Angeles: Sage. Green, J. & Thorogood, N. (2018). Qualitative methods for health research, 4th ed. Los Angeles: SAGE. Pajnkihar, M., Vrbnjak, D., Štiglic, G. (2017) Teaching and learning in nursing. Rijeka: InTech

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študent bo:

razumel raziskovalne paradigme, filozofije znanosti, metodologije in metode kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja,

•sposoben načrtovati, pripraviti in izvesti kvalitativno in kvantitativno raziskavo na področju zdravstvene nege in zdravstva, • sposoben učinkovito predstaviti, širiti in vrednotiti rezultate raziskovalnega dela,

razumel pomen znanosti in discipline za razvoj prakse zdravstvene nege.

Razumel etične vidike raziskovanja

Student will:

understand research paradigms, philosophies of science, methodologies and methods of qualitative and quantitative research,

•be able to plan and execute qualitative and quantitative research in the field of nursing and health care,

• be able to effectively present, disseminate and evaluate the results of research,

understand the meaning of science and discipline for development of nursing care practice.

Understand the ethical aspects of research

Predvideni študijski rezultati: Intended learning outcomes:

Študent:

pojasni raziskovalne paradigeme, filozofije znanostie, metodologije, in metode v zdravstveni negi in zdravstvu;

razloži pomen in značilnosti raziskovanja in raziskovalnega dela za zdravstveno nego;

izvede sistematični pregled literature na izbrano temo z uporabo PRISMA diagrama;

oblikuje raziskovalni problem, namen cilje in hipoteze v okviru kvantitativnega raziskovanja;

formulira raziskovalno vprašanje v okviru kvalitativnega raziskovanja;

zasnuje kvalitativni raziskovalni proces z utemeljitvijo metodologije, metod in etičnih vidikov;

izvede kvalitativno raziskavo in vrednoti ter

Student:

explain research paradigms, philosophy of sciences, methodologies and methods in nursing and health care;

explain the meaning and characteristics of research and research work for nursing;

perform a systematic review of the literature on the selected topic using the PRISMA diagram;

design a research problem, aim, objectives and hypotheses in quantitative research;

formulate a research question in qualitative research;

design a qualitative research and justify methodology, methods and ethical aspects

carry out a qualitative research and evaluate and interpret results

Page 17: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

interpretira rezultate;

zagovarja predstavitev rezultatov raziskovalnega dela.

defend presentation of the research work.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, seminarske vaje. Na seminarjih in seminarskih vajah je potrebna 80% udeležba.

Lectures, Seminars, tutorials 80% attendance is required for seminars and tutorials

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

•Kolokvij •Izdelava in predstavitev raziskovalnega projekta

20 % 80 %

Colloquium

Preparation and presentation of a project

Reference nosilca / Lecturer's references:

DOBROWOLSKA, Beata, MCGONAGLE, Ian, JACKSON, Christine, KANE, Roslyn, CABRERA, Esther, COONEY-MINER, Dianne, DI CARA, Veronika, PAJNKIHAR, Majda, PRLIĆ, Nada, SIGURĐARDÓTTIR, Anna Kristín, KEKUS, Divna, WELLS, John, PALESE, Alvisa. Clinical practice models in nursing education: implication for students' mobility. International nursing review, ISSN 1466-7657, 2015, vol. 62, iss. 1, str. 36-46. ALTENBAHER, Brigita, ŠOSTAR-TURK, Sonja, FIJAN, Sabina. Ecological parameters and disinfection effect of low-temperature laundering in hospitals in Slovenia. J. clean. Prod. 2011, vol. 19, iss. 2/3, str. 253-258. AN SEVEREN, Maarten, DEN OTTER, Walther A., DE WALLE, Foppe B., ŠOSTAR-TURK, Sonja, FIJAN, Sabina, ALTENBAHER, Brigita, MLAKAR, Vid, RABUZA, Urška, FIJAN, Rebeka, PUŠIĆ, Tanja, HLOCH, Hans, SEITER, Manfred, LOPARNIK UČAKAR, Mateja. Sustainable measures for industrial laundry expansion strategies = SMILES : smart laundry - 2015 : final report : period covered from 1.9.2008 to 30.11.2011. Zellik: Federatie Belgische Textielverzohrging, 2012. 420 f. RABUZA, Urška, ŠOSTAR-TURK, Sonja, FIJAN, Sabina. Efficiency of four sampling methods used to detect two common nosocomial pathogens on textiles. Textile research journal, 2012, vol. 82, no. 20, str. 2099-2105. PAJNKIHAR, Majda. Is caring a lostart in nursing?. Int. j. nurs. studies. [Printed.], 2008, vol. 45, no. 5, str. 807-808. [COBISS.SI-ID 1406372], [JCR, WoS, št. citatov do 9. 12. 2008: 1, brez avtocitatov: 1, normirano št. citatov: 4] THEORETICAL foundations of nursing practice in Poland [Elektronski vir] / Danuta Zarzycka ... [et al.]. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://nsq.sagepub.com/content/26/1/80.full.pdf+html. - Opis vira z dne 04.01.2013. - Soavtorji: Beata Dobrowolska, Barbara Ślusarska, Irena Wrońska, Tomasz Cuber, Majda Pajnkihar. - Bibliografija: str. 83-84. - Abstract.V: Nursing science quarterly. - ISSN 0894-3184. - Vol. 26, no.1 (2013), str. 80-84. COBISS.SI-ID 1873572, WoS do 5. 2. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 5. 1. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0 ŠTIGLIC, Gregor, PAJNKIHAR, Majda. Evaluation of major online diabetes risk calculators and computerized

Page 18: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

predictive models. PloS one, ISSN 1932-6203, 2015, vol. 10, no. 11, str. 1-8. ŠTIGLIC, Gregor, FIJAČKO, Nino, STOŽER, Andraž, SHEIKH, Aziz, PAJNKIHAR, Majda. Validation of the Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) questionnaire for undiagnosed type 2 diabetes screening in the Slovenian working population. Diabetes Research and Clinical Practice, ISSN 1872-8227. [Online ed.], 2016, vol. 120, no. oct., str. 194-197, graf. prikazi. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168822716304338, doi: 10.1016/j.diabres.2016.08.010. [COBISS.SI-ID 2276004], DOBROWOLSKA, Beata, MCGONAGLE, Ian, KANE, Roslyn, JACKSON, Christine, KEGL, Barbara, BERGIN, Michael, CABRERA, Esther, COONEY-MINER, Dianne, DI CARA, Veronika, DIMOSKI, Zvonko, KEKUS, Divna, PAJNKIHAR, Majda, PRLIĆ, Nada, SIGURĐARDÓTTIR, Árún K., WELLS, John, PALESE, Alvisa. Patterns of clinical mentorship in undergraduate nurse education: a comparative case analysis of eleven EU and non-EU countries. Nurse education today, ISSN 1532-2793, jan. 2016, vol. 36, iss. 1, str. 44-52. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691715002804, doi: 10.1016/j.nedt.2015.07.010. [COBISS.SI-ID 2176932],

Page 19: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Etika, filozofija in znanost v zdravstvu

Course title: Ethics, Philosophy and Science Health

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega, 2. stopnje Zdravstvena nega 1 2

Nursing Care 2nd degree Bologna Study programme

Nursing Care 1 2

Vrsta predmeta / Course type Obvezni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Laborato

ry work

Teren. vaje Field work

Druge oblike kontaktnih

ur Samost. delo Individ. work

ECTS

15 10 20 80 5

Nosilec predmeta / Lecturer: Red. prof. dr. Bojan Borstner

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: Slovenski/Slovene

Vaje / Tutorial: Slovenski/Slovene

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Vsebina: Content (Syllabus outline):

Študenti bodo spoznali temeljne značilnosti, poteze, probleme in odprta vprašanja zdravstva kot pomembnega elementa celostnega humanističnega študija. Pri tem bodo v ospredju pogledi, ki pojasnjujejo filozofske, z dodatnim poudarkom na etičnih, pa tudi dimenzije in paradigmatske podlage za znanost v zdravstvu.

- Opredelitev znanosti, ved in znanstvenih disciplin s posebnim ozirom na zdravstvo

- Oblike znanstvene pojasnitve in poti do znanstvenega spoznanja.

- znanstvenih teorij: teorije in modeli, teoretično in empirično v znanostih, vsebina in formulacija teorije, odnos med teorijo in realnostjo, spreminjanje in dopolnjevanje znanstvenih teorij

- Vrste znanja v zdravstvu

Students will know basic characteristics, traits, problems, open questions of health care as a part of field of humanities. Main points of the course will be explanation und understanding of philosophical (partially metaphysical, partially ethical) dimensions, which include theoretisizing about paradigmatical background of health care science. What are science(s), fields and scientific disciplines in the contex of the health care? Forms of scientific explanation and ways leading to scientific discoveries: Structure of scientific theories: Theories and models, theoretical and empirical in science, content and formulation of theories, relation between theories and reality, changing and complementing

Page 20: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

- Metafizika zdravstva (naravno in družbeno, življenje in smrt, človeško in človečno, dolžnost, skrb, vrednota, vrlina – poštenost, pravičnost in enakost)

- O paradigmah, paradigmatskih okvirjih in možnostih spreminjanja le teh

Razvoj znanosti o zdravstvu s poudarkom na zdravstveni negi

Profesionalni razvoj

Izgrajevanje vrednotnega sistema v zdravstvu in možnosti njihove uporabe v različnih (profesionalnih) kontekstih.

scientific theories. Problems of knowledge, kinds of it in health care Metaphysics of health care (natural and social, life and death, human and humanism, duty, care, value, virtue). About paradigms and paradigmatical frameworks and on a possibility of paradigm's change. Evolution of health care science(s) Professional development (professional identity in health care; values and values system, gender problems).

Temeljni literatura in viri / Readings:

Temeljna literature: Izbrana poglavja iz: Buchanan, A. Justice and Health Care. Oxford: OUP. 2009. Risjord, M. Nursing knowledge: Science, Practice, and Philosophy. London: Willey-Blackwell, 2010 (elektronska knjiga) Calnan, M. and R. Rowe, TRUST MATTERS IN HEALTHCARE. Maidenhead: Open University Press. 2011. (elektronska knjiga) Watson, J. Nursing: The Philosophy and Science of Caring. Colorado: The University Prtess of Colorado. 2008. Priporočena literatura: Klampfer, F. (et al.) Telovadnica za možgane. Maribor: Svarog 2008. Okasha, S. Filozofija znanosti. Ljubljana: Krtina. 2008. Izbor/Reader iz aktualnih knjig in revij o teoriji, filozofiji, etiki zdravstva.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilj učne enote je razvijati filozofske kompetence in argumentativne sposobnosti s pomočjo razumevanja problemov sodobnih znanosti (naravoslovnih in družboslovnih) ter razpravljanja o njihovih rešitvah, ki temelji na kritičnem ocenjevanju predlaganih odgovorov in iskanju samostojnih ter izvirnih rešitev. Študenti so sposobni uporabiti filozofsko-teoretične nastavke v oblikovanju sodobne prakse v zdravstvu. Spretnosti komuniciranja: Ustno izražanje pri ustnem izpitu, pisno izražanje pri pisanju seminarja, ustno izražanje pri sodelovanju v razpravi, nastopih · · Reševanje problemov: znanstveno-filozofski problemi

The objective of this course is to evolve philosophical competence and argumentative capacities by understanding problems of contemporary sciences (natural and social) and by discussing their solutions based on a critical evaluation of proposed answers and on a search for autonomous and original solutions. Students are competent for the implementation of philosophical critical elements gained in the due course to the modern clinical practise. Communication skills: oral expression at oral exam, writing expression at completing a seminar, writing expression at doing house works, oral expression at collaborating in a discussion, presentation. · Problem solving: scientific-philosophical problems.

Page 21: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben: -prepoznati filozofsko-kritična vprašanja v različnih vrstah razprav, natančno izraziti misli pri analizi in oblikovanju zapletenih ter spornih problemov v kontekstu zdravstva · Uporaba in analiza: - analizirati in razvijati zdrave argumente ter v njih prepoznati logične zmote, metodološke napake, metaforične trditve ali nepotrjene ljudske modrosti, izmišljati ali odkrivati primere v podporo ali zoper neko stališče in razlikovati med tistimi, ki so relevantni, in tistimi, ki niso · Sinteza in vrednotenje: - kritično preučevati in samostojno oblikovati najboljše argument za različna stališča ter iskati njihove najšibkejše korake, strpno in odprto vrednotiti poglede in argumente drugih, konceptualizirati lastno teoretsko kritično dejavnost

On completion of this course the student will be able to: · Knowledge and understanding: - Identify underlying issues in all kinds of debates, express and formulate complex and controversial problems precisely. · Use and analysis: - Analyze and construct sound arguments and recognize logical fallacies, methodological errors, rhetorical devices or unexamined conventional wisdom, invent or discover cases to support or challenge a position, and distinguish those that are relevant from those that are not. · Synthesis and evaluation: - critically examine and independently formulate the best arguments for variety of positions and look for their weakest parts, evaluate views and arguments of others tolerantly and conceptualize her own theoretical activity.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Spretnosti komuniciranja: Ustno izražanje pri ustnem izpitu, pisno izražanje pri pisanju seminarja, ustno izražanje pri sodelovanju v razpravi, nastopih Reševanje problemov: znanstveno-filozofski problemi

Transferable/Key Skills and other attributes: Communication skills: oral expression at oral exam, writing expression at completing a seminar, writing expression at doing house works, oral expression at collaborating in a discussion, presentation. Problem solving: scientific-philosophical problems.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja

Seminar z razpravo,

Predstavitev esejev Na seminarjih je potrebna 80 % udeležba.

Lectures,

A seminar with a discussion,

Presentations of essays. At least 80% per cent participation is required at the seminars.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Ustni izpit Zaključni esej Kratki eseji

40 % 40 % 20 %

Oral examination Final essay Short esseys

Reference nosilca / Lecturer's references:

BORSTNER, Bojan, GARTNER, Smiljana. Introduction: it is better to have lived and lost than never have lived at all, or cant hesymmetry assumption help us?. V: BRAMBILLA, Elena (ur.). Routines of existence : time, life and after life in society and religion, (Religion and philosophy, 4). Pisa: Edizioni Plus - Pisa University Press, cop. 2009, str. [1]-7. [COBISS.SI-ID 17985800] Acta analytica. Borstner, Bojan (urednik 1999-). Ljubljana: Society for Analytic Philosophy and Philosophy

Page 22: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

of Science, 1986-. ISSN 0353-5150. [COBISS.SI-ID 5886978] BORSTNER, Bojan. Vidim in sem tiho : razmislek o nekaterih problemih poklicne etike medicinskih sester. Dialogi (Maribor), 1998, 34, št. 9/10, str. 104-111. [COBISS.SI-ID 7926024]

Page 23: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo

Course title: Health promotion and primary health care

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega, 2. stopnja Zdravstvena nega 1 1

NursingCare2nd degree Bologna Study Programme

Nursing care 1 1

Vrsta predmeta / Courset ype Obvezni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Laboratory

work

Teren. vaje Fieldwork

Druge oblike kontaktnih

ur

Samost. delo Individ. work

ECTS

20

20

10

75

5

Nosilec predmeta / Lecturer: Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: angleški in slovenski

Vaje / Tutorial: angleški in slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Ni posebnih pogojev za vključitev. There are no specific prerequisites.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Študent spozna različne zdravstvene sisteme v Evropi s poudarkom na zdravstveni negi, spozna vpliv Svetovne zdravstvene organizacije in ICN (International Council of Nursing) na razvoj zdravstvenih sistemov v Evropi. Spozna načine promocije zdravja in metodologijo izvajanja ter aktivnosti promocije v različnih družbenih sistemih. Spozna razlike na področju promocije, povezane s kulturnimi razlikami. - Vidiki zdravja in pomen zdravja za družbeno skupnost

- Promocija zdravja in njene značilnosti - Vplivi obnašanja posameznika na zdravje - Psihologija zdravja, bolezni in bolnika - Preventiva v zdravstvu

Student gets familiar with different health systems in Europe due to cultural differences. Get familiar with the influence with World Health Organization and International Council of Nurses on the development of health care system in Europe. Recognize the methods of health promotion and methodologies of performing promotion in different social systems. Get familiar with cultural differences witch influence the way of promotion.

- aspects of health and the importance of health for the community,

- promotion of health and its characteristics, - the effects of one's behavior on health; - Psychology of health, illness and patient; - Prevention in health care system

Page 24: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

- Komunikacija z različnimi starostnimi skupinami in družinami

- Communication with different age groups and families.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Artnik, B et al. (ur.) Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije : trendi v raziskavah CINDI 2001-2004-2008. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2012. XXIX, 286 str., ilustr.

Zaletel-Kragelj, Eržen Ivan, Premik Marjan. Uvod v javno zdravje. Medicinska fakulteta, Ljubljana, 2007.

Wills Jane. Promoting health, Oxford, Malden : Blackwell Pub., 2007.

Mavilee JA, Huerta CG. Health promotion in nursing. CENGAGE. Delmar Learning, 2007.

Ule, M. (2005). Psihologija komuniciranja, (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Kennedy Sheldon, L (2009). Communication for Nurses. Talking with patients 2nd edition. Sadbury, Massachusetts.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študent: - pridobi poglobljena znanja o pomenu

preventive in preprečevanja bolezni, upoštevanje pomena preventive

- obvlada vrednote zdravja in naloge posameznika, družine, lokalne skupnosti in družbe za krepitev in ohranjanje zdravja,

- obvlada naloge in vlogo zdravstvenih delavcev pri promociji zdravja,

- pridobi znanja o profesionalni komunikaciji s pacientom, družino, skupinami in s sodelavci.

Students: - recognize the meaning of illness prevention

and consideration of meaning of prevention;

- get familiar with the values of health and roles of individuals, family, local community and society in strengthening and maintaining health;

- get familiar with tasks and roles of health care providers in health promotion;

- Acquire knowledge about professional communication with patient, family, groups and co-workers.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: - Študent spozna in razume ključne

determinante zdravja - Prepozna ključne javno-zdravstvene

probleme med prebivalstvom - Študent bo pridobil znanja za komunikacijo

s posamezniki, družinami in skupinami.

Knowledge and Understanding: - Student recognizes and understands the

basic determinants of health. - Recognize the basic public health problems

among the population. - Students will acquire knowledge for

communication with individuals, families and groups.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Študent je

- sposoben oblikovati aktualne preventivne programe izobraževanja v zdravstveni negi in primarnem zdravstvenem varstvu,

- sposoben profesionalne komunikacije in

Transferable/Key Skills and other attributes: Student is:

- capable to form the actual educational health promotional programs in nursing care and primary health care.

- Capable of professional communication and

Page 25: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

vzpostavitve dobrih medsebojnih odnosov s posamezniki, družinami ali skupinami pacientov za identifikacijo in reševanje problemov in prenosa znanja.

establishment of good interpersonal relationships with individuals, families or groups of patients for identifying and solving problems and transfer of knowledge.

Metode poučevanja in učenja: Learning and teaching methods:

Metode poučevanja: - sistematična predavanja - dialog - praktične vaje

Metode učenja: - abstraktna konceptualizacija - konkretna izkušnja - aktivno eksperimentiranje

Na seminarjih je potrebna 80 % udeležba.

