13
1 PREDSTAVITVENI ZBORNIK velja za študente vpisane v študijskem letu 2017/2018 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA 1. PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU Prvostopenjski visokošolski študijski program Zdravstvena nega traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk po ECTS. Strokovni naslov, ki ga diplomant pridobi, je diplomirana medicinska sestra (VS), okrajšava dipl. m. s. (VS) oziroma diplomirani zdravstvenik (VS), okrajšava dipl. zn. (VS). 2. Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki se pridobijo s programom Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega je usposobiti strokovnjaka, diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika za delo na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega temelji na: - dejavnostih diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov, ki jih predpisujejo področne usmeritve Evropske unije; - načelih evropskega visokega šolstva (Bolonjski deklaraciji); - Zakonu o visokem šolstvu Republike Slovenije; - potrebah populacije; upošteva pa tudi sodobne usmeritve razvoja stroke in predvidene potrebe v prihodnosti; - dosedanjem delu in izkušnjah diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov ter drugih zdravstvenih delavcev na obravnavanem področju; - smernicah Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) o varovanju in pospeševanju zdravja (cilji SZO za 21. stoletje); - pobudah profesionalnih organizacij (International Council of Nurses – ICN, European Federation of Nurses (EFN), Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije). Kompetence: diplomant zdravstvene nege med študijem pridobi znanje in spretnosti, sposobnosti razumevanja in uporabe znanja, sposobnost kritičnega razmišljanja, sprejemanja odločitev, sporočanja, sporazumevanja in samostojnega pridobivanja znanja. Diplomant zdravstvene nege: - pozna in upošteva načela profesionalne etike; - zna povezovati teoretično znanje z različnih področij s praktičnimi izkušnjami pri delu s pacienti;

ZDRAVSTVENA NEGA - University of Ljubljana · 2019. 12. 23. · ZDRAVSTVENA NEGA 1. PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU Prvostopenjski visokošolski študijski program Zdravstvena nega

 • Upload
  others

 • View
  20

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 1

  PREDSTAVITVENI ZBORNIK

  velja za študente vpisane v študijskem letu 2017/2018

  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

  ZDRAVSTVENA NEGA

  1. PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU

  Prvostopenjski visokošolski študijski program Zdravstvena nega traja 3 leta (6 semestrov) in obsega

  skupaj 180 kreditnih točk po ECTS. Strokovni naslov, ki ga diplomant pridobi, je diplomirana

  medicinska sestra (VS), okrajšava dipl. m. s. (VS) oziroma diplomirani zdravstvenik (VS), okrajšava

  dipl. zn. (VS).

  2. Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki se pridobijo s

  programom

  Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega je usposobiti

  strokovnjaka, diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika za delo na vseh

  ravneh zdravstvenega varstva.

  Visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega temelji na:

  - dejavnostih diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov, ki jih predpisujejo področne usmeritve Evropske unije;

  - načelih evropskega visokega šolstva (Bolonjski deklaraciji); - Zakonu o visokem šolstvu Republike Slovenije; - potrebah populacije; upošteva pa tudi sodobne usmeritve razvoja stroke in predvidene potrebe

  v prihodnosti;

  - dosedanjem delu in izkušnjah diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov ter drugih zdravstvenih delavcev na obravnavanem področju;

  - smernicah Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) o varovanju in pospeševanju zdravja (cilji SZO za 21. stoletje);

  - pobudah profesionalnih organizacij (International Council of Nurses – ICN, European Federation of Nurses (EFN), Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev

  medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije).

  Kompetence: diplomant zdravstvene nege med študijem pridobi znanje in spretnosti, sposobnosti

  razumevanja in uporabe znanja, sposobnost kritičnega razmišljanja, sprejemanja odločitev,

  sporočanja, sporazumevanja in samostojnega pridobivanja znanja.

  Diplomant zdravstvene nege:

  - pozna in upošteva načela profesionalne etike; - zna povezovati teoretično znanje z različnih področij s praktičnimi izkušnjami pri delu s pacienti;

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  ZDRAVSTVENA FAKULTETA Zdravstvena nega 1. stopnje 2017/2018

  2

  - obvlada teoretično in praktično znanje za samostojno opravljanje negovalnih posegov in za opravljanje dela v interdisciplinarnem timu pri izvajanju diagnostičnih in terapevtskih posegov;

  - ceni spoznanja sorodnih ved (naravoslovnih in humanističnih) in jih povezuje s stroko; - ima razvite komunikacijske spretnosti, tudi v mednarodnem prostoru; - sprejema pedagoško delo za vzgajanje in izobraževanje lastnega kadra ter raziskovalno delo; - ceni vseživljenjsko učenje in je usposobljen za samoizobraževanje in podiplomsko organizirano

  izobraževanje.

