of 8 /8
REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 402-01/16-01/0469 URBROJ: 2181/1-08/16-16-0005 Split, 22. ožujka 2016. PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE gosp. Petroslavu Sapunaru, prof. - o v d j e - PREDMET: Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Stomatološke poliklinike o davanju ovlaštenja ravnatelju za pokretanje postupka etažiranja zgrade „Staro rodilište“, te na potpisivanje Izjave o uspostavi etažnog vlasništva ili Ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice i uspostavi etažnog vlasništva Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09 i 2/13), u privitku Vam dostavljamo Prijedlog zaključka naveden u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske skupštine. PRAVNI TEMELJ: Članak 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članak 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko- dalmatinske županije“, broj 11/09,7/10 10/10 i 2/13) NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za društvene djelatnosti PREDLAGATELJ : Župan DONOSITELJ: Županijska skupština IZVJESTITELJ: Tomislav Đonlić,prof., privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti S poštovanjem, Ž U P A N Zlatko Ževrnja, dipl. oec.

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA · dr.Petar Yitezica nastala Primarna zdravstvena zaitita Split, Zdravstvena zaltita Solin-Ka5tela, Ka5tel Su6urac, Zdravstvena zaltita

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA · dr.Petar Yitezica nastala Primarna zdravstvena zaitita Split, Zdravstvena zaltita Solin-Ka5tela, Ka5tel Su6urac, Zdravstvena zaltita

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 402-01/16-01/0469 URBROJ: 2181/1-08/16-16-0005 Split, 22. ožujka 2016.

PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE gosp. Petroslavu Sapunaru, prof. - o v d j e -

PREDMET: Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Stomatološke poliklinike o davanju ovlaštenja ravnatelju za pokretanje postupka etažiranja zgrade „Staro rodilište“, te na potpisivanje Izjave o uspostavi etažnog vlasništva ili Ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice i uspostavi etažnog vlasništva Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09 i 2/13), u privitku Vam dostavljamo Prijedlog zaključka naveden u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske skupštine.

PRAVNI TEMELJ: Članak 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članak 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09,7/10 10/10 i 2/13)

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za društvene djelatnosti PREDLAGATELJ : Župan DONOSITELJ: Županijska skupština IZVJESTITELJ: Tomislav Đonlić,prof., privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti S poštovanjem, Ž U P A N Zlatko Ževrnja, dipl. oec.

Page 2: REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA · dr.Petar Yitezica nastala Primarna zdravstvena zaitita Split, Zdravstvena zaltita Solin-Ka5tela, Ka5tel Su6urac, Zdravstvena zaltita

- 2 -

Na temelju članaka 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članak 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („ Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10,10/10 i 2/13), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na ___sjednici, održanoj _____________2016., donijela je

Z A K LJ U Č A K o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Stomatološke poliklinike

o davanju ovlaštenja ravnatelju za pokretanje postupka etažiranja zgrade „Staro rodilište“, te na potpisivanje Izjave o uspostavi etažnog vlasništva ili Ugovora o razvrgnuću suvlasničke

zajednice i uspostavi etažnog vlasništva

Članak 1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Stomatološke poliklinike Klasa: 003-06/2015-01/01, Urbroj: 2181-149A-01-2015-12-6 od 17. prosinca 2015. godine a kojom se:

- daje ovlaštenje ravnatelju za pokretanje postupka etažiranja zgrade „Staro rodilište“, te na potpisivanje Izjave o uspostavi etažnog vlasništva ili Ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice i uspostavi etažnog vlasništva, a u svrhu uknjižbe prava vlasništva etažnog dijela objekta koji pripada Stomatološkoj poliklinici.

Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u „ Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije „. KLASA: URBROJ: Split, PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Petroslav Sapunar, prof. DOSTAVITI: 1. Stomatološka poliklinika 2. Upravni odjel zajedničkih poslova 3. Upravni odjel za društvene djelatnosti 4. Službeni glasnik, ovdje 5.Pismohrana, ovdje

Page 3: REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA · dr.Petar Yitezica nastala Primarna zdravstvena zaitita Split, Zdravstvena zaltita Solin-Ka5tela, Ka5tel Su6urac, Zdravstvena zaltita

Obrazloienje

Sukladno zakonskim odredbama i to temeljem d1.58. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97,47/99, 35/08) Stomatolo5ka poliklinika zatraiila je od osnivada Splitsko - dalmatinskeZupanije prethodnu suglasnost za raspolaganje imovinom u vlasni5tvu i to zgrade ranijegnaziv a,,Staro rodiliSte".Nekretnina ozna(,ena kao dest.zgr.434l K.O.Split u naravi predstavlja zgradtt ranijeg naziva"Staro rodili5te" i u zemlji5noj knjizi upis prava vlasni5tva glasi na ime Op6enarodna imovinas pravom kori5tenja Dom zdravlja dr.Petar Vitezica u Splitu.Potvrdom Trgovadkog suda u Splitu razvidno je kako je organizacijom Doma zdravljadr.Petar Yitezica nastala Primarna zdravstvena zaitita Split, Zdravstvena zaltita Solin-Ka5tela, Ka5tel Su6urac, Zdravstvena zaltita Lena, djece i omladine Split, Zdravstvena zaltitaLastovo, Zdravstvena zaitita usta i zubi Split i Zajedni(ke sluZbe Split iz &ga 1994.godinenastaje Dom zdravlja Split koji se subjekt 1995.godine dijeli na Dom zdravlla Split, Domzdravlja Solin, Dom zdravlja Ka5tela i Stomatolo5ka poliklinika Split.Sukladno pravom slijedu iza upisanom prednika Doma zdravlja dr.Petar Yitezica proizlazikako je nekretnina oznadena kao dest.zgr.434l K.O.Split predstavlja zgradu u suvlasni5tvuustanova Splitsko - dalmatinske Zupanije i to Doma zdravlja Splitsko - dalmatinske Zupanije iStomatoloSke poliklinike.Radi upisa etaLnog vlasni5tva na predmetnoj nekretnini i to suglasnog oditovanja volje svihsuvlasnika da ie uspostaviti vlasni5tvo odredenoga posebnoga dijela nekretnine u koristsuvlasnidkoga dijela do uspostave vlasni5tva toga posebnoga dijela do6i ie njihovimsporazumom o podjeli posjeda stvari i izvr5avanju suvlasnidkih ovlasti.Sukladno prednje navedenom, nakon postupka izdavanja samostalnih uporabnih cjelina pred

Gradom Splitom ravnatelji ustanova Doma zdravlja Splitsko - dalmatinske Zupanije iStomatolo5ke poliklinike Split pristupiti 6e potpisivanju Izjava o uspostavi etaZnog vlasni5tvaili Ugovoru o razvrgnudu suvlasnidke zajednice za nekretninu oznadenu kao dest.zgr. 4341

K.O.Split u svrhu utvrdivanja prava vlasni5tva etalnog dijela u svrhu upisa prava vlasni5tva.Slijedom navedenom sukladno d1.58. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)valjalo je udovoljiti zahtjevu podnositelja te odluditi kao u izreci zakljudka.

Page 4: REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA · dr.Petar Yitezica nastala Primarna zdravstvena zaitita Split, Zdravstvena zaltita Solin-Ka5tela, Ka5tel Su6urac, Zdravstvena zaltita

υPMガ墨独 :鼎塀詭笠。ИSTOMATOLOSKA POLIKLINIKASPLIT,A.Go MatoSa 2Ured Ravnatetta

Klasa:003-06/2016-01/01

Ur.br.2181-149A-01/2016-1

Split.19.sjeё tta 2016.godine

Predmet:Suglasnost na Odluku UVmoli se.-

PoStovani,

SPLITSKO DALMATINSKA ZUPANIJAUpravni ottel Za drugtvene ttelatnosti

n/p privremenog proё cinika Tornislava l)onliCa,pro■

U privitku Vam dostavljamo Odluku Upravnog vijeda Poliklinike, te molimo VaSu

suglasnost na istu.