Teaching methods: - systematic lectures - dialogue - practice

Learning methods: - abstractive conceptualization - concrete experience - active experimentation

At least 80% per cent participation is required at the seminars.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Pisni izpit Seminar

80 % 20 %

Written exam Seminar

Reference nosilca / Lecturer's references:

POLIČNIK, Rok, HLASTAN-RIBIČ, Cirila (avtor dodatnega besedila). Zdrava prehrana : teoretični priročnik : pilotno testiranje obravnave o zdravi prehrani v okviru projekta Skupaj za zdravje, (Projekt Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju odraslih). Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017. ISBN 978-961-6911-51-1. http://www.nijz.si. [COBISS.SI-ID 278892544] BLAZNIK, Urška, YNGVE, Agneta, ERŽEN, Ivan, HLASTAN-RIBIČ, Cirila. Consumption of fruits and vegetables and probabilistic assessment of the cumulative acute exposure to organophosphorus and carbamate pesticides of schoolchildren in Slovenia. Public health nutrition, ISSN 1368-9800, 2016, vol. 19, no. 3, str. 557-563, doi: 10.1017/S1368980015001494. [COBISS.SI-ID 3380197] GABRIJELČIČ BLENKUŠ, M. et al. (2013). The differences in selected health-related behaviour indicators among women with different educational attainment in Slovenia = Razlike v izbranih kazalnikih vedenj, povezanih z zdravjem, med različno izobraženimi ženskami v Sloveniji. Zdravstveno varstvo, 52 (2), 119-136. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2013.52.issue-2/sjph-2013-0014/sjph-2013-0014.xml?format=INT, doi: 10.2478/sjph-2013-0014. [COBISS.SI-ID 2859749], [JCR]

POLIČNIK, R., POKORN, D., MIČETIĆ-TURK, D. & HLASTAN-RIBIČ, C. (2012). Energy and nutrient intake among pre-school children in Central Slovenia. Acta aliment, 41 (4), 412-422. doi: 10.1556/AAlim.2012.0002. [COBISS.SI-ID 2771429], [JCR]

PRAVST, I. & HLASTAN-RIBIČ, C. (2012). Ključna hranila za zdravje okostja = Critical nutrients in bone health. Farm. vestn., 63 (5/6), 290-296. http://www.sfd.si/modules/catalog/products/prodfile/fv_56_2012.pdf. [COBISS.SI-ID 36581125], [Scopus do 8. 3. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih

Page 26: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

citatov (NC): 0]

KOBE, H., ŠTIMEC, M., HLASTAN-RIBIČ, C. & FIDLER MIS, N. (2012). Food intake in Slovenian adolescents and adherence to the Optimized Mixed Diet : a nationally representative study. Public health nutr., 15 (4), 600-608. doi: 10.1017/S1368980011002631. [COBISS.SI-ID 2575077], [JCR, WoS do 15. 2. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 19. 12. 2012: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 1]

ARTNIK, B. et al (ured.) (2012). Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije : trendi v raziskavah CINDI 2001-2004-2008. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. MAUČEC ZAKOTNIK, J., ŠTERN, B., HLASTAN-RIBIČ, C. & LUZNAR, N. (2006). Nacionalni program preprečevanja kroničnih bolezni v Sloveniji - sistemski pristop v odkrivanju in obravnavi ogroženih populacij = National programme for the prevention of chronic diseases in Slovenia – systematic approach to the prevention and treatment of population at risk of NCD (str. 211-218).V: GREGORIČ, Alojz (ured.). Zbornik. Maribor: Splošna bolnišnica. HLASTAN-RIBIČ, C. (2010). Zdrava prehrana kot temelj zdravja (str. 5-26). V: HLASTAN-RIBIČ, C. (ured.). Cvahtetovi dnevi javnega zdravja 2010. Zdrava prehrana in javno zdravje : zbornik prispevkov. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje. DJOMBA, J. K., VERTNIK, L., ZALETEL-KRAGELJ, L., MAUČEC ZAKOTNIK, J. & HLASTAN-RIBIČ, C. (2010). Prehranske navade kot dejavnik tveganja za kronične nalezljive bolezni (str. 69-84). V: HLASTAN-RIBIČ, C. (ured.). Cvahtetovi dnevi javnega zdravja 2010, Ljubljana. Zdrava prehrana in javno zdravje : zbornik prispevkov. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje. HLASTAN-RIBIČ, C., MAUČEC ZAKOTNIK, J., VERTNIK, L., VEGNUTI, M. & CAPPUCCIO, F. (2010). Salt intake of the Slovene population assessed by 24 h urinary sodium excretion. Public health nutr. (Wallingford), 13 (11), 1803-1809. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=7914879, doi: 10.1017/S136898001000025X. [COBISS.SI-ID 2328037], [JCR] KOBE, H., ŠTIMEC, M., HLASTAN-RIBIČ, C. & FIDLER MIS, N. (2011). Food intake in Slovenian adolescents and adherence to the Optimized Mixed Diet : a nationally representative study. Public health nutr. (Wallingford), 15 (4), 600-608. doi: 10.1017/S1368980011002631. [COBISS.SI-ID 2575077], [JCR] PAJNKIHAR, M. (2009). Nurses' (un)partner-like relationships with clients. Nurs. ethics, 16 (1), 43-56. [COBISS.SI-ID 1443492], [JCR, WoS, št. citatov do 6. 8. 2011: 3, brez avtocitatov: 3, normirano št. citatov: 13] PAJNKIHAR, M. & HARIH, M. (2011). Analiza koncepta enakovrednih partnerskih odnosov v zdravstveni negi = The analysis of the concept of equal, partner-like relationships in nursing (str. 548-557). V: SKELA-SAVIČ, B., HVALIČ TOUZERY, S., ZURC, J. & SKINDER SAVIĆ, K. (ured.) . 4th International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care. Evidence-based health care – opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge : proceedings of lectures with peerreview : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego. [COBISS.SI-ID 1716900] PAJNKIHAR, M., HARIH, M. & KEGL, B. (2011). Modeli in koncepti za podporo komunikacije in partnerskih odnosov v procesu zdravstvene nege otrok in družine (str. 107-110). V: PEVEC, M. (ured.). Jetrne bolezni v otroški dobi. Aterosklerotična srčnožilna ogroženost otrok : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni

Page 27: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

klinični center. [COBISS.SI-ID 1684132] PAJNKIHAR, M., HARIH, M. & KEGL, B. (2011). Modeli in koncepti za podporo komunikacije in partnerskih odnosov v procesu zdravstvene nege otrok in družine (str. 107-110). V: PEVEC, M. (ured.). Jetrne bolezni v otroški dobi. Aterosklerotična srčnožilna ogroženost otrok : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center. [COBISS.SI-ID 1684132]

Page 28: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Pedagogika z osnovami andragogike

Course title: Education with the basis of andragogics

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega Zdravstvena nega 1 2

Nursing Care2nd degree Bologna Study Programme

Nursing Care 1 2

Vrsta predmeta / Course type Izbirni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Laboratory

work

Teren. vaje Field work

Druge oblike kontaktnih ur

Samost. delo Individ. work

ECTS

20 10 220 10

Nosilec predmeta / Lecturer: Red. prof. dr. Majda Pšunder

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: slovenski

Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Ni pogojev za vključitev

There are no conditions for inclusion

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

- Vpogled v predmet, sorodne discipline in razmerja med njimi, uporabnost predmeta in aplikacije. - Razmerje med vzgajanjem in izobraževanjem, razmerje med intencionalnostjo in funkcionalnostjo. - Dejavniki vzgoje( družina, predšolska vzgoja, šola, posebna vzgoja) in procesi (posnemanje, vzgoja, socializacija, identifikacija, vzgojni odnosi odnosi, vzgojni stili,vrednote, komunikacija). - Obdobja razvoja (otroštvo, mladostništvo, odraslost, starost),stopnje moralnega razvoja, razvoj kot pot k identiteti, specifika odraslosti, faktorji izobraževanja odraslih. - Strukturiranost skupin: skupina, tim, tandem. Nastanek, delovanje, odnosi.

Insight into subject, similar disciplines and relations between them, applicability of the subject and applications. - Relation between education and teaching, relation between intentionality and functionality. Factors of education (family, preschool education, school, special education) and processes (imitation, education, socialisation, identification, educational relations, education styles, values, communication). - Periods of development (childhood, youthfulness, adulthood, advanced years), levels of moral development, development as the way to identity, specifics of adulthood, factors of education of adult. - Structuring of groups: group, team, tandem. To spring up, to work, relations. - Dynamics of human relations.

Page 29: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

- Dinamika medosebnih odnosov. - Vodenje, značilnosti dobrega vodje. - Komunikacija: namen, pomen, verbalna, neverbalna.

- Leadership, specifics of good leader. -Communication: intention, signification, verbal, nonverbal.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura: Brajša Pavao : Pedagoška komunikologija, Glotta Nova , Ljubljana, 1993 Gudjons, Herbert: Pedagogija –temelnja znanja, Educa, Zagreb,1994 Govekar – Okoliš, M. , Ličen, N.: Poglavja iz andragogike, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008 Pšunder, Majda:Knjižica za učitelje in starše, ZO, Maribor,1994 Polak, A. : Timsko delo v vzgoji in izobraževanju, Modrijan, Ljubljana, 2007 Priporočena literatura: Pšunder, Majda:Kaj bi učitelji in starši še lahko vedeli, ZRSŠ, Ljubljana,1998 Pšunder, M. , Dečman Dobrnjič, O.: Alternativni vzgojni ukrepi, med teorijo, zakonodajo in prakso, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Vzgojo razumeti kot proces razvoja od otroštva do odraslosti in jo znati udejanjiti kot intencionalen in funkcionalen proces. Razumeti pomen dejavnikov in znati vzpostaviti korektne medosebne odnose na različnih nivojih vzgojno izobraževalnega procesa in zdravstvene nege. Razumeti delovanje skupin, znati uporabiti ustrezno komunikacijo in znati vzpostaviti primerne medosebne odnose.

To understand the education as a process of development from the childhood to adulthood and to learn to activate it as an interdisciplinary and functionally process. To understand the meaning of facts and to know how to established the correct mutual relations on different levels of education process and nursing care. To understanding activity of the groups, to know to use corresponding communication and good human relations.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: Študent bo usposobljen uporabiti teorijo in uporabiti pridobljena znanja za vzgojno izobraževalno delovanje s področja zdravstvene nege za različne ciljne skupine.

Knowledge and Understanding: The student will be capable to use the theory and implement gained knowledge for education and teaching different target groups.

Page 30: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Metode poučevanja: - sistematična predavanja - dialog - praktične vaje

Metode učenja: - abstraktna konceptualizacija - konkretna izkušnja - aktivno eksperimentiranje

Na seminarjih je potrebna 80% udeležba.

Teaching methods: - systematic lectures - dialogue - practice

Learning methods: - abstractive conceptualization - concrete experience - active experimentation

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Pisni izpit Seminar

60 40

Written exam Seminar

Reference nosilca / Lecturer's references:

PŠUNDER, Majda. Razrednik med formalno, strokovno in človeško vlogo učitelja. V: PŠUNDER, Majda (ur.). 3. strokovni posvet iz prakse za prakso Razrednik starši. oš, Maribor, Kongresni center hotela Habakuk, 16. maja 2006. Razrednik@starši.oš, (Iz prakse za prakso). Ljubljana: Supra, 2006, str. 10-14. PŠUNDER, Majda. Mladi potrebujejo dobre učitelje in mentorje : pomen kakovostnih medosebnih odnosov : (pedagoško-andragoški pristop dela) : vabljeno predavanje. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). Kako izboljšati povezovanje teorije, raziskovanja in prakse na področju mentorstva v zdravstveni negi : zbornik predavanj. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2009, [5] f. PŠUNDER, Majda. Vzgojitelj med kvalifikacijo in dimenzijo. V: DEČMAN DOBRNJIČ, Olga (ur.), BEKŠ, Mojca (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi : zbornik I. mednarodne konference vzgojiteljev dijaških domov, Ljubljana, 12. in 13. april 2007 = separat [!]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, 2007, str. 31-35.

Page 31: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Pomen prehrane za varovanje in krepitev zdravja

Course title: Importance of nutrition for health protection and prevention

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega Zdravstvena nega 1 2

Nursing Care2nd degree Bologna Study programme

Nursing Care

1 2

Vrsta predmeta / Course type Izbirni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Laboratory

work

Teren. vaje Field work

Druge oblike kontaktnih ur

Samost. delo

Individ. work

ECTS

20 10 20 200 10

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: slovenski

Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Vsebina: Content (Syllabus outline):

Študent bo obvladal teoretične osnove načel varne in zdrave prehrane v zdravju in bolezni, prehrane kot dejavnika tveganja pri nastanku različnih bolezni in motenj, vpliv okoljskih in kemijskih dejavnikov ter drugih psihosocialnih dejavnikov na zdravje ljudi ter vpliv/uporabo nutraceutikov v zdravstvene namene. Študent bo usposobljen za kompetentno delo in evalvacijo dela z ljudmi na področju preventive, zdravstvene vzgoje in načrtovanju prehrane zdravih in akutno in kronično bolnih ljudi. Teoretične podlage bodo omogočile razvoj študentovih sposobnosti za znanstveno raziskovalno delo, analiziranje, razvoj kritičnega odnosa in implementacijo znanstvenih dognanj v prakso.

Student will be familiar with theoretical basis of safety and healthy nutrition in health and disease. Nutrition as risk factor in development of different illness and disorders, influence of environment and chemical factors and other psycho-sociological factors on health of people and influence/use of nutraceutics in health purpose. Student will be competent for work and work evaluation on the field of prevention, health education and planning nutrition of healthy and acute and chronically ill people.

Page 32: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Temeljni literatura in viri / Readings:

Hlastan Ribič, C. (2009). Zdrava prehrana: Skripta za študente medicine.

Mahan, K. & Escott-Stump Raymond, J. L. (2012). Krause's Food and the Nutrition Care Process. Philadelphia : W. B. Saunders Company.

Pokorn, D. Prehrana v različnih življenskih obdobjih. Ljubljana: Marbona.

Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2008.

Referenčne vrednosti za vnos hranil. 2004. 1. izdaja. Ljubljana, Ministrstvo za zdravje.

Whitney, E. N., Cataldo, C. B. & Rolfes, S. R. (2006). Understanding normal and clinical nutrition. West/Wadsworth.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Obvladati načela zdrave, varne, uravnotežene, funkcionalne in biološko sprejemljive, prehrane namenjene zdravemu in bolnemu človeku, z načeli planiranja prehrane ter oceniti stanje prehrane in prehranjenosti človeka.

Master the principles of healthy, safe, balanced, functional and biologically acceptable nutrition suitable for healthy and sick persons; the principles of nutritional planning; and how to evaluate the state of food in the nutrition of people.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: Diplomant zna izdelati načrt zdravega prehranjevanja za posamezne ciljne skupine obvlada pa tudi dietni režim.

Knowledge and Understanding: Students know how to make plan for health nutrition for different target groups and master dietetic regime.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanje, seminar, študija primera. Na seminarjih je potrebna 80% udeležba.

Lectures, seminar, case study. At least 80% per cent participation is required at the seminars.

Načini ocenjevanja: Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Pisni izpit Seminar

80 20

Examination Seminar work

Reference nosilca / Lecturer's references:

POLIČNIK, Rok, HLASTAN-RIBIČ, Cirila (avtor dodatnega besedila). Zdrava prehrana : teoretični priročnik : pilotno testiranje obravnave o zdravi prehrani v okviru projekta Skupaj za zdravje, (Projekt Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju odraslih). Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017. ISBN 978-961-6911-51-1. http://www.nijz.si. [COBISS.SI-ID 278892544] BLAZNIK, Urška, YNGVE, Agneta, ERŽEN, Ivan, HLASTAN-RIBIČ, Cirila. Consumption of fruits and vegetables and probabilistic assessment of the cumulative acute exposure to organophosphorus and carbamate pesticides of schoolchildren in Slovenia. Public health nutrition, ISSN 1368-9800, 2016, vol. 19, no. 3, str. 557-563, doi: 10.1017/S1368980015001494. [COBISS.SI-ID 3380197] GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, MENCIN ČEPLAK, Metka, BAJT, Maja, KOROŠEC, Aleš, DJOMBA, Janet Klara,

Page 33: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

MAUČEC ZAKOTNIK, Jožica, HLASTAN-RIBIČ, Cirila, JERIČEK KLANŠČEK, Helena. The differences in selected health-related behaviour indicators among women with different educational attainment in Slovenia = Razlike v izbranih kazalnikih vedenj, povezanih z zdravjem, med različno izobraženimi ženskami v Sloveniji. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2013, letn. 52, št. 2, str. 119-136, graf. prikazi, tabele. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2013.52.issue-2/sjph-2013-0014/sjph-2013-0014.xml?format=INT, doi: 10.2478/sjph-2013-0014. [COBISS.SI-ID 2859749], [JCR] POLIČNIK, Rok, POKORN, Dražigost, MIČETIĆ-TURK, Dušanka, HLASTAN-RIBIČ, Cirila. Energy and nutrient intake among pre-school children in Central Slovenia. Acta aliment. (Bp.), 2012, vol. 41, no. 4, str. 412-422, doi: 10.1556/AAlim.2012.0002. [COBISS.SI-ID 2771429], [JCR] PRAVST, Igor, HLASTAN-RIBIČ, Cirila. Ključna hranila za zdravje okostja = Critical nutrients in bone health. Farm. vestn., 2012, letn. 63, št. 5/6, str. 290-296, ilustr. http://www.sfd.si/modules/catalog/products/prodfile/fv_56_2012.pdf. [COBISS.SI-ID 36581125], [Scopus do 8. 3. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] 4KOBE, Helena, ŠTIMEC, Matevž, HLASTAN-RIBIČ, Cirila, FIDLER MIS, Nataša. Food intake in Slovenian adolescents and adherence to the Optimized Mixed Diet : a nationally representative study. Public health nutr. (Wallingford), 2012, vol. 15, no. 4, str. 600-608, doi: 10.1017/S1368980011002631. [COBISS.SI-ID 2575077], [JCR, WoS do 15. 2. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 19. 12. 2012: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 1] HLASTAN-RIBIČ, Cirila, DJOMBA, Janet Klara, BLAZNIK, Urška, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana, MAUČEC ZAKOTNIK, Jožica. Prehranjevalne navade - dejavnik tveganja za kronične nenalezljive bolezni = Eating habits – riskf actor for chronic noncommunicable diseases. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). 4th International Scientific Conference on Research in Nursingand Health Care. Evidence-based health care – opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge : proceedings of lectures with peerreview : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 138-146. HLASTAN-RIBIČ, Cirila. Zdrava prehrana kot temelj zdravja. V: HLASTAN-RIBIČ, Cirila (ur.). Cvahtetovi dnevi javnega zdravja 2010, Ljubljana, oktober 2010. Zdrava prehrana in javno zdravje : zbornik prispevkov. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, 2010, str. 5-26. DJOMBA, Janet Klara, VERTNIK, Lidija, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana, MAUČEC ZAKOTNIK, Jožica, HLASTAN-RIBIČ, Cirila. Prehranske navade kot dejavnik tveganja za kronične nalezljive bolezni. V: HLASTAN-RIBIČ, Cirila (ur.). Cvahtetovi dnevi javnega zdravja 2010, Ljubljana, oktober 2010. Zdrava prehrana in javno zdravje : zbornik prispevkov. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, 2010, str. 69-84. HLASTAN-RIBIČ, Cirila, MAUČEC ZAKOTNIK, Jožica, VERTNIK, Lidija, VEGNUTI, Miljana, CAPPUCCIO, Francesco. Salt intake of the Slovene population assessed by 24 h urinary sodium excretion. Public health nutr. (Wallingford), 2010, letn. 13, št. 11, str. 1803-1809. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=7914879, doi: 10.1017/S136898001000025X. [COBISS.SI-ID 2328037], [JCR] KOBE, Helena, ŠTIMEC, Matevž, HLASTAN-RIBIČ, Cirila, FIDLER MIS, Nataša. Food intake in Slovenian adolescents and adherence to the Optimized Mixed Diet : a nationally representative study. Public health nutr. (Wallingford), 2011, vol. , no. , str., doi: 10.1017/S1368980011002631. [COBISS.SI-ID 2575077], [JCR]

Page 34: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Pravna vprašanja v zdravstveni negi

Course title: Legal questions in nursing care

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega, 2. stopnja Zdravstevna nega 1 2

NursingCare2nd degree Bologna Study Programme

Nursing Care 1 2

Vrsta predmeta / Course type Izbirni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Laboratory

work

Teren. vaje Fieldwork

Druge oblike kontaktnih

ur

Samost. delo Individ. work

ECTS

20 10 220 10

Nosilec predmeta / Lecturer: Izr. prof. dr. Suzana Kraljić

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: slovenski

Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Ni pogojev za vključitev.

There are no conditions for inclusion.