  Predmetno specifične kompetence so v skladu s priporočilom Ministrstva za zdravje RS usklajene s

  poklicnimi kompetencami, ki jih za poklic diplomirana medicinska sestra in diplomirani zdravstvenik

  (VS) določa predpis Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti, z Direktivo za regulirane poklice iz leta

  2005 in dopolnjeno z Direktivo 2013/55/EU in EFN smernicami (European Federation of Nurses). Pri

  oblikovanju novih vsebin in kompetenc je bilo izhodišče razmerje med osmimi kompetencami v

  31. členu Direktive 2013/55/EU (od A do H) in EFN kompetenčnim okvirjem, ki vsebuje naslednje

  postavke:

  - CA. 1: Kultura, etika in vrednote - CA. 2: Promocija zdravja in preventiva, usmerjanje in poučevanje - CA. 3: Sprejemanje odločitev - CA. 4: Komunikacija in timsko delo - CA. 5: Raziskovanje, razvoj in vodenje - CA. 6: Zdravstvena nega.

  Predmetno specifične kompetence so naslednje:

  - uveljavljanje in spoštovanje človekovih pravic in dolžnosti v luči fizičnih, psiholoških, duhovnih in socialnih potreb avtonomnih posameznikov ob upoštevanju mednarodnih in nacionalnih

  poklicnih etičnih kodeksov, kakor tudi etičnega vidika zagotavljanja zdravstvenega varstva;

  - promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in učenje za razumevanje povezav med načinom življenja in zdravja, za razumevanje zdravstvenih vprašanj in procesov za krepitev, doseganje in

  ohranjanje zdravja;

  - samostojno varovanje zdravja in dobrobit posameznikov, družin in skupin v zdravstveni oskrbi, zagotavljanju njihove varnosti in spodbujanje njihove avtonomnosti;

  - izvajanje zdravstvene nege po procesni metodi dela: ocene stanja, postavljanje ciljev in oblikovanje negovalnih diagnoz, načrtovanja, izvajanje in vrednotenje zdravstvene nege;

  - spremljanje izidov in učinkov intervencij zdravstvene nege in dokumentiranje; - poznavanje in implementacija teoretičnih in metodoloških osnov in principov v zdravstveni negi

  in rabo interventnih ukrepov na osnovi znanstvenih dokazov in dosegljivih virov;

  - zagotavljanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi glede na znanstveni, tehnični in etični razvoj;

  - sodelovanje v procesu zdravljenja v okviru zdravstvenega tima ter izvajanje diagnostično terapevtskih programov;

  - interdisciplinarno in multisektorsko povezovanje za zagotavljanje kakovostne obravnave bolnika; - izvajanje zdravstvene nege v okviru nujne medicinske pomoči; - organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnosti ter službe zdravstvene nege; - vodenje negovalnega tima; - pedagoško delo za obnavljanje lastnega kadra;

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  ZDRAVSTVENA FAKULTETA Zdravstvena nega 1. stopnje 2017/2018

  3

  - sposobnost za kritično razmišljanje in sistemski pristop pri reševanju problemov in sprejemanju odločitev pri zdravstveni negi;

  - implementacija znanstvenih izsledkov v prakso, podprto z dokazi; - prevzemanje odgovornosti za vseživljenjsko učenje in stalni strokovni razvoj.

  3. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

  Vpiše se lahko, kdor je opravil zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem programu,

  poklicno maturo ali maturo. Ob omejitvi vpisa se bosta upoštevala:

  - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali maturi 60 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

  Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski

  referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega

  vpisnega pogoja so:

  - potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, - spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republike Slovenije ali zaključeni tuji osnovni šoli s

  slovenskim učnim jezikom,

  - maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,

  - spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim

  jezikom,

  - diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

  4. Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom

  v program

  Študentu se lahko prizna znanje, ki po vsebini ustreza učnim vsebinam predmetov v programu

  Zdravstvene nege, pridobljeno v drugih študijskih programih ustrezne stopnje ter neformalno

  pridobljeno znanje in spretnosti, ki po vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo

  splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam, ki so določene s študijskim programom, v

  katerega se želi kandidat vpisati. O priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, odloča Komisija za

  študijske zadeve Zdravstvene fakultete na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih

  listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter njegovo vsebino.

  Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo komisija upoštevala ta merila:

  - ustreznost izpolnjevanja pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),

  - ustreznost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava,

  - ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se vsebina priznava, - potrdilo izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju, - spričevalo o neformalnem izobraževanju,

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  ZDRAVSTVENA FAKULTETA Zdravstvena nega 1. stopnje 2017/2018

  4

  - potrdilo delovne organizacije o praktičnem usposabljanju, izvedbi projekta ipd., - predložitev izdelkov, objav in drugih avtorskih del kandidatov.

  Pridobljeno znanje se lahko prizna kot opravljena obveznost, če:

  - je bil pogoj za vključitev v izobraževanje skladen s pogoji za vključitev v program, - je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75 % obsega predmeta in najmanj 75 % vsebin

  ustreza vsebinam predmeta, pri katerem se priznava študijska obveznost,

  - neformalno pridobljeno znanje in spretnosti po vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam, ki so določene s študijskim

  programom, v katerega bi se želel kandidat vpisati.

  Če komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom

  kreditnih točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

  5. Pogoji za napredovanje po programu

  Študent mora imeti za vpis v višji letnik potrjen predhodni letnik s frekvencami iz vseh predmetov,

  opravljene vse vaje in vsa klinična usposabljanja, na katera je bil razpisan in za vpis v posamezni letnik

  naslednje število kreditnih točk:

  - za vpis v 2. letnik mora imeti opravljene vse vaje in klinična usposabljanja, na katera je bil razpisan ter zbrati najmanj 54 kreditnih točk 1. letnika,

  - za vpis v 3. letnik mora imeti 60 kreditnih točk 1. letnika, vse vaje in strokovno prakso ter najmanj 54 točk, doseženih v 2. letniku.

  Komisija za študijske zadeve lahko študentu izjemoma odobri napredovanje v višji letnik:

  - v 2. letnik, če je po predmetniku 1. letnika dosegel najmanj 44 kreditnih točk, - v 3. letnik, če je dosegel 60 kreditnih točk 1. letnika in najmanj 44 kreditnih točk 2. letnika.

  Za opravičene razloge štejejo razlogi, navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.

  Pogoji za ponavljanje letnika

  Študent lahko letnik ponavlja enkrat ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve

  obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Študent lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj 30

  kreditnih točk v letniku, ki ga želi ponavljati, in ima (če želi ponavljati drugi ali tretji letnik) opravljene

  vse študijske obveznosti v predhodnih letnikih.

  6. Pogoji za dokončanje študija

  Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh obveznih in izbirnih predmetih,

  ki jih je vpisal, ter zbrati 180 kreditnih točk po ECTS.

  7. Prehodi med študijskim programi

  Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/2010) so prehodi mogoči

  med študijskimi programi, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki

  ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  ZDRAVSTVENA FAKULTETA Zdravstvena nega 1. stopnje 2017/2018

  5

  kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz

  prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

  Prehodi so skladno s pogoji določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med

  študijskimi programi (UL RS št. 95/2010, 17/2011) ter drugimi predpisi mogoči na naslednje načine:

  1. med študijskimi programi iste stopnje

  Prehod je mogoč iz študijskih programov s področja zdravstvene nege in drugih programov

  zdravstvene usmeritve, ki so akreditirani v Sloveniji ali iz področja zdravstvene nege, ki se

  izvajajo v državah Evropske unije.

  2. med višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje

  Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi se omogoči tudi

  diplomantom višješolskih študijskih programov Zdravstvena nega, sprejetih pred letom 1996,

  diplomanti navedenega programa se lahko vpišejo v 3. letnik študijskega programa prve stopnje

  Zdravstvena nega.

  3. v primerih nebolonjskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, so prehodi do

  prenehanja izvajanja teh programov mogoči tudi med univerzitetnimi in visoko strokovnimi

  študijskimi programi ter iz teh programov na študijske programe prve ali druge stopnje.

  Prehod je mogoč iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov s področja

  zdravstvene nege in drugih zdravstvenih usmeritev, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v

  državah Evropske unije.

  Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev o priznanju in določitvi manjkajočih obveznosti, ki jih je v

  predhodnem programu opravil študent odloča Senat ZF s predhodno obravnavo Komisije za

  študijske zadeve Zdravstvene fakultete, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik,

  v katerega študent prehaja.

