Click here to load reader

173027447 Atest Instalacije EE i GR

  • View
    57

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

173027447 Atest Instalacije EE i GR

Text of 173027447 Atest Instalacije EE i GR

Preduzee Mond komerc d

Struni nalaz o ispitivanju elektrinih instalacija niskog napona i gromobranskih instalacija br. DATUM ISPITIVANJA:

INVESTITOR:

IZVOA EL. INST. NN I GROMOBRANSKIH INST.:

OBJEKAT:

METEOROLOKI USLOVI

I TEMPERATURA:SUVO OBLANO, +5 C

NAPOMENE:

ZAKLJUAK:Elektrina instalacija niskog napona i gromobranska instalacija predmetnog objekta je izraena u svemu u skladu sa zakonom, propisima, standardima i preporukama relevantnim za ovu oblast pa budui da zadovoljava sve propisane zahteve moe sluiti svojoj nameni

U Beogradu,Pregled i merenja izvrio:Odgovorno lice:DIREKTOR:

Na osnovu Pravilnika o tehnikim normativima za elektrine instalacije niskog napona (Sl. list SFRJ 53/88, 54/88/i/ i Sl. list SRJ 28/95) i Pravilnika o tehnikim normativima za zatitu objekata od atmosferskog pranjenja (Sl. list SRJ 11/96) a u skladu sa nacionalnim i meunarodnim standardima iz oblasti elektrinih instalacija niskog napona i gomobranskih instalacija Preduzee Mond komerc d.o.o. iz Beograda, podnosi sledei:

Izvetaj o izvrenom pregledu i ispitivanju elektrinih instalacija niskog napona i gromobranskih instalacijaDATUM ISPITIVANJA:23.01.2006. GODINE

INVESTITOR:

IZVOA EL. INST. NN I GROMOBRANSKIH INST.:PREDUZEE XXX

OBJEKAT:

METEOROLOKI USLOVI

I TEMPERATURA:SUVO OBLANO, +5 C

NAPOMENE:

ZAKLJUAK:Elektrina instalacija niskog napona i gromobranska instalacija predmetnog objekta je izraena u svemu u skladu sa zakonom, propisima, standardima i preporukama relevantnim za ovu oblast pa budui da zadovoljava sve propisane zahteve moe sluiti svojoj nameni

U Beogradu,

Pregled i merenja izvrio:Odgovorno lice:DIREKTOR:

Sadraj izvetajaI. uvod

Ovim Izvetajem e se izvriti provera usaglaenosti gromobranske instalacije i elektrine instalacije niskog napona za objekat drenik radi izdavanja strunog nalaza o izvrenom pregledu i ispitivanju elektrine i gromobrankse instalacije. Osnov za vrenje navedenih provera je sledei;Pravilnikom o tehnikim normativima za zatitu objekata od atmosferskog pranjenja (Sl. list SRJ 11/96) propisani su tehniki normativi za projektovanje, izvoenje, verifikaciju i odravanje gromobranskih instalacija za zatitu objekata od atmosferskog pranjenja. lanom 2. ovog pravilnika propisano je da su termini i definicije koji se koriste u ovom pravilniku utvreni jugoslovenskim standardima SRPS IEC 1024-1 i SRPS IEC 1024-1-1. lanom 12. propisuje se da efikasnost izvedene gromobranske instalacije mora odgovarati propisanoj vrednosti prema lanu 6. ovog pravilnika, a ako se ustanovi da ne odgovara, moraju se preduzeti dodatne mere zatite prema standardu SRPS IEC 1024-1-1. lan 13. propisuje da se spoljanja gromobranska instalacija proverava ispitivanjem neprekidnosti prihvatnog sistema, spustnih provodnika i sistema uzemljenja i njihovih spojeva, kao i ispitivanjem otpornosti uzemljivaa gromobranske instalacije. Ova ispitivanja se izvode u skladu s propisom za elektrine instalacije niskog napona. lan 14. ovog pravilnika propisuje da se unutranja gromobranska instalacija proverava ispitivanjem sistema izjednaenja potencijala u skladu s propisom i standardima za elektrine instalacije niskog napona, merenjem bezbednog rastojanja otvorenih petlji u gromobranskoj instalaciji, ako postoje, i proverom postojanja ureaja za prenaponsku zatitu prema projektu i prema propisima i jugoslovenskim standardima za elektrine instalacije za niski napon. Saglasno lanu 17. ovog pravilnika, verifikacija gromobranske instalacije vri se u skladu sa ovim pravilnikom i jugoslovenskim standaradom SRPS IEC 1024-1. U skladu sa prethodno navedenim izvren je pregled i ispitivanje gromobranske instalacije i rezultati ispitivanja su dati u poglavlju V Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije.Pravilnikom o tehnikim normativima za elektrine instalacije niskog napona (Sl. list SFRJ 53/88, 54/88/i/ i Sl. list SRJ 28/95), odeljkom IV Postupak i nain kontrolisanja i verifikacije svojstava, karakteristika i kvaliteta elektrinih instalacija, lanom 189. se propisuje da se svaka elektrina instalacija mora pre predaje korisniku da se ispita i pregleda u skladu sa odredbama ovog pravilnika. Nain pregleda i ispitivanja se dalje propisuje lanovima 192. i 193. i to na sledei nain: 1. Proveravanje pregledomlan 192.Pregled elektrine instalacije vri se kad je ona iskljuena, a sastoji se iz proveravanja:

1) zatite od elektrinog udara, ukljuujui merenje razmaka kod zatite preprekama ili kuitima, pregradama ili postavljanjem opreme van dohvata ruke;

2) mera zatite od irenja vatre i od termikih uticaja provodnika prema trajno dozvoljenim vrednostima struje i dozvoljenom padu napona (ako nije izvrena revizija projekta);

3) izbora i podeenosti zatitnih ureaja i ureaja za nadzor;

4) ispravnost postavljanja odgovarajuih rasklopnih ureaja u pogledu rastavnog razmaka;

5) izbora opreme i mera zatite prema spoljnim uticajima;

6) raspoznavanja neutralnog i zatitnog provodnika;

7) prisustva ema, tablica sa upozorenjima ili slinih informacija;

8) raspoznavanja strujnih kola, osiguraa, sklopki, stezaljki i druge opreme;

9) spajanja provodnika;

10) pristupanosti i raspoloivosti prostora za rad i odravanje.