Vsebina: Content (Syllabus outline):

1. Izhodišča 1.1. Definicija prava 1.2. Pomen prava za posameznika, družino, družbo, državo 1.3. Vloga prava v zdravstveni negi 1.4. Modeli sodelovanja 1.5. Opredelitev temeljnih pojmov (medicinsko pravo, zdravstveno pravo, pravo zdravstvene nege itd.) 1.6. Zdravje

2. Pravni viri 2.1. Domači pravni viri (ustava, zakoni, pravilniki, kodeksi) 2.2. Mednarodni pravni viri (zavezujoči in nezavezujoči) 3. Osnove družinskopravnih razmerij

1. Basics 1.1. Definition of Law 1.2. The importance of law for individual, family, society, state 1.3. The role of law in nursing 1.4. Cooperation Models 1.5. Definition of basic terms (medical law, nursing law, health law) 1.6. Health 2. Legal Sources 2.1. NAtional legal sources (constitution, laws, regulations, codex) 2.2. International legal sources (hard and soft law) 3. Basics of family legal relations 3.1. Famiyl 3.2. Partnership (marriage, cohabitation, same sex

Page 35: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

3.1. Družina 3.2. Partnerstvo (zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, istospolno partnerstvo) 3.3. Otroško pravo in alternativne oblike varstva otrok 3.4. Skrbništvo 3.5. Načrtovanje družine 4. Osnove dednega prava – dedna razmerja, s katerimi se lahko medicinska sestra sreča pri opravljanju svojega dela 5. Sistem varstva človekovih pravic 5.1. Definicija in vrste 5.2. Kratek zgodovinski pregled razvoja človekovih pravic 5.3. Mednarodni akterji na področju človekovih pravic 5.4. Vpliv človekovih pravic na zdravstveno nego 5.5. Analiza izbranih primerov ESČP in SEU 6. Odgovornost 6.1. Kazenska odgovornost 6.2. Odškodninska odgovornost 6.3. Odgovornost za prekršek 6.4. Disciplinska odgovornost 6.5. Etična odgovornost 6.6. Moralna odgovornost 7. Pacientove pravice in dolžnosti 7.1. Kratki zgodovinski pregled razvoja 7.2. Akterji na področju pacientovih pravic in dolžnosti 7.3. Pacientove pravice 7.4. Pacientove dolžnosti 7.5 Posebno varstvo določenih skupin pacientov (otroci, invalidi, starejši, pacienti, nesposobni odločanja o sebi idr.) 7.6. Postopki za varstvo pacientovih pravic 8. Izbrane posebne teme 8.1. Medicinska sestra kot sodna izvedenka 8.2. Medicinska sestra in vertikalna in horizontalna delitev dela 8.3. Medicinska sestra in pravni vidiki nasilja 8.4. Medicinska sestra in čezmejna zdravstvena oskrba 8.5. Medicinska sestra in darila

partnership) 3.3. Child Law and alternative measures for child protection 3.4 Guardianship 3.5 Family Planning 4. Basics of Succession law – succession legal relations with which the nurse may be confronted by work 5. Human rights protection system 5.1. Definition and types 5.2. Short overview of the human rights development 5.3. International human rights actors 5.4. The influence of human rights on nursing care 5.5. The Analysis of selected ECHR and SEU case law 6. Liability and responsibility 6.1. Criminal liability 6.2. Liability for Damage 6.3. Liability for Offence 6.4. Disciplinary responsibility 6.5. Ethical responsibility 6.6. Moral responsibility 7. Patients'rights and duties 7.1. Short historical overview 7.2. The actors in the area of Patient's rights and duties Actors 7.3. Patients Rights 7.4. Patients Duties 7.5 Special protection of selected patients groups (children, disabled persons, elder patients, incapable patients…) 7.6. Procedures for protection of patients rights 8. Selected special topics 8.1 Nurse as a court expert 8.2. Nurse and vertical and horisontal work division 8.3. Nurse and legal views of violence 8.4. Nurse and crossborder healthcare 8.5. Nurse and gifts

Page 36: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Temeljni literatura in viri / Readings:

Temeljna literatura:

BALAŽIC et al: (2009) Zakon o pacientovih pravicah s komentarjem, Ljubljana : GV Založba.

Ginny Wacker, G. (2010), Legal and ethical issues in nursing, Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall ; London : Pearson Education

John Tingle (Editor), Alan Cribb (Editor), Nursing Law and Ethics, Wiley, 2013.

KRALJIĆ, Suzana. Predstavitev zakona o pacientovih pravicah s poudarkom na omejitvi avtonomije pacienta. V: KOKOL, Peter (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.), KOLENC, Ljudmila (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.). Pacientove pravice in dolžnosti : zbornik predavanj z recenzijo. 1.0. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2009, str. 9-21.

KRALJIĆ, Suzana. Varstvo pacientovih pravic v okviru paliativne zdravstvene nege in oskrbe = Protection of patients's rights in the context of palliative care. V: Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 33. strokovno srečanje, Lendava, 15. in 16. april 2014. HOZJAN, Jožica (ur.). Paliativna zdravstvena nega in oskrba v socialnovarstvenih zavodih : zbornik predavanj. Ljubljana: Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 2014, str. 77-98.

KRALJIĆ, Suzana. Pacientove dolžnosti in odgovornosti. V: KURTOVIĆ MIŠIĆ, Anita (ur.). Zbornik radova s međunarodnog simpozija Medicinsko pravo u sustavu zdravstvene djelatnosti, [Plitvice], 13. i 14. studenog 2015. godine. Split: Pravni fakultet, 2015, str. 123-133. [COBISS.SI-ID 4981035

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študent doume vlogo prava in pravnih razmerij ter njihove posledice na posameznika, partnerstvo, družino, družbo in državo. Prav tako se študent seznani z izbranimi pravnimi aspekti zdravstvenega sistema, človekovih pravic in izbranih razmerij. Poseben poudarek je na prikazu pacientovih pravic in odgovornosti v zdravstveni negi.

The students understand the role of law and legal relations and their effects on individual, partnership, family, society and state. The student gets also familiar with all legal aspects in health system, human rights and selected topics. Special emphasis is given to the presentation of patient’s rights and to the liability in the health care

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: Diplomanti bodo pridobili vpogled v pravna vprašanja, povezana z zdravstveno nego, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Usvojili bodo podrobna znanja s področja pacientovih pravic in odgovornosti ter izbranih poglavij. Sposobni bodo sprejemati etične in pravne odločitve.

Knowledge and Understanding: Graduates will gain insight into the legal issues, related to nurisng, they face in their work. Students will gain a detailed knowledge of patients' rights and liabilities and responsibilities in nursing. They will be able to take ethical and legal decisions.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Pridobljeno znanje bo lahko pozitivno vplivalo na njihovo delo, lahko ga bodo prenesli tudi drugim zaposlenim.

Transferable/KeySkills and other attributes: The gained knowledge will have a positive impact on their work and they will be able to transfer the knowledge to other employees

Page 37: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarske vaje Na seminarjih je potrebna 80 % udeležba.

Lectures, seminary work. At least 80% per cent participation is required at the seminars.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Pisni izpit Seminarska naloga

70 % 30 %

Examination Seminar work

Reference nosilca / Lecturer's references:

KRALJIĆ, Suzana. Pravica otroka do privolitve oziroma odklonitve medicinskega posega. Podjet. delo, 2003, let. 29, št. 5, str. 924-939. KRALJIĆ, Suzana. Pravice pacientov v luči bodoče ureditve = Future legal regulation of patient's(sic!) rights. Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ISSN 1854-3103, 2006, letn. 2, str. 261-284. [COBISS.SI-ID 3439147] *KRALJIĆ, Suzana. Pravica otroka do zdravja : mednarodna in domača (ne)sporna razmerja?. V: BRUMEN, Marina (ur.), ŽELEZNIK, Danica (ur.), PIRŠ, Ksenija (ur.). Kakovost v zdravstveni in babiški negi - odgovorni, kompetentni in inovativni zaposleni : zbornik predavanj in posterjev 2. Znanstvenega simpozija z mednarodno udeležbo. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2009, str. 99-108. *KRALJIĆ, Suzana. Obrezovanje deklic : kršitev pravic ali kulturna raznolikost?. Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru, 2010, letn. 6, str. 161-178. *KRALJIĆ, Suzana. Pravni vidiki odgovornosti v fizioterapiji = Legal views of the responsibility in the physiotherapy. V: JANKOVIČ, Patricija (ur.). Zbornik izbranih referatov z recenzijami. Maribor: Evropsko središče, 2011, str. 60-70. *KRALJIĆ, Suzana. Predstavitev zakona o pacientovih pravicah s poudarkom na omejitvi avtonomije pacienta. V: KOKOL, Peter (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.), KOLENC, Ljudmila (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.). Pacientove pravice in dolžnosti : zbornik predavanj z recenzijo. 1.0. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2009, str. 9-21. *KRALJIĆ, Suzana. Pravna ureditev pacientovih pravic in njihovo uveljavljanje po ZPacP. V: PIRŠ, Ksenija (ur.). Zdravstvena zakonodaja v luči zdravstvene nege : obvezne vsebine "Zakonodaja s področja zdravstva". Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2009, str. 40-57. *KRALJIĆ, Suzana. Nekateri vidiki pacientove avtonomije = Some views of patient's autonomy. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), FLIS, Vojko (ur.), PLANINŠEC, Viktor (ur.), KRALJIĆ, Suzana (ur.). Medicina in pravo : sodobne dileme II. Maribor: Pravna fakulteta: Zdravniško društvo, 2010, str. 187-199. *KRALJIĆ, Suzana. Paliativna oskrba kot temeljna človekova pravica = Palliative care as a fundamental human right. V: Mednarodna konferenca "Z znanjem do zdravja in razvoja v 21. stoletju", Maribor, 19. 6. 2014. PAJNKIHAR, Majda (ur.). Zbornik predavanj = Conference proceedings. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2014, str. 42-48. *KRALJIĆ, Suzana. Koncesije na področju patronažne dejavnosti. V: Pravni aspekti na koncesiite vo zdravstvoto vo Slovenija i Makedonija : 2009-2011 : (završen izveštaj za rezultati od istražuvanje). Skopje: Praven fakultet "Justinijan Prvi", 2011, str. 111-128. *KRALJIĆ, Suzana. Right to mental health as fundamental human right. V: Essays in honour of Penelope Agallopoulou. Athens: Ant. N. Sakkoulas Publishers, 2011, str. 841-858. *KRALJIĆ, Suzana, IVANC, Tjaša. Od ignorance do "salami slicing-a" - problematika redkih bolezni = From ignorance to "salami slicing" the problematic of rare diseases. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK,

Page 38: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Medicina in pravo : sodobne dileme III. V Mariboru: Pravna fakulteta, 2014, str. 135-150. KRALJIĆ, Suzana. Okužbe, povezane z zdravstvom, v luči pravne ureditve = Health care associated infections in the light of legal regulation. V: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 35. strokovno srečanje, Kranjska Gora. 15. in 16. april 2015. VALENČIČ, Gabrijela (ur.). Večkratno odporni organizmi - okužbe povezane z zdravstvom : zbornik predavanj. Ljubljana: Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 2015, str. 42-54. [COBISS.SI-ID 4866347] *KRALJIĆ, Suzana, STRIČEVIĆ, Jadranka. Dijete u ulozi pacijenta : od ovisnosti do samostalnosti. V: 7. Hrvatski kongres dječje kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem [i] 11. Stručni skup društva dječjih kirurških djelatnosti HUMS-a = 7th Croatian Congress of Pediatric Surgery with international participation [and] 11th Meeting of Pediatric Surgical Nurses and Technicians, [Osijek, 2015]. Sažetci = Elektronski vir = Abstracts = 7th Croatian Congress of Pediatric Surgery with international participation [and] 11th Meeting of Pediatric Surgical Nurses and Technicians. [S. l.]: [s. n.], 2015, 7 str. [COBISS.SI-ID 4961323] ]

Page 39: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Osnove svetovanja na področju zdravstvene nege

Course title: Basics of counselling in nursing

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2

Nursing Care2nd degree Bologna Study programme

Nursing Care 1 2

Vrsta predmeta / Course type Izbirni predmet / Optional subject

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Vaje Tutorial

Klinične vaje work

Druge oblike študija

Samost. delo Individ. work

ECTS

20 10 220 10

Nosilec predmeta / Lecturer: Prof Dr Margaret Denny

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: Slovenski/Slovene; Angleški/English

Vaje / Tutorial: Slovenski/Slovene; Angleški/English

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Ni posebnih pogojev.

No specific prerequisits.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Predavanja: 1. Uvod v svetovanje – zgodovina svetovanja,

teorije svetovanja, razvoj tehnike, pregled obsotječih modelov.

2. Značilnosti individualnega svetovanje – pomen svetovalnega odnosa, uporaba različnih tehnik, pomen sočutnega svetovanja/odnosa

3. Skupinsko svetovanje – osnovne značilnosti, prednosti in slabosti, tehnike skupinskega svetovanja.

4. Svetovalno delo s pacienti – značilnosti,

Indicative content: 1. Introduction to counseling - history of

counselling , theories of counselling, development of different techniques, review of different models.

2. Characteristics of individual counseling - the importance of the therapeutic relationship, using different techniques, the importance of compassionate counseling / relationship.

3. Group counseling - basic characteristics, advantages and disadvantages, group counseling techniques.

Page 40: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

tehnike, načini neposrednega dela, nudenje psihosocialne podporom tekom rehabilitacije.

5. Svetovalno delo s svojci / družino – nudenje psihosocialne podpore.

6. Svetovalno delo z drugimi zdravstvenimi delavci – zagotavljanje podpore sodelavcem, gradnja ustrezne klime v timu, pomoč pri načrtovanju in evalvaciji dela.

7. Načrtovanje in evalvacija svetovanja. 8. Etična načela svetovanja – temeljna

strokovna etična načela, pomen interdisciplinarnega povezovanja.

Vaje Vaja praktičnih načinov gradnje odnosa, tehnik poslušanja, svetovanja in načrtovanja svetovanja.

4. Counseling work with patients - characteristics, techniques, methods of direct approach, providing psychosocial support during rehabilitation.

5. Counseling work with families - providing psychosocial support.

6. Counseling work with other health professionals - providing support for employees, creating the supportive atmosphere in the team, assisting in the planning and evaluation of their work.

7. Planning and evaluation of counseling. 8. Ethical principles of counseling - basic

professional ethics, the importance of interdisciplinary integration.

Work: To practice practical ways of building relationships, listening techniques, counseling and planning consultancy.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Prout, T. & Wadkins, M. (2015). Essential interviewing and counselling skills.London: Springer Publishing Company. Russell J (2005) Introduction to Psychology for Health Carers: Foundations in Nursing and Health Care Series. Nelson Thornes: London. Bezić, T., Rupar, B., Škarič, J. (2003). Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela svetovalne službe. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, str. 18-92. Dryden, W. (1996). Handbook of individual therapy. London: Sage. Woolfe, R. in Dryden, W. (2000). Handbook of Counselling Psychology. London: Sage.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Glavni namen predmeta je predstaviti osnovne paradigme in temeljne svetovalne pristope ter usposobiti študenta za izvajanje osnovnega svetovanja. Razlikuje med različnimi modeli in metodami za svetovanje in motiviranje pacientov ter zna zna pacienta usmeriti na ustrezno institucijo po strokovno psihološko ali psihiatrično pomoč glede na njegovo/njeno problematiko.

The main purpose of this course is that students gain the basic paradigms and basic counseling approaches. Students will be enabled to carry out basic counseling skills. The student will be able to distinguish between different models and methods to offer support and motivate the patient. They will also gain knowledge of where to send the patient for professional psychological or psychiatric help for their problems.

Page 41: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: Študent osvoji osnovna znanja iz področja svetovalnega dela in usvoji posamezne tehnike za nudenje strokovno-etične svetovalne pomoči. Pozna značilnosti empatične in terapevtske komunikacije ter tehnike uspešnega komuniciranja. Študent bo zmožen:

1. Razviti osnovne veščine empatije, aktivnega poslušanja in načrtovanja svetovanja.

2. Usvojil bo potrebne veščine za razvoj ustreznega terapevtskega odnosa.

3. Pozna teorije svetovanja. 4. Razume interdisciplinarni odnos v

zdravstvenem kontekstu 5. Zna ustrezno evalvirati svetovalno

intervencijo 6. Razpravlja o etičnih posledicah / dilemah v

procesu svetovanja. Prenesljive / ključne spretnosti in drugi atributi: Sposobnost učinkovite uporabe pridobljenega znanja pri praktičnem delu s pacienti, njihovimi svojci in sodelavci.

Knowledge and understanding: Students will gain basic knowledge in the field of counseling and acquires the special techniques for providing professional and ethical counseling help. They will gain an emphatic characteristics and therapeutic communication and communication techniques. The student will be able to :

1. Develop the fundamental skills of empathy, active listening, treatment planning.

2. Develop the necessary skills and attitude to develop a strong therapeutic alliance with patients.

3. Discuss the theories of counselling 4. Discuss the interdisciplinary relationship in

the health care setting 5. Evaluate supportive counselling

interventions 6. Discuss ethical implications involved in

counselling Transferable / Key Skills and other attributes: The ability to effectively use the acquired knowledge in practical work with patients, their relatives and co-workers.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

1. Sodelovano učenje / skupinsko delo 2. Individualno delo 3. Učenje usmerjeno na reševanje problemov 4. Akcijsko učenje 5. Kombinirani pristopi učenja 6. Uporaba multiplih inteligentnosti pri

učenju 7. S tehnologijo okrepljeni pristopi učenja

1. Enquiry group work 2. Self directed learning 3. Problem-based learning 4. Action learning 5. Blended learning approaches 6. Multiple intelligences teaching approaches 7. Technology enhanced learning approaches

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Pisni izpit Predstavitev spretnosti svetovanja (ocena s strani študentov in predavatelja)

50% 50%

Written examination Interviewing skills presentation (peer and lecturer assessment)

Reference nosilca / Lecturer's references:

Denny, M., Wells, JSW & Cunningham, J. (2011) Psychosocial job strain amongst mental and intellectual disability services support workers in five European countries: Implications for workforce development.

Page 42: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

The Journal of Mental Health Training. Education and Practice,6, (2),93-103 Wells, JSW. Denny, M. and Cunningham, J. (2011) Work related stress and European policy – A comparative exploration of contextual stressors in the rehabilitation sector in five European Countries. Journal of Mental Health, 20(22)165-173

Denieffe, S., Denny, M. and Wells, J. (2008) Professional and Ethical Challenges in Mental Health Nursing in

Morrisey, J. Keogh, B., & Doyle. L. (eds.) Psychiatric/Mental Health Nursing An Irish Perspective, Dublin: Gill

& Macmillin, Ch4, pp.47-60.

https://books.google.si/books/about/Psychiatric_Mental_Health_Nursing.html?id=aBL8LwAACAAJ&redir_esc=y Denieffe, S., Denny, M. and Wells, J. (2008) Professional and Ethical Challenges in Mental Health Nursing in

Morrisey, J. Keogh, B., & Doyle. L. (eds.) Psychiatric/Mental Health Nursing An Irish Perspective, Dublin: Gill

& Macmillin, Ch4, pp.47-60.

https://books.google.si/books/about/Psychiatric_Mental_Health_Nursing.html?id=aBL8LwAACAAJ&redir_esc=y Denny, M, Weber, E, Wells, JSG., Redmond Stokes, O, Lane, P. (2008) Matching purpose with practice: Revolutionising nurse education with MITA. Nurse Education Today, 28, (1),100-107

Page 43: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Kemija in tehnologije v zdravstvu

Course title: Chemistry and technologies in health science

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2

Nursing Care2nd degree Bologna Study programme

Nursing Care 1 2

Vrsta predmeta / Course type Izbirni predmet / Optional subject

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Laboratory

work

Teren. vaje Field work

Samost. delo Individ. work

ECTS

20 10 220 10

Nosilec predmeta / Lecturer: Doc. dr. Maša Knez Hrnčič

Jeziki / Languages:

Predavanja/Lectures: slovenski/slovene

Vaje / Tutorial: slovenski/slovene

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Ni posebnih pogojev.

No specific prerequisits.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Načela in mehanizmi kemijskih sprememb - mehanizmi regulacije metabolizma ogljikovih hidratov, lipidov, proteinov, itd.

Klinična kemija : razvoj in pomen stroke. Predanalitična faza. Analitični postopki v klinični kemiji.

Biološki materijali. Analiza vzorcev: kemijska, morfološka; standardna. Uvod v encime.

Farmakologija: Načini aplikacije zdravil, Pomen vitaminov in mineralov ter vloga antioksidantov pri preprečevanju razvoja kroničnih bolezni sodobnega časa.

Razdelitev in funkcije organskih spojin.

Ogljikovi hidrati: Enostavni in sestavljeni polisaharidi, glikoproteini, celična stena.

Lipidi in steroidi: Fosfolipidi in glikolipidi.

Principles and mechanisms of chemical change - mechanisms for regulating the metabolism of carbohydrates, lipids, proteins, etc.

Clinical chemistry: the development and significance of the profession. Pre-analytic phase. Analytical procedures in clinical chemistry.

Biological materials. Analysis of samples: chemical, morphological; standard. Introduction to enzymes.

- Pharmacology: Methods of drug application, Importance of vitamins and minerals, and the role of antioxidants in preventing the development of chronic diseases of modern era.

- Distribution and functions of organic

Page 44: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Uvod v strukturo beljakovin: *Aminokisline: struktura, povezava med strukturo in funkcijo, analitika aminokislin. *Peptidi: biološko aktivni peptidi; strukturne osnove delovanja peptidnih hormonov *Primarna, sekundarna, terciarna in kvartarna struktura beljakovin.

Nukleotidi in nukleinske kisline: Zgradba in funkcionalnost.

Vitamini: klasifikacija vitaminov, vodotopni vitamini, koencimi in prostetične skupine; lipidotopni vitamini.