  8. Načini ocenjevanja

  Znanje študentov se preverja in ocenjuje po posameznih predmetih, tako da se učni proces pri

  vsakem predmetu konča s preverjanjem teoretičnega in/ali praktičnega znanja. Oblike preverjanja

  znanja (ustni oziroma pisni izpiti, kolokviji, seminarske naloge, dnevniki, poročila, projekti, zbirne

  mape in gradiva kot negovalna dokumentacija ter ocena kliničnih vaj in prakse) so opredeljene v

  učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja ureja Pravilnik o preverjanju znanja

  Zdravstvene fakultete, ki ga potrjuje Senat Zdravstvene fakultete.

  Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s Statutom Univerze v Ljubljani, in sicer:

  10 - izjemno znanje brez ali z zanemarljivimi napakami 9 - zelo dobro znanje z manjšimi napakami 8 - dobro znanje s posameznimi pomanjkljivostmi 7 - dobro znanje z več pomanjkljivostmi 6 - znanje ustreza le minimalnim kriterijem 5 - znanje ne ustreza minimalnim kriterijem

  Kandidat uspešno opravi preverjanje znanja, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  ZDRAVSTVENA FAKULTETA Zdravstvena nega 1. stopnje 2017/2018

  6

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  ZDRAVSTVENA FAKULTETA Zdravstvena nega 1. stopnje 2017/2018

  7

  9. PREDMETNIK

  1. LETNIK

  1. SEMESTER Kontaktne ure

  Zap. številka Predmet Nosilec Predavanja Seminar Vaje

  Klinične vaje

  Druge oblike študija

  Samostojno delo študenta

  Ure skupaj ECTS

  1 Anatomija in fiziologija s patologijo Raja Gošnak Dahmane 70

  25

  85 180 6

  2 Zdravstvena nega I Andreja Mihelič Zajec 75

  15 90 90 270 9

  3 Etika s filozofijo zdravstvene nega in zakonodaja

  Darja Ovijač, Blaž Ivanc 45

  15

  60 120 4

  4 Raziskovanje in informatika v zdravstveni negi

  Andreja Mihelič Zajec 60

  30

  90 180 6

  5 Biokemija, biofizika in farmakologija Irina Milisav Ribarič 60

  15

  75 150 5

  Skupaj 310 100 90 400 900 30

  1. LETNIK

  2. SEMESTER Kontaktne ure

  Zap. številka Predmet Nosilec Predavanja Seminar Vaje

  Klinične vaje

  Druge oblike študija

  Samostojno delo študenta

  Ure skupaj ECTS

  1 Mikrobiologija s parazitologijo in higiena Anamarija Zore 60

  15

  75 150 5

  2 Tuji jezik Angleščina, Nemščina Tina Levec, Irena Kuštrin 30

  15

  45 90 3

  3 Diagnostično terapevtski program Darja Ovijač 26

  60

  34 120 4

  4 Zdravstvena nega starostnika in rehabilitacija

  Manca Pajnič 30

  30 330

  60 450 15

  5 Izbirni predmet

  90 3

  Skupaj 900 30

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  ZDRAVSTVENA FAKULTETA Zdravstvena nega 1. stopnje 2017/2018

  8

  2. LETNIK

  3. SEMESTER Kontaktne ure

  Zap. številka Predmet Nosilec Predavanja Seminar Vaje

  Klinične vaje

  Druge oblike študija

  Samostojno delo študenta

  Ure skupaj ECTS

  1

  Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino in paliativno oskrbo

  Albina Bobnar 90

  30

  90 210 7

  2 Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo

  Mirjam Ravljen 90

  30

  90 210 7

  3 Supervizija v zdravstveni negi Darja Thaler 15 15

  30

  30 90 3

  4 Javno zdravje z epidemiologijo in prehrana Ruža Pandel Mikuš 55

  20 30

  75 180 6

  5 Zdravstvena nega II Renata Vettorazzi 20

  10 150

  30 210 7

  Skupaj 270 15 30 270 315 900 30

  2. LETNIK

  4. SEMESTER Kontaktne ure

  Zap. številka Predmet Nosilec Predavanja Seminar Vaje

  Klinične vaje

  Druge oblike študija

  Samostojno delo študenta

  Ure skupaj ECTS

  1 Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja

  Andreja Kvas 30

  15 30

  45 120 4

  2 Sociologija zdravja in bolezni Matic Kavčič 30

  15

  45 90 3

  3 Psihologija v zdravstveni negi Asja Nina Kovačev 30 15

  45 90 3

  4 Klinično usposabljanje II Amalija Sazonov

  420

  420 14

  5 Izbirni predmet

  180 6

  Skupaj 900 30

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  ZDRAVSTVENA FAKULTETA Zdravstvena nega 1. stopnje 2017/2018