U odekivanju traZenog, unaprijed zahvaljujemo i sa osobitim po5tovanjem

pozdravljamo.

Ravnatelj ica Stomatolo5ke poliklinike :

Prof.orim.dr. sc. Dolores Biodina-Lukenda,dr.med'dent' ,----77 a ?.-frrtili-=-Yr

Privitak:―Odluka lヂV Poliklinike

Page 5: REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA · dr.Petar Yitezica nastala Primarna zdravstvena zaitita Split, Zdravstvena zaltita Solin-Ka5tela, Ka5tel Su6urac, Zdravstvena zaltita

STOMATOLOSKA POLIKLINIKA SPLITUPRAVNO VIIEこ E

X3asa:003-06/2015-01/01

Ur broj:2181-149A-01‐2015-12-6

SPliι 17 12.2015 god旋

Na temeり u ёlanka 58 Zakona o ustal■ ovama(′′Narodl■e novhe″′br可 76/93′

29/9乙 47/99′ 35/08)i ёlanlCMStatuta Stomatolo6ke polildi五 ke Spht Upravno vttede m

12可ednに i′ 。drをanoi dana 17 prosll■ ca 2015′ dolulelo je

ODLUKU

l.OvlaSiuje se ravnatelj Stomatolo5ke poliklinike Split pokrenuti postupaketaliranja zgracie ranijeg naziva Staro rodili5te izgradene na dest.zem. 4341 K.O.Split.

2. OvlaSCuje se ravnatelj Stomatolobke poliklinike Split potpisati lziavu o

uspostavi etaZnog vlasniStva ili Ugovor o razvrgnuCu suvlasnidke zajednice iuspostavi etaZnog vlasni5tva,a sve u svrhu utvrdivanja i uknjiZbe prava vlasni5tvaetaZnog dijela koji pripada Stomatolo5koj poliklinici Split.

3.Ova odluka dostavlja se na suglasnost Splitsko - dalmatinskoj Zupantji.

Predsjednik

Prof.dr.sc.

DOSTAVITI:l.Splitsko dnlmatinskaj iupaniji2 .Predsjedniku upnanog ajeia3.Raanatelj u S tomntoloile p oliklinike4.Pismohrana

Page 6: REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA · dr.Petar Yitezica nastala Primarna zdravstvena zaitita Split, Zdravstvena zaltita Solin-Ka5tela, Ka5tel Su6urac, Zdravstvena zaltita

REPUBLIKA HRVATSKATRGOVAёKISuD U S‐ PLITURcgistar

R3‐ 11050/12.

Split,12,prosinca 2012.80dine

DOM ZDRAVUASPLITSKO― DALMATINSKE ZUPANIJESPLITKavanJIInova 2

Suttadno ёl.57.i58.Pra宙 lnika O naёinu uplsa u sudskt rettstarいNH4/1o sudi艶彗eSItted“ u

POTVRDU

蝋雛辮 l糧臨寵 驚避樵 I織鱚 畿 …

誡r grada Split≒ 130,b=8確 /53.od 18,05.1953,

8odine

b鳳饉轟輌a恩:職竃灘麒:鰻職 群階 %upiSa

町eこettem Fi‐678/73.od 17.Vl1974,g)dine,Pisamis kttStttu濃嗅je

radne OttaIInzacttepOd n,71vom:DOM ZDRAVUA,,D=PETAR VITEZICA``sasol.odgo Spliti sa oouR‐ 3 ●FCma prilogu br.5)

よ器U量菫】忠ぶ驚磯灘蹴:温11∬銚れ←舒..I_464-02)

:灘I掛揺態欄窺l鼠∴∬0)

6.OouR za zdravstvenu燃 慢tu KaSteltt Kぶ tei Sta五 (regoul.1‐464-06)7.OouⅣ `DF Martin Zittё`:za涎轟vtttFenu Ztttitt Solin(reg.ul.I‐ 464‐07)

l.難霧願攘嶽灘鞭:貯凛雄側

‐ 町 eSettem uS‐ H8/78.od 01.XH978,3odinc,upisanaje pFOnjOrla nA71vatv測にe tako da glasi:Dom zdravtta Dr Pctar Vitezica,sa O.sol.0.split,Stattcviこ

cva l.、1 : 町 eこenJcrn Us‐ 7/89,od l.XIり 78.godinc upぉ aF10 JC OrganizlFanJe ikonstitui″崎e:RO Doln zdravua,,Dr.Petar Vitezicat`sp.o,Split.