Vloga biološko aktivnih spojin. Alkaloidi. Zdravila. Biološka zdravila.

compounds. - Carbohydrates: Simple and compound

polysaccharides, glycoproteins, cell wall. - Lipids and steroids: Phospholipids and

glycolipids. - Introduction to the structure of proteins:

*Amino acids: structure, structure-function relationship, amino acid analytics. *Peptides: biologically active peptides; structural basics of peptide hormone activity *Primary, secondary, tertiary and quaternary protein structure.

- Nucleotides and nucleic acids: Structure and functionality.

- Vitamins: classification of vitamins, water soluble vitamins, coenzymes and prosthetic groups; lipid soluble vitamins.

- The role of biologically active compounds. Alkaloids. Medicines. Biological medicines.

Temeljni literatura in viri / Readings:

- Lazarini F., Brencic J.: Splošna in anorganska kemija, 3. izd. Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1992

- Jacqueline Burchum, Laura Rosenthal, Lehne's Pharmacology for Nursing Care, 9th Edition, Elsevier - Health Sciences Division, 2015.

- Ebbing D.D., Gammon S.D.: General chemistry, 6th ed.,Boston, New York : Houghton Mifflin, cop. 1999.

- Hunt, Harold R., Block, Toby F., McKelvy, George M.: Laboratory experiments for general chemistry, 4th ed., Australia, United States : Brooks/Cole-Thomson Learning, 2002.

- Strauss S.H.: Guide to solutions for Inorganic chemistry: 3rd ed. Oxford University Press, 1999.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študent si pridobi znanje iz splošne kemije, spozna kemijsko zgradbo organskih molekul in reakcije, ki med njimi potekajo z namenom bolje razumeti kemijske reakcije, ki potekajo v organizmu ter se seznani s tehnologijami, ki so prisotne v zdravstvu.

Student will gain knowledge of general chemistry, get familiar with chemical structure of organic molecules and reactions between them to better understand the reactions in organism and gets acquainted with the technologies that are present in healthcare sciences.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: Študent bo razumel izbrane kemijske pojme.

Knowledge and understanding: Student will be able to understand selected chemical concepts.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja Seminarske vaje

Lectures Seminary work

Page 45: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) opravljen seminar ustni pisni izpit

40 30 30

Type (examination, oral, coursework, project): Seminar Oral exam Written exam

Reference nosilca / Lecturer's references:

STAVBAR, Severina, KNEZ HRNČIČ, Maša, PREMZL, Katarina, KOLAR, Mitja, ŠOSTAR-TURK, Sonja. Sub- and super-critical water oxidation of wastewater containing amoxicillin and ciprofloxacin. The Journal of supercritical fluids, ISSN 0896-8446. [Print ed.], 2017, vol. 128, str. 73-78. KNEZ HRNČIČ, Maša, KRAVANJA, Gregor, KNEZ, Željko. Hydrothermal treatment of biomass for energy and chemicals. Energy, 2016, str. 1-11. ŠPANINGER, Eva, KNEZ HRNČIČ, Maša, ŠKERGET, Mojca, KNEZ, Željko, BREN, Urban. Polyphenols : extraction methods, antioxidative action, bioavailability and anticarcinogenic effects. Molecules, ISSN 1420-3049, 2016, vol. 21, no. 7, str. 1-38. KNEZ HRNČIČ, Maša, CÖR, Darija, KNEZ, Željko. Supercritical fluids as a tool for green energy and chemicals. V: CHEN, Lin (ur.), IWAMOTO, Yuhiro (ur.). Advanced applications of supercritical fluids in energy systems, (Advances in chemical and materials engineering, ISSN 2327-5448). Hershey: IGI Global: Engineering Science Reference. cop. 2017, str. 554-587. TRUPEJ, Nina, KNEZ HRNČIČ, Maša, ŠKERGET, Mojca, KNEZ, Željko. Investigation of the thermodynamic properties of the binary system vitamin K3/carbon dioxide. Chemical industry & chemical engineering quarterly, ISSN 1451-9372, Online first 1. 3. 2017, str. 1-9. KNEZ, Željko, KNEZ HRNČIČ, Maša, ČOLNIK, Maja, ŠKERGET, Mojca. Chemicals and value added compounds from biomass using sub- and supercritical water. The Journal of supercritical fluids, ISSN 0896-8446. [Print ed.], Available online 30 August 2017, str. 1-12.

Page 46: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Management in ekonomija v zdravstvu in zdravstveni negi

Course title: Management and economics in health care

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega Zdravstvena nega 1 2

Nursing Care 2nd degree Bologna Study programme

Nursing Care

1 2

Vrsta predmeta / Course type Izbirni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Laboratory

work

Teren. vaje Field work

Druge oblike kontaktnih ur

Samost. delo

Individ. work

ECTS

20 10 220 10

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: slovenski

Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Vsebina: Content (Syllabus outline):

a) Management neprofitnih organizacij z naslednjimi temami: ciljno vodenje in upravljanje; načrtovanje v neprofitnih organizacijah; izvajanje in koordiniranje nalog v neprofitnih organizacijah; nadzor doseganja ciljev v neprofitnih organizacijah.

b) Ekonomika v zdravstvu z naslednjimi temami: kategorije učinkovitosti poslovanja; kategorije uspešnosti poslovanja; fiksni stroški poslovanja; variabilni stroški poslovanja; kazalci uspeha poslovanja.

c) Marketing v zdravstvu z naslednjimi temami: koncept in sistem marketinga; upravljanje marketinga; proces marketinga; okolje marketinga; raziskovanje marketinga; komuniciranje v marketingu.

a) Management of not-profitable organisations with the following topics: target management and administration, planning in not-profitable organisations, performing and coordination of tasks in not-profitable organisations, control of achieving the objects in not-profitable organisations.

b) Economics in health care with the following topics: categories of operation efficiency, categories of effectiveness, flate costs of business operation, variable costs of business operation, efficiency ratios.

c) Marketing in health care with the following topics: marketing concept and system, marketing management, marketing process, marketing environment, marketing research, communications in marketing.

d) Management of human sources with the following topics: comprehension of human

Page 47: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

d) Upravljanje s človeškimi viri z naslednjimi temami: pojmovanje človeških virov; načrtovanje človeških virov; človeški viri in upravljanje z njimi; človeški viri in razvoj.

sources, planning of human sources, human sources and management, human sources and development.

Temeljni literatura in viri / Readings:

1. Rozman R., Kovač, J. (2012), Manangement. Ljubljana, GV. 2. Možina, S. (ured.) in drugi (2005), Management; Nova znanja za uspeh. Ljubljana, Didakta (izbrana

poglavja). 3. Rebernik, M. (2008), Ekonomika podjetja. Ljubljana, Gospodarski vestnik. 4. Treven, S. (1998). Management človeških virov. Ljubljana. Gospodarski vestnik. 5. Kotler, P. , Andreasen, A.R. (1995). Strategic Marketing for Non-Profit Organizations, Prentice-Hall.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Temeljni cilj predmeta je, da študente usposobi za razumevanje posameznih kategorij na vseh omenjenih sklopih. Temu primerni so tudi parcialni cilji, ki pokrivajo posamezne teme znotraj posameznih sklopov.

The basic goal of the subject is to qualify the students for understanding of single categories on the all mentioned complexes. Adequate to that are also the partial objectives, which cover the topics within single complexes.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: Študenti pridobijo znanja, ki jim bodo v konkretno pomoč za razumevanje delovanja neprofitne organizacije zdravstvenega tipa. Posamezne specifične metode znotraj posameznih sklopov pa usposobijo študente za praktično izvajanje nalog, povezanih tako glede delovanja sistema samega, kot tudi za delovanje sistema v njegovem okolju.

Knowledge and understanding: The students obtain the knowledge which will be of essential use for understanding of not-profitable organisation of health care operation. Single specific methods within single complexes will qualify the students for practical performing of tasks, connected regarding the system itself as also for acting of the system in its environment.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Metode poučevanja: - sistematična predavanja - dialog - praktične vaje

Metode učenja: - abstraktna konceptualizacija - konkretna izkušnja - aktivno eksperimentiranje

Na seminarjih je potrebna 80% udeležba.

Teaching methods: - systematic lectures - dialogue - practice

Learning methods: - abstractive conceptualization - concrete experience - active experimentation

At least 80% per cent participation is required at the seminars.

Page 48: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Ocenjevanje v seminarjih (ocena skupin in posameznikov); Pisni ali ustni izpit Seminarska naloga

60 40

Assessment in seminars (assessment of the group and individuals), Written or oral exam Course work

Reference nosilca / Lecturer's references:

KOVAČ, Jure. Uvod v preučevanje razvoja projektnega managementa v našem okolju. Proj. mreža Slov., dec. 2007, letn. 10, št. 3, str. 11-16. MAZE, Hilda, KOVAČ, Jure, BOHINC, Marija. Model organiziranja zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Celje. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), KERN, Tomaž (ur.), KLJAJIĆ, Miroljub (ur.), LESKOVAR, Robert (ur.), MAYER, Janez (ur.), VUKOVIČ, Goran (ur.). Ustvarjalna organizacija : zbornik 26. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 28.-30. marec 2007 = proceedings of the 26th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 28th-30th, 2007. Kranj: Moderna organizacija, 2007, str. 1142-1148. KOVAČ, Jure, JESENKO, Manca. The connection between trust and leadership styles in Slovene organizations. J. East Eur. manag. stud., 2010, vol. 15, no. 1, str. 9-33, tabele, graf. prikazi.

Page 49: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Uvod v raziskave mešanih metod v zdravstveni negi

Course title: Introduction to mixed methods research in nursing

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega 2. stopnja 1. letnik 2

Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Vrsta predmeta / Course type Izbirni predmet/Optional subject

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Laboratory

work

Klinične vaje Clinical work

Druge oblike kontaktnih ur

Samost. delo

Individ. work

ECTS

10 10 230 10

Nosilec predmeta / Lecturer: Doc. dr. Dominika Vrbnjak

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: Slovenski/Slovene

Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Ni posebnih pogojev za vključitev (prisotnost se preverja)

There are no specific prerequisites (attendance is checked).

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Opredelitev raziskav mešanih metod.

Zgodovinski razvoj in filozofija raziskav mešanih metod.

Raziskovalno vprašanje v okviru raziskav mešanih metod.

Pregled osnovnih načrtov raziskav mešanih metod.

Metode zbiranja podatkov v okviru raziskav mešanih metod.

Vzorčenje v okviru raziskav mešanih metod.

Integracija rezultatov v okviru raziskav mešanih metod.

Vrednotenje kakovosti raziskav mešanih metod.

Definition of mixed methods research.

The historical background and philosophy of the mixed methods research.

Research question in mixed methods research.

Overview of basic mixed methods research designs.

Methods of data collection in mixed methods research.

Sampling in mixed methods research.

Data integration in mixed methods research.

Evaluating the quality of mixed methods research.

Page 50: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna: Creswell, J. W. 2015. A concise introduction to mixed methods reserach. Los Angeles: SAGE. Priporočena: Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. 2018. Designing and conducting mixed methods reseaarch, 3rd ed. Los Aangeles: SAGE. Domače in mednarodne strokovne in znanstvene publikacije s področja učne enote. Domestic and international professional and scientific publications in the field of learning units.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študent bo:

razumel teoretične opredelitve, zgodovinski razvoj in filozofske diskusije raziskav mešanih metod,

razumel osnovne načrte raziskav mešanih metod,

razumel metode in tehnike vzorčenja, zbiranja podatkov, analize podatkov in integracije podatkov v okviru raziskav mešanih metod,

razumel pomen vrednotenja kakovosti raziskav mešanih metod,

sposoben pripraviti raziskovalni načrt raziskav mešanih metod.

Student will:

be able to understand the theoretical definitions, historical development and philosophical debates of mixed methods research,

understand basic mixed methods research designs,

understand methods and techniques of sampling, data collection, data analysis and data integration in mixed methods research,

understand the importance of evaluating the quality of mixed methods research,

be able to prepare a mixed methods research design.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Študent

razpravlja o opredelitvah in filozofskem razvoju raziskav mešanih metod,

uporabi raziskave mešanih metod za odgovor na raziskovalna vprašanja,

pripravi raziskovalni načrt in demonstrira skladnost med izborom metodologije, vzorčenjem, zbiranjem podatkov, njihovo analizo ter integracijo,

razume pristope in metode integracije rezultatov raziskav mešanih metod,

razpravlja o vrednotenju kakovosti raziskav mešanih metod.

Student

discusses about the definitions and philosophical development of mixed methods research,

applies mixed methods research to research questions,

prepares research design and demonstrates coherence between the chosen research methodology, sampling, data collection, data analysis and data integration,

understands the techniques and methods of data integration in mixed methods research,

discusses about evaluating the quality of mixed method research.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji Lectures, Seminars

Page 51: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): Poročilo o projektu in njegova predstavitev

100 %

Type (examination, oral, coursework, project): Report of a project and its presentation

Reference nosilca / Lecturer's references:

PAJNKIHAR, Majda, ŠTIGLIC, Gregor, VRBNJAK, Dominika. The concept of Watson's carative factors in nursing and their (dis)harmony with patient satisfaction: Elektronski vir. PeerJ, ISSN 2167-8359, 2017, vol. 5, no. feb., str. 1-16.

VRBNJAK, Dominika, DENIEFFE, Suzanne, O'GORMAN, Claire, PAJNKIHAR, Majda. Barriers to reporting medication errors and near misses among nurses: a systematic review. International journal of nursing studies, ISSN 1873-491X. [Online ed.], 2016, vol. 63, no. Nov., str. 162-178.

VRBNJAK, Dominika, PAJNKIHAR, Majda. Raziskave mešanih metod v zdravstveni negi = Mixed methods research in nursing. V: PAJNKIHAR, Majda (ur.). Zbornik predavanj = Conference proceedings, Mednarodna konferenca "Znanstveni dokazi za razvoj izobraževanja in prakse v zdravstvu", 2. junij 2015, Maribor. V Mariboru: Fakulteta za zdravstvene vede. 2015, str. 30-33.

VRBNJAK, Dominika. Skrb za pacienta in varnost pri dajanju zdravil v zdravstveni negi: doktorska disertacija. [S. l.: D. Vrbnjak], 2017. XIII, 209, 55 str., ilustr.

Page 52: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

2. LETNIK

Page 53: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Delo z otroki s posebnimi potrebami

Course title: Working with children with special needs

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 2 3

Nursing Care2nd degree Bologna Study programme

Nursing Care 2 3

Vrsta predmeta / Course type Izbirni predmet / Optional subject

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures Seminar Seminar

Vaje Tutorial

Klinične vaje work

Druge oblike študija

Samost. delo Individ. work

ECTS

20 20 335 15

Nosilec predmeta / Lecturer: Prof Dr Margaret Denny, doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: Slovenski/Slovene; Angleški/English

Vaje / Tutorial: Slovenski/Slovene; Angleški/English

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Ni posebnih pogojev.

No specific prerequisits.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Predavanja: 1. Pregled značilnosti razvojnega obdobja -

zgodnje otroštvo. 2. Pregled značilnosti razvojnega obdobja -

srednje otroštvo. 3. Pregled značilnosti razvojnega obdobja -

pozno otroštvo. 4. Razumevanje pojma posebnih potreb in

značilnosti posameznih motenj / težav:

motnje avtističnega spektra,

ADHD in ADD,

čustveno-vedenjske motnje,

govorno-jezikovne motnje,

primanjkljaji na posameznih področjih učenja,

motnja v duševnem razvoju. 5. Poznavanje primernih načinov

Indicative content: 1. Overview of the characteristics of

developmental stage - early childhood. 2. Overview of the characteristics of the

developmental period - middle childhood. 3. Overview of the characteristics of the

developmental period - late childhood. 4. Understanding the concept of specific needs

and characteristics of individual disorders / problems:

autism spectrum disorder,

ADHD and ADD,

emotional and behavioral disorders,

speech and language disorders,

deficits in specific areas of learning / intellectual disability

5. Knowledge of appropriate working methods

Page 54: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

dela/pristopov za delo s posamezno motnjo:

vedenjski pristopi (ABA)

vizualne opore

TEAACH

prilagojena komunikacija (razumevanje s pomočjo sličic, konkreten jasen govor).

Seminarske vaje Študent na podlagi konkretnega primera in z razumevanjem motnje ter znanjem o razvoju otroka, ki ga je pridobil na predavanjih oblikuje indivudaliziran načrt za delo na posameznih področjih. Načrt napiše v obliki seminarja, ki ga nato ustno zagovarja.

/ approaches for working with individual disorder:

behavioral approaches (ABA)

visual support

TEAACH

customized communication (understanding picture exchange communication, concrete clear speech).

Seminar The student on the basis of the actual case and with an understanding of individual disability / disorder and knowledge of children’s development, which was acquired in lectures, forms an individual plan to work on specific areas. He / she then designs a plan and writes it in the form of a seminar and then orally advocates it.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Gates, B. Fearns, D.& Welch, J. ( 2014). Learning disability nursing at a glance. London: Wiley Blackwell. Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.), (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani. Clement Morrison, A. (2008a). Diagnostično ocenjevanje posebnih potreb – izobraževalni model. V M. Kavkler, A. Clement Morrison, M. Košak Babuder, S. Pulec Lah in S. Viola, Razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja – izbrana poglavja v pomoč šolskim timom (49–55). Ljubljana: ZRSŠ. Cooper, P. (2005). AD/HD. V A. Lewis in B. Norwich (ur.), Special teaching for special children? Pedagogies for inclusion. (123–137). Maidenhead: Open University Press Dolčič, T. (2014). Glas otroka v procesih pomoči. Šolsko svetovalno delo, 18 (1/2), 59–62. Garner, P. (2009). Special Educational Needs: The Key Concepts. London in New York: Routledge Taylor in Francis Group. Globačnik, B. (2012). Zgodnja obravnava. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Hornby, G. (2000). Improving Parental Involvement. London, New York: Casell

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študent pridobi znanje s področja dela z otroki s posebnimi potrebami, dobro pozna značilnosti posamezne motnje in ustrezne načine dela z otroki s posebnimi potrebami. Samostojna priprava študentskih projektov.

Students gain knowledge of working with children with special needs, knows the characteristics of the individual disorder and proper ways of working with children with special needs. Independent preparation of student projects

Page 55: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Predvideni študijski rezultati: Intended learning outcomes:

Po uspešnem zaključku tega predmeta, bo študent sposoben:

1. Opisati značilnosti celotnega razvojnega obdobja otroštva ter znal znanje uporabiti v praksi.

2. Razume pojem posebnih potreb. 3. Pozna etiologijo, vzroke in prevalenco ter

načine diagnosticiranja. 4. Pozna osnovne značilnosti ustreznih

pristopov za delo z otroki s posebnimi potrebami.

On successful completion of this module, a student will be able to:

1. Describe the characteristics of the whole developmental period of childhood and knows how to properly use the knowledge in practice.

2. Understands the concept of the special needs.

3. Describe the etiology, causes and prevalence, diagnosis methods .

4. Knows the basic characteristics of appropriate approaches of working with children with special needs.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

1. Interaktivna predavanja 2. Sodelovano učenje / skupinsko delo 3. Individualno delo 4. Učenje usmerjeno na reševanje problemov 5. Akcijsko učenje 6. Kombinirani pristopi učenja 7. Uporaba multiplih inteligentnosti pri

učenju

8. Interactive lectures 9. Enquiry group work 10. Self directed learning 11. Problem-based learning 12. Action learning 13. Blended learning approaches 14. Multiple intelligences teaching approaches

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Pisni izpit Seminarske vaje in seminarska naloga (spletno ocenjevanje)

50%

50%

Written examination Seminar and seminar project (online assessments).