  9

  3. LETNIK

  5. SEMESTER Kontaktne ure

  Zap. številka Predmet Nosilec Predavanja Seminar Vaje

  Klinične vaje

  Druge oblike študija

  Samostojno delo študenta

  Ure skupaj ECTS

  1 Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom

  Suzana Mlinar 45

  30

  45 120 4

  2 Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo

  Martina Bizjak 45

  30

  45 120 4

  3 Zdravstvena nega in mentalno zdravje Jožica Peterka Novak 45

  30

  45 120 4

  4 Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu

  Marija Milavec Kapun 30 15

  60

  45 150 5

  5 Klinično usposabljanje III/1 Robert Sotler

  390

  390 13

  Skupaj 165 15 540

  180 900 30

  3. LETNIK

  6. SEMESTER Kontaktne ure

  Zap. številka Predmet Nosilec Predavanja Seminar Vaje

  Klinične vaje

  Druge oblike študija

  Samostojno delo študenta

  Ure skupaj ECTS

  1 Organizacija in management v zdravstveni negi Andrej Starc

  30

  30

  30 90 3

  2 Zdravstvena obravnava vitalno ogroženega posameznika Damjan Slabe

  45

  60

  45 150 5

  3 Klinično usposabljanje III/2 Bernarda Djekić 270

  270 9

  4 Diplomsko delo Andreja Mihelič Zajec 15 15 60

  30 120 4

  5 Izbirni predmeti 270 9

  Skupaj 900 30

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  ZDRAVSTVENA FAKULTETA Zdravstvena nega 1. stopnje 2017/2018

  10

  IZBIRNI STROKOVNI PREDMETI Kontaktne ure

  Zap. številka Predmet Nosilec Predavanja Seminar Vaje

  Klinične vaje

  Druge oblike študija

  Samostojno delo študenta

  Ure skupaj ECTS

  1 Uvod v zdravstveno nego Bernarda Djekić 15 60

  15 90 3

  2 Klinične študije - zdravstvena nega Darja Ovijač 30 15 45 90 3

  3 Zdravstvena nega pacienta z rano Bernarda Djekić 15 60

  15 90 3

  4 Zdravstvena nega pacientov z onkološkimi obolenji

  Albina Bobnar 45

  90

  45 180 6

  5 Intervizija v zdravstveni negi Darja Thaler 15 30

  45 90 3

  6 Otroci s posebnimi potrebami Martina Bizjak 15 15 120

  30 180 6

  7

  Zdravstvena nega pacientov z nevrološkimi boleznimi

  Albina Bobnar 15

  60

  15 90 3

  8 Argumentiranje v zdravstveni negi Barbara Domajnko 15 30 45 90 3

  9 Zdravstvena nega pacientov ob transplantaciji

  Darja Ovijač 15 15

  45

  15 90 3

  10 Žilni pristopi in aplikacija zdravil Suzana Mlinar 30 120 30 180 6

  11 Osnove operacijske zdravstvene nege Mirjam Ravljen 30 120 30 180 6

  12 Kronično bolan otrok Renata Vettorazzi 15 15 120 30 180 6

  13 Paliativna zdravstvena nega Albina Bobnar 45 90 45 180 6

  14 Preprečevanje bolnišničnih okužb Anamarija Zore 30 15

  45 90 3

  15 Psihologija bolnika in pacienta Asja Nina Kovačev 30 15 45 90 3

  16 Zdravstvena nega pri anesteziji Amalija Sazonov 30 120 30 180 6

  17 Medicinska virologija Anamarija Zore 30 15 45 90 3

  18 Zdravstvena nega pacientov z boleznimi srca in ožilja

  Bernarda Djekić 30

  120 30 180 6

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  ZDRAVSTVENA FAKULTETA Zdravstvena nega 1. stopnje 2017/2018