2. Ispitivanjalan 193.

Opta ispitivanja izvode se prema sledeem redosledu:1) neprekidnost zatitnog provodnika i glavnog dodatnog provodnika za izjednaenje potencijala;

2) otpornosti zolacije elektrine instalacije;3) zatita elektrinim odvajanjem elektrine instalacije;

4) otpornost poda i zidova;

5) automatsko iskljuenje napajanja;

6) dopunsko izjednaenje potencijala;

7) funkcionalnost.

Ako se pri ispitivanju iskae neusaglaenost sa odgovarajuim odredbama ovog pravilnika, ispitivanja se moraju ponoviti posle ispravljanja greaka.

Rezultati ispitivanja elektrine instalacije niskog napona su dati u narednim poglavljima: III Proveravanje elektrine instalacije pregledom, i IV Proveravanje elektrine instalacije ispitivanjem. U narednom poglavlju bie ukratko opisane metode koje su propisane za navedena merenja kao i ureaji koji su se koristili prilikom vrenja navedenih ispitivanja u ovom izvetaju.II. Merenje, metode merenja i merni instrumenti

Pravilnikom o tehnikim normativima za elektrine instalacije niskog napona (Sl. list SFRJ 53/88, 54/88/i/ i Sl. list SRJ 28/95), odeljkom IV Postupak i nain kontrolisanja i verifikacije svojstava, karakteristika i kvaliteta elektrinih instalacija, lanovima 194. do 198. detaljnije se propisuju vrsta i nain merenja kao i metode merenja za proveravanje i ispitivanje elektrinih instalacija niskog napona. Navedeni lanovi se referenciraju na jugoslovenske standarde SRPS N.B2.741., SRPS N.B2.761., SRPS N.B2.762., SRPS N.B2.763. i SRPS N.B2.764. U ovom poglavlju emo navesti lanove 194. do 198. kao i delove standarda koji blie propisuju zahteve postavljene pomenutim lanovima pravilnika. Potom emo dati opis instrumenata koji su korieni pri vrenju ispitivanja.A. lanovi 194. do 198. Pravilnika o tehnikim normativima za elektrine instalacije niskog naponalan 194.

Neprekidnost zatitnog provodnika i provodnika za izjednaenje potencijala ispituje se merenjem elektrine otpornosti, naponom od 4 do 24 V jednosmerne ili naizmenine struje sa najmanjom strujom od 0,2 A.lan 195.

Elektrina otpornost izolacije elektrine instalacije mora se meriti:

1) izmeu provodnika pod naponom, uzimajui dva po dva (merenje se vri tokom postavljanja pre povezivanja opreme);

2) izmeu svakog provodnika pod naponom i zemlje (fazni provodnici i neutralni provodnik se mogu spojiti zajedno).

U TN-C sistemu PEN provodnik se ne smatra provodnikom pod naponom.

Elektrina otpornost izolacije meri se naponima koji nisu manji od vrednosti napona datih u tabeli br. 3 i zadovoljava ako svako strujno kolo, bez prikljunene opreme, ima vrednost koja nije manja od vrednosti datih u tabeli br. 3.

Merenja se vre jednosmernom strujom.

Kad strujno kolo sadri elektronske ureaje, merenja se vre samo izmeu faznog i neutralnog provodnika koji su spojeni zajedno sa zemljom. Bez spajanja provodnika pod naponom moe se izazvati kvar na elektrinim ureajima.

lan 196.

Elektrino odvajanje delova pod naponom od drugih strujnih kola proverava se ispitivanjem elektrine otpornosti izolacije, ali sa prikljuenim aparatima shodno lanu 195. ovog pravilnika.

Tabela 3Nazivni napon strujnog kolaIspitni napon jednosmerne struje (V)Otpornost izolacije (M)

Bezbednosno mali napon i mali radni napon kada se strujno kolo (bezbednosno) napaja preko bezbednosnog transformatora za odvajanje, pod uslovom da ispunjavaju uslove za ovu zatitu prema jugoslovenskom standardu SRPS N.B2.741250 0,25

Do 500 V, ukljuujui 500 V sa izuzetkom propisanih sluajeva500 0,5

Iznad 500 V1.000 1,0

lan 197.

Ako je oprema postavljena u izolovane prostorije, mora se ispitati elektrina otpornost zidova i podova metodom utvrenom u jugoslovenskom standardu SRPS N.B2.761. Najmanje tri merenja moraju se izvriti na istom mestu, s tim da se jedno merenje vri na rastojanju 1 m od bilo kog pristupanog stranog provodnog dela u prostoriji, a druga dva merenja vre se na veim rastojanjima.lan 197a.

Provera uslova zatite automatskim iskljuenjem napajanja kao mere zatite od indirektnog dodira vri se na sledei nain:

1) Za TN sistem:

merenjem impedanse petlje kvara prema jugoslovenskom standardu SRPS N.B2.763 ili proraunom izvedenog stanja; pregledom karakteristika pripadajueg zatitnog ureaja, npr. podeene vrednosti struje prekidaa ili nazivne vrednosti osiguraa; ako u strujnim kolima p