Reference nosilca / Lecturer's references:

Denny, M., Wells, JSW & Cunningham, J. (2011) Psychosocial job strain amongst mental and intellectual disability services support workers in five European countries: Implications for workforce development. The Journal of Mental Health Training. Education and Practice,6, (2),93-103 Wells, JSW. Denny, M. and Cunningham, J. (2011) Work related stress and European policy – A comparative exploration of contextual stressors in the rehabilitation sector in five European Countries. Journal of Mental Health, 20(22)165-173

Denieffe, S., Denny, M. and Wells, J. (2008) Professional and Ethical Challenges in Mental Health Nursing in

Morrisey, J. Keogh, B., & Doyle. L. (eds.) Psychiatric/Mental Health Nursing An Irish Perspective, Dublin: Gill

& Macmillin, Ch4, pp.47-60.

https://books.google.si/books/about/Psychiatric_Mental_Health_Nursing.html?id=aBL8LwAACAAJ&redir_esc=y Denieffe, S., Denny, M. and Wells, J. (2008) Professional and Ethical Challenges in Mental Health Nursing in

Page 56: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Morrisey, J. Keogh, B., & Doyle. L. (eds.) Psychiatric/Mental Health Nursing An Irish Perspective, Dublin: Gill

& Macmillin, Ch4, pp.47-60.

https://books.google.si/books/about/Psychiatric_Mental_Health_Nursing.html?id=aBL8LwAACAAJ&redir_esc=y Denny, M, Weber, E, Wells, JSG., Redmond Stokes, O, Lane, P. (2008) Matching purpose with practice: Revolutionising nurse education with MITA. Nurse Education Today, 28, (1),100-107

GREGORIČ KUMPERŠČAK, Hojka, KORES-PLESNIČAR, Blanka, ZALAR, Bojan, GRADIŠNIK, Peter, ŠERUGA, Tomaž, PASCHKE, Eduard. Adult metachromatic leukodystrophy: a new mutation in the schizophrenia-like phenotype with early neurological signs. Psychiatric genetics, ISSN 0955-8829, 2007, vol. 17, no. 2, str. 85-91. [COBISS.SI-ID 2608959], [JCR, SNIP]

GREGORIČ KUMPERŠČAK, Hojka, DOLŽAN, Vita, VIDETIČ PASKA, Alja, KORES-PLESNIČAR, Blanka. Polymorphisms in genes encoding the serotonin and dopamine pathways in two sisters with metachromatic leukodystrophy. Journal of international medical research, ISSN 0300-0605, 2008, letn. 36, str. 1123-1128. [COBISS.SI-ID 24674777], [JCR, SNIP]

GREGORIČ KUMPERŠČAK, Hojka. Shizofrenija z zgodnjim začetkom = Early-onset schizophrenia. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], jun. 2013, letn. 82, št. 6, str. 402-409. http://www.szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_Vestnik/2013/junij/402-9.pdf. [COBISS.SI-ID 4706623]

GREGORIČ KUMPERŠČAK, Hojka. Samomori in samomorilno vedenje pri mladostnikih = Adolescent suicides and suicidal behaviour. Medicinski razgledi, ISSN 0025-8121. [Tiskana izd.], mar. 2012, letn. 51, št. 1, str. 81-88. [COBISS.SI-ID 4229183]

GREGORIČ KUMPERŠČAK, Hojka. Autism spectrum disorder - diagnostic dilemmas in a boy with a doubly disadvantaged background = Motnja avtističnega spektra - diferencialno diagnostični pomisleki pri fantu z dvojno obremenjujočim okoljem. Acta medico-biotechnica, ISSN 1855-5640, 2014, vol. 7, [no.] 1, str. 46-49. http://www.actamedbio.mf.uni-mb.si/06_12id_amb_103_14.pdf. [COBISS.SI-ID 5045567]

GREGORIČ KUMPERŠČAK, Hojka. ADHD through different developmental stages. V: BANERJEE, Somnath (ur.). Attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. Rijeka: InTech, cop. 2013, str. [3]-19. [COBISS.SI-ID 4731455]

GREGORIČ KUMPERŠČAK, Hojka. Childhood and adolescent schizophrenia and other early-onset psychoses. V: UEHARA, Toru (ur.). Psychiatric disorders - trends and developments. Rijeka: InTech, 2011, str. [131]-152. [COBISS.SI-ID 4169535]

GENTLE, Susan M, HARPIN, Valerie A, GREGORIČ KUMPERŠČAK, Hojka, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, NEUBAUER, David. Neurodevelopmental disability. V: TENORE, Alfred (ur.), LEVENE, Malcolm I. (ur.). European mastercourse in paediatrics. 1st ed. Edinburgh [etc.]: Churchill Livingstone, Elsevier, cop. 2011, str. 391-412. [COBISS.SI-ID 3747647]

Page 57: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Gerontološka zdravstvena nega

Course title: Gerontological nursing

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega Zdravstvena nega 2 4

Nursing Care2nd degree Bologna Study Programme

Nursing Care 2 4

Vrsta predmeta / Course type Izbirni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures Seminar Seminar

Vaje Tutorial

Klinične vaje work

Druge oblike študija

Samost. delo Individ. work

ECTS

20 10 20 325 15

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. dr. Mateja Lorber

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: slovenski

Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Ni posebnih pogojev za vključitev. There are no specific prerequisites.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Celostni pristop k obravnavi starejših na domu in instituciji ter sodelovanje z različnimi izvajalci v skrbi za kakovostno staranje.

Sodobni programi in tehnologije za aktivno in zdravo staranje.

Integrirana zdravstvena nega in oskrba Starejših

Strategije razvoja varstva starejših v svetu in v Sloveniji.

Dolgotrajna oskrba in zdravstvena nega.

Kakovost obravnave, kakovost življenja in zagotavljanje varnosti starejših.

Psihofizične spremembe povezane z demenco ter pristopi in načela dela z ljudmi z demenco ter njihovimi svojci.

Raziskovalna dejavnost v gerontološki zdravstveni negi.

Skrb za zaposlene na področju dela s starejšimi

A holistic approach to dealing with elderly at home and in institutions, and collaboration with various providers for quality aging.

Modern programs and technology for active and healthy ageing

Integrated nursing care for the elderly.

Strategies of developing the protection of elderly in the world and in Slovenia

Long-term care and nursing

Quality of care, quality of life and ensuring safety of the elderly.

Psychophysical changes connected to dementia and approaches for working with people with dementia and their relatives.

Research in gerontology nursing

Care for staff, working with the elderly.

Page 58: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna:

Ramovš, J. 2003. Kakovostna starost. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka

Ramovš, J. 2013. Staranje v Sloveniji: raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih nad 50 let starih prebivalcev Slovenije. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka.

Touhy T., & Jett, K.F. 2016. Ebersole & Hess' toward healthy aging : human needs & nursing response. St. Louis: Mosby.

Van Hulsen A. 2007. Zid molka, Logatec: Firis Imperl. Priporočjiva:

Department of Health. 2008. End of Life Care Strategy – promoting high quality care for all adults at the end of life. Avaliable at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/136431/End_of_life_strategy.pdf

Lunder, U. 2007. Bolezni in sindromi v starosti 1. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije.

Mencej, M. 2008. Bolezni in sindromi v starosti 2. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije

Mencej, M. 2009. Bolezni in sindromi v starosti 3. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije.

Mencej M. 2010. Bolezni in sindromi v starosti 4. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije. ̵

Mencej, M. 2011. Bolezni in sindromi v starosti 5. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije.

Pečjak, V. (2007). Psihologija staranja. Bled: Samozaložba.

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025. 2016. Uradni list Republike Slovenije..

Strategija obvladovanja demence v sloveniji do leta 2020. 2016. Ljubljana: Ministrstvo a zdravje.

Strategija dolgožive družbe. 2017. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Nacionalni program socialnega varstva do leta 2020. 2013. Uradni list Republike Slovenije, št. 39.

Cilji in kompetence: Objectives and competences:

Študent:

Spozna probleme družbe povezane s staranjem prebivalstva

Razume koncept celostne obravnave v obravnavi starejših

Spozna potrebe in zmožnosti v starosti ter sodobne programe za aktivno in zdravo staranje

Razume skrb za kakovostno obravnavo starejših za zagotavljanje njihove varnosti

Razume spremembe ter pristope in načela dela z ljudmi z demenco

Spozna možnosti in pomen raziskovanja v gerontološki zdravstveni negi

Razvije sposobnost refleksije, lastnega razmišljanja, doživljanja ter ravnanja v obravnavi starejših

Student:

Understand problems of the society related with aging

Understand the concept of holistic approach of the elderly

at home and in institutional environment

understand the needs and abilities in old age and modern programs for active and healthy aging

Understand concern for the quality care of elderly in order to ensure their safety

Understand changes and approaches and principles of working with people with dementia

Understand the possibilities and importance of research in gerontological nursing

Develop skills of reflection and self-control of one’s own thinking, experience and behaviour in work with elderly

Page 59: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: Študent:

Opiše probleme družbe povezane s staranjem prebivalstva

Razloži koncept celostne obravnave v obravnavi starejših

Opiše potrebe in zmožnosti v starosti ter sodobne programe za aktivno in zdravo staranje

Razloži pomen kakovostne obravnave starejših za zagotavljanje njihove varnosti

Razloži možnosti in pomen raziskovanja v gerontološki zdravstveni negi

Uporabi raznovrstne socialne veščine pri obravnavi starostnika,

Kritično reflektira o lastnih stališčih in ravnanjih v različnih situacijah na področju gerontološke zdravstvene nege

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Študent pridobljena znanja uporabi v praksi zdravstvene nege.

Knowledge and understanding: Student:

Describe problems of a society associated with aging

Explain the concept of holistic approach for elderly

Describe the needs and abilities in old age and modern programs for active and healthy aging

Explain the importance of quality gerontological care to ensure their safety

Explain the possibilities and importance of the research in gerontological nursing

Use multiple social skills in dealing with elderly

Critically reflects on their own attitudes and practices in different situations in gerontological nursing

Transferable/Key Skills and other attributes: Students apply the acquired knowledge to nursing practice.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanje Seminar, delo z besedili skupinsko delo demonstracija

Lectures Seminar work written assignments group work demonstrations

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Seminarsko delo Pisni izpit

30 70

Seminar work, Written exam

Reference nosilca / Lecturer's references:

1. LORBER, Mateja, TURK, Zmago, FEKONJA, Zvonka. Oral care of the elderly in nursing homes. V: Knjiga sažetaka = Book of abstracts = Die Zusammenfassungen, 3. Hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem 15. - 17. studenog 2016, Opatija, Hrvatska, (Liječnički vjesnik, ISSN 1330-4917, Suplement, God. 138, 2). Zagreb: Hrvatski liječnički zbor. 2016, str. 67. [COBISS.SI-ID 2293924

2. AJNIK, Urška, LORBER, Mateja. Vpliv Parkinsonove bolezni na kakovost življenja bolnika = Influence of Parkinson's disease on quality of life of the patient. Obzornik zdravstvene nege, ISSN 1318-2951, 2011, letn. 45, št. 3, str. 205-211. [COBISS.SI-ID 29084121]

Page 60: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

3. BOŽIĆ, Josip, DOBNIK, Mojca, LORBER, Mateja. Significance of pain assessment for the purpose of improving the level of health care quality. Sestrinski glasnik, ISSN 1331-7563, 2014, vol. 19, no. 2, str. 86-88. http://hrcak.srce.hr/124512, doi: 10.11608/sgnj.2014.19.020. [COBISS.SI-ID 5046591]

4. DOBNIK, Mojca, LORBER, Mateja, PAHOR, Artur. Vpliv bioloških zdravil na kakovost življenja bolnikov z revmatološkim obolenjem = The impact of biologics on the quality of life of people affected by rheumatic diseases. Obzornik zdravstvene nege, ISSN 1318-2951, 2013, letn. 47, št. 2, str. 177-183, ilustr. [COBISS.SI-ID 519322137]

5. ŽUPEC, Marinka, LORBER, Mateja. Kajenje v povezavi s kronično obstruktivno pljučno boleznijo = Smoking and chronic obstructive pulmonary disease. Obzornik zdravstvene nege, ISSN 1318-2951, 2013, letn. 47, št. 2, str. 169-176, ilustr. [COBISS.SI-ID 519321881]

6. POTOČNIK, Špela, LORBER, Mateja. Življenjske navade pacientov z arterijsko hipertenzijo v domačem okolju = Lifestyles of patients with arterial hypertension in domestic environment. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ISSN 1318-2951, 2012, letn. 46, št. 3, str. 245-250, ilustr. [COBISS.SI-ID 518965529]

Page 61: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi

Course title: Informatics in health and nursing care

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega Zdravstvena nega 2 3

Nursing Care 2nd degree Bologna Study

Programme Nursing Care

2 3

Vrsta predmeta / Course type Izbirni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Laboratory

work

Teren. vaje Field work

Druge oblike kontaktnih ur

Samost. delo

Individ. work

ECTS

20 10 20 325 15

Nosilec predmeta / Lecturer: izr. prof. dr. Gregor Štiglic

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: Slovenski

Vaje / Tutorial: Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

V predmet se lahko vključijo vsi redno vpisani študenti v magistrski študijski program Zdravstvena nega in drugi študenti, ki predmet izberejo iz nabora izbirnih predmetov.

This subject can be selected by all regularly inscribed students of Master's degree study programme: Nursing care or by any other student, which choose to select the subject among the set of optional subjects.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

- Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi - Informacijski sistemi v zdravstvu in

zdravstveni negi - Zagotavljanje kvalitete informacijskih

sistemov za zdravstvo in zdravstveno nego. - Inteligentni sistemi. - Odločitvena drevesa v zdravstvu in

zdravstveni negi. - Vloga informacijske podpore pri

raziskovalnem delu na področju zdravstva - Praktična uporaba orodij za izvedbo

deskriptivne in inferenčne statistike v

- Healthcare and nursing informatics - Information systems in healthcare and nursing - Quality assurance of hospital information systems - Intelligent systems - Decision trees in health and nursing care - Informatics as a supporting tool in healthcare

oriented research - Practical use of descriptive and inference statistics

tools in healthcare.

Page 62: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

zdravstvu.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Chen H, Fuller S, Friedman C, Hersh W. (2010) Medical Informatics: Knowledge Management and Data Mining in Biomedicine. New York: Springer. Munro, B.H. (2005) Statistical methods for health care research. Philadelphia: Lippincott. Watson, R., Atkinson, I., Egerton P. (2006). Successful Statistics for Nursing and Healthcare. Hampshire, UK: Palgrave Macmillan.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študent bo sposoben aktivno sodelovati pri razvoju informacijskih sistemov v zdravstvu in zdravstveni negi.

Student will be capable to take an active part in hospital information systems development.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: Diplomant:

pozna pomembnosti informacije, informacijskih sistemov in informacijske tehnologije v zdravstvu in zdravstveni negi;

razume pomembnost vloge vodilnih medicinskih sester pri razvoju informacijskih sistemov zdravstvene nege.

Knowledge and understanding: Student:

understands the importance of information, information systems and information technology in health and nursing care;

understands the importance of nursing leaders in process of nursing information systems development.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, vaje.

Lectures, seminar work, practice.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Projekt 100

Project

Reference nosilca / Lecturer's references:

STIGLIC, Gregor, KOCBEK, Primoz, FIJACKO, Nino, SHEIKH, Aziz, and PAJNKIHAR Majda. "Challenges associated with missing data in electronic health records: a case study of a risk prediction model for diabetes using data from Slovenian primary care." Health Informatics Journal, 2017. BRZAN POVALEJ, Petra, OBRADOVIC Zoran, and STIGLIC Gregor. "Contribution of temporal data to predictive performance in 30-day readmission of morbidly obese patients." PeerJ 5 (2017): e3230. STIGLIC, Gregor, FIJACKO, Nino, STOZER, Andraz, SHEIKH, Aziz, and PAJNKIHAR Majda. "Validation of the Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) questionnaire for undiagnosed type 2 diabetes screening in the Slovenian working population." Diabetes Research and Clinical Practice, 2016, 120:194-197.

Page 63: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

FELDMAN, Keith, STIGLIC Gregor, DASGUPTA Dipanwita, KRICHEFF Mark, OBRADOVIC Zoran, & CHAWLA Nitesh. Insights into Population Health Management Through Disease Diagnoses Networks. Nature Scientific Reports, 2016, 6:30465. CALLAHAN, Alison, PERNEK, Igor, STIGLIC, Gregor, LESKOVEC, Jure, STRASBERG, Howard, SHAH, Nigam. Analyzing information seeking and drug-safety alert response by health care professionals as ew methods for surveillance. Journal of medical internet research, ISSN 1438-8871, 2015, vol. 17, no. 8.

Page 64: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Javno zdravje

Course title: Public health

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega Zdravstvena nega 2 3

Nursing care 2nd degree Bologna Study Programme

Nursing Care

2 3

Vrsta predmeta / Course type Izbirni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Laboratory

work

Klinične vaje Clinical work

Druge oblike kontaktnih ur

Samost. delo

Individ. work

ECTS

20 10 20 10 315 15

Nosilec predmeta / Lecturer: Doc. dr. Marjan Premik Red. prof. dr. Sonja Šostar Turk

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: slovenski

Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Ni posebnih pogojev za vključitev. There are no specific prerequisites.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Predstavitev in analiza javno zdravstvenih problemov ter vrednotenje javnozdravstvenih ukrepov. Politika in sistemi na področju zdravstvenega varstva, ter pristopi za načrtovanje lokalnih (primarno zdravstveno varstvo), območnih in nacionalnih aktivnosti javnega zdravja z namenom izboljšanja in ohranjanje zdravja. Predstavitev vsebin iz epidemiologije in infektologije ter preprečevanje in odpravljanje bolezni. Okoljski dejavniki, ki vplivajo na zdravje ljudi (pitna voda, globalno segrevanje, bolnišnični odpadki, onesnaženost zraka). Kazalnikih kakovosti javnega zdravja iz nacionalnih in mednarodnih baz podatkov.

Presentation and analysis of public health problems and the evaluation of public health measures. Healthcare policy and systems, and approaches for planning local (primary health care), regional and national public health activities in order to improve and preserve health. Presentation of content from epidemiology and infectology and prevention and correction of diseases. Environmental factors affecting human health (drinking water, global warming, hospital waste, air pollution). Indicators of public health quality from national and international databases.

Page 65: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Temeljni literatura in viri / Readings:

Zaletel-Kragelj L., Eržen I., Premik M. Uvod v javno zdravje. Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Katedra za javno zdravje, 2007. Eržen I.,Gajšek P., Hlastan Ribič C., Kukec A., Poljšak B., Zaletel-Kragelj L. Zdravje in okolje, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, Maribor, 2010 Centers for Disease Control and Prevention Atlanta. Spletna stran. Dostopno na URL: http://www.cdc.gov/. M. Vinko eds., 2018. Kako skrbimo za zdravje?: z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije 2016. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Schoon P.M., Porta C.M., Schaffe M.A., 2019. Population-based public health clinical manual: the Henry Street model for nurses. Indianapolis: Sigma Theta Tau International. Evans D., Coutsaftiki D., Fathers C.P., 2017. Health promotion and public health for nursing students. Thousand Oaks: Sage; London: Learning Matters.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študent: - obvlada koncepte in funkcije javnega

zdravja; - pridobi osnove kvalitativnih, kvantitavnih

metod in participativnih metod dela na področju javnega zdravja;

- pridobi znanje o politiki in sistemih na področju zdravstvenega varstva;

- pridobi znanja iz epidemiologije in infektologije,

- pridobi znanje o vplivih okolja na zdravje, - spozna nacionalne in mednarodne baze s

kazalniki kakovosti javnega zdravja.

Student: - masters concepts and functions of public

health; - acquires knowledge on qualitative,

quantitative and participative methods on public health issues;

- gets knowledge about health insurance; - gets knowledge about epidemiology and

infectology; - gets knowledge about the environmental

impacts on health standards; - get acquainted with national and

international data bases with public health quality indicators.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:

poznavanje temeljev javnega zdravja;

prepoznavanje ključnih javno zdravstvenih problemov;

sposobnost razumeti ključne družbene in okoljske determinante zdravja;

poznavanje sistema, organizacije in ekonomike zdravstvenega varstva;

sposobnost razumeti in vplivati na delovanje sistemov zdravstvenega varstva;

sposobnost razumeti področje epidemiologije in infektologije

sposobnost razumeti vplive okolja na zdravje

poznavanje nacionalnih in mednarodnih baz podatkov s kazalniki kakovosti javnega zdravja.

Knowledge and understanding:

basic public health knowledge;

recognizing key public health problems;

comprehending the crucial health determinants;

knowledge of system, organization and economics of health care;

understanding the health care systems;

understanding the field of epidemiology in infectology

understanding the environmental impact on health

knowledge of national and international data bases with public health quality indicators.

Page 66: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Metode poučevanja in učenja:

Learningandteachingmethods:

Predavanje, seminar. Na seminarjih je potrebna 80% udeležba.