  11

  IZBIRNI STROKOVNI PREDMETI (nadaljevanje) Kontaktne ure

  Zap. številka Predmet Nosilec Predavanja Seminar Vaje

  Klinične vaje

  Druge oblike študija

  Samostojno delo študenta

  Ure skupaj ECTS

  19 Seminar - Zdravje za vse Marija Zaletel 15 30 45 90 3

  20 Izbirno klinično usposabljanje I Marija Milavec Kapun 90

  90 3

  21 Izbirno klinično usposabljanje II Marija Milavec Kapun 180

  180 6

  22 Izbirno klinično usposabljanje III Marija Milavec Kapun 270

  270 9

  IZBIRNI SPLOŠNI PREDMETI Kontaktne ure

  Zap. številka Predmet Nosilec Predavanja Seminar Vaje

  Klinične vaje

  Druge oblike študija

  Samostojno delo študenta

  Ure skupaj ECTS

  1 Javno nastopanje Andreja Kvas 20 10 15

  45 90 3

  2 Praktikum iz računalništva Jelena Ficzko

  45

  45 90 3

  3 Genetika in molekularna biologija Irina Milisav Ribarič 20

  25

  45 90 3

  4 Medpoklicno sodelovanje Matic Kavčič 30

  60

  90 180 6

  5 Perspektiva uporabnikov zdravstvenega varstva

  Barbara Domajnko 10

  35

  45 90 3

  6 Management v zdravstvu Andrej Starc 30

  15

  45 90 3

  7 Informatika v zdravstvu Jelena Ficzko 45

  45 90 3

  8 Učni stili in strategije Asja Nina Kovačev 30 15

  45 90 3

  9 Skupinska dinamika Asja Nina Kovačev 30 15

  45 90 3

  10 Razvojna psihologija Asja Nina Kovačev 60 30

  90 180 6

  11 Didaktika zdravstvene vzgoje Andreja Kvas 20

  25

  45 90 3

  12 Koordinacija študentskega tutorstva Barbara Domajnko 6 8 8

  68 90 3

  13 Študentsko tutorstvo Barbara Domajnko 6 8 8

  68 90 3

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  ZDRAVSTVENA FAKULTETA Zdravstvena nega 1. stopnje 2017/2018

  12

  IZBIRNI SPLOŠNI PREDMETI (nadaljevanje) Kontaktne ure

  Zap. številka Predmet Nosilec Predavanja Seminar Vaje

  Klinične vaje

  Druge oblike študija

  Samostojno delo študenta

  Ure skupaj ECTS

  14 Motnje hranjenja Ruža Pandel Mikuš 15 30

  45 90 3

  15 Dojenje in laktacija Renata Vettorazzi 20

  25

  45 90 3

  16 Stres in izgorelost Asja Nina Kovačev 30 15

  45 90 3

  17 Osebnostne in individualne razlike Asja Nina Kovačev 60 30

  90 180 6

  18 Celičnobiološke osnove regenerativne medicine

  Peter Veranič 30

  15

  45 90 3

  19 Prostovoljstvo v zdravstvu Marija Milavec Kapun 20 15 40

  15 90 3

  20 Fizikalne osnove tehniških naprav v medicini

  Klemen Bohinc 20 20 50 90 3

  21 Uporaba statistike v zdravstvu Janez Žibert 20 15 55 90 3

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  ZDRAVSTVENA FAKULTETA Zdravstvena nega 1. stopnje 2017/2018 Zdravstvena nega 1. stopnje

  13

  10. Podatki o možnost izbirnih predmetov in mobilnost

  Program ponuja 42 izbirnih predmetov (10 % kreditnih točk celotnega programa), s katerimi bodo

  študentje lahko zbrali 18 kreditnih točk. Izbirni predmeti so razdeljeni na dva predmetna stebra, in

  sicer 26 izbirnih strokovnih predmetov in 20 izbirnih splošnih predmetov.

  Pogoji za izvedbo izbirnih predmetov

  Izbirni strokovni predmet bo Zdravstvena fakulteta izvedla, če bo prijavljenih najmanj 10 študentov,

  širši izbirni predmet pa, če bo prijavljenih 30 študentov.

  Zunanja izbirnost

  Študent lahko doseže najmanj 9 kreditnih točk z izbiro predmetov v drugih programih Zdravstvene

  fakultete ali na drugih članicah Univerze v Ljubljani oziroma z izbiro katerega koli predmeta v

  domačih ali tujih priznanih študijskih programih.

  Mobilnost

  Študent lahko 30 kreditnih točk programa (ne glede na obvezne ali izbirne enote) prenese iz katerega

  koli programa s področja zdravstvene nege, ki se izvaja na univerzah v Evropski uniji.