Page 7: REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA · dr.Petar Yitezica nastala Primarna zdravstvena zaitita Split, Zdravstvena zaltita Solin-Ka5tela, Ka5tel Su6urac, Zdravstvena zaltita

・・ 2‐

聴C詭嗜em us_123/78.od 01.X11978.30dinc uplsallaJe:H.00UR PHmama zdravstvena zaSuta Split,Maksima Gorkog na reg.ul.(1-464-H)

町eもenJCm us-120/78.od l.X11978.godine upisanojel12.00UR Zdravstvcna ztttita Solin‐ Ktttel Stari na reg.ul,treg.● 1.I‐464-12)

町eζtteFn US‐ 119/78.od l.Xl1978.godine upisanaj∝13.∞UR Zdravstvena麗 輔ta ttna9衛 ecc i Omladine Split(Egrul.I‐ 464‐ 13)

尉轟3城ett US-58/82.od 22.09,1982.upttanoic14.00UR,,Zdravstvena ztttita Lastovo`` Lastovo(reg.ul.1‐464‐ 14)

(p減10g ttgistarski list b珂 5)

町eSenJem us■8/89.od 16.01.1989.godine na reg.u11‐ 464‐ 1l up餞鵬 Jebttsattc 00UR.aP五 marna zdravstvena zぷ ita Split MttSima Corkog 2.,お 電organiz】餞彎ai kOnstituiranja RO DOM ZDRAVLJA.,Dr.PETAR VITEZICA・ `sp.o。

Split,Stattc宙 6eva l.(na rcg.ul.1-464)

町eζCttem us-8/89.od 16.01,1989.godille na reg.ul.1-464,pisanojc

organiziratte i kOnstituiratte RO Doln燃 ravtta,,D■ Petar Vitezica“ sP.o.Spl鷺,nastalcorganizittjem RO Dom zdttvtta`つ r.PetaF Viteぷ ∝“so.501,0.Sp五、00UR‐a

鰤鍛∫ 』】露群1

a`望kttavstvena zaStita Lastovo“ La蒻ovo,001RZ Zttcdntiake sluあ 6 SP賊 1.

町eも 珂ヽeln us=躍 94.od 19.04.1994.30dine upお anoj∝ protteFna naZiva

tako da gl鶴 L DOM ZDRAVLJA SPLF,sp.o.SPlit,State宙 6cva l.

町Cζettern uS-45/95od 04.07.り ,5_godine upisttje p“ stanak suttekta

哺隧Zb08 pottde na mve颯anovc駆翻 I麟ご 趣3軍簿 Lttl冊ZdmVU4 Kぶ tela,stOttaぉ10S■ pOlitthka ξ

U-1.46,: , ′

尉eもettCm us-47/95.od 04.07.1995.godine na rcg.ul.U‐ 1‐44 upisanoJe

organizlratte zdravstvenc ustanove DOM ZDMVLJA SPLIT S,lit,Starこ e宙こeva l

nastalog poぬ elom Dollla 2dravua Split,Sp.o.Split,na reg.ul.U‐ 1-44

Page 8: REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA · dr.Petar Yitezica nastala Primarna zdravstvena zaitita Split, Zdravstvena zaltita Solin-Ka5tela, Ka5tel Su6urac, Zdravstvena zaltita

-3-

:謳蝿 鮮馘 翻 織 濯鶴Ht

Ovla$tena osoba

Prilog: Povijesni izvadak

ス・

・t