Lectures, seminar. At least 80% per cent participation is required at the seminars.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Pisni izpit Seminarske naloge

60 40

Written exam Seminar work

Reference nosilca / Lecturer's references:

ARTNIK, Barbara, PREMIK, Marjan, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana. Population groups at high risk for poor oral self care : the basis for oral health promotion. International Journal of Public Health, ISSN 1661-8556, 2008, letn. 53, št. 4, str. 195-203, doi: 10.1007/s00038-008-7072-7. PREMIK, Marjan, PAVLEKOVIĆ, Gordana, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana, DONEV, Dončo. Healthy public policy. V: DONEV, Dončo (ur.), PAVLEKOVIĆ, Gordana (ur.), ZALETEL-KRAGELJ, Lijana (ur.). Health promotion and disease prevention : a handbook for teachers, researchers, health professionals and decison makers : stability pact for South Eastern Europe. Lage: Hans Jacobs publishing company, cop. 2007, str. 38-49. PREMIK, Marjan. Javno zdravje - od zamisli do izvedbe. V: ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka. Javno zdravstvo 20. stoletja in njegov soustvarjalec dr. Bojan Pirc : [strokovna [i.e. znanstvena] monografija]. Ljubljana: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije; Inštitut za varovanje zdravja RS, 2007, str. 31-46. STAVBAR, Severina, KNEZ HRNČIČ, Maša, PREMZL, Katarina, KOLAR, Mitja, ŠOSTAR-TURK, Sonja. Sub- and super-critical water oxidation of wastewater containing amoxicillin and ciprofloxacin. The Journal of supercritical fluids, 2017, vol. 128, str. 73-78. BOHINC, Natalija, ROZMAN, Urška, ŠOSTAR-TURK, Sonja. The purpose of monitoring pesticides in drinking water for human health. V: PAJNKIHAR, Majda (ur.), et al. Book of abstracts, International Scientific Conference "Research and Education in Nursing", June 7th 2018, Maribor, Slovenia. 1st ed. Maribor: University of Maribor Press: Faculty of Health Sciences. 2018, str. 39. STAVBAR, Severina, PREMZL, Katarina, KOLAR, Mitja, ŠOSTAR-TURK, Sonja. Analizna metoda za določanje amoksicilina in ciprofloksacina v sintetični bolnišnični odpadni vodi. V: ZUPANČIČ JUSTIN, Maja (ur.). Farmakološko aktivne snovi v odpadnih vodah : optimizacija analitskih metod in procesov odstranjevanja : zbornik konference = Pharmacologically active substances in wastewater : optimisation of analytical methods and removal processes : proceedings of the conference, Zaključna konferenca projekta LIFE PharmDegrade, 24.-25. november 2016 = Closure Conference of the Project LIFE PharmDegrade, 24th-25th November 2016. Ljubljana: Arhel. 2016, str. 104-107. ŠOSTAR-TURK, Sonja, ROZMAN, Urška, GÖNC, Vida, PAL, Emil, ŽMAUC, Tanja, LUŠICKY, Marija, ŠOŠTARIČ, Mojca, ZAVEC PAVLINIČ, Daniela, JEREBIČ, Dalea, PETEK, Barbara. Studying of microorganisms and efficiency of antimicrobial coating on textiles in hospital environment (ANTIMIKROBITEX 2) : final report of national project. Maribor: Faculty of Health Sciences, University of Maribor, 2017.

Page 67: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Kakovost in varnost v zdravstvu in zdravstveni negi

Course title: Quality and safety in health and nursing care

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega Zdravstvena nega 2 3

Nursing Care 2nd degree Bologna Study Programme

Nursing Care

2 3

Vrsta predmeta / Course type Izbirni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Laboratory

work

Teren. vaje Fieldwork

Druge oblike kontaktnih ur

Samost. delo

Individ. work

ECTS

20 10 20 325 15

Nosilec predmeta / Lecturer: Izr. prof. dr. Branko Lobnikar

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: slovenski

Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Vsebina: Content (Syllabus outline):

Page 68: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Kakovost in varnost v zdravstvu Predmet obravnava temelje in načela kakovosti in varnosti v zdravstvu. Poudarek je na osredotočenju na paciente in druge uporabnike. Poleg tega se predmet ukvarja z vprašanjem odklonov v zdravstveni obravnavi vključno z zdravstveno nego. Opisal bo sisteme za izboljševanje kakovosti. Poudaril bo uvajanja sprememb za nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave z namenom nenehnega izboljševanja. Cilj je pomagati študentu, da bo spoznal način uvajanja sprememb in razumel, da so spremembe del vsakdanje prakse v zdravstvu in zdravstveni negi. Predmet je sestavljen iz dveh vsebinskih delov, in sicer: (1) Temelji izboljševanja kakovosti z uvajanjem sprememb in (2) Izboljšanje kakovosti in varnosti. Prva enota Temelji izboljševanja kakovosti z uvajanjem sprememb bo študenta uvedla v jezik kakovosti, vprašanja, ki zadevajo kakovost v zdravstveni negi in zdravstvenem varstvu vključno s klinično notranjo in zunanjo presojo, organizacijskimi, upravljavskimi in kadrovskimi vprašanji, povezanimi z izboljševanjem kakovosti, izkušnjami in zadovoljstvom pacienta. Poleg tega bo predmet preučeval različne metode in orodja, ki jih je možno uporabiti za merjenje kakovosti. Izboljševanje kakovosti in varnosti. Drug vsebinski sklop je namenjen preučevanju vprašanja sprememb, vključno s teorijo sprememb in odzivov na spremembe. Vsebina tega dela predmeta vključuje pobude za doseganje in ohranjanje kakovosti, t.i. celovito upravljanje kakovosti, infrastrukturo za kakovost in varnost, strategijo kakovosti in varnosti, metode delovanja v več poklicnem zdravstvenem timu, metode za določanje meril in kriterijev, merjenje in ocenjevanje kakovosti, kritični dejavniki uspeha v procesu izvedbe, t.i. krog izboljševanja kakovosti in definiranje klinične uspešnosti in učinkovitosti v okviru zdravstvene nege. Predmet vključuje tudi analizo v odnosu do t.i. na dokazih utemeljene prakse, metode in orodja za razvoj standardov, smernic, kliničnih poti, procesov, protokolov, algoritmov, kazalnikov izidov in drugih kazalnikov kakovosti itd. Modul bo obravnaval tudi metodo notranje in zunanje presoje kakovosti. Poudarja

Quality and safety in health Subject treats the basic elements and principles of quality and safety in health. The emphasise is in centralizing to patients and other users. Beside that the subject will treat the question of deviations in the nursing treatment including the nursing care. It will describe the system for quality improvement. It will emphasise the introduction of changes for continually improvement of quality and safety of nursing treatment with the aim of permanent improvement. The objective is to help the student to recognize the way of introduction of changes and to understand that changes are a part of everyday practise in health and nursing care. The subject consists of two units: (1) Principles of quality improvement and Introduction of changes, (2) Quality and safety improvement. The first unit, Principles of quality improvement and Introduction of changes, will introduce the student into the language of quality, questions concerning the quality in nursing care and nursing safety including the clinical internal and external judgement, organisational, management and personnel questions, connected with quality improvement, experiences and the satisfaction of the patient. Besides that the module will examine different methods and tools, which are possible to use for quality measuring. Quality and safety improvement. The second unit will treat the question of changes including the theory of changes and the response on changes and will examine the questions and problems connected with the change. The content of this part of the subject includes the initiatives for obtaining and saving of the quality, this is the complete management of quality, infrastructure for quality and safety, strategy of quality and safety, methods of operation in multi-professional nursing team, methods for defining the criteria, measuring and evaluation of quality, critical facts of success in the process of realisation the so called circle of improvement of quality and defining of clinical efficiency within the nursing care. The subject includes also the analyses in relation to practise established on evidences, methods and tools for the development of standards, directives, clinical paths, processes, protocols, algorithms, indicators of outcomes and other quality indicators. The subject will treat also the method of internal and external quality judgement. It emphasise the methodology of learning from safety

Page 69: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

metodologijo učenja iz varnostnih zapletov pri pacientih in njihovo preprečevanje. Modul preučuje razvoj, obvladovanje, zagotavljanja in nenehno izboljševanje kakovosti v okoljih zdravstvenega varstva. Cilj tega modula je, da se medicinska sestra usposobi za razvijanje in izvajanje nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti pri obravnavi pacientov s poudarkom na zdravstveni negi. Ta modul bo pripravil študente, da bodo izvajali in podpirali izboljševanje in zagotavljanje kakovosti na svojem delovnem mestu z uporabo orodij kakovosti. S pomočjo prebranih gradiv in razprav o študijah primerov bodo študenti razvijali spretnosti presojanja, potrjevanja veljavnosti in preverjanja izbir ter presoj izboljševanja in zagotavljanja kakovosti. V razpravah in pogovorih bodo zajete sestavine, ki predstavljajo kulturo kakovostnega okolja, delovanje v več poklicnih timih uvajanje sprememb in podobno.

complications at patients and their prevention. The subject examines the development, restraining, assuring and permanent improving of quality in environments of nursing care. The aim of subject is to qualify the nurse for development and performing of permanent improving of quality and safety at treatment of patients with emphasise on nursing. This module will prepare the students to perform and support quality improvement and assuring at their work by using the quality tools. With the help of read material and discussions about study cases the students will develop the skills of judgement, confirming of validity and verifying of choices and judgement of improvement and quality assuring. In discussions and conversations the elements will be captured, which represent the culture of qualitative environment, working in multi-professional teams and introduction of changes, etc.

Temeljni literatura in viri / Readings:

• Fras, Z., Robida, A. & Brubnjak, J. V. (2003). Priročnik za smernice. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. Dostopno na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/kakovost/prirocniki_in_publikacije/prirocnik_za_smernice_slo.pdf

• Robida, A, ed. (2006). Uvajanje izboljševanja kakovosti v bolnišnice. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. Dostopno na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/kakovost/uvajanje_kakovosti_avg_2006/00_uvajanje_izboljsevanja_kakovosti_v_bolnisnice.pdf

• Robida, A. (2009). Pot do odlične zdravstvene prakse. Vodnik za izboljševanje kakovosti in presojo lastne zdravstvene prakse. Ljubljana: Planet GV.

• Robida, A. (2009).Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. Dostopno na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/kakovost/Nacionalne_usmeritve_za_razvoj_kakovosti_v_zdravstvu.pdf

• Yazbeck, A. M. & Robida, A. eds. (2006). Metodološka priporočila za oblikovanje in uvajanje kliničnih poti. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. Dostopno na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/kakovost/prirocniki_in_publikacije/Prirocnik_-_Klinicne_poti.pdf

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilji predmeta:

Cilj predmeta je študenta usposobiti za razumevanje in uporabo konceptov izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvu in zdravstveni negi ter mu pomagati spoznati svojo vlogo pri

Objectives of the subject:

The objectives of the subject is to eneble student tu understand and use the concepts of improving the quality and safety in health and nursing and to help him to recognize its role at improving of quality. The

Page 70: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

izboljševanju kakovosti. Cilji predmeta so:

Razumeti temelje nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvu

Prepoznavati pomembnost uvajanja sprememb

Spoznati vpliv organizacijske kulture pri uvajanju kakovosti in varnosti v prakso

Razumeti metode notranje in zunanje presoje - akreditacije

Študenti bodo znali/sposobni:

Razlikovati med izboljševanjem in zagotavljanjem kakovosti v zdravstveni negi

Presojati vlogo dokumentiranja in zbiranja podatkov ter njihovo pretvorbo v informacijo in znanje kot pomoč pri odločanju izvajanja izboljšav kakovosti in varnosti v zdravstveni negi

Uporabljati najpomembnejše metode in orodja za izboljševanje kakovosti

Voditi izboljšave kakovosti in varnosti

Upravljati s spremembami

Razvijati sposobnost določanja stopnje tveganja, uporabljene na enem od vidikov nege po svoji izbiri

Proučiti študije/raziskave o ugotavljanju izkušenj in zadovoljstva uporabnikov in njihove rezultate

Prenesljive/ključne spretnosti in druge lastnosti:

Študent bo znal oblikovati procese zagotavljanja kakovosti in varnosti, meriti strukturne, procesne kazalnike in kazalnike izidov in znal bo uporabiti metodo primerjav kazalnikov s standardi, utemeljenih na dokazih ali z najboljšimi praksami.

Usposobljen bo uvajanja sprememb s pomočjo Demingovega kroga kakovosti.

Uporabljati bo znal metode reševanje problemov, ki nastanejo pri vsakdanjem delu na področju zdravstvene nege.

Na področju varnosti pacientov bo poznal uporabiti proaktivni pristop upravljanja s tveganji in analizirati varnostni zaplet pri pacientu.

Samostojno bo znal uporabljati najpogostejša orodja za izboljševanje kakovosti in varnosti.

objectives of the subject are:

To understand the principles of permanent improvement of quality and safety in health.

To recognize the importance of introduction of changes.

To learn the influence of organisational culture at introduction of quality and safety into practise.

To understand the methods of internal and external judgement – accreditation.

Student will know/will be capable to:

Distinguish between improving and assuring the quality in nursing.

To judge the role of documenting and data collecting and their performing into information and knowledge as help at deciding of performing the quality improvements and safety in nursing care.

To use the most important methods and tools for quality improvement.

To perform the quality improvements and safety.

To manage the changes.

To develop the capability of defining the level of risk, used on one of principles of nursing care after their choice.

The study the research about stating the experiences and satisfaction of users and their results.

Transferable/Key Skills and other attributes:

The students will know how to form the processes of quality and safety management, to measure the structural process indicators and indicators of results with standards based on proved or with the best practise.

They will be capable to use to introduce the changes with the help of Deming circle of quality.

They will be able to use the methods of problem solving which appear at every-day work.

On the field of safety of patients they will be competent of managing the risks factors, how to analyse the safety conflicts at a patient.

They will be able to use independently the mostly used tools for quality improvement and safety.

Page 71: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: Študent bo pridobil znanja s področja sistema nenehnega izboljševanja kakovosti v zdravstvu in varnosti pacientov. Spoznal bo metode in orodja izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov in metode vpeljevanja kakovosti in varnosti v vsakdanje delo s pacienti. Razumel bo pomembnost vpeljevanja izboljšav za doseganje standardov ali najboljših praks zdravstvene obravnave in zdravstvene nege. Razumel bo metodologijo notranjih in zunanjih presoj kakovosti v zdravstvu.

Knowledge and Understanding: Student will obtain the knowledge from the field of the system of permanent quality improvement in health and safety of patients. They will learn the methods and tools for quality improvement of the nursing treatment and safety of patients and the methods of introduction of quality and safety into every day work with patients. They will understand the importance of introduction of improvement for obtaining the standards or the best practises of nursing treatment and nursing care. They will understand the methodology of internal and external judgements of the quality in health care.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanje, seminarsko delo, delo v timih, praktične vaje z reševanjem problemov z uporabo metod in orodij kakovosti.

Lectures, seminar work, team work, practical work with solving of problems by the use of methods and quality tools.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Pisni izpit Seminarske vaje Seminarsko delo

50 30 20

Written exam Tutorial Seminar work

Reference nosilca / Lecturer's references:

Lobnikar, B.; Maze, H. (2012) Odnos do sprememb in kakovosti v zdravstvu [Elektronski vir] = Attitude to change and quality in health care. Kakovost, inovativnost, prihodnost [Elektronski vir] : Zbornik = Quality, innovation, future : proceedings / 31. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 21.-23. 3. 2012, Portorož, Slovenija = 31st International Conference on Organizational Science Development, March 21st-23rd, 2012, Portorož, Slovenia ; uredniški odbor Marko Ferjan ... [et al.]. Str. 593-599 LOBNIKAR, Branko. (2008) Kakovost medosebnih odnosov kot determinanta organizacijske kulture v bolnišnici. V: LABAŠ, Suzana (ur.). Medosebni odnosi - temelj kakovosti v zdravstvu : 1. simpozij z mednarodno udeležbo, Logarska dolina, 30. in 31. maj 2008. Solčava: Spes - društvo za kulturo odnosov, 2008, str. 7-15, LOBNIKAR, Branko, KRAGELJ, Jožica. (2010) Organizacijska kultura v zdravstveni negi : izsledki raziskave = Organizational culture in nursing care : study results. V: PLANK, Darja (ur.), ESIH, Katja (ur.). Zdravstvena nega v okolju, ki zagotavlja varno in kakovostno obravnavo bolnika. Celje: Visoka zdravstvena šola, 2010, str. 88-102

Page 72: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: LOGISTIKA V ZDRAVSTVU IN ZDRAVSTVENI NEGI

Course title: LOGISTICS IN HEALTH CARE AND NURSING

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 2 4

Health care Level 2 Health care 2 4

Vrsta predmeta / Course type IZBIRNI

Univerzitetna koda predmeta / University course code: MAG

Predavanja

Lectures Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Klinične vaje Clinical work

Lab. vaje Lab. work

Samost. delo Individ. work

ECTS

20 10 10 335 15

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. dr. Jadranka Stričevič, prof. dr. Bojan Rosi

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: SLOVENSKI / SLOVENE

Vaje / Tutorial: SLOVENSKI / SLOVENE

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Ni pogojev za vključitev There are no conditions for inclusion

Vsebina: Content (Syllabus outline):

Uvod v logistiko

Osnove logistike in oskrbovalnih verig

Načela upravljanja logističnih procesov v

zdravstvenem sistemu

Logistične aktivnosti v zdravstveni

organizaciji

Logistična organizacija dela v zdravstveni

negi in oskrbi

Klinične poti in klinične smernice v

zdravstvu in zdravstveni negi in oskrbi

Dokumentacija v zdravstveni negi in oskrbi

Simulacija pomanjkljivosti organizacije

procesov zdravstvene nege in oskrbe, za

oceno možnih učinkov izboljšav

Introduction to Logistics

Fundamentals of logistics and supply chains

Principles of managing logistics processes in a health care system

Logistics activities in a health care organization

Logistical organization of nursing work and health care

Clinical pathways and clinical guidelines in the health care and nursing care

Documentation in nursing and health care

Simulation of weaknesses of the organization processes of health care, to assess the potential improvements

Page 73: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Temeljniliteratura in viri / Readings:

Orbanić, J., Rosi, B. (2016). Razvoj transporta, logistike in mobilnosti v Sloveniji. Celje: Fakulteta za logistiko. URL: http://fl.um.si/knjiznicaFL/eknjige/Monografija_razvoj_transporta_logistike_in_mobilnosti_v_Sloveniji.pdf

Rosi, B. (2008).Osnove teorije sistemov. Celje: Fakulteta za logistiko UM.

Jereb, B. (2010). Programi za logistike. Celje: Fakulteta za logistiko UM.

Ferme, P., Popovič ,S. (2010). Orodje za upravljanje kakovosti:klinična pot. V:Kersnik, J.

(ur).Vrednotenje kakovosti dela, organizaja dela in obremenjenost v zdravstvu .

Ljubljana:Ekonomska Fakulteta.

Berginc Dolinšek, A. in sod.(2006). Metodološka priporočila za oblikovanje in uvajanje kliničnih

poti. Ljubljana: Ministrstvo za zdravstvo.

Hajnrih, B. in sod. (2009). Priročnik za oblikovanje kliničnih poti. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.

Inozu, B. in sod. (2011). Performance Improvement for Healthcare: Leading Change with Lean, Six

Sigma, and Constraints Management. Maidenhead: Mcgraw Hill Book Co.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študenti pridobijo znanja s področja

logistike in njenega razvoja iz različnih vidikov

pomena logistike v okviru sistemskega vidika

vodenja logistike in aktivnosti logistike

trendov v logistiki

logistike v storitvenih dejavnostih

analiz, značilnostih, prednostih in slabostih

organizacije procesov zdravstvene nege in

oskrbe ter razvijati rešitve za težave v

organizaciji

načrtovanja nadzornih sistemov

zdravstvene nege in oskrbe, organizacijske

strukture in njihove medsebojne povezave

(načrtovanje varne zdravstvene nege in

oskrbe ter kapacitet zdravstvenih storitev)

predstavitve, opisa in snovanja kliničnih

poti na podlagi kliničnih smernic.

Študenti se naučijo uporabljati orodja, tehnike in metode, ki omogočajo spremeniti različne podatke v uporabne informacije, se naučijo analizirati logistične procese in logistične sisteme,

se usposobiti za učinkovito razreševanje problemov na področju optimizacije logističnih

Students gain knowledge:

about logistics and its development from

different perspectives

the importance of logistics in the context of

a systemic perspective

the management of logistics and logistics

activities

about trends in logistics

about logistics in service activities

the analysis, features, advantages and

disadvantages of organization of health care

and develop solutions to problems in the

organization

of control systems of health care,

organizational structure and their

interaction (design of safe health care

facilities and health services)

presentations, descriptions and modeling of

clinical pathways based on clinical

guidelines.

Students learn to use the tools, techniques and methods that can transform various data into useful information, learn to analysis of logistics processes and logistics systems,

Page 74: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

procesov.

•train to effectively solve problems in the field of optimization of logistic processes.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:

poznavanje logističnega sistema in podsistemov

poznavanje osnovnih konceptov logistične verige

povezovanje različnih znanj ter pomena uporabe strokovne literature za reševanje logističnih problemov

prepoznavanje in uporaba ustreznih analitičnih konceptov in orodij

zmožnost analize problema in iskanja primernih rešitev

Študent je ob koncu študija sposoben obvladati raziskovalne metode, postopke in procese na področju optimizacije logističnih sistemov.

Študent predstavi obravnavo pacienta po

klinični poti

Sposoben je kritično ovrednotiti in

uporabljati teorije, orodja in tehnike za

analizo procesov zdravstvene oskrbe ter

oblikovati predloge za izboljšanje

pomanjkljivosti v organizaciji.

Sposoben je presojati o aktualnih

vprašanjih organizacije procesov, ki

uporabljajo argumente iz teorije logistike.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v poslovnih primerih. Sposobnost obvladanja standardnih metod in postopkov matematične analize. Avtonomnost v svojem strokovnem delu.

Knowledge and understanding: • knowledge of the logistics system and subsystems • knowledge of the basic concepts of the logistics chain • integration of different skills and the importance of professional literature for solving logistical problems • identify and use appropriate analytical tools • ability to analyze problems and searching for solutions • The student is at the end of the study able to deal with research methods, procedures and processes in the field of optimization of logistic systems. • The student presents the treatment of a patient after clinical trails • Is able to critically evaluate and apply theories, tools and techniques for the analysis of processes of health care, and to develop proposals for improving weaknesses in the organization • Is able to assess the current issues of the organization processes which use arguments from the theory of logistics. Transferable / Key Skills and other attributes : the ability to apply theoretical knowledge in business situations. Ability to apply standard methods and procedures of mathematical analysis.Independence in their professional work.

Page 75: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Zmožnost ustvarjalnega sodelovanja pri reševanju težjih problemov v logistističnih okoljih. Znanje in razumevanje: Študent bo

Znal bo prepoznati organizacijske in logistične nepravilnosti v okolju in poiskati rešitev zanje

Znal bo učinkovito komunicirati o identifikaciji, analizi in izboljševanju procesov v zdravstvu iz logističnega vidika

Usvojil bo smernice klinične poti

Usvojil bo specifična logistična znanja v zdravstveni negi

Poznal bo vplive fizikalnih parametrov na delovno okolje v zdravstveni negi

Usvojil bo logistično organizacijo dela negovalnega tima v zdravstveni ustanovi

Prenosljive/ključne spretnosti in znanja:

Poznavanje implementacije teoretičnih logističnih načel v prakso zdravstvene nege

Poznavanje metod oblikovanja kliničnih poti

Napredno poznavanje logistike in njene implementacije v zdravstvo in zdravstveno oskrbo

The ability of creative collaboration in solving difficult problems in logistics environments. Knowledge and understanding: Students will • be able to identify the organizational and logistical

irregularities in the environment and find solutions for them

• be able to discuss effectively the identification, analysis and improvement of processes in healthcare from a logistics point of view

• acquire the guidelines for clinical pathways • acquire the specific logistical knowledge in health

care • Understand the effects of physical parameters on

the working environment in health care • acquire the logistical organization of the work of

the nursing team in the hospital Transferable / Key Skills and Knowledge : • Knowledge of theoretical implementation of

logistics principles in nursing practice • Knowledge of methods of creating clinical

pathways • Advanced knowledge of logistics and its

implementation in health care

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja

Seminar; seminarska naloga

Klinične vaje V okviru seminarja bodo študentje izdelali seminarsko delo iz vsebin predmeta. V okviru kliničnih vaj bodo študentje praktično simulirali in analizirali postopke oblikovanja kliničnih smernic in kliničnih poti.

• Lectures • Seminar • Clinical work In the seminar, students will produce course work from the contents of the course. In the context of clinical exercises, students will simulate and analyze the procedures of creating clinical guidelines and clinical pathways.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Pisni izpit

klinične vaje

Seminarska naloga

60% 20% 20%

Written exam

Clinical work

Seminar paper

Page 76: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Reference nosilca / Lecturer's references:

1. JEREB, Borut, IVANUŠA, Teodora, ROSI, Bojan. Systemic thinking and requisite holism in mastering logistics risks : the model for identifying risks in organisations and supply chain. Amfiteatru economic, ISSN 1582-9146, Feb. 2013, vol. 15, no. 33, str. 56-73, tabele. http://www.amfiteatrueconomic.ro/ArticolEN.aspx?CodArticol=1175. [COBISS.SI-ID 512476221]

2. ŽENKO, Zdenka, ROSI, Bojan, MULEJ, Matjaž, MLAKAR, Tatjana, MULEJ, Nastja. General SystemsTheory completed up byDialecticalSystemsTheory. Systems research and behavioral science, ISSN 1092-7026, 2013, vol. 30, iss. 6, str. 637-645. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sres.2234/pdf, doi: 10.1002/sres.2234. [COBISS.SI-ID 11630364],

3. ORŠIČ, Jerko, TAJNIK, Tanja, ROSI, Bojan, JEREB, Borut. Merjenje trajnostne uspešnosti pri izvajalcih logističnih storitev. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882. [Tiskana izd.], 2017, let. 25, št. 2, str. 79-92, ilustr. [COBISS.SI-ID 512848701]

4. ORBANIĆ, Josip, ROSI, Bojan, CVAHTE OJSTERŠEK, Tina (urednik), IPAVEC, Vesna Mia (urednik), GROBIN, Klemen (urednik), GROFELNIK, Igor (urednik). Razvoj transporta, logistike in mobilnosti v Sloveniji. 1. izd. Celje: Fakulteta za logistiko, 2016. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-6562-79-9. http://fl.um.si/knjiznicaFL/eknjige/Monografija_razvoj_transporta_logistike_in_mobilnosti_v_Sloveniji.pdf. [COBISS.SI-ID 287225088]

5. ROSI, Bojan. Innovation in systems thinking : the application of dialectical network thinking in resolving complex problems, (Business issues, competition and entrepreneurship). New York: Nova Publishers, cop. 2015. VIII, 98 str., ilustr. ISBN 978-1-63463-320-8. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=52478&osCsid=5dd54631ae62a331a1531cdcfb8c9552. [COBISS.SI-ID 512655165]

6. STRIČEVIĆ, Jadranka, BALANTIČ, Zvone, TURK, Zmago, ČELAN, Dušan, PAJNKIHAR, Majda. Occupational and environmental risk factors for development of low back pain in hospital nursing personnel. V: NORASTEH, Ali Asghar (ur.). Low back pain. Rijeka: InTech, 2012, str. 87-102. http://www.intechopen.com/books/low-back-pain/occupational-and-environmental. [COBISS.SI-ID 1795236]

7. STRIČEVIĆ, Jadranka, PAJNKIHAR, Majda, KEGL, Barbara. Kategorizacija hitnih stanja djeteta sa aspekta potreba po zdravstvenoj njezi. V: 5. Hrvatski kongres dječje kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem i Hrvatski simpozij dječjih anesteziologa i 6. Stručni skup medicinskih sestara i tehničara dječjih kirurških djelatnosti, Dubrovnik / Cavtat, 25.- 28.04.2007 = 5th Croatian Congress of Pediatric Surgery with international participation , Croatian Symposium of Pediatric Anesthesiologists, 6th Meeting of Pediatric Surgical Nurses and Technicians, Dubrovnik/Cavtat, 25.-28.04.2007. [s.l.]: [s.n.], 2007, 2 str. [COBISS.SI-ID 1321380]

8. STRIČEVIĆ, Jadranka, PAJNKIHAR, Majda, KEGL, Barbara, HARIH, Metka, VRBNJAK, Dominika. Technological progress in health care. V: Programme & Abstract book : east meets west : critical care nursing strengthening healthcare in Europe. [S. l.: s. n., 2013], str. 9. [COBISS.SI-ID 1941924]

Page 77: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: MAGISTRSKO DELO

Course title: Master Thesis

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega, 2. stopnja Zdravstvena nega 2 4

Nursing care 2nd degree Bologna Study programme

Nursing Care 2 4

Vrsta predmeta / Course type

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Laboratory work

Teren. vaje Field work

Samost. delo Individ. work

ECTS

30 345 15

Nosilec predmeta / Lecturer: Izbrani mentor/ Mentor selected

Jeziki / Languages:

Predavanja/Lectures: slovenski/slovene

Vaje / Tutorial: slovenski/slovene

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Študent lahko prijavi magistrsko delo na osnovi predpisanih pogojev v pravilniku.

The student can apply for the degree’s work according to the prescribed conditions in the regulations.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Prijava teme magistrskega dela v skladu s Statutom UM in pravilniki FZV UM.

The official procedure of the preparation of the Master Thesis accordingly Statute of University of Maribor and regulations of FHS UM.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Relevantna literatura s področja magistrskega dela. / Relevant literature from the topic of the Master Thesis.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilji so definirani v prijavi teme magistrskega dela. The objectives are defined in the application for the approval of the topic of the Master Thesis.

Page 78: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Predvideni študijski rezultati: Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: Znanje širšega strokovnega področja, v katerega sodi magistrsko delo, in ožje znanje ter razumevanje pojmovnika, ki ga zajema tema magistrskega dela. Poudarek je na praktičnih znanjih in naprednejših metodologijah raziskovanja, obdelovanja in prikazovanja podatkov.

Knowledge and Understanding: Knowledge of the broader professional field to which belongs the Master Thesis and special knowledge of the corresponding glossary. The emphasis is on the practical skills and relatively more advanced methodologies of research, processing and presenting data.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Strokovno zapisovanje in izražanje vsebine, obvladanje reševanja strokovnih problemov, suverena predstavitev ključnih spoznanj in spretnost utemeljevanja.

Transferable/Key Skills and other attributes: Documenting and expressing the subject in a professional way, mastering the solving of the professional problems, independent presentation of the key conclusions and ability in arguing.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Vodeno individualno raziskovalno delo.

Guided individual research work.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Magistrsko delo Zagovor

70% 30%

Master Thesis Presentation

Page 79: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Perioperativna zdravstvena nega

Course title: Perioperative nursing care

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega Zdravstvena nega 2 3

Nursing Care2nd degree Bologna Study Programme

Nursing Care 2

3

Vrsta predmeta / Course type Izbirni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Laboratory

work

Klinične vaje Clinical work

Druge oblike kontaktnih ur

Samost. delo

Individ. work

ECTS

20 10 30 315 15

Nosilec predmeta / Lecturer: Izr. prof. dr. Dušan Mekiš

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: slovenski

Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Vsebina: Content (Syllabus outline):

Modul Perioperativne zdravstvene nege je namenjen spoznavanju diagnostike in terapije urgentnih stanj v splošni praksi, kirurgiji, travmatologiji, interni medicini, pediatriji, ginekologiji, intenzivni medicini in reanimaciji ter anesteziologiji, osnove urgentne medicine v izrednih razmerah in katastrofnih situacijah. Študent bo spoznal oceno bolnika po stopnji tveganja glede na njegovo kondicijo, sočasne bolezni in zahtevnost operacije ter različne anesteziološke tehnike, nadzor in delo pri neposredni predoperativni pripravi bolnika in pooperativnem okrevanju. Študent bo spoznal vse možne zaplete operativnih

The aim of the modul “Perioperative nursing care” is to learn diagnostics and therapy of urgent conditions in general practise, surgery, traumatology, internal medicine, paediatrics, gynaecology, intensive medicine and reanimation as well as anaesthesiology, the essentials of emergency medicine in extraordinary situations and catastrophic situations. The student will get familiar with evaluation of patients risks regarding to his/her condition, associated disease and surgery pretentiousness and different anaesthesiological techniques, control, patient preoperative preparation and postoperative recovery. The student will get familiar with all possible surgery complications as well as perianaesthisiological complications. He/She will develop logical reflection of

Page 80: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

posegov kakor tudi perianesteziološke zaplete in razvil sposobnost logičnega razmišljanja samostojnega odločanja in ukrepanja. Študent bo spoznal tudi najnovejše smernice v obravnavi in zdravstveni negi bolnika v enoti intenzivne terapije, bolnika med in po operaciji in bolnika na posameznih oddelkih v bolnišnici.

independent decision and measures making. The student will get familiar with guidelines in treatment and nursing care of patient during surgery and postoperative.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Temeljna literatura: Aitkenhead, A. R. & Smith, G. (1996). Textbook of Anaesthesia. 3rd Edition. New York, Edinburg: Churchill Livingstone. Hind, M. C. & Wicker, P. (2000). Principles of perioperative practice. Edinburgh [etc.] : Churchill Livingstone. Hudsmith, J. Wheleer, D. & Gupta, A. eds. (2004). Coretopics in perioperative medicine. London, San Francisco: Greenwitch Medical Media. Manohin, A. (2000). Anestezijski aparat, anestezijski dihalni sistemi in anestezijski ventilatorji. V: Paver-Eržen, V. (urd.) Respiracija. Ljubljana :Slovensko druženje za anesteziologijo in intenzivno medicino, Slovensko zdravniško društvo. Mantik Lewis, S. (eds,) (2004). Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems. 6th ed. - St. Louis : Mosby.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študenti/ke morajo kot bodoči člani timov osvojiti osnove prepoznavanja urgentnih stanj v medicini ter obvladati potrebne terapevtske postopke skladno s svojimi pooblastili.

osvoji temeljna teoretična znanja s področja perioperativne zdravstvene nege.

Osvoji sistemski pristop pri reševanju posameznih problemov kirurškega bolnika.

Zna aplikativno povezovati posamezno teorijo s prakso.

Obvlada standarde aktivnosti zdravstvene nege kirurškega bolnika pred, med in po operaciji.

Obvlada organizacijo in delovanje zdravstvene nege na kirurških oddelkih, operacijskih dvoranah in sobah za intenzivno terapijo.

As future members of teams the students must capture the fundaments of recognition of urgent conditions in medicine and to master the necessary therapeutic procedures in accordance to their authority.

Obtain the basic theoretical knowledge from the sphere of perioperative nursing care.

Obtain the systematic approach to solving of single problems of a surgery patient.

Gain proper knowledge for applicative connection of theory into practice in perioperative nursing care.

Master the standards of nursing care of a surgery patient activity in perioperative nursing care.

Master the organisation and operation of nursing care on surgery wards.

Page 81: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Predvideni študijski rezultati: Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: Študent bo sposoben uporabiti teorijo iz obvezne in priporočene literature s področja perioperativne zdravstvene nege in jo povezovati na posameznih primerih v kliničnem okolju.

Knowledge and understanding: The student will be capable to use the theory of the obligatory and suggested literature from the field of perioperative nursing care and to connect this knowledge on single cases in the clinical environment.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Uporabijo se učne metode: predavanja, seminarji, študije primerov. Na seminarjih je potrebna 80% udeležba.

The following teaching methods are used: lectures, seminary work, study of cases. At least 80% per cent participation is required at the seminars.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Pisni izpit, seminarska naloga,

60 40

Written exam, seminar works

Reference nosilca / Lecturer's references:

MEKIŠ, Dušan, KAMENIK, Mirt, STARC, Vito, JERETIN, Stojan. Cardiac output measurements with electricalvelocimetry in patient sundergoing CABG surgery : a comparison with intermittent thermodilution. Eur. j. anaesthesiol., 2008, letn. 25, št. 3, str. 237-242. , [JCR, WoS, št. citatov do 6. 2. 2011: 4, brez avtocitatov: 4, normirano št. citatov: 2] MEKIŠ, Dušan, KAMENIK, Mirt. Influence of body osition on hemodynamics in patients with ischemic heart disease undergoing cardiac surgery. Wien. klin. Wochenschr., Suppl., 2010, vol. 122, suppl. 2, str. 59-62, doi: 10.1007/s00508-010-1346-9., [JCR, WoS, št. citatov do 6. 8. 2011: 1, brez avtocitatov: 1, normirano št. citatov: 0] ZORKO, Nuška, MEKIŠ, Dušan, KAMENIK, Mirt. The influence of the Trandelenburg position on haemodynamics: comparison of anaesthetized patients with ischaemic heart disease And Healthy volunteers. J. int. med. res., 2011, vol. 39, no. 3, str. 1084-1089. http://www.jimronline.net/content/full/2011/103/1674.pdf., [JCR]

Page 82: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Pridobivanje in vodenje projektov

Course title: Planning and running the projects

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega, 2. stopnja Zdravstvena nega 2 4

Nursing care 2stdegree Bologna Study Programme

Nursing care 2

4

Vrsta predmeta / Course type Izbirni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Laboratory

work

Klinične vaje Clinical work

Druge oblike kontaktnih ur

Samost. delo

Individ. work

ECTS

20 10 10 335 15

Nosilec predmeta / Lecturer: Prof. dr. Sonja Šostar Turk, doc. dr. David Haložan

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: Slovenski/Slovene

Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Ni pogojev za vključitev. There are no conditions for inclusion

Vsebina: Content (Syllabus outline):

Osnovni pojmi pri pridobivanju, vodenju in izvajanju projektov

Načini iskanja razpisov nacionalnih in mednarodnih projektov

Vrste financiranja nacionalnih in mednarodnih projektov

Vključevanje v mednarodne mreže in iskanje partnerjev

Timsko delo v okviru izvedbe projekta

Načrtovanje projekta in priprava vsebinskega dela projekta

Vodenje projektov

Naloge vodja projekta

Naloge članov projekta

Finančna in časovna konstrukcija

Priprava znanstvenih in finančnih poročil

Ocenjevanje rezultatov projekta

Basic concepts in acquisition, management and implementation of projects

Ways of searching national and international projects

Types of financing national and international projects

Incorporation in international networks and searching for partners

Team work in carrying out the projects

Project planning and preparation of project proposals

Running the projects

Project leader tasks

Tasks of project partners

Financial and time management

Preparing scientific and financial reports

Project results evaluation

Page 83: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Temeljni literatura in viri / Readings:

Kerzner, H. (2009). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. 10th edition. New Jersey: John Wiley &Sons, Inc.

Rozman R., Kovač J., 2012. Management. Ljubljana: GV Založba.

Saba V.K., McCormick K.A., 2015. Essentials of nursing informatics. New York: McGraw Hill.

Projektna mreža Slovenije [Elektronski vir] : revija Slovenskega združenja za projektni management. ISSN 2386-0227.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študent bo znal pripraviti prijavo projekta. Student will know how to prepare a project proposal.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: Študent bo:

1. razumel načine iskanja in financiranja projektov,

2. imel znanja za pripravo projektne prijave, 3. razumel vodenje projektov.

Knowledge and Understanding: Student will

1. Understand ways of project financing 2. Gain knowledge for preparation of a successful

project proposal 3. Understand project leading

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

1. Pisanje znanstvenih in finančnih poročil 2. Poznavanje timskega dela

Transferable/Key Skills and other attributes: 1. Writing scientific and financial reports 2. Knowledge on team work

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji in projektno delo. Lectures, seminar and project work

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Način: Projekt

100 %

Type : Project proposal

Reference nosilca / Lecturer's references:

VAN SEVEREN, Maarten, DEN OTTER, Walther A., DE WALLE, Foppe B., ŠOSTAR-TURK, Sonja, FIJAN, Sabina, ALTENBAHER, Brigita, MLAKAR, Vid, RABUZA, Urška, FIJAN, Rebeka, PUŠIĆ, Tanja, HLOCH, Hans, SEITER, Manfred, LOPARNIK UČAKAR, Mateja. Sustainable measures for industrial laundry expansion strategies = SMILES : smart laundry - 2015 : final report : period covered from 1.9.2008 to 30.11.2011. Zellik: Federatie Belgische Textielverzohrging, 2012. ZORMAN, Milan, ŠTIGLIC, Gregor, STRIČEVIĆ, Jadranka, HALOŽAN, David. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih : zaključno poročilo : Po kreativni poti do praktičnega znanja v okviru: OP RČV 2007-2013 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2014. ŠOSTAR-TURK, Sonja, ROZMAN, Urška, STAVBAR, Severina, KNEZ HRNČIČ, Maša, DUH, Darja, CIMERMAN, Mojca, LEVANIČ, Andrej, SCHWARZ, Andreas. Studying antibiotic resistant bacteria and removal of

Page 84: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

antibiotics from hospital waste water (ANTIBIOTIC) : final project report. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2018. ŠOSTAR-TURK, Sonja, ROZMAN, Urška, GÖNC, Vida, PAL, Emil, ŽMAUC, Tanja, LUŠICKY, Marija, ŠOŠTARIČ, Mojca, ZAVEC PAVLINIČ, Daniela, JEREBIČ, Dalea, PETEK, Barbara. Studying of microorganisms and efficiency of antimicrobial coating on textiles in hospital environment (ANTIMIKROBITEX 2) : final report of national project. Maribor: Faculty of Health Sciences, University of Maribor, 2017. ŠOSTAR-TURK, Sonja, FIJAN, Sabina, ROZMAN, Urška, MENTGES, Manfred, PESTEL, Peter, MATHIS, Beat. Molecular methods for evaluating hygiene of hospital textiles using Morapex device: final research report. Maribor: Faculty of Health Sciences, University of Maribor, 2016.

Page 85: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: Simulacije v zdravstvu in zdravstveni negi

Course title: Simulations in health and nursing care

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega Zdravstvena nega 2 4

Nursing Care2nd degree Bologna Study Programme

Nursing Care

2 4

Vrsta predmeta / Course type Izbirni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja Lectures

Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Lab. vaje Laboratory

work

Teren. vaje Field work

Druge oblike kontaktnih ur

Samost. delo

Individ. work

ECTS

20 10 20 325 15

Nosilec predmeta / Lecturer: Izr. prof. dr. Miljenko Križmarić

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: slovenski

Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

V predmet se lahko vključijo vsi redno vpisani študenti v magistrski študijski program Zdravstvena nega in drugi študenti, ki predmet izberejo iz nabora izbirnih predmetov.

To this subject all regularly inscribed students of Master's degree study programme: nursing care and other student, which choose the subject among other selective subjects can comprehend.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Predstavljamo nove tehnologije v zdravstvu, kot tudi nove načine poučevanja. Študenti bodo pridobili znanja s področja tehnologije, simulacij, simulatorjev, interaktivnega izobraževanja, modeliranja, kot tudi na problemih temelječem se načinu učenja in na dokazih temelječi se zdravstveni negi.

We introducing new health technologies as well as new education methods. Students will get familiar with technology, simulations, simulators, interactive education, modelling, Problem Based Learning (PBL) and Evidence Based Learning (EBN).

Page 86: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Temeljni literatura in viri / Readings:

Križmarić, M. (2006). Simulacije kot komplementarne metode v procesih izobraževanja: zbrano gradivo za interno uporabo. Maribor: Visoka zdravstvena šola Univerze v Mariboru.

Kyle, R. R. & Murray, W. B. (2008). Clinical simulation. Operations, Engineering and Management. Amsterdam: Academic Press.

Manohin, A. & Križmarić, M. (2006). Temeljne fizikalne osnove v anesteziologiji, anestezijski aparat, anestezijski dihalni sistemi in anestezijski ventilator. Maribor: Visoka zdravstvena šola.

Moore, J. E. (2004). Biomedical technology and devices handbook.

Moyle, J. T. B. & Davey, A. (1998). Wards Anesthetic Equipment 4 th edition.

Aston, D. Rivers, A & Dharmadasa, A. (2014). Equipment in anaesthesia and critical care : a complete guide for the FRCA. Banbury Scion cop, 1 st edition.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilji študijskih vsebin so usmerjeni v področje intenzivnega zdravljenja. S podanimi vsebinami odpiramo študentom obzorja za raziskovalno delo ob uporabi tehnologije in simulatorjev. Študente bomo pripravili za delo z medicinskimi pripomočki, ki jih bodo srečevali v kliničnem okolju. Študenti bodo v tem modulu uporabljali metodo PBL , to pomeni, da bodo študenti delali v majhnih skupinah na določenem problemu. Poudarek bo na individualnem učenju po PBL metodi. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Osnove modeliranja in simulacij. Uporaba računalniških simulacij za razumevanje fizioloških in patofizioloških procesov.

Objectives of study content are focused on intensive care. With the content the students become familiar with the possibilities for the research work by using technology and simulators. Students will be prepared to work with medical devices which can be encountered in a clinical setting. A Problem Based Learning strategie will be used in this modul. Students are working on tasks of the modul book in PBL groups. Further more student will work on tasks in small training groups. Individual learning will complete this process: Fundamentals of modelling and simulations. Using computer simulation models of physiological and patophysiological processes

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: Študent bo izdelal pisno seminarsko nalogo in jo predstavil. Spodbuja se pisanje člankov za objavo v domači in tuji literaturi, prevajanje raziskovalnih člankov za uporabo v praksi zdravstvene nege in prenos raziskovalne metodologije v domače okolje. Študenti bodo spoznali delo in razvoj scenarijev v Simulacijskem centru in poučevanje prek simulacij.

Knowledge and Understanding: The student will finalize the written seminar report and present it infront of colleagues. Writting articles, translation of research findings of use in nursing practice and research transfer process in working environment will be motivated and desired.

Page 87: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

- Predavanja,

- delo v majhnih PBL skupinah,

- uporaba meta analiz in randomiziranih kontrolnih študij - Evidence Based Nursing.

- v simulacijskem centru bodo uporabljani scenariji za simuliranje posameznih življenjsko ogrožajočih situacij.

- uporaba simulatorjev bolnika, uporaba simulatorjev različne tehnologije.

Na seminarjih je potrebna 80% udeležba.

- Lectures,

- Working in small PBL groups,

- Use of metha analysis and randomized control trials in Evidence Based Practise,

- Use of scenarios in Simulation centre for simulations of different vital situations,

- The knowledge of possibilities for use of virtual reality,

- use of patients simulations, use of simulators of various technology.

The seminars required 80% participation.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Seminarska naloga 100 Seminars

Reference nosilca / Lecturer's references:

Križmarić M, Grmec Š. Numerični izračuni pričakovanih deležev kisika v vdihanem zraku (FI02) različnih sistemov za aplikacijo kisika = Numerical calculation of expected fractional inspired oxygen concentrations (FI02) for different oxygen delivery systems. Med. meseč. 2007, letn. 3, št. 9, str. 282-292. Križmarić M, Manohin A. Prikrite nevarnosti v simulacijskem centru = Hidden dangers in a simulation centre. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], jun. 2011, letn. 80, št. 6, str. 516-522. Križmarić M. Nevarni uhajajoči električni tokovi med defibrilacijo = Alternative accidental electrical pathways during defibrillation. V: Grmec Š. (ur.), Kupnik D. (ur.). Akutna stanja : znamenja, simptomi, sindromi, diferencialna diagnoza in ukrepanje : 3. strokovni seminar z mednarodno udeležbo : zbornik predavanj, Maribor, 4.-6. oktober 2007 : signs, symptoms, syndromes, differential diagnosis and management : 3rd International seminar on acute medicine : proceedings and algorithms, Maribor, 4.-6. oktober 2007, (Zbirka Acuta). Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Center za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoza, 2007, str. 262-265. Križmarić M. Kompleksni simulatorji in simulacije na področju urgentne medicine = Complex simulators and simulations in emergency medicine. V: Gričar M. (ur.), Vajd R. (ur.). Urgentna medicina : izbrana poglavja 2010 : zbornik : selected topics : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2010, str. 167-169. Manohin A, Križmarić M. Temeljne fizikalne osnove v anesteziologiji, anestezijski aparat, anestezijski dihalni sistemi in anestezijski ventilator : [učbenik za fakultetni študij anesteziologije]. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2006. 128 str. Križmarić M, Manohin A. Analiza pretokov dihalne zmesi skozi krožne anestezijske dihalne sisteme in njihov vpliv na izsušenost zrnc absorberja CO2 = The analysis of fresh gas flow in a circle anaesthetic breathing system, and its influence on CO2 absorbent desiccation. Zdrav Vestn, 2012, letn. 81, št. 4, str. 341-348. Križmarić M, Manohin A. Interakcija med absorbentom CO2 in lahkohlapnim anestetikom v krožnem

Page 88: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

anestezijskem dihalnem sistemu = Interaction between carbon dioxide absorbents and volatile anaesthetics in a closed anaesthesia breathing system. Zdrav Vestn, nov. 2011, letn. 80, št. 11, str. 820-823.

Page 89: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: SPECIFIČNI ERGONOMSKI PRISTOPI V ZDRAVSTVU IN ZDRAVSTVENI NEGI

Course title: SPECIFIC ERGONOMIC APPROACHES IN HEALTH CARE AND NURSING

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 2 3

Health care Level 2 Health care 2 3

Vrsta predmeta / Course type Izbirni predmet / Optional subject

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures Seminar Seminar

Sem. vaje Tutorial

Klinične vaje Clinical work

Lab. vaje Lab. work

Samost. delo Individ. work

ECTS

20 10 10 20 315 15

Nosilec predmeta / Lecturer: Izr. Prof. dr. Jadranka Stričević

Jeziki / Languages:

Predavanja/Lectures: slovenski/Slovenian

Vaje / Tutorial: slovenski/Slovenian

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisites:

Pogoj za vključitev so izpolnjeni pogoji za vpis v drugi letnik.

Requirements are fulfilled conditions for enrolment in the second year.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Antropometrija v zdravstveni negi

Funkcionalna anatomija in fiziologija človeka

Specifičnost uporabe računalnika v zdravstvu in zdravstveni negi

Implementacija teorije v prakso in raziskovalne metode za varnejšo in ergonomično delo s pacienti

Simulacije ergonomskih obremenitev delovnega osebja

Meritve mikroklimatskih okoljskih parametrov (temperatura, vlažnost, tlak, gibanje in kvaliteta zraka, zvok in hrup, svetloba in sevanje, detekcija plinov v delovnem okolju)

Ergonomska organizacija dela negovalnega tima v zdravstveni ustanovi

Anthropometry in health care

Functional anatomy and human physiology

Specific use of computer technology in health care and nursing

Implementation of theory into practice for safer and ergonomic work with patients

Simulation of ergonomic load for working staff

Measurement of microclimatic environmental parameters (temperature, moisture, pressure, movement and air quality, sound and noise, light and radiation, detection of gases in working environment)

Ergonomic organisation of work for nursing team in health institution

The students will make a seminar paper on

discussed themes and in laboratory work

Page 90: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

V okviru seminarja bodo študentje izdelali seminarsko delo iz vsebin predmeta in v okviru laboratorijskih vaj praktično simulirali in analizirali obremenitev posameznih delovnih mest in merili parametre varnega delovnega okolja.

students will simulate and analyse the load of

individual work posts and measure parameters

for a safety working environment during the

seminar work.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Balantič Z., Polajnar A., Jevšnik S.(2016) Ergonomija v teoriji in praksi. Nacionalni inštitut za javno zdravje. Ljubljana

Plemej Mohorič A., Kacjan Žgajnar K..(2018) Izbrana poglavja iz ergonomije : učbenik za študente zdravstvenih ved. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta,

Balantič, Z. (2000). Človek, delo, učinek. Kranj: Moderna organizacija.

Keros P., Pećina M. (2007). Funkcijska anatomija lokomotornoga sustava. Zagreb: Naklada Ljevak.

Nelson, A. (2005). Safe Patient Handling and Movement: A Practical Guide for Health Care Professionals: A Guide for Nurses and Other Health Care Providers. New York: Springer Pub.

OSHA. (2013). Guidelines for Nursing Homes: Ergonomics for the Prevention of Musculoskeletal Disorders. Pridobljeno 25. 3. 2013, http://www.osha.gov/ergonomics/guidelines/nursinghome.

Sušnik, J. (1992). Ergonomska fiziologija. Radovljica: Didakta.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študent bo znal izdelati model ergonomske razbremenitve na posameznih delovnih mestih in spoznal metode, ki zdravstvenemu osebju in pacientom omogočajo varnejše okolje dela in bivanja.

The student can produce a model of ergonomic relief for individual work posts and understands the methods which enable a safer and more comfortable clinical and living environment for the patients.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: Študent bo

Znal bo prepoznati ergonomske nepravilnosti v okolju

Osvojil bo v antropometrijske osnove v zdravstveni negi

Osvojil bo specifična ergonomska znanja uporabe računalnika v zdravstveni negi

Poznal bo vplive fizikalnih parametrov na delovno okolje v zdravstveni negi

Osvojil bo ergonomsko organizacijo dela negovalnega tima v zdravstveni ustanovi

Znal bo napredno rokovati z bremeni v zdravstvu in zdravstveni negi

Prenosljive/ključne spretnosti in znanja:

Poznavanje funkcionalne fiziologije dela

Poznavanje implementacije teoretičnih ergonomskih načel v prakso

Poznavanje metod merjenja

Knowledge and Understanding: The student will

Recognize ergonomic irregularities in the environment

Master anthropo basis in health care

Master specific ergonomic knowledge for use of computer in health care

Understand the impacts of physical parameters on the working environment in health care

Understand ergonomic organisation of working tem in a health care institute

Handle the load in health care and nursing Transferrable/key skills and knowledge:

Understanding functional physiology of work

Understanding implementation of theoretical ergonomic principles into practice

Master methods for measuring micro-

Page 91: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

mikroklimatskih parametrov in njihovo vrednotenje

Napredno poznavanje ergonomije in njene implementacije v zdravstvo in zdravstveno nego

climate parameters and their evaluation

Advanced knowledge of ergonomy and its implementation into health care and nursing

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja

Seminar z demonstracijami; seminarska naloga iz obravnavanih vsebin

Laboratorijsko delo na simulatorjih Skupinsko in individualno delo

Demonstracije ergonomskih modelov in pripomočkov

Lectures

Seminar with demonstrations; seminar paper on discussed themes

Laboratory work with simulators

Team work and individual work

Demonstration of ergonomic models and tools

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) / Weight (in %)

Assessment:

Način:

Seminarska naloga, predstavitev in zagovor

100 %

Type (examination, oral, coursework, project):

A seminar paper, presentation and defence

Reference nosilca / Lecturer's references:

Stričević, J., Balantič, Z., Turk, Z., Čelan, D.(2009). Ergonomic analysis of workload diminution by the use of assistive technical equipment at nursing care. HealthMed, 3(3), 212-218.

Stričević, J., Balantič, Z., Turk, Z., Čelan, D., Kegl, B., Pajnkihar, M. (2012). Risk factors for development of low back and neck pain in hospital nursing personnel. Obzornik zdravstvene nege, 46(3), 195-207

Stričević, J., Balantič, Z., Turk Z. ,Čelan, D., Pajnkihar, M., Balantič, Z. (2012). Occupational and environmental risk factors for development of low back pain in hospital nursing personnel. Low back pain, 87-102.

Page 92: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: VODITELJSTVO V ZDRAVSTVENI NEGI

Course title: LEADERSHIP IN NURSING

Študijski program in stopnja Study programme and level

Študijska smer Study field

Letnik Academic year

Semester Semester

Zdravstvena nega, 2. stopnja Zdravstvena nega 2 4

Nursing Care 2nd degree Bologna Study Programme

Nursing Care 2 4

Vrsta predmeta / Course type izbirni predmet / optional subject

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures Seminar Seminar

Vaje Tutorial

Klinične vaje work

Druge oblike študija

Samost. delo Individ. work

ECTS

15 10 20 330 15

Nosilec predmeta / Lecturer: prof. dr. Iztok Podbregar, doc. dr. Mateja Lorber

Jeziki / Languages:

Predavanja / Lectures: Slovenski/Slovene

Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Ni posebnih pogojev. No special prerequisits.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Opredelitev voditeljstva

Voditeljstvo v zdravstveni negi

Teorije in veščine vodenja v praksi

Načela in principi voditeljstva

Voditeljevi stili v zdravstveni negi

Nove tehnologije in voditeljstvo

Znanstveni dokazi za podporo učinkovitega vodenja

Leaderhip definition

Leadership in nursing

Theory and leadership skills in practice

Principles of leadership

Leadership styles in nursing

New technologies and leadership

Evidence based support of effective leadership

Page 93: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Temeljni literatura in viri / Readings:

Temeljna literatura: - Bower, F.L. 2000. Nurses taking to lead. Personal qualities of effective leadership. Philadelphia: W.B.

Saunders Company. - Marquis, B L., Huston, C. 2017. Leadership roles and management functions in nursing : theory and

application. 9th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer. - Sullivan E. J., & Decker, P.J. 2005. Effective leadership & management in nursing. Upper Saddle River:

Prentice Hall.

Revija: - Journal of Nursing Management.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študent:

spozna teorije in koncepte povezane z voditeljstvom.

spozna prednosti in omejitve različnih pristopov voditeljstva.

spozna analizo metodoloških prednosti in slabosti različnih pristopov voditeljstva.

spozna teorije kritičnega voditeljstva.

spozna celovitost voditeljstva.

pridobi znanje o vlogi in nalogah voditelja v zdravstveni negi

Student:

understand theories, concepts and frameworks associated with leadership.

understand advantages, limitations, and contributions of various approaches to leadership.

understand methodological strengths and weaknesses of various approaches to leadership.

understand critique leadership theories.

learn about comprehensive of leadership.

learn about the role and tasks of the leader in nursing

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: Študent:

razloži osnovne pojme o voditeljstvu.

opiše področja voditeljstva v zdravstveni negi.

opiše voditeljstvo kot širšo družbeno dimenzijo.

razloži prednosti in slabosti različnih stilov vodenja.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Študent pridobljena znanja uporabi v praksi zdravstvene nege.

Knowledge and understanding: Student:

explain basic concepts of leadership.

describe areas of leadership in nursing.

describe of leadership as an wider social dimension.

explain advantages and disadvantages of different leadership styles.

Transferable/Key Skills and other attributes:

Students apply the acquired knowledge to nursing practice

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji

Klinične vaje

Študija primera

Diskusija

Lectures, seminars

Tutorials

Case study

Discussion

Page 94: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

Načini ocenjevanja: Delež (v %) /

Weight (in %) Assessment:

- Pisni izpit - Raziskovalni projekt

60 40

- written exam - research project

Reference nosilca / Lecturer's references:

prof. dr. Iztok Podbregar PODBREGAR, Iztok, HRIBAR, Gašper, IVANUŠA, Teodora. Intelligence and the significance of a secret agent's personality traits. The International journal of intelligence and counterintelligence, ISSN 0885-0607, 2015, vol. 28, iss. 3, str. 520-539. BANUTAI, Emanuel, PAGON, Milan, PODBREGAR, Iztok, LOBNIKAR, Branko. Vodstvene kompetence - primerjalna analiza managerjev javne uprave in policijskih organizacij v Evropi = Leadership competencies - a comparative analysis of managers in public administration and police organizations in Europe. V: DOUCEK, Petr (ur.), NOVAK, Aleš (ur.), PAAPE, Björn (ur.). Internacionalizacija in sodelovanje : zbornik 34. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Internationalization and cooperation : proceedings of the 34th International Conference on Organizational Science Development, 34. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Portorož, 25.-27. marec 2015. Kranj: Moderna organizacija, 2015, str. 87-99. IVANUŠA, Teodora, PODBREGAR, Iztok, HRIBAR, Gašper. Topografija protiobveščevalne dejavnosti : znanstvena monografija. Harlow: Pearson Education, 2016. PODBREGAR, Iztok, IVANUSA, Teodora. The Anatomy of Counterintelligence: European Perspective. Benhtam E Books. 2016. BANUTAI, Emanuel, PAGON, Milan, PODBREGAR, Iztok, LOBNIKAR, Branko. Leadership competencies for policing local communities in Europe and Slovenia. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), LOBNIKAR, Branko (ur.). Criminal justice and security in Central and Eastern Europe: Safety, security and social control in local communities: conference proceedings. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, 2016, str. 195-203. doc. dr. Mateja Lorber LORBER, Mateja, TREVEN, Sonja, MUMEL, Damijan. Leaders' behavior in association with job satisfaction and organizational commitment. V: POTOČAN, Vojko (ur.), UNGAN, Mustafa (ur.), NEDELKO, Zlatko (ur.). Handbook of research on managerial solutions in non-profit organizations, (Advances in public policy and administration (Print)). Hershey: IGI Global, cop. 2017, str. 111-133, doi: 10.4018/978-1-5225-0731-4.ch006. LORBER, Mateja, TREVEN, Sonja, MUMEL, Damijan. The examination of factors relating to the leadership style of nursing leaders in hospitals. Naše gospodarstvo, ISSN 0547-3101. [Tiskana izd.], 2016, letn. 62, št. 1, str. 27-36, doi: 10.1515/ngoe-2016-0003. LORBER, Mateja, TREVEN, Sonja, MUMEL, Damijan. The importance of monitoring nurses' workplace satisfaction of nurses for the well-being of all employees in nursing. Obzornik zdravstvene nege, ISSN 1318-2951, 2015, letn. 49, št. 3, str. 182-189, ilustr. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2015.49.3.73, doi:

Page 95: 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA SMER ZDRAVSTVENA NEGA - … 2 stopnja - SMER ZN (učni... · Zdravstvena nega 2. stopnja Zdravstvena nega 1 2 Nursing care 2nd cycle Bologna Study Programme

10.14528/snr.2015.49.3.73 LORBER, Mateja. Emotional intelligence: a key ability for leaders in nursing. V: ZYSBERG, Leehu (ur.), RAZ, Sivan (ur.). Emotional intelligence : current evidence from psychophysiological, educational and organizational perspectives, (Psychology research progress). New York: Nova Science Publishers, cop. 2015, str. 277-292. [COBISS.SI-ID 2073508] LORBER, Mateja. Job and life satisfaction in association with psychological well-being in nursing. V: OSBOURNE, Rosalie (ur.). Job satisfaction : determinants, workplace implications and impacts on psychological well-being, (Business issues, competition and entrepreneurship). New York: Nova Publishers, cop. 2015, str. 127-141. [COBISS.SI-ID 2